Haszowanie 3: haszowanie liniowe

Algorytmy operacji słownikowych w haszowaniu liniowym

W tym rozdziale przedstawimy kolejne bardzo naturalne rozwiązanie problemu dynamicznego słownika oparte na haszowaniu. Liczby całkowite ze zbioru \(S\) reprezentowanego przez nasz słownik będą przechowywane bezpośrednio w tablicy \(T[0..m - 1]\). Rozmiar \(T\) będzie większy niż \(n=|S|\), choć liniowy względem \(n\). Zwykle w zastosowaniach przyjmuje się \(m=2n\), do udowodnienia asymptotycznych oszacowań na czasy działania operacji wystarczy \(m=(1+\varepsilon)\cdot n\), natomiast my dla ustalenia uwagi przyjmiemy \(m=3n\). Algorytmy operacji słownikowych będą korzystały z pojedynczej funkcji haszującej \(h:U\rightarrow \{0..m-1\}\).

Algorytmy poszczególnych operacji są następujące:

Poprawność opisanych algorytmów powinna być dość jasna (w zasadzie tylko w przypadku delete jest się nad czym zastanawiać).

Zauważmy, że opisane operacje (szczególnie lookup i insert) operują z reguły na spójnym bloku pamięci (chyba że, pechowo, algorytm wyszukiwania musi ,,przeskoczyć'' z końca tablicy na początek). Taki sposób dostępu do pamięci jest kluczowy dla praktycznej efektywności algorytmów, gdyż w komputerach o współczesnej architekturze z reguły wykonany zostanie odczyt pojedynczego bloku pamięci przy pierwszej operacji dostępu do tablicy T, natomiast wartości kolejnych komórek zostaną już odczytane z szybkiej pamięci typu cache. Z tego względu haszowanie liniowe jest rozwiązaniem najczęściej wybieranym w praktyce. W tym wykładzie dowiemy się, że odpowiednio wybierając funkcję haszującą możemy zagwarantować także teoretyczną efektywność wszystkich operacji słownikowych.

Analiza oczekiwanej złożoności czasowej operacji

Pamiętamy z wcześniejszego wykładu, że przy haszowaniu przez łańcuchowanie, jeśli \(h\) jest wybrana losowo z rodziny uniwersalnej, to oczekiwane czasy operacji słownikowych są stałe. Od czasu uzyskania tego wyniku przez Cartera i Wegmana w 1977r. pozostawało otwartym pytanie, czy można uzyskać analogiczny wynik dla haszowania liniowego, używając rodziny uniwersalnej lub jakiejś innej rodziny funkcji haszujących. Dopiero w 2007 odpowiedzi udzielili Rasmus Pagh, Anna Pagh i Milan Ruzic.

Twierdzenie 1
Jeśli w haszowaniu liniowym \(h\) jest wybrana losowo z uniwersalnej rodziny funkcji haszujących Cartera i Wegmana (patrz Przykład 2 w I wykładzie o haszowaniu), to istnieje \(S\subset U\) taki, że całkowity oczekiwany czas wstawienia wszystkich elementów z \(S\) wynosi \(\Omega(n\log n)\).

Równocześnie pokazali oni także następujący wynik pozytywny:

Twierdzenie 2
Jeśli w haszowaniu liniowym \(h\) jest wybrana losowo z dowolnej 5-niezależnej rodziny funkcji haszujących, to oczekiwany czas operacji słownikowych jest stały, a dokładniej wynosi \(O((1-\alpha)^{-7/6})\), gdzie \(\alpha=n/m\).

Zacznijmy od tego, że wynik \(O((1-\alpha)^{-7/6})\) jest naprawdę dobry, gdyż \(O((1-\alpha)^{-1})\) to oczekiwany czas jaki dostajemy, gdy zamiast szukać wolnego miejsca na \(x\) używając kolejnych pozycji w tablicy \(T\), korzystamy z w pełni losowej permutacji pozycji (patrz np. podręcznik Cormena i innych), co jest bardzo wyidealizowanym założeniem. Twierdzenie 2 jest dość zaskakujące, gdyż w świetle twierdzenia 1, które ,,z grubsza'' mówi, że 2-niezależność nie wystarcza, mogłoby się wydawać, że również \(O(1)\)-niezależność nie jest wystarczająca. Dodatkowo dziwi tu liczba 5, na pierwszy rzut oka wygląda to na niedokładne szacowanie, nieoptymalny wynik. Nic bardziej błędnego, gdyż w 2010r. Patrascu i Thorup wykazali, że

Twierdzenie 3
Istnieje \(4\)-niezależna rodzina funkcji haszujących \(\mathcal{H}\) taka, że jeśli w haszowaniu liniowym \(h\) jest wybrana losowo z \(\mathcal{H}\), to istnieje \(S\subset U\) taki, że całkowity oczekiwany czas wstawienia wszystkich elementów z \(S\) wynosi \(\Omega(n\log n)\).

W dalszej części udowodnimy uproszczoną wersję twierdzenia 2.

Twierdzenie 4
Jeśli w haszowaniu liniowym \(h\) jest wybrana losowo z dowolnej 5-niezależnej rodziny funkcji haszujących \(\mathcal{H}\), oraz \(m\ge 3n\), to oczekiwany czas operacji słownikowych jest stały.

Zauważmy, że przyjęliśmy \(\alpha \le \frac{1}{3}\). Spójną składową tablicy \(T\) będziemy nazywać dowolny maksymalny ciąg kolejnych niepustych komórek tablicy \(T\). Niech \(cc(p)\) oznacza spójną składową zawierającą komórkę \(p\), natomiast \(|cc(p)|\) jej długość. Łatwo widać, że prawdziwy jest następujący lemat.

Lemat 5
Czas działania każdej z operacji insert(\(x\)), lookup(\(x\)) oraz delete(\(x\)) można oszacować przez \(O(|cc(h(x))|)\). ♦

Weźmy dowolne \(x\in U\). Zgodnie z lematem 5, aby wykazać twierdzenie 4 wystarczy, że oszacujemy przez pewną stałą oczekiwaną długość spójnej składowej zawierającej pozycję \(h(x)\). Oczywiście zawsze istnieje takie \(k\), że \(|cc(h(x))| \in \{2^k, \ldots, 2^{k+1}-1\}\). Podzielmy komórki \(T\) na równe bloki długości \(2^{k-2}\).

Przypomnijmy, że notacja \(\mathbf{1}_{\mathcal{E}}\), gdzie \(\mathcal{E}\) jest dowolnym zdarzeniem oznacza indykator zdarzenia \(\mathcal{E}\), czyli zmienną losową która przyjmuje wartość 1 gdy \(\mathcal{E}\) zaszło i 0 w przeciwnym przypadku (formalnie, \(\mathbf{1}_{\mathcal{E}}(\omega)=[\omega \in \mathcal{E}]\)).

Lemat 6
\(\mathbb{E}[|h(S)\cap B|] = \alpha|B| = \frac{1}{3} |B|\)

Dowód
Korzystamy z liniowości wartości oczekiwanej i jednostajności \(\mathcal{H}\), czyli faktu, że \(\mathbb{P}[h(e)=b] = 1/m\) dla dowolnych \(e\in U\), \(b\in [m]\). Zauważmy, że \(\mathbb{E}[|h(S)\cap B|] = \sum_{e \in S} \mathbb{E}[\mathbf{1}_{h(e)\in B}] = \sum_{e \in S} \mathbb{P}[h(e)\in B] = \sum_{e \in S}\sum_{b \in B}\mathbb{P}[h(e)=b] = n\cdot|B|\cdot \frac{1}{m}= \alpha|B| = \frac{1}{3} |B|\). ♦

Powiemy, że blok \(B=\{i, i+1, \ldots, i + 2^{k-2} - 1\}\) jest niebezpieczny, gdy \(|h(S) \cap B| \ge \frac{2}{3} |B|\). Uwaga! Zauważmy, że nie liczymy tu ile komórek \(B\) jest zajętych, a jedynie do ilu komórek \(B\) haszują się elementy \(S\).

Lemat 7
Jeśli \(h(x)\) jest w spójnej składowej długości \(\in \{2^k, \ldots, 2^{k+1}-1\}\) to jeden z \(O(1)\) bloków przecinających \(cc(h(x))\) jest niebezpieczny.

Dowód
Oznaczmy kolejne bloki przecinające \(cc(h(x))\) przez \(B_1, \ldots, B_k\). Zauważmy, że \(4 \le k \le 9\). Załóżmy przeciwnie, że wszystkie te bloki są bezpieczne. W szczególności oznacza to, że mniej niż \(\frac{2}{3}2^{k-2}\) elementów haszujących do \(B_1\) znajduje się w kolejnych blokach. W blokach \(B_2\) i \(B_3\) jest sumarycznie więcej niż \(2\cdot \frac{1}{3}|B|\) komórek, które nie zawierają elementów haszujących do \(B_2\) i \(B_3\). To oznacza, że nie wszystkie z tych komórek zostaną zajęte przez elementy haszujące do \(B_1\), a więc co najmniej jedna komórka pozostanie pusta (gdyż inne elementy nie mogą tam się pojawić). W takim razie \(k\le 3\), sprzeczność. ♦

Załóżmy teraz, że znamy wartość \(\rho=h(x)\) i chcemy oszacować prawdopodobieństwo, że \(|cc(\rho)| \in \{2^k,\ldots,2^{k+1}-1\}\).
Ponieważ \(cc(\rho)\) przecina co najwyżej 9 bloków, to jest co najwyżej 17 bloków \(B_1,\ldots, B_k\), które potencjalnie mogą przecinać się z \(cc(\rho)\). Z lematu 7 wiemy, że jeśli \(|cc(\rho)| \in \{2^k,\ldots,2^{k+1}-1\}\) to jeden z tych bloków jest niebezpieczny.
Stąd, \[\mathbb{P}[|cc(\rho)| \in \{2^k,\ldots,2^{k+1}-1\} | h(x)=\rho] \le \sum_{i=1}^k \mathbb{P}[|h(S)\cap B_i|\ge \frac{2}{3}|B_i| | h(x)=\rho].\]
Z symetrii i lematu 6 mamy dalej (*)

\[\mathbb{P}[|cc(\rho)| \in \{2^k,\ldots,2^{k+1}-1\} | h(x)=\rho] = O(1) \cdot \mathbb{P}[|h(S)\cap B|\ge \mathbb{E}(|h(S) \cap B|)+\frac{1}{3}|B| | h(x)=\rho],
\]
gdzie \(B\) jest pewnym konkretnym blokiem długości \(2^{k-2}\).

Od tej pory, dla uproszczenia zakładamy, że wszsytko jest warunkowane przez zdarzenie \(h(x)=\rho\) i będziemy pomijać w prawdopodobieństwach (i wartościach oczekiwanych) napis ,,\(| h(x)=\rho\)''. Zauważmy, że przy tym warunkowaniu, rodzina \(\mathcal{H}\) jest 4-niezależna.

Niech \(X_e = \mathbf{1}_{h(e) \in B}\) oraz \(X=\sum_{e\in S} X_e\). Przy takiej notacji, chodzi nam o to, żeby oszacować \(\mathbb{P}[X > 2\mathbb{E}(X)]\). Narzuca się, żeby w celu oszacowania powyższego prawdopodobieństwa użyć nierówności Chernoffa, problem polega jednak na tym, że zmienne \(X_e\) nie są niezależne (a jedynie 4-niezależne). Z nierówności Markowa dostajemy szacowanie przez \(\frac{1}{2}\), lecz jak się później okaże jest ono o wiele za słabe. Kolejny pomysł to użycie nierówności Czebyszewa -- dałaby ona lepsze oszacowanie, lecz w dalszym ciągu niewystarczające. Okazuje się, że wystarczy zrobić jeden krok dalej -- mianowicie użyć następującego faktu:

Nierówność czwartego momentu: \(\mathbb{P}[|X-\mathbb{E}X| > d] \le \frac{\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^4]}{d^4}.\)

Dowód nierówności
Dowodzimy tak samo jak nierówność Czebyszewa, tylko podnosimy do 4-tej potęgi:
\[\mathbb{P}[|X-\mathbb{E}X| > d] = \mathbb{P}[(X-\mathbb{E}X)^4 > d^4] \le \frac{\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^4]}{d^4},\]
gdzie ostatnia nierówność wynika z nierówności Markowa.♦

Pozostaje jedynie oszacować czwarty moment, czyli \(\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^4]\). Oznaczmy

\(Y_e = X_e - \mathbb{E}X_e\) oraz \(Y=\sum_{e\in S} Y_e.\)

Wówczas \(X-\mathbb{E}X = Y\) i interesuje nas \(\mathbb{E}(Y^4)\). Mamy:
\[\mathbb{E}[Y^4] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{e\in S}Y_e\right)^4\right] = \sum_{e_1, e_2, e_3, e_4 \in S}\mathbb{E}(Y_{e_1}Y_{e_2}Y_{e_3}Y_{e_4}).\]
Zauważmy, że zmienne \(Y_e\) są rownież 4-niezależne (gdyż \(X_e\) są takie). Stąd, jeśli w ostatniej sumie \(e_1, \ldots, e_4\) są parami różne, to zmienne \(Y_{e_1}\), \(Y_{e_2}\), \(Y_{e_3}\), \(Y_{e_4}\) są niezależne, czyli \(\mathbb{E}(Y_{e_1}Y_{e_2}Y_{e_3}Y_{e_4}) = \mathbb{E}Y_{e_1}\mathbb{E}Y_{e_2}\mathbb{E}Y_{e_3}\mathbb{E}Y_{e_4}=0\), gdzie ostatnia równość bierze się stąd, że \(\mathbb{E}Y_e = 0\). Ogólniej, jeśli \(e_1 \not \in \{e_2, e_3, e_4\}\) to dwie zmienne \(Y_{e_1}\) i \(Y_{e_2}Y_{e_3}Y_{e_4}\) są niezależne i dostajemy \(\mathbb{E}(Y_{e_1}Y_{e_2}Y_{e_3}Y_{e_4}) = \mathbb{E}Y_{e_1}\mathbb{E}[Y_{e_2}Y_{e_3}Y_{e_4}]=0\). Stąd,
\[\mathbb{E}[Y^4] = \sum_{e\in S}\mathbb{E}[Y_e^4] + \sum_{e,f\in S; e < f}{4 \choose 2}\mathbb{E}[Y_e^2]\mathbb{E}[Y_f^2].\]

Dla dowolnego \(e\) i parzystego \(j>0\) mamy
\[
\begin{align}
\mathbb{E}[Y_e^j] &= \left(1-\tfrac{|B|}{m}\right)^j \tfrac{|B|}{m} + \left(-\tfrac{|B|}{m}\right)^j\left(1-\tfrac{|B|}{m}\right) =
\left(1-\tfrac{|B|}{m}\right)^j \tfrac{|B|}{m} + \left(\tfrac{|B|}{m}\right)^j\left(1-\tfrac{|B|}{m}\right) =\\
&= \tfrac{|B|}{m} \left(1-\tfrac{|B|}{m}\right) \left(\left(1-\tfrac{|B|}{m}\right)^{j-1} + \left(\tfrac{|B|}{m}\right)^{j-1}\right) < \tfrac{|B|}{m}.
\end{align}
\]
Stąd, pamiętając o oznaczeniu \(\alpha = n/m\),

\[\mathbb{E}[Y^4] < n \frac{|B|}{m} + 6\frac{n^2}{2}\left(\frac{|B|}{m}\right)= \alpha|B| + 3(\alpha|B|)^2 < 4(\alpha|B|)^2.\]

Stąd i z nierówności 4-tego momentu mamy, że (**)
\[\mathbb{P}[X>2\mathbb{E}X] = \mathbb{P}[X-\mathbb{E}X > \mathbb{E}X] < \frac{4(\alpha|B|)^2}{(\alpha|B|)^4} = \frac{4}{\alpha^4}|B|^{-2}=O(|B|^{-2}).
\]

Stąd i z (*) mamy

\[
\begin{align}
\mathbb{E}[|cc(\rho)| | h(x)=\rho] &= \sum_l l\cdot \mathbb{P}[|cc(\rho)|=l | h(x)=\rho]\\
& < \sum_k 2^{k+1}\cdot \mathbb{P}[|cc(\rho)|\in\{2^k,\ldots,2^{k+1}-1\} | h(x)=\rho]\\
& <^{(*), (**)} \sum_k 2^{k+1}\cdot O(1)\cdot (2^{k-2})^{-2} \\
& = O(1) \sum_k 2^{-k} \\
& = O(1).
\end{align}
\]

Ponieważ jest to prawdziwe dla dowolnego \(\rho\in [m]\), więc \(\mathbb{E}[|cc(h(x))|]=O(1)\), a tym samym dowód twierdzenia 4 jest zakończony.

Literatura

Wynik przedstawiony w tym wykładzie został po raz pierwszy opisany w pracy

A. Pagh, R. Pagh, M. Ruzic. Linear probing with constant independence. SIAM J. Comput., 39(3):1107–1120, 2009.

Użyty tutaj sposób prezentacji dowodów jest jednak w głównej mierze inspirowany blogiem Mihai Pătraşcu oraz pracą

M. Pătraşcu, M. Thorup. The Power of Simple Tabulation Hashing, Proc. 43rd ACM Symposium on Theory of Computing (STOC 2011).

Twierdzenie 3 zostało udowodnione w pracy

M. Patrascu and M. Thorup. On the -independence required by linear probing and minwise independence. Proc. ICALP 2010.