Paradygmaty Programowania

Laboratoria

Laboratorium 2

Zadanie 1

Ćwiczymy funkcje wyzszego rzedu

 1. Napisz funkcje
  incAll :: [[Int]] -> [[Int]]

  która zwiększy o 1 każdy element każdego elementu swojego argumentu, np

  *Main Data.List> incAll $ inits [1..3]
  [[],[2],[2,3],[2,3,4]]
 2. Napisz przy pomocy foldl/foldr
  1. silnie
  2. concat :: [[a]] -> [a]
 3. Napisz nub przy pomocy filter

Zadanie 2

Rozważmy typ drzew troche inny niz na wykladzie

Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Eq, Ord, Show)
 1. skonstruuj instancje klasy Functor:
  -- class Functor f where
  --  fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
   
  instance Functor Tree where...
   
  *Tree> fmap (+1) $ Node 1 Empty Empty
  Node 2 Empty Empty
 2. Napisz funkcje
  toList :: Tree a -> [a]

  ktora zamieni drzewo w liste elementow drzewa (w porzadku infiksowym)

 3. zaimplementuj drzewa BST z funkcjami
  insert :: (Ord a) => a -> Tree a -> Tree a
  contains :: (Ord a) -> a -> Tree a -> Bool
  fromList :: (Ord a) => [a] -> Tree a
 4. Stwórz modul drzew BST i wykorzystaj go w innym module do sortowania [Int]
  1. przy pomocy ghci
  2. przy pomocy ghc --make

Zadanie 3

 1. Uzupełnij instancje klasy Functor dla Either e:
  instance Functor (Either e) where
   -- fmap :: (a -> b) -> Either e a -> Either e b
 2. napisz funkcje
  reverseRight :: Either e [a] -> Either e [a]

  odwracajaca liste zawarta w Right
  (dwie wersje, bezposrednio i z uzyciem fmap)

 3. Zdefiniuj klasę Pointed (funkcyjnych pojemników z singletonem)
  class Functor f => Pointed f where
   pure :: a -> f a

  i jej instancje dla list, Maybe, Tree

Zadanie 4.

Importy i moduły biblioteczne, np. przecwiczyć http://learnyouahaskell.com/modules

 1. Napisz funkcję
  readInts :: String -> [Int]

  która odczyta z napisu występujące w nim liczby naturalne, np

  *Main> readInts "1 23 456 7.8 abc 9"
  [1,23,456,9]
  *Main> readInts "foo"
  []

  użyj funkcji isDigit z modulu Data.Char oraz funkcji map, filter, all z Prelude

 2. Napisz podobną funkcję readInts2 :: String -> Either String [Int] która da listę liczb, jeśli wszystkie slowa jej argumentu są liczbami a komunikat o błędzie w przeciwnym przypadku

  Może sie przydać funkcja reverseRight z zad. 3b (lub fmap dla Either)

  *Main> readInts2 "1 23 456 foo 9"
  Left "Not a number: foo"
  *Main> readInts2 "1 23 456"   
  Right [1,23,456]
 3. Napisz funkcję
  sumInts :: String -> String
  1. jesli wszystkie slowa jej argumentu są liczbami da reprezentacje ich sumy
  2. wpp komunikat o bledzie

  stwórz program uruchamiający funkcję sumInts przy pomocy interact.

Zadanie 5

Rozważmy typ dla wyrażeń arytmetycznych z let:

data Exp = IntE Int      -- stała całkowita
    | OpE Op Exp Exp   -- operacja, np e1 + e2
    | VarE String     -- zmienna
    | LetE String Exp Exp -- let var = e1 in e2
 
type Op = (Int -> Int -> Int, String) -- (działanie, nazwa)
 1. Napisz instancje Eq oraz Show dla Exp
 2. Napisz instancje Num dla Exp tak, żeby można było napisać
  testExp2 :: Exp
  testExp2 = (2 + 2) * 3

  (metody abs i signum mogą mieć wartość undefined)

Laboratorium 3

Zadanie 1

W poprzednim tygodniu pisaliśmy funkcje

readInts2 :: String -> Either String [Int]
sumInts :: String -> String

Przepisz funkcje readInts2, sumInts na notację monadyczną

(Uwaga: w tym zadaniu raczej nadal tworzymy funkcje String -> String i korzystamy z interact niz bezposrednio z IO, chyba ze ktos bardzo chce)

Zadanie 2 - IO

 1. Napisz program który wypisze swoje argumenty, każdy w osobnej linii
 2. Napisz program, który będzie pytał użytkownika o ulubiony język programowania, tak długo aż odpowiedzią będzie 'Haskell' ;)
 3. Napisz uproszczoną wersję programu wc (wypisującą ilość linii, słów i znaków w pliku o nazwie podanej jako argument)
 4. Zadanie 3.

  Uzupełnić przykład z wykładu:

  data ParseError = Err {location::Int, reason::String}
  instance Error ParseError ...
  type ParseMonad = Either ParseError
  parseHexDigit :: Char -> Int -> ParseMonad Integer
  parseHex :: String -> ParseMonad Integer
  toString :: Integer ->; ParseMonad String
   
  -- convert zamienia napis z liczba szesnastkowa 
  --  na napis z liczba dziesietna
  convert :: String -> String
  convert s = str where
   (Right str) = tryParse s `catchError` printError
   tryParse s = do {n <- parseHex s; toString n}
   printError e = ...

  Zadanie 4. Operacje monadyczne

  Napisz własną implementację funkcji

  sequence :: Monad m => [m a] -> m [a] 
  mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]
  forM :: Monad m => [a] -> (a -> m b) -> m [b]

  Zadanie 5. (opcjonalne)

  Nieco inny od monad model obliczeń reprezentuje klasa Applicative:

  class Functor f => Applicative f where
   pure :: a -> f a
   (>*>) :: f(a->b) -> f a -> f b
  1. pure to to samo co return
  2. Operator (<*>) reprezentuje sekwencjonowanie obliczeń podobne do (=<<)
   z tym, że kolejne obliczenie nie zależy od wyniku poprzedniego (choć jego wynik oczywiście może).
  3. Dla każdej monady można zdefiniować instancję Applicative:
   pure = return
   mf <*> ma = do { f <- mf; a <- ma; return mf ma }
  1. Zdefiniuj instancje Applicative dla Maybe i Either
  2. Zdefiniuj operację *> będącą analogiem >> (czyli ignorującą wynik pierwszego obliczenia):
  3. (*>) :: f a -> f b -> f b
  4. Zdefiniuj analogiczną operację ignorującą wynik drugiego obliczenia:
  5. (<*) :: f a -> f b -> f a
  6. Spróbuj wykonać zadanie 3 używając Applicative zamiast Monad

  Laboratorium 4

  Zadanie 1. Monada List

  Funkcja

  allPairs :: [a] -> [a] -> [[a]]
  allPairs xs ys = [[x,y] | x <- xs, y <- ys]

  daje listę wszystkich list dwuelementowych, gdzie pierwszy element należy do pierwszego argumentu, drugi do drugiego, np.

  *Main> allPairs [1,2,3] [4,5]
  [[1,4],[1,5],[2,4],[2,5],[3,4],[3,5]]
  • przepisz na notację monadyczną
  • uogólnij te funkcję do allCombinations :: [[a]] -> [[a]], która dla n-elementowej listy list da listę wszystkich n-elementowych list takich, że i-ty element należy do i-tego elementu argumentu, np

   Main> allCombinations [[1,2], [4,5], [6], [7]]
   [[1,4,6,7],[1,5,6,7],[2,4,6,7],[2,5,6,7]]

  Zadanie 2. Reader

  a. data Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Eq, Ord, Show)

  Napisz funkcję

  renumber :: Tree a -> Tree Int

  która dla danego drzewa da drzewo, gdzie w każdym węźle przechowywana będzie głębokość tego węzła (odległość od korzenia).

  Porównaj rozwiązania z użyciem monady Reader i bez.

  b. Dane typy dla wyrażeń arytmetycznych

  data Exp = IntE Int
     | OpE Op Exp Exp
     | VarE String
     | LetE String Exp Exp -- let var = e1 in e2
   
  type Op = Int -> Int -> Int

  Napisz funkcję

  evalExp :: Exp -> Int

  ktora obliczy wartość takiego wyrażenia, np

  --
  --   let x =
  --     let y = 5 + 6
  --     in y / 5
  --   in x * 3
  -- 
  -- ==> 6
  --
  test = LetE "x" (LetE "y" (OpE (+) (IntE 5) (IntE 6))
       (OpE div y (IntE 5)))
      (OpE (*) x (IntE 3))
  where x = VarE "x"
     y = VarE "y"

  Zadanie 3

  data Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Eq, Ord, Show)

  Napisz funkcję

  renumberTree :: Tree a -> Tree Int

  która ponumeruje wezly drzewa tak, ze kazdy z nich bedzie mial inny numer. Porownaj rozwiazania z uzyciem monady State i bez.

  możliwe dodatkowe wymaganie: ponumeruj wezly drzewa w kolejnosci infiksowej. (toList $ renumber $ fromList "Learn Haskell") == [0..12]

  Zadanie 4. Transformatory monad

  1. Zaimplementuj moduły StateTParser i SimpleParsers z wykładu
  2. Zaimplementuj moduł IdentityTrans dostarczający identycznościowego transformatora IdentityT:
  3. newtype IdentityT = ...
   instance (Functor m) => Functor (IdentityT m) where
   instance (Monad m) => Monad (IdentityT m) ...
   instance MonadTrans IdentityT ...
   instance MonadPlus m => MonadPlus (IdentityT m) ...
  4. Zaimplementuj moduł MaybeTrans dostarczający transformatora MaybeT - analogicznie jak wyżej, za wyjatkiem
  5. instance MonadPlus (MaybeT m) ...
  6. Zaimplementuj moduł StateTParser2 z wykładu i przetestuj go z SimpleParsers (zastępując import StateTParser przez import StateTParser2)

  Laboratorium 5

  Zadanie 1

  Dana składnia abstrakcyjna wyrażeń arytmetycznych (jak w 3. tygodniu)

  data Exp = IntE Int
      | OpE Op Exp Exp
      | VarE String
      | LetE String Exp Exp -- let var = e1 in e2
   
  type Op = Int -> Int -> Int

  a. zaprojektuj składnię konkretną
  Sugestie: standardowa notacja infiksowa oraz notacja prefiksowa a la Lisp: (* (+ 1 2) 3)

  b. napisz parser dla tej składni przy uzyciu Text.ParserCombinators.Parsec

  UWAGA: Ze względów wydajnościowych, operator (<|>) z biblioteki Parsec jest prawie deterministyczny i nie będzie działać dobrze dla produkcji, które mają wspólny (niepusty) prefiks.

  Możemy odzyskać niedeterminizm przy pomocy kombinatora try, np.

  try p<|> q

  Zadanie 2

  Napisz własne wersje kombinatorów parsujących użytych w poprzednim zadaniu

  Sugestie:

  newtype Parser a = Parser { runParser :: String -> [(a,String)] }
  newtype Parser a = Parser { 
   runParser :: String -> [Either ErrorMessage (a,String)] 
  }

  albo, używając transformatorów monad

  type Parser a = StateT [Char] (ErrorT String []) a

  Laboratorium 6

  Zadanie 1.

  1. Napisz lekser dla składni konkretnej wyrażeń zaprojektowanej w poprzednim tygodniu.
  2. Zmodyfikuj swoj parser tak by działał na poziomie leksemów, a nie pojedynczych znaków.
  3. Rozszerz lekser i parser o literały dla liczb zmiennoprzecinkowych (wystarczy format 123.456, ale dla bardziej ambitnych także 1.2e-3)

  Zadanie 2

  Napisz parser dla składni konkretnej wyrażeń zaprojektowanej w poprzednim tygodniu przy uzyciu BNFC (lub, jeśli ktoś bardzo chce, innego generatora parserów).

  Składnia abstrakcyjna może być nieco inna (np. BNFC w pewnym sensie narzuca składnię abstrakcyjną).