Ćwiczenia

Logika zdaniowa

Klasyczna logika zdaniowa

Formuła logiki zdaniowej jest w postaci CNF (Conjunctive Normal Form) gdy jest koniunkcją (być może wielu) alternatyw (być może wielu) zmiennych zdaniowych i zanegowanych zmiennych zdaniowych. Na przykład formuła \((p_1\lor\lnot p_2\lor p_3)\land(p_2\lor p_4\lor \lnot p_5)\land(\lnot p_1\lor p_2)\) jest postaci CNF.

Formuła logiki zdaniowej jest w postaci \(k\)-CNF gdy jest w postaci CNF i żadna z alternatyw w niej występujących nie ma więcej niż \(k\) składników. Formuła z poprzedniego przykładu jest w postaci 3-CNF, ale nie 2-CNF.

Formuła logiki zdaniowej jest w postaci DNF (Disjunctive Normal Form) gdy jest alternatywą (być może wielu) koniunkcji (być może wielu) zmiennych zdaniowych i zanegowanych zmiennych zdaniowych.

Zadanie 1
Udowodnij, że dla każdej formuły \(\varphi\) logiki zdaniowej istnieje formuła \(\psi\) logiki zdaniowej w postaci DNF równoważna \(\varphi\), czyli taka, że tautologią jest formuła \(\varphi\leftrightarrow\psi.\)

Zadanie 2
Udowodnij, że dla każdej formuły \(\varphi\) logiki zdaniowej istnieje formuła \(\psi\) logiki zdaniowej w postaci CNF równoważna \(\varphi\), czyli taka, że tautologią jest formuła \(\varphi\leftrightarrow\psi.\)

Zadanie 3
Udowodnij, że dla każdej formuły \(\varphi\) logiki zdaniowej w postaci CNF istnieje formuła \(\psi\) logiki zdaniowej w postaci 3-CNF taka, że \(\psi\) jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy \(\varphi\) jest spełnialna.

Zadanie 4
Podaj wielomianowy algorytm rozwiązujący następujący problem decyzyjny:

Dane: Formuła \(\varphi\) logiki zdaniowej w postaci DNF.
Pytanie: Czy \(\varphi\) jest spełnialna?

Zadanie 5
Podaj wielomianowy algorytm rozwiązujący następujący problem decyzyjny:

Dane: Formuła \(\varphi\) logiki zdaniowej w postaci 2-CNF.
Pytanie: Czy \(\varphi\) jest spełnialna?

Zadanie 6
Zajmujemy się formułami zapisanymi wyłącznie przy użyciu spójników koniunkcji i alternatywy.

Dla dowolnej takiej formuły \(\varphi\) niech \(\hat{\varphi}\) oznacza dualizację formuły \(\varphi\), tzn. formułę powstającą z \(\varphi \) przez zastąpienie każdego wystąpienia \(\wedge\) symbolem \(\vee\) oraz każdego wystąpienia \(\vee\) symbolem \(\wedge\).

* Dowieść, że \(\varphi\) jest tautologią wtw, gdy \(\lnot\hat{\varphi}\) jest tautologią.

* Dowieść, że \(\varphi\leftrightarrow\psi\) jest tautologią wtw, gdy \(\hat{\varphi}\leftrightarrow\hat{\psi}\) jest tautologią.

* Jak należałoby określić dualizację dla formuł zawierających dodatkowo stałe \(\bot\) i \(\top\), żeby powyższe równowaźności nadal zachodziły?

Zadanie 7
Udowodnić, że dla dowolnej funkcji \(f:\{0,1\}^k\to\{0,1\}\) istnieje formuła \(\varphi\), w której występują tylko spójniki \(\to\) i \(\bot\) oraz zmienne zdaniowe ze zbioru \(\{p_1,\ldots, p_k\}\), o tej własności, że dla dowolnego wartościowania zdaniowego \(\varrho\) zachodzi równość
\([[\varphi]]_\varrho = f(\varrho(p_1),\ldots, \varrho(p_k))\).
(Inaczej mówiąc, formuła \(\varphi\) definiuje funkcję zerojedynkową \(f\).)

Zadanie 8
Dany jest nieskończony zbiór chłopców, z których każdy ma skończoną liczbę narzeczonych. Ponadto dla każdego \(k\in N\), dowolnych \(k\) chłopców ma co najmniej \(k\) narzeczonych. Dowieść, że każdy chłopiec może się ożenić z jedną ze swoich narzeczonych bez popełnienia bigamii.

Zadanie 9
Niech \(k\) będzie ustaloną liczbą naturalną. Udowodnij, korzystając z twierdzenia o zwartości, że jeśli w nieskończonym grafie \(G=\langle V,E\rangle\) jego każdy skończony podgraf jest \(k\) -kolorowalny, to sam graf \(G\) tek jest \(k\)-kolorowalny.

Zadanie 10
Dla formuły \(\gamma =\ r\leftrightarrow (p_1\lor p_2)\) zachodzi równoważność: \(\varrho\models\gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\varrho(r)=\max(\varrho(p_1),\varrho(p_2))\).

Zbadać istnienie zbioru formuł \(\Gamma\) takiego, że \(\varrho\models\Gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\varrho(r)=\max_{n\in\mathbb{N}}(\varrho(p_n))\).

Zadanie 11
Czy sekwent \(\{p,q\to p,\lnot q\}\vdash\{p,q\}\) jest dowodliwy w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej?

Zadanie 12
Rozstrzygnij, czy następujące formuły mają dowód w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej:

* \( (p\to q) \lor (q\to p)\)
* \((p\to ( q \to p)) \to p\)

Zadanie 13
W systemie Gentzena sekwent \(\Gamma,p\vdash\Delta,p\) jest aksjomatem. \(p\) oznacza zmienną zdaniową. Udowodnij, że każdy sekwent postaci
\(\Gamma,\varphi\vdash\Delta,\varphi\) jest wyprowadzalny w systemie Gentzena. Comożna powiedzieć o rozmiarze jego dowodu?

Trójwartościowe logiki zdaniowe

Zadanie 14
Logikę \(L\) nazywamy monotoniczną, jeśli z tego, że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Gamma\supseteq\Delta\) wynika, że \(\Gamma\models\varphi.\)

Dla logiki trójwartościowej Sobocińskiego określamy, że \(\Delta\models\varphi\), gdy dla każdego wartościowania zmiennych zdaniowych wartościami ze zbioru \(\{0,\frac12,1\}\), jeśli wartości wszystkich zdań z \(\Delta\) wynoszą 1, to także wartość \(\varphi\) wynosi 1.

Czy logika trójwartościowa Sobocińskiego jest monotoniczna?

Zadanie 15
Odpowiedz na analogiczne pytanie co w zadaniu 13 dla logik Heytinga-Kleeene'go-Łukasiewicza, Bochvara i logiki leniwego (krótkiego) wyliczenia w Pascalu.

Zadanie 16
Jaka jest złożoność następującego problemu decyzyjnego:

Dane: Formuła \(\varphi\) logiki zdaniowej.
Pytanie: Czy istnieje wartościowanie \(\varrho\) zmiennych zdaniowych w zbiór \(\{0,\frac12,1\}\) takie, że w logice trójwartościowej Bochvara zachodzi \([[\varphi]]_\varrho=1\)?

Intuicjonistyczna logika zdaniowa

Zadanie 17
Udowodnij następujące formuły w systemie Naturalnej Dedukcji dla logiki intucjonistycznej
* \(p \to \neg \neg p\)
* \(\neg (p \lor q) \to\neg p \land\neg q\)
* \(\neg p \land\neg q \to\neg (p \lor q)\)
* \(\neg p \lor\neg q \to\neg (p \land q)\)

Zadanie 18
Udowodnij, że następujące formuły nie są tautologiami intucjonistycznej logiki zdaniowej, używając modeli Kripkego:

* \(((p\to q) \to p) \to p\)
* \(\neg (p \land q) \to (\neg p \lor\neg q)\)

Zadanie 19

Niewyrażalność spójników w zdaniowej logice intuicjonistycznej: pokaż, że

* \(\lor\) nie da się wyrazić za pomocą \(\land\), \(\to\) i \(\bot\)
* \(\land\) nie da się wyrazić za pomocą \(\lor\), \(\to\) i \(\bot\)
* \(\to\) nie da się wyrazić za pomocą \(\lor\), \(\land\) i \(\bot\)

Logika pierwszego rzędu, formuły, zdania, modele, tautologie

Zad. 1

Niech \({\mathfrak A} =\langle{\mathbb N}, p^{\mathfrak A}, q^{\mathfrak A}\rangle\), gdzie:

\(\langle a,b\rangle \in p^{\mathfrak A}\) wtw, gdy \(a+b\geq 6\);

\(\langle a,b\rangle \in q^{\mathfrak A}\) wtw, gdy \(b=a+2\).

Zbadać czy formuły

 1. \(\forall x p(x,y) \to \exists x q(x,y)\);
 2. \(\forall x p(x,y) \to \forall x q(x,y)\);
 3. \(\forall x p(x,y) \to \exists x q(x,z)\);

są spełnione przy wartościowaniu \(v(y) = 7\), \(v(z) = 1\) w strukturze \({\mathfrak A}\).

Zad. 2

Niech \({\mathfrak A} = \langle {\mathbb Z}, f^{\mathfrak A}, r^{\mathfrak A}\rangle \) i \({\mathfrak B} = \langle {\mathbb Z}, f^{\mathfrak B}, r^{\mathfrak B}\rangle \), gdzie \(f^{\mathfrak A}(m,n) = \min(m,n)\), dla \(m,n\in{\mathbb Z}\), a \(r^{\mathfrak A}\) jest relacją \(\geq\);

\(f^{\mathfrak B}(m,n) = m^2+n^2\), dla \(m,n\in{\mathbb Z}\), a \(r^{\mathfrak B}\) jest relacją \(\leq\).

Zbadać czy formuły

 1. \(\forall y(\forall x(r(z,f(x,y))\to r(z,y)))\);
 2. \(\forall y(\forall x(r(z,f(x,y)))\to r(z,y))\),

są spełnione przy wartościowaniu \(v(z) =5\), \(v(y)=7\) w strukturach \({\mathfrak A}\) i \({\mathfrak B}\).

Zad. 3

Czy formuła \(\forall x(\lnot r(x,y)\to\exists z(r(f(x,z),g(y))))\) jest spełniona przy wartościowaniu \(v(x) =3\), \(w(x) = 6\) i \(u(x) = 14\)

 1. w strukturze \({\mathfrak A} = \langle {\mathbb N}, r^{\mathfrak A}\rangle \), gdzie \(r^{\mathfrak A}\) jest relacją podzielności?
 2. w strukturze \({\mathfrak B} = \langle {\mathbb N}, r^{\mathfrak B}\rangle \), gdzie \(r^{\mathfrak B}\) jest relacją przystawania modulo 7?

Zad. 4

W jakich strukturach prawdziwa jest formuła \(\exists y (y\neq x)\)?
A formuła \(\exists y (y\neq y)\) otrzymana przez ,,naiwne'' podstawienie \(y\) na \(x\)?

Zad. 5

Podaj przykład modelu i wartościowania, przy którym formuła
\(p(x,f(x)) \to \forall x\exists y\, p(f(y),x)\)

jest:
a) spełniona;
b) nie spełniona.

Zad. 6

Zbadać, czy następujące formuły są tautologiami i czy są spełnialne:

 1. \(\exists x\forall y(p(x) \vee q(y)) \to \forall y(p(f(y))\vee q(y))\);
 2. \(\forall y(p(f(y))\vee q(y)) \to \exists x\forall y(p(x) \vee q(y))\);
 3. \(\exists x(\forall y q(y)\to p(x))\to \exists x\forall y(q(y)\to p(x))\);
 4. \(\exists x(\forall y q(y)\to p(x)) \to\exists x(q(x)\to p(x))\).

Zad. 7

Niech \(f\) będzie jednoargumentowym symbolem funkcyjnym, który nie występuje w formule \(\varphi\).
Pokazać, że formuła \(\forall x\exists y \varphi\) jest spełnialna wtedy i tylko wtedy gdy formuła \(\forall x \varphi(f(x)/y)\) jest spełnialna.

Zad. 8

Udowodnić, że zdanie \(\forall x\exists y\,p(x,y)\wedge \forall x\neg p(x,x)
\wedge \forall x\forall y\forall z(p(x,y)\wedge p(y,z)\to p(x,z))\) ma tylko modele nieskończone.

Zad. 9

Dla każdego \(n\) napisać takie zdanie \(\varphi_n\), że \({\mathfrak A}\models\varphi_n\) zachodzi \wtw, gdy \({\mathfrak A}\) ma dokładnie \(n\) elementów.

Zad. 10

Udowodnić, że dla każdej struktury skończonej \({\mathfrak A}\) nad skończoną sygnaturą istnieje taki zbiór \(\Delta\) zdań pierwszego rzędu, że \({\mathfrak A}\models\Delta\) i dla każdej struktury \({\mathfrak B}\models\Delta\) zachodzi \({\mathfrak B}\cong{\mathfrak A}.\)

Zad. 11

Czy jeśli \({\mathfrak A} \models \exists x\,\varphi\), to także \({\mathfrak A} \models \varphi[t/x]\), dla pewnego termu \(t\)?

Zad. 12

Niech \(\varphi\) będzie zdaniem
\(\forall x\forall y\,(y=f(g(x))\to(\exists u\,(u=f(x)\land y=g(u))))\) oraz niech \(\psi\) będzie zdaniem \(\forall x\,[f(g(f(x)))=g(f(f(x)))]\).

Czy \(\{\psi\}\models\varphi\)?

Wskazówka
W zadaniach typu ,,Pokazać, że zbiór zdań \(\Delta\) jest niezależny”, należy za każdym razem udowodnić, że dla każdego \(\varphi\in\Delta,\) \(\Delta\setminus\{\varphi\}\not\models\varphi,\) poprzez wskazanie modelu \(\Delta\setminus\{\varphi\},\) który nie jest modelem \(\varphi.\)

Zad. 13

Pokazać, że zbiór aksjomatów relacji równoważności

\(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y(Exy\to Eyx)\\ \forall x\ Exx\\ \forall x\forall y\forall z((Exy\land Eyz)\to Exz)\end{array}\right\}\)

jest niezależny.

Zad. 14

Pokazać, że zbiór aksjomatów liniowych porządków

\(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y((x\leq y)\lor(y\leq x))\\ \forall x\forall y((x\leq y\land y\leq x)\to x=y)\\ \forall x\forall y\forall z((x\leq y\land y\leq z)\to x\leq z)\end{array}\right\}\)

jest niezależny.

Zad. 15

Pokazać, że zbiór aksjomatów teorii grup (w zapisie multiplikatywnym, nad sygnaturą
\(\Sigma^{F}_{{2}}=\{*\},\Sigma^{F}_{0}=\{ 1\}\))

\(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x((1*x=x)\land(x*1=x))\\ \forall x\forall y\forall z((x*y)*z=x*(y*z))\\ \forall x\exists y((x*y=1)\land(y*x=1))\end{array}\right\}\)

jest niezależny.

Zad. 16

Pokazać, że zdanie \((\forall x\exists y\ Exy)\to(\exists x\forall y\ Exy)\) nie jest tautologią.

Zad. 17

Pokazać, że zdanie

\((\forall x\forall y((f(x)=f(y))\to(x=y)))\to(\forall x\exists y(f(y)=x))\)

nie jest tautologią. Czy jego negacja ma model skończony?

Zad. 18

Pokazać, że zdanie \(\exists x\exists y\exists u\exists v((\lnot u=x)\lor(\lnot v=y))\land(f(x,y)=f(u,v))\) nie jest tautologią. Ile nieizomorficznych modeli skończonych ma to zdanie?

Zad. 19

Pokazać, że następujące formuły są tautologiami:

 • \((\exists y p(y) \to \forall z q(z)) \to
  \forall y\forall z(p(y)\to q(z))\);
 • \((\forall x\exists y r(x,y) \to \exists x\forall y r(y,x))\to
  \exists x\forall y(r(x,y) \to r(y,x))\);
 • \(\forall x\exists y((p(x)\to q(y))\to r(y))
  \to ((\forall x p(x)\to \forall y q(y))\to \exists y r(y))\);
 • \(\forall x(p(x)\to \exists y q(y))\to
  \exists y(\exists x p(x)\to q(y))\).

Zad. 20

Czy
\(
\{\forall x\underbrace{f\ldots f}_n(x)= x~|~n=2,3,5,7\}\models\forall x
\underbrace{f\ldots f}_{11}(x)= x
\)?

Logika pierwszego rzędu: formalizowanie własności

Zad. 1

Dla każdej z par struktur:

 • \(\langle {\mathbb N},\leq\rangle\) i \(\langle \{m-{1\over n}\ |\ m,n\in{\mathbb N}-\{0\}\}, \leq\rangle\);
 • \(\langle {\mathbb N}, +\rangle\) i \(\langle {\mathbb Z}, +\rangle\);
 • \(\langle {\mathbb N}, \leq\rangle\) i \(\langle {\mathbb Z}, \leq\rangle\),

  wskaż zdanie prawdziwe w jednej z nich a w drugiej nie.

  Zad. 2

  Napisać takie zdania \(\varphi\) i \(\psi\), że:

  • zdanie \(\varphi\) jest prawdziwe w modelu \({\mathfrak A} = \langle {\mathbb Z}, +, 0 \rangle\), ale nie w modelu \({\mathfrak B} = \langle {\mathbb N}, +, 0 \rangle\);
  • zdanie \(\psi\) jest prawdziwe w modelu \({\mathfrak B} = \langle {\mathbb Z}, +, 0 \rangle\), ale nie w modelu \({\mathfrak C} = \langle {\mathbb Q}, +, 0 \rangle\).

  Zad. 3

  Wskazać formułę pierwszego rzędu:

  • spełnialną w ciele liczb rzeczywistych ale nie w ciele liczb wymiernych;
  • spełnialną w algebrze \({\mathbb N}\) z mnożeniem, ale nie w algebrze \({\mathbb N}\) z dodawaniem;
  • spełnialną w \(\langle \{a,b\}^*,\cdot,\varepsilon\rangle\) ale nie w \(\langle \{a,b,c\}^*,\cdot,\varepsilon\rangle\).
 • Definicje pomocnicze
  Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\)

  Standardowy model arytmetyki to struktura \(\mathfrak{N}=\langle\mathbb{N},*^{\mathfrak{N}},+^{\mathfrak{N}},0^{\mathfrak{N}},1^{\mathfrak{N}},\leq^{\mathfrak{N}}\rangle.\)

  Zad. 4

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=Spec(\lnot\varphi).\)

  Zad. 5

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n^{2}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)

  Zad. 6

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2*n~/~n\in\mathbb{N}\}.\)

  Zad. 7

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n~/~n\in\mathbb{N}\ n\) jest liczbą złożoną\(\}\).

  Zad. 8

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2^{n}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)

  Zad. 9

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)

  Zad. 10

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(2^{n}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)

  Zad. 11

  Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n!\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)

  Zad. 12

  Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \({n \choose k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)

  Zad. 13

  Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n^{k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)

  Zad. 14

  Znaleźć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(x\) jest względnie pierwsze z \(y.\)

  Zad. 15

  Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(z\) jest największym wspólnym dzielnikiem \(x\) i \(y.\)

  Zad. 16

  Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x.\)

  Zad. 17

  Rozważamy skończone skierowane cykle \(\mathfrak{C}\) (ta litera to gotyckie C, w rozwiązaniu można pisać zwykłe C) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje formuła \(\varphi_n(x,y,z)\) logiki pierwszego rzędu, w której występują tylko trzy zmienne (które można rekwantyfikować tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego cyklu \(\mathfrak{C}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{C},x:a,y:b,z:c\models\varphi_n(x,y,z)\) wtw \(\mathfrak{C}\) ma \(3n\) krawędzi, a skierowane odległości z \(a\) do \(b\), z \(b\) do \(c\) i z \(c\) do \(a\) wszystkie wynoszą po \(n\).

  Zad. 18

  Rozważamy skończone drzewa binarne \(\mathfrak{T}\) (ta litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T) nad sygnaturą składającą się z dwóch dwuargumentowych symboli relacyjnych \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek może mieć 0, 1 lub 2 synów, zawsze najwyżej jednego lewego jednego prawego.

  Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje zdanie \(\varphi _{n}\) logiki pierwszego rzędu, w którym występują tylko dwie zmienne (które można rekwantyfikować tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego drzewa binarnego \(\mathfrak{T}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{T}\models\varphi _{n}\) wtw \(\mathfrak{T}\) jest pełnym drzewem binarnym o głębokości \(n\).

  Język naturalny a logika pierwszego rzędu, formalizacja pojęć nieostrych

  1. Jak rozumiesz następujące zdania? Jak je sformułować, żeby nie budziły wątpliwości?
   • Nie wolno pić i grać w karty.
   • Nie wolno pluć i łapać.
   • Zabrania się zaśmiecania i zanieczyszczania drogi.[Kodeks Drogowy przed nowelizacją w roku 1997.]
   • Zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi. [Kodeks Drogowy po nowelizacji w roku 1997.]
   • Wpisać, gdy osoba ubezpieczona nie posiada numerów identyfikacyjnych NIP lub PESEL. [Instrukcja wypełniania formularza ZUS ZCZA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny...)]
   • Podaj przykład liczby, która jest pierwiastkiem pewnego równania kwadratowego o współczynnikach całkowitych i takiej, która nie jest.
   • Warunek zachodzi dla każdego \(x\) i dla pewnego \(y\).
  2. Czy następujące definicje można lepiej sformułować?
   • Zbiór \(A\) jest dobry, jeśli ma co najmniej 2 elementy.
   • Zbiór \(A\) jest dobry, jeśli dla każdego \(x\in A\), jeśli \(x\) jest parzyste, to \(x\) jest podzielne przez \(3\).
   • Zbiór \(A\) jest dobry, jeśli dla pewnego \(x\in A\), jeśli \(x\) jest parzyste, to \(x\) jest podzielne przez \(3\).
  3. Wskazać błąd w rozumowaniu:
   • Aby wykazać prawdziwość tezy ,,Dla dowolnego \(n\), jeśli zachodzi warunek \(W(n)\) to zachodzi warunek \(U(n)\)'' załóżmy, że dla dowolnego \(n\) zachodzi \(W(n)\)...
   • Aby wykazać prawdziwość tezy ,,Dla pewnego \(n\), jeśli zachodzi warunek \(W(n)\) to zachodzi warunek \(U(n)\)'' załóżmy, że dla pewnego \(n\) zachodzi \(W(n)\)...
  4. Sformułować poprawnie zaprzeczenia stwierdzeń:
   • Liczby \(m\) i \(n\) są pierwsze.
   • Liczby \(m\) i \(n\) są względnie pierwsze.
  5. Czy zdanie ,,Liczba \(a\) nie jest kwadratem pewnej liczby całkowitej'' jest poprawnym zaprzeczeniem zdania ,,Liczba \(a\) jest kwadratem pewnej liczby całkowitej''?
  6. Zapisać następujące zdanie Lincolna o wyborcach i politykach:

   "You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time"

   w terminach relacji \(fool(p,t)\) oznaczającej "you can fool person p at time t".

  Logika pierwszego rzędu: gry Ehrenfeuchta-Fraisse'go

  Zad. 1

  Pokazać, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla każdego nieskierowanego (skończonego lub nie) grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw każdy wierzchołek \(\mathfrak{G}\) należy do pewnego (skończonego) cyklu w tym grafie.

  Zad. 2

  Wykazać, że dla każdego ustalonego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G) i każdego ustalonego \(m\in\mathbb{N}\), następujący problem decyzyjny może zostać rozstrzygnięty przez deterministyczną maszynę Turinga, która obok taśmy z danymi tylko do odczytu ma taśmę roboczą o długości \(O(\log n)\),gdzie \(n\) to rozmiar danych:

  Dany: kod skończonego grafu \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) w postaci macierzy incydencji podanej wierszami.
  Pytanie: Czy gracz II ma strategię wygrywającą w grze \(G_m(\mathfrak{G},\mathfrak{H})\)?

  Zad. 3

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 4

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 5

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest definiowalna.

  Zad. 6

  Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 7

  Niech \(\mathfrak{H}^n\) to struktura której uniwersum to hiperkostka \(\{0,1\}^n\), a jednyna relacja dwuargumentowa \(E^{\mathfrak{H}^n}\) będzie zdefiniowana tak:
  \(E^{\mathfrak{H}^n}(x,y)\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(x\) i \(y\) różnią się dokładnie na jednej pozycji.

  Jakie jest maksymalne \(m\) takie, że gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fraisse'go
  \(G_m(\mathfrak{H}^4,\mathfrak{H}^3)\)?

  Zad. 8

  Pokazać, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Teoria modeli dla logiki pierwszego rzędu, tw. o zwartości, tw. Skolema-Loewenheima

  Zad. 1

  Wskazać przykład takiego zbioru \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu, że każde dwa jego przeliczalne modele są izomorficzne, ale istnieją dwa nieprzeliczalne, nieizomorficzne ze soba modele zbioru \(\Delta.\)

  Zad. 2

  Niech \(\Sigma\) będzie skończoną sygnaturą. Udowodnić, że dla każdego zbioru zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma,\) następujące dwa warunki są równoważne

  1. \(\Delta\) ma wyłącznie skończone modele.
  2. \(\Delta\) ma z dokładnością do izomorfizmu skończenie wiele modeli.

  Zad. 3

  Pokazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur nad sygnaturą \(\Sigma\) jest aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu i jej dopełnienie \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) struktur sygnatury \(\Sigma,\) ktore nie nalezą do \(\mathcal{A},\) też jest aksjomatyzowalne zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, to obie klasy są w istocie aksjomatyzowalne jednym zdaniem logiki pierwszego rzędu.

  Zad. 4

  Pokazać następujące twierdzenie Robinsona:
  Jeśli \(\Delta,\Delta'\) są spełnialnymi zbiorami zdań nad pewną sygnaturą \(\Sigma,\) zaś \(\Delta\cup\Delta'\) nie jest spełnialny, to istnieje takie zdanie \(\varphi\), że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Delta'\models\lnot\varphi.\)

  Zad. 5

  Niech \(Spec(\varphi)\) oznacza zbiór mocy wszystkich skończonych modeli formuły \(\varphi.\)
  Pokazać, że jeśli \(\Delta\) jest takim zbiorem zdań, iż dla każdego \(\varphi\in\Delta\) zbiór \(Spec(\lnot\varphi)\) jest skończony, oraz jeśli \(\Delta\models\psi,\) to także \(Spec(\lnot\psi)\) jest skończony.

  Zad. 6

  Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 7

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 8

  Pokazać, że klasa wszystkich algebr \(\mathbb{A}=\langle A,f^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(f\) jest symbolem jednoragumentowej funkcji, oraz takich, że \(|\vec{f}(A)|< |A|\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 9

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 10

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 11

  Udowodnić następujące tw. Hessenberga:
  Dla każdej nieskończonej mocy \(\mathfrak{m}\) zachodzi \(\mathfrak{m}^2=\mathfrak{m}.\)

  Zad. 12

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=2^{{|A\setminus r^{\mathbb{A}}|}}\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 13

  Udowodnić, że klasa wszystkich struktur izomorficznych do struktury postaci \(\mathbb{A}=\langle\mathcal{P}(A),\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}},\subseteq^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}}\) oraz \(\subseteq^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio prawdziwymi sumą, przecięciem i zawieraniem zbiorów, nie jest aksjomatyzowalna.

  Zad. 14

  Sygnatura składa się z dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\circ\), jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(inv\) i symbolu stałej \(id\). Model \(\mathfrak{F}\) (ta litera to gotyckie F, w rozwiązaniu można pisać zwykłe F) nad tą sygnaturą nazywamy grupą bijekcji, gdy jego uniwersum stanowi zbiór wszystkich bijekcji \(f:A\to A\) dla pewnego zbioru \(A,\) a operacje mają następujące interpretacje: \(\circ^{\mathfrak{F}}\) to operacja składania funkcji, \(inv^{\mathfrak{F}}\) to operacja brania funkcji odwrotnej, a \(id^{\mathfrak{F}}\) to funkcja indentycznościowa z \(A\) w \(A\).

  Udowodnić, że nie istnieje zbiór \(\Gamma\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że \(\mathfrak{B}\models\Gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{B}\) jest izomorficzny do pewnej grupy bijekcji.

  Zad. 15

  Pokazać, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla każdego nieskierowanego (skończonego lub nie) grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw każdy wierzchołek \(\mathfrak{G}\) należy do pewnego (skończonego) cyklu w tym grafie.

  Zad. 16

  Czy dla każdego zbioru zdań \(\Delta\) istnieje minimalny ze względu na zawieranie podzbiór \(\Delta'\subseteq\Delta\) spełniający \(\Delta'\models\Delta\)?

  Zad. 17

  Czy dla każdego zbioru zdań \(\Delta\) takiego, że \(\Delta\models\varphi\), gdzie \(\varphi\) jest zdaniem, istnieje minimalny ze względu na zawieranie podzbiór \(\Delta'\subseteq\Delta\) spełniający \(\Delta'\models\varphi\)?

  Zad. 18

  Pokazać, że dla każdego skończonego zbioru zdań \(\Delta\) istnieje podzbiór \(\Delta'\subseteq\Delta\) spełniający \(\Delta'\models\Delta\) oraz niezależny, tzn. dla każdego \(\varphi\in\Delta'\) zachodzi \(\Delta'\setminus\{\varphi\}\not\models\varphi\).

  Zad. 19

  Niech \(f\) będzie jednoargumentowym symbolem funcji i niech \(\mathcal{A}=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}Mod(\forall x\underbrace{f\ldots
  f}_n(x)=x).\)

  Wykazać, że ani \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ani dopełnienia \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu.

  Logika i bazy danych, algebra relacyjna

  Zad. 1

  Niech \(R,S\) będą odpowiednio \(n+m\)- i \(m\)-argumentowymi symbolami relacyjnymi z sygnatury.
  Określamy nową operację \(\div\) w algebrze relacyjnej:

  \([\![R\div S]\!]=\{\langle a_1,\dots,a_n\rangle|\) dla każdego \(\langle b_1,\dots,b_m\rangle\in[\![S]\!]\ (\langle a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_m\rangle\in[\![R]\!])\}\).

  Pokazać, że operator \(\div\) jest wyrażalny za pomocą pozostałych operatorów algebry relacyjnej. Podać wyrażenie algebry relacyjnej, które jest równe \(R\div S\).


  Definicje

  Niejedednostajna klasa \(AC^0\) składa się z funkcji \(f:\{0,1\}^*\to\{0,1\}^*\) takich, że istnieje wielomian \(p(n)\) i stała \(c\) takie, że dla każdego \(n\) istnieje sieć logiczna \(C\) obliczająca \(f(x)\) dla wszystkich \(x\in\{0,1\}^n\), która:

  1. ma \(n\) bramek wejściowych i \(m\) bramek wyjściowych
  2. jest ponadto złożona z bramek logicznych AND, OR i NOT
  3. bramki wejściowe i bramki logiczne mogą mieć dowolnie wiele wyjść
  4. bramki AND i OR mogą mieć dowolnie wiele wejść, a bramki NOT zawsze tylko jedno
  5. liczba bramek w sieci nie przkracza \(p(n)\)
  6. głębokość sieci nie prekracza \(c\)

  Niejedednostajna klasa \(NC^1\) składa się z funkcji \(f:\{0,1\}^*\to\{0,1\}\) takich, że istnieje wielomian \(p(n)\) i stała \(c\) takie, że dla każdego \(n\) istnieje sieć logiczna \(C\) obliczająca \(f(x)\) dla wszystkich \(x\in\{0,1\}^n\), która:

  1. ma \(n\) węzłów wejściowych i jeden węzeł wyjściowy
  2. jest złożona z bramek AND, OR i NOT
  3. węzły wejściowe i bramki mogą mieć dowolnie wiele wyjść
  4. bramki AND i OR muszą mieć 2 wejścia, a bramki NOT zawsze tylko jedno
  5. liczba bramek w sieci nie przkracza \(p(n)\)
  6. głębokość sieci nie prekracza \(c\log n\)

  Zad. 2

  Pokazać, że po odpowiednim (naturalnym) zakodowaniu struktur skończonych \(\mathfrak{A}\) w postaci ciągów binarnych \(code(\mathfrak{A})\), dla każdego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu funkcja
  \(f_\varphi:code(\mathfrak{A})\mapsto\) if \(\mathfrak{A}\models\varphi\) then \(1\) else \(0\)
  należy do niejednostajnego \(AC^0\).

  Zad. 3

  Pokazać, że funkcja \(f_\varphi\) z poprzedniego zadania należy do niejednostajnego \(NC^1\).

  Informacja Znana w dziedzinie baz danych reguła optymalizacji zapytań wyrażonych w algebrze relacyjnej polega na tym, by rozmiar wyników pośrednich otrzymywanych trakcie ewaluacji zapytania był jak najmniejszy.

  Zad. 4

  Pokazać, że następujący problem jest nierozstrzygalny:

  Dane: wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej nad sygnaturą składającą się z symbolu relacyjnego \(R\) i być może innych symboli.
  Pytanie: Czy dla każdej struktury moc \(|[\![E]\!]|<|[\![R]\!]|^2\)?

  Zad. 5

  Algebrę relacyjną z liniowym porządkiem na danych można skonstruować na dwa sposoby. Załóżmy, że \(\leq\) jest relacją liniowego porządku na wszystkich elementach, które mogą się pojawić w krotkach, a w sygnaturze nie ma stałych.

  Pierwszy sposób polega na tym, że do każdej bazy danych wprowadzamy dodatkową tabelę (dkoładniej perspektywę) \(LEQ\) o dwóch kolumnach, która zawiera wszystkie krotki \(\langle a,b\rangle\) dla \(a,b\) należacych do aktywnej dziedziny i takich, że \(a\leq b\). Wówczas zwykłe wyrażenia algebry relacyjnej mogą wykorzystać \(LEQ\) jak każdą inną tabelę. Jednak \(LEQ\) uważamy za część składni zapytań, a nie zwykłą tabelę w bazie.

  Drugi sposób polega na tym, że nie zwiększamy liczby tabel, ale poszerzamy składnię i w warunku \(\theta\) selekcji \(\sigma_\theta(E)\) dopuszczamy także nierówności postaci \(i\leq j\) dla \(i,j\) nie większych niż liczba kolumn w \(E\). Semantyka jest oczywista, np. \([\![\sigma_{i\leq j}(E)]\!]=\{\vec{a}\in [\![E]\!]:a_i\leq a_j\}.\)

  Pokazać, że zbiory zapytań wyrażalnych w obu formalizmach są takie same.


  Definicja

  Operator półzłączenia (ang. semijoin) \(\gg\) w algebrze relacyjnej ma następującą semantykę (uwaga: symbol tutaj użyty jest niestandardowy, bo standardowego nie udało mi się wyprodukować używając tutejszego języka znaczników):

  \([\![R\gg_\theta S]\!]=\{\vec{a}\in [\![R]\!]~:~\exists \vec{b}\in[\![S]\!] \theta(\vec{a},\vec{b})\}\),
  gdzie \(\theta\) to zbiór równości pomiędzy kolumnami \(R\) i \(S\), numerowanymi łącznie.

  Na przykład dla binarnych \(R\) i \(S\)
  \([\![R\gg_{1=3, 2=4} S]\!]=\{\langle a_1,a_2\rangle\in [\![R]\!]~:~\exists \langle b_1,b_2\rangle\in[\![S]\!]a_1=b_1\land a_2=b_2\}.\)

  Zad. 6

  Wykaż, że półzłączenie jest wyrażalne w algebrze relacyjnej i podaj jego definicję za pomocą pozostałych operatorów.

  Zad. 7

  Wykaż, że wyrażenia zbudowane z relacji przy użyciu selekcji, projekcji, sumy, różnicy i półzłączenia nie wyrażają wszystkich zapytań definiowalnych w zwykłej algebrze relacyjnej.

  Zad. 8

  Wykaż, że każde wyrażenie zbudowane z relacji przy użyciu selekcji, projekcji, sumy, różnicy i półzłączenia w bazie danych, w której elementami są liczby naturalne, można obliczyć algorytmem o złożoności czasowej \(O(n\log n),\) gdzie \(n\) to maksymalna liczba krotek w relacjach.

  Zad. 9

  Wykaż, że wyrażenia zbudowane z relacji przy użyciu projekcji, produktu, sumy, różnicy i półzłączenia wyrażają wszystkie zapytania definiowalne w zwykłej algebrze relacyjnej, o ile w sygnaturze nie ma stałych.

  Zad. 10

  Wykaż, że istnieje wyrażenie zbudowane z relacji przy użyciu selekcji, projekcji, sumy, różnicy i półzłączenia, które wyraża przecięcie relacji.

  Zad. 11

  Pokazać, że poszczególne operatory algebry relacyjnej nie są wyrażalne za pomocą pozostałych:

  • Suma się nie wyraża za pomocą selekcji, rzutowania, produktu i różnicy.
  • Różnica się nie wyraża za pomocą selekcji, rzutowania, produktu i sumy.
  • Pozostałe przypadki są banalne.

  Zad. 12

  Dane są dwie tabele \(A\) i \(B\) o dwóch kolumnach każda. Ta pierwsza składa się z \(n_A\) wierszy.

  Zaprojektować algorytm wyliczenia wartości wyrażenia algebry relacyjnej

  \(A-\pi_{1,2}(\sigma_{1=3}(A\times B)).\)

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są dwukolumnowe tablice, których wiersze indeksowane są nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierają takież liczby.

  W algorytmie należy użyć dokładnie jednej takiej tablicy o rozmiarze \(n_A\) wierszy i kilku dodatkowych zmiennych typu integer. Oznacza to, że wykorzystujemy dokładnie tyle pamięci, ile zajmie wynik. Proszę nie używać wskaźników, rekursji i innych metod ukrytego alokowania dodatkowej pamięci.

  Tabele \(A\) i \(B\) są tylko do odczytu, przy czym można założyć, że są one posortowane. Jeśli rozwiązanie będzie z tego korzystać, proszę o tym założeniu wspomnieć.

  Zad. 13

  Niech \(k\in\mathbb{N}\) będzie stałą. Wykazać, że jeśli \(E\) jest wyrażeniem algebry relacyjnej i maksymalna liczba kolumn w podwyrażeniach \(E\) wynosi \(k\), to istnieje algorytm obliczający wartość \([\![E]\!]\) w każdej strukturze \(\mathfrak{A}\) i działający w czasie \(O(n^{k}\log n),\) gdzie \(n\) to liczność dziedziny aktywnej \(\mathfrak{A}\).

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są jednowymiarowe tablice indeksowane nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierające takież liczby. Dostęp do komórki tablicy jest wykonywany w czasie jednostkowym, podobnie jak operacje arytmetyczne i porównania na liczbach całkowitych. Relacje z \(\mathfrak{A}\) są przekazywane do algorytmu właśnie w takich tablicach: relacja o \(l\) kolumnach jest reprezentowana przez \(l\) tablic, a dane zajmują początkowe indeksy. Wynik obliczenia zwraca się analogicznie.

  Rozstrzygalność teorii logicznych

  Zad. 1

  Sygnatura składa się z jednego jednoragumentowego symbolu funkcyjnego \(f\). Niech \(\psi\) będzie zdaniem \(\forall x(f(f(x))=x\land \lnot f(x)=x)\).

  1. Udowodnić, że teoria \(\{\varphi\in FO~|~\psi\models\varphi\}\) jest rozstrzygalna.
  2. Udowodnić, że teoria \(\{\varphi\in FO~|~\psi\models\varphi\}\) należy do PSPACE.

  Zad. 2

  Sygnatura jest pusta. Niech \(\Gamma\) będzie zbiorem zdań \(\{\forall x_1\dots x_n\exists x_{n+1}(\bigwedge_{i=1}^n\lnot x_{n+1}=x_i)~|~n\in\mathbb{N}\}\).

  1. Udowodnić, że teoria \(\{\varphi\in FO~|~\Gamma\models\varphi\}\) jest rozstrzygalna.
  2. Udowodnić, że teoria \(\{\varphi\in FO~|~\Gamma\models\varphi\}\) należy do PSPACE.

  Zad. 3

  Udowodnić, że następujący problem decyzyjny jest nierozstrzygalny:
  Dane:Formuła \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu
  Pytanie:Czy \(\varphi\) ma wyłącznie skończone modele?

  Zad. 4

  Wyjaśnić, jak można pogodzić ze sobą Zadania 2 i 3.

  Zad. 5

  Czy teoria pierwszego rzędu ciała liczb zespolonych \(\mathfrak{C}=\langle\mathbb{C},+,\cdot,0,1\rangle\) jest rozstrzygalna?

  Tw. Goedla o niezupełności

  Dodatkowe informacje
  Standardowy model arytmetyki to struktura \({\mathfrak N}=\langle
  {\mathbb N},*^{\mathfrak N},+^{\mathfrak N},0^{\mathfrak N},1^{\mathfrak N},
  \leq^{\mathfrak N}\rangle.\)

  Lemat o funkcji \(\beta\) [Goedel]

  Istnieje funkcja \(\beta:{\mathbb N}\times{\mathbb N}\times{\mathbb N}\to{\mathbb N}\) taka, że:

  • Dla każdego ciągu \(\bar{a}=a_0,\dots, a_r\) liczb naturalnych istnieją liczby naturalne \(t,p\) (stanowiące kod ciągu \(\bar{a}\) w sensie \(\beta\)) takie, że dla każdego \(0\leq i\leq r\) zachodzi \(\beta(t,p,i)=a_i.\)
  • Istnieje formuła arytmetyki \(\chi(x_1,x_2,x_3,x_4)\) taka, że

   \(({\mathfrak N},x_1:t,x_2:p,x_3:i,x_4:a)\models\chi\) wtw \(\beta(t,p,i)=a.\)

  Zad. 1
  Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki orzekającą, że $x$ jest silnią pewnej liczby, tzn. że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)
  \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) jest postaci \(n!\) dla pewnego \(n\).

  Zad. 2
  Napisać formułę \(\varphi(x,y)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor \log_2 x\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)
  \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(y)=\lfloor \log_2 v(x)\rfloor.\)

  Zad. 3
  Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor \sqrt[z]{x}\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

  \({\mathfrak N}\models\varphi[v]\) wtw} \(v(y)=\lfloor
  (v(x))^{\frac{1}{v(z)}}\rfloor.\)

  Zad. 4
  Znaleźć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x,\) czyli taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

  \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(y)\) jest największą potęgą liczby pierwszej, która jest dzielnikiem \(v(x)\).

  Zad. 5
  Liczba naturalna \(n\) jest doskonała gdy jest równa sumie wszystkich swoich dzielników różnych od \(n.\) Np. \(6=1+2+3\) jest doskonała.

  Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to{\mathbb N}\)

  \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) jest doskonała.

  Zad. 6
  Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą relację ,,\(x\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym'', tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X \to{\mathbb N}\) zachodzi równoważność \(({\mathfrak N},v)\models\varphi\) wtw \(v(x)\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym.

  Zad. 7
  Hipoteza Collatza (albo inaczej hipoteza \(3k+1\)) orzeka, że następujący prosty program \(\pi\) zatrzymuje się dla każdej wartości początkowej zmiennej \(k\):

  while k<>1 do
    if k mod 2=0 
     then k:=k div 2
     else k:=3*k+1;

  Hipoteza ta dotąd nie została ani udowodniona ani obalona i ma reputację niezmiernie trudnego problemu.
  Napisać zdanie \(\varphi\) nad sygnaturą arytmetyki orzekające, że hipoteza Collatza jest prawdziwa, tzn.
  \({\mathfrak N}\models\varphi\) wtw \(\pi\) zatrzymuje się dla każdej danej wejściowej \(k\).

  Zad. 8
  Rozważamy struktury \(\mathfrak{N}_f\) postaci \(\langle\mathbb{N},+,*,0,1,f\rangle\), gdzie dla uproszczenia symbol jednoargumentowej funkcji \(f\) oznacza także jej interpretację, a pozostałe symbole funkcji są interpretowane w standardowy sposób.

  Napisać zdanie \(\varphi\) nad sygnaturą arytmetyki wzbogaconą o \(f\) takie, że dla każdej funkcji \(f:\mathbb{N}\to{\mathbb N}\) zachodzi

  \({\mathfrak N}_f\models\varphi\) wtw \(f\) jest wielomianem o współczynnikach naturalnych.

  Zad. 9
  Dla danego automatu skończonego \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
  \({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

  Zad. 10
  Dla danego automatu z licznikiem \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
  \({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

  Zad. 11
  Dla danego automatu ze stosem \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i alfabetem stosu \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
  \({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

  Zad. 12
  Dla danego automatu z dwoma stosami \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i alfabetem stosów \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
  \({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(A\) akceptuje słowo \((n)_2\).

  Zad. 13
  Dla danej maszyny Turinga \(M\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) i z alfabetem taśmy \(\{0,1\}\) napisać formułę \(\varphi(x)\) taką, że
  \({\mathfrak N},x:n\models\varphi\) wtw \(M\) akceptuje słowo \((n)_2\).

  Zdaniowa logika dynamiczna PDL

  Wyobraźmy sobie grę w kółko i krzyżyk, w której kratki znanego diagramu są ponumerowane od 1 do 9:

  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9

  Teraz weźmy sygnaturę dla PDL, w której są programy \(\bigcirc_1,\bigcirc_2,\dots,\bigcirc_9\) oraz
  \({\times}_1,{\times}_2,\dots,{\times}_9\), odpowiadające wpisywaniu kółek i krzyżyków w odpowiednie kratki.
  Poza tym mamy trzy zmienne zdaniowe \(win_\bigcirc,win_{\times},draw.\)

  Struktury nad tą sygnaturą opisują możliwe (choć niekoniecznie zgodne z powszechnie znanymi regułami) rozgrywki.

  Zadanie 1
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, po wpisaniu kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), nic więcej w nią już nie można wpisać.

  Zadanie 2
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że w aktualnym stanie każdy ruch jest możliwy.

  Zadanie 3
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, gracze wykonują ruchy na przemian.

  Zadanie 4
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, po wpisaniu kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), nic więcej w nią już nie można wpisać.

  Zadanie 5
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, jeśli nikt nie wpisze kółka bądź krzyżyka w kratkę \(n\), to można to zrobić poźniej, a po wykonaniu tego ruchu już nigdy więcej.

  Zadanie 6
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że ze stanów z rozstrzygniętym wynikiem gry już nie można wykonywać ruchów.

  Zadanie 7
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, to aby dotrzeć do stanu wygrywającego dla gracza używającego kółek, trzeba ustawić jakieś trzy kółka w linię.

  Zadanie 8
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, , zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, gracz używający kółek ma strategię wygrywającą.

  Zadanie 9
  Napisać zdanie, które wyraża fakt, że poczynając od aktualnego stanu, zakładając prawdziwość w nim zdań z poprzednich zadań, gracz używający kółek ma strategię wygrywającą.

  Zadanie 10

  Na ilustracji przedstawiona jest struktura Kripkego dla PDL. Jest tylko jeden program atomowy \(a\) i jedna zmienna zdaniowa \(t\), która prawdziwa jest tylko w jednym stanie, oznaczonym gwiazdką.

  UWAGA: Link do ZMODYFIKOWANEGO\({}^2\) (tzn. po raz drugi) obrazka

  Napisać formuły PDL, które rozróżniają poszczególne stany zaznaczone grubymi strzałkami: dla każdej pary spośród nich należy napisać formułę, która jest prawdziwa w jednym z tych stanów a fałszywa w drugim.

  Zadanie 11

  Niech w sygnaturze będzie jeden program atomowy \(s\) i dwie zmienne zdaniowe \(p\) i \(q\).
  Struktura \(\mathfrak{m}\) jest lewostronnie ograniczonym i prawostronnie nieskończonym łańcuchem, w którym interpretacja programu \(s\) jest następnikiem.
  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki PDL, które wyliczone w początkowym stanie łańcucha wyraża następującą własność:

  "Istnieje taki stan \(x\), od którego począwszy \(q\) jest zawsze prawdziwe (natomiast \(p\) może być prawdziwe albo fałszywe), a we wszystkich stanach od początkowego aż do \(x\) włącznie \(p\) jest zawsze prawdziwe (natomiast \(q\) może być prawdziwe albo fałszywe)."

  Zadanie 12

  Niech w sygnaturze będzie jeden program atomowy \(s\) i jedna zmienna zdaniowa \(p\).

  Struktura \(\mathfrak{m}\) jest lewostronnie ograniczonym i prawostronnie nieskończonym łańcuchem, w którym interpretacja programu \(s\) jest następnikiem. Strukturę \(\mathfrak{m}\) można naturalnie traktować jako nieskończony ciąg zerojedynkowy: tam gdzie \(p\) jest prawdziwe, są jedynki, a tam gdzie jest fałszywe są zera.

  Udowodnić, że dla dowolnego deterministycznego automatu skończonego \(A\) nad alfabetem \(\{0,1\}\) istnieje zdanie \(\varphi\) logiki PDL, które wyliczone w początkowym stanie łańcucha wyraża następującą własność:

  "Jeśli \(w\) jest prefiksem słowa \(\mathfrak{m}\), oraz \(w\) nie jest akceptowane przez automat \(A\), to istnieje inne słowo \(v\) której jest akceptowane przez \(A\) i takie, że \(wv\) jest prefiksem \(\mathfrak{m}\)."

  Zadanie 13
  Rozważamy modele dla PDL postaci skończonego łańcucha złożonego z dwóch programów atomowych: \(u\) i \(v\). Między każdymi dwoma kolejnymi stanami przechodzi jeden i tylko jeden z tych programów. Zmienne zdaniowe są dwie: \(p\) prawdziwa tylko w pierwszym stanie łańcucha i \(k\) prawdziwa tylko w ostatnim stanie. Innych zmiennych zdaniowych nie ma.

  Każdą taką strukturę można naturalnie uważać również za strukturę pierwszego rzędu, wówczas \(u\) i \(v\) są relacjami dwuargumentowymi a \(p\) i \(k\) relacjami jednoargumentowymi.

  Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje zdanie \(\phi\) logiki PDL takie, że dla każdej struktury \(\mathfrak{A}\) jak powyżej, \(\phi\) jest prawdziwe w stanie początkowym struktury \(\mathfrak{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\varphi\).

  Logika Temporalna Czasu Liniowego LTL

  Zad. 1

  Sformalizować w LTL własność "\(\varphi\) jest prawdziwe we
  wszystkich parzystych stanach, a fałszywe we wszystkich nieparzystych"

  Zad. 2
  Pokazać, że nie da się w LTL sformalizować własności \(\varphi\)
  jest prawdziwe we wszystkich parzystych stanach".

  Zad. 3
  Dokonać separacji kilku dodatkowych przypadków w dowodzie tw. Gabbaya.

  Zad. 4
  Jak można by sformułować twierdzenie o separacji dla logiki pierwszego rzędu, tak aby było ono prawdziwe?


  Zad. 5
  Proszę sformułować i udowodnić analogiczne twierdzenie o separacji dla monadycznej logiki drugiego rzędu.


  Zad. 6

  "Słaby until", oznaczany \(\mathtt{U}_w\), to temporalny operator dwuargumentowy taki, że \(\alpha\mathtt{U}_w\beta\) jest równoważna formule \((\alpha\mathtt{U}\beta)\lor\mathtt{G}\alpha\). ``Słaby until'' jest więc skrótem notacyjnym.

  Wykazać, że dysponując operatorami \(\mathtt{X}\) i \(\mathtt{U}_w\) może zdefiniować standardowy unitl \(\mathtt{U}\).
  Wynika stąd, że definicję logiki LTL można by równie dobrze oprzeć o słaby until.

  Logika drugiego rzędu SO i monadyczna logika drugiego rzędu MSO

  SO

  Zad. 1

  Pokazać, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki drugiego rzędu SO istnieje inne zdanie \(\varphi'\) tejże samej logiki takie, że
  \(Spec(\varphi')=\mathbb{N}_+\setminus Spec(\varphi).\)

  Zad. 2

  Pokazać, że odpowiednik twierdzenia o zwartości nie zachodzi dla logiki drugiego rzędu.

  Zad. 3

  Napisać zdanie \(\Pi^1_1\), czyli uniwersalnego fragmentu logiki drugiego rzędu, którego wszystkimi modelami są dokładnie struktury skończone.

  Zad. 4

  Spróbować naszkicowac dowód tw. Fagina, że \(\Sigma^1_1=NP\) nad słowami (było sformułowane na wykładzie).

  Zad. 5

  Rozważamy skończone grafy \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu postaci \(\exists R_{1}\ldots\exists R_{k}\psi(R_{1},\ldots,R_{k}),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  MSO

  Zad. 1

  Na wykładzie podany został dowód, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje automat, który akceptuje dokładnie te słowa, w których \(\varphi\) jest prawdziwe.

  Oszacować, jaki jest stosunek rozmiaru minimalnego deterministycznego automatu do długości formuły.


  Zad. 2

  Udowodnić, że każde zdanie MSO nad słowami jest równoważne zdaniu z tylko jednym kwantyfikatorem egzystencjalnym po relacji unarnej, w dodatku umieszczonym na początku.

  Zad. 3

  Skonstruować zdanie logiki MSO, które ma wyłącznie modele mocy co najmniej \(\mathfrak{c}\).

  Zad. 4

  Skonstruować zdanie logiki MSO, które ma wyłącznie modele mocy co najmniej \(2^{\mathfrak{c}}\).

  Zad. 5

  Skonstruować zdanie logiki MSO, którego spektrum to zbiór wszystkich liczb pierwszych.

  Zad. 6

  Rozważamy skończone grafy nieskierowane \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki MSO postaci \(\forall R_1\ldots\forall R_k\psi(R_1,\ldots,R_k),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) jest grafem acyklicznym.

  Zad. 7

  Napisać zdanie MSO, którego wszystkie skończone modele to dokładnie te grafy, które są 3-kolorowalne.

  Zad. 8

  Rozważamy modele dla PDL postaci skończonego łańcucha złożonego z dwóch programów atomowych: \(u\) i \(v\). Między każdymi dwoma kolejnymi stanami przechodzi jeden i tylko jeden z tych programów. Zmienne zdaniowe są dwie: \(p\) prawdziwa tylko w pierwszym stanie łańcucha i \(k\) prawdziwa tylko w ostatnim stanie. Innych zmiennych zdaniowych nie ma.

  Każdą taką strukturę można naturalnie uważać również za strukturę pierwszego rzędu, wówczas \(u\) i \(v\) są relacjami dwuargumentowymi a \(p\) i \(k\) relacjami jednoargumentowymi.

  Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje zdanie \(\phi\) logiki PDL takie, że dla każdej struktury \(\mathfrak{A}\) jak powyżej, \(\phi\) jest prawdziwe w stanie początkowym struktury \(\mathfrak{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\varphi\).

  Kolokwia i egzaminy, układ chronologiczny

  Kolokwium 2010/2011

  Zad. 1

  Niech \(f\) będzie jednoargumentowym symbolem funcji i niech
  \(\mathcal{A}=\bigcup_{n\in \mathbb{N}}Mod(\forall x f^n(x) =x)\),
  gdzie \(f^n(x)\) to \(n\)-krotne złożenie \(f(\ldots(f(x))\ldots)\).
  Wykazać, że ani \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ani
  dopełnienia \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu.

  Zad. 2

  Niech dany będzie niesprzeczny, skończony zbióor zdań \(\Delta\) nad pewną ustaloną i również
  skończoną sygnaturą \(\Sigma\). Wykazać, że istnieje zbiór \(\Delta_0\subseteq\Delta\) taki, że \(\Delta_0\models\Delta\), a ponadto zdania w \(\Delta_0\) są niezależne: dla każdego \(\varphi\in\Delta_0\) mamy \(\Delta_0\setminus\{\varphi\}\not\models\Delta_0\).

  Zad. 3

  Niech \(\mathfrak{H}^n\) to struktura której uniwersum to hiperkostka \(H^n=\{0,1\}^n\), a jednyna relacja dwuargumentowa \(E^{\mathfrak{H}^n}\) jest zdefiniowana tak:

  \(E^{\mathfrak{H}^n}(x,y)\) wtw, gdy \(x\) i \(y\) różnią się dokładnie na jednej pozycji.

  Jakie jest maksymalne \(m\) takie, że gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta \(G_m(\mathfrak{H}^4,\mathfrak{H}^3)\)?

  Egzamin 2010/2011

  Zad. 1 (3 punkty)

  Rozważamy modele dla PDL postaci skończonego łańcucha złożonego z dwóch programów atomowych: \(u\) i \(v\). Między każdymi dwoma kolejnymi stanami przechodzi jeden i tylko jeden z tych programów. Zmienne zdaniowe są dwie: \(p\) prawdziwa tylko w pierwszym stanie łańcucha i \(k\) prawdziwa tylko w ostatnim stanie. Innych zmiennych zdaniowych nie ma.

  Każdą taką strukturę można naturalnie uważać również za strukturę pierwszego rzędu, wówczas \(u\) i \(v\) są relacjami dwuargumentowymi a \(p\) i \(k\) relacjami jednoargumentowymi.

  Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje zdanie \(\phi\) logiki PDL takie, że dla każdej struktury \(\mathfrak{A}\) jak powyżej, \(\varphi\) jest prawdziwe w stanie początkowym struktury \(\mathfrak{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\phi\).

  Zad. 2 (3 punkty)

  Algebrę relacyjną z liniowym porządkiem na danych można skonstruować na dwa sposoby. Załózmy, że \(\leq\) jest relacją liniowego porządku na wszystkich elementach, które mogą się pojawić w krotkach, a w sygnaturze nie ma stałych.

  Pierwszy sposób polega na tym, że do każdej bazy danych wprowadzamy dodatkową tabelę \(LEQ\) o dwóch kolumnach, która zawiera wszystkie krotki \(\langle a,b\rangle\) dla \(a,b\) należacych do aktywnej dziedziny i takich, że \(a\leq b.\) Wówczas zwykłe wyrażenia algebry relacyjnej mogą wykorzystać \(LEQ\) jak każdą inną tabelę. Jednak \(LEQ\) uważamy za część składni zapytań, a nie zwykłą tabelę w bazie.

  Drugi sposób polega na tym, że nie zwiększamy liczby tabel, ale poszerzamy składnię i w warunku \(\theta\) selekcji \(\sigma_\theta(E)\) dopuszczamy także nierówności postaci \(i\leq j\) dla \(i,j\) nie większych niż liczba kolumn w \(E\). Semantyka jest oczywista, np. \([\![\sigma_{i\leq j}(E)]\!]=\{\vec{a}\in [\![E]\!]:a_i\leq a_j\}.\)

  Pokazać, że zbiory zapytań wyrażalnych w obu formalizmach są takie same.

  Zad. 3 (3 punkty)

  Wykazać, że dla każdego ustalonego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G) i każdego ustalonego \(m\in\mathbb{N}\), następujący problem decyzyjny może zostać rozstrzygnięty przez deterministyczną maszynę Turinga, która obok taśmy z danymi tylko do odczytu ma taśmę roboczą o długości \(O(\log n)\) (za \(n\) przyjmujemy długość danych wejściowych algorytmu):

  Dany: kod skończonego grafu \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) w postaci macierzy incydencji podanej wierszami.
  Pytanie: Czy gracz II ma strategię wygrywającą w grze \(G_m(\mathfrak{G},\mathfrak{H})\)?

  Zad. 4 (3 punkty)

  Czy następująca formuła logiki drugiego rzędu jest tautologią dla \(n>1\):
  \(\forall E\left[\left(\begin{array}{c}\forall xE(x,x)\land\\ \forall xy(E(x,y)\to E(y,z))\land\\ \forall xyz((E(x,y)\land E(y,z))\to E(x,z)))\end{array}\right)\to\forall x_{1}\dots x_{n}\ \bigvee _{{0\leq i< j\leq n}}E(x_{i},x_{j}))\right]\) \(\to\) \((\exists y_{1}\ldots y_{{n-1}}\forall z\bigvee _{{i=1}}^{{n-1}}y_{i}=z)\)

  Zad. 5 (1.5 punkta)

  Odpowiedz TAK lub NIE na wybrane trzy spośród poniższych pytań. Każda poprawna odpowiedź daje \(0.5\) punkta, każda niepoprawna \(-0.5\) punkta. W razie udzielenia odpowiedzi na więcej pytań, do wyniku zaliczymy trzy najgorsze z nich. Odpowiedzi proszę pisać na tej kartce!

  • Czy teoria pierwszego rzędu ciała liczb zespolonych \(\mathfrak{C}=\langle\mathbb{C},+,\cdot,0,1\rangle\) jest rozstrzygalna?
  • Czy dla każdego zbioru zdań \(\Gamma\) istnieje minimalny ze względu na zawieranie podzbiór \(\Gamma^{{\prime}}\subseteq\Gamma\) spełniający \(\Gamma^{{\prime}}\models\Gamma\)?
  • Czy problem SAT dla zdaniowej logiki trójwartościowej Bochvara jest NP-zupełny?
  • Czy formuła \(p\lor(q\to\lnot p)\) jest tautologią zdaniowej logiki intuicjonistycznej?

  Egzamin poprawkowy 2010/2011

  Zad. 1 (3 punkty)

  Rozważamy skończone grafy \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki egzystencjalnej drugiego rzędu (tzn. postaci \(\exists R_{1}\ldots\exists R_{k}\psi(R_{1},\ldots,R_{k}),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu) takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 2 (3 punkty)

  Pokazać, że żadne zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu nie ma tej własności, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 3 (3 punkty)

  Niech wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej ma taką właściwość, że żadne podwyrażenie \(E\) nie ma więcej niż \(k\) kolumn. Pokazać, że istnieje algorytm obliczający wartość \([\![E]\!]\) w bazie strukturze \(\mathfrak{A}\), który działa w czasie \(O(n^{k}\log n),\) gdzie \(n\) to liczność dziedziny aktywnej \(\mathfrak{A}\).

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są jednowymiarowe tablice indeksowane nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierające takież liczby. Dostęp do komórki tablicy jest wykonywany w czasie jednostkowym, podobnie jak operacje arytmetyczne i porównania na liczbach całkowitych. Relacje z \(\mathfrak{A}\) są przekazywane do algorytmu właśnie w takich tablicach: relacja o \(l\) kolumnach jest reprezentowana przez \(l\) tablic, a dane zajmują początkowe indeksy.

  Zad. 4 (3 punkty)

  Rozważamy skończone drzewa binarne \(\mathfrak{T}\) (ta litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T) nad sygnaturą składającą się z dwóch dwuargumentowych symboli relacyjnych \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek może mieć 0, 1 lub 2 synów, zawsze najwyżej jednego lewego jednego prawego.

  Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje zdanie \(\varphi _{n}\) logiki pierwszego rzędu, w którym występują tylko dwie zmienne (które można rekwantyfikować tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego drzewa binarnego \(\mathfrak{T}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{T}\models\varphi _{n}\) wtw \(\mathfrak{T}\) jest pełnym drzewem binarnym o głębokości \(n\).

  Zad. 5 (3 punkty)

  Sygnatura składa się z dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\circ\), jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(inv\) i symbolu stałej \(id\). Model \(\mathfrak{F}\) (ta litera to gotyckie F, w rozwiązaniu można pisać zwykłe F) nad tą sygnaturą nazywamy grupą bijekcji, gdy jego uniwersum stanowi zbiór wszystkich bijekcji \(f:A\to A\) dla pewnego zbioru \(A,\) a operacje mają następujące interpretacje: \(\circ^{\mathfrak{F}}\) to operacja składania funkcji, \(inv^{\mathfrak{F}}\) to operacja brania funkcji odwrotnej, a \(id^{\mathfrak{F}}\) to funkcja indentycznościowa z \(A\) w \(A\).

  Udowodnić, że nie istnieje zbiór \(\Gamma\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że \(\mathfrak{B}\models\Gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{B}\) jest izomorficzny do pewnej grupy bijekcji.

  Egzamin po-poprawkowy 2010/2011 (dla osób z przedłużeniem sesji)

  Zad. 1 (3 punkty)

  Rozważamy skończone grafy nieskierowane \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu
  można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego
  symbolu relacyjnegoE.
  Napisć zdanie logiki MSO postaci \(\forall X_1\ldots\forall X_k\psi(X_1,\ldots,X_k)\), w którym \(\psi\) jest
  zdaniem pierwszego rzędu takie,że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność:
  \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) jest drzewem (nieskierowanym).

  Zad. 2 (3 punkty)

  Pokazć, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla
  każdego nieskierowanego (skończonego lub nie) grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność:
  \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw każdy wierzchołek \(\mathfrak{G}\) należy do pewnego cyklu w tym grafie.

  Zad. 3 (3 punkty)

  Dane są dwie tabele \(A\) i \(B\) o dwóch kolumnach każda. Ta pierwsza składa się z \(n_A\)
  wierszy.
  Zaprojektowć algorytm wyliczenia wartości wyrażenia algebry relacyjnej

  \(A\setminus\pi_{12}(\sigma_{1=3}(A\times B))\).

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb
  całkowitych typu integer, a do dyspozycji są dwukolumnowe tablice, których wiersze
  indeksowane są nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierają takież liczby.
  W algorytmie należy użyć dokładnie jednej takiej tablicy o rozmiarze \(n_A\) wierszy i
  kilku dodatkowych zmiennych typu integer. Oznacza to,że wykorzystujemy dokładnie
  tyle pamięci, ile zajmie wynik. Proszę nie używć wskaźników, rekursji i innych metod
  ukrytego alokowania dodatkowej pamięci.

  Tabele \(A\) i \(B\) są tylko do odczytu, przy czym można założyć, że są one posortowane.
  Jeśli rozwiązanie będzie z tego korzystć, proszę o tym założeniu wspomnieć.

  Zad. 4 (3 punkty)

  Rozważamy skończone skierowane cykle \(\mathfrak{C}\) (ta litera to gotyckie C, w rozwiązaniu
  można pisć zwykłe C) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego
  symbolu relacyjnego \(E\).

  Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje formuła
  \(\varphi_n(x,y,z)\) logiki pierwszego rzędu, w której występują tylko trzy zmienne (które można rekwantyfikowć
  tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego cyklu \(\mathfrak{C}\) zachodzi równoważność:
  \((\mathfrak{C}, x : a, y : b, z : c)\models\varphi_n(x,y,z)\) wtw \(\mathfrak{C}\) ma \(3n\) krawędzi, a skierowane
  odległości z \(a\) do \(b\), z \(b\) do \(c\) i z \(c\) do \(a\) wszystkie wynoszą po \(n\).

  Zad. 5 (3 punkty)

  Niech \(\varphi\) będzie zdaniem \(\forall x\forall y(y =f(g(x)) \to(\exists u(u=f(x)\land y =g(u))))\) oraz
  niech \(\psi\) będzie zdaniem
  \(\forall x[f(g(f(x))) =g(f(f(x)))]\). Czy \(\{\psi\}\models\varphi\)?

  Kolokwium 2011/2012

  Zadanie 1A

  Niech sygnatura \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) składa się tylko z symboli funkcyjnych i niech + będzie dwuargumentowy, \(s\) i \(f\) jednoargumentowe a 0 niech będzie stałą. W algebrze \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A},f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa, jeśli istnieje \(k \in A\), \(k \not =0^\mathfrak{A}\) takie, że dla każdego \(x\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\). Powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa, jeśli istnieje \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) takie, że dla każdego \(x\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).

  Dla każdej z podanych poniżej klas struktur określ, czy jest ona:
  i) aksjomatyzowalna pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu,
  ii) jestaksomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
  iii) nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

  1. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa.

  2. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa.

  3. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) nie jest zwyczajnie okresowa.

  Zadanie 1B
  Niech sygnatura \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) składa się tylko z symboli funkcyjnych i niech + i \(f\) będą dwuargumentowe, \(s\) jednoargumentowy a 0 niech będzie stałą. W algebrze \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa, jeśli istnieją \(k,\ell \in A\), \(k,\ell \not =0^\mathfrak{A}\) takie, że dla każdych \(x,y\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k,y+\ell)=f^\mathfrak{A}(x,y)\). Powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa, jeśli
  istnieją \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) i \(\ell=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) takie, że dla każdych \(x,y\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k,y+\ell)=f^\mathfrak{A}(x,y)\).

  Dla każdej z podanych poniżej klas struktur określ, czy jest ona:
  i) aksjomatyzowalna pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu,
  ii) jest aksomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
  iii) nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

  1. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa.

  2. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa.

  3. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
  w których \(f^\mathfrak{A}\) nie jest zwyczajnie okresowa.

  Zadanie 2A

  Zajmujemy się klasą grafów (skierowanych, pętle są dopuszczalne). Skonstruować przykład dwóch grafów \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\) takich, że:

  1. dla każdego grafu \(\mathfrak{H}\) o co najwyżej 7 wierzchołkach \(\mathfrak{G}_1\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{G}_2\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\).
  2. Gracz 1 ma strategię wygrywającą w grze \(G_7(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

  Zadanie 2B

  Zajmujemy się klasą grafów (skierowanych, pętle są dopuszczalne). Skonstruować przykład dwóch grafów \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\) takich, że:
  1. dla każdego grafu \(\mathfrak{H}\) o co najwyżej 6 wierzchołkach \(\mathfrak{G}_1\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{G}_2\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\).
  2. Gracz 1 ma strategię wygrywającą w grze \(G_6(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

  Zadanie 3A
  Rozważamy strukturę
  \(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), gdzie relacja \(B^\mathfrak{P}\) jest trzyargumentowa i określona następująco:
  \(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy punkty \(a,b,c\) są parami
  różne, współliniowe i ponadto \(b\) leży na odcinku łączącym \(a\) i \(c\).

  Proszę napisać formułę \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu, dla
  której

  \((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) wtedy i
  tylko wtedy, gdy punkty \(a_1,a_2,a_3,a_4\) leżą na jednej płaszczyźnie.

  Zadanie 3B
  Rozważamy strukturę
  \(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), gdzie relacja \(B^\mathfrak{P}\) jest trzyargumentowa i określonae następująco:
  \(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy punkty \(a,b,c\) są parami
  różne, współliniowe i ponadto \(b\) leży na odcinku łączącym \(a\) i \(c\).

  Proszę napisać formułę \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu, dla
  której

  \((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) wtedy i
  tylko wtedy, gdy punkty \(a_1,a_2,a_3,a_4\) nie leżą na jednej płaszczyźnie.

  Mid-term test 2011/2012

  Problem 1A

  Let signature \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) consist only of function symbols, and let + be binary, \(s\) and \(f\) unary, 0 constant. In the algebra \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A},f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) the function \(f^\mathfrak{A}\) is said to be periodic, if there exists\(k \in A\), \(k \not =0^\mathfrak{A}\) such tha tfor every \(x\in A\) holds \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).
  \(f^\mathfrak{A}\) is standard periodic, if there exists \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) such that for each \(x\in A\) holds \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).

  For each of the following classes of structures determine, if it is
  i) axiomatisable by a single sentence
  ii) axiomatisable by a set of sentences, but not by a single sentence
  iii) is not axiomatisable by any set of sentences

  1. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is periodic

  2. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is standard periodic

  3. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is not standard periodic

  Problem 2A

  We work with the class of directed graphs (self-loops are permitted). Give an example of two such graphs \(\mathfrak{G}_1\) and \(\mathfrak{G}_2\) such that:

  1. For each graph \(\mathfrak{H}\) with at most 7 vertices, \(\mathfrak{G}_1\) contains an induced subgraph isomorphic to \(\mathfrak{H}\) if and only if \(\mathfrak{G}_2\) contains an induced subgraph isomorphic to \(\mathfrak{H}\).
  2. Player I has a winning strategy in the game \(G_7(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

  Problem 3A
  We consider the structure
  \(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), where the relation \(B^\mathfrak{P}\) is 3-ary and defined as follows:

  \(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) holds if and only if \(a,b,c\) are all different and collinear, and moreover \(b\) belongs to the line segment connecting \(a\) and \(c\).

  Write a first-order formula \(\varphi\) such that

  \((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) if and only of the points \(a_1,a_2,a_3,a_4\) lay on a common plane.

  Egzamin 2011/2012

  Zadanie 1 (15 punktów)

  Napisać formułę \(\varphi(x,y)\) w języku arytmetyki taką, że \((\mathfrak{N},x:r,y:k)\models \varphi\) wtw w ćwierćkole \(\{(x,y)\in \mathbb{R}^2~:~x,y\geq 0,~x^2+y^2\leq r\}\) na płaszczyźnie euklidesowej jest dokładnie \(k\) punktów kratowych (tzn. punktów o obu współrzędnych całkowitych).

  Zadanie 2 (15 punktów)

  W pewnej bazie danych znajduje się dwukolumnowa tabela \(R\), zawierająca w sobie relację liniowego porządku na wszystkich elementach dziedziny aktywnej tej bazy danych. Dane jest także wyrażenie \(E\) algebry relacji

  \(R\setminus (\pi_{1,4}(\sigma_{2=3}(R\times R)\setminus(\sigma_{1=2}(R\times R)\cup\sigma_{3=4}(R\times R)))).\)

  Zaprojektować algorytm obliczający \([\![E]\!]\), którego złożoność czasowa wynosi \(O(n)\), gdzie \(n=|R|.\) Można korzystać z tablicy haszującej dla elementów dziedziny aktywnej, o dostępie w czasie jednostkowym i zapewniającej brak kolizji.

  Zadanie 3 (15 punktów)

  Rozważamy logikę LTL nad skończonymi strukturami-słowami.
  Jak wiadomo z tw. Gabbaya, każde zdanie \(\varphi\) logiki LTL można wyrazić równoważnie w postaci zdania będącego boolowską kombinacją zdań czasu przyszłego i zdań czasu przeszłego.

  Podać przykład zdania \(\varphi\) logiki LTL którego nie można wyrazić równoważnie w postaci koniunkcji jednego zdania czasu przyszłego i jednego zdania czasu przeszłego.

  Zadanie 4 (15 punktów: 5 za podpunkt 1 i 10 za podpunkt 2)

  Zajmujemy się skończonymi grafami nieskierowanymi. W obu podpunktach należy napisać zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu takie, że dla każdego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi

  \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) jest spójny}.

  1. \(\varphi\) ma mieć postać \(\forall R\varphi',\) gdzie \(\varphi'\) jest formułą pierwszego rzędu.
  2. \(\varphi\) ma mieć postać \(\exists R\varphi',\) gdzie \(\varphi'\) jest formułą pierwszego rzędu.

  TEST

  1. Niech dla zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu

  \({spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}_+\) istnieje \(\mathfrak{A}\) o mocy \(n\) takie, że \(\mathfrak{A}\models\varphi\}.\)

  Czy następujący problem jest rozstrzygalny:
  Dane: Dwa zdania \(\varphi,\psi\) logiki pierwszego rzędu.
  Pytanie: Czy \(spec(\varphi)=spec(\psi)\)?

  2. Czy następująca formuła logiki drugiego rzędu SO jest jest tautologią?

  \([\forall R \exists Q_1 \exists Q_2 \forall x \forall y (R(x,y) \leftrightarrow
  (Q_1(x) \land Q_2(y)))]\)

  \(\to\)

  \([\exists Q_1 \exists Q_2 \forall R \forall x \forall y ((R(x,y) \leftrightarrow
  Q_1(x,y)) \lor (R(x,y) \leftrightarrow Q_2(x,y)))]\)

  3. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'ego o 4 rundach \(G_4(\mathfrak{A},\mathfrak{B}),\) gdzie \(\mathfrak{A}\) i \(\mathfrak{B}\) są poniższymi grafami nieskierowanymi (\(\mathfrak{A}\) po lewej, \(\mathfrak{B}\) po prawej):

    *   *   *   *            *   *   *  
    |   |   |   |            |   |   |  
   *-*-* *-*-* *-*-* *-*-*          *-*-* *-*-* *-*-* 
    |   |   |   |            |   |   |  
    *   *   *   *            *   *   *  
   

  4. Ustalamy alfabet \(A_k\) i rozpatrujemy modele-słowa postaci \(\mathfrak{A}(w)\) dla słów \(w\in A_k^+.\) Niech dla zdania \(\varphi\) logiki monadycznej drugiego rzędu MSO
  \(\bar{spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}_+ :\) istnieje \(w\in A_k^n\) takie, że \(\mathfrak{A}(w)\models\varphi\}.\)

  Czy dla każdego zdania \(\varphi\) w MSO istnieje zdanie \(\psi\) w MSO takie, że \(\mathbb{N}_+\setminus\bar{spec}(\varphi)=\bar{spec}(\psi)\)?

  5. Czy w logice LTL da się wyrazić formułą następującą własność modelu-słowa \(\mathfrak{A}(w)\):
  jest dokładnie tyle samo stanów w których zmienna zdaniowa \(p\) jest prawdziwa i stanów w których zmienna zdaniowa \(p\) jest fałszywa.

  Egzamin poprawkowy 2011/2012

  Zadanie 1 (20 punktów) Rozważamy struktury \(\mathfrak{A}\) nad sygnaturą złożoną z dwuargumentowych symboli operacji \(+,-,*\) stałych \(0,1\) oraz jednoragumentowego symbolu operacji \(f.\)

  Powiemy, że \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym jeśli istnieje term \(\tau(x)\) z jedną zmienną wolną \(x\), nie zawierający symbolu \(f\) oraz taki, że dla każdego wartościowania \(\rho\) w \(\mathfrak{A}\) zachodzi
  \([\![f(x)]\!]_\rho=[\![\tau(x)]\!]_\rho.\)

  Przykładowo, jeśli \(A=\mathbb{R}\) oraz działania \(+,-,*\) i stałe \(0,1\) mają swoje zwykłe interpretacje znane z ciała liczb rzeczywistych, to \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy \(f^\mathfrak{A}\) jest wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach całkowitych.

  Udowodnić, że nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) logiki pierwszego rzędu nad powyższą sygnaturą taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym.

  Zadanie 2 (20 punktów) W pewnej bazie danych znajduje się dwukolumnowa tabela \(G\), zawierająca w sobie zbiór krawędzi pewnego grafu (który dla uproszczenia nazwiemy również \(G\)); w schemacie jest też stała \(a\). Napisać wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej nie zawierające żadnego podwyrażenia o więcej niż 3 kolumnach o następującej semantyce:

  \([\![E]\!]=\{\langle b\rangle~|~\) odległość od \(b\) do \(a\) w \(G\) nie przekracza 3\(\}.\)

  Zadanie 3 (20 punktów)
  Rozważamy nieskończone pełne drzewo binarne z dodatkową relacją unarną \(\mathfrak{T}_U=\langle T,L,P,U\rangle\) (ta dziwna litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T). Sygnatura zawiera dwa dwuargumentowe symbole relacyjne \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek zawsze ma 2 synów: jednego lewego i jednego prawego. W sygnaturze znajduje się ponadto jeden symbol jednoargumentowej relacji \(U\), o którego interpretacji nic szczególnego nie zakładamy.

  Skonstruować zdanie \(\varphi\) monadycznej logiki drugiego rzędu MSO o następującej własności:

  \(\mathfrak{T}_U\models\varphi\) wtw na pewnej scieżce w drzewie \(\mathfrak{T}_U\) jest nieskończenie wiele elementów zbioru \(U\).

  Prawdziwość zdania \(\varphi\) w strukturach innych niż te o postaci \(\mathfrak{T}_U\) jest nieistotna.

  Zadanie 4 (20 punktów)
  Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\)

  Niech dana będzie zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu. Skonstruować zdanie \(\psi\) logiki pierwszego rzędu (sygnatura jest do wyboru) takie, że \(Spec(\psi)=\{ 2\cdot n~/~n\in Spec(\varphi)\}.\)

  Zadanie 5 (20 punktów)
  Gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fraissego o 4 rundach \(G_4(\mathfrak{A},\mathfrak{B})\), gdzie \(\mathfrak{A}\) jest poniższym grafem nieskierowanym:

    *    *    *  
    |    |    |  
   *--*--* *--*--* *--*--*

  zaś \(\mathfrak{B}\) jest grafem nieskierowanym mającym \(n\) wierzchołków.
  Ile krawędzi może mieć graf \(\mathfrak{B}\)?

  Kolowium 2012/2013

  Monoid to struktura \(\mathfrak{M}=\langle M,\circ,e\rangle\), w której
  dwuargumentowa operacja \(\circ\) jest łączna, a stała \(e\) jest jej
  elementem neutralnym.

  Monoid \(\mathfrak{M}\) jest skończenie generowany, jeśli istnieje
  skończenie wiele elementów \(a_1,\ldots,a_n\in M\) takich, że każde
  \(a\in M\) można wyrazić za pomocą \(\circ\) stosowanej do tych
  elementów. Na przykład monoid \(\langle
  A^*,\cdot,\varepsilon\rangle\) słów nad alfabetem \(A\) z konkatenacją i
  słowem pustym jest skończenie generowany wtedy i tylko wtedy, gdy \(A\)
  jest skończony.

  Monoid \(\mathfrak M=\langle M,\circ,e\rangle\) jest definiowany w
  \(\mathfrak{N}\) formułami \(\mu(x), \ \nu(x,y,z)\) i \(\epsilon(x)\)
  nad
  sygnaturą arytmetyki, jeśli
  \(M=\{a\in\mathbb{N}~|~(\mathfrak{N},x:a)\models\mu\}\), dla
  dowolnych \(a,b,c\in M\) zachodzi: \(a\circ b=c\) wtedy i tylko wtedy, gdy
  \((\mathfrak{N},x:a,y:b,z:c)\models\ \nu\) oraz \(e\) jest jedynym elementem
  \(M\) dla którego \((\mathfrak{N},x:e)\models\epsilon.\)

  Zad. 1

  Wykaż, ze klasa monoidów skończenie generowanych nie jest
  aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań.

  Zad. 2

  Dla danych \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) i \(\epsilon(x)\) nad sygnaturą arytmetyki, które
  definiują monoid w \(\mathfrak{N}\), napisz zdanie \(\gamma\) nad sygnaturą
  arytmetyki, używające ich jako podformuł, takie że

  \(\mathfrak{N}\models \gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy monoid definiowany
  przez \(\mu,\ \nu\) i \(\epsilon\) jest skończnie generowany.

  Zad. 3

  Rozważamy dwa grafy \(\mathfrak{T}_1=\langle T_1,E_1\rangle\) i
  \(\mathfrak{T}_2=\langle T_2,E_2\rangle\) określone jak następuje:

  \(T_1=\{1,2,\ldots,15\},\) \(E_1=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_1\}\)

  \(T_2=\{1,2,\ldots,11\},\) \(E_2=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_2\}\)

  Napisz zdanie o minimalnej randze kwantyfikatorowej, które rozróżnia
  \(\mathfrak{T}_1\) i \(\mathfrak{T}_2\). Należy uzasadnić poprawność
  zdania, można nie uzasadniać jego minimalności.

  Mid-term test 2012/2013

  A {\em monoid} is a structure \(\mathfrak{M}=\langle M,\circ,e\rangle\),
  where binary operation \(\circ\) is associative and constant \(e\) is its
  neutral element.

  Monoid \(\mathfrak{M}\) is finitely generated, if there exist
  finitely many elements \(a_1,\ldots,a_n\in M\) such that every \(a\in M\) can be
  expressed using those elements and \(\circ\). For example, the monoid
  \(\langle A^*,\cdot,\varepsilon\rangle\) of words over an alphabet \(A\) with
  concatenation and empty word is a finitely generated iff \(A\) is finite.

  Monoid \(\mathfrak M=\langle M,\circ,e\rangle\) is defined in
  \(\mathfrak N\) by formulas \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) and \(\epsilon(x)\)
  over the
  signature of arithmetics, if
  \(M=\{a\in\mathbb{N}~|~(\mathfrak{N},x:a)\models\mu\}\), for every
  \(a,b,c\in M\) the equality \(a\circ b=c\) holds if and only if
  \((\mathfrak{N},x:a,y:b,z:c)\models\nu\) and \(e\) is the only element of
  \(M\) such that \((\mathfrak{N},x:e)\models\epsilon.\)

  Problem 1

  Prove that the class of finitely generated monoids is not
  axiomatizable by any set od sentences of FO.

  Problem 2

  For given \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) and \(\epsilon(x)\) over the signature
  of arithmetics, which define a monoid in \(\mathfrak{N}\), write a
  sentence \(\gamma\) over the signature of arithmetics, which may use
  them as subformulas, and such that

  \(\mathfrak{N}\models \gamma\) if and only if the monoid defined by
  \(\mu,\ \nu\) and \(\epsilon\) is finitely generated.

  Problem 3

  We consider two graphs \(\mathfrak{T}_1=\langle T_1,E_1\rangle\) and
  \(\mathfrak{T}_2=\langle T_2,E_2\rangle\) defined as follows:

  \(T_1=\{1,2,\ldots,15\},\) \(E_1=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_1\}\)

  \(T_2=\{1,2,\ldots,11\},\) \(E_2=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_2\}\)

  Write a sentence of minimal possible quantifier rank, which
  distinguishes \(\mathfrak{T}_1\) and \(\mathfrak{T}_2\). You should prove
  the correcntess of your sentence, but you do not have to prove its
  minimality.

  Egzamin 2012/2013

  Zadanie 1 (10 punktów) Niech sygnatura \(\Sigma\) składa
  się tylko z symboli relacyjnych: dwuargumentowego \(E\) i
  jednoargumentowego \(P.\) Dla każdej z podanych poniżej klas struktur
  określ, czy jest ona (i) aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki
  pierwszego rzędu, (ii) aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego
  rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem, (iii) nieaksjomatyzowalna żadnym
  zbiorem zdań pierwszego rzędu.

  Klasa struktur \(\mathfrak{A}=(A, E^{\mathfrak{A}}, P^{\mathfrak{A}})\) nad sygnaturą \(\Sigma\), w
  których \(E^{\mathfrak{A}}\) jest symetryczna i takich, że:

  • w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) każdy wierzchołek
   spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
  • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której pewien
   wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
  • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której każdy
   wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).

  Uwaga: czwarty element tego zestawu jest pytaniem w teście, a trzy
  powyższe podpunkty nie są mają równych wag w łącznej punktacji zadania.

  Zadanie 2 (10 punktów) Rozważmy strukturę
  \(\mathfrak{R}=\langle\mathbb{R},+,*,0,1\rangle\), gdzie nośnik to zbiór
  liczb rzeczywistych, ze standardową interpretacją symboli z
  sygnatury. Napisz formułę \(\varphi(x)\) monadycznej logiki drugiego rzędu
  MSO, z jedną zmienną wolną (pierwszego rzędu) taką, że

  \((\mathfrak{R},x:a)\models\varphi~~\text{wtw}~~a\in\mathbb{Q}.\)

  Zadanie 3 (10 punktów) Udowodnij, że dla każdego
  \(n\)-argumentowego wyrażenia \(E\) algebry relacyjnej, dla dowolnych

  \(1\leq i_1\le \cdots\le i_m\leq n\) i dla dowolnego ustalonego
  \(k\in\mathbb{N}\), wyrażenie

  \(
  {\tt group}\ E\ {\tt by}\ i_1,\ldots, i_m\ {\tt having~count(*)}>k
  \)
  także jest definiowalne w algebrze relacyjnej.

  Powyższe wyrażenie jest \(m\)-argumentowe, a jego semantyką jest
  zdefiniowana przez:

  \(\{ (a_{i_1},\ldots,a_{i_m}) \mid \text{istnieje \(>k\) krotek
  \(\langle b_1,\ldots,b_n\rangle\in[\![E]\!]\) t. że}~a_{i_1}=b_{i_1},\ldots,a_{i_m}=b_{i_m} \}
  \)

  Zadanie 4 (10 punktów) Rozważamy monadyczną logikę drugiego
  rzędu (MSO) nad skończonymi modelami-słowami.

  Każdemu elementowi \(a\) uniwersum modelu-słowa można przypisać
  liczbę \(\bar{a}\in\mathbb{N}\) równą jego pozycji w słowie (pozycje
  numerujemy od \(1\)).

  Udowodnij, że nie istnieje formuła \(\varphi(x,y,z)\) logiki MSO taka, że
  dla każdego modelu-słowa \(\mathfrak{A}(w)\) i dowolnych \(a,b,c\in A\)

  \(
  (\mathfrak{A}(w),x:a,y:b,z:c)\models\varphi~~\text{wtw}~~\bar{a}+\bar{b}\equiv\bar{c} \pmod {|w|}.
  \)

  TEST

  Pytanie 1 (2 punkty) Niech dla zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu
  \(
  Spec(\varphi) = \{n\in\mathbb{N}^+ \mid \mbox{ istnieje \(\mathcal{A}\) o mocy \(n\) takie że } \mathcal{A}\models\varphi\}.
  \)
  Czy następujący problem jest rozstrzygalny:

  Dane: zdanie \(\varphi\)

  Pytanie: czy \(Spec(\varphi)\cup Spec(\neg\varphi)=\mathbb{N}_+\)?

  Pytanie 2 (2 punkty) W sytuacji z Zadania 1, czy własność
  w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) istnieje wierzchołek
  spełniający \(P^{\mathfrak{A}}\)
  jest aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki
  pierwszego rzędu?

  Pytanie 3 (2 punkty) Czy gracz I ma strategię wygrywającą w grze
  Ehrenrfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o 3 rundach na dwóch poniższych
  nieskierowanych grafach 8-wierzchołkowych?
  \[
  \xymatrix@=10pt{
  \bullet & & \bullet \\
  \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[l]\ar@{-}[r] & \bullet \\
  \bullet & & \bullet
  } \qquad \qquad
  \xymatrix@=10pt{
  \bullet & & \bullet \\
  \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet \\
  \bullet & & \bullet
  }
  \]

  Pytanie 4 (2 punkty) Czy dla każdej formuły \(\varphi\) logiki
  pierwszego rzędu istnieją: liczba naturalna \(k\), ciąg kwantyfikatorów
  \(Q_1,\ldots,Q_k\in\{\forall,\exists\}\) i zmiennych \(x_1,\ldots, x_k\)
  oraz formuła \(\psi\), w której nie występują kwantyfikatory, takie że
  tautologią jest

  \(
  \varphi \leftrightarrow Q_1x_1\cdots Q_kx_k\psi \qquad ?
  \)

  Pytanie 5 (2 punkty) Czy w logice pierwszego rzędu istnieje
  tautologia, która nie ma dowodu w systemie Hilberta?

  Egzamin poprawkowy 2012/2013

  Zadanie 1 (10 punktów) Niech sygnatura \(\Sigma\) składa
  się tylko z symboli relacyjnych: dwuargumentowego \(E\) i jednoargumentowego \(P\). Rozważmy klasę \(\mathcal{A}\) struktur \(\mathfrak{A}=(A, E^{\mathfrak{A}}, P^{\mathfrak{A}})\) nad sygnaturą \(\Sigma\), w których \(E^{\mathfrak{A}}\) jest symetryczna i takich, że w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) istnieje wierzchołek spełniający \(P^{\mathfrak{A}}\).

  Określ, czy klasa \(\mathcal{A}\) jest (i) aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki pierwszego rzędu, (ii) aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem, (iii) nieaksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

  Zadanie 2 (10 punktów) Prosty graf nieskierowany (zwany dalej grafem) to struktura \(\mathfrak{G}\) nad
  sygnaturą z jednym dwuargumentowym symbolem relacyjnym \(E\), taka że relacja \(E^{\mathfrak{G}}\) jest symetryczna (tzn. jeśli \((x,y)\in E^{\mathfrak{G}}\) to \((y,x)\in E^{\mathfrak{G}}\)) i antyzwrotna (tzn. nie ma takich \(x\) że \((x,x)\in E^{\mathfrak{G}}\)). Dopełnieniem grafu \(\mathfrak{G}\) jest graf \(\overline{\mathfrak{G}}\) o tym samym zbiorze wierzchołków co \(\mathfrak{G}\), w którym występują dokładnie te krawędzie, które nie występują w \(\mathfrak{G}\).

  Dla (i) \(n=5\) oraz dla (ii) \(n=6\) narysuj taki graf \(\mathfrak{G}\) o \(n\) wierzchołkach, żeby Gracz II miał strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o możliwie wielu rundach na grafie \(\mathfrak{G}\) i jego dopełnieniu \(\overline{\mathfrak{G}}\). Im więcej rund uzyskasz, tym lepsze rozwiązanie. Napisz ile rund uzyskałeś/aś i, o ile to możliwe, podaj formułę logiczną o możliwie małej głębokości kwantyfikatorowej, która rozróżnia \(\mathfrak{G}\) i \(\overline{\mathfrak{G}}\).

  Zadanie 3 (10 punktów) Napisz zdanie w monadycznej logice drugiego rzędu MSO, które definiuje klasę \(\mathcal{A}\) z zadania 1.

  Zadanie 4 (10 punktów) Niech \(\mathfrak{A}=\langle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},E^\mathfrak{A},U^\mathfrak{A}\rangle,\) gdzie \(E\) jest symbolem relacji dwuargumentowej a \(U\) jest symbolem relacji jednoargumentowej. \(\langle x,y\rangle E^\mathfrak{A}\langle x',y'\rangle\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy (\(x=x'\) i \(|y-y'|=1\)) lub (\(|x-x'|=1\) i \(y=y'\)). Zatem \(\langle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},E^\mathfrak{A}\rangle\) to przeliczalny graf nieskierowany w kształcie kraty.

  (i) Napisz zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu wyrażające własność, że \(U^\mathfrak{A}\) jest sumą pewnego zbioru pełnych wierszy lub pewnego zbioru pełnych kolumn kraty \(E^\mathfrak{A}\).

  (ii) Udowodnij, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu wyrażające własność, że \(U^\mathfrak{A}\) jest sumą pewnego zbioru pełnych kolumn kraty \(E^\mathfrak{A}\).

  TEST

  Pytanie 1 (2 punkty) Czy istnieje liczba \(k\) taka, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki
  pierwszego rzędu istnieje formuła \(\psi\) w której nie występują
  kwantyfikatory, ciąg kwantyfikatorów
  \(Q_1,\ldots,Q_k\in\{\forall,\exists\}\) i ciąg zmiennych \(x_1,\ldots,
  x_k\) taki że tautologią jest
  \[
  \varphi \leftrightarrow Q_1x_1\cdots Q_kx_k\psi \qquad ?
  \]

  Pytanie 2 (2 punkty) Czy następujące zdanie logiki drugiego rzędu SO, nad sygnaturą z jednym dwuargumentowym symbolem relacyjnym \(E\), jest tautologią?
  \begin{align*}
  \exists R &[\forall x\forall y(E(x,y)\to R(x,y))
  \ \land\ \forall x\forall y\forall z(R(x,y)\land R(y,z)\to R(x,z))
  \ \land\ \exists x\exists y\neg R(x,y)] \\
  \rightarrow \\
  \exists P &[\exists x P(x)\ \land\ \exists x\neg P(x)
  \ \land\ \forall x\forall y(P(x)\land E(y,x)\to P(y))]
  \end{align*}

  Pytanie 3 (2 punkty) Czy rozstrzygalny jest następujący problem:

  Dane: zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu SO oraz skończony model \(\mathfrak{A}\) nad tą samą sygnaturą.

  Pytanie: czy \(\mathfrak{A} \models \varphi\)?

  Pytanie 4 (2 punkty) Czy dla każdej sygnatury \(\Sigma\) i każdej struktury \(\mathfrak{A}\) mocy \(\mathfrak{c}\) nad \(\Sigma\) istnieje przeliczalna struktura \(\mathfrak{B}\) nad \(\Sigma\) taka, że \(\mathfrak{A}\equiv\mathfrak{B}\)?

  Pytanie 5 (2 punkty) Czy język słów nad alfabetem \(\{0,1\}\), które są palindromami jest definiowalny w logice pierwszego rzędu nad sygnaturą modeli-słów, w tym wypadku złożoną z binarnego \(\leq\) i unarnego \(X\)? Zakładamy, że prawdziwość \(X\) oznacza literę 1, a fałszywość literę 0.

  Kolokwium 2013/2014

  Kolokwium z logiki dla informatyków 2013/2014

  Zadanie 1 Rozważamy klasę \(\mathcal{A}\) wszystkich struktur, które są izomorficzne do struktury postaci \(\langle A^\mathbb{N},R\rangle\), gdzie \(A\) jest dowolnym niepustym zbiorem, \(A^\mathbb{N}\) jest zbiorem wszystkich nieskończonych ciągów elementów \(A\), zaś \(xRy\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór pozycji na których \(x\) i \(y\) się różnią, jest skończony.

  Udowodnij że \(\mathcal{A}\) nie jest akjomatyzowalne żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z \(R\).

  Zadanie 2 Niech struktura \(\mathfrak{A}=\langle A,<^\mathfrak{A}\rangle\) będzie liniowym porządkiem na \(A\) takim, że \(\mathfrak{A}\) jest 2-elementarnie równoważne strukturze \(\mathfrak{N}=\langle \mathbb{N}, <\rangle\). Czy z tego wynika, że

  * \(A\) jest nieskończone;
  * \(A\) ma element najmniejszy;
  * Każdy element \(A\) ma tylko skończenie wiele elementów mniejszych od siebie?

  Odpowiedzi uzasadnij.

  Zadanie 3 Rozstrzygnij, czy następujące formuły mają dowód w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej:

  * \( (p\to q) \lor (q\to p)\)
  * \((p\to ( q \to p)) \to p\)

  Egzamin 2013/2014

  Zadanie 1 (10 punktów) Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle \{a,b\}^*,\cdot,a,b,\varepsilon\rangle\) słów nad alfabetem \(\{a,b\}\) z operacją konkatenacji oraz słowami jednoliterowymi \(a\) i \(b\) i słowem pustym jako stałymi. Udowodnij, że dla każdego regularnego języka \(L\subseteq\{a,b\}^*\) istnieje formuła \(\varphi(x)\) logiki MSO z jedną zmienną wolną \(x\) taka, że \(L=\{w~|~(\mathfrak{A},x:w)\models\varphi\}.\)

  Zadanie 2 (10 punktów)
  Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma własność Churcha-Rossera jeśli dla każdych \(a,b,c\) takich, że istnieją ścieżki od \(a\) do \(b\) i od \(a\) do \(c,\) istnieje \(d\), osiągalne ścieżkami zarówno z \(b\) jak i z \(c\). (Takie relacje są istotne w badaniach rachunku \(\lambda.\))

  Udowodnij, że nie istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu \(\Delta\) taki, że \(\langle A,E\rangle\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność Churcha-Rossera.

  Zadanie 3 (10 punktów)
  Słaba monadyczna logika drugiego rzędu (Weak Monadic Second Order Logic, w skrócie WMSO) ma tę samą składnię co logika MSO. Pod względem semantyki, kwantyfikatory po zbiorach/relacjach unarnych \(\forall X\) i \(\exists X\) znaczą odpowiednio dla każdego skończonego podzbioru uniwersum i istnieje skończony podzbiór uniwersum.

  Udowodnić, że dla każdej formuły \(\varphi(\vec{x})\) logiki WMSO nad sygnaturą arytmetyki (czyli bez wolnych zmiennych drugiego rzędu) istnieje formuła \(\psi(\vec{x})\) logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą arytmetyki taka, że \(\mathfrak{N}\models\forall \vec{x}(\varphi(\vec{x})\leftrightarrow\psi(\vec{x})).\)

  Zadanie 4 (10 punktów)
  Jednostronna gra Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) to zmodyfikowana gra standardowa, w której gracz I po wybraniu w pierwszej rundzie elementu struktury \(\mathfrak{A}_i\) musi już do końca wybierać elementy \(\mathfrak{A}_i\), a gracz II odpowiada w standardowy sposób ciągle w \(\mathfrak{A}_{1-i}\).

  Podać przykład dwóch struktur \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) takich, że gracz II ma dla każdego \(k\) strategię wygrywającą w jednostronnej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\), mimo tego, że dla pewnego \(m\) gracz I ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(m\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\).

  Rozwiązania będą oceniane także przez pryzmat osiągniętej wartości \(m,\) maksimum można dostać tylko za \(m=2.\)

  TEST

  Za każdą trafną odpowiedź przyznajemy 2 punkty, za każdą nietrafną -2 punkty. Brak odpowiedzi to 0 punktów.

  1. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki pierwszego rzędu i niech \(\mathit{Spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\mathfrak{A}\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\varphi\}.\)
  Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}(\varphi)=\emptyset\)?

  2. Czy istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu nad skończoną sygnaturą, który ma skończone modele każdej mocy parzystej, ale nie ma modelu mocy \(\mathfrak{c}\)?

  3. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów i niech \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model-słowo \(\mathfrak{A}(w)\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}(w)\models\varphi\}.\)

  Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\emptyset\)?

  4. Czy \(\langle\mathbb{Q},<\rangle\equiv\langle\mathbb{R},<\rangle\)? (Porządek w obu strukturach jest naturalny.)

  5. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fraisse o dwóch rundach na następujących dwóch grafach nieskierowanych o 4 wierzchołkach:

   * - *           * - *  
   |  |           | \ |
   * - *           * - *

  Egzamin poprawkowy 2013/2014

  Zadanie 1 (10 punktów) Rozważamy klasę grafów, czyli symetrycznych struktur (skończonych lub nieskończonych) bez pętli nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E.\) Graf \(\mathfrak{G}=\langle V,E\rangle\) jest dwudzielny gdy istnieją niepuste rozłączne podzbiory \(A,B\subseteq V\) takie, że \(E\subseteq (A\times B)\cup(B\times A)\).

  Dla każdej z poniższych klas grafów

  1. grafy dwudzielne
  2. grafy nie-dwudzielne

  określ, czy jest ona

  1. aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki pierwszego rzędu
  2. aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
  3. nieaksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu

  Zadanie 2 (10 punktów)
  Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma \textit{własność Churcha-Rossera} jeśli dla każdych \(a,b,c\) takich, że istnieją ścieżki od \(a\) do \(b\) i od \(a\) do \(c,\) istnieje \(d\), osiągalne ścieżkami zarówno z \(b\) jak i z \(c\). (Takie relacje są istotne w badaniach rachunku \(\lambda.\))

  Udowodnij, że istnieje zdanie logiki MSO \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność Churcha-Rossera.

  Zadanie 3 (10 punktów)

  Dla przypomnienia, spektrum \(\mathit{Spec}(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór \(\{n\in\mathbb{N}~|\)istnieje model zdania \(\varphi\) mocy \(n\}.\)

  Niech z zdaniu \(\varphi\) występują wyłącznie jednoragumentowe symbole relacyjne. Udowodnij, że \(\mathit{Spec}(\varphi)\) jest albo skończony, albo jego dopełnienie jest skończone.

  Zadanie 4 (10 punktów)

  Udowodnić, że struktury \(\langle\mathbb{Q}\times\mathbb{Z},\leq\rangle\) i \(\langle\mathbb{R}\times\mathbb{Z},\leq\rangle\), uporządkowane leksykograficznie z użyciem naturalnych porządków na \(\mathbb{Z}\), \(\mathbb{Q}\) i \(\mathbb{R},\) są elementarnie równoważne.

  TEST

  1.
  Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle \{a,b\}^*,\cdot,a,b,\varepsilon\rangle\) słów nad alafabetem \(\{a,b\}\) z operacją konkatenacji oraz słowami jednoliterowymi \(a\) i \(b\) i słowem pustym jako stałymi. Czy istnieje formuła \(\varphi(x)\) logiki pierwszego rzędu z jedną zmienną wolną \(x\) taka, że język \(\{w~|~(\mathfrak{A},x:w)\models\varphi\}\) nie jest regularny?

  2. Logikę \(L\) nazywamy \textit{monotoniczną}, jeśli z tego, że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Gamma\supseteq\Delta\) wynika, że \(\Gamma\models\varphi.\)

  Dla logiki trójwartościowej Sobocińskiego określamy, że \(\Delta\models\varphi\), gdy dla każdego wartościowania zmiennych zdaniowych wartościami ze zbioru \(\{0,\frac12,1\}\), jeśli wartości wszystkich zdań z \(\Delta\) wynoszą 1, to także wartość \(\varphi\) wynosi 1.

  Czy logika trójwartościowa Sobocińskiego jest monotoniczna?

  3. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fraisse o 4 rundach na następujących dwóch grafach nieskierowanych o 10 wierzchołkach:

      *            *  
      |            |
    * - * - *        * - * - *
                  |
                  *
   
   
      *            *  
      |            |
    * - * - *        * - * - *
     / \           |
     *  *          *

  4. Czy sekwent \(\{p,q\to p,\lnot q\}\vdash\{p,q\}\) jest dowodliwy w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej?

  5. Czy sekwent \(\vdash(\forall x P(x) \to \exists y \forall z R(y, z) ) \to \exists x \forall z (\lnot P(x) \lor R(x, z))\) jest dowodliwy w systemie Hilberta dla logiki pierwszego rzędu?

  Kolokwium 2014/2015

  Zadanie 1

  Rozważamy klasę \(\mathcal{A}\) wszystkich grafów \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G), skończonych i nieskończonych, których wierzchołki można pokolorować pewną skończoną liczbą kolorów tak, że każdy trójkąt zawarty w \(\mathfrak{G}\) ma wierzchołki 3 różnych kolorów.

  Udowodnij że \(\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalne żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z relacji krawędzi \(E\).

  Zadanie 2

  Niech dane będą dwa grafy: \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) będący szkieletem sześcianu (8 wierzchołków, 12 krawędzi) i \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) będący kopią \(\mathfrak{G}\) pozbawioną jednej krawędzi.

  Napisz zdanie o minimalnym zagnieżdżeniu kwantyfikatorów, rozróżniające \(\mathfrak{G}\) i \(\mathfrak{H}\). Uzasadnij poprawność zdania, nie uzasadniaj minimalności zagnieżdżenia.

  Zadanie 3

  Rozstrzygnij, czy następująca formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej:

  \((p\to q)\to((r\to q)\to(r\to p)).\)

  Egzamin 2014/2015

  Zadanie 1 (10 punktów)
  Słowo \(w \in \{0,1\}^+\) nazwiemy cyklicznym jeśli istnieje słowo \(v\), takie że \(w=v^nu\), gdzie \(u\) jest prefiksem \(v\) i \(n\geq 2\). Niech \(\Sigma=\{\leq, X\}\) i rozważmy zbiór modeli-słów nad \(\Sigma\). Napisz zdanie \(\varphi\) pełnej logiki drugiego rzędu SO, które jest prawdziwe dokładnie w tych modelach-słowach które odpowiadają słowom cyklicznym.

  Zadanie 2 (10 punktów)
  Mówimy, że graf skończony \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) (nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) da się pokryć sumą rozłącznych krawędzi, gdy jest utworzony jako suma pewnej liczby rozłącznych wierzchołkowo krawędzi, z dodanymi w dowolny sposób dodatkowymi krawędziami pomiędzy już istniejącymi wierzchołkami.

  Udowodnij, że nie istnieje zdanie \(\psi\) logiki pierwszego rzędu takie, że \(\mathfrak{G}\models\psi\) wtedy i tylko wtedy gdy \(\mathfrak{G}\) da się pokryć sumą rozłącznych krawędzi.

  Zadanie 3 (10 punktów)
  Proszę napisać zdanie logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą arytmetyki, które jest prawdziwe w standardowym modelu arytmetyki wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego dodatniego \(n\in\mathbb{N}\) istnieje dodatnie rozwiązanie równania \(x^n+y^n+z^n=t^n\) złożone z liczb naturalnych.

  Zadanie 4 (10 punktów)
  Skonstruuj ciąg formuł \((\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}\) klasycznej logiki zdaniowej, taki, że \(|\varphi_n|=O(n)\) i istnieje dokładnie \(n^2\) różnych wartościowań \(\varrho:FV(\varphi_n)\to\{0,1\}\), które spełniają \(\varphi_n\).

  TEST

  1. Czy istnieje formuła MSO definiująca własność opisaną w Zadaniu 1?

  2. Czy \(\langle\mathbb{Q},+,*\rangle\equiv\langle\mathbb{R},+,*\rangle\)? (Działania algebraiczne w obu strukturach są naturalne, \(\equiv\) oznacza elementarną równoważność.)

  3. Czy teoria pierwszego rzędu struktury \(\langle\mathbb{N},\leq\rangle\) (porządek jest naturalny) jest rozstrzygalna?

  4. Założeniem w jednej z implikacji twierdzenia Codda jest to, że uniwersum struktury (nad skończoną sygnaturą) jest równe jej dziedzinie aktywnej. Czy ta własność da się sformalizować zdaniem logiki pierwszego rzędu?

  5. Przypuśćmy, że \(\models\varphi\to\psi\), przy czym obie formuły logiki pierwszego rzędu nie zawierają kwantyfikatorów. Czy istnieje interpolant \(\xi\) spełniający \(\models\varphi\to\xi\) i \(\models\xi\to\psi,\) oraz \(FV(\xi)=FV(\varphi)\cap\ FV(\psi)\)?

  Egzamin poprawkowy 2014/2015

  Dwa z zadań są osnute wokół Lematu Koeniga w następującym sformułowaniu:
  Założenie: Graf \(\mathfrak{T}\) (gotyckie T) jest nieskończonym drzewem skierowanym, w którym stopień każdego wierzchołka jest skończony.
  Teza: W drzewie \(\mathfrak{T}\) istnieje nieskończona ścieżka.

  Zadanie 1 (10 punktów)

  Sformalizuj jednym zdaniem pełnej logiki drugiego rzędu SO założenie Lematu Koeniga: napisz zdanie \(\varphi\) takie, że jeśli graf skierowany \(\mathfrak{T}\models\varphi,\) to \(\mathfrak{T}\) jest nieskończonym drzewem skierowanym, w którym stopień każdego wierzchołka jest skończony.

  Zadanie 2 (10 punktów)

  Udowodnij, że nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) logiki pierwszego rzędu formalizujący negację tezy Lematu Koeniga, czyli taki, że dla każdego grafu skierowanego \(\mathfrak{T}\), jeśli \(\mathfrak{T}\models\Delta\) to albo \(\mathfrak{T}\) nie jest drzewem, albo nie zawiera nieskończonej ścieżki.

  Zadanie 3 (10 punktów, po 5 za każdą z części)

  Kwadrat kartezjański \(\mathfrak{G}^2\) grafu \(\mathfrak{G}=\langle G,E^\mathfrak{G}\rangle\) to struktura
  \(\langle G\times G,E\rangle\), w której \(\langle(g,h),(g',h')\rangle \in E\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy \(\langle g,g'\rangle \in E^\mathfrak{G}\) i \(\langle h,h'\rangle \in E^\mathfrak{G}\).

  1. Wykaż, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) o \(n > 1\) wierzchołkach zachodzi \(\mathfrak{G}^2\not\equiv_{n+1}\mathfrak{G}.\)
  2. Podaj przykład skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) o \(n > 1\) wierzchołkach spełniającego \(\mathfrak{G}^2\equiv_n\mathfrak{G}.\)

  Zadanie 4 (10 punktów)

  Niech zbiór \(X\) będzie spektrum zdania \(\varphi\) nad sygnaturą \(\Sigma\), tzn., niech \(X=\{ n\in\mathbb{N}~/~\)istnieje struktura \(\mathfrak{A}\) mocy \(n\) spełniająca \(\varphi\}.\)

  Udowodnij, że zbiór \(\{ m+n~|~m,n\in X\}\) też jest spektrum pewnego zdania \(\psi\) (w konstrukcji wolno powiększyć sygnaturę o nowe symbole).

  Zadanie 5 (10 punktów)

  Dla danej formuły \(\varphi(x)\) w języku arytmetyki skonstruuj formułę \(\#\varphi(x)\), również w języku arytmetyki, o następującej własności:

  \((\mathbb{N},x:n)\models \#\varphi(x)\) wtw \(|\{m\in\mathbb{N}~|~(\mathbb{N},x:m)\models\varphi(x)\}|=n.\)

  Kolokwium 2015/2016

  Zadanie 1

  Liniowy porządek (ścisły) \(\mathfrak{A}=\langle A, < \rangle\) nazwiemy całkiem niegęstym, jeśli dla każdych dwóch elementów \(x,y\in A\) takich że \(x < y\), istnieje tylko skończenie wiele elementów \(z\in A\) spełniających warunek \(x < z < y\).

  Udowodnij, że nie istnieje żaden zbiór \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z symbolu \( < \), taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) jest całkiem niegęstym porządkiem liniowym.

  Zadanie 2

  Dla danego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu niech \(spec(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|~\)istnieje model \(\varphi\) mocy \(n\}\).

  Dla danego zbioru \(A\subseteq\mathbb{N}\) niech \(A^\Sigma=\{\sum^r_{i=1}a_i~|~r\geq1,~a_1,\ldots,a_r\in A\}.\)

  Dla danego zdania \(\varphi,\) skonstruuj zdanie \(\psi\) takie, że \(spec(\psi)=spec(\varphi)^\Sigma.\) Można przy tym założyć, że \(\varphi\) nie zawiera symboli funkcyjnych oraz rozszerzyć sygnaturę.

  Zadanie 3

  Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej. Niech \(\Delta,\Gamma\) będą dwoma zbiorami formuł spełniającymi \(\Gamma\models\Delta\). Udowodnij następujące nieskończone rozszerzenie Twierdzenia o interpolacji.

  Istnieje zbiór \(\Theta\) taki, który zawiera wyłącznie zmienne zdaniowe, które występują zarówno w \(\Gamma\) jak i w \(\Delta\), oraz spełniający \(\Gamma\models\Theta\) i \(\Theta\models\Delta.\)

  Egzamin 2015/2016

  Dla danego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego lub drugiego rzędu jego spektrum to zbiór
  \(spec(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\varphi\) mocy \(n\}.\)

  Zadanie 1 (10 punktów)
  Napisz formułę \(\varphi(x,y)\) w języku arytmetyki, dla której zachodzi

  \((\mathbb{N},x:n,y:m) \models \varphi(x,y)\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(m=\sum_{i=1}^n i^n\)

  Zadanie 2 (10 punktów)

  Graf \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) (nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\)) jest przedstawiony na poniższym rysunku (ma 5 wierzchołków i 8 krawędzi):

  *---*
  |\ /|
  | * |
  |/ \|
  *---*

  Udowodnij, że każdy graf \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) taki, że \(\mathfrak{H}\equiv_3\mathfrak{G}\), ma nieparzystą liczbę wierzchołków większą od 3.

  Zadanie 3 (10 punktów)

  Udowodnij, że dla każdej klasy \(\mathcal{A}\) skończonych grafów, która jest zamknięta na izomorfizmy, istnieje
  zbiór \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{A}\) zachodzi
  równoważność: \(\mathfrak{A}\in\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\Delta\). Czy i jakie modele
  nieskończone ma \(\Delta\) jest tu bez znaczenia.

  Zadanie 4 (10 punktów)

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki ESO, które jest prawdziwe w grafie \(G\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(G\) ma pokrycie wierzchołkowe zawierające nie więcej niż połowę wierzchołków.

  Logika ESO to egzystencjalny fragment logiki drugiego rzędu (SO) - logika ta zwiera formuły postaci
  \(\exists_{R_1}\ldots\exists_{R_n}\ \varphi\), gdzie podane kwantyfikatory to kwantyfikatory drugiego rzędu, a \(\varphi\) jest formułą pierwszego rzędu.

  Zbiór wierzchołków jest pokryciem wierzchołkowym, jeśli zawiera przynajmniej jeden koniec każdej krawędzi grafu.

  TEST

  1.
  Czy klasa grafów dwudzielnych jest definiowalna (wśród grafów skończonych) zdaniem logiki pierwszego
  rzędu (nad sygnaturą zawierającą wyłącznie binarny symbol relacyjny \(E\))?

  2.
  Czy \(\langle\mathbb{R},\oplus\rangle\equiv\langle\mathbb{R_+},\oplus\rangle\)? W pierwszej strukturze interpretacja dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\oplus\) to naturalne dodawanie, a w drugiej naturalne mnożenie, \(\equiv\) oznacza elementarną równoważność.

  3.
  Czy dla danych zdań \(\varphi\), \(\psi\) logiki pierwszego rzędu zawsze istnieje zdanie logiki pierwszego rzędu \(\xi\) (nad dowolną sygnaturą) takie, że \(spec(\xi)=spec(\varphi)\cap spec(\psi)\)?

  4.
  Niech \(\mathbb{R}\) to liczby rzeczywiste z dodawaniem i mnożeniem. Niech \(\Delta\) będzie zbiorem zdań prawdziwych w
  \(\mathbb{R}\). Czy \(\Delta\) ma model przeliczalny?

  5.
  Niech \(R\) będzie relacją binarną na elementach dziedziny aktywnej. Czy domknięcie przechodnie relacji \(R\) można zdefiniować wyrażeniem algebry relacji?

  Egzamin poprawkowy 2015/2016

  Egzamin poprawkowy z Logiki dla informatyków, 22/02/2016

  Zadanie 1 (10 punktów)
  Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma własność silnej normalizacji jeśli dla każdego \(a\in A\) każda ścieżka zaczynająca się od \(a\) jest skończonej długości. (Takie relacje są istotne w badaniach systemów przepisywania termów i rachunku \(\lambda\).)

  Udowodnij, że nie istnieje zdanie logiki pierwszego rzędu \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność silnej normalizacji.

  Zadanie 2 (10 punktów)
  Udowodnij, że istnieje zdanie logiki MSO \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność silnej normalizacji (zdefiniowaną w Zadaniu 1).

  Zadanie 3 (10 punktów)
  Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej. Wykaż, że istnieją interpolanty \(\varphi_n\) zawierające wyłącznie zmienne zdaniowe \(p_1,\ldots,p_n\) oraz długości \(O(n),\), takie, że tautologiami są formuły
  \(\left((p_1\lor z_1)\land(\lnot z_1\lor p_2\lor z_2)\land(\lnot z_2\lor p_3\lor z_3)\land\ldots\land(\lnot z_{n-2}\lor p_{n-1}\lor z_{n-1})\land(\lnot z_{n-1}\lor p_n)\right)\to\varphi_n\)
  oraz
  \(\varphi_n\to\left[\left((p_1\to x_1)\land((x_1\lor p_2)\to x_2)\land((x_2\lor p_3)\to x_3)\land\ldots\land((x_{n-1}\lor p_{n})\to x_n)\right)\to x_n\right].\)

  Zadanie 4 (10 punktów)
  To zadanie dotyczy algebry relacji. Antyzłączenie (ang. antijoin) dwóch wyrażeń \(E\) i \(F\) o odpowiednio \(m\) i \(n \) kolumnach, oznaczane \(E \triangleright_{i=j} F\), ma następującą semantykę:

  \([[E \triangleright_{i=j} F]]=\{\vec{a}\in[[E]]~|~\)nie istnieje \(\vec{b}\in[[F]]\) takie, że \(a_i=b_j\}\).

  Napisz wyrażenie standardowej algebry relacji, które jest równoważne \(E \triangleright_{i=j} F\).

  TEST

  1.
  Czy dla każdej klasy \(\mathcal{A}\) skończonych grafów, która jest zamknięta na izomorfizmy, istnieje zbiór \(\Delta\) uniwersalnych zdań logiki pierwszego rzędu taki, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{A}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{A}\in\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\Delta.\) Czy i jakie modele nieskończone ma \(\Delta\) jest tu bez znaczenia.

  Zdanie jest uniwersalne, gdy ma postać \(\forall x_1\ldots\forall x_n\varphi,\) gdzie \(\varphi\) nie zawiera kwantyfikatorów.

  2.
  Dla przypomnienia, spektrum \(\mathit{Spec}(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór \(\{n\in\mathbb{N}~|\)istnieje model zdania \(\varphi\) mocy \(n\}.\) Wiadomo, że jeśli w zdaniu \(\varphi\) występują wyłącznie jednoragumentowe symbole relacyjne, to \(\mathit{Spec}(\varphi)\) jest albo skończony, albo jego dopełnienie jest skończone.

  Czy istnieje zdanie \(\varphi\), w którym występuje wyłącznie jeden jednoragumentowy symbol funkcyjny, oraz \(\mathit{Spec}(\varphi)\) nie jest ani skończony, ani jego dopełnienie nie jest skończone?

  3.
  Czy poniższa formuła poprawnie formalizuje własność: "istnieje dokładnie jeden element, który spełnia formułę \(\varphi(x)\)":
  \[\exists x\forall y(\forall z((z=x \lor z=y)\to\varphi(z))\to x=y).\]

  4.
  Formuła Peirce'a \(((p\to q)\to p)\to p\) nie jest twierdzeniem zdaniowej logiki intuicjonistycznej. Czy istnieje model Kripkego o jednym stanie, w którym ta formuła nie jest wymuszona?

  5.
  Czy istnieje formuła \(\varphi(n,m)\) w języku arytmetyki taka, która orzeka w standardowym modelu arytmetyki, że \(m\)-tą cyfrą rozwinięcia dziesiętnego liczby \(\pi=3.14\ldots\) jest \(n.\) Na przykład miałyby zachodzić
  \((\mathfrak{N},m:1,n:3)\models\varphi\), \((\mathfrak{N},m:2,n:1)\models\varphi\), \((\mathfrak{N},m:3,n:2)\not\models\varphi\).

  Kolokwium 2016/2017

  Zadanie 1
  Częściowy porządek \(\mathfrak{A}=\langle A,\leq\rangle\) należy do klasy \(\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy:

  (a) zawiera nieskończenie wiele elementów minimalnych;

  (b) każdy nie-minimalny element \(a\in A\) jest supremum pewnego skończonego zbioru elementów minimalnych w \(\mathfrak{A}\).

  Czy klasa \(\mathcal{A}\) jest aksjomatyzowalna jednym zdaniem, aksjomatyzowalna zbiorem zdań ale nie jednym zdaniem, bądź nieaksjomatyzowalna nawet zbiorem zdań?

  Zadanie 2
  Gra w życie toczy się na nieskończonej planszy \(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\). Sąsiadami komórki \((x,y)\) jest osiem komórek \((x',y')\neq (x,y)\) dla których \(|x-x'|\leq 1\) i \(|y-y'|\leq 1.\)

  Każda komórka może znajdować się w jednym z dwóch stanów: może być albo żywa, albo martwa. Czas jest dyskretny, stany komórek zmieniają się synchronicznie wedle następujących reguł: martwa komórka, która ma dokładnie 3 żywych sąsiadów, staje się w następnym kroku żywa, a żywa komórka z 2 albo 3 żywymi sąsiadami pozostaje nadal żywa, w przeciwnym przypadku umiera.

  Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\leq_1,\leq_2,U\rangle,\) gdzie \((x_1,x_2)\leq_i(y_1,y_2)\) wtw \(x_i\leq y_i\). \(U\) jest relacją unarną, którą traktujemy jako wkazanie żywych komórek na planszy do gry w życie. Wykaż, że dla każdego \(k\) istnieje formuła \(\varphi_k(x)\) z jedną zmienną wolną, dla której zachodzi:

  \((\mathfrak{A},x:a)\models\varphi\) wtw komórka \(a\) jest żywa po \(k\)-tym kroku gry w życie, startującej z pozycji opisanej przez \(U.\)

  Zadanie 3
  Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej nad zbiorem zmiennych zdaniowych \(\{p_0,p_1,\ldots\}.\)

  Skonstruować bądź udowodnić że nie istnieje zbiór \(\Delta\) zdań logiki zdaniowej taki, że wartościowania \(v\) spełniające zbiór \(\Delta\) to dokładnie takie, dla których zbiór \(\{i\in\mathbb{N}~|~v(p_i)=1\}\) jest skończony.

  Egzamin 2016/2017

  Zadanie 1

  Niech dana będzie sygnatura \(\Sigma.\) Struktura \(\mathfrak{A}\) nad \(\Sigma\) ma własność \(F\) gdy dla każdych dwóch termów \(t,s\) nad \(\Sigma\) o (łącznie) jednej zmiennej wolnej \(x\), zbiór elementów \(a\in A\) spełniających \((\mathfrak{A},x:a)\models t=s\) jest albo skończony, albo jest całym zbiorem \(A.\) Na przykład, ciało liczb rzeczywistych \(\langle \mathbb{R},+,*,1\rangle\) ma własność \(F.\)

  Udowodnij, że

  a) Jeśli \(\Sigma\) zawiera jeden symbol \(f\) jednoargumentowej funkcji, to nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).
  b) Jeśli \(\Sigma\) zawiera wyłącznie symbole stałych i relacji, to istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).

  Zadanie 2

  Zajmujemy się częściowymi porządkami postaci \(\langle A,\leq\rangle\) nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(\leq\). Niech wówczas \(\langle \tilde{A},\tilde\leq\rangle\) oznacza częściowy porządek uzyskany z \(\langle A,\leq\rangle\) przez dodanie nowego elementu największego i nowego elementu najmniejszego.

  Udowodnij, że dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle
  B,\leq_B\rangle\), jeśli \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\) to \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\).

  Zadanie 3

  Pracujemy ze słowami nad alfabetem \(\{a,b\}\), tj. mamy ustaloną sygnaturę \(\{\leq, a(\cdot), b(\cdot)\}\) i rozważamy jedynie skończone struktury, w których \(\leq\) jest interpretowany jako liniowy porządek, a \(a(\cdot)\) i \(b(\cdot)\) jako dwa rozłączne podzbiory w sumie dające całe uniwersum.

  Zdefiniuj język regularny zadany wyrażeniem \((ab^*a)^+\) w logice MSO. Czy jest on definiowalny w logice pierwszego rzędu?

  Zadanie 4

  Rozważmy narysowany poniżej graf nieskierowany \(D_n\) kształtu drabiny, przy czym ``szczebli'' jest \(n\) a wierzchłków \(2n\):

   A          A'
   *--*--*--...--*--*--*
   | | |    | | |
   | | | ... | | |
   | | |    | | |
   *--*--*--...--*--*--*
   B          B'

  Niech \(M_n\) (M od Möbius) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,B')\) i \((B,A')\).

  Niech \(W_n\) (W od Walec) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,A')\) i \((B,B')\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki MSO takie, że dla każdego \(n>5\) rozróżnia ono grafy \(W_n\) i \(M_n,\) tzn. \(W_n\models\varphi\) wtw. \(M_n\models\lnot\varphi.\)

  Wskazówka: Rozważ kolorowania tych struktur dwoma kolorami.

  TEST

  1
  Zakładamy notację z zadania 2. Czy dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle B,\leq_B\rangle\) zachodzi implikacja: jeśli \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\) to \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\)?

  2
  Czy istnieje formuła arytmetyczna \(\varphi(x,y,z)\) taka, że dla każdych trzech liczb naturalnych \(p,n,k\) zachodzi równoważność: \((\mathfrak{A},x:p,y:n,z:k)\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian \(\sum_{i=1}^n\beta(p,i)x^i\) ma dokładnie \(k\) różnych pierwiastków naturalnych? (Przez \(\beta\) oznaczamy funkcję beta G\"odla.)

  3
  Czy obie poniższe formuły zdaniowe są tautologiami intuicjonistycznymi?

  A \(\lnot\lnot( \lnot p \lor p)\)
  B \(\lnot\lnot p \lor \lnot p\)

  4
  Zajmujemy się klasyczną logiką zdaniową. Mamy dane dwie formuły \(\varphi,\psi,\) które nie zawierają żadnych wspólnych zmiennych zdaniowych. Ponadto \(\not\models\lnot\varphi\) i \(\not\models\psi.\)

  Czy możliwe jest, że \(\models\varphi\to\psi\)?

  5
  Czy poniższy problem jest rozstrzygalny:

  Dane: Formuła \(\varphi(x)\) z jedną zmienną wolną, logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą \(+,*,0,1\)\\

  Pytanie: Czy istnieje \(a\in\mathbb{N}\) takie, że \((\langle \mathbb{N},+,*,0,1\rangle,x:a)\models\varphi\)?

  Egzamin poprawkowy 2016/2017

  Wiele z zadań odnosi się do nieskierowanego grafu \(\mathfrak{G}\) o 24 wierzchołkach z jedną symetryczną relacją krawędzi \(E\), narysowanego na obrazku pod linkiem http://smurf.mimuw.edu.pl/node/1861 (na egzaminie obrazek był wydrukowany).

  Zadanie 1
  Napisz formułę pierwszego rzędu \(\varphi(x,y)\) z dwoma zmiennymi wolnymi \(x, y\) taką, że \((\mathfrak{G},x:a,y:b)\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(a\) i \(b\) są przeciwległymi wierzchołkami jednego z oczek sześciokątnej siatki. Na przykład powinno to zachodzić dla \(x\) i \(y\) będacych dwoma kółkami, a nie powinno zachodzić dla żadnej z par zawierających gwiazdki.

  Zadanie 2
  Rozszerzamy sygnaturę grafów o dodatkowe symbole stałych \(\circ\) i \(\star\). Tworzymy dwie kopie \(\mathfrak{G}\), oznaczone \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\), w których interpretacjami nowych symboli stałych są: w \(\mathfrak{G}_1\) czarne kółko i czarna gwiazdka; w \(\mathfrak{G}_2\) białe kółko i biała gwiazdka, w tej właśnie kolejności.

  Proszę wskazać strategię dla gracza I w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e \(G_2(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2)\) oraz napisać zdanie o randze kwantyfikatorowej 2, rozróżniające te dwie struktury.

  Zadanie 3
  Pracujemy ze strukturami-słowami nad alfabetem \(\{a,b\}\), tj. mamy ustaloną sygnaturę \(\{\leq, a(\cdot), b(\cdot)\}\) i rozważamy jedynie skończone struktury, w których \(\leq\) jest interpretowany jako liniowy porządek, a \(a(\cdot)\) i \(b(\cdot)\) jako dwa rozłączne podzbiory w sumie dające całe uniwersum.

  Czy język zdefiniowany zdaniem pełnej logiki drugiego rzędu

  \(\exists R [\forall x\forall y (R(x,y)\to (R(y,x) \land (a(x)\leftrightarrow
  b(y))))\land \forall x \exists! y R(x,y)]\)

  jest definiowalny w logice MSO? (\(\exists!\) oznacza ``istnieje dokładnie jeden'' i jest skrótem znanej formuły pierwszego rzędu.)

  Zadanie 4

  Mamy dany skończony skierowany graf \(\mathfrak{H}=(\{1,\ldots,n\},E).\) Zakładamy, że zawiera on dla każdego wierzchołka \(i\) krawędź \((i,i)\in E\). Zakodowujemy go jako zbiór \(\Delta_\mathfrak{H}\) formuł klasycznej logiki zdaniowej: dla każdego wierzchołka \(i\in\{1,\ldots,n\}\) tworzymy zmienną zdaniową \(p_i\). Teraz kładziemy

  \(\Delta_\mathfrak{H}=\{p_i\to p_j~|~(i,j)\in E\}.\)

  Udowodnij, że \(\Delta_\mathfrak{H}\cup\{\lnot( p_i\leftrightarrow p_j)\}\) jest spełnialne wtedy i tylko wtedy, gdy \(i\) i \(j\) nie należą do tej samej silnej składowej \(\mathfrak{H}.\)

  TEST

  1.
  Używamy grafu \(\mathfrak{G}\) z zadania 1. Czy istnieje formuła pierwszego rzędu \(\varphi(x,y)\) z dwoma zmiennymi wolnymi, która w \(\mathfrak{G}\) definiuje porządek liniowy?

  2.
  Czy istnieje formuła logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą grafów, która jest prawdziwa w grafie \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{H}\) jest izomorficzny z podgrafem indukowanym grafu \(\mathfrak{G}\) z zadania 1?

  3.
  Czy możliwe jest, że pewnien zbiór zdań logiki pierwszego rzędu nad skończoną sygnaturą ma dwa modele nieskończone które nie są elementarnie równoważne, a jednocześnie wszystkie jego modele przeliczalne są izomorficzne?

  4.
  Czy poniższy dowód jest poprawny?

  Twierdzenie Klasa wszystkich relacji równoważności \(\sim\), których wszystkie klasy abstrakcji są skończone, nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu.

  Dowód: Przypuśćmy wbrew tezie, że \(\Delta\) jest taką aksjomatyzacją. Niech

  \(\bar{\Delta}=\Delta\cup\{\exists x_1\ldots\exists x_n\bigwedge_{1\leq i < j\leq
  n}(x_i\neq x_j \land x_i\sim x_j)~|~n\in\mathbb{N}\}.\)

  Każdy skończony podzbiór \(\bar{\Delta}\) jest spełnialny, bo zawarte w nim skończenie wiele ``dodanych'' zdań nie wymaga istnienia nieskończonych klas abstrakcji. Zatem z Twierdzenia o zwartości cały \(\bar{\Delta}\) jest spełnialny. To prowadzi do sprzeczności, bo dołączone zdania wymagają istnienia nieskończonych klas abstrakcji, a \(\Delta\) zabrania ich istnienia.

  5.
  Czy poniższy problem jest częściowo rozstrzygalny:\\

  Dane: Formuła bezkwantyfikatorowa \(\varphi(x)\) z jedną zmienną wolną, logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą \(+,*,0,1\)

  Pytanie: Czy istnieje \(a\in\mathbb{N}\) takie, że \((\langle \mathbb{N},+,*,0,1\rangle,x:a)\models\varphi\)?

  Kolokwia i egzaminy z okresu przed 2007 (stary program)

  zadania 2003

  1. Proszę zdefiniować relację izomorfizmu.
  2. Proszę zdefiniować relację \(m\)-izomorfizmu i omówić jej związek z grą Ehrenfeuchta-Fraïsségo.
  3. Proszę opisać grę Ehrenfeuchta-Fraïsségo i omówić jej związek z \(m\)-izomorfizmem.
  4. Proszę zdefiniować pojęcie podstruktury indukowanej.
  5. Proszę zdefiniować pojęcie podalgebry generowanej.
  6. Proszę zdefiniować zbiór formuł logiki pierwszego rzędu i pojęcie zmiennych wolnych danej formuły.
  7. Proszę zdefiniować zbiór formuł logiki pierwszego rzędu i pojęcie rangi kwantyfikatorowej danej formuły.
  8. Proszę zdefiniować relację \(\mathbb{A}\models\varphi[s].\)
  9. Proszę zdefiniować sekwent.
  10. Proszę zdefiniować pojęcie sekwentu wyprowadzalnego (nie trzeba znać wszystkich reguł systemu Gentzena, tylko mieć orientację o ich postaci).
  11. Proszę zdefiniować relację \(\Gamma\models\varphi,\) gdzie \(\Gamma\) to zbiór zdań.
  12. Proszę zdefiniować pojęcie tautologii.
  13. Proszę zdefiniować pojęcie twierdzenia.
  14. Proszę sformułować twierdzenie o pełności.
  15. Proszę sformułować twierdzenie o zwartości.
  16. Proszę sformułować twierdzenie Skolema-Löwenheima.
  17. Proszę sformułować twierdzenie o niezupełności.

  W poniższych zadaniach proszę rozstrzygnąć, czy podana formuła jest tautologią czy nie, oraz czy jest spełnialna czy nie. W czasie odpowiedzi wymagane będzie uzasadnienie.
  Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\)
  Standardowy model arytmetyki to struktura \(\mathbb{N}=\langle\omega,*^{\mathbb}{N},+^{\mathbb}{N},0^{\mathbb}{N},1^{\mathbb}{N},\leq^{\mathbb}{N}\rangle.\)

  1. \((\forall x\exists y\ r(x,y))\to(\exists y_{1}\exists y_{2}\forall x\ r(x,y_{1})\lor r(x,y_{1})).\)
  2. \((\forall x\ f(f(x))=x)\to(\forall x\forall y\ x\neq y\to f(x)\neq f(y)).\)
  3. \((\forall x_{1}\forall x_{2}\forall x_{3}(x_{1}=x_{3}\lor(x_{2}=x_{3}\lor x_{1}=x_{2})))\to(\forall x\exists y\ x\neq y).\)
  4. \(\forall x\forall y\exists z\ f(x,z)=y.\)
  5. \(\forall x\forall y\exists z\ f(x,y)=z.\)
  6. \((\forall x\forall y\exists z\ f(x,z)=y)\to(\exists x\ f(x,x)=x)\).
  7. \(\exists x\exists y\ (f(x)=x\to f(y)=y).\)
  8. \(\exists x\forall y\ (f(x)=x\to f(y)=y).\)
  9. \((\forall x_{1}\forall x_{2}\forall x_{3}(x_{1}=x_{3}\lor(x_{2}=x_{3}\lor x_{1}=x_{2})))\to\)\(((\forall y\exists x\ f(y)=x)\to(\forall x\forall y((x\neq y)\to f(x)\neq f(y)))).\)
  10. \((\exists x\ f(x)\neq x)\to(\exists x\exists y\ x\neq y)\).
  11. \((\forall x(\forall y\ f(x)\neq y)\to(f(x)\neq x)).\)
  12. \((\forall x\forall y\ f(x,y)=f(y,x))\to(\forall x\ f(x,f(f(x,x),x))=f(f(x,x),f(x,x))).\)
  13. \(\forall x\forall y\ f(x)=y.\)
  14. \((\forall x\exists y\ \lnot(r(x,y)\leftrightarrow r(y,x)))\land(\forall y\ \lnot r(y,y)).\)
  15. \((\forall x(\exists y\ \lnot(r(x,y)\leftrightarrow r(y,x))\land(\forall y\ \lnot r(y,y)))).\)
  16. \((\exists x(p(x)\to(\forall y\ q(y))))\to(\exists x\forall y\ p(x)\to q(y))\).
  17. \((\exists x(\forall y\ q(y))\to p(x))\to(\exists x\forall y\ q(y)\to p(x))\).
  18. \((\exists x(\forall y\ q(y))\to p(x))\to(\exists x\ q(x)\to p(x))\).
  19. \((\forall x\forall y((f(x)=f(y))\to(x=y)))\to(\forall x\exists y(f(y)=x))\).
  20. \(\exists x\exists y\exists u\exists v((\lnot u=x)\lor(\lnot v=y))\land(f(x,y)=f(u,v))\).
  21. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=Spec(\lnot\varphi).\)
  22. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n^{2}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)\mathbb
  23. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2*n~/~n\in\mathbb{N}\}.\)\mathbb
  24. Znale”zć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(x\) jest względnie pierwsze z \(y.\)
  25. Znale”zć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(z\) jest największym wspólnym dzielnikiem \(x\) i \(y.\)
  26. Znale”zć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x.\)

  e

  1. Niech \(\mathbb{A}=\langle\omega\setminus\{ 0\},\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}}\rangle\) będzie algebrą, gdzie \(\mathrm{nwd}\in\Sigma^{F}_{2},\) przy czym dla wszystkich \(m,n\in\omega\)

   \(\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}}(m,n)=\text{najwi"ekszy wsp"olny dzielnik $m$ i $n$.}\)\(m\) i \(n\).

   Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad \(\Sigma\) definiującą własność ,,być liczbą pierwszą”, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{X}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ \text{$v(x)$ jest liczb"a pierwsz"a.}\)\(v(x)\) jest liczbą pierwszą.

  2. Niech \(\mathbb{Y}=\langle\omega,S^{\mathbb{Y}},\beta^{\mathbb{Y}},\leq^{\mathbb{Y}}\rangle\) będzie strukturą nad sygnaturą \(\Sigma,\) która składa się z symboli \(S\in\Sigma^{F}_{1},\) \(\beta\in\Sigma^{F}_{3}\) oraz \(\leq\in\Sigma^{R}_{2},\) przy czym dla każdych \(n,t,p,i\in\omega\)

   \(\displaystyle S^{\mathbb{Y}}(n) =n+1\) ⁢ S Y n = + n 1 \(\displaystyle \beta^{\mathbb{Y}}(t,p,i) =\text{$\beta$}(t,p,i),\)\(\beta\) t p i ⁢ β Y t p i = ⁢ β t p i

   gdzie \(\beta\) to funkcja beta Gödla, znana z wykładu, zaś \(\leq^{\mathbb{Y}}\) to zwykła nierówność.

   Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad \(\Sigma\) definiującą dodawanie, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{Y}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(x)+v(y)=v(z).\)

  3. Wykazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur pewnej ustalonej sygnatury \(\Sigma\) nie jest aksjomatyzowalna, to klasa \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A},\) złożona z wszystkich tych struktur sygnatury \(\Sigma,\) które nie należą do \(\mathcal{A},\) nie jest definiowalna.

   Podać taki przykład aksjomatyzowalnej klasy \(\mathcal{A}\) nad sygnaturą \(\Sigma\) (którą też można sobie wybrać), że \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalna.

  4. Przypuśćmy, że \(\Delta\) jest zbiorem zdań nad sygnaturą \(\Sigma,\) który ma tylko modele nieskończone, oraz, że każde dwa przeliczalne modele \(\Delta\) są izomorficzne (o takich \(\Delta\) mówi się, że są \(\aleph _{0}\)-kategoryczne). Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) nad \(\Sigma,\) albo \(\Delta\models\varphi\) albo \(\Delta\models\lnot\varphi\) (innymi słowy, \(\Delta\) jest zupełny).
  5. Równość \(s=t\) nazywamy normalną, gdy \(FV(s)=FV(t),\) tj., w \(s\) i \(t\) występują dokładnie te same zmienne.

   Przypuśćmy, że \(E\) jest zbiorem równości normalnych, oraz że \(E\vdash _{{eq}}s=t.\) Udowodnić, że \(s=t\) też jest równością normalną.

  6. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\forall y\,(y=f(g(x))\to(\exists u\,(u=f(x)\land y=g(u))))\)

   oraz niech \(\psi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\,[f(g(f(x)))=g(f(f(x)))].\)

   Czy \(\{\psi\}\models\varphi?\)

  7. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest relacją równoważności, która ma wyłącznie klasy abstrakcji parzystej mocy, nie jest definiowalna.
  8. Niech \(\mathbb{A}\) będzie algebrą wolną ze zbiorem wolnych generatorów \(G\), w pewnej klasie \(\mathcal{A}.\) Udowodnić, że dla każdej relacji równoważności \(r\subseteq G\times G\) istnieje kongruencja \(\bar{r}\subseteq A\times A\) taka, że \(\bar{r}\cap(G\times G)=r.\) (Można to wyrazić stwierdzeniem, że \(r\) roszerza się do kongruencji w \(\mathbb{A}.\))

   Wykorzystując przestrzenie liniowe nad ciałem \(\mathbb{R}\) jako przykład, udowodnić, że może istnieć wiele różnych kongruencji \(\bar{r},\) rozszerzających daną relację równoważności \(r\) w \(G.\)

  9. Opisać wszystkie kongruencje algebry \(\mathbb{A}=\langle\{ 0,1,2,3\},\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\min,\max\in\Sigma^{F}_{2}\), a \(\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio operacjami maksimum i minimum.
  10. Niech \(\mathbb{P}=\langle\mathcal{P}(\omega),\cap^{\mathbb{P}},\cup^{\mathbb{P}}\rangle\) będzie kratą podzbiorów \(\omega\) ze zwykłymi działaniami teoriomnogościowymi. Udowodnić, że \(\mathbb{P}\times\mathbb{P}\cong\mathbb{P}.\)

  Czas na rozwiązanie zadań to 3 godziny od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Osoby złapane na ściąganiu będziemy usuwać z egzaminu.

  Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Na piątkę trzeba 10 punktów (w tym 4 zadania na co najmniej 2 punkty), na czwórkę 7 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty), a na trójkę 5 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty lub jedno zadanie na 3 punkty). Każdej osobie, kóra odda więcej niż cztery zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż czterech zadań.

  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpianej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

  Oceny z egzaminu zostaną wpisane tylko tym studentom, którzy dostarczą indeks z wpisanym zaliczeniem z ćwiczeń.

  Egzamin z logiki, 04/09/2000

  1. Niech \(\mathbb{N}\) będzie standardowym modelem arytmetyki, nad standardową sygnaturą, składającą się z symboli \(+,*,0,1,\leq.\)

   Mówimy, że funkcja \(F:\omega\to\omega\) jest definiowalna, gdy istnieje formuła \(\varphi(x,y)\) nad sygnaturą arytmetyki taka, że każdego wartościowania \(v:X\to\omega\) zachodzi

   \(\mathbb{N}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(y)=F(v(x)).\)

   Udowodnić, że jeśli funkcja \(F:\omega\to\omega\) jest definiowalna, to jest też definiowalna funkcja \(G:\omega\to\omega\) dana wzorem

   \(G(n)=\begin{cases}0&\text{gdy $n=0,$}\\ F(G(n-1))&\text{gdy $n>0.$}\end{cases}\)

  2. Niech \(\mathcal{A}\) będzie klasą algebr nad pewną algebraiczną sygnaturą \(\Sigma.\) Niech \(Spec(\mathcal{A})\) oznacza, tak jak niegdyś na kolokwium, spektrum \(\mathcal{A},\) czyli zbiór \(\{ n\in\omega~/~\text{istnieje $\mathbb{A}\in\mathcal{A}$ takie, \.{z}e $|A|=n.$}\}.\)\(\mathbb{A}\in\mathcal{A}\) takie, że \(|A|=n.\)

   Udowodnić, że jeśli \(\mathcal{A}\) jest rozmaitością algebr, to \(Spec(\mathcal{A})\) jest zamknięte na mnożenie: jeśli \(m,n\in Spec(\mathcal{A}),\) to \(m\cdot n\in Spec(\mathcal{A}).\)

   Podać przykład takiej klasy algebr \(\mathcal{A}\) nad sygnaturą \(\Sigma\) (która też jest do wyboru), która jest definiowalna, ale jej spektrum nie jest zamknięte na mnożenie.

  3. Niech \(\Sigma\) będzie sygnaturą algebraiczną, składającą się z jednego symbolu \(f\in\Sigma^{F}_{2}.\) Rozpatrujemy algebrę \(\mathbb{E}=\langle\omega,f^{\mathbb{E}}\rangle,\) gdzie

   \(f(x,y)=\begin{cases}x^{{2\cdot y}}&\text{gdy $x\neq 0$ lub $y\neq 0$,}\\ 0&\text{gdy $x=0$ i $y=0$.}\end{cases}\).

   Napisać taką formułę pierwszego rzędu \(\varphi(x)\) nad \(\Sigma,\) z jedną zmienną wolną \(x\), która definiuje liczbę \(1,\) t.j., taką, że dla każdego wartościowania \(v:X\to\omega\) zachodzi \(\mathbb{E}\models\varphi[v]\) wtw \(v(x)=1.\)

  4. Niech dany będzie niesprzeczny, skończony zbiór zdań \(\Delta\) nad pewną ustaloną i również skończoną sygnaturą \(\Sigma.\) Wykazać, że istnieje zbiór \(\Delta _{0}\subseteq\Delta\) taki, że \(\Delta _{0}\models\Delta,\) a ponadto zdania w \(\Delta _{0}\) są niezależne: dla każdego \(\varphi\in\Delta _{0}\) mamy \(\Delta _{0}\setminus\{\varphi\}\not\models\varphi.\)
  5. Podać charakteryzację zbioru wszystkich liczb kardynalnych (mocy) \(\mathfrak{n}\) takich, że zachodzi następująca własność:

   Dla każdej sygnatury \(\Sigma\) i każdej klasy \(\mathcal{A}\) struktur nad \(\Sigma,\) jeśli klasa \(\mathcal{A}\) jest aksjomatyzowalna, to jest też aksjomatyzowalna podklasa \(\mathcal{A}\), składająca się ze struktur mocy nie większej niż \(\mathfrak{n}.\)

  6. Równość \(s=t\) nad sygnaturą algebraiczną \(\Sigma\) nazywamy dziwną, gdy \(FV(s)\cap FV(t)=\emptyset,\) a ponadto żaden z termów \(s,t\) nie jest zmienną.

   Przypuśćmy, że \(E\) jest zbiorem wszystkich równości dziwnych nad \(\Sigma,\) oraz że \(\mathbb{A}\) jest algebrą nad \(\Sigma\) taką, że \(\mathbb{A}\models E.\) Udowodnić, że dla każdego \(n\in\omega\) i każdego \(f\in\Sigma^{F}_{n},\) \(f^{\mathbb{A}}\) jest funkcją stałą. Czy z powyższych założeń wynika też, że \(|A|=1?\)

  7. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem

   \(\bigl(\forall x\, f(a_{1}(x),a_{2}(x))=x\bigr)\land\bigl(\forall x\forall y\, a_{1}(f(x,y))=x\land a_{2}(f(x,y))=y\bigr).\)

   Czy \(\varphi\) ma model o co najmniej dwóch elementach?

  8. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest relacją równoważności, która nie zawiera dwóch klas abstrakcji równej mocy, nie jest aksjomatyzowalna.
  9. Niech \(\mathbb{B}\) będzie wolną algebrą Boole'a (t.j., algebrą wolną w klasie wszystkich algebr Boole'a) ze zbiorem wolnych generatorów \(G\) o mocy \(\mathfrak{c}\). Jakiej mocy jest zbiór wszystkich podalgebr \(\mathbb{B}?\)
  10. Niech sygnatura algebraiczna \(\Sigma\) zawiera wyłącznie jeden symbol \(f\) operacji jedoargumentowej. Zakładamy, że \(3\)-elementowa algebra \(\mathbb{A}\) nad \(\Sigma\) ma dokładnie dwie kongruencje. Udowodnić, że istnieje pojedynczy element \(x\in A\) taki, który generuje całą algebrę \(\mathbb{A},\) t.j., \([x]=\mathbb{A}.\)

  Czas na rozwiązanie zadań to 3 godziny od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Osoby złapane na ściąganiu będziemy usuwać z egzaminu.

  Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Na piątkę trzeba 10 punktów (w tym 4 zadania na co najmniej 2 punkty), na czwórkę 7 punktów (w tym co najmniej 3 zadania na co najmniej 2 punkty), a na trójkę 5 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty lub jedno zadanie na 3 punkty). Każdej osobie, kóra odda więcej niż cztery zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż czterech zadań.

  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

  Egzamin poprawkowy z Logiki dla Informatyków, 2010

  Zad. 1 (3 punkty)

  Rozważamy skończone grafy \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki egzystencjalnej drugiego rzędu (tzn. postaci \(\exists R_{1}\ldots\exists R_{k}\psi(R_{1},\ldots,R_{k}),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu) takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 2 (3 punkty)

  Pokazać, że żadne zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu nie ma tej własności, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 3 (3 punkty)

  Niech wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej ma taką właściwość, że żadne podwyrażenie \(E\) nie ma więcej niż \(k\) kolumn. Pokazać, że istnieje algorytm obliczający wartość \([\![E]\!]\) w bazie strukturze \(\mathfrak{A}\), który działa w czasie \(O(n^{k}\log n),\) gdzie \(n\) to liczność dziedziny aktywnej \(\mathfrak{A}\).

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są jednowymiarowe tablice indeksowane nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierające takież liczby. Dostęp do komórki tablicy jest wykonywany w czasie jednostkowym, podobnie jak operacje arytmetyczne i porównania na liczbach całkowitych. Relacje z \(\mathfrak{A}\) są przekazywane do algorytmu właśnie w takich tablicach: relacja o \(l\) kolumnach jest reprezentowana przez \(l\) tablic, a dane zajmują początkowe indeksy.

  Zad. 4 (3 punkty)

  Czy następująca formuła logiki drugiego rzędu jest tautologią dla \(n>1\):
  \(\forall E\left[\left(\begin{array}{c}\forall xE(x,x)\land\\ \forall xy(E(x,y)\to E(y,z))\land\\ \forall xyz((E(x,y)\land E(y,z))\to E(x,z)))\end{array}\right)\to\forall x_{1}\dots x_{n}\ \bigvee _{{0\leq i< j\leq n}}E(x_{i},x_{j}))\right]\) \(\to\) \((\exists y_{1}\ldots y_{{n-1}}\forall z\bigvee _{{i=1}}^{{n-1}}y_{i}=z)\)

  Zad. 5 (1.5 punkta)

  Odpowiedz TAK lub NIE na wybrane trzy spośród poniższych pytań. Każda poprawna odpowiedź daje \(0.5\) punkta, każda niepoprawna \(-0.5\) punkta. W razie udzielenia odpowiedzi na więcej pytań, do wyniku zaliczymy trzy najgorsze z nich. Odpowiedzi proszę pisać na tej kartce!

  • Czy teoria pierwszego rzędu ciała liczb zespolonych \(\mathfrak{C}=\langle\mathbb{C},+,\cdot,0,1\rangle\) jest rozstrzygalna?
  • Czy dla każdego zbioru zdań \(\Gamma\) istnieje minimalny ze względu na zawieranie podzbiór \(\Gamma^{{\prime}}\subseteq\Gamma\) spełniający \(\Gamma^{{\prime}}\models\Gamma\)?
  • Czy problem SAT dla zdaniowej logiki trójwartościowej Bochvara jest NP-zupełny?
  • Czy formuła \(p\lor(q\to\lnot p)\) jest tautologią zdaniowej logiki intuicjonistycznej?

  Egzamin poprawkowy z Logiki dla Informatyków, 2010 popr

  Zad. 1 (3 punkty)

  Rozważamy skończone grafy \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

  Napisać zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu postaci \(\exists R_{1}\ldots\exists R_{k}\psi(R_{1},\ldots,R_{k}),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 2 (3 punkty)

  Pokazać, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

  Zad. 3 (3 punkty)

  Niech \(k\in\mathbb{N}\) będzie stałą. Wykazać, że jeśli \(E\) jest wyrażeniem algebry relacyjnej i maksymalna liczba kolumn w podwyrażeniach \(E\) wynosi \(k\), to istnieje algorytm obliczający wartość \([\![E]\!]\) w każdej strukturze \(\mathfrak{A}\) i działający w czasie \(O(n^{k}\log n),\) gdzie \(n\) to liczność dziedziny aktywnej \(\mathfrak{A}\).

  Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są jednowymiarowe tablice indeksowane nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierające takież liczby. Dostęp do komórki tablicy jest wykonywany w czasie jednostkowym, podobnie jak operacje arytmetyczne i porównania na liczbach całkowitych. Relacje z \(\mathfrak{A}\) są przekazywane do algorytmu właśnie w takich tablicach: relacja o \(l\) kolumnach jest reprezentowana przez \(l\) tablic, a dane zajmują początkowe indeksy. Wynik obliczenia zwraca się analogicznie.

  Zad. 4 (3 punkty)

  Rozważamy skończone drzewa binarne \(\mathfrak{T}\) (ta litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T) nad sygnaturą składającą się z dwóch dwuargumentowych symboli relacyjnych \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek może mieć 0, 1 lub 2 synów, zawsze najwyżej jednego lewego jednego prawego.

  Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje zdanie \(\varphi _{n}\) logiki pierwszego rzędu, w którym występują tylko dwie zmienne (które można rekwantyfikować tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego drzewa binarnego \(\mathfrak{T}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{T}\models\varphi _{n}\) wtw \(\mathfrak{T}\) jest pełnym drzewem binarnym o głębokości \(n\).

  Zad. 5 (3 punkty)

  Sygnatura składa się z dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\circ\), jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(inv\) i symbolu stałej \(id\). Model \(\mathfrak{F}\) (ta litera to gotyckie F, w rozwiązaniu można pisać zwykłe F) nad tą sygnaturą nazywamy grupą bijekcji, gdy jego uniwersum stanowi zbiór wszystkich bijekcji \(f:A\to A\) dla pewnego zbioru \(A,\) a operacje mają następujące interpretacje: \(\circ^{\mathfrak{F}}\) to operacja składania funkcji, \(inv^{\mathfrak{F}}\) to operacja brania funkcji odwrotnej, a \(id^{\mathfrak{F}}\) to fukcja indentycznościowa z \(A\) w \(A\).

  Udowodnić, że nie istnieje zbiór \(\Gamma\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że \(\mathfrak{B}\models\Gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{B}\) jest izomorficzny do pewnej grupy bijekcji.

  egzamin

  1. Niech \(\mathbb{A}=\langle\omega\setminus\{ 0\},\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}},1^{\mathbb{A}}\rangle\) będzie algebrą, gdzie \(\mathrm{nwd}\in\Sigma^{F}_{2}\) oraz \(1\in\Sigma^{F}_{0},\) przy czym dla wszystkich \(m,n\in\omega\)

   \(\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}}(m,n)=\text{najwi"ekszy wsp"olny dzielnik $m$ i $n$,}\)\(m\) i \(n\),

   zaś \(1^{\mathbb{A}}\) to zwykła jedynka.

   Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad \(\Sigma\) definiującą własność ,,być kwadratem liczby pierwszej”, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{X}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ \text{$v(x)$ jest kwadratem liczby pierwszej.}\)\(v(x)\) jest kwadratem liczby pierwszej.

  2. Niech \(\mathbb{X}=\langle\omega,+^{\mathbb{X}}, beta^{\mathbb{X}},0^{\mathbb{X}},1^{\mathbb{X}}\rangle\) będzie strukturą nad sygnaturą \(\Sigma,\) która składa się z symboli \(0,1\in\Sigma^{F}_{0}\) i \(+,\beta\in\Sigma^{F}_{2},\) przy czym dla każdych \(t,p\in\omega\)

   \(\beta^{\mathbb{X}}(t,p)=\text{$\beta$}(t,p),\)

   gdzie \(\beta\) to funkcja beta Gödla, znana z wykładu, zaś \(+^{\mathbb{X}},0^{\mathbb{X}},1^{\mathbb{X}}\) to zwykłe dodawanie, 0 i 1.

   Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad \(\Sigma\) definiującą mnożenie, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{X}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(x)*v(y)=v(z).\)

  3. Niech \(\mathbb{Y}=\langle\omega,S^{\mathbb{Y}},\beta^{\mathbb{Y}}\rangle\) będzie strukturą nad sygnaturą \(\Sigma,\) która składa się z dwóch symboli \(S\in\Sigma^{F}_{1}\) i \(\beta\in\Sigma^{F}_{2},\) przy czym dla każdych \(n,t,p\in\omega\)

   \(\displaystyle S^{\mathbb{Y}}(n) =n+1\) ⁢ S Y n = + n 1 \(\displaystyle \beta^{\mathbb{Y}}(t,p) =\text{$\beta$}(t,p),\)\(\beta\) t p ⁢ β Y t p = ⁢ β t p

   gdzie \(\beta\) to funkcja beta Gödla, znana z wykładu.

   Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad \(\Sigma\) definiującą dodawanie, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{Y}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(x)+v(y)=v(z).\)

  4. Niech \(\mathbb{P}=\langle\mathcal{P}(\omega),\cap^{\mathbb{P}},\cup^{\mathbb{P}}\rangle\) będzie kratą podzbiorów \(\omega\) ze zwykłymi działaniami teoriomnogościowymi. Udowodnić, że \(\mathbb{P}\times\mathbb{P}\cong\mathbb{P}.\)
  5. Niech \(\Sigma\) będzie zwykłą sygnaturą ciał, wzbogaconą o jeden jednoargumentowy symbol relacyjny \(A.\) Rozpatrujemy struktury postaci \(\mathbb{R}_{A}=\langle R,+^{\mathbb{R}},*^{\mathbb{R}},-^{\mathbb{R}},0^{\mathbb{R}},1^{\mathbb{R}},A\rangle,\) gdzie \(R\) to zbiór liczb rzeczywistych, wszystkie operacje mają zwykłe interpretacje, zaś \(A\subseteq R\) jest dowolny.

   Napisać zdanie pierwszego rzędu \(\varphi\) nad \(\Sigma\) takie, że \(\mathbb{R}_{A}\models\varphi\) wtw \(A\) jest zbiorem domkniętym.

  6. Wykazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur pewnej ustalonej sygnatury \(\Sigma\) nie jest aksjomatyzowalna, to klasa \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A},\) złożona z wszystkich tych struktur sygnatury \(\Sigma,\) które nie należą do \(\mathcal{A},\) nie jest definiowalna.

   Podać taki przykład aksjomatyzowalnej klasy \(\mathcal{A}\) nad sygnaturą \(\Sigma\) (którą też można sobie wybrać), że \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalna.

  7. Przypuśćmy, że \(\Delta\) jest zbiorem zdań nad sygnaturą \(\Sigma,\) który ma model nieskończony, oraz, że każde dwa przeliczalne modele \(\Delta\) są izomorficzne (o takich \(\Delta\) mówi się, że są \(\aleph _{0}\)-kategoryczne). Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) nad \(\Sigma,\) albo \(\Delta\models\varphi\) albo \(\Delta\models\lnot\varphi\) (innymi słowy, \(\Delta\) jest zupełny).
  8. Równość \(s=t\) nazywamy normalną, gdy \(FV(s)=FV(t),\) tj., w \(s\) i \(t\) występują dokładnie te same zmienne.

   Przypuśćmy, że \(E\) jest zbiorem równości normalnych, oraz że \(E\vdash _{{eq}}s=t.\) Udowodnić, że \(s=t\) też jest równością normalną.

  9. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\forall y\,(y=f(g(x))\to(\exists u\,(u=f(x)\land y=g(u))))\)

   oraz niech \(\psi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\,[f(g(f(x)))=g(f(f(x)))].\)

   Czy \(\{\psi\}\models\varphi?\)

  10. Rozważmy algebrę \(\mathbb{A}=\langle\omega,f^{\mathbb{A}},\rangle,\) gdzie \(f\in\Sigma^{F}_{2}\) oraz

   \(f^{\mathbb{A}}(m,n)=m\;\;(\textrm{mod}n)=\text{reszta z dzielenia $m$ przez $n$},\)\(m\) przez \(n\)

   przy czym przyjmujemy, że \(m\;\;(\textrm{mod}0)=m\) dla każdego \(m.\)
   Udowodnić, że w tej algebrze są tylko dwie kongruencje.
   [Szkic dowodu: Niech \(\sim\) będzie kongruencją.
   (*) Jeśli \(m\sim n\) dla pewnych \(0< m< n,\) to wtedy \(m=m\;\;(\textrm{mod}n)\sim n\;\;(\textrm{mod}n)=0,\) więc \(m,n\) są kongruentne z \(0.\)
   (**) Jeśli \(m\sim 0\) dla pewnego \(m>0,\) to dla każdego \(0< i< m\) mamy \(i=(m+i)\;\;(\textrm{mod}m)\sim m+i\;\;(\textrm{mod}0)=m+i,\) więc \(i\sim 0\) na mocy (*).
   (***) Jeśli \(m\sim 0\) dla pewnego \(m>0,\) to dla każdego \(n>m\) mamy \(n=n\;\;(\textrm{mod}0)\sim n\;\;(\textrm{mod}m)< m< n,\) więc \(n\sim 0\) na mocy (*).
   (****) Jeśli teraz \(m\sim n\) dla pewnych \(m\neq n,\) to albo jedno z \(m,n\) jest zerem i na mocy (**) i (***) wszystkie liczby są kongruentne z \(0,\) albo \(m,n\) są niezerowe, ale wtedy na mocy (*) \(m\sim 0\) i znowu jesteśmy w przypadku poprzednim.
   Szkoda by mi było wyrzucić to zadanie, ale chyba jest za trudne.]

  11. Opisać wszystkie kongruencje grupy \(\mathbb{Z}_{4}.\)
  12. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest relacją równoważności, która ma wyłącznie klasy abstrakcji parzystej mocy, nie jest definiowalna.
  13. Niech \(\mathbb{A}\) będzie algebrą wolną ze zbiorem wolnych generatorów \(G\), w pewnej klasie \(\mathcal{A}.\) Udowodnić, że dla każdej relacji równoważności \(r\subseteq G\times G\) istnieje kongruencja \(\bar{r}\subseteq A\times A\) taka, że \(\bar{r}\cap(G\times G)=r.\) (Można to wyrazić stwierdzeniem, że \(r\) roszerza się do kongruencji w \(\mathbb{A}.\))

   Wykorzystując przestrzenie liniowe nad ciałem \(\mathbb{R}\) jako przykład, udowodnić, że może istnieć wiele różnych kongruencji P\(\bar{r},\) rozszerzających daną relację równoważności \(r\) w \(G.\)

  14. Opisać wszystkie kongruencje algebry \(\mathbb{A}=\langle\{ 0,1,2,3\},\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\min,\max\in\Sigma^{F}_{2}\), a \(\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio operacjami maksimum i minimum.
  15. Czas na rozwiązanie zadań to 3 godziny od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Osoby złapane na ściąganiu będziemy usuwać z egzaminu.
   Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2 punkty. Na piątkę wystarcza 7 punktów, na czwórkę 5 punktów, a na trójkę 4 punkty. Każdej osobie, kóra odda więcej niż cztery zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż czterech zadań.
   Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpianej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.
   Oceny z egzaminu zostaną wpisane tylko tym studentom, którzy dostarczą indeks z wpisanym zaliczeniem z ćwiczeń.

  Egzamin z logiki, 13/06/2001

  1. Niech \(\Sigma\) będzie sygnaturą składającą się z jednego jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(f.\) Czy klasa wszystkich algebr \(\mathbb{A}\) nad \(\Sigma\) takich, że \(f^{\mathbb{A}}\) jest bijekcją, jest rozmaitością algebr?
  2. Niech \(\mathbb{Z}=\langle Z,+^{\mathbb{Z}},*^{\mathbb{Z}},-^{{\mathbb{Z}}},0^{\mathbb{Z}},1^{\mathbb{Z}}\rangle\) będzie zwykłym pierścieniem liczb całkowitych, oraz niech \(\mathcal{Z}\) będzie najmniejszą rozmaitością algebr zawierającą \(\mathbb{Z}.\) W jaki sposób należy określić operacje w zbiorze \(\mathbb{Z}[X]\) wielomianów jednej zmiennej \(X\) nad \(\mathbb{Z},\) aby tak otrzymana algebra była wolna w \(\mathcal{Z}\) nad pewnym jednoelementowym zbiorem wolnych generatorów? (Wystarczy podać jeden sposób.)
  3. Niech \(\mathbb{Q}=\langle Q,+^{\mathbb{Q}},*^{\mathbb{Q}},0^{\mathbb{Q}},1^{\mathbb{Q}}\rangle\) będzie pierścieniem liczb wymiernych, przy czym wszystkie operacje i stałe mają swoje zwykłe znaczenie. Udowodnić, że jeśli \(h:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}\) jest homomorfizmem, to \(h=\mathrm{id}.\)
  4. Niech \(\varphi _{1},\varphi _{2},\dots\) oraz \(\psi\) będą zdaniami na pewną ustaloną sygnaturą. Niech \(T\) będzie zbiorem zdań

   \(\{\varphi _{2}\to\varphi _{1},\varphi _{3}\to(\varphi _{1}\land\varphi _{2}),\varphi _{4}\to(\varphi _{1}\land\varphi _{2}\land\varphi _{3}),\dots\}.\)

   Czy musi istnieć \(n\) takie, że dla każdego \(\psi\), \(T\models\psi\) implikuje \(\varphi _{n}\models\psi\)?

  5. Niech \(\mathcal{C}\) będzie klasą wszystkich grafów, skończonych i nieskończonych, które zawierają cykl. Udowodnić, że klasa \(\mathcal{C}\) nie jest definiowalna.
  6. Niech \(\mathbb{N}\) będzie standardowym modelem arytmetyki, nad standardową sygnaturą, składającą się z symboli \(+,*,0,1,\leq.\)

   Napisać formułę \(\varphi(x,y)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor\log _{2}x\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{N}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(y)=\lfloor\log _{2}v(x)\rfloor.\)

  7. Niech \(\mathbb{Z}_{n}=\langle\{ 0,1,\dots,n-1\},+^{{\mathbb{Z}_{n}}}\rangle,\) gdzie \(+\in\Sigma^{F}_{2}\), a \(+^{{\mathbb{Z}_{n}}}\) jest operacją dodawania modulo \(n.\)

   Ile jest różnych funkcji dwóch argumentów \(x\) i \(y\), definiowalnych za pomocą termów \(t(x,y)\) w algebrze \(\mathbb{Z}_{n}?\)

  8. Niech \(FINSAT_{\Sigma}\) będzie zbiorem wszystkich tych zdań logiki pierwszego rzędu nad pewną skończoną sygnaturą \(\Sigma,\) które są spełnialne w pewnej skończonej strukturze nad \(\Sigma.\)

   Udowodnić, że zbiór \(FINSAT_{\Sigma}\) jest algorytmicznie generowalny.

  9. Niech \(\mathbb{A}\) będzie algebrą, której krata kongruencji ma następującą postać:

   \(\xymatrix{&*+{A\times A}&\\ *+{r_{1}}\ar[ur]&&*+{r_{2}}\ar[ul]\\ &*+{\mathrm{id}_{A}}\ar[ul]\ar[ur]}\) \xymatrix Align Align \ar Align Align \ar Align \ar \ar

   Udowodnić, że algebra \(\mathbb{A}/r_{1}\) ma tylko dwie kongruencje: relację totalną i identyczność.

  10. Niech \(\mathbb{F}=\langle\omega^{\omega},\circ,\mathrm{id}\rangle\) będzie algebrą, w której \(\omega^{\omega}\) to zbiór wszystkich funkcji z liczb naturalnych w liczby naturalne, \(\circ\) to operacja składania funkcji (dla przypomnienia: \((f\circ g)(x)=f(g(x))\)), zaś \(\mathrm{id}\) to funkcja identycznościowa.

   Udowodnić, że

   \(\mathbb{F}\models\forall f([\exists g\, g\circ f=\mathrm{id}]\to[\forall g_{1}\forall g_{2}\,((f\circ g_{1}=f\circ g_{2})\to g_{1}=g_{2})]).\)

  11. Czas na rozwiązanie zadań to 3 godziny od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać.
   Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Na piątkę trzeba 10 punktów (w tym 4 zadania na co najmniej 2 punkty), na czwórkę 8 punktów (w tym co najmniej 3 zadania na co najmniej 2 punkty), a na trójkę 5 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty lub jedno zadanie na 3 punkty). Każdej osobie, która odda więcej niż cztery zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż czterech zadań.
   Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

  Egzamin z logiki dla MSUI, 27/06/2001

  1. Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura jest do wyboru i może zależeć od \(k\)) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \({n \choose k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  2. Niech \(\mathcal{C}\) będzie klasą wszystkich grafów (nieskierowanych), skończonych i nieskończonych, których wszystkie składowe spójne są skończone. Udowodnić, że klasa \(\mathcal{C}\) nie jest definiowalna.
  3. Niech \(\mathbb{N}\) będzie standardowym modelem arytmetyki, nad standardową sygnaturą, składającą się z symboli \(+,*,0,1,\leq.\)
   Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą funkcję \(y=\lfloor\sqrt[z]{x}\rfloor,\) tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{N}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(y)=\lfloor(v(x))^{{\frac{1}{v(z)}}}\rfloor.\)

  4. Niech \(\mathbb{Z}_{n}=\langle\{ 0,1,\dots,n-1\},+^{{\mathbb{Z}_{n}}}\rangle,\) gdzie \(+\in\Sigma^{F}_{2}\), a \(+^{{\mathbb{Z}_{n}}}\) jest operacją dodawania modulo \(n.\)

   Ile jest różnych funkcji dwóch argumentów \(x\) i \(y\), definiowalnych za pomocą termów \(t(x,y)\) w algebrze \(\mathbb{Z}_{n}?\)

  5. Niech \(FINSAT_{\Sigma}\) będzie zbiorem wszystkich tych zdań logiki pierwszego rzędu nad pewną skończoną sygnaturą \(\Sigma,\) które są spełnialne w pewnej skończonej strukturze nad \(\Sigma.\)

   Udowodnić, że zbiór \(FINSAT_{\Sigma}\) jest algorytmicznie generowalny.

  6. Niech \(\Sigma\) będzie sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E.\)

   Niech \(\varphi\) będzie zdaniem \(\forall x\forall y\forall z[R(x,y)\land R(x,z))\to y=z],\) zaś \(\psi\) zdaniem \(\forall x\exists y[R(x,y)\land\forall z\,(R(x,z)\to y=z)].\) Rozstrzygnąć, czy \(\varphi\models\psi\) oraz czy \(\psi\models\varphi.\)

  Czas na rozwiązanie zadań to 2 godziny 30 minut od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać.
  Z zadań należy wybrać dowolne trzy i je rozwiązać. Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Na piątkę trzeba 7 punktów (w tym 3 zadania na co najmniej 2 punkty), na czwórkę 5 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty), a na trójkę 3 punktów (w tym co najmniej 1 zadanie na co najmniej 2 punkty). Każdej osobie, która odda więcej niż trzy zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze trzy spośród nich.
  Można jednak oddać także czwarte zadanie, specjalnie oznaczone jako dodatkowe, którego wynik 3 pkt. będzie umożliwiał dostanie szóstki (oczywiście tylko tym, którzy z pozostałych trzech zadań dostali piątkę).
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej, podpisanej kartce.

  Egzamin ze wstępu do logiki, ZSI, 2005/2006.

  Zasady punktacji i wystawiania ocen są następujące:
  Z całości egzaminu można otrzymac następujące oceny: bardzo dobrą, bardzo dobrą minus, dobrą plus, dobrą, dobrą minus, dostateczną plus, dostateczną lub niedostateczną.
  Za każde zadanie można otrzymac maksymalnie jeden punkt (oceny wystawiane są z dokładnością do 0.1 punkta). Policzone zostaną trzy najlepiej rozwiązane zadania - dwóch pozostałych nie będziemy brać pod uwagę.
  Uzyskanie łącznie 2.9 punktów daje ocenę dobrą plus, 2.5 punkta daje ocenę dobrą, 2.1 punkta ocenę dostateczną plus oraz 1.6 punkta ocenę dostateczną. Na życzenie studenta oceny te zostaną wpisane do indeksu. Każdą ocenę (także niedostateczną) można będzie podnieść o maksymalnie dwa poziomy (aż do piątki włącznie) na ustnym egzaminie z teorii, który będzie się odbywać w przyszłym tygodniu. W wypadku niezadowalających odpowiedzi ocena z egzaminu pisemnego może się obniżyć o maksymalnie jeden poziom.
  Osoby, które z kolokwium uzyskały minimum 1.5 punkta, mogą zamiast rozwiązań zadań 1 i 2 oddać kartkę z życzeniem, żeby za te zadania przyznane zostały punkty uzyskane na kolokwium. Jeśli jednak oddadzą rozwiązania któregoś z tych zadań, to zostaną one sprawdzone i dostaną za nie na egzaminie tyle punktów na ile te rozwiązania ocenimy, bez względu na to, ile punktów dostały na kolokwium.
  W poniższych zadaniach odpowiedzi należy uzasadniać. Odpowiedź bez uzasadnienia nie liczy się w ogóle jako rozwiązanie.

  1. Proszę rozstrzygnąć, czy następujące zdanie jest tautologią i czy jest spełnialne:

   \((\forall x\forall y\forall z\ (R(x,z)\land R(z,y))\to R(x,y))\ \to\ (\exists x\exists y\exists z\ R(x,y)\land R(y,z)\land R(z,x)).\)

  2. Dana jest struktura \(\mathbb{P}=\langle P,r^{\mathbb{P}}\rangle,\) której uniwersum \(P\) stanowi zbiór wszystkich okręgów o promieniu 1 na płaszczyźnie, a dwuargumentowa relacja \(r^{\mathbb{P}}\) jest określona w ten sposób, że \(r^{\mathbb{P}}(o_{1},o_{2})\) wtw \(o_{1}\) i \(o_{2}\) są styczne zewnętrznie.

   Proszę napisać formułę \(\varphi(x,y)\) taką, że \(\mathbb{N}\models\varphi[o_{1},o_{2}]\) wtedy i tylko wtedy, gdy odległość pomiędzy środkami okręgów \(o_{1}\) i \(o_{2}\) jest większa niż 4.

  3. Dane są dwie struktury relacyjne \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle\) i \(\mathbb{B}=\langle B,r^{\mathbb{B}}\rangle\) nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego. \(A=\{ 0,1,2,\dots,6\}\) oraz \(B=\{ 1,2,\dots,6\}\), a relacje określone są jak następuje:
   \(r^{\mathbb{A}}(x,y)\) wtw \(x\equiv y-1\;\;(\textrm{mod}3),\)
   \(r^{\mathbb{B}}(x,y)\) wtw \(x\equiv y-1\;\;(\textrm{mod}3).\)

   Proszę podać przez ile rund może się bronić drugi gracz w grze Ehrenfeuchta–Fraïssé'go rozgrywanej na tych strukturach, jeśli gracz pierwszy gra optymalnie dla siebie.

  4. Proszę wyprowadzić w systemie Gentzena sekwent

   \(\forall x\exists y(R(x)\to S(y))\vdash(\exists xR(x))\to(\exists yS(y)).\)

  5. Pokazać, że w logice Sobocińskiego nie można za pomocą alternatywy, koniunkcji i negacji zdefiniować alternatywy z logiki Heytinga-Kleene-Łukasiewicza.
  6. HKL=Heyting-Kleene-Łukasiewicz
   S= Sobociński

   \(\begin{array}[]{|c|ccc|}\hline\omit\span\omit\span\omit\span\omit x\land _{{S}}y\\ \hline\hline x\diagdown y&0&1&\bot\\ \hline 0&0&0&0\\ 1&0&1&1\\ \bot&0&1&\bot\\ \hline\end{array}\ \ \ \ \begin{array}[]{|c|c|}\hline\omit\span\omit\sim x\\ \hline\hline x&\sim x\\ \hline 0&1\\ \hline 1&0\\ \hline\bot&\bot\\ \hline\end{array}\ \ \ \ \begin{array}[]{|c|ccc|}\hline\omit\span\omit\span\omit\span\omit x\lor _{{S}}y\\ \hline\hline x\diagdown y&0&1&\bot\\ \hline 0&0&1&0\\ 1&1&1&1\\ \bot&0&1&\bot\\ \hline\end{array}\ \ \ \ \begin{array}[]{|c|ccc|}\hline\omit\span\omit\span\omit\span\omit x\lor _{{HKL}}y\\ \hline\hline x\diagdown y&0&1&\bot\\ \hline 0&0&1&\bot\\ 1&1&1&1\\ \bot&\bot&1&\bot\\ \hline\end{array}\ \ \ \ \)

  Egzamin z logiki, 06/09/2001

  1. Niech \(\Sigma\) będzie sygnaturą składającą się z jednego jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(f.\) Udowodnić, że każda algebra \(\mathbb{A}\) sygnatury \(\Sigma\) o więcej niż jednym elemencie ma nietrywialny (tzn. różny od identyczności) homomorfizm \(h:\mathbb{A}\to\mathbb{A}\).
  2. Niech zbiór \(X\) będzie spektrum zdania \(\varphi\) sygnatury \(\Sigma\), tzn., niech \(X=\{ n\in\mathbb{N}~/~\text{istnieje struktura $\mathbb{A}$ nad $\Sigma$ t.że $|A|=n$ i $\mathbb{A}\models\varphi$}\}.\)\(\mathbb{A}\) nad \(\Sigma\) t.że \(|A|=n\) i \(\mathbb{A}\models\varphi\)}.

   Udowodnić, że zbiór \(\{ m+n~/~m,n\in X\}\) też jest spektrum pewnego zdania \(\psi\) (w konstrukcji wolno powiększyć sygnaturę o nowe symbole).

   1. Skonstruować algebrę \(\mathbb{A}\) i klasę algebr \(\mathcal{A}\) takie, że \(\mathbb{A}\) jest wolna w \(\mathcal{A}\) nad dwoma różnymi niepustymi zbiorami wolnych generatorów \(G_{1},G_{2}\) takimi, że \(G_{1}\cap G_{2}=\emptyset.\)
   2. Skonstruować algebrę \(\mathbb{A}\) i klasę algebr \(\mathcal{A}\) takie, że \(\mathbb{A}\) jest wolna w \(\mathcal{A}\) nad dokładnie jednym niepustym zbiorem wolnych generatorów.
  3. Niech \(\mathcal{C}\) będzie klasą wszystkich grafów, skończonych i nieskończonych, które są \(n\)-dzielne, dla pewnego \(n\in\mathbb{N}.\) Graf \(\mathbb{G}\) jest \(n\)-dzielny jeśli istnieje podział jego zbioru wierzchołków \(G\) na niepuste i rozłączne podzbiory \(G_{1},\dots,G_{n}\) tak, że każda z podstruktur indukowanych \(\mathbb{G}_{{|G_{i}}}\) nie zawiera żadnych krawędzi. Przykładowo, graf pełny o \(n\) wierzchołkach \(\mathbb{K}_{n}\) jest \(n\)-dzielny, ale nie \(m\)-dzielny dla \(m< n.\)

   Udowodnić, że klasa \(\mathcal{C}\) nie jest definiowalna.

  4. Niech \(\mathbb{W}=\langle\{ 0,1\}^{+},\circ^{\mathbb{W}},0^{\mathbb{W}},1^{\mathbb{W}},r^{\mathbb{W}}\rangle\) będzie strukturą, w której \(\{ 0,1\}^{+}\) to zbiór wszystkich niepustych skończonych ciągów zerojedynkowych, \(\circ^{\mathbb{W}}\) to operacja konkatenacji ciągów (\(\langle x_{1}\dots x_{n}\rangle\circ^{\mathbb{W}}\langle y_{1}\dots y_{m}\rangle=\langle x_{1}\dots x_{n}y_{1}\dots y_{m}\rangle,\) \(0^{\mathbb{W}}\) i \(1^{\mathbb{W}}\) to ciągi jednoelementowe \(\langle 0\rangle\) i \(\langle 1\rangle\), zaś \(r^{\mathbb{W}}\) jest relacją jednoargumentową określoną przez \(r^{\mathbb{W}}(w)\) wtw. gdy każdy prefiks \(w\) zawiera nie więcej jedynek niż zer, a w całym ciągu \(w\) ilość jednek i zer jest jednakowa.

   Udowodnić, że
   \(\mathbb{W}\models\forall x([\exists y_{1}\exists y_{2}\exists y_{3}\, x=(y_{1}\circ y_{2})\circ y_{3}]\to\\ .\)

  5. Niech \(\mathbb{N}\) będzie standardowym modelem arytmetyki, nad standardową sygnaturą, składającą się z symboli \(+,*,0,1,\leq.\)

   Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad sygnaturą arytmetyki definiującą relację ,,\(x\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym”, tzn. taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\) zachodzi równoważność \(\mathbb{N}\models\varphi[v]\) wtw \(v(x)\) ma nieparzystą ilość cyfr w rozwinięciu dziesiętnym.

  6. Niech \(\mathbb{Z}_{{8}}=\langle\{ 0,1,\dots,7\},S^{{\mathbb{Z}_{{8}}}},0^{{\mathbb{Z}_{{8}}}}\rangle,\) gdzie \(S^{{\mathbb{Z}_{{8}}}}\) jest operacją następnika modulo \(8,\) zaś \(0^{{\mathbb{Z}_{{8}}}}\) to \(0.\)

   Proszę opisać wszystkie kongruencje algebry \(\mathbb{Z}_{{8}}.\)

  7. Niech sygnatura algebraiczna \(\Sigma\) składa się z symboli stałych \(a,b,c\) i nie zawiera innych symboli. Niech \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B}\) będą dwuelementowymi algebrami sygnatury \(\Sigma\) takimi, że \(a^{\mathbb{A}}=b^{\mathbb{A}}\neq c^{\mathbb{A}},\) zaś \(a^{\mathbb{B}}\neq b^{\mathbb{B}}=c^{\mathbb{B}}.\) Udowodnić, że każda rozmaitość algebr nad \(\Sigma\) zawierająca jednocześnie \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B}\) zawiera wszystkie algebry nad \(\Sigma.\)
  8. Niech \(c,d\) będą dwoma symbolami pewnej sygnatury algebraicznej \(\Sigma,\) która poza tym może zawierać także inne symbole funkcyjne, o różnych ilościach argumentów. Zbiór \(E\) równości nad \(\Sigma\) nazwiemy symetrycznym, gdy każda równość \(t=s\) należy do \(E\) wtedy i tylo wtedy, gdy równość otrzymana z \(t=s\) przez (jednoczesną) zamianę wystąpień \(c\) na \(d\) oraz \(d\) na \(c,\) też należy do \(E.\)

   Udowodnić, że jeśli zbiór równości \(E\) nad \(\Sigma\) jest symetryczny, to zbiór\(\{ t=s~/~E\models t=s\}\) też jest symetryczny.

  9. PDF wygląda inaczej

   Rozstrzygnąć, czy \(\{\varphi _{1},\varphi _{2},\varphi _{3}\}\models\{\psi _{1},\psi _{2}\}.\)

   \(\displaystyle \varphi _{1}: ~~~\forall x_{1}\forall x_{2}\, E(x_{1},x_{2})\to E(x_{2},x_{1})\) φ 1 : → ∀ ⁢ x 1 ∀ ⁢ x 2 E x 1 x 2 ⁢ E x 2 x 1 \(\displaystyle \varphi _{2}: ~~~\forall x\,\lnot E(x,x)\) φ 2 : ∀ ⁢ x ¬ E x x \(\displaystyle \varphi _{3}: ~~~\exists x_{1}\exists x_{2}\exists x_{3}\exists x_{4}\exists x_{5}\,\bigwedge _{{1\leq i< j\leq 5}}x_{i}\neq x_{j}\) φ 3 : ≠ ∃ ⁢ x 1 ∃ ⁢ x 2 ∃ ⁢ x 3 ∃ ⁢ x 4 ∃ ⁢ x 5 ⋀ 1 ≤ i < j ≤ 5 x i x j \(\displaystyle \psi _{1}: ~~~\exists x_{1}\exists x_{2}\exists x_{3}\, E(x_{1},x_{2})\land E(x_{2},x_{3})\land E(x_{3},x_{1})\) ψ 1 : ∧ ∃ ⁢ x 1 ∃ ⁢ x 2 ∃ ⁢ x 3 E x 1 x 2 ⁢ E x 2 x 3 ⁢ E x 3 x 1 \(\displaystyle \psi _{2}: ~~~\exists x_{1}\exists x_{2}\exists x_{3}\,\lnot(E(x_{1},x_{2})\lor E(x_{2},x_{3})\lor E(x_{3},x_{1}))\) ψ 2 : ∃ ⁢ x 1 ∃ ⁢ x 2 ∃ ⁢ x 3 ¬ ∨ ⁢ E x 1 x 2 ⁢ E x 2 x 3 ⁢ E x 3 x 1

  Czas na rozwiązanie zadań to 3 godziny od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać.
  Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Na piątkę trzeba 10 punktów (w tym 4 zadania na co najmniej 2 punkty), na czwórkę 8 punktów (w tym co najmniej 3 zadania na co najmniej 2 punkty), a na trójkę 5 punktów (w tym co najmniej 2 zadania na co najmniej 2 punkty lub jedno zadanie na 3 punkty). Każdej osobie, która odda więcej niż cztery zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż czterech zadań.
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem i numerem indeksu.

  Kolokwium poprawkowe z logiki, 31/05/2001

  1. Skonstruuj przykłady dwóch nieizomorficznych nieskończonych grafów \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B}\) takich, że istnieją różnowartościowe homomorfizmy grafów \(g:\mathbb{B} \to \mathbb{A}\) i \(\mathbb{A} \cong \mathbb{B}.\)

   Funkcja \(h:A\to\ B\) jest homomorfizmem grafów \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B},\) gdy dla wszystkich \(a,a^{{\prime}}\in A\), \(\langle a,a^{{\prime}}\rangle\in E^{\mathbb{A}}\) implikuje \(\langle h(a),h(a^{{\prime}})\rangle\in E^{\mathbb{B}}\).

  2. Niech \(\varphi _{0}\equiv\exists x\exists y(x\neq y),\)
   \(\varphi _{1}\equiv\forall x(\lnot E(x,x))\),
   \(\varphi _{2}\equiv\forall x\forall y(E(x,y)\to E(y,x)),\)
   \(\varphi _{3}\equiv\forall x\forall y((x\neq y)\to\exists z(E(x,z)\land E(y,z))).\)
   Udowodnić, że \(\{\varphi _{0},\varphi _{1},\varphi _{2},\varphi _{3}\}\models\exists x\exists y\exists z(E(x,y)\land E(x,z)\land E(z,y)).\)
  3. Klasa \(\mathcal{A}\) jest złożona z wszystkich nieskierowanych grafów (skończonych lub nie) \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) (nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\)) o następującej własności: każda składowa spójna \(\mathbb{A}\) jest skończona.

   Udowodnić, że klasa \(\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalna, tj., że nie istnieje zbiór \(T\) zdań taki, że \(\mathcal{A}=Mod(T).\)

  4. Niech \(\Sigma\) będzie zwykłą sygnaturą ciał z porządkiem, wzbogaconą o jeden jednoargumentowy symbol funkcyjny \(f.\) Rozpatrujemy struktury postaci

   \(\mathbb{A}=\langle R,+^{\mathbb{A}},*^{\mathbb{A}},-^{\mathbb{A}},0^{\mathbb{A}},1^{\mathbb{A}},\leq^{\mathbb{A}},f^{\mathbb{A}}\rangle,\)

   gdzie \(R\) to zbiór liczb rzeczywistych, \(+,*,-,0,1,\leq\) mają zwykłe interpretacje (takie, jak w liczbach rzeczywistych), zaś \(f^{\mathbb{A}}:R\to R\) jest dowolną funkcją.

   Napisać zdanie pierwszego rzędu \(\varphi\) nad \(\Sigma\) takie, że \(\mathbb{A}\models\varphi\) wtw \(f^{\mathbb{A}}\) jest funkcją okresową o najmniejszym okresie \(1.\)

  Z powyższych zadań należy wybrać i rozwiązać dwa. Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Wykryte przypadki ściągania (także na etapie sprawdzania prac) będziemy karać.
  Zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Do zaliczenia potrzeba 4 punktów. Osobie, kóra odda więcej niż dwa zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze dwa sposród nich, czyli nie opłaca się oddawać więcej niż dwóch zadań.
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem, grupą (nazwisko prowadzącego i termin zajęć) i adresem poczty elektronicznej, na który ma być wysłany wynik kolokwium.

  KP_PDF - Kolokwium poprawkowe z logiki, 31/05/2001

  1. Skonstruuj przykłady dwóch nieizomorficznych nieskończonych grafów \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B}\) takich, że istnieją różnowartościowe homomorfizmy grafów \(g:\mathbb{B}\to\mathbb{A}\) i \(h:\mathbb{A}\to\mathbb{B}.\)

   Funkcja \(h:A\to\ B\) jest homomorfizmem grafów \(\mathbb{A}\) i \(\mathbb{B},\) gdy dla wszystkich \(a,a^{{\prime}}\in A\), \(\langle a,a^{{\prime}}\rangle\in E^{\mathbb{A}}\) implikuje \(\langle h(a),h(a^{{\prime}})\rangle\in E^{\mathbb{B}}\).

  2. Niech \(\varphi _{0}\equiv\exists x\exists y(x\neq y),\)\(\varphi _{1}\equiv\forall x(\lnot E(x,x))\),\(\varphi _{2}\equiv\forall x\forall y((x\neq y)\to\exists z(E(x,z)\land E(y,z))).\)

   Jaka jest najmniejsza możliwa liczba krawędzi w grafie \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle,\) który jest modelem zbioru \(\{\varphi _{0},\varphi _{1},\varphi _{2}\}?\)

  3. Klasa \(\mathcal{A}\) jest złożona z wszystkich częściowych porządków o tej własności, że żaden zawarty w nich skończony łańcuch nie jest maksymalny.

   Skonstruować zbiór zdań \(T\) nad zwykłą sygnaturą porządków \(\Sigma,\) taki, że \(\mathcal{A}=Mod(T).\)

  4. Niech \(\Sigma\) będzie zwykłą sygnaturą ciał z porządkiem, wzbogaconą o jeden jednoargumentowy symbol funkcyjny \(f.\) Rozpatrujemy struktury postaci

   \(\mathbb{A}=\langle R,+^{\mathbb{A}},*^{\mathbb{A}},-^{\mathbb{A}},0^{\mathbb{A}},1^{\mathbb{A}},\leq^{\mathbb{A}},f^{\mathbb{A}}\rangle,\)

   gdzie \(R\) to zbiór liczb rzeczywistych, symbole \(+,*,-,0,1,\leq\) mają zwykłe interpretacje (takie, jak w liczbach rzeczywistych), zaś \(f^{\mathbb{A}}:R\to R\) jest dowolną funkcją.

   Napisać zdanie pierwszego rzędu \(\varphi\) nad \(\Sigma\) takie, że \(\mathbb{A}\models\varphi\) wtw \(f^{\mathbb{A}}\) jest funkcją okresową o najmniejszym dodatnim okresie \(1.\)

  Z powyższych zadań należy wybrać i rozwiązać dwa. Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Wykryte przypadki ściągania (także na etapie sprawdzania prac) będziemy karać.
  Zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Do zaliczenia potrzeba 4 punktów. Osobie, kóra odda więcej niż dwa zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze dwa sposród nich, czyli nie opłaca się oddawać więcej niż dwóch zadań.
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem, grupą (nazwisko prowadzącego i termin zajęć).

  Kolokwium poprawkowe z logiki, 31/05/200

  1. Udowodnij, że istnieją nieskończone nieizomorficzne grafy \(\mathbb{A}\not\cong\mathbb{B}\) takie, że istnieją przekształcenia \(h:\mathbb{A}\to\mathbb{B}\) i \(g:\mathbb{B}\to\mathbb{A},\) które są różnowartościowymi homomorfizmami grafów.
  2. Niech \(\varphi _{0}\equiv\exists x\exists yx\neq y,\) \(\varphi _{1}\equiv\forall x\lnot E(x,x)\), \(\varphi _{2}\equiv\forall x\forall y(x\neq y)\to\exists z(E(x,z)\land E(z,y)).\)

   Czy \(\{\varphi _{)},\varphi _{1},\varphi _{2},\varphi _{3}\}\models\exists x\exists y\exists z(E(x,y)\land E(x,z)\land E(z,y)).\)

  3. Udowodnij, że klasa \(\mathcal{A}\) złożona z wszystkich (być może nieskończonych) grafów regularnych, tj., grafów których wszystkie wierzchołki mają ten sam stopień, nie jest definiowalna.
  4. Niech \(\Sigma\) będzie zwykłą sygnaturą ciał, wzbogaconą o jeden jednoargumentowy symbol funkcyjny \(f.\) Rozpatrujemy struktury postaci \(\mathbb{R}_{f}=\langle R,+^{\mathbb{R}},*^{\mathbb{R}},-^{\mathbb{R}},0^{\mathbb{R}},1^{\mathbb{R}},f\rangle,\) gdzie \(R\) to zbiór liczb rzeczywistych, wszystkie operacje mają zwykłe interpretacje, zaś \(f:R\to R\) jest dowolną funkcją.

   Napisać zdanie pierwszego rzędu \(\varphi\) nad \(\Sigma\) takie, że \(\mathbb{R}_{f}\models\varphi\) wtw \(f\) jest funkcją różniczkowalą w \(0.\)

  Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Osoby złapane na ściąganiu (także na etapie sprawdzania prac) będziemy karać.
  Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Do zaliczenia potrzeba 5 punktów (w tym 2 zadania na co najmniej 2 punkty). Każdej osobie, kóra odda więcej niż trzy zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż trzech zadań.
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej, pod który ma być wysłany wynik.

  Kolokwium z logiki, 19/04/2001

  1. Udowodnij, że jeżeli przekształcenia \(h:\mathbb{A}\to\mathbb{B}\) i \(g:\mathbb{B}\to\mathbb{A}\) są różnowartościowymi homomorfizmami grafów, to \(\mathbb{A}\cong\mathbb{B}.\)
  2. Niech \(\varphi _{0}\equiv\exists x\exists yx\neq y,\) \(\varphi _{1}\equiv\forall x\lnot E(x,x)\), \(\varphi _{2}\equiv\forall x\forall y(E(x,y)\to E(y,x)),\) \(\varphi _{3}\equiv\forall x\forall y(x\neq y)\to\exists z(E(x,z)\land E(y,z)).\)

   Udowodnić, że \(\{\varphi _{)},\varphi _{1},\varphi _{2},\varphi _{3}\}\models\exists x\exists y\exists z(E(x,y)\land E(x,z)\land E(z,y)).\)

  3. Udowodnij, że klasa \(\mathcal{A}\) złożona z wszystkich (być może nieskończonych) grafów regularnych, tj., grafów których wszystkie wierzchołki mają ten sam stopień, nie jest definiowalna.
  4. Niech \(\Sigma\) będzie zwykłą sygnaturą ciał, wzbogaconą o jeden jednoargumentowy symbol funkcyjny \(f.\) Rozpatrujemy struktury postaci \(\mathbb{R}_{f}=\langle R,+^{\mathbb{R}},*^{\mathbb{R}},-^{\mathbb{R}},0^{\mathbb{R}},1^{\mathbb{R}},f\rangle,\) gdzie \(R\) to zbiór liczb rzeczywistych, wszystkie operacje mają zwykłe interpretacje, zaś \(f:R\to R\) jest dowolną funkcją.

   Napisać zdanie pierwszego rzędu \(\varphi\) nad \(\Sigma\) takie, że \(\mathbb{R}_{f}\models\varphi\) wtw \(f\) jest funkcją różniczkowalą w \(0.\)

  Czas na rozwiązanie zadań to 90 minut od chwili ich rozdania. Wolno używać dowolnych notatek i podręczników, natomiast nie wolno ściągać. Osoby złapane na ściąganiu (także na etapie sprawdzania prac) będziemy karać.
  Wszystkie zadania są oceniane w skali 0-1-2-3 punkty, przy czym ważne jest uzasadnienie odpowiedzi. Do zaliczenia potrzeba 5 punktów (w tym 2 zadania na co najmniej 2 punkty). Każdej osobie, kóra odda więcej niż trzy zadania, do wyniku zostaną policzone najsłabsze cztery spośród nich, tak więc nie opłaca się oddawać więcej niż trzech zadań.
  Każde zadanie proszę napisać na osobnej kartce, podpisanej imieniem, nazwiskiem i adresem poczty elektronicznej, pod który ma być wysłany wynik.

  Zadania przygotowawcze z logiki Wersja 2.

  O zadaniach. Zadania są podzielone na kilka grup. Niektóre zadania są dosyć trudne. Pewne zadania powtarzają się w kilku grupach, aby zachęcić studentów do rozwiązania ich różnymi metodami.
  Przy niektórych zadaniach (z działów ,,Tw. o zwartości” i ,,Tw. Skolema-Löwenheima”) należy się posłużyć pełną wersją twierdzenia Skolema-Löwenheima poniżej, która zostanie podana na najbliższym wykładzie:
  Jeśli \(\Delta\) jest zbiorem zdań nad sygnaturą \(\Sigma\) który ma nieskończony model, to \(\Delta\) ma model dowolnej mocy \(\mathfrak{m}\geq|\Sigma|.\)

  Formalizowanie zadanych własności. Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\) Standardowy model arytmetyki to struktura \(\mathbb{N}=\langle\omega,*^{\mathbb{N}},+^{\mathbb{N}},0^{\mathbb{N}},1^{\mathbb{N}},\leq^{\mathbb{N}}\rangle.\)

  1. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=Spec(\lnot\varphi).\)
  2. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n^{2}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
  3. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2*n~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
  4. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ n~/~n\in\mathbb{N}\ \text{i $n$ jest liczb"a z"lo"ron"a}\}.\)\(n\) jest liczbą złożoną}.
  5. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że \(Spec(\varphi)=\{ 2^{n}~/~n\in\mathbb{N}\}.\)
  6. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  7. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(2^{n}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  8. Podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n!\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  9. Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \({n \choose k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  10. Dla ustalonego \(k\in\mathbb{N},\) podać przykład zdania \(\varphi\) (sygnatura też jest do wyboru) takiego, że dla każdego naturalnego \(n,\) \(\varphi\) ma dokładnie \(n^{k}\) nieizomorficznych modeli mocy \(n.\)
  11. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(x\) jest względnie pierwsze z \(y.\)
  12. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(z\) jest największym wspólnym dzielnikiem \(x\) i \(y.\)
  13. Znaleźć formułę \(\varphi(x,y,z)\) stwierdzającą w standardowym modelu arytmetyki, że \(y\) jest największą liczbą, będącą potęgą liczby pierwszej, która dzieli \(x.\)

  Szukanie modeli dla zadanych formuł. W zadaniach ,,Pokazać, że zbiór zdań \(\Delta\) jest niezależny”, należy za każdym razem udowodnić, że dla każdego \(\varphi\in\Delta,\) \(\Delta\setminus\{\varphi\}\not\models\varphi,\) poprzez wskazanie modelu \(\Delta\setminus\{\varphi\},\) który nie jest modelem \(\varphi.\)

  1. Pokazać, że zbiór aksjomatów relacji równoważności

   \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y(Exy\to Eyx)\\ \forall x\ Exx\\ \forall x\forall y\forall z((Exy\land Eyz)\to Exz)\end{array}\right\}\)

   jest niezależny.

  2. Pokazać, że zbiór aksjomatów liniowych porządków

   \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x\forall y((x\leq y)\lor(y\leq x))\\ \forall x\forall y((x\leq y\land y\leq x)\to x=y)\\ \forall x\forall y\forall z((x\leq y\land y\leq z)\to x\leq z)\end{array}\right\}\)

   jest niezależny.

  3. Pokazać, że zbiór aksjomatów teorii grup (w zapisie multiplikatywnym, nad sygnaturą

   \(\Sigma^{F}_{{2}}=\{*\},\Sigma^{F}_{0}=\{ 1\}\))
   \(\left\{\begin{array}[]{c}\forall x((1*x=x)\land(x*1=x))\\ \forall x\forall y\forall z((x*y)*z=x*(y*z))\\ \forall x\exists y((x*y=1)\land(y*x=1))\end{array}\right\}\)

   jest niezależny.

  4. Pokazać, że zdanie \((\forall x\exists y\ Exy)\to(\exists x\forall y\ Exy)\) nie jest tautologią.
  5. Pokazać, że zdanie

   \((\forall x\forall y((f(x)=f(y))\to(x=y)))\to(\forall x\exists y(f(y)=x))\)

   nie jest tautologią. Czy jego negacja ma model skończony?

  6. Pokazać, że zdanie \(\exists x\exists y\exists u\exists v((\lnot u=x)\lor(\lnot v=y))\land(f(x,y)=f(u,v))\) nie jest tautologią. Ile nieizomorficznych modeli skończonych ma to zdanie?

  Tw. Fraïssé, gra Ehrenfeuchta.

  1. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.
  2. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.
  3. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest definiowalna.
  4. Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.

  Tw. o zwartości.

  1. Pokazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur nad sygnaturą \(\Sigma\) jest aksjomatyzowalna i jej dopełnienie \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) struktur sygnatury \(\Sigma,\) ktore nie nalezą do \(\mathcal{A},\) jest aksjomatyzowalne, to obie klasy są w istocie definiowalne.

   Wskazówka: Założyć, że pierwsza klasa jest aksjomatyzowalna przez \(\Delta\), a druga przez \(\Delta^{{\prime}},\) ale żaden skończony podzbiór \(\Delta\) nie jest aksjomatyzacją \(\mathcal{A}.\) Pokazać, że \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) spełnia założenia tw. o zwartości.

  2. Pokazać następujące tw. Robinsona: Jeśli \(\Delta,\Delta^{{\prime}}\) są spełnialnymi zbiorami zdań nad pewną sygnaturą \(\Sigma,\) zaś \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) nie jest spełnialny, to istnieje zdanie \(\varphi\) takie, że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Delta^{{\prime}}\models\lnot\varphi.\)

   Wskazówka: Założyć, że dla każdego \(\varphi\) takiego, że \(\Delta\models\varphi\) zachodzi \(\Delta^{{\prime}}\not\models\lnot\varphi.\) Pokazć, że w tej sytuacji \(\Delta^{{\prime}}\cup\{\varphi\}\) jest spełnialny, a stąd, że \(\Delta\cup\Delta^{{\prime}}\) spełnia zalożenia tw. o zwartości.

  3. Pokazać, że jeśli \(\Delta\) jest pewnym zbiorem zdań \(\varphi\) takich, że \(Spec(\lnot\varphi)\) jest skończone, oraz \(\Delta\models\psi,\) to także \(Spec(\lnot\psi)\) jest skończone.
  4. Pokazać, że klasa wszystkich relacji równoważności, które mają skończenie wiele klas abstrakcji, nie jest aksjomatyzowalna.
  5. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest zbiorem skończonym, nie jest aksjomatyzowalna.
  6. Pokazać, że klasa wszystkich algebr \(\mathbb{A}=\langle A,f^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(f\) jest symbolem jednoragumentowej funkcji, oraz takich, że \(|\vec{f}(A)|< |A|\) nie jest aksjomatyzowalna.
  7. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(|\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\in E^{\mathbb{A}}\}|< |\{(a,b)\in A\times A~/~(a,b)\notin E^{\mathbb{A}}\}|,\) nie jest aksjomatyzowalna.
  8. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=|A\setminus r^{\mathbb{A}}|\) nie jest aksjomatyzowalna.

  Tw. Skolema-Löwenheima.

  1. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,r^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(r\in\Sigma^{R}_{1}\) oraz takich, że \(|r^{\mathbb{A}}|=2^{{|A\setminus r^{\mathbb{A}}|}}\) nie jest aksjomatyzowalna.
  2. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur izomorficznych do struktury postaci \(\mathbb{A}=\langle\mathcal{P}(A),\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}},\subseteq^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\cup^{\mathbb{A}},\cap^{\mathbb{A}}\) oraz \(\subseteq^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio prawdziwymi sumą, przecięciem i zawieraniem zbiorów, nie jest aksjomatyzowalna.
  3. Udowodnić następujące tw. Hessenberga: Dla każdej nieskończonej mocy \(\mathfrak{m}\) zachodzi \(\mathfrak{m}^{2}=\mathfrak{m}.\)

   Wskazówka: Napisać zdanie pierwszego rzędu, z którego wynika, że uniwersum modelu jest mocy nie mniejszej niż moc jego kartezjańskiego kwadratu. Pokazać, że zdanie to ma model nieskończony i skorzystać z tw. Skolema-Löwenheima.

  zadania_egz

  1. Niech \(\mathbb{A}=\langle\omega\setminus\{ 0\},\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}}\rangle\) będzie algebrą, gdzie \(\mathrm{nwd}\in\Sigma^{F}_{2},\) przy czym dla wszystkich \(m,n\in\omega\)

   \(\mathrm{nwd}^{\mathbb{A}}(m,n)=\text{najwi"ekszy wsp"olny dzielnik $m$ i $n$.}\)\(m\) i \(n\).

   Napisać formułę \(\varphi(x)\) nad \(\Sigma\) definiującą własność ,,być liczbą pierwszą”, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{X}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ \text{$v(x)$ jest liczb"a pierwsz"a.}\)\(v(x)\) jest liczbą pierwszą.

  2. Niech \(\mathbb{Y}=\langle\omega,S^{\mathbb{Y}},\beta^{\mathbb{Y}},\leq^{\mathbb{Y}}\rangle\) będzie strukturą nad sygnaturą \(\Sigma,\) która składa się z symboli \(S\in\Sigma^{F}_{1},\) \(\beta\in\Sigma^{F}_{3}\) oraz \(\leq\in\Sigma^{R}_{2},\) przy czym dla każdych \(n,t,p,i\in\omega\)

   \(\displaystyle S^{\mathbb{Y}}(n) =n+1\) ⁢ S Y n = + n 1 \(\displaystyle \beta^{\mathbb{Y}}(t,p,i) =\text{$\beta$}(t,p,i),\)\(\beta\) t p i ⁢ β Y t p i = ⁢ β t p i

   gdzie \(\beta\) to funkcja beta Gödla, znana z wykładu, zaś \(\leq^{\mathbb{Y}}\) to zwykła nierówność.

   Napisać formułę \(\varphi(x,y,z)\) nad \(\Sigma\) definiującą dodawanie, tj., taką, że dla wszystkich wartościowań \(v:X\to\omega\)

   \(\mathbb{Y}\models\varphi[v]\ \ \text{wtw}\ \ v(x)+v(y)=v(z).\)

  3. Wykazać, że jeśli klasa \(\mathcal{A}\) struktur pewnej ustalonej sygnatury \(\Sigma\) nie jest aksjomatyzowalna, to klasa \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A},\) złożona z wszystkich tych struktur sygnatury \(\Sigma,\) które nie należą do \(\mathcal{A},\) nie jest definiowalna.

   Podać taki przykład aksjomatyzowalnej klasy \(\mathcal{A}\) nad sygnaturą \(\Sigma\) (którą też można sobie wybrać), że \(Mod(\Sigma)\setminus\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalna.

  4. Przypuśćmy, że \(\Delta\) jest zbiorem zdań nad sygnaturą \(\Sigma,\) który ma model nieskończony, oraz, że każde dwa przeliczalne modele \(\Delta\) są izomorficzne (o takich \(\Delta\) mówi się, że są \(\aleph _{0}\)-kategoryczne). Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) nad \(\Sigma,\) albo \(\Delta\models\varphi\) albo \(\Delta\models\lnot\varphi\) (innymi słowy, \(\Delta\) jest zupełny).
  5. Równość \(s=t\) nazywamy normalną, gdy \(FV(s)=FV(t),\) tj., w \(s\) i \(t\) występują dokładnie te same zmienne.

   Przypuśćmy, że \(E\) jest zbiorem równości normalnych, oraz że \(E\vdash _{{eq}}s=t.\) Udowodnić, że \(s=t\) też jest równością normalną.

  6. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\forall y\,(y=f(g(x))\to(\exists u\,(u=f(x)\land y=g(u))))\)

   oraz niech \(\psi\) będzie zdaniem

   \(\forall x\,[f(g(f(x)))=g(f(f(x)))].\)

   Czy \(\{\psi\}\models\varphi?\)

  7. Udowodnić, że klasa wszystkich struktur \(\mathbb{A}=\langle A,E^{\mathbb{A}}\rangle\) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) i takich, że \(E^{\mathbb{A}}\) jest relacją równoważności, która ma wyłącznie klasy abstrakcji parzystej mocy, nie jest definiowalna.
  8. Niech \(\mathbb{A}\) będzie algebrą wolną ze zbiorem wolnych generatorów \(G\), w pewnej klasie \(\mathcal{A}.\) Udowodnić, że dla każdej relacji równoważności \(r\subseteq G\times G\) istnieje kongruencja \(\bar{r}\subseteq A\times A\) taka, że \(\bar{r}\cap(G\times G)=r.\) (Można to wyrazić stwierdzeniem, że \(r\) roszerza się do kongruencji w \(\mathbb{A}.\))

   Wykorzystując przestrzenie liniowe nad ciałem \(\mathbb{R}\) jako przykład, udowodnić, że może istnieć wiele różnych kongruencji \(\bar{r},\) rozszerzających daną relację równoważności \(r\) w \(G.\)

  9. Opisać wszystkie kongruencje algebry \(\mathbb{A}=\langle\{ 0,1,2,3\},\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\rangle,\) gdzie \(\min,\max\in\Sigma^{F}_{2}\), a \(\min^{\mathbb{A}},\max^{\mathbb{A}}\) są odpowiednio operacjami maksimum i minimum.
  10. Niech \(\mathbb{P}=\langle\mathcal{P}(\omega),\cap^{\mathbb{P}},\cup^{\mathbb{P}}\rangle\) będzie kratą podzbiorów \(\omega\) ze zwykłymi działaniami teoriomnogościowymi. Udowodnić, że \(\mathbb{P}\times\mathbb{P}\cong\mathbb{P}.\)