Przybliżanie funkcji ciągłych wielomianami

Przybliżanie funkcji ciągłych wielomianami


wykres

Powstaje naturalne pytanie, czy reszta \( \displaystyle R_{n+1} \) we wzorze Maclaurina stanowi ciąg zbieżny do zera, jeśli funkcja \( \displaystyle f \) jest klasy \( \displaystyle C^\infty \) w przedziale zawierającym punkt \( \displaystyle 0 \)? Negatywna odpowiedź na to pytanie zawarta jest w kolejnym przykładzie.

Przykład 10.19.

Funkcja

\( \displaystyle f(x)=\Bigg\{\begin{array}{ll} 0 & \text{ dla }x\leq 0 \\ \exp(-\frac{1}{x}) & \text{ dla } x>0 \end{array} \)

jest różniczkowalna w każdym punkcie \( \displaystyle x\in \mathbb{R} \). W szczególności zerują się wszystkie pochodne w punkcie zero, tj.

\( \displaystyle \forall k=0,1,2,3,\dots \ : f^{(k)}(0)=0, \)

(fakt ten wykażemy w kolejnym module), czyli wszystkie współczynniki wielomianu Taylora o środku w zerze są zerowe. Z twierdzenia Taylora mamy równość: \( \displaystyle f(h)=T_{0}^n(h)+R_{n+1}=0+R_{n+1} \). Zwróćmy uwagę, że dla dowolnej liczby \( \displaystyle h>0 \) funkcja \( \displaystyle f \) przyjmuje wartość dodatnią, więc reszta \( \displaystyle R_{n+1} \) nie stanowi ciągu zbieżnego do zera.

Twierdzenie Taylora nie jest optymalnym narzędziem do przybliżania dowolnych funkcji różniczkowalnych za pomocą wielomianów, gdyż - jak pokazaliśmy w powyższym przykładzie - istnieją funkcje klasy \( \displaystyle C^\infty \) (czyli takie, które mają ciągłe pochodne dowolnie wysokiego rzędu), których nie da się w rozsądny sposób przybliżyć za pomocą wielomianów Taylora \( \displaystyle T_a ^n f \).

Prawdziwe jest jednak twierdzenie, które gwarantuje możliwość przybliżania funkcji ciągłych na przedziale domkniętym wielomianami.

rycina

Karl Weierstrass (1815-1897)

Twierdzenie 10.20. [twierdzenie Weierstrassa]

Funkcję ciągłą na przedziale domkniętym można przybliżać jednostajnie za pomocą wielomianów, tzn. jeśli \( \displaystyle f:[a,b] \mapsto\mathbb{R} \) jest funkcją ciągłą, to istnieje ciąg wielomianów \( \displaystyle w_n \) taki, że

\( \displaystyle \lim_{n\to\infty}\sup\{|f(t)-w_n(t)|, a\leq t\leq b\}=0. \)

Dowód tego ważnego twierdzenia wykracza poza ramy tego kursu. Można natomiast łatwo podać efektywną konstrukcję ciągu wielomianów, które przybliżają jednostajnie daną funkcję ciągłą na przedziale \( \displaystyle [0,1] \).

wykres

Definicja 10.21.

Niech \( \displaystyle f:[0,1]\mapsto \mathbb{R} \) będzie funkcją ciągłą. Dla dowolnej liczby całkowitej nieujemnej \( \displaystyle n=0,1,2,\dots \) definiujemy wielomian Bernsteina rzędu \( \displaystyle n \) funkcji \( \displaystyle f \) wzorem

\( \displaystyle B_n f(t)=\sum_{k=0}^n f \left ( \frac {k} {n} \right) \ {n \choose k}t^{k}(1-t)^{n-k}. \)

Uwaga 10.22.

Podobieństwo wzoru definiującego wielomian Bernsteina do wzoru dwumianowego Newtona nie jest przypadkowe. Weźmy np. funkcję \( \displaystyle f(x)=1 \), stałą w przedziale \( \displaystyle [0,1] \). Wówczas na mocy wzoru Newtona

\( \displaystyle B_n f(t)=\sum_{k=0}^n 1 \cdot {n \choose k}t^{k}(1-t)^{n-k}=(t+1-t)^n=1. \)

Zauważmy, że wielomian Bernsteina rzędu \( \displaystyle n \) jest wielomianem stopnia nie wyższego niż \( \displaystyle n \). Można wykazać, że jeśli \( \displaystyle w \) jest wielomianem stopnia nie wyższego niż \( \displaystyle n \), to \( \displaystyle B_n w(t)=w(t) \) dla dowolnej liczby \( \displaystyle t \). Przypomnijmy, że analogiczną własność mają również wielomiany Taylora (zob. uwaga 10.14.).

Najciekawszą własność ciągu wielomianów Bernsteina podaje

Twierdzenie 10.23. [twierdzenie Bernsteina]

Jeśli \( \displaystyle f:[0,1]\mapsto\mathbb{R} \) jest dowolną funkcją ciągłą, to ciąg wielomianów Bernsteina zmierza do \( \displaystyle f \) jednostajnie na przedziale \( \displaystyle [0,1] \), to znaczy

\( \displaystyle \lim_{n\to \infty}\sup\{|f(t)-B_n(t)|, 0\leq t\leq 1\}=0. \)

Krótki, szczegółowy dowód tego faktu przeprowadzony w oparciu o nierówność Czebyszewa (zob. wykład z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki) można znaleźć na przykład w podręczniku P.Billingsleya, Prawdopodobieństwo i miara, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987, str. 91-92. Zwróćmy uwagę, że twierdzenie Weierstrassa zachodzi nawet dla funkcji klasy \( \displaystyle C^0 \), tj. takich, od których nie wymagamy, aby były różniczkowalne w którymkolwiek punkcie. Przykład takiej funkcji, która jest tylko ciągła i nie jest różniczkowalna w żadnym punkcie, podaliśmy w poprzednim module.