Kolokwia i egzaminy, układ chronologiczny

Kolokwium 2010/2011

Zad. 1

Niech \(f\) będzie jednoargumentowym symbolem funcji i niech
\(\mathcal{A}=\bigcup_{n\in \mathbb{N}}Mod(\forall x f^n(x) =x)\),
gdzie \(f^n(x)\) to \(n\)-krotne złożenie \(f(\ldots(f(x))\ldots)\).
Wykazać, że ani \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ani
dopełnienia \(\mathcal{A}\) nie można zdefiniować pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu.

Zad. 2

Niech dany będzie niesprzeczny, skończony zbióor zdań \(\Delta\) nad pewną ustaloną i również
skończoną sygnaturą \(\Sigma\). Wykazać, że istnieje zbiór \(\Delta_0\subseteq\Delta\) taki, że \(\Delta_0\models\Delta\), a ponadto zdania w \(\Delta_0\) są niezależne: dla każdego \(\varphi\in\Delta_0\) mamy \(\Delta_0\setminus\{\varphi\}\not\models\Delta_0\).

Zad. 3

Niech \(\mathfrak{H}^n\) to struktura której uniwersum to hiperkostka \(H^n=\{0,1\}^n\), a jednyna relacja dwuargumentowa \(E^{\mathfrak{H}^n}\) jest zdefiniowana tak:

\(E^{\mathfrak{H}^n}(x,y)\) wtw, gdy \(x\) i \(y\) różnią się dokładnie na jednej pozycji.

Jakie jest maksymalne \(m\) takie, że gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta \(G_m(\mathfrak{H}^4,\mathfrak{H}^3)\)?

Egzamin 2010/2011

Zad. 1 (3 punkty)

Rozważamy modele dla PDL postaci skończonego łańcucha złożonego z dwóch programów atomowych: \(u\) i \(v\). Między każdymi dwoma kolejnymi stanami przechodzi jeden i tylko jeden z tych programów. Zmienne zdaniowe są dwie: \(p\) prawdziwa tylko w pierwszym stanie łańcucha i \(k\) prawdziwa tylko w ostatnim stanie. Innych zmiennych zdaniowych nie ma.

Każdą taką strukturę można naturalnie uważać również za strukturę pierwszego rzędu, wówczas \(u\) i \(v\) są relacjami dwuargumentowymi a \(p\) i \(k\) relacjami jednoargumentowymi.

Udowodnić, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki MSO istnieje zdanie \(\phi\) logiki PDL takie, że dla każdej struktury \(\mathfrak{A}\) jak powyżej, \(\varphi\) jest prawdziwe w stanie początkowym struktury \(\mathfrak{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\phi\).

Zad. 2 (3 punkty)

Algebrę relacyjną z liniowym porządkiem na danych można skonstruować na dwa sposoby. Załózmy, że \(\leq\) jest relacją liniowego porządku na wszystkich elementach, które mogą się pojawić w krotkach, a w sygnaturze nie ma stałych.

Pierwszy sposób polega na tym, że do każdej bazy danych wprowadzamy dodatkową tabelę \(LEQ\) o dwóch kolumnach, która zawiera wszystkie krotki \(\langle a,b\rangle\) dla \(a,b\) należacych do aktywnej dziedziny i takich, że \(a\leq b.\) Wówczas zwykłe wyrażenia algebry relacyjnej mogą wykorzystać \(LEQ\) jak każdą inną tabelę. Jednak \(LEQ\) uważamy za część składni zapytań, a nie zwykłą tabelę w bazie.

Drugi sposób polega na tym, że nie zwiększamy liczby tabel, ale poszerzamy składnię i w warunku \(\theta\) selekcji \(\sigma_\theta(E)\) dopuszczamy także nierówności postaci \(i\leq j\) dla \(i,j\) nie większych niż liczba kolumn w \(E\). Semantyka jest oczywista, np. \([\![\sigma_{i\leq j}(E)]\!]=\{\vec{a}\in [\![E]\!]:a_i\leq a_j\}.\)

Pokazać, że zbiory zapytań wyrażalnych w obu formalizmach są takie same.

Zad. 3 (3 punkty)

Wykazać, że dla każdego ustalonego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G) i każdego ustalonego \(m\in\mathbb{N}\), następujący problem decyzyjny może zostać rozstrzygnięty przez deterministyczną maszynę Turinga, która obok taśmy z danymi tylko do odczytu ma taśmę roboczą o długości \(O(\log n)\) (za \(n\) przyjmujemy długość danych wejściowych algorytmu):

Dany: kod skończonego grafu \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) w postaci macierzy incydencji podanej wierszami.
Pytanie: Czy gracz II ma strategię wygrywającą w grze \(G_m(\mathfrak{G},\mathfrak{H})\)?

Zad. 4 (3 punkty)

Czy następująca formuła logiki drugiego rzędu jest tautologią dla \(n>1\):
\(\forall E\left[\left(\begin{array}{c}\forall xE(x,x)\land\\ \forall xy(E(x,y)\to E(y,z))\land\\ \forall xyz((E(x,y)\land E(y,z))\to E(x,z)))\end{array}\right)\to\forall x_{1}\dots x_{n}\ \bigvee _{{0\leq i< j\leq n}}E(x_{i},x_{j}))\right]\) \(\to\) \((\exists y_{1}\ldots y_{{n-1}}\forall z\bigvee _{{i=1}}^{{n-1}}y_{i}=z)\)

Zad. 5 (1.5 punkta)

Odpowiedz TAK lub NIE na wybrane trzy spośród poniższych pytań. Każda poprawna odpowiedź daje \(0.5\) punkta, każda niepoprawna \(-0.5\) punkta. W razie udzielenia odpowiedzi na więcej pytań, do wyniku zaliczymy trzy najgorsze z nich. Odpowiedzi proszę pisać na tej kartce!

 • Czy teoria pierwszego rzędu ciała liczb zespolonych \(\mathfrak{C}=\langle\mathbb{C},+,\cdot,0,1\rangle\) jest rozstrzygalna?
 • Czy dla każdego zbioru zdań \(\Gamma\) istnieje minimalny ze względu na zawieranie podzbiór \(\Gamma^{{\prime}}\subseteq\Gamma\) spełniający \(\Gamma^{{\prime}}\models\Gamma\)?
 • Czy problem SAT dla zdaniowej logiki trójwartościowej Bochvara jest NP-zupełny?
 • Czy formuła \(p\lor(q\to\lnot p)\) jest tautologią zdaniowej logiki intuicjonistycznej?

Egzamin poprawkowy 2010/2011

Zad. 1 (3 punkty)

Rozważamy skończone grafy \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\).

Napisać zdanie \(\varphi\) logiki egzystencjalnej drugiego rzędu (tzn. postaci \(\exists R_{1}\ldots\exists R_{k}\psi(R_{1},\ldots,R_{k}),\) w którym \(\psi\) jest zdaniem pierwszego rzędu) takie, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

Zad. 2 (3 punkty)

Pokazać, że żadne zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu nie ma tej własności, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) ma cykl Eulera.

Zad. 3 (3 punkty)

Niech wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej ma taką właściwość, że żadne podwyrażenie \(E\) nie ma więcej niż \(k\) kolumn. Pokazać, że istnieje algorytm obliczający wartość \([\![E]\!]\) w bazie strukturze \(\mathfrak{A}\), który działa w czasie \(O(n^{k}\log n),\) gdzie \(n\) to liczność dziedziny aktywnej \(\mathfrak{A}\).

Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb całkowitych typu integer, a do dyspozycji są jednowymiarowe tablice indeksowane nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierające takież liczby. Dostęp do komórki tablicy jest wykonywany w czasie jednostkowym, podobnie jak operacje arytmetyczne i porównania na liczbach całkowitych. Relacje z \(\mathfrak{A}\) są przekazywane do algorytmu właśnie w takich tablicach: relacja o \(l\) kolumnach jest reprezentowana przez \(l\) tablic, a dane zajmują początkowe indeksy.

Zad. 4 (3 punkty)

Rozważamy skończone drzewa binarne \(\mathfrak{T}\) (ta litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T) nad sygnaturą składającą się z dwóch dwuargumentowych symboli relacyjnych \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek może mieć 0, 1 lub 2 synów, zawsze najwyżej jednego lewego jednego prawego.

Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje zdanie \(\varphi _{n}\) logiki pierwszego rzędu, w którym występują tylko dwie zmienne (które można rekwantyfikować tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego drzewa binarnego \(\mathfrak{T}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{T}\models\varphi _{n}\) wtw \(\mathfrak{T}\) jest pełnym drzewem binarnym o głębokości \(n\).

Zad. 5 (3 punkty)

Sygnatura składa się z dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\circ\), jednoargumentowego symbolu funkcyjnego \(inv\) i symbolu stałej \(id\). Model \(\mathfrak{F}\) (ta litera to gotyckie F, w rozwiązaniu można pisać zwykłe F) nad tą sygnaturą nazywamy grupą bijekcji, gdy jego uniwersum stanowi zbiór wszystkich bijekcji \(f:A\to A\) dla pewnego zbioru \(A,\) a operacje mają następujące interpretacje: \(\circ^{\mathfrak{F}}\) to operacja składania funkcji, \(inv^{\mathfrak{F}}\) to operacja brania funkcji odwrotnej, a \(id^{\mathfrak{F}}\) to funkcja indentycznościowa z \(A\) w \(A\).

Udowodnić, że nie istnieje zbiór \(\Gamma\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że \(\mathfrak{B}\models\Gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{B}\) jest izomorficzny do pewnej grupy bijekcji.

Egzamin po-poprawkowy 2010/2011 (dla osób z przedłużeniem sesji)

Zad. 1 (3 punkty)

Rozważamy skończone grafy nieskierowane \(\mathfrak{G}\) (ta litera to gotyckie G, w rozwiązaniu
można pisać zwykłe G) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego
symbolu relacyjnegoE.
Napisć zdanie logiki MSO postaci \(\forall X_1\ldots\forall X_k\psi(X_1,\ldots,X_k)\), w którym \(\psi\) jest
zdaniem pierwszego rzędu takie,że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność:
\(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) jest drzewem (nieskierowanym).

Zad. 2 (3 punkty)

Pokazć, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu o tej własności, że dla
każdego nieskierowanego (skończonego lub nie) grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi równoważność:
\(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw każdy wierzchołek \(\mathfrak{G}\) należy do pewnego cyklu w tym grafie.

Zad. 3 (3 punkty)

Dane są dwie tabele \(A\) i \(B\) o dwóch kolumnach każda. Ta pierwsza składa się z \(n_A\)
wierszy.
Zaprojektowć algorytm wyliczenia wartości wyrażenia algebry relacyjnej

\(A\setminus\pi_{12}(\sigma_{1=3}(A\times B))\).

Przy projektowaniu algorytmu należy założyć, że dziedzina aktywna składa się z liczb
całkowitych typu integer, a do dyspozycji są dwukolumnowe tablice, których wiersze
indeksowane są nieujemnymi liczbami całkowitymi i zawierają takież liczby.
W algorytmie należy użyć dokładnie jednej takiej tablicy o rozmiarze \(n_A\) wierszy i
kilku dodatkowych zmiennych typu integer. Oznacza to,że wykorzystujemy dokładnie
tyle pamięci, ile zajmie wynik. Proszę nie używć wskaźników, rekursji i innych metod
ukrytego alokowania dodatkowej pamięci.

Tabele \(A\) i \(B\) są tylko do odczytu, przy czym można założyć, że są one posortowane.
Jeśli rozwiązanie będzie z tego korzystć, proszę o tym założeniu wspomnieć.

Zad. 4 (3 punkty)

Rozważamy skończone skierowane cykle \(\mathfrak{C}\) (ta litera to gotyckie C, w rozwiązaniu
można pisć zwykłe C) nad sygnaturą składającą się z jednego dwuargumentowego
symbolu relacyjnego \(E\).

Udowodnić, że dla każdego naturalnego \(n\) istnieje formuła
\(\varphi_n(x,y,z)\) logiki pierwszego rzędu, w której występują tylko trzy zmienne (które można rekwantyfikowć
tak często jak potrzeba), takie że dla każdego skończonego cyklu \(\mathfrak{C}\) zachodzi równoważność:
\((\mathfrak{C}, x : a, y : b, z : c)\models\varphi_n(x,y,z)\) wtw \(\mathfrak{C}\) ma \(3n\) krawędzi, a skierowane
odległości z \(a\) do \(b\), z \(b\) do \(c\) i z \(c\) do \(a\) wszystkie wynoszą po \(n\).

Zad. 5 (3 punkty)

Niech \(\varphi\) będzie zdaniem \(\forall x\forall y(y =f(g(x)) \to(\exists u(u=f(x)\land y =g(u))))\) oraz
niech \(\psi\) będzie zdaniem
\(\forall x[f(g(f(x))) =g(f(f(x)))]\). Czy \(\{\psi\}\models\varphi\)?

Kolokwium 2011/2012

Zadanie 1A

Niech sygnatura \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) składa się tylko z symboli funkcyjnych i niech + będzie dwuargumentowy, \(s\) i \(f\) jednoargumentowe a 0 niech będzie stałą. W algebrze \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A},f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa, jeśli istnieje \(k \in A\), \(k \not =0^\mathfrak{A}\) takie, że dla każdego \(x\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\). Powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa, jeśli istnieje \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) takie, że dla każdego \(x\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).

Dla każdej z podanych poniżej klas struktur określ, czy jest ona:
i) aksjomatyzowalna pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu,
ii) jestaksomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
iii) nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

1. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa.

2. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa.

3. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) nie jest zwyczajnie okresowa.

Zadanie 1B
Niech sygnatura \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) składa się tylko z symboli funkcyjnych i niech + i \(f\) będą dwuargumentowe, \(s\) jednoargumentowy a 0 niech będzie stałą. W algebrze \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa, jeśli istnieją \(k,\ell \in A\), \(k,\ell \not =0^\mathfrak{A}\) takie, że dla każdych \(x,y\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k,y+\ell)=f^\mathfrak{A}(x,y)\). Powiemy, że funkcja \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa, jeśli
istnieją \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) i \(\ell=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) takie, że dla każdych \(x,y\in A\) zachodzi \(f^\mathfrak{A}(x+k,y+\ell)=f^\mathfrak{A}(x,y)\).

Dla każdej z podanych poniżej klas struktur określ, czy jest ona:
i) aksjomatyzowalna pojedynczym zdaniem logiki pierwszego rzędu,
ii) jest aksomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
iii) nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

1. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) jest okresowa.

2. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) jest zwyczajnie okresowa.

3. Klasa struktur \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) nad sygnaturą \(\Sigma\)
w których \(f^\mathfrak{A}\) nie jest zwyczajnie okresowa.

Zadanie 2A

Zajmujemy się klasą grafów (skierowanych, pętle są dopuszczalne). Skonstruować przykład dwóch grafów \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\) takich, że:

1. dla każdego grafu \(\mathfrak{H}\) o co najwyżej 7 wierzchołkach \(\mathfrak{G}_1\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{G}_2\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\).
2. Gracz 1 ma strategię wygrywającą w grze \(G_7(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

Zadanie 2B

Zajmujemy się klasą grafów (skierowanych, pętle są dopuszczalne). Skonstruować przykład dwóch grafów \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\) takich, że:
1. dla każdego grafu \(\mathfrak{H}\) o co najwyżej 6 wierzchołkach \(\mathfrak{G}_1\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{G}_2\) zawiera indukowany podgraf izomorficzny z \(\mathfrak{H}\).
2. Gracz 1 ma strategię wygrywającą w grze \(G_6(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

Zadanie 3A
Rozważamy strukturę
\(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), gdzie relacja \(B^\mathfrak{P}\) jest trzyargumentowa i określona następująco:
\(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy punkty \(a,b,c\) są parami
różne, współliniowe i ponadto \(b\) leży na odcinku łączącym \(a\) i \(c\).

Proszę napisać formułę \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu, dla
której

\((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) wtedy i
tylko wtedy, gdy punkty \(a_1,a_2,a_3,a_4\) leżą na jednej płaszczyźnie.

Zadanie 3B
Rozważamy strukturę
\(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), gdzie relacja \(B^\mathfrak{P}\) jest trzyargumentowa i określonae następująco:
\(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy punkty \(a,b,c\) są parami
różne, współliniowe i ponadto \(b\) leży na odcinku łączącym \(a\) i \(c\).

Proszę napisać formułę \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu, dla
której

\((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) wtedy i
tylko wtedy, gdy punkty \(a_1,a_2,a_3,a_4\) nie leżą na jednej płaszczyźnie.

Mid-term test 2011/2012

Problem 1A

Let signature \(\Sigma=\{+, s, f, 0\}\) consist only of function symbols, and let + be binary, \(s\) and \(f\) unary, 0 constant. In the algebra \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A},f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) the function \(f^\mathfrak{A}\) is said to be periodic, if there exists\(k \in A\), \(k \not =0^\mathfrak{A}\) such tha tfor every \(x\in A\) holds \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).
\(f^\mathfrak{A}\) is standard periodic, if there exists \(k=s^\mathfrak{A}(\ldots s^\mathfrak{A}(0^\mathfrak{A})\ldots)\) such that for each \(x\in A\) holds \(f^\mathfrak{A}(x+k)=f^\mathfrak{A}(x)\).

For each of the following classes of structures determine, if it is
i) axiomatisable by a single sentence
ii) axiomatisable by a set of sentences, but not by a single sentence
iii) is not axiomatisable by any set of sentences

1. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is periodic

2. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is standard periodic

3. The class of structures \(\mathfrak{A}=\langle A, +^\mathfrak{A}, s^\mathfrak{A}, f^\mathfrak{A}, 0^\mathfrak{A}\rangle\) over \(\Sigma\), in which \(f^\mathfrak{A}\) is not standard periodic

Problem 2A

We work with the class of directed graphs (self-loops are permitted). Give an example of two such graphs \(\mathfrak{G}_1\) and \(\mathfrak{G}_2\) such that:

1. For each graph \(\mathfrak{H}\) with at most 7 vertices, \(\mathfrak{G}_1\) contains an induced subgraph isomorphic to \(\mathfrak{H}\) if and only if \(\mathfrak{G}_2\) contains an induced subgraph isomorphic to \(\mathfrak{H}\).
2. Player I has a winning strategy in the game \(G_7(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2).\)

Problem 3A
We consider the structure
\(\mathfrak{P}=\langle \mathbb{R}^3,B^\mathfrak{P}\rangle\), where the relation \(B^\mathfrak{P}\) is 3-ary and defined as follows:

\(B^\mathfrak{P}(a,b,c)\) holds if and only if \(a,b,c\) are all different and collinear, and moreover \(b\) belongs to the line segment connecting \(a\) and \(c\).

Write a first-order formula \(\varphi\) such that

\((\mathfrak{P},x_1:a_1,x_2:a_2,x_3:a_3,x_4:a_4)\models\varphi\) if and only of the points \(a_1,a_2,a_3,a_4\) lay on a common plane.

Egzamin 2011/2012

Zadanie 1 (15 punktów)

Napisać formułę \(\varphi(x,y)\) w języku arytmetyki taką, że \((\mathfrak{N},x:r,y:k)\models \varphi\) wtw w ćwierćkole \(\{(x,y)\in \mathbb{R}^2~:~x,y\geq 0,~x^2+y^2\leq r\}\) na płaszczyźnie euklidesowej jest dokładnie \(k\) punktów kratowych (tzn. punktów o obu współrzędnych całkowitych).

Zadanie 2 (15 punktów)

W pewnej bazie danych znajduje się dwukolumnowa tabela \(R\), zawierająca w sobie relację liniowego porządku na wszystkich elementach dziedziny aktywnej tej bazy danych. Dane jest także wyrażenie \(E\) algebry relacji

\(R\setminus (\pi_{1,4}(\sigma_{2=3}(R\times R)\setminus(\sigma_{1=2}(R\times R)\cup\sigma_{3=4}(R\times R)))).\)

Zaprojektować algorytm obliczający \([\![E]\!]\), którego złożoność czasowa wynosi \(O(n)\), gdzie \(n=|R|.\) Można korzystać z tablicy haszującej dla elementów dziedziny aktywnej, o dostępie w czasie jednostkowym i zapewniającej brak kolizji.

Zadanie 3 (15 punktów)

Rozważamy logikę LTL nad skończonymi strukturami-słowami.
Jak wiadomo z tw. Gabbaya, każde zdanie \(\varphi\) logiki LTL można wyrazić równoważnie w postaci zdania będącego boolowską kombinacją zdań czasu przyszłego i zdań czasu przeszłego.

Podać przykład zdania \(\varphi\) logiki LTL którego nie można wyrazić równoważnie w postaci koniunkcji jednego zdania czasu przyszłego i jednego zdania czasu przeszłego.

Zadanie 4 (15 punktów: 5 za podpunkt 1 i 10 za podpunkt 2)

Zajmujemy się skończonymi grafami nieskierowanymi. W obu podpunktach należy napisać zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu takie, że dla każdego grafu \(\mathfrak{G}\) zachodzi

\(\mathfrak{G}\models\varphi\) wtw \(\mathfrak{G}\) jest spójny}.

 1. \(\varphi\) ma mieć postać \(\forall R\varphi',\) gdzie \(\varphi'\) jest formułą pierwszego rzędu.
 2. \(\varphi\) ma mieć postać \(\exists R\varphi',\) gdzie \(\varphi'\) jest formułą pierwszego rzędu.

TEST

1. Niech dla zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu

\({spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}_+\) istnieje \(\mathfrak{A}\) o mocy \(n\) takie, że \(\mathfrak{A}\models\varphi\}.\)

Czy następujący problem jest rozstrzygalny:
Dane: Dwa zdania \(\varphi,\psi\) logiki pierwszego rzędu.
Pytanie: Czy \(spec(\varphi)=spec(\psi)\)?

2. Czy następująca formuła logiki drugiego rzędu SO jest jest tautologią?

\([\forall R \exists Q_1 \exists Q_2 \forall x \forall y (R(x,y) \leftrightarrow
(Q_1(x) \land Q_2(y)))]\)

\(\to\)

\([\exists Q_1 \exists Q_2 \forall R \forall x \forall y ((R(x,y) \leftrightarrow
Q_1(x,y)) \lor (R(x,y) \leftrightarrow Q_2(x,y)))]\)

3. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'ego o 4 rundach \(G_4(\mathfrak{A},\mathfrak{B}),\) gdzie \(\mathfrak{A}\) i \(\mathfrak{B}\) są poniższymi grafami nieskierowanymi (\(\mathfrak{A}\) po lewej, \(\mathfrak{B}\) po prawej):

  *   *   *   *            *   *   *  
  |   |   |   |            |   |   |  
 *-*-* *-*-* *-*-* *-*-*          *-*-* *-*-* *-*-* 
  |   |   |   |            |   |   |  
  *   *   *   *            *   *   *  
 

4. Ustalamy alfabet \(A_k\) i rozpatrujemy modele-słowa postaci \(\mathfrak{A}(w)\) dla słów \(w\in A_k^+.\) Niech dla zdania \(\varphi\) logiki monadycznej drugiego rzędu MSO
\(\bar{spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}_+ :\) istnieje \(w\in A_k^n\) takie, że \(\mathfrak{A}(w)\models\varphi\}.\)

Czy dla każdego zdania \(\varphi\) w MSO istnieje zdanie \(\psi\) w MSO takie, że \(\mathbb{N}_+\setminus\bar{spec}(\varphi)=\bar{spec}(\psi)\)?

5. Czy w logice LTL da się wyrazić formułą następującą własność modelu-słowa \(\mathfrak{A}(w)\):
jest dokładnie tyle samo stanów w których zmienna zdaniowa \(p\) jest prawdziwa i stanów w których zmienna zdaniowa \(p\) jest fałszywa.

Egzamin poprawkowy 2011/2012

Zadanie 1 (20 punktów) Rozważamy struktury \(\mathfrak{A}\) nad sygnaturą złożoną z dwuargumentowych symboli operacji \(+,-,*\) stałych \(0,1\) oraz jednoragumentowego symbolu operacji \(f.\)

Powiemy, że \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym jeśli istnieje term \(\tau(x)\) z jedną zmienną wolną \(x\), nie zawierający symbolu \(f\) oraz taki, że dla każdego wartościowania \(\rho\) w \(\mathfrak{A}\) zachodzi
\([\![f(x)]\!]_\rho=[\![\tau(x)]\!]_\rho.\)

Przykładowo, jeśli \(A=\mathbb{R}\) oraz działania \(+,-,*\) i stałe \(0,1\) mają swoje zwykłe interpretacje znane z ciała liczb rzeczywistych, to \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym wtedy i tylko wtedy, gdy \(f^\mathfrak{A}\) jest wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach całkowitych.

Udowodnić, że nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) logiki pierwszego rzędu nad powyższą sygnaturą taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(f^\mathfrak{A}\) jest opisana termem arytmetycznym.

Zadanie 2 (20 punktów) W pewnej bazie danych znajduje się dwukolumnowa tabela \(G\), zawierająca w sobie zbiór krawędzi pewnego grafu (który dla uproszczenia nazwiemy również \(G\)); w schemacie jest też stała \(a\). Napisać wyrażenie \(E\) algebry relacyjnej nie zawierające żadnego podwyrażenia o więcej niż 3 kolumnach o następującej semantyce:

\([\![E]\!]=\{\langle b\rangle~|~\) odległość od \(b\) do \(a\) w \(G\) nie przekracza 3\(\}.\)

Zadanie 3 (20 punktów)
Rozważamy nieskończone pełne drzewo binarne z dodatkową relacją unarną \(\mathfrak{T}_U=\langle T,L,P,U\rangle\) (ta dziwna litera to gotyckie T, w rozwiązaniu można pisać zwykłe T). Sygnatura zawiera dwa dwuargumentowe symbole relacyjne \(L\) i \(P\), przy czym \(L(x,y)\) oznacza że \(y\) to lewy syn ojca \(x\), podobnie dla \(P\) oznaczającego prawego syna. Każdy wiechołek zawsze ma 2 synów: jednego lewego i jednego prawego. W sygnaturze znajduje się ponadto jeden symbol jednoargumentowej relacji \(U\), o którego interpretacji nic szczególnego nie zakładamy.

Skonstruować zdanie \(\varphi\) monadycznej logiki drugiego rzędu MSO o następującej własności:

\(\mathfrak{T}_U\models\varphi\) wtw na pewnej scieżce w drzewie \(\mathfrak{T}_U\) jest nieskończenie wiele elementów zbioru \(U\).

Prawdziwość zdania \(\varphi\) w strukturach innych niż te o postaci \(\mathfrak{T}_U\) jest nieistotna.

Zadanie 4 (20 punktów)
Spektrum \(Spec(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór wszystkich liczb naturalnych \(n\) takich, ze \(\varphi\) ma model o mocy \(n.\)

Niech dana będzie zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu. Skonstruować zdanie \(\psi\) logiki pierwszego rzędu (sygnatura jest do wyboru) takie, że \(Spec(\psi)=\{ 2\cdot n~/~n\in Spec(\varphi)\}.\)

Zadanie 5 (20 punktów)
Gracz II ma strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fraissego o 4 rundach \(G_4(\mathfrak{A},\mathfrak{B})\), gdzie \(\mathfrak{A}\) jest poniższym grafem nieskierowanym:

  *    *    *  
  |    |    |  
 *--*--* *--*--* *--*--*

zaś \(\mathfrak{B}\) jest grafem nieskierowanym mającym \(n\) wierzchołków.
Ile krawędzi może mieć graf \(\mathfrak{B}\)?

Kolowium 2012/2013

Monoid to struktura \(\mathfrak{M}=\langle M,\circ,e\rangle\), w której
dwuargumentowa operacja \(\circ\) jest łączna, a stała \(e\) jest jej
elementem neutralnym.

Monoid \(\mathfrak{M}\) jest skończenie generowany, jeśli istnieje
skończenie wiele elementów \(a_1,\ldots,a_n\in M\) takich, że każde
\(a\in M\) można wyrazić za pomocą \(\circ\) stosowanej do tych
elementów. Na przykład monoid \(\langle
A^*,\cdot,\varepsilon\rangle\) słów nad alfabetem \(A\) z konkatenacją i
słowem pustym jest skończenie generowany wtedy i tylko wtedy, gdy \(A\)
jest skończony.

Monoid \(\mathfrak M=\langle M,\circ,e\rangle\) jest definiowany w
\(\mathfrak{N}\) formułami \(\mu(x), \ \nu(x,y,z)\) i \(\epsilon(x)\)
nad
sygnaturą arytmetyki, jeśli
\(M=\{a\in\mathbb{N}~|~(\mathfrak{N},x:a)\models\mu\}\), dla
dowolnych \(a,b,c\in M\) zachodzi: \(a\circ b=c\) wtedy i tylko wtedy, gdy
\((\mathfrak{N},x:a,y:b,z:c)\models\ \nu\) oraz \(e\) jest jedynym elementem
\(M\) dla którego \((\mathfrak{N},x:e)\models\epsilon.\)

Zad. 1

Wykaż, ze klasa monoidów skończenie generowanych nie jest
aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań.

Zad. 2

Dla danych \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) i \(\epsilon(x)\) nad sygnaturą arytmetyki, które
definiują monoid w \(\mathfrak{N}\), napisz zdanie \(\gamma\) nad sygnaturą
arytmetyki, używające ich jako podformuł, takie że

\(\mathfrak{N}\models \gamma\) wtedy i tylko wtedy, gdy monoid definiowany
przez \(\mu,\ \nu\) i \(\epsilon\) jest skończnie generowany.

Zad. 3

Rozważamy dwa grafy \(\mathfrak{T}_1=\langle T_1,E_1\rangle\) i
\(\mathfrak{T}_2=\langle T_2,E_2\rangle\) określone jak następuje:

\(T_1=\{1,2,\ldots,15\},\) \(E_1=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_1\}\)

\(T_2=\{1,2,\ldots,11\},\) \(E_2=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_2\}\)

Napisz zdanie o minimalnej randze kwantyfikatorowej, które rozróżnia
\(\mathfrak{T}_1\) i \(\mathfrak{T}_2\). Należy uzasadnić poprawność
zdania, można nie uzasadniać jego minimalności.

Mid-term test 2012/2013

A {\em monoid} is a structure \(\mathfrak{M}=\langle M,\circ,e\rangle\),
where binary operation \(\circ\) is associative and constant \(e\) is its
neutral element.

Monoid \(\mathfrak{M}\) is finitely generated, if there exist
finitely many elements \(a_1,\ldots,a_n\in M\) such that every \(a\in M\) can be
expressed using those elements and \(\circ\). For example, the monoid
\(\langle A^*,\cdot,\varepsilon\rangle\) of words over an alphabet \(A\) with
concatenation and empty word is a finitely generated iff \(A\) is finite.

Monoid \(\mathfrak M=\langle M,\circ,e\rangle\) is defined in
\(\mathfrak N\) by formulas \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) and \(\epsilon(x)\)
over the
signature of arithmetics, if
\(M=\{a\in\mathbb{N}~|~(\mathfrak{N},x:a)\models\mu\}\), for every
\(a,b,c\in M\) the equality \(a\circ b=c\) holds if and only if
\((\mathfrak{N},x:a,y:b,z:c)\models\nu\) and \(e\) is the only element of
\(M\) such that \((\mathfrak{N},x:e)\models\epsilon.\)

Problem 1

Prove that the class of finitely generated monoids is not
axiomatizable by any set od sentences of FO.

Problem 2

For given \(\mu(x),\ \nu(x,y,z)\) and \(\epsilon(x)\) over the signature
of arithmetics, which define a monoid in \(\mathfrak{N}\), write a
sentence \(\gamma\) over the signature of arithmetics, which may use
them as subformulas, and such that

\(\mathfrak{N}\models \gamma\) if and only if the monoid defined by
\(\mu,\ \nu\) and \(\epsilon\) is finitely generated.

Problem 3

We consider two graphs \(\mathfrak{T}_1=\langle T_1,E_1\rangle\) and
\(\mathfrak{T}_2=\langle T_2,E_2\rangle\) defined as follows:

\(T_1=\{1,2,\ldots,15\},\) \(E_1=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_1\}\)

\(T_2=\{1,2,\ldots,11\},\) \(E_2=\{\langle n,2n+1\rangle~|~n,2n+1\in T_2\}\)

Write a sentence of minimal possible quantifier rank, which
distinguishes \(\mathfrak{T}_1\) and \(\mathfrak{T}_2\). You should prove
the correcntess of your sentence, but you do not have to prove its
minimality.

Egzamin 2012/2013

Zadanie 1 (10 punktów) Niech sygnatura \(\Sigma\) składa
się tylko z symboli relacyjnych: dwuargumentowego \(E\) i
jednoargumentowego \(P.\) Dla każdej z podanych poniżej klas struktur
określ, czy jest ona (i) aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki
pierwszego rzędu, (ii) aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego
rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem, (iii) nieaksjomatyzowalna żadnym
zbiorem zdań pierwszego rzędu.

Klasa struktur \(\mathfrak{A}=(A, E^{\mathfrak{A}}, P^{\mathfrak{A}})\) nad sygnaturą \(\Sigma\), w
których \(E^{\mathfrak{A}}\) jest symetryczna i takich, że:

 • w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) każdy wierzchołek
  spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
 • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której pewien
  wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
 • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której każdy
  wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).

Uwaga: czwarty element tego zestawu jest pytaniem w teście, a trzy
powyższe podpunkty nie są mają równych wag w łącznej punktacji zadania.

Zadanie 2 (10 punktów) Rozważmy strukturę
\(\mathfrak{R}=\langle\mathbb{R},+,*,0,1\rangle\), gdzie nośnik to zbiór
liczb rzeczywistych, ze standardową interpretacją symboli z
sygnatury. Napisz formułę \(\varphi(x)\) monadycznej logiki drugiego rzędu
MSO, z jedną zmienną wolną (pierwszego rzędu) taką, że

\((\mathfrak{R},x:a)\models\varphi~~\text{wtw}~~a\in\mathbb{Q}.\)

Zadanie 3 (10 punktów) Udowodnij, że dla każdego
\(n\)-argumentowego wyrażenia \(E\) algebry relacyjnej, dla dowolnych

\(1\leq i_1\le \cdots\le i_m\leq n\) i dla dowolnego ustalonego
\(k\in\mathbb{N}\), wyrażenie

\(
{\tt group}\ E\ {\tt by}\ i_1,\ldots, i_m\ {\tt having~count(*)}>k
\)
także jest definiowalne w algebrze relacyjnej.

Powyższe wyrażenie jest \(m\)-argumentowe, a jego semantyką jest
zdefiniowana przez:

\(\{ (a_{i_1},\ldots,a_{i_m}) \mid \text{istnieje \(>k\) krotek
\(\langle b_1,\ldots,b_n\rangle\in[\![E]\!]\) t. że}~a_{i_1}=b_{i_1},\ldots,a_{i_m}=b_{i_m} \}
\)

Zadanie 4 (10 punktów) Rozważamy monadyczną logikę drugiego
rzędu (MSO) nad skończonymi modelami-słowami.

Każdemu elementowi \(a\) uniwersum modelu-słowa można przypisać
liczbę \(\bar{a}\in\mathbb{N}\) równą jego pozycji w słowie (pozycje
numerujemy od \(1\)).

Udowodnij, że nie istnieje formuła \(\varphi(x,y,z)\) logiki MSO taka, że
dla każdego modelu-słowa \(\mathfrak{A}(w)\) i dowolnych \(a,b,c\in A\)

\(
(\mathfrak{A}(w),x:a,y:b,z:c)\models\varphi~~\text{wtw}~~\bar{a}+\bar{b}\equiv\bar{c} \pmod {|w|}.
\)

TEST

Pytanie 1 (2 punkty) Niech dla zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu
\(
Spec(\varphi) = \{n\in\mathbb{N}^+ \mid \mbox{ istnieje \(\mathcal{A}\) o mocy \(n\) takie że } \mathcal{A}\models\varphi\}.
\)
Czy następujący problem jest rozstrzygalny:

Dane: zdanie \(\varphi\)

Pytanie: czy \(Spec(\varphi)\cup Spec(\neg\varphi)=\mathbb{N}_+\)?

Pytanie 2 (2 punkty) W sytuacji z Zadania 1, czy własność
w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) istnieje wierzchołek
spełniający \(P^{\mathfrak{A}}\)
jest aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki
pierwszego rzędu?

Pytanie 3 (2 punkty) Czy gracz I ma strategię wygrywającą w grze
Ehrenrfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o 3 rundach na dwóch poniższych
nieskierowanych grafach 8-wierzchołkowych?
\[
\xymatrix@=10pt{
\bullet & & \bullet \\
\bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[l]\ar@{-}[r] & \bullet \\
\bullet & & \bullet
} \qquad \qquad
\xymatrix@=10pt{
\bullet & & \bullet \\
\bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet \\
\bullet & & \bullet
}
\]

Pytanie 4 (2 punkty) Czy dla każdej formuły \(\varphi\) logiki
pierwszego rzędu istnieją: liczba naturalna \(k\), ciąg kwantyfikatorów
\(Q_1,\ldots,Q_k\in\{\forall,\exists\}\) i zmiennych \(x_1,\ldots, x_k\)
oraz formuła \(\psi\), w której nie występują kwantyfikatory, takie że
tautologią jest

\(
\varphi \leftrightarrow Q_1x_1\cdots Q_kx_k\psi \qquad ?
\)

Pytanie 5 (2 punkty) Czy w logice pierwszego rzędu istnieje
tautologia, która nie ma dowodu w systemie Hilberta?

Egzamin poprawkowy 2012/2013

Zadanie 1 (10 punktów) Niech sygnatura \(\Sigma\) składa
się tylko z symboli relacyjnych: dwuargumentowego \(E\) i jednoargumentowego \(P\). Rozważmy klasę \(\mathcal{A}\) struktur \(\mathfrak{A}=(A, E^{\mathfrak{A}}, P^{\mathfrak{A}})\) nad sygnaturą \(\Sigma\), w których \(E^{\mathfrak{A}}\) jest symetryczna i takich, że w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) istnieje wierzchołek spełniający \(P^{\mathfrak{A}}\).

Określ, czy klasa \(\mathcal{A}\) jest (i) aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki pierwszego rzędu, (ii) aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem, (iii) nieaksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań pierwszego rzędu.

Zadanie 2 (10 punktów) Prosty graf nieskierowany (zwany dalej grafem) to struktura \(\mathfrak{G}\) nad
sygnaturą z jednym dwuargumentowym symbolem relacyjnym \(E\), taka że relacja \(E^{\mathfrak{G}}\) jest symetryczna (tzn. jeśli \((x,y)\in E^{\mathfrak{G}}\) to \((y,x)\in E^{\mathfrak{G}}\)) i antyzwrotna (tzn. nie ma takich \(x\) że \((x,x)\in E^{\mathfrak{G}}\)). Dopełnieniem grafu \(\mathfrak{G}\) jest graf \(\overline{\mathfrak{G}}\) o tym samym zbiorze wierzchołków co \(\mathfrak{G}\), w którym występują dokładnie te krawędzie, które nie występują w \(\mathfrak{G}\).

Dla (i) \(n=5\) oraz dla (ii) \(n=6\) narysuj taki graf \(\mathfrak{G}\) o \(n\) wierzchołkach, żeby Gracz II miał strategię wygrywającą w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o możliwie wielu rundach na grafie \(\mathfrak{G}\) i jego dopełnieniu \(\overline{\mathfrak{G}}\). Im więcej rund uzyskasz, tym lepsze rozwiązanie. Napisz ile rund uzyskałeś/aś i, o ile to możliwe, podaj formułę logiczną o możliwie małej głębokości kwantyfikatorowej, która rozróżnia \(\mathfrak{G}\) i \(\overline{\mathfrak{G}}\).

Zadanie 3 (10 punktów) Napisz zdanie w monadycznej logice drugiego rzędu MSO, które definiuje klasę \(\mathcal{A}\) z zadania 1.

Zadanie 4 (10 punktów) Niech \(\mathfrak{A}=\langle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},E^\mathfrak{A},U^\mathfrak{A}\rangle,\) gdzie \(E\) jest symbolem relacji dwuargumentowej a \(U\) jest symbolem relacji jednoargumentowej. \(\langle x,y\rangle E^\mathfrak{A}\langle x',y'\rangle\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy (\(x=x'\) i \(|y-y'|=1\)) lub (\(|x-x'|=1\) i \(y=y'\)). Zatem \(\langle \mathbb{Z}\times\mathbb{Z},E^\mathfrak{A}\rangle\) to przeliczalny graf nieskierowany w kształcie kraty.

(i) Napisz zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu wyrażające własność, że \(U^\mathfrak{A}\) jest sumą pewnego zbioru pełnych wierszy lub pewnego zbioru pełnych kolumn kraty \(E^\mathfrak{A}\).

(ii) Udowodnij, że nie istnieje zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu wyrażające własność, że \(U^\mathfrak{A}\) jest sumą pewnego zbioru pełnych kolumn kraty \(E^\mathfrak{A}\).

TEST

Pytanie 1 (2 punkty) Czy istnieje liczba \(k\) taka, że dla każdego zdania \(\varphi\) logiki
pierwszego rzędu istnieje formuła \(\psi\) w której nie występują
kwantyfikatory, ciąg kwantyfikatorów
\(Q_1,\ldots,Q_k\in\{\forall,\exists\}\) i ciąg zmiennych \(x_1,\ldots,
x_k\) taki że tautologią jest
\[
\varphi \leftrightarrow Q_1x_1\cdots Q_kx_k\psi \qquad ?
\]

Pytanie 2 (2 punkty) Czy następujące zdanie logiki drugiego rzędu SO, nad sygnaturą z jednym dwuargumentowym symbolem relacyjnym \(E\), jest tautologią?
\begin{align*}
\exists R &[\forall x\forall y(E(x,y)\to R(x,y))
\ \land\ \forall x\forall y\forall z(R(x,y)\land R(y,z)\to R(x,z))
\ \land\ \exists x\exists y\neg R(x,y)] \\
\rightarrow \\
\exists P &[\exists x P(x)\ \land\ \exists x\neg P(x)
\ \land\ \forall x\forall y(P(x)\land E(y,x)\to P(y))]
\end{align*}

Pytanie 3 (2 punkty) Czy rozstrzygalny jest następujący problem:

Dane: zdanie \(\varphi\) logiki drugiego rzędu SO oraz skończony model \(\mathfrak{A}\) nad tą samą sygnaturą.

Pytanie: czy \(\mathfrak{A} \models \varphi\)?

Pytanie 4 (2 punkty) Czy dla każdej sygnatury \(\Sigma\) i każdej struktury \(\mathfrak{A}\) mocy \(\mathfrak{c}\) nad \(\Sigma\) istnieje przeliczalna struktura \(\mathfrak{B}\) nad \(\Sigma\) taka, że \(\mathfrak{A}\equiv\mathfrak{B}\)?

Pytanie 5 (2 punkty) Czy język słów nad alfabetem \(\{0,1\}\), które są palindromami jest definiowalny w logice pierwszego rzędu nad sygnaturą modeli-słów, w tym wypadku złożoną z binarnego \(\leq\) i unarnego \(X\)? Zakładamy, że prawdziwość \(X\) oznacza literę 1, a fałszywość literę 0.

Kolokwium 2013/2014

Kolokwium z logiki dla informatyków 2013/2014

Zadanie 1 Rozważamy klasę \(\mathcal{A}\) wszystkich struktur, które są izomorficzne do struktury postaci \(\langle A^\mathbb{N},R\rangle\), gdzie \(A\) jest dowolnym niepustym zbiorem, \(A^\mathbb{N}\) jest zbiorem wszystkich nieskończonych ciągów elementów \(A\), zaś \(xRy\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór pozycji na których \(x\) i \(y\) się różnią, jest skończony.

Udowodnij że \(\mathcal{A}\) nie jest akjomatyzowalne żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z \(R\).

Zadanie 2 Niech struktura \(\mathfrak{A}=\langle A,<^\mathfrak{A}\rangle\) będzie liniowym porządkiem na \(A\) takim, że \(\mathfrak{A}\) jest 2-elementarnie równoważne strukturze \(\mathfrak{N}=\langle \mathbb{N}, <\rangle\). Czy z tego wynika, że

* \(A\) jest nieskończone;
* \(A\) ma element najmniejszy;
* Każdy element \(A\) ma tylko skończenie wiele elementów mniejszych od siebie?

Odpowiedzi uzasadnij.

Zadanie 3 Rozstrzygnij, czy następujące formuły mają dowód w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej:

* \( (p\to q) \lor (q\to p)\)
* \((p\to ( q \to p)) \to p\)

Egzamin 2013/2014

Zadanie 1 (10 punktów) Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle \{a,b\}^*,\cdot,a,b,\varepsilon\rangle\) słów nad alfabetem \(\{a,b\}\) z operacją konkatenacji oraz słowami jednoliterowymi \(a\) i \(b\) i słowem pustym jako stałymi. Udowodnij, że dla każdego regularnego języka \(L\subseteq\{a,b\}^*\) istnieje formuła \(\varphi(x)\) logiki MSO z jedną zmienną wolną \(x\) taka, że \(L=\{w~|~(\mathfrak{A},x:w)\models\varphi\}.\)

Zadanie 2 (10 punktów)
Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma własność Churcha-Rossera jeśli dla każdych \(a,b,c\) takich, że istnieją ścieżki od \(a\) do \(b\) i od \(a\) do \(c,\) istnieje \(d\), osiągalne ścieżkami zarówno z \(b\) jak i z \(c\). (Takie relacje są istotne w badaniach rachunku \(\lambda.\))

Udowodnij, że nie istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu \(\Delta\) taki, że \(\langle A,E\rangle\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność Churcha-Rossera.

Zadanie 3 (10 punktów)
Słaba monadyczna logika drugiego rzędu (Weak Monadic Second Order Logic, w skrócie WMSO) ma tę samą składnię co logika MSO. Pod względem semantyki, kwantyfikatory po zbiorach/relacjach unarnych \(\forall X\) i \(\exists X\) znaczą odpowiednio dla każdego skończonego podzbioru uniwersum i istnieje skończony podzbiór uniwersum.

Udowodnić, że dla każdej formuły \(\varphi(\vec{x})\) logiki WMSO nad sygnaturą arytmetyki (czyli bez wolnych zmiennych drugiego rzędu) istnieje formuła \(\psi(\vec{x})\) logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą arytmetyki taka, że \(\mathfrak{N}\models\forall \vec{x}(\varphi(\vec{x})\leftrightarrow\psi(\vec{x})).\)

Zadanie 4 (10 punktów)
Jednostronna gra Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) to zmodyfikowana gra standardowa, w której gracz I po wybraniu w pierwszej rundzie elementu struktury \(\mathfrak{A}_i\) musi już do końca wybierać elementy \(\mathfrak{A}_i\), a gracz II odpowiada w standardowy sposób ciągle w \(\mathfrak{A}_{1-i}\).

Podać przykład dwóch struktur \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) takich, że gracz II ma dla każdego \(k\) strategię wygrywającą w jednostronnej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\), mimo tego, że dla pewnego \(m\) gracz I ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(m\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\).

Rozwiązania będą oceniane także przez pryzmat osiągniętej wartości \(m,\) maksimum można dostać tylko za \(m=2.\)

TEST

Za każdą trafną odpowiedź przyznajemy 2 punkty, za każdą nietrafną -2 punkty. Brak odpowiedzi to 0 punktów.

1. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki pierwszego rzędu i niech \(\mathit{Spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\mathfrak{A}\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\varphi\}.\)
Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}(\varphi)=\emptyset\)?

2. Czy istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu nad skończoną sygnaturą, który ma skończone modele każdej mocy parzystej, ale nie ma modelu mocy \(\mathfrak{c}\)?

3. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów i niech \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model-słowo \(\mathfrak{A}(w)\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}(w)\models\varphi\}.\)

Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\emptyset\)?

4. Czy \(\langle\mathbb{Q},<\rangle\equiv\langle\mathbb{R},<\rangle\)? (Porządek w obu strukturach jest naturalny.)

5. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fraisse o dwóch rundach na następujących dwóch grafach nieskierowanych o 4 wierzchołkach:

 * - *           * - *  
 |  |           | \ |
 * - *           * - *

Egzamin poprawkowy 2013/2014

Zadanie 1 (10 punktów) Rozważamy klasę grafów, czyli symetrycznych struktur (skończonych lub nieskończonych) bez pętli nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E.\) Graf \(\mathfrak{G}=\langle V,E\rangle\) jest dwudzielny gdy istnieją niepuste rozłączne podzbiory \(A,B\subseteq V\) takie, że \(E\subseteq (A\times B)\cup(B\times A)\).

Dla każdej z poniższych klas grafów

 1. grafy dwudzielne
 2. grafy nie-dwudzielne

określ, czy jest ona

 1. aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki pierwszego rzędu
 2. aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem
 3. nieaksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu

Zadanie 2 (10 punktów)
Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma \textit{własność Churcha-Rossera} jeśli dla każdych \(a,b,c\) takich, że istnieją ścieżki od \(a\) do \(b\) i od \(a\) do \(c,\) istnieje \(d\), osiągalne ścieżkami zarówno z \(b\) jak i z \(c\). (Takie relacje są istotne w badaniach rachunku \(\lambda.\))

Udowodnij, że istnieje zdanie logiki MSO \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność Churcha-Rossera.

Zadanie 3 (10 punktów)

Dla przypomnienia, spektrum \(\mathit{Spec}(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór \(\{n\in\mathbb{N}~|\)istnieje model zdania \(\varphi\) mocy \(n\}.\)

Niech z zdaniu \(\varphi\) występują wyłącznie jednoragumentowe symbole relacyjne. Udowodnij, że \(\mathit{Spec}(\varphi)\) jest albo skończony, albo jego dopełnienie jest skończone.

Zadanie 4 (10 punktów)

Udowodnić, że struktury \(\langle\mathbb{Q}\times\mathbb{Z},\leq\rangle\) i \(\langle\mathbb{R}\times\mathbb{Z},\leq\rangle\), uporządkowane leksykograficznie z użyciem naturalnych porządków na \(\mathbb{Z}\), \(\mathbb{Q}\) i \(\mathbb{R},\) są elementarnie równoważne.

TEST

1.
Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle \{a,b\}^*,\cdot,a,b,\varepsilon\rangle\) słów nad alafabetem \(\{a,b\}\) z operacją konkatenacji oraz słowami jednoliterowymi \(a\) i \(b\) i słowem pustym jako stałymi. Czy istnieje formuła \(\varphi(x)\) logiki pierwszego rzędu z jedną zmienną wolną \(x\) taka, że język \(\{w~|~(\mathfrak{A},x:w)\models\varphi\}\) nie jest regularny?

2. Logikę \(L\) nazywamy \textit{monotoniczną}, jeśli z tego, że \(\Delta\models\varphi\) oraz \(\Gamma\supseteq\Delta\) wynika, że \(\Gamma\models\varphi.\)

Dla logiki trójwartościowej Sobocińskiego określamy, że \(\Delta\models\varphi\), gdy dla każdego wartościowania zmiennych zdaniowych wartościami ze zbioru \(\{0,\frac12,1\}\), jeśli wartości wszystkich zdań z \(\Delta\) wynoszą 1, to także wartość \(\varphi\) wynosi 1.

Czy logika trójwartościowa Sobocińskiego jest monotoniczna?

3. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fraisse o 4 rundach na następujących dwóch grafach nieskierowanych o 10 wierzchołkach:

    *            *  
    |            |
  * - * - *        * - * - *
                |
                *
 
 
    *            *  
    |            |
  * - * - *        * - * - *
   / \           |
   *  *          *

4. Czy sekwent \(\{p,q\to p,\lnot q\}\vdash\{p,q\}\) jest dowodliwy w systemie Gentzena dla logiki zdaniowej?

5. Czy sekwent \(\vdash(\forall x P(x) \to \exists y \forall z R(y, z) ) \to \exists x \forall z (\lnot P(x) \lor R(x, z))\) jest dowodliwy w systemie Hilberta dla logiki pierwszego rzędu?

Kolokwium 2014/2015

Zadanie 1

Rozważamy klasę \(\mathcal{A}\) wszystkich grafów \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G), skończonych i nieskończonych, których wierzchołki można pokolorować pewną skończoną liczbą kolorów tak, że każdy trójkąt zawarty w \(\mathfrak{G}\) ma wierzchołki 3 różnych kolorów.

Udowodnij że \(\mathcal{A}\) nie jest aksjomatyzowalne żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z relacji krawędzi \(E\).

Zadanie 2

Niech dane będą dwa grafy: \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) będący szkieletem sześcianu (8 wierzchołków, 12 krawędzi) i \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) będący kopią \(\mathfrak{G}\) pozbawioną jednej krawędzi.

Napisz zdanie o minimalnym zagnieżdżeniu kwantyfikatorów, rozróżniające \(\mathfrak{G}\) i \(\mathfrak{H}\). Uzasadnij poprawność zdania, nie uzasadniaj minimalności zagnieżdżenia.

Zadanie 3

Rozstrzygnij, czy następująca formuła jest twierdzeniem logiki intuicjonistycznej:

\((p\to q)\to((r\to q)\to(r\to p)).\)

Egzamin 2014/2015

Zadanie 1 (10 punktów)
Słowo \(w \in \{0,1\}^+\) nazwiemy cyklicznym jeśli istnieje słowo \(v\), takie że \(w=v^nu\), gdzie \(u\) jest prefiksem \(v\) i \(n\geq 2\). Niech \(\Sigma=\{\leq, X\}\) i rozważmy zbiór modeli-słów nad \(\Sigma\). Napisz zdanie \(\varphi\) pełnej logiki drugiego rzędu SO, które jest prawdziwe dokładnie w tych modelach-słowach które odpowiadają słowom cyklicznym.

Zadanie 2 (10 punktów)
Mówimy, że graf skończony \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) (nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\) da się pokryć sumą rozłącznych krawędzi, gdy jest utworzony jako suma pewnej liczby rozłącznych wierzchołkowo krawędzi, z dodanymi w dowolny sposób dodatkowymi krawędziami pomiędzy już istniejącymi wierzchołkami.

Udowodnij, że nie istnieje zdanie \(\psi\) logiki pierwszego rzędu takie, że \(\mathfrak{G}\models\psi\) wtedy i tylko wtedy gdy \(\mathfrak{G}\) da się pokryć sumą rozłącznych krawędzi.

Zadanie 3 (10 punktów)
Proszę napisać zdanie logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą arytmetyki, które jest prawdziwe w standardowym modelu arytmetyki wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego dodatniego \(n\in\mathbb{N}\) istnieje dodatnie rozwiązanie równania \(x^n+y^n+z^n=t^n\) złożone z liczb naturalnych.

Zadanie 4 (10 punktów)
Skonstruuj ciąg formuł \((\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}\) klasycznej logiki zdaniowej, taki, że \(|\varphi_n|=O(n)\) i istnieje dokładnie \(n^2\) różnych wartościowań \(\varrho:FV(\varphi_n)\to\{0,1\}\), które spełniają \(\varphi_n\).

TEST

1. Czy istnieje formuła MSO definiująca własność opisaną w Zadaniu 1?

2. Czy \(\langle\mathbb{Q},+,*\rangle\equiv\langle\mathbb{R},+,*\rangle\)? (Działania algebraiczne w obu strukturach są naturalne, \(\equiv\) oznacza elementarną równoważność.)

3. Czy teoria pierwszego rzędu struktury \(\langle\mathbb{N},\leq\rangle\) (porządek jest naturalny) jest rozstrzygalna?

4. Założeniem w jednej z implikacji twierdzenia Codda jest to, że uniwersum struktury (nad skończoną sygnaturą) jest równe jej dziedzinie aktywnej. Czy ta własność da się sformalizować zdaniem logiki pierwszego rzędu?

5. Przypuśćmy, że \(\models\varphi\to\psi\), przy czym obie formuły logiki pierwszego rzędu nie zawierają kwantyfikatorów. Czy istnieje interpolant \(\xi\) spełniający \(\models\varphi\to\xi\) i \(\models\xi\to\psi,\) oraz \(FV(\xi)=FV(\varphi)\cap\ FV(\psi)\)?

Egzamin poprawkowy 2014/2015

Dwa z zadań są osnute wokół Lematu Koeniga w następującym sformułowaniu:
Założenie: Graf \(\mathfrak{T}\) (gotyckie T) jest nieskończonym drzewem skierowanym, w którym stopień każdego wierzchołka jest skończony.
Teza: W drzewie \(\mathfrak{T}\) istnieje nieskończona ścieżka.

Zadanie 1 (10 punktów)

Sformalizuj jednym zdaniem pełnej logiki drugiego rzędu SO założenie Lematu Koeniga: napisz zdanie \(\varphi\) takie, że jeśli graf skierowany \(\mathfrak{T}\models\varphi,\) to \(\mathfrak{T}\) jest nieskończonym drzewem skierowanym, w którym stopień każdego wierzchołka jest skończony.

Zadanie 2 (10 punktów)

Udowodnij, że nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) logiki pierwszego rzędu formalizujący negację tezy Lematu Koeniga, czyli taki, że dla każdego grafu skierowanego \(\mathfrak{T}\), jeśli \(\mathfrak{T}\models\Delta\) to albo \(\mathfrak{T}\) nie jest drzewem, albo nie zawiera nieskończonej ścieżki.

Zadanie 3 (10 punktów, po 5 za każdą z części)

Kwadrat kartezjański \(\mathfrak{G}^2\) grafu \(\mathfrak{G}=\langle G,E^\mathfrak{G}\rangle\) to struktura
\(\langle G\times G,E\rangle\), w której \(\langle(g,h),(g',h')\rangle \in E\) zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy \(\langle g,g'\rangle \in E^\mathfrak{G}\) i \(\langle h,h'\rangle \in E^\mathfrak{G}\).

1. Wykaż, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) o \(n > 1\) wierzchołkach zachodzi \(\mathfrak{G}^2\not\equiv_{n+1}\mathfrak{G}.\)
2. Podaj przykład skończonego grafu \(\mathfrak{G}\) o \(n > 1\) wierzchołkach spełniającego \(\mathfrak{G}^2\equiv_n\mathfrak{G}.\)

Zadanie 4 (10 punktów)

Niech zbiór \(X\) będzie spektrum zdania \(\varphi\) nad sygnaturą \(\Sigma\), tzn., niech \(X=\{ n\in\mathbb{N}~/~\)istnieje struktura \(\mathfrak{A}\) mocy \(n\) spełniająca \(\varphi\}.\)

Udowodnij, że zbiór \(\{ m+n~|~m,n\in X\}\) też jest spektrum pewnego zdania \(\psi\) (w konstrukcji wolno powiększyć sygnaturę o nowe symbole).

Zadanie 5 (10 punktów)

Dla danej formuły \(\varphi(x)\) w języku arytmetyki skonstruuj formułę \(\#\varphi(x)\), również w języku arytmetyki, o następującej własności:

\((\mathbb{N},x:n)\models \#\varphi(x)\) wtw \(|\{m\in\mathbb{N}~|~(\mathbb{N},x:m)\models\varphi(x)\}|=n.\)

Kolokwium 2015/2016

Zadanie 1

Liniowy porządek (ścisły) \(\mathfrak{A}=\langle A, < \rangle\) nazwiemy całkiem niegęstym, jeśli dla każdych dwóch elementów \(x,y\in A\) takich że \(x < y\), istnieje tylko skończenie wiele elementów \(z\in A\) spełniających warunek \(x < z < y\).

Udowodnij, że nie istnieje żaden zbiór \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą składającą się wyłącznie z symbolu \( < \), taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) jest całkiem niegęstym porządkiem liniowym.

Zadanie 2

Dla danego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu niech \(spec(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|~\)istnieje model \(\varphi\) mocy \(n\}\).

Dla danego zbioru \(A\subseteq\mathbb{N}\) niech \(A^\Sigma=\{\sum^r_{i=1}a_i~|~r\geq1,~a_1,\ldots,a_r\in A\}.\)

Dla danego zdania \(\varphi,\) skonstruuj zdanie \(\psi\) takie, że \(spec(\psi)=spec(\varphi)^\Sigma.\) Można przy tym założyć, że \(\varphi\) nie zawiera symboli funkcyjnych oraz rozszerzyć sygnaturę.

Zadanie 3

Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej. Niech \(\Delta,\Gamma\) będą dwoma zbiorami formuł spełniającymi \(\Gamma\models\Delta\). Udowodnij następujące nieskończone rozszerzenie Twierdzenia o interpolacji.

Istnieje zbiór \(\Theta\) taki, który zawiera wyłącznie zmienne zdaniowe, które występują zarówno w \(\Gamma\) jak i w \(\Delta\), oraz spełniający \(\Gamma\models\Theta\) i \(\Theta\models\Delta.\)

Egzamin 2015/2016

Dla danego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego lub drugiego rzędu jego spektrum to zbiór
\(spec(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\varphi\) mocy \(n\}.\)

Zadanie 1 (10 punktów)
Napisz formułę \(\varphi(x,y)\) w języku arytmetyki, dla której zachodzi

\((\mathbb{N},x:n,y:m) \models \varphi(x,y)\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(m=\sum_{i=1}^n i^n\)

Zadanie 2 (10 punktów)

Graf \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) (nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\)) jest przedstawiony na poniższym rysunku (ma 5 wierzchołków i 8 krawędzi):

*---*
|\ /|
| * |
|/ \|
*---*

Udowodnij, że każdy graf \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) taki, że \(\mathfrak{H}\equiv_3\mathfrak{G}\), ma nieparzystą liczbę wierzchołków większą od 3.

Zadanie 3 (10 punktów)

Udowodnij, że dla każdej klasy \(\mathcal{A}\) skończonych grafów, która jest zamknięta na izomorfizmy, istnieje
zbiór \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{A}\) zachodzi
równoważność: \(\mathfrak{A}\in\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\Delta\). Czy i jakie modele
nieskończone ma \(\Delta\) jest tu bez znaczenia.

Zadanie 4 (10 punktów)

Napisać zdanie \(\varphi\) logiki ESO, które jest prawdziwe w grafie \(G\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(G\) ma pokrycie wierzchołkowe zawierające nie więcej niż połowę wierzchołków.

Logika ESO to egzystencjalny fragment logiki drugiego rzędu (SO) - logika ta zwiera formuły postaci
\(\exists_{R_1}\ldots\exists_{R_n}\ \varphi\), gdzie podane kwantyfikatory to kwantyfikatory drugiego rzędu, a \(\varphi\) jest formułą pierwszego rzędu.

Zbiór wierzchołków jest pokryciem wierzchołkowym, jeśli zawiera przynajmniej jeden koniec każdej krawędzi grafu.

TEST

1.
Czy klasa grafów dwudzielnych jest definiowalna (wśród grafów skończonych) zdaniem logiki pierwszego
rzędu (nad sygnaturą zawierającą wyłącznie binarny symbol relacyjny \(E\))?

2.
Czy \(\langle\mathbb{R},\oplus\rangle\equiv\langle\mathbb{R_+},\oplus\rangle\)? W pierwszej strukturze interpretacja dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\oplus\) to naturalne dodawanie, a w drugiej naturalne mnożenie, \(\equiv\) oznacza elementarną równoważność.

3.
Czy dla danych zdań \(\varphi\), \(\psi\) logiki pierwszego rzędu zawsze istnieje zdanie logiki pierwszego rzędu \(\xi\) (nad dowolną sygnaturą) takie, że \(spec(\xi)=spec(\varphi)\cap spec(\psi)\)?

4.
Niech \(\mathbb{R}\) to liczby rzeczywiste z dodawaniem i mnożeniem. Niech \(\Delta\) będzie zbiorem zdań prawdziwych w
\(\mathbb{R}\). Czy \(\Delta\) ma model przeliczalny?

5.
Niech \(R\) będzie relacją binarną na elementach dziedziny aktywnej. Czy domknięcie przechodnie relacji \(R\) można zdefiniować wyrażeniem algebry relacji?

Egzamin poprawkowy 2015/2016

Egzamin poprawkowy z Logiki dla informatyków, 22/02/2016

Zadanie 1 (10 punktów)
Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma własność silnej normalizacji jeśli dla każdego \(a\in A\) każda ścieżka zaczynająca się od \(a\) jest skończonej długości. (Takie relacje są istotne w badaniach systemów przepisywania termów i rachunku \(\lambda\).)

Udowodnij, że nie istnieje zdanie logiki pierwszego rzędu \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność silnej normalizacji.

Zadanie 2 (10 punktów)
Udowodnij, że istnieje zdanie logiki MSO \(\varphi\) takie, że \(\langle A,E\rangle\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność silnej normalizacji (zdefiniowaną w Zadaniu 1).

Zadanie 3 (10 punktów)
Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej. Wykaż, że istnieją interpolanty \(\varphi_n\) zawierające wyłącznie zmienne zdaniowe \(p_1,\ldots,p_n\) oraz długości \(O(n),\), takie, że tautologiami są formuły
\(\left((p_1\lor z_1)\land(\lnot z_1\lor p_2\lor z_2)\land(\lnot z_2\lor p_3\lor z_3)\land\ldots\land(\lnot z_{n-2}\lor p_{n-1}\lor z_{n-1})\land(\lnot z_{n-1}\lor p_n)\right)\to\varphi_n\)
oraz
\(\varphi_n\to\left[\left((p_1\to x_1)\land((x_1\lor p_2)\to x_2)\land((x_2\lor p_3)\to x_3)\land\ldots\land((x_{n-1}\lor p_{n})\to x_n)\right)\to x_n\right].\)

Zadanie 4 (10 punktów)
To zadanie dotyczy algebry relacji. Antyzłączenie (ang. antijoin) dwóch wyrażeń \(E\) i \(F\) o odpowiednio \(m\) i \(n \) kolumnach, oznaczane \(E \triangleright_{i=j} F\), ma następującą semantykę:

\([[E \triangleright_{i=j} F]]=\{\vec{a}\in[[E]]~|~\)nie istnieje \(\vec{b}\in[[F]]\) takie, że \(a_i=b_j\}\).

Napisz wyrażenie standardowej algebry relacji, które jest równoważne \(E \triangleright_{i=j} F\).

TEST

1.
Czy dla każdej klasy \(\mathcal{A}\) skończonych grafów, która jest zamknięta na izomorfizmy, istnieje zbiór \(\Delta\) uniwersalnych zdań logiki pierwszego rzędu taki, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{A}\) zachodzi równoważność: \(\mathfrak{A}\in\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\Delta.\) Czy i jakie modele nieskończone ma \(\Delta\) jest tu bez znaczenia.

Zdanie jest uniwersalne, gdy ma postać \(\forall x_1\ldots\forall x_n\varphi,\) gdzie \(\varphi\) nie zawiera kwantyfikatorów.

2.
Dla przypomnienia, spektrum \(\mathit{Spec}(\varphi)\) zdania \(\varphi\) to zbiór \(\{n\in\mathbb{N}~|\)istnieje model zdania \(\varphi\) mocy \(n\}.\) Wiadomo, że jeśli w zdaniu \(\varphi\) występują wyłącznie jednoragumentowe symbole relacyjne, to \(\mathit{Spec}(\varphi)\) jest albo skończony, albo jego dopełnienie jest skończone.

Czy istnieje zdanie \(\varphi\), w którym występuje wyłącznie jeden jednoragumentowy symbol funkcyjny, oraz \(\mathit{Spec}(\varphi)\) nie jest ani skończony, ani jego dopełnienie nie jest skończone?

3.
Czy poniższa formuła poprawnie formalizuje własność: "istnieje dokładnie jeden element, który spełnia formułę \(\varphi(x)\)":
\[\exists x\forall y(\forall z((z=x \lor z=y)\to\varphi(z))\to x=y).\]

4.
Formuła Peirce'a \(((p\to q)\to p)\to p\) nie jest twierdzeniem zdaniowej logiki intuicjonistycznej. Czy istnieje model Kripkego o jednym stanie, w którym ta formuła nie jest wymuszona?

5.
Czy istnieje formuła \(\varphi(n,m)\) w języku arytmetyki taka, która orzeka w standardowym modelu arytmetyki, że \(m\)-tą cyfrą rozwinięcia dziesiętnego liczby \(\pi=3.14\ldots\) jest \(n.\) Na przykład miałyby zachodzić
\((\mathfrak{N},m:1,n:3)\models\varphi\), \((\mathfrak{N},m:2,n:1)\models\varphi\), \((\mathfrak{N},m:3,n:2)\not\models\varphi\).

Kolokwium 2016/2017

Zadanie 1
Częściowy porządek \(\mathfrak{A}=\langle A,\leq\rangle\) należy do klasy \(\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy:

(a) zawiera nieskończenie wiele elementów minimalnych;

(b) każdy nie-minimalny element \(a\in A\) jest supremum pewnego skończonego zbioru elementów minimalnych w \(\mathfrak{A}\).

Czy klasa \(\mathcal{A}\) jest aksjomatyzowalna jednym zdaniem, aksjomatyzowalna zbiorem zdań ale nie jednym zdaniem, bądź nieaksjomatyzowalna nawet zbiorem zdań?

Zadanie 2
Gra w życie toczy się na nieskończonej planszy \(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\). Sąsiadami komórki \((x,y)\) jest osiem komórek \((x',y')\neq (x,y)\) dla których \(|x-x'|\leq 1\) i \(|y-y'|\leq 1.\)

Każda komórka może znajdować się w jednym z dwóch stanów: może być albo żywa, albo martwa. Czas jest dyskretny, stany komórek zmieniają się synchronicznie wedle następujących reguł: martwa komórka, która ma dokładnie 3 żywych sąsiadów, staje się w następnym kroku żywa, a żywa komórka z 2 albo 3 żywymi sąsiadami pozostaje nadal żywa, w przeciwnym przypadku umiera.

Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\leq_1,\leq_2,U\rangle,\) gdzie \((x_1,x_2)\leq_i(y_1,y_2)\) wtw \(x_i\leq y_i\). \(U\) jest relacją unarną, którą traktujemy jako wkazanie żywych komórek na planszy do gry w życie. Wykaż, że dla każdego \(k\) istnieje formuła \(\varphi_k(x)\) z jedną zmienną wolną, dla której zachodzi:

\((\mathfrak{A},x:a)\models\varphi\) wtw komórka \(a\) jest żywa po \(k\)-tym kroku gry w życie, startującej z pozycji opisanej przez \(U.\)

Zadanie 3
Zadanie dotyczy klasycznej logiki zdaniowej nad zbiorem zmiennych zdaniowych \(\{p_0,p_1,\ldots\}.\)

Skonstruować bądź udowodnić że nie istnieje zbiór \(\Delta\) zdań logiki zdaniowej taki, że wartościowania \(v\) spełniające zbiór \(\Delta\) to dokładnie takie, dla których zbiór \(\{i\in\mathbb{N}~|~v(p_i)=1\}\) jest skończony.

Egzamin 2016/2017

Zadanie 1

Niech dana będzie sygnatura \(\Sigma.\) Struktura \(\mathfrak{A}\) nad \(\Sigma\) ma własność \(F\) gdy dla każdych dwóch termów \(t,s\) nad \(\Sigma\) o (łącznie) jednej zmiennej wolnej \(x\), zbiór elementów \(a\in A\) spełniających \((\mathfrak{A},x:a)\models t=s\) jest albo skończony, albo jest całym zbiorem \(A.\) Na przykład, ciało liczb rzeczywistych \(\langle \mathbb{R},+,*,1\rangle\) ma własność \(F.\)

Udowodnij, że

a) Jeśli \(\Sigma\) zawiera jeden symbol \(f\) jednoargumentowej funkcji, to nie istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).
b) Jeśli \(\Sigma\) zawiera wyłącznie symbole stałych i relacji, to istnieje zbiór zdań \(\Delta\) nad \(\Sigma\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\) ma własność \(F\).

Zadanie 2

Zajmujemy się częściowymi porządkami postaci \(\langle A,\leq\rangle\) nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(\leq\). Niech wówczas \(\langle \tilde{A},\tilde\leq\rangle\) oznacza częściowy porządek uzyskany z \(\langle A,\leq\rangle\) przez dodanie nowego elementu największego i nowego elementu najmniejszego.

Udowodnij, że dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle
B,\leq_B\rangle\), jeśli \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\) to \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\).

Zadanie 3

Pracujemy ze słowami nad alfabetem \(\{a,b\}\), tj. mamy ustaloną sygnaturę \(\{\leq, a(\cdot), b(\cdot)\}\) i rozważamy jedynie skończone struktury, w których \(\leq\) jest interpretowany jako liniowy porządek, a \(a(\cdot)\) i \(b(\cdot)\) jako dwa rozłączne podzbiory w sumie dające całe uniwersum.

Zdefiniuj język regularny zadany wyrażeniem \((ab^*a)^+\) w logice MSO. Czy jest on definiowalny w logice pierwszego rzędu?

Zadanie 4

Rozważmy narysowany poniżej graf nieskierowany \(D_n\) kształtu drabiny, przy czym ``szczebli'' jest \(n\) a wierzchłków \(2n\):

 A          A'
 *--*--*--...--*--*--*
 | | |    | | |
 | | | ... | | |
 | | |    | | |
 *--*--*--...--*--*--*
 B          B'

Niech \(M_n\) (M od Möbius) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,B')\) i \((B,A')\).

Niech \(W_n\) (W od Walec) to graf otrzymany z \(D_n\) przez dodanie krawędzi \((A,A')\) i \((B,B')\).

Napisać zdanie \(\varphi\) logiki MSO takie, że dla każdego \(n>5\) rozróżnia ono grafy \(W_n\) i \(M_n,\) tzn. \(W_n\models\varphi\) wtw. \(M_n\models\lnot\varphi.\)

Wskazówka: Rozważ kolorowania tych struktur dwoma kolorami.

TEST

1
Zakładamy notację z zadania 2. Czy dla każdego \(n\) i dowolnych \(\langle A,\leq_A\rangle\), \(\langle B,\leq_B\rangle\) zachodzi implikacja: jeśli \(\langle \tilde{A},\tilde\leq_A\rangle\equiv_n \langle\tilde{B},\tilde\leq_B\rangle\) to \(\langle A,\leq_A\rangle\equiv_n\langle B,\leq_B\rangle\)?

2
Czy istnieje formuła arytmetyczna \(\varphi(x,y,z)\) taka, że dla każdych trzech liczb naturalnych \(p,n,k\) zachodzi równoważność: \((\mathfrak{A},x:p,y:n,z:k)\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian \(\sum_{i=1}^n\beta(p,i)x^i\) ma dokładnie \(k\) różnych pierwiastków naturalnych? (Przez \(\beta\) oznaczamy funkcję beta G\"odla.)

3
Czy obie poniższe formuły zdaniowe są tautologiami intuicjonistycznymi?

A \(\lnot\lnot( \lnot p \lor p)\)
B \(\lnot\lnot p \lor \lnot p\)

4
Zajmujemy się klasyczną logiką zdaniową. Mamy dane dwie formuły \(\varphi,\psi,\) które nie zawierają żadnych wspólnych zmiennych zdaniowych. Ponadto \(\not\models\lnot\varphi\) i \(\not\models\psi.\)

Czy możliwe jest, że \(\models\varphi\to\psi\)?

5
Czy poniższy problem jest rozstrzygalny:

Dane: Formuła \(\varphi(x)\) z jedną zmienną wolną, logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą \(+,*,0,1\)\\

Pytanie: Czy istnieje \(a\in\mathbb{N}\) takie, że \((\langle \mathbb{N},+,*,0,1\rangle,x:a)\models\varphi\)?

Egzamin poprawkowy 2016/2017

Wiele z zadań odnosi się do nieskierowanego grafu \(\mathfrak{G}\) o 24 wierzchołkach z jedną symetryczną relacją krawędzi \(E\), narysowanego na obrazku pod linkiem http://smurf.mimuw.edu.pl/node/1861 (na egzaminie obrazek był wydrukowany).

Zadanie 1
Napisz formułę pierwszego rzędu \(\varphi(x,y)\) z dwoma zmiennymi wolnymi \(x, y\) taką, że \((\mathfrak{G},x:a,y:b)\models\varphi\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(a\) i \(b\) są przeciwległymi wierzchołkami jednego z oczek sześciokątnej siatki. Na przykład powinno to zachodzić dla \(x\) i \(y\) będacych dwoma kółkami, a nie powinno zachodzić dla żadnej z par zawierających gwiazdki.

Zadanie 2
Rozszerzamy sygnaturę grafów o dodatkowe symbole stałych \(\circ\) i \(\star\). Tworzymy dwie kopie \(\mathfrak{G}\), oznaczone \(\mathfrak{G}_1\) i \(\mathfrak{G}_2\), w których interpretacjami nowych symboli stałych są: w \(\mathfrak{G}_1\) czarne kółko i czarna gwiazdka; w \(\mathfrak{G}_2\) białe kółko i biała gwiazdka, w tej właśnie kolejności.

Proszę wskazać strategię dla gracza I w grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e \(G_2(\mathfrak{G}_1,\mathfrak{G}_2)\) oraz napisać zdanie o randze kwantyfikatorowej 2, rozróżniające te dwie struktury.

Zadanie 3
Pracujemy ze strukturami-słowami nad alfabetem \(\{a,b\}\), tj. mamy ustaloną sygnaturę \(\{\leq, a(\cdot), b(\cdot)\}\) i rozważamy jedynie skończone struktury, w których \(\leq\) jest interpretowany jako liniowy porządek, a \(a(\cdot)\) i \(b(\cdot)\) jako dwa rozłączne podzbiory w sumie dające całe uniwersum.

Czy język zdefiniowany zdaniem pełnej logiki drugiego rzędu

\(\exists R [\forall x\forall y (R(x,y)\to (R(y,x) \land (a(x)\leftrightarrow
b(y))))\land \forall x \exists! y R(x,y)]\)

jest definiowalny w logice MSO? (\(\exists!\) oznacza ``istnieje dokładnie jeden'' i jest skrótem znanej formuły pierwszego rzędu.)

Zadanie 4

Mamy dany skończony skierowany graf \(\mathfrak{H}=(\{1,\ldots,n\},E).\) Zakładamy, że zawiera on dla każdego wierzchołka \(i\) krawędź \((i,i)\in E\). Zakodowujemy go jako zbiór \(\Delta_\mathfrak{H}\) formuł klasycznej logiki zdaniowej: dla każdego wierzchołka \(i\in\{1,\ldots,n\}\) tworzymy zmienną zdaniową \(p_i\). Teraz kładziemy

\(\Delta_\mathfrak{H}=\{p_i\to p_j~|~(i,j)\in E\}.\)

Udowodnij, że \(\Delta_\mathfrak{H}\cup\{\lnot( p_i\leftrightarrow p_j)\}\) jest spełnialne wtedy i tylko wtedy, gdy \(i\) i \(j\) nie należą do tej samej silnej składowej \(\mathfrak{H}.\)

TEST

1.
Używamy grafu \(\mathfrak{G}\) z zadania 1. Czy istnieje formuła pierwszego rzędu \(\varphi(x,y)\) z dwoma zmiennymi wolnymi, która w \(\mathfrak{G}\) definiuje porządek liniowy?

2.
Czy istnieje formuła logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą grafów, która jest prawdziwa w grafie \(\mathfrak{H}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{H}\) jest izomorficzny z podgrafem indukowanym grafu \(\mathfrak{G}\) z zadania 1?

3.
Czy możliwe jest, że pewnien zbiór zdań logiki pierwszego rzędu nad skończoną sygnaturą ma dwa modele nieskończone które nie są elementarnie równoważne, a jednocześnie wszystkie jego modele przeliczalne są izomorficzne?

4.
Czy poniższy dowód jest poprawny?

Twierdzenie Klasa wszystkich relacji równoważności \(\sim\), których wszystkie klasy abstrakcji są skończone, nie jest aksjomatyzowalna żadnym zbiorem zdań logiki pierwszego rzędu.

Dowód: Przypuśćmy wbrew tezie, że \(\Delta\) jest taką aksjomatyzacją. Niech

\(\bar{\Delta}=\Delta\cup\{\exists x_1\ldots\exists x_n\bigwedge_{1\leq i < j\leq
n}(x_i\neq x_j \land x_i\sim x_j)~|~n\in\mathbb{N}\}.\)

Każdy skończony podzbiór \(\bar{\Delta}\) jest spełnialny, bo zawarte w nim skończenie wiele ``dodanych'' zdań nie wymaga istnienia nieskończonych klas abstrakcji. Zatem z Twierdzenia o zwartości cały \(\bar{\Delta}\) jest spełnialny. To prowadzi do sprzeczności, bo dołączone zdania wymagają istnienia nieskończonych klas abstrakcji, a \(\Delta\) zabrania ich istnienia.

5.
Czy poniższy problem jest częściowo rozstrzygalny:\\

Dane: Formuła bezkwantyfikatorowa \(\varphi(x)\) z jedną zmienną wolną, logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą \(+,*,0,1\)

Pytanie: Czy istnieje \(a\in\mathbb{N}\) takie, że \((\langle \mathbb{N},+,*,0,1\rangle,x:a)\models\varphi\)?