Algorytmy i struktury danych

Opis

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Sylabus

Autorzy

Wymagania wstępne

Zawartość

Literatura

 1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
 2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

Literatura

 1. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
 2. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

Materiały elektroniczne - wykłady

Wstęp: poprawność i złożoność algorytmu

Wykład Algorytmy i struktury danych jest poświęcony przede wszystkim koncepcyjnym i strukturalnym metodom efektywnego rozwiązywania problemów na komputerze. Podstawowym elementem przy rozwiązywaniu zadanego problemu jest dobór algorytmu i struktury danych. Najważniejszymi aspektami algorytmu są jego poprawność i złożoność (czasowa i pamięciowa).

W przypadku złożoności czasowej, z reguły wyróżnimy pewną operację dominującą, a czas będziemy traktować jako liczbę wykonanych operacji dominujących. W ten sposób nasza analiza będzie zależna jedynie od algorytmu, a nie od implementacji i sprzętu. W przypadku sortowania, operacją dominującą jest przeważnie porównanie dwóch elementów, a w przypadku przeglądania drzewa - jedno przejście w drzewie między wierzchołkami. W przypadku algorytmów tekstowych operacją dominującą jest porównanie dwóch symboli. Zazwyczaj określamy pewien parametr \( n \), będący rozmiarem problemu wejściowego i określamy złożoność jako funkcję \( T(n) \), której argumentem jest rozmiar problemu. Z reguły będziemy przyjmować, że każda operacja arytmetyczna na małych liczbach daje się wykonać w jednym kroku. Przez "małe" rozumiemy liczby mające \( O(\log n) \) bitów.

Złożoność algorytmu może być rozumiana w sensie złożoności najgorszego przypadku lub złożoności średniej. Złożoność najgorszego przypadku nazywamy złożonością pesymistyczną - jest to maksymalna złożoność dla danych tego samego rozmiaru \( n \). W praktyce ważniejsza może się okazać złożoność średnia lub oczekiwana. W tym przypadku \( T(n) \) jest średnią (oczekiwaną) wartością złożoności dla wszystkich problemów rozmiaru \( n \). Tego typu złożoność zależy istotnie od tego, jaka się pod tym kryje przestrzeń probabilistyczna danych wejściowych. Z reguły zakładamy, że wszystkie dane wejściowe tego samego rozmiaru mogą się pojawić z tym samym prawdopodobieństwem. Jednakże jest to często mało realistyczne założenie. Przestrzeń probabilistyczna danych wejściowych może być bardzo skomplikowana. Prowadzić to może do bardzo trudnych (i wykraczających poza ten kurs) analiz.

Rozważmy następujący przykład. Przypuśćmy, że chcemy znaleźć pierwszą jedynkę w n-elementowej tablicy zerojedynkowej i nasz algorytm przegląda tablicę od strony lewej sprawdzając kolejne elementy. Niech operacją dominującą będzie sprawdzenie jednego elementu. Jeśli nie ma jedynki, to wykonamy \( n \) sprawdzeń. Jest to maksymalna liczba, zatem złożoność pesymistyczna wynosi \( T(n)=n \). Jeśli każdy ciąg binarny jest dany z tym samym prawdopodobieństwem, to łatwo policzyć, że złożoność średnia jest ograniczona przez stałą.

Do wyrażania złożoności stosujemy opis asymptotycznego wzrostu funkcji: \( f(n)\ =\ O(g(n)) \) oznacza, że \( f(n) \le c\cdot g(n) \) dla pewnej stałej \( c \). Gdy \( g(n)=n \), to mówimy, że \( f(n) \) jest liniowa, oraz dla \( g(n)=n^2 \) mówimy, że złożoność \( f(n) \) jest kwadratowa. Jeśli \( g(n) \) jest wielomianem, to wtedy mówimy o złożoności wielomianowej.

Będziemy używać dodatkowych notacji:

\( f(n)=\Theta(g(n)),\ f(n)=\Omega(n) \). Były one wprowadzone na wykładach z matematyki dyskretnej.

PRZYKŁAD

\( \frac{1}{100}\cdot n^2- 2n = \Theta(n^2 ), n^5+2^n = \Theta(2^n), n!=\Omega(10^n) \),

Konwencje językowe. Jaki jest najlepszy język do opisu algorytmu? Jest to przykład problemu nierozstrzygalnego. Niewątpliwie język ojczysty jest najlepszym językiem potocznym, a ulubiony język programowania jest najlepszym językiem do implementacji algorytmu. Język, którym będziemy opisywać algorytmy, jest gdzieś pomiędzy tymi językami - język potoczny nie wystarcza, a konkretny język programowania może spowodować, że "prosty" algorytm się zrobi nieczytelny. Będziemy używać, o ile się da, nieformalnych konstrukcji programistycznych, a w przypadkach bardzo prostych będziemy się starali pisać algorytm w języku Pascalopodobnym.

Poprawność algorytmu: niezmienniki, własność stopu

Przez poprawność algorytmu rozumiemy to, że daje on takie odpowiedzi, jakich oczekujemy. Oczywiście algorytm musi być poprawny, aby miało sens rozpatrywanie jego złożoności.

Pojęcie niezmiennika

Poprawność algorytmu sprowadza się do spełniania określonych niezmienników na różnych etapach wykonywania tego algorytmu. Rozważmy kilka przykładów pozwalających zrozumieć znaczenie niezmiennika.

Załóżmy, że mamy zbiór \( S \) składający się z \( n \) przedmiotów. Niektóre z przedmiotów są czarne, a niektóre białe. Zakładamy, że liczba czarnych przedmiotów jest nieparzysta.

Algorytm Biało-czarne1

 while |S|> 1 do begin
  pobierz dwa przedmioty z S; 
  if przedmioty są różnego koloru then wstaw z powrotem czarny 
 end;
 return kolor ostatniego przedmiotu w S;

Załóżmy, że mamy 10000001 czarnych przedmiotów i 1000000001 białych, jaki jest ostatni przedmiot? Rozpatrzmy niezmiennik: parzystość liczby czarnych przedmiotów.

Ponieważ na początku mamy nieparzystą liczbę czarnych przedmiotów, zatem wynikiem jest kolor czarny.

Rozpatrzmy modyfikację tego algorytmu, zakładamy że \( n \) jest niezerowe.

Algorytm Biało-czarne2

 while  |S|> 1 do begin 
  pobierz dwa przedmioty z S; 
  if co najmniej jeden jest biały then wstaw z powrotem jeden biały; 
 end; 
 return kolor ostatniego przedmiotu w S;

Załóżmy, że mamy 10000001 czarnych przedmiotów i 1000000001 białych, jaki jest ostatni przedmiot? Tym razem rozważmy niezmiennik: znak liczby białych przedmiotów. (Znak liczby jest równy 0, jeśli jest ona równa zeru, 1 - jeśli jest większa od zera.) Zatem ostatnim przedmiotem jest przedmiot biały.

Własność stopu

Jednym z podstawowych elementów poprawności algorytmu jest własność stopu: dla poprawnych danych wejściowych algorytm zatrzymuje się w skończonym czasie.
Na przykładzie czterech krótkich algorytmów pokażemy, że sprawdzanie własności stopu może nie być czynnością trywialną.

Algorytm Suma-Kwadratów-Cyfr

 while ((n <>4) and (n <> 1)) do
  n:= suma kwadratów cyfr liczby n;

Algorytm 6174

// n jest czterocyfrową liczbą naturalną niepodzielną przez 1111 
// pierwszymi cyframi n mogą być zera 
 while (n<>6174) do
    n1:= największa liczba czterocyfrowa, której cyfry są permutacją cyfr liczby n; 
    n2:= najmniejsza liczba czterocyfrowa, której cyfry są permutacją cyfr liczby n; 
    n:= n1 - n2

W przypadku liczb trzycyfrowych rolę liczby 6174 pełni liczba 495. W przypadku liczb pięciocyfrowych nie ma takiej pojedyńczej liczby.

Rozpatrzmy następujący algorytm (zaprojektowany podobno przez
Fibonacciego) na rozkład ułamka na sumę parami różnych ułamków Egipskich,

tzn. ułamków postaci \( \frac{1}{q_i} \).

Rozkład Egipski jest postaci \( \hspace{0.4cm} \frac{p}{q}\ =\ \frac{1}{q_1}+\frac{1}{q_2}+\frac{1}{q_3}+\frac{1}{q_4}+\ldots , \hspace{0.4cm} \) gdzie \( q_1 < q_2 < q_3 < \ldots \) są liczbami naturalnymi:

Każdy ułamek ma rozkład Egipski, oto przykład takiego rozkładu:

\( 31/311\ =\ 1/12 + 1/63 + 1/2799 + 1/8708 \)

Niech \( DolnyEgipt(x) \) oznacza najwięszy ułamek Egipski (tzn. postaci \( \frac{1}{q} \)) nie przekraczający x.

Przykłady:
\( DolnyEgipt(2/3)=1/2,\ DolnyEgipt(4/5)=1/2,\ \)
\( DolnyEgipt(2/5)=1/3,\ DolnyEgipt(2/7)=1/4. \)

Niech \( 1\le p < q \) będą dwiema względnie pierwszymi liczbami naturalnymi. Następujący algorytm oblicza rozkład (niekoniecznie najkrótszy) nieskracalnego ułamka \( \frac{p}{q} \) na ułamki Egipskie.

Algorytm Rozkład-Egipski\( (p,q) \)

(algorytm Fibonacciego) 
 x:=p/q; 
 while (x>0) do
   y:=DolnyEgipt (x); output y; 
   x:=x-y;

Nasz algorytm dla wejścia (31,311), tzn. \( x=31/311 \), wyprodukuje 10 składników w rozkładzie Egipskim.

Dla wejścia \( \frac{7}{15} \) otrzymamy jako wynik następujący ciąg ułamków Egispskich: \( \hspace{0.5cm} \frac{1}{3},\ \frac{1}{8},\ \frac{1}{120}. \)

Algorytm ma własność stopu ponieważ liczniki kolejnych dodatnich wartości \( x \) (przedstawionych jako nieskracalne ułamki) maleją
(pozostawiamy dowód tego faktu jako ćwiczenie).
Oto przykład ciągu kolejnych wartości \( x \): 4/5 -> 3/10 -> 1/10. Liczniki maleją: \( 4>3>1 \).
W pewnym momencie licznik liczby \( x \) dochodzi do jedynki, wtedy następna wartość \( x \) staje się zerem i algorytm zatrzymuje się.
Zatem algorytm wykonuje co najwyżej \( p \) iteracji dla wejścia \( p/q \).

Innym przykładem związanym z ułamkami jest następujący algorytm.
Mamy zbiór ułamków \(X\;=\; \{1/1,\; 1/2,\; 1/3,\; \ldots 1/100\}\).
dopóki zbiór ma co najmniej 2 elementy wykonaj
pobierz dwa różne elementy \(a,b\) z tego zbioru i włóż \(f(a,b)\).
return(ostatni jedyny element).

Jaki będzie wynik jeśli \(f(a,b)\,=\,ab/(a+b)\),
a jaki jeśli \(f(a,b)\,=\,ab+a+b.\) ?

W pierwszym przypadku niezmiennikiem jest wartość sumy odwrotności elementów zbioru X,
w drugim przypadku jeśli do odwrotności każdego elementu dodamy 1, to wartość iloczynu
otrzymanych liczb jest niezmiennikiem.

Rozpatrzmy jeszcze jeden ciekawy przykład związany z własnością stopu. Załóżmy, że mamy ciąg cykliczny liczb całkowitych zadany przez tablicę \(A[0..n-1]\), czyli pozycja \(0\) jest następną po pozycji \(n-1\)..
Nasz obecny algorytm jednocześnie dla każdej pozycji zmieniai jej wartość na wartość różnicy między wartością na danej pozycji i cyklicznie następnej. Pytamy się dla jakich \( n\) algorytm ten zatrzymuje się dla każdych danych całkowitoliczbowych w tablicy długości \(n+1\).

Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód tego że dla ciągów których długość jest potęgą dwójki (czyli \(n=2^k-1\) dla pewnego \(k\)) algorytm ten ma własność stopu dla każdego ciągu całkowitoliczbowego tej długości .

Algorytm Ciąg-cykliczny

 while ciąg nie składa się z samych zer do
 pom:= A[0]
 for i=0 to n-2 
  A[i]:=|A[i]-A[i+1|
 A[n-1]:=|A[n-1]-pom|

Pierwsze trzy algorytmy mają własność stopu. W pierwszym łatwo to sprawdzić, gdyż dla \( n>100 \) następna wartość jest istotnie mniejsza.

Pozostawiamy jako ćwiczenie znalezienie najkrótszego koncepcyjnie dowodu własności stopu dwu pierwszych algorytmów (nie chodzi nam tu o brutalny dowód polegający na sprawdzeniu wszystkich przypadków przez komputer). Algorytm Ciąg-cykliczny, pomimo swojej prostoty, ma nietrywialą własność stopu (dla ciągu o długości będącej potęgą dwójki).

Następny algorytm jest bardziej abstrakcyjny. Pochodzi on od Collatza (jak również od polskiego matematyka Ulama).

Algorytm Collatza

 while n \neq 1 do
  if  n parzyste then n := n div 2; else n := 3*n+1;

Algorytm Collatza jest bardzo zagadkowy. Nie wiadomo, czy dla każdej dodatniej liczby całkowitej \( n \) ma on własność stopu. Problem ten postawił L. Collatz w roku 1937, wiadomo, że własność stopu zachodzi dla każdego \( 1 \le n \le 10^{16} \).

dla \(n = 27\) cały proces zajmuje aż 111 kroków z maksymalną wartością 9232

Rozważmy jeszcze jeden bardzo dziwny algorytm. Niech \(x^R\) oznacza wartość liczby będącej odwróceniem zapisu dziesiętnego liczby x, np \(12^R=21\).

Algorytm Dziwny

 while x <> x^R do
  x := x+x^R;

Algorytm Dziwny jest również zagadkowy. Nie wiadomo, czy dla każdej dodatniej liczby całkowitej \( n \) ma on własność stopu W szczególności najciekawszy jest przypadek liczby 196.

Jeśli zamiast zapisu dziesiętnego weźmiemy binarny to algorytm nie zawsze ma własność stopu, np. dla liczby 22 zapisanej binarnie nigdy sie nie zatrzyma. W tym przypadku co kilka iteracji otrzymamy liczbę (zapisaną binarnie) typu \(10 1^k 01 0^k \) dla coraz większych k.

Opis algorytmu za pomocą niezmienników

Niezmienniki są często podstawową konstrukcji algorytmu na poziomie koncepcyjnym. Opisujemy jedynie co dana część algorytmu ma wykonać w sensie zachowania odpowiedniego niezmiennika. Reszta jest czasami prostą sprawą natury inżynieryjno-technicznej.

Zademonstrujemy to na następujacym przykładzie posegregowania tablicy liczbowej \( A[1..n] \) względem elementu \( x \). Dla zbiorów pozycji \( X,Y \) tablicy \( A \) piszemy \( X < Y \) gdy każda pozycja w X jest mniejsza od każdej pozycji w \( Y \). Piszemy \( A[X] < a \) gdy wartości na pozycjach X są mniejsze od a (podobnie z równością).

Zdefiniujmy następujący niezmiennik

\( \alpha(M,R,W,x):\ \ \) \( M < R < W,\ A[M] < x,\ A[R]=x,\ A[W]>x \)

Nazwy M,R,W biorą się od Mniejsze, Równe, Większe.

Naszym problemem jest poprzestawiać elementy tablicy tak aby dla pewnych zbiorów M,R,W dających w sumie cały zbiór pozycji zachodził niezmiennik \( \alpha(M,R,W) \) (algorytmy tego typu maja zastosowanie w implmentacji bardzo praktycznego algorytmu Quicksort).

Algorytm wykonuje swoje zadanie startując od zbiorów pustych i zwiększając zbiory. Chcemy aby algorytm działał w miejscu (dodatkowa pamięć stała) i w każdej iteracji wykonywał stałą liczbę operacji.

Algorytm PosegregujTablicę

 M:= ∅; R:= ∅; W:= ∅; 
 while |M|+|R|+|W| <n do 
  zwiększ o jeden sumę |M|+|R|+|W| zachowując niezmiennik alpha(M,R,W,x) 
  w czasie i dodatkowej pamięci O(1)

Algorytm ten jest silnikiem algorytmu QuickSort, który jest praktycznie najszybszym algorytmem sortowania.

Możliwe są różne scenariusze tego algorytmu poprzez dospecyfikowanie niezmiennika. Na przykład możemy zażądąc aby zbiory M,R,W były sąsiednimi przedziałami, tworzącymi razem sufiks (lub prefiks) tablicy, lub aby M było prefiksem a W sufiksem tablicy. Otrzymamy różne algorytmy w pewnym sensie izomorficzne. Naturalnym jest aby zażądać, by każdy ze zbiorów M, R, W był przedziałem, nawet jeśli tego nie zażądamy to tak będzie po zakończeniu algorytmu. Jeśli zbiory są przedziałami to pojedyńcza iteracja polega na manipulacji w okolicy końców przedziałów.

Możemy problem ouogólnić i segregować tablicę względem większej liczby elementów, np. względem elementów \( x < y \). Teraz zamiast dwóch segmentów M, R, W tablicy A mamy pięć zbiorów pozycji, a niezmiennik zamienia się na

\( Z1 < Z2 < Z3 < Z4 < Z5,\ A[Z1] < x,\ A[Z2]=x, \)

\( x < A[Z3] < y,\ A[Z4]=y,\ A[Z5]>y. \)

Poprawność i złożoność 10 prostych algorytmów

Poniżej dokonamy pobieżnej analizy złożoności obliczeniowej dziesięciu prostych algorytmów i wykażemy, że ich złożoności są lepsze od złożoności kwadratowej rozwiązań naiwnych, chociaż nasze algorytmy będą niewiele bardziej skomplikowane od naiwnych.

Poza dwoma z nich (działającymi w czasie czas \( O(n \log n), \)) wszystkie algorytmy działają w czasie liniowym.

Dokładne analizy pozostawiamy jako ćwiczenia.

Algorytm 1. Przywódca ciągu

Przywódcą ciągu jest element, który występuje w ciągu więcej razy niż połowa długości tego ciągu. Naszym problemem jest policzenie przywódcy ciągu danego w tablicy \( A[1..n] \). Dla uproszczenia przyjmijmy, że w tym ciągu jest przywódca. Łatwo zmodyfikować algorytm tak, by sprawdzał istnienie przywódcy.

Algorytm Liczenie-Przywódcy

ile := 0;
for i := 1 to n do 
 if (ile = 0) then 
  ile:= ile+1 ; j := i;
 else if (A[i]=A[j]) then ile:=ile+1;
 else ile :=ile-1; 
return A[j];

Przyspieszenie wynika z następującej własności problemu: jeśli mamy dwa różne elementy w tablicy, to możemy je usunąć i przywódca pozostanie taki sam.

Algorytm można zmodyfikować tak, aby w czasie liniowym liczył słabego przywódcę: element, który występuje w tablicy więcej niż \( n/5 \) razy. W tym przypadku potrzebne są cztery liczniki odpowiadające czterem kandydatom na słabego przywódcę. Algorytm liczy element, który jest kandydatem na słabego przywódcę (jeśli istnieje taki przywódca, to na pewno jest nim wyliczony element). Jeśli istnieje słaby przywódca i mamy pięć różnych elementów, to można je usunąć bez zmiany wyniku. Pozostawiamy napisanie odpowiedniego algorytmu jako ćwiczenie.

Problem można rozwiązać inaczej, sortując tablicę, wtedy mamy złożoność \( O(n log n) \). Podamy potem również rozwiązanie metodą "dziel i zwyciężaj".

W animacji kolorem żółtym na końcu jest zaznaczony licznik słabego przywódcy, a jego nazwa jest umieszczona w niebieskim kwadraciku.

Algorytm 2. Szukanie sumy

Mamy dane dwie tablice posortowane rosnąco \( A,B \) i liczbę \( x \), pytamy, czy istnieją \( a \in A,\ b \in B \) takie, że \( x=a+b \).

Algorytm Szukanie Sumy

i := 1; j := n;
while (i < = n and j > 0) do
 if (A[i]+B[j]=x) then return true; 
 else if (A[i]+B[j] < x) then i:=i+1;
 else j:=j-1;
return false;

Przyspieszenie jest możliwe dzięki odpowiedniej kolejności sprawdzania \( i,j \) i pominięciu zbędnych sprawdzeń.

Algorytm 3. Maksymalny segment

Dla tablicy \( A[1..n] \, \) liczymy maksymalną wartość z zera i ze wszystkich liczb \( \sum_{k=i}^j\ A[k] \), gdzie \( 1\le i\le j\le n \).

Algorytm Maksymalny-Segment;
wynik := 0; sufiks := 0;
for i := 1 to n do
  sufiks:= max(A[i]+sufiks,0); wynik:= max(wynik,sufiks);

Przyspieszenie w stosunku do algorytmu kwadratowego następuje dzięki wprowadzeniu dodatkowej zmiennej sufiks. Po każdym zakończeniu pętli "for" zachodzi: wynik jest maksymalną sumą przedziału zawierającego się w \( [1..i] \) oraz sufiks jest maksymalną sumą segmentu, który jest sufiksem przedziału \( [1..i] \).

Algorytm 4. Najbliższy mniejszy sąsiad w ciągu

Dla każdego \( i > 1 \) zdefiniujmy najbliższego mniejszego (lewego) sąsiada \( i \) jako

\( Lewy[i] =max \{j < i : A[j] < A[i] \} \).

Dla uproszczenia zakładamy, że \( A[i]> 0 \) dla \( i>0 \) oraz \( A[0]=0 \).

Algorytm Najbliższy-Mniejszy-Sąsiad

for i := 1 to n do
 j := i-1;
 while ( A[j] >= A[i]) do j := Lewy[j];
 Lewy[i] := j;

Przyspieszenie w stosunku do algorytmu naiwnego następuje dzięki temu, że nie ma potrzeby sprawdzania tablicy dla indeksów istotnie wewnątrz przedziału \( [Lewy[i-1]...(i-1)] \). Niech \( k_i \) będzie liczbą tych \( j \), dla których \( A[j]>=A[i] \) (w wierszu 3). Wystarczy pokazać, że suma wszystkich \( k_i \) jest liniowa ze względu na n. Może się zdarzyć, że niektóre \( k_i \) mają wartość liniową. Zauważmy jednak, że dany indeks \( j \) pojawia się co najwyżej raz w sytuacji, gdy \( A[j] >= A[i] \), potem będzie "przeskoczony".


Opiszemy teraz nieformalnie alternatywny algorytm korzystajacy ze stosu.
Zamiast indeksu lewego sasiada bedziemy teraz liczyc wartosc lewego sasiada, inaczej mowiac
liczymy pierwsza wartosc na lewo mniejsza od danej wartosci.
Niech y oznacza element na wierzcholku stosu.


Czytamy kolejne elementy.
Po wczytaniu kolejnego elementu x usuwamy elementy ze stosu dopoki x<y.
W tym momencie znajdujemy lewego sasiada x, jego wartoscia jest y.
Wrzucamy x na stos.


Zalozmy ze A jest permutacja liczb 1,2,..n. Wtedy mozliwy jest jeszcze inny algorytm liniowy.

Trzymamy elementy tablicy w liscie dwukierunkowej.

Dla k=n,n-1,..2 wykonujemy:
lewym sasiadem k zostaje jego poprzednik na liscie.
Nastepnie element k usuwamy z listy.

Algorytm 5. Najdalszy mniejszy sąsiad w permutacji

W tym algorytmie zakładamy że na wejściu jest permutacja A elementów od 1 do n.
Dla każdego \( i > 1 \) zdefiniujmy najdalszego mniejszego (prawego) sąsiada \( i \) jako
\( Najd\_Prawy[i] =max \{j>i : A[j] < A[i] \} \).

W trakcie algorytmu obliczamy tablicę Pozycja, będącą odwrotościa permutacji.
Załóżmy, że początkowo Najd_Prawy[i]=0, Pozycja[i]=0, dla każdego i.

Algorytm Najdalszy-Prawy-Mniejszy-Sąsiad

min:=1;
for i := 1 to n do
 Pozycja[A[i]]:=i;
 while min <= n and Pozycja[min] <> 0 do
   Najd_Prawy[Pozycja[min]]:=i; min := min+1;

Algorytm ten dziła oczywiście w czasie liniowym. Jego wadą jest ograniczenie się do permutacji.

Algorytm 6. Najdłuższy malejący podciąg

Niech \( A[1], A[2],\ldots A[n] \) będzie ciągiem \( n \) dodatnich liczb.
Następujący algorytm oblicza długość najdłuższego malejącego podciągu (w kolejności od lewej do prawej strony).


Algorytm Najdłuższy-Malejący

wynik := 1;
for i := 1 to n do
 x := A[i]; A[i]:=0;
 k := min { j <= i : x >= A[j]};
 A[k] := x; wynik := max(k, wynik);

Poprawność algorytmu nie jest całkowicie oczywista, uzasadnienie można znależć w rozwiązaniu stosownego zadania (patrz Ćwiczenia). Jeśli wejściem jest [5,2,1,3,7] to w momencie gdy algorytm kończy obliczenia, tablica A jest równa [7,3,1,0,0]. Zauważmy, że [7,3,1] wcale nie jest podciągiem (w kierunku od lewej do prawej strony) tablicy wejściowej. Niemniej wynik jest poprawny.

Złożoność alorytmu istotnie zależy od implementacji instrukcji:

\( k := min \{ j : x \ge A[j]\} \).

Ponieważ wszystko się odbywa w tablicy, możemy minimum policzyć łatwo w czasie logarytmicznym stosując szukanie binarne w posortowanej tablicy (segment tablicy \( A[1..i] \) jest posortowany). Zatem całkowity koszt algorytm jest \( O(n \log n) \) przy dosyć prostej implementacji.

Algorytm może, po niewielkim dodatkowym wysiłku procesora, podać najdłuższy malejący podciąg, albo też rozkład na minimalną liczbę podciągów niemalejących. Nie jest jasne, jak policzyć leksykograficznie minimalny i leksykograficznie maksymalny podciąg malejący o długości \( k \), gdzie \( k \) jest wynikiem powyższego algorytmu. Możemy się też zastanowić nad efektywnym algorytmem znajdowania liczby wszystkich takich ciągów długości \( k \).

Algorytm 7. Dwu-Pakowanie


Załóżmy, że mamy dowolnie dużą liczbę pudełek, każde o rozmiarze R, oraz n przedmiotów o rozmiarach \( r[1], r[2],\ldots r[n] \). Zakładamy, że \( R \ge r[1]\ge r[2]\ldots \ge r[n] \).

Mamy włożyć przedmioty do pudełek, co najwyżej dwa do jednego pudełka.

Pozostawiamy jako ćwiczenie analizę następującego algorytmu, który oblicza minimalną liczbę pudełek do zapełnienia.


Algorytm Dwu-Pakowanie

wynik := n;
for i := 1 to n do 
 if (i < wynik and r[i]+r[wynik] <= R) 
  wynik := wynik-1;

Algorytm 8. Równoważność cykliczna ciągów

Niech \( u,v \) będą całkowitoliczbowymi ciągami długości \( n \) zadanymi tablicami o zakresie [0..n-1]. Jest to wyjątek, z reguły poprzednio przyjmowaliśmy, że tablica zaczyna się od pozycji jeden.

Mówimy, że u, v sa cyklicznie równoważne gdy \( v\ =\ u[k+1.. n-1]u[0.. k] \) dla pewnego przesunięcia cyklicznego k.

Niech \( x \mod n \) oznacza resztę modulo n, np. dla \( n=9 \) mamy: \( 88 \mod n\ =\ 7 \) .

Naiwny algorytm sprawdzałby równość \( v\ =\ u[k+1.. n-1]u[0.. k] \) dla każego k, za każdym razem wykonując być może liniową liczbę operacji (w sumie kwadratową).

Następujący algorytm jest niewiele bardziej skomplikowany w porówaniu z naiwnym, działa w czasie liniowym i daje w wniku (zatrzymując się) wartość true wtedy i tylko wtedy gdy
ciągi są cyklicznie równoważne.

Algorytm Równoważność-Cykliczna

i:=-1; j:=-1;
while true do 
 if (i>n-1) or (j > n-1) then return false; k:=1; 
 while u[(i+ k) mod n]=v[(j+ k) mod n] and k <= n do k:=k+1;
 if k > n then return true;
 if u[(i+ k) mod n] > v[(j+ k) mod n] then i:=i+k else j:=j+k;

Problem poprawności jest tutaj znacznie bardziej skomplikowany niż dosyć oczywista złóżoność liniowa. Pozostawiamy to jako ćwiczenie.

Algorytm 9. Liczba inwersji permutacji

Niech \( P[0..n-1] \) będzie permutacją liczb \( 0,\ 1,\ 2\ ..n-1 \) zadaną tablicą o zakresie [0..n-1].
Liczbą inwersji jest liczba par \( i < j \) takich że \( P[i]>P[j] \).
Na przkład mamy 15 inwersji w permutacji

\( P[0..6]\ =\ [5,\ 4,\ 3,\ 6,\ 0,\ 1,\ 2] \)


Pomocniczą tablicą będzie \( Licz[0..n] \), załóżmy że początkowo zawiera ona same zera.
Funkcja logiczna \( odd() \) sprawdza czy liczba jest nieparzysta. Funkcja \( div \) jest dzieleniem całkowitoliczbowym, pomijamy resztę.
Funkcja \( \log( n) \) zwraca całkowitoliczbową część logarytmu przy podstawie 2, np. \( \log( 1025)\ =\ 10 \).

Końcową wartością zmiennej \( wynik \) jest liczba inwersji permutacji P.

Algorytm Liczba-Inwersji (algorytm Ryttera)

wynik:=0
repeat log n times
 for i:=0 to n-1 do
  if odd(P[i]) then Licz[P[i]]:=Licz[P[i]]+1 
   else wynik:=wynik+Licz[P[i]+1] ; 
 for i=0 to n-1 do
   Licz[i]:=0; P[i]:=P[i] div 2

Algorytm naiwny liczyłby wynik sprawdzając wszystkie pary \( i < j \), a więc w czasie kwadratowym.

Nasz algorytm liczy to w czasie \( O(n \log n) \). Złożoność jest oczywista, poprawność jest mniej oczywista.

Oznaczmy \( \delta(x)=x\ div\ 2,\ \ \delta^0(x)=x,\ \ \delta^{k+1}(x)=\delta(\delta^{k}(x)) \).
Poprawność algorytmu wynika z nastepujacego faktu:
dla każdych liczb naturalnych \( x < y \) istnieje dokladnie jedna liczba naturalna k taka że

\( \delta^k(x)+1=\delta^k(y)\ \ \textrm{oraz}\ \ odd(\delta^k(y)) \).


Funkcję dzielenia można łatwo wyeliminowac i pozostawić jedynie operacje arytmetyczne dodawania i odejmowania.


Przy okazji algorytmów sortowania można skonstruować kilka innych algorytmów dla tego samego probemu.
Możemy terza liczyć inwersję dla każdego ciągu elementów, niekoniecznie będącego permutacją.
Liczba zamian elementów w insertion-sort jest równa liczbie inwersji,
podobnie algorytm merge-sort możemy rozbudować tak aby liczył liczbę inwersji w czasie rzędu n log n.
Algorytmy inserion-sor, merge-sort poznamy w następnych modułach.
Ograniczymy się tutaj jedynie do algorytmu licznia inwersji między dwiema posortowanymi rosnąco tablicami \( A[1..n]\),\([1..n] \).

W poniższym algorytmie zakładamy że tablice A, B są posortowane rosnąco.
Wynikiem jest liczba par \( (i,j) \) taich,że \( A[i]>B[j] \).

Algorytm Inwersje-Między-AB

wynik:=0; i:=1; j:=1; ; 
while i < = n do 
  if j < =n and A[i] > B[j] then j:=j+1; 
  else 
    wynik:=wynik+j-1; i:=i+1;

Algorytm 10. Generacja permutacji

Niech \( P[1..n] \) będzie permutacją liczb 1,2,..n. Oznaczmy przez \( P_0=[1,2,3\ldots n] \) permutację identycznościową.
Operacja \( rotacja(k,P) \) polega na rotacji cyklicznej pierwszych k elementów tablicy P: \( k \)-ty element wędruje na początek. Na przykład:

\( rotacja(4,[a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6])\ =\ [a_4,a_1,a_2,a_3,a_5,a_6] \)


Następujący algorytm generuje wszystkie permutacje, każdą dokladnie raz.
Operacja \( wypisz \) wypisuje w kolejnym wierszu tablicę P.

Algorytm Generacja-Permutacji

P:= P_0; j:=n; wypisz(P); 
while j > 1 do
 rotacja(j,P); 
 if j <> P[j] 
    wypisz(P); j:=n; 
 else 
    j:=j-1


Algorytm ten ma następujacą ciekawą własność: jesli zdefiniujemy rotację jako operację odwrotna do tej którą mamy (pierwszy element wędruje
za \( k \)-ty element) to algorytm w dalszym ciągu jest poprawny: wypisuje dokładnie raz każdą permutację.


Mozna rozwazyc jeszcze prostsza operacje zmiany jednej permutacji w druga: wymiana elementu na pozycji 1-szej z elementem na pozyci k-tej.
Pokazac ze mozna wygenerowac wszystkie permutacje stosujac za kazdym razem pojedyncza operacje takiej zamiany.
Jednakze ten algorytm ma musi miec zupelnie inna strukture.
Na przyklad dla \( n=4 \) ciag pozycji k moze byc nastepujacy: 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 .


Rozważmy podobny algorytm do algorytmu Generacja-Permutacji generowania podzbiorów k-elemntowych (kombinacji)
zbioru n-elementowego, każda konfiguracja jest ciągiem K zerojedynkowym mającym dokładnie k jedynek.
Inaczej mowiąc chcemy wygenerowąc każdy taki ciąg dokładnie raz. K jest jednocześnie traktowane jako ciąg i jako tablica n-elementowa.

Oznaczmy przez SzukajWzorzec(01,K) długośc najkrótszego prefiksu ciągu K kończącego się na 01. Na przykład SzukajWzorzec(01,111100001001) = 9.

Algorytm Generacja-kombinacji

K := 1^k 0^(n-k); j:=n-1; 
Załóżmy że 0 < k < n 
while j < n do 
 wypisz(K); rotacja(j+1,K); 
 j:= SzukajWzorzec(01,K)

Koszt zamortyzowany

Jeśli mamy ciąg operacji \( op_1,op_2,\ldots, op_n \), to koszt zamortyzowany jednej z nich jest sumarycznym kosztem wykonania wszystkich operacji podzielonym przez liczbę operacji. Inaczej mówiąc jest to, dla danego ciągu operacji, "średni" koszt jednej z nich. Zauważmy, że nie mówimy tu nic o prawdopodobieństwie - model jest deterministyczny. Na przykład w algorytmie Najbliższy-Mniejszy-Sąsiad rozważmy ciąg operacji

\( op_i \): while \( ( A[j] >= A[i])\ j = Lewy[j] \)

Koszt pojedynczej operacji może być liniowy, również sumaryczny koszt ciągu tych operacji \( op_1,op_2,\ldots, op_n \) jest liniowy. Zatem pesymistyczny koszt jednej operacji jest tutaj liniowy, natomiast zamortyzowany koszt jednej operacji jest ograniczony przez stałą. W tym przypadku wiemy, że każde sprawdzenie \( A[j]>=A[i]) \) z wynikiem negatywnym odbywa się tylko raz dla danej wartości \( j \). Możemy powiedzieć, że księgujemy koszt operacji elementom \( j \) o tej własności. Nieformalna metoda księgowania kosztów polega na rozdzielaniu (księgowaniu) kosztu, a następnie szacowaniu sumarycznej złożoności poprzez sumowanie wszystkich zaksięgowanych kosztów. Operacje pożyczają w pewnym sensie fundusze na pokrycie kosztów z różnych źródeł. Metoda ta będzie wykorzystana do analizy algorytmu dla interesującego problemu Find-Union.

Typowym przykładem liczenia kosztu w sposób zamortyzowany jest analiza generacji reprezentacji binarnych kolejnych liczb naturalnych od 0 do \( 2^n-1 \) przez dodawanie jedynki. W jednym kroku zastępujemy najdłuższy ciąg jedynek od końca zerami, następnie wstawiamy jedną jedynkę. Ponieważ w sumie wstawiliśmy \( 2^n-1 \) jedynek w ciągu \( 2^n- 1 \) operacji, to zamortyzowana liczba operacji zamiany zera na jedynkę wynosi 1.

Zasada magazynu. W ostatnim przykładzie możemy powiedzieć, że analizowaliśmy koszt tzw. metodą magazynu. W każdej operacji koszt jest proporcjonalny do liczby przedmiotów włożonych do magazynu lub do liczby przedmiotów wyjętych z magazynu. Magazyn początkowo jest pusty. Wtedy całkowity koszt jest proporcjonalny do liczby przedmiotów włożonych. W przypadku generowania liczb binarnych do magazynu wkładamy nowe jedynki, a wyjmujemy te jedynki, które zamieniamy na zera.

Potencjał - Fundusz Ubezpieczeń Kosztów Algorytmicznych

Metodę magazynu można uogólnić na tzw. metodę potencjału. Niech \( \Phi_i \) będzie pewną liczbą naturalną (włączając zero) odpowiadającą potencjałowi po wykonaniu \( i \)-tej operacji. Wyglądałoby to mniej tajemniczo, gdybyśmy zamiast \( \Phi(i) \) pisali \( Bilans(i) \).

Niech \( koszt(i) \) będzie rzeczywistym kosztem wykonania i-tej operacji.

Zakładamy, że potencjał jest początkowo zero, nigdy nie jest ujemny oraz że:

\( \Phi_i=\Phi_{i-1}+wplata(i)-wyplata(i) \) oraz \( koszt(i)\le wyplata(i) \).

Wtedy całkowity koszt jest tego samego rzędu co \( \sum wplata(i) \). W naszych poprzednich przykładach rozmiar magazynu jest w tym sensie potencjałem.

Można powiedzieć obrazowo, że potencjał jest kapitałem Funduszu Ubezpieczeń Kosztów Algorytmicznych. Jeśli wszystkie wpłaty są takie same, to koszt zamortyzowany jednej operacji jest wpłatą (składką), którą ta operacja wpłaca do funduszu.

Operacja najpierw wpłaca swoją składkę, a następnie pobiera z funduszu tyle, żeby proporcjonalnie (być może z dokładnością do stałego współczynnika) zapłacić za swój koszt wykonania.

Dzięki temu, że wiele operacji pobiera z funduszu znacznie mniej niż wpłaca, niektóre operacje mogą jednorazowo pobrać dużą kwotę, którą płacą za koszt wykonania. Istotne jest jedynie, żeby Fundusz nie zbankrutował i kapitał nie zszedł poniżej zera. Możliwa jest również sytuacja, gdy Fundusz startuje z kapitałem początkowym. Wtedy kapitał ten wlicza się do całkowitego kosztu algorytmu, który się dodaje do sumy składek.


Rozważmy przykłady ilustrujące wykorzystanie potencjału. Najistotniejsze jest określenie składek.

Tablica dynamiczna

Przypuśćmy, że mamy dynamiczną tablicę. W każdym momencie wiemy, ile elementów w tablicy jest aktywnych, elementy nieaktywne zaznaczamy. W każdej operacji, jeśli liczba elementów nieaktywnych jest mniejsza od \( \frac{1}{4} \) wielkości tablicy, to tworzymy tablicę dwa razy mniejszą i tam przepisujemy elementy aktywne. Starą tablicę zwalniamy. W przeciwnym wypadku jeśli chcemy dodać element, który spowoduje przepełnienie tablicy, to całą tablicę kopiujemy do tablicy dwa razy większej. Początkowo tablica ma rozmiar 1. Zakładamy, że operacją dominującą jest kopiowanie aktywnego elementu do nowej tablicy. Jeśli mamy \( n \) operacji, to całkowity koszt kopiowania jest liniowy. Wystarczy w każdej operacji dać składkę 4 jednostek do Funduszu (potencjału). Wtedy koszt jednej dużej operacji przepisywania zamortyzuje się zmianą potencjału.


Zastąpienie kolejki dwoma stosami

Jedną kolejkę Q można zastąpić dwoma stosami \( S1,\ S2 \). Jeśli pierwszy element stosu lub kolejki w reprezentacji poziomej jest w ciągu na pierwszej pozycji (tzn. pobieramy \( e_1 \), stawiamy za \( e_n \)), oraz \( Q = (e_1,e_2,..,e_k) \), to dla pewnego \( j \) mamy:

\( S1 = (e_n,e_{n-1},...,e_j),\ S2 = (e_{1},e_{2}, ...,e_{j-1}) \).

Inaczej mówiąc, pierwszy element kolejki jest na wierzchołku drugiego stosu, a ostatni element kolejki jest na wierzchołku pierwszego stosu.

Operacja wstawiania do Q odpowiada wstawieniu elementu do \( S1 \), operacja pobrania z Q odpowiada pobraniu elementu z S2 z tym, że jeśli \( S2 \) jest pusty, to przepisujemy najpierw wszystkie elementy z S1 do S2. Niech operacją dominującą będzie jedna operacja stosowa (wstawienie lub pobranie pojedynczego elementu ze stosu). Wtedy ciąg \( n \) operacji kolejkowych, startujących od pustej kolejki, ma koszt liniowy w tej implementacji. Wystarczy, że każda operacja wkłada do Funduszu składkę 3 jednostek. Dowód tego pozostawiamy jako ćwiczenie.

Zastąpienie kolejki dwustronnej trzema stosami

Rozważmy podobny problem - z tym, że nasza kolejka jest dwustronna, możemy wkładać i pobierać element z każdego z dwóch końców kolejki. Wtedy możemy taką kolejkę zastąpić trzema stosami tak, że teraz również każda operacja kolejkowa będzie mieć zamortyzowany koszt stały. Elementy kolejki trzymamy w dwóch stosach S1, S2 tak, jak poprzednio. Niezmiennikiem jest to, że oba stosy są niepuste, lub mają w sumie co najwyżej jeden element. Zapewniamy zachodzenie niezmiennika wykorzystując trzeci stos. W momencie, gdy jeden ze stosów ma więcej niż jeden element, a drugi jest pusty, korzystając z trzeciego stosu, doprowadzamy do reprezentacji aktualnej kolejki przez stosy S1 i S2 tak, aby miały one tę samą liczbę elementów (z dokładnością do 1). Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód (metodą potencjału) tego, że zamortyzowany koszt jest stały.


Ćwiczenia

Zadanie 0

Udowodnij, że algorytm 6174 ma własność stopu.
Podobnie udowodnij to dla wersji tego algorytmu z trzema cyframi z liczbą 495 zamiast 6174.

Zadanie 1

Udowodnij, że algorytm Najdłuższy-Malejący jest poprawny.

Zadanie 2

Udowodnij, że algorytm 2-Pakowanie jest poprawny.

Zadanie 3

Udowodnij poprawność algorytmu na cykliczną równoważność słów.

Zadanie 4

Operacja dominującą w algorytmie na cykliczną równoważność jest porównanie dwóch elementów tablic u,v (czy są równe, jeśli nie to który jest mniejszy). Liczba porównań jest liniowa. Dla jakich ciągów zadanej dlugości długości \( n \) algorytm na cykliczną równoważność wykonuje maksymalną liczbę porównan symboli?

Wstęp: elementarne techniki algorytmiczne i struktury danych

W tym drugim, wstępnym module opiszemy nieformalnie kilka podstawowych technik algorytmicznych i elementarnych struktur danych. Niektóre z nich były wstępnie omawiane na kursie Metody programowania. Teraz rozważymy je przede wszystkim w aspekcie złożoności obliczeniowej i analizy algorytmów.

Metoda dziel i zwyciężaj

Metoda ta polega na podzieleniu problemu na podproblemy, które rozwiązujemy niezależnie, a następnie "scalamy". Metoda działa dobrze, gdy "scalanie" podproblemów jest łatwe, oraz same podproblemy są "małe" w stosunku do rozmiaru problemu \( n \).

Jako przykład rozważmy jeszcze raz problem wyznaczenia przywódcy tablicy (patrz Wstęp: poprawność i złożoność algorytmów.). Stosując metodę dziel i zwyciężaj, możemy otrzymać następujący algorytm:

Algorytm Rekurencyjny Przywódca

if n=1 then przywódcą jest pojedynczy element tablicy 
else 
   podziel tablicę na dwie połowy; 
   rekurencyjnie oblicz przywódcę lewej i prawej połowy tablicy; 
  sprawdź w czasie O(n), który z nich jest przywódcą całości

Jeśli algorytm ten wykonuje \( T(n) \) kroków, to:

\( T(n)\ =\ T(\lfloor \frac{n}{2}\rfloor)+T(\lceil \frac{n}{2}\rceil)+O(n),\ T(1)=1 \)

Rozwiązaniem jest \( T(n)=O(n \log n) \) (jak wiadomo z kursu matematyki dyskretnej).

Metoda zachłanna

Metoda ta dobrze działa w sytuacjach, gdy maksymalizujemy lub minimalizujemy pewną wartość. Algorytm w każdej iteracji ma do wyboru pewną liczbę "lokalnych" akcji. W przypadku maksymalizacji wybiera tę, która lokalnie maksymalizuje wartość docelową. W przypadku minimalizacji wybiera akcję o minimalnej wartości. Przedyskutujemy tę metodę na następujących dwóch przykładach.

Wieże na szachownicy

Przypuśćmy, że mamy szachownicę \( n \) na \( n \), na polu \( (i,j) \)-tym leży \( x(i,j) \) monet. Chcemy umieścić \( n \) wież na szachownicy tak, aby żadne dwie się nie atakowały. Zyskiem jest suma monet na wybranych pozycjach. Lokalna akcja to wybranie jednej dopuszczalnej pozycji. Zysk akcji to liczba monet na pozycji. Algorytm zachłanny działa trywialnie: wybieramy pozycję z maksymalnym \( x(i,j) \). Można łatwo zobaczyć, że ten algorytm niekoniecznie da optymalny zysk - da jednak co najmniej połowę optymalnego zysku. Pozostawiamy to jako ćwiczenie. Bardziej formalnie można wyrazić ten problem w terminach skojarzeń w grafach. Najciekawszym przypadkiem jest sytuacja, gdy tablica \( x(i,j) \) jest zerojedynkowa.

Minimalne Sklejanie Par

Przypuśćmy, że mamy ciąg \( n \) nieujemnych liczb \( p_1,p_2,\ldots,p_n \). Lokalna akcja sklejania polega na pobraniu dwóch elementów z ciągu i zastąpieniu ich przez sumę ich wartości. Kosztem akcji jest suma wartości "sklejanych" elementów. Ciąg operacji sklejania kończy się, gdy skleiliśmy wszystko do jednej wartości.
Interesuje nas obliczenie minimalnego sumarycznego kosztu sklejania \( n \) elementów w jeden element. Metoda zachłanna zawsze wybiera akcję o minimalnej wartości.

Algorytm Schemat-Zachłanny

while zbiór możliwych lokalnych akcji jest niepusty do
 wykonaj akcję o minimalnym koszcie; 
return suma kosztów wykonanych akcji;Można to zapisać bardziej formalnie:
Algorytm Optymalne-Sklejanie-Par

wynik:= 0; 
while mamy co najmniej dwa elementy do 
  zastąp dwa najmniejsze elementy a,b przez a+b 
  wynik:= wynik + a+b;

Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód tego, że algorytm ten wyznacza ciąg sklejeń o najmniejszym koszcie. Co będzie, jeśli zamiast obliczać minimalny koszt chcielibyśmy wyznaczyć ciąg, który maksymalizuje sumaryczny koszt? Pozostawiamy to jako ćwiczenie. Algorytm ten jest "szkieletem" efektywnego konstruowania tzw. "drzewa Huffmana".

W naszym przykładzie mogliśmy sklejać elementy, które niekoniecznie są sąsiednie, kolejność elementów w ciągu nie odgrywała roli. Zastanówmy się, co będzie, gdy wprowadzimy do gry kolejność elementów. Załóżmy teraz, że możemy sklejać tylko elementy sąsiednie. Tak zmodyfikowany problem nazwijmy problemem Minimalnego Sklejania Sąsiadów. Możemy w poprzednim algorytmie zastąpić zwrot "dwa najmniejsze elementy" przez "dwa sąsiednie elementy o minimalnej sumie".

Niespodziewanie, nasz algorytm nie zawsze oblicza minimalną wartość, czyli nie jest poprawny. Kontrprzykładem jest ciąg
\( (p1,p2,p3,p4) = (100,99,99,100). \)

Programowanie dynamiczne

Rozwiązaniem danego problemu często jest kombinacja rozwiązań podproblemów, na które można problem rozłożyć. Natomiast nie od razu wiemy, jaka dekompozycja jest optymalna; początkowo mamy niedeterministyczny wybór wielu różnych dekompozycji. W sytuacji, gdy nie wiemy, jaka dekompozycja jest optymalna, nie możemy uruchomić rekursji, ponieważ na każdym etapie mielibyśmy wiele wyborów i w sumie złożoność mogłaby być wykładnicza.

W takich sytuacjach stosujemy metodę zwaną programowaniem dynamicznym. Metoda ta, z grubsza biorąc, wygląda następująco: Jeśli problem możemy rozbić na podproblemy i liczba wszystkich potencjalnych podproblemów jest wielomianowa, to zamiast korzystać z rekursji możemy obliczyć wartości wszystkich podproblemów stosując odpowiednią kolejność: od "mniejszych" podproblemów do "większych". Rozmiary problemów muszą być odpowiednio zdefiniowane, nie powinno być zależności cyklicznej.

Wartości obliczone dla podproblemów zapamiętujemy w tablicy. Mając obliczone wartości podproblemów, na które można rozbić dany problem, wartość problemu obliczamy korzystając z wartości zapamiętanych w tablicy.

Najistotniejsze jest tutaj określenie zbioru potencjalnych podproblemów. Z reguły zbiór ten jest znacznie większy niż zbiór podproblemów będących częściami jednego optymalnego rozwiązania.

Spróbujmy skonstruować wielomianowy algorytm dla problemu minimalnego sklejania sąsiadów korzystając z programowania dynamicznego. Jeśli mamy dany ciąg \( p_1,p_2, \ldots p_n \), to w tym przypadku podproblem można utożsamić z pewnym przedziałem \( [i..j] \). Niech \( wynik[i,j] \) będzie wartością problemu minimalnego sklejania sąsiadów dla ciągu \( (p_i,p_{i+1}, \ldots p_j) \);

oznaczmy ponadto

\( \sigma_{i,j}\ =\ \sum_{k=i}^j\ p_k \)

Algorytm Optymalne-Sklejanie-Sąsiadow

for i:=1 to n do wynik[i,i]:=0; 
for j:=2 to n do 
 for i:=j-1 downto 1 do 
  wynik[i,j] := min(i <= k < j) (wynik[i,k]+wynik[k+1,j]+sigma[i,j]) 
return wynik[1,n];

W algorytmie zasadniczą instrukcję

\( wynik[i,j] := \min_{i \le k < j}\ (wynik[i,k]+wynik[k+1,j]+\sigma_{i,j}) \)

można wykonywać w dowolnym przyzwoitym porządku ze względu na (i,j) (na przykład po przekątnych, zaczynając od głównej przekątnej). Przyzwoitość polega na tym, że jest już ostatecznie policzone to, z czego w danym momencie korzystamy.

Algorytm ma złożoność czasową \( O(n^3) \) i jest to "typowa" złożoność algorytmów tego typu. Duża złożoność wynika stąd, że liczymy wartości dla mnóstwa podproblemów, które mogą być zupełnie nieistotne z punktu widzenia optymalnego rozwiązania.

Dygresja

Problem sklejania sąsiadów można rozwiązać inaczej, modyfikując w sposób nietrywialny algorytm Optymalne-Sklejanie-Par. W algorytmie tym instrukcję

zastąp dwa najmniejsze elementy \( a,b \) przez \( a+b \)

zamieńmy na:

zastąp dwa sąsiednie elementy \( a,b \) o minimalnej sumie przez \( a+b \)
przesuń \( a+b \) przed najbliższy na prawo (w ciągu) element \( c \) większy od \( a+b \)
(na koniec ciągu, jeśli takiego \( c \) nie ma)

Otrzymany algorytm (wersja algorytmu Garsia-Wachsa) liczy koszt minimalnego sklejania sąsiadów. Jest to przykład pozornie prostego algorytmu, dla którego odpowiedź na pytanie, "dlaczego to działa" jest niezwykle skomplikowana i wykracza poza zakres tego kursu. Pozostawiamy jako ćwiczenie implementację tego algorytmu w czasie \( O(n \log n) \), przy założeniu, że jest on poprawny. Jeśli liczby \( p_i \) są liczbami naturalnymi z przedziału \( [1..n] \), to istnieje nawet (bardzo trudna) implementacja w czasie liniowym.

Konstruowanie algorytmu metodą transformacji

Algorytm efektywny otrzymujemy często startując od prostszego, ale mało efektywnego algorytmu.

Następnie staramy się za pomocą prostych transformacji przekształcić prosty algorytm w algorytm docelowy. Można to również nazwać stosowaniem metody kolejnych przybliżeń w aspekcie inżynierii algorytmicznej. Czasami można to (w przenośni algorytmicznej) nazwać chirurgią algorytmiczną, ponieważ możemy amputować chore lub zbędne tkanki algorytmu, aby go usprawnić. Czasami, zamiast amputacji, potrzebne jest wzmocnienie algorytmu poprzez doszycie pewnej dodatkowej części (np. funkcji buty siedmiomilowe, funkcji większy-biceps lub czaso-przyspieszacz). Oczywiście w chirurgii zdarzają się pomyłki i można doszyć to, czego nie należałoby doszywać, np. funkcję czaso-wstrzymywacz. Słaba kondycja algorytmu może mieć przyczyny niezwiązane z chirurgią, np. nadwaga algorytmiczna, lub tzw. połknięcie paradygmatu. Istotna jest również prostota algorytmu. Stosując zbyt wiele transformacji i udziwnień, możemy przerobić algorytm, który jest naiwny, ale zrozumiały, w genialny algorytm, który jest zdziwaczały i niezrozumiały. Algorytm, który stracił zdrowy rozsądek, może być świetnym wynikiem teoretycznym, może być nawet przedmiotem podziwu w sensie artystycznym, ale jego praktyczne stosowanie może być niewielkie (nie dotyczy to dydaktyki).

Większość prostych algorytmów z wykładu Wstęp: poprawność i złożoność algorytmów można potraktować jako produkty transformacji algorytmów naiwnych. Pokazanie tego pozostawiamy jako ćwiczenie. Pokażemy teraz dwa proste przykłady transformacji.

Liczba inwersji

Mając dane dwie posortowane rosnąco tablice \( A[1..n], B[1..n] \), należy wyznaczyć liczbę (inwersji) par \( i,j \) takich, że \( A[i]>B[j] \). Liczbę inwersji między tablicami \( A \), \( B \) oblicza następujący naiwny algorytm:

Algorytm Liczba-Inwersji-Naiwnie

wynik := 0; 
for i := 1 to n do 
   j:= 0; 
   while j < n and A[i] > B[j+1] do j := j+1; 
   wynik := wynik + j;

Algorytm ma złożoność kwadratową. Załóżmy, że początkową wartością \( j \) jest zero. Wtedy przyglądając się dokładniej algorytmowi widzimy, że bez szkody dla poprawności instrukcję \( j := 0; \) można przesunąć przed pętlę for i złożoność stanie się liniowa. Dowód pozostawiamy jako ćwiczenie. W ten sposób mamy prostą transformację kwadratowego algorytmu naiwnego na algorytm liniowy.

Przykład ten był dosyć ubogi i dlatego przedyskutujemy dodatkowo bardziej skomplikowany przykład. Podamy transformację pewnego prostego algorytmu \( B(n) \) w nietrywialny algorytm \( A_n \). Transformacja ta bazuje na własnościach \( B(n) \). Kluczem do efektywnej transformacji jest analiza własności algorytmu \( B(n) \).

Wykrywanie fałszywej monety

Mamy zbiór monet o numerach 1,2,..,N, wszystkie o tej samej wadze, i wiemy że wśród nich jest dokładnie jedna fałszywa moneta o innej wadze. Modelem algorytmu jest ciąg ważeń na wadze szalkowej. Niech waga(A) oznacza sumę wag monet ze zbioru A. W jednym ważeniu możemy wykonać operację Porównaj(A,B), gdzie A,B są rozłącznymi podzbiorami zbioru \( \{ 1,2,\ldots,N\} \). Otrzymujemy jedną z trzech możliwych odpowiedzi:

 • L - gdy waga(A)<waga(B)
 • P - gdy waga(A)>waga(B)
 • R - gdy wagi są równe.

Algorytmem w naszym modelu jest ciąg operacji \( op_1, op_2,..., op_n \) taki, że z otrzymanego ciągu odpowiedzi można jednoznacznie wyznaczyć fałszywą monetę i określić, czy jest ona cięższa czy lżejsza niż inne. Operację Porównaj(A,B) będziemy w skrócie zapisywać jako parę (A,B). Nasz algorytm można zatem zapisać jako ciąg par rozłącznych zbiorów, na przykład:

Algorytm dla n=2, N=3: ({1}, {2}), ({1}, {3})

Algorytm dla n=3, N=12: ({1,2,3,10},{4,5,6,11}), ({1,2,3,11},{7,8,9,10}), ({1,4,7,11},{2,5,8,12})

Naszym głównym zadaniem jest dla danego n znalezienie algorytmu ważeń, który maksymalizuje N.

Pokażemy najpierw, jak rozwiązać zadanie dla \( N=3^{n-1} \). Załóżmy, że liczba monet jest potęgą trójki i monety są ponumerowane \( 0,1,2.. 3^{n}-1 \) . Niech S(k,0), S(k,1) oznaczają zbiory numerów monet, które na k-tym bicie (licząc od końca) w reprezentacji trójkowej mają odpowiednio 0, 1. Gdybyśmy wiedzieli od razu, czy fałszywa moneta jest lżejsza czy cięższa, to mamy następujący prosty algorytm, który działa podobnie jak wyszukiwanie ternarne:

\( (S(1,0), S(1,1)), (S(2,0),S(2,1)), ... (S(n,0),S(n,1)) \)

Ponieważ nie znamy statusu fałszywej monety, dodajemy jedno porównanie i otrzymujemy algorytm B(n), który obsługuje za pomocą n ważeń \( N = 3^{n-1} \) monet (mamy teraz tylko n-1 bitów ternarnych).

\( B(n)= (S(1,0),S(1,2)), (S(1,0),S(1,1)), ... (S(n-1,0),S(n-1,1)) \)

Dzięki dodaniu na początku jednego ważenia, już po pierwszych dwóch ważeniach wiemy, jaki jest status fałszywej monety (lżejsza, cięższa). Poza tym wynikiem pierwszych dwóch ważeń nie może być LP ani PL. Te dwie własności algorytmu B(n) są kluczem do transformacji tego algorytmu w algorytm \( A_n \).

Jeśli mamy w naszym modelu algorytmy

\( A1(n) = (A_1,B_1),(A_2,B_2)...(A_{n},B_{n}) \) oraz \( A2(n) = (C_1,D_1),(C_2,D_2)...(C_{n},D_{n}) \),

to definiujemy algorytm

\( A1 \cup A2 = (A_1 \cup C_1, B_1 \cup D_1), (A_1 \cup C_2, B_2 \cup D_2) ... (A_n \cup C_n, B_n \cup D_n) \)

Załóżmy, że mamy algorytm \( A_{n-1} = (A_1,B_1),(A_2,B_2)...(A_{n-1},B_{n-1}) \) na zbiorze rozmiaru \( N_{n-1} \) i oznaczmy przez \( przeskaluj(A_{n-1}) \) algorytm, który działa na zmodyfikowanych numerach monet: do każdego numeru dodajemy \( 3^{n-1} \). Ponadto dodajemy jedno porównanie:

\( przeskaluj(A_{n-1})= (B1, A1), (A1, B1), (A2, B2), ... (A_{n-1}, B_{n-1}) \)

Docelowy algorytm definiujemy rekurencyjnie:

\( A_n= przeskaluj(A_{n-1}) \cup B(n) \)

Poprawność takiej konstrukcji wynika stąd, że na podstawie wyników dwóch pierwszych ważeń wiemy, czy fałszywa moneta jest mniejsza od \( 3^{n-1} \). Jeśli tak, to traktujemy odpowiedzi jak w B(n), jeśli nie, to jak w A(n-1). Zostawiamy jako ćwiczenie opisanie sposobu takiego przełączania się.

W ten sposób mamy algorytym, który za pomocą n ważeń obsługuje \( N_n \) monet, gdzie

\( N_2=3; N_n=3^{n-1}+N_{n-1} \)

Dla n = 2,3,4,5,6,7 mamy więc: \( N_n = 3, 12, 39, 120, 363, 1092 \).

Dygresja

Teoretycznie interesujące w tym jest to, że są to maksymalne wartości N. Pozostawiamy dowód jako ćwiczenie. Istnieją różne optymalne algorytmy dla tego problemu. Wzór rekurencyjny na liczbę monet można zapisać również w postaci

\( N_2=3; N_n=3*N_{n-1}+3 \).

Na podstawie tego wzoru można otrzymać drugi algorytm, który pozostawiamy jako ćwiczenie. Jest jeszcze następujący zwarty wzór, z którego wynika trzeci algorytm rozwiązujący problem bezpośrednio (bez rekursji)

\( N_n=(3^{n}-3)/2 \).

Na razie byliśmy zainteresowani głównie zmaksymalizowaniem liczby \( N_n \) oraz ogólną strukturą algorytmów ważenia. Pozostawiamy jako ćwiczenie pokazanie, że wszystkie trzy powyższe algorytmy można zaimplementować tak, aby wypisywały one na wyjściu odpowiadającą im ciągi ważeń w czasie liniowym ze względu na rozmiar wyjścia.

Dwa dodatkowe zadania o wadze szalkowej

Waga czwórkowa

Zupełnie innym problemem jest obliczenie minimalnej liczby odważników potrzebnych do zważenia na wadze szalkowej przedmiotu o wadze \( n \).

Zakładamy, że mamy tylko odważniki o wagach będących potęgami czwórki.

W tym przypadku algorytm opiera się na obserwacji, że na lewo w ciągu generuje się co janwyżej przeniesienie jednej jedynki (reprezentującej następną wartść czwórki).

Algorytm korzysta istotnie z reprezentacji czwórkowej liczby \( n \). Niech

\( repr(n)\ =\ [n_0,n_1,n_2,\ldots,n_k] \)

oznacza reprezentację czwórkową liczby \( n \)

Cały algorytm nieformalnie wygląda następująco:

Algorytm WagaCzwórkowa

\( x_0 = 0 \), \( y_0 = 1 \)
for \( i:=0 \) to \( k-1 \) do \[ \begin{array}{rcl} n_{i+1} = 0 & \Longrightarrow & (x_{i+1}, y_{i+1}):= (x_i, x_i+1) \\ n_{i+1} = 1 & \Longrightarrow & (x_{i+1}, y_{i+1}):= (x_i+1, \min(x_i+2, y_i+2)) \\ n_{i+1} = 2 & \Longrightarrow & (x_{i+1}, y_{i+1}):= (\min(x_i+2, y_i+2), y_i+1) \\ n_{i+1} = 3 & \Longrightarrow & (x_{i+1}, y_{i+1}):= (y_i+1, y_i) \end{array} \] \( wynik\:=\ x_k \)

Pozostawiamy jako ćwiczenie modyfikację (rozszerzeie) algorytmu tak aby obliczał on liczbę możliwych ważeń używających minimalnej liczby odważników.

Permutacje wagowe

Przedstawimy jeszcze jeden problem związany z wagą. Rozważmy wagę szalkową, na której początkowo obie szalki są puste. Mamy do dyspozycji odważniki o numerach \( 1,2,\ldots,n \). Waga i-tego odważnika wynosi \( a_i \) i wagi są parami różne. Dla danej permutacji \( \Pi \) numerów odważników będziemy je wkładać na wagę zgodnie z permutacją. Kładziemy kolejno odważniki w kolejności \( \Pi \) na lewą lub prawa szalkę, raz położony odważnik nie zmienia już nigdy swego położenia na szalce (wybór szalki jest niedeterministyczny). Otrzymujemy ciąg wyników ważenia: +1, gdy lewa szalka przeważa, a -1 w przeciwnym wypadku. Ciąg ten oznaczamy przez Input. Mówimy, że permutacja \( \Pi \) jest zgodna z ciągiem wyników ważeń, danych tablicą Input. Zajmiemy się problemem: dany jest na wejściu ciąg Input wyników ważeń i mamy znaleźć jakąkolwiek permutację \( \Pi \) zgodną z ciągiem Input. Takich permutacji może być wiele. Zauważmy, że liczba permutacji wynosi n!, a liczba ciągów wyników ważeń wynosi \( 2^n \), co jest liczbą znacznie mniejszą.
Następujący algorytm znajduje pewną permutację zgodną Input. Zakładamy, że

\( a_1 < a_2 < a_3 < \ldots a_n. \)

Algorytm Permutacja-Wagowa

 p:=1; q:=n; 
 for i:=n downto 1 do 
   if (i > 1) and (Input[i-1] <> Input [i]) then 
    Wynik[i]:= q; q:=q-1; 
   else 
    Wynik[i]:= p; p:=p+1

Jeśli \( Input \) = [+1,+1,+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1], to \( Wynik \) = [6, 5, 4, 7, 3, 2, 8, 1, 9]. Ciąg \( Input \) jest zrealizowany przez następujący ciąg wyborów wkładania kolejnego odważnika:

L P L P P L L P P,

gdzie L oznacza połóż na lewą szalkę, P na prawą.

Nie jest jasne, jak policzyć efektywnie liczbę wszystkich permutacji zgodnych z danym ciągiem wyników, albo znaleźć jakąś szczególną permutację, np. leksykograficznie pierwszą lub ostatnią. Co stanie się, jeśli tablica \( Input \) zawiera również zera (wagi szalek są równe)? Wtedy nie każdy ciąg \( Input \) jest realizowalny. Jak to można efektywnie sprawdzać?

Znaczenie struktury danych

Podstawową strukturą danych jest struktura "obsługująca" operacje Delete(x,S), Insert(x,S), dla zadanego zbioru S. Operacja delete pobiera z S i zwraca jako wartość "pewien" element S. Nie interesuje nas na razie, który element zostanie usunięty. Niedeterminizm pozwala nam użyć w takim wypadku jednej z kilku struktur danych, które omawiamy poniżej. W niektórych zastosowaniach istotne jest, który element jest pobierany, i wtedy nazwy operacji Insert i Delete często zmieniamy na nazwy bardziej odpowiadające terminologicznie tym strukturom. Będziemy jednak też używać nazewnictwa Delete, Insert, o ile nie prowadzi to do niejednoznaczności. Elementarne struktury danych, w których określone są operacje Insert, Delete, to:

 • lista,
 • stos,
 • kolejka.

Są one punktem wyjścia do bardziej skomplikowanych struktur, w szczególności różnego typu drzew.

Prosty przypadek kolejki priorytetowej

Wariantem kolejki jest kolejka priorytetowa typu min. Jest to struktura danych, która "obsługuje" ciąg operacji insert, delete, gdzie operacja delete zawsze pobiera minimalny (maksymalny) element. Operację tę nazwiemy w tym przypadku DeleteMin (DeleteMax). Operacja delete jest tutaj w dużym stopniu zdeterminowana.

Załóżmy, że ciąg operacji Insert można podzielić na dwa ciągi następujące po sobie; w każdym z nich w operacji Insert wstawiamy elementy w porządku rosnącym. Wtedy kolejkę priorytetową można łatwo zaimplementować tak, by operacje Insert, Delete można było wykonać w czasie stałym.

Pokażemy na przykładzie algorytmu Optymalne-Sklejanie-Par zastosowanie tego typu kolejki priorytetowej. W algorytmie tym podstawową operacją jest:

zastąp dwa minimalne elementy \( a,b \) przez \( a+b \).

Operacja ta jest równoważna operacjom:

\( a = DeleteMin(S) \); \( b = DeleteMin(S) \); \( Insert(a+b,S) \);

W szczególnym przypadku, rozważonym poniżej, operacje Insert, DeleteMin można zaimplementować w czasie stałym. Załóżmy, że początkowy zbiór \( S \) jest posortowany i jego elementy są umieszczone na stosie \( ST \) w kolejności rosnącej (od szczytu "w dół"). Załóżmy, że mamy dodatkowo zwykłą kolejkę \( Q \) początkowo pustą. Wtedy ciąg operacji

\( a = DeleteMin(S) \); \( b = DeleteMin(S) \); \( Insert(a+b,S) \)

możemy wykonać w czasie stałym: element minimalny jest na wierzchołku \( ST \) lub na początku kolejki \( Q \), element \( a+b \) wstawiamy na koniec \( Q \). Zatem algorytm Optymalne-Sklejanie-Par możemy zaimplementować w czasie liniowym, gdy początkowy zbiór jest od razu posortowany. Widzimy na tym przykładzie, w jaki sposób złożoność algorytm zależy od struktury danych związanych z algorytmem.

W następujących dwóch przykładach możemy sobie pozwolić na niedeterministyczny wariant operacji Delete.

Maksymalna bijekcja

Przypuśćmy, że mamy funkcję \( f : \{1,2,\ldots n\}\rightarrow\{1,2,\ldots n\} \), zadaną tablicą \( f[1..n] \), i chcemy znaleźć rozmiar maksymalnego podzbioru, na którym ta funkcja jest bijekcją.

Dwie funkcje

Jest to zadanie bardzo podobne. Mamy dwie częściowo określone funkcje \( f_1, f_2 \) ze zbioru \( [1..n] \) w siebie. Chcemy znaleźć taką permutację \( \pi = (i_1,i_2,\ldots i_n) \), żeby \( \pi(f_k(i)) > \pi(i), \forall \ 1\le i\le n,\ k=1,2 \), jeśli \( f_k(i) \) określone.

Oba te przykłady możemy wyrazić w terminach teorii grafów. Zbiorem wierzchołków jest tutaj zbiór \( [1..n] \). W pierwszym przykładzie krawędzie są postaci \( (i,f(i)) \), w drugim postaci \( (i,f_k(i) \), gdzie \( k=1,2 \).

W pierwszym przykładzie chcemy znaleźć maksymalny podzbiór grafu, na którym podgraf indukowany jest zbiorem cykli.
W drugim przypadku mamy szczególny przypadek tzw. sortowania topologicznego grafu. Wierzchołek nazywamy roboczym, gdy nie wchodzi do niego żadna krawędź. Niech \( S \) będzie początkowo zbiorem wszystkich wierzchołków roboczych. Algorytmy dla obu powyższych problemów działają w podobny sposób. Pobieramy element \( v \in S \), odpowiednio przetwarzamy i usuwamy z grafu. Wskutek usunięcia \( v \) pewne nowe wierzchołki stają się roboczymi i wstawiamy je do S. Kontynuujemy, dopóki S jest niepusty.

W przypadku problemu maksymalnej bijekcji po prostu usuwamy \( v \), a w przypadku numeracji \( \pi \) \( \pi(v) \) staje się kolejnym numerem. Pomimo interpretacji teorio-grafowej nie musimy implementować żadnej reprezentacji grafu: wszystko się dzieje w wejściowych tablicach i w dodatkowej tablicy licznik[v], w której trzymamy dla każdego \( v \) liczbę krawędzi aktualnie wchodzących do \( v \). Konkretną implementację pozostawiamy jako ćwiczenie. Zbiór S jest tutaj zbiorem wierzchołków roboczych, które są w pewnym sensie akcjami do wykonania. Do S wkładamy akcje, które mamy wykonać; kolejność nie jest istotna. S może być listą, stosem lub kolejką.

Panorama Warszawy

Rozważmy inny przykład algorytmu, którego złożoność istotnie zależy od (bardzo prostej) struktury danych (lista jednokierunkowa, która się zamienia w drzewo skierowane w stronę korzenia).

Przypuśćmy, że mamy na wejściu \( n \) trójek postaci \( [p,q,s] \), gdzie \( p,q \in \{1,2,\ldots,n\} , s\ge 0 \). Każdej trójce odpowiada funkcja \( f_{p,q,s} \) taka, że:

\( f_{p,q,s}(i)\ =\ s \), gdy \( p \le i \le q \), oraz \( f_{p,q,s}(i)\ =\ 0 \) w przeciwnym przypadku.

Naszym zadaniem jest dla każdego \( 1 \le i \le n \) obliczyć wartość \( F(i) \) będącą maksimum z danych funkcji \( f_{p,q,s} \) dla argumentu \( i \). Można podać następującą interpretację. Każda funkcja \( f_{p,q,s} \) opisuje kształt wieżowca w Warszawie patrząc z prawej strony Wisły. Wtedy funkcja \( F \) opisuje panoramę centrum Warszawy.

Załóżmy, że trójki \( (p,q,s) \) są posortowane ze względu na \( s \). Wtedy rozważamy kolejno funkcje \( f_{p,q,s} \) w kolejności rosnącego \( s \) i nadajemy za każdym razem końcowe wartości dla pozycji z przedziału \( [p,q] \), dla których jeszcze wartości nie są obliczone. Taki algorytm miałby złożoność kwadratową.

Początkowo elementy trzymamy w liscie jednokierunkowej, element i-ty wskazuje na (i+1)-szy dla i<n+1. Element n na n+1. Zakładamy więc, że mamy na przykład tablicę NEXT taką, że NEXT[i]=i+1, dla i<n+1, NEXT[n+1]=n+1, oraz początkowo Wynik[i]=0 dla każdego i. Trójki trzymamy w trzech tablicach, i-ta trójka jest dana przez P[i], Q[i], S[i]. Nasze podstawowe założenie:

tablica S jest posortowana malejąco

Jeśli przetwarzamy w kolejnej iteracji przedział \( [p,q] \), to zaczynamy od elementu p i poruszamy się na liście dopóki nie przekroczymy q, w tym momencie jesteśmy w jakimś elemencie r. Wszystkie elementy, które przeglądaliśmy, zmieniają swoje dowiązanie na r. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że kompresujemy ścieżkę, którą przeszliśmy. Koszt iteracji to, z grubsza, długość ścieżki (liczba dowiązań, które się zmieniły). Z listy jednokierunkowej robi nam się drzewo jednokierunkowe.

Algorytm Panorama-Warszawy1

 for i := 1 to n do 
     j := P[i]; 
     while j <= Q[i]  do 
       Wynik[j] := max( Wynik[j],S[i] ); 
       j:=NEXT[j];
    Kompresja ścieżki: 
       k := P[i]; 
     while k < j do 
       pom :=NEXT[k]; NEXT[k] := j; k :=pom;

Algorytm ten powstał w ten sposób, że do algorytmu naiwnego doszyliśmy dodatkową część: Czaso-Przyspieszacz.

Dosyć łatwo pokazać, że czas tego algorytmu będzie rzędu co najwyżej \( n^{3/2} \), a więc lepszy niż algorytmu naiwnego. Jeśli "kompresujemy" ścieżkę długości k (w części Czaso-Przyspieszacz), to zmniejszamy sumaryczną odległość elementów do korzenia (elementu n) o wielkość co najmniej taką, jak suma liczb 1,2,3..,k, a więc mniej więcej o \( k^2 \). Początkowa suma jest rzędu \( n^{2} \). Za każdym razem zmniejszamy tę sumę o kwadrat kosztu danej iteracji.

Jeśli mamy n liczb, których kwadraty w sumie dają \( n^2 \), to suma tych liczb jest co najwyżej \( n^{3/2} \). Zapisując bardziej matematycznie:

\( a_1^2+a_2^2+a_3^2+\ldots a_n^2 \le n^2 \ \Rightarrow\ a_1+a_2+a_3+\ldots a_n \le n\cdot \sqrt{n} \)

Podobne algorytmy poznamy w module o problemie find-union, wtedy też będziemy mogli lepiej zanalizować algorytm rozwiązujący problem Panoramy.

Rozważmy jeszcze przypadek (nazwijmy go "specjalnym"), gdy wszystkie przedziały odpowiadające wejściowym funkcjom maja wspólne przecięcie teorio-mnogościowe. Nazwijmy ten przypadek specjalnym. Wtedy mamy bardzo prosty algorytm działający w czasie liniowym.

Algorytm Panorama-Warszawy2

lewy:=Q[1]+1; prawy:=Q[1]; 
for i := 1 to n do 
     for j := lewy-1 downto P[i] do 
       Wynik[j] := max( Wynik[j],S[i] ); 
     for j := prawy+1 to Q[i] do 
       Wynik[j] := max( Wynik[j],S[i] ); 
    lewy:=min(lewy,P[i]), prawy:=max(prawy,Q[i]);

Dlaczego przypadek specjalny jest interesujący? Otóż wykorzystując algorytm dla tego przypadku, możemy łatwo otrzymać algorytm typu dziel i zwyciężaj działający w czasie \( O(n \log n) \).

Podzielmy przedział [1..n] na dwie połowy. Rozważmy najpierw tylko te wieżowce, których przedziały są całkowicie w lewej części. Stosujemy do nich algorytm rekurencyjny. Podobnie robimy dla prawej połowy. Zostają nam jeszcze wieżowce, których przedziały mają punkty wspólne z obu połówkami, a to jest właśnie przypadek specjalny, który rozwiązaliśmy w prosty sposób.

Pomimo tego wydaje się, że algorytm Panorama-Warszawy1 jest znacznie prostszy, gdyż nie wymaga rekursji ani specjalnych przypadków.

Sortowanie kolejkowe i stosowe

Działanie stosu i kolejki świetnie ilustrują różne warianty problemu sortowania z użyciem stosów i kolejek. Niech \( \pi \) będzie permutacją liczb \( \{1,2,\ldots n\} \). Możemy posortować \( \pi \) stosując niedeterministyczny algorytm:

while na wyjściu nie są wypisane wszystkie elementy do 
  wykonaj dokładnie jedną z trzech instrukcji: 
   (1) wstaw kolejny element pi(i) do jednej z kolejek; i=i+1 
   (2) lub wypisz pi(i) na wyjściu; i=i+1 
   (3) lub pobierz i wypisz na wyjściu pierwszy element jednej z kolejek

Zdefiniujmy liczbę kolejkową permutacji \( \pi \) jako minimalną liczbę kolejek potrzebnych do posortowania permutacji \( \pi \). Na przykład dla \( \pi=(1,2,3) \) liczba ta wynosi 0, a dla \( \pi=(3,2,1) \) wynosi 2.

Jak wyznaczyć liczbę kolejkową w czasie liniowym? Porównajmy ten problem z problemem maksymalnego malejącego podciągu. Pozostawiamy to jako ćwiczenie.

Podobnie definiujemy liczbę stosową. W tym wypadku w powyższym nieformalnym algorytmie zastępujemy kolejkę przez stos. Można również zdefiniować liczbę kolejkowo-stosową, pytając o minimalną liczbę stosów i kolejek, które razem posortują daną permutację. Jest to trudne pytanie.

W poprzedniej wersji sortowania każdy element może trafić tylko do jednej kolejki. Rozważmy teraz wersję, w której mamy \( k \) kolejek \( Q_1,Q_2,Q_3, \ldots Q_k \) i element może trafiać do kolejek o coraz mniejszych numerach.

Pojedyncza operacja polega na wstawieniu kolejnego elementu z \( \pi \) do jednej z kolejek, wypisaniu bezpośrednio na wyjście, o ile jest on pierwszym niepobranym elementem w \( \pi \) lub pierwszym elementem pewnej kolejki, albo przełożeniu pierwszego elementu pewnej kolejki \( Q_i \) do kolejki \( Q_j \) dla \( j < i \).

Można pokazać, że do posortowania każdej permutacji wystarczy logarytmiczna liczba kolejek.

Podobny fakt zachodzi, gdy kolejki zastąpimy stosami. Pozostawiamy ten problem (zarówno dla kolejek jak i dla stosów) jako ćwiczenie.

Sortowanie kolejkowe

Załóżmy, że każdy element ciągu \( \pi \) jest początkowo listą jednoelementową. Oznaczmy zbiór tych list przez \( S \). Załóżmy też, że umiemy scalić dwie posortowane listy w czasie proporcjonalnym do sumy ich długości za pomocą operacji merge (patrz następne wykłady).

Algorytm Sortowanie-Kolejkowe-1

while |S| > 1 do 
    lista1 := delete(S); lista2 := delete(S); 
    insert(merge(lista1,lista2),S)

Pozostawiamy jako ćwiczenie pokazanie tego, że jeśli S jest kolejką, to algorytm ten działa w czasie \( O(n \log n) \), a jeśli \( S \) jest stosem, to algorytm działa w czasie kwadratowym. Widać na tym przykładzie przewagę kolejki nad stosem. Załóżmy, że mamy posortować tablicę \( A[0,1,\ldots, n-1] \) i \( n \) jest potęgą dwójki. Wtedy następujący algorytm wykonuje ten sam ciąg scaleń co algorytm Scalanie-Kolejkowe. Dowód tego pozostawiamy jako ćwiczenie.

Algorytm Sortowanie-Kolejkowe-2

Scalanie-Kolejkowe bez kolejki 
 m := 1; 
 while m < n do 
   for i:=0 to n/(2m) do 
    merge(A[i..i+m-1], A[i+m..i+2m-1]); 
   m := 2m;

Ćwiczenia

Zadanie 1

Udowodnij, że algorytm Sklejanie-Par jest poprawny. Co by było, gdybyśmy w jednym kroku sklejali co najwyżej k elementów? (Kosztem pojedynczego sklejenia jest w dalszym ciągu suma wag).

Zadanie 2

Opisz algorytm znajdowania fałszywej monety wynikający z rekurencyjnego wzoru \( a_n=3\cdot a_{n-1}+3 \).

Zadanie 3

Udowodnij, że algorytm Permutacja-Wagowa jest poprawny.

Zadanie 4

Przypuśćmy, że mamy wage szalkową i odważniki będące potęgami trójki, dla każdej potęgi dokładnie jeden odważnik. Jak powinniśmy rozmieścić odważniki na wadze, aby doładnie zważyć przedmiot o zadanej wadze x?

Zadanie 5

Zmodyfikuj algorytm Sortowanie-Kolejkowe tak, aby w czasie O(n log n) wyznaczał liczbę inwersji w permutacji.

Zadanie 6

Jak wyznaczyć liczbę kolejkową w czasie liniowym?

Sortowanie przez porównania: BubbleSort, SelectionSort, InsertionSort

Ten wykład poświęcimy prostym algorytmom sortowania. Zanalizujemy ich wady i zalety, co przygotuje nas do poszukiwania algorytmów lepszych. Zacznijmy od zdefiniowania problemu.

Definicja problemu

Niech \( (U,\le) \) będzie zbiorem liniowo uporządkowanym z relacją porządkującą \( \le \) i niech \( c_1, c_2, \ldots, c_n \) będzie ciągiem \( n \) elementów z \( U \), dla pewnego całkowitego \( n > 0 \). Należy znaleźć permutację \( c_{i_1}, c_{i_2},\ldots,c_{i_n} \) taką, że \( c_{i_1}\le c_{i_2}\le \ldots \le c_{i_n} \).

Uwaga: dla pary elementów \( x, y \in U \) będziemy pisali \( x < y \) (\( x > y \)), gdy \( x \le y \) (\( y \le x \)) oraz \( x \ne y \).

W tym wykładzie przyjmujemy, że elementy ciągu \( c \) znajdują się w tablicy \( a[1..n] \), tzn. \( a[1] = c_1, a[2] = c_2, \ldots, a[n] = c_n \). Będziemy także chcieli, żeby posortowany ciąg \( c \) znajdował się nadal w tablicy \( a \), tzn. wynikiem sortowania ma być \( a[1] = c_{i_1} \le a[2] = c_{i_2} \le \ldots \le a[n] = c_{i_n} \). Dla wygody dalszych rozważań przyjmijmy, że tablica \( a \) jest indeksowana od \( 0 \), i że \( a[0] \) zawiera element, który nie jest większy od żadnego elementu z \( a[1..n] \), tzn. dla każdego \( i = 1,2, \ldots, n \), \( a[0] \le a[i] \).

Zauważmy, że w tak sformułowanym problemie sortowania nic nie wiemy o naturze elementów z \( U \). Na \( U \) mogą składać się zarówno liczby całkowite lub rzeczywiste, jak i \( U \) może być zbiorem rekordów, które należy posortować według ich kluczy. Jedynym sposobem ustalenie porządku w tablicy \( a \) jest porównywanie jej elementów parami. Operacja porównania będzie operacją dominującą w naszych algorytmach. Ponieważ będziemy chcieli ustalić wynik także w tablicy \( a \), potrzebna nam jest jeszcze operacja zamiany dwóch elementów w tablicy. Operacją tą będzie operacja \( Exchange(i,j) \) polegająca na zamianie elementów w tablicy \( a \) z pozycji \( i \) oraz \( j \), \( 1\le i, j \le n \).

Sortowanie bąbelkowe (BubbleSort)

Jest to jeden z najprostszych algorytmów sortowania. Sortowanie bąbelkowe jest wykonywane w \( n-1 \) fazach. W fazie \( i \)-tej wyznaczany jest \( i \)-ty najmniejszy element. Załóżmy, że po \( i-1 \) pierwszych fazach mamy wyznaczone i uporządkowane \( i-1 \) najmniejsze elementy, tzn. \( a[1]\le a[2]\le \ldots a[i-1] \) i dla każdego \( k = i, i+1, \ldots, n \) mamy \( a[i-1] \le a[k] \). W fazie \( i \)-tej porównywane są kolejno elementy w parach \( (a[n], a[n-1]) \), \( (a[n-1], a[n-2]) \), ..., \( (a[i+1], a[i]) \). Jeżeli elementy w parze nie są uporządkowane, dokonujemy ich zamiany. Oto algorytm sortowania bąbelkowego.

Algorytm Sortowanie bąbelkowe

BubbleSort 
for i:=1 to n-1 do 
  for j:=n downto i+1 do 
  if a[j-1] > a[j] then 
   Exchange(j-1,j);

Zaletą sortowania bąbelkowego jest jego prostota i bardzo krótki kod. Niestety jego główną wadą jest to, że zawsze, niezależnie od danych, wykonuje tyle samo porównań: \( n-1 \) w pierwszej fazie, \( n-2 \) w drugiej, ..., \( 1 \) w fazie ostatniej, co daje łącznie \( \sum_{i=1}^{n-1}(n-i) = \frac{n(n-1)}{2} \) porównań. Liczba zamian może się zmieniać od \( 0 \) do \( \frac{n(n-1)}{2}. \) Zauważmy, że tak zapisany algorytm sortowania bąbelkowego zawsze wykonuje \( n-1 \) faz, nawet wtedy, gdy ciąg wejściowy jest już uporządkowany. Celem ćwiczenia 1 jest taka modyfikacja algorytmu, aby zakończyć jego działanie, kiedy tylko zostanie stwierdzone, że tablica \( a \) jest już uporządkowana.

Ćwiczenie 1
Zmodyfikuj algorytm sortowania bąbelkowego w taki sposób, żeby jego wykonywanie kończyło się z chwilą stwierdzenia, że tablica \( a \) jest już posortowana.

Sortowanie przez wybór (SelectionSort)

Na sortowanie bąbelkowe można spojrzeć jeszcze inaczej. W każdej fazie przepychamy na pierwsze miejsce w nieuporządkowanej części tablicy element najmniejszy. Symetrycznie moglibyśmy sortować poczynając od elementów nawiększych. W sortowaniu przez wybór nie przepychamy elementu największego (najmniejszego) na jego miejsce w ciągu uporządkowanym, tylko znajdujemy jego pozycję, a następnie znaleziony element - największy w części nieuporządkowanej - zamieniamy z elementem, który znajduje się na docelowej pozycji elementu największego. Niech \( Max(i) \) będzie funkcją, której wartością jest pozycja największego elementu w podtablicy \( a[1..i] \). Oto schemat algorytmu sortowania przez wybór:

Algorytm Schemat algorytmu sortowania przez wybór

schemat SelectionSort 
 for i := n downto 2 do 
 begin
  j := Max(i); 
  Exchange(i,j) 
 end;

Dlaczego użyliśmy słowa schemat? Zauważmy, że do pełnego zdefinowania algorytmu, a także dla jego analizy, niezbędne jest zdefiniowanie funkcji \( Max \). W klasycznym sortowaniu przez wybór pozycję elementu największego w podtablicy \( a[1..i] \) wyznaczamy przeszukując podtablicę od lewej do prawej, pamiętając w zmiennej pomocniczej pozycję dotychczas największego elementu i modyfikując wartość tej zmiennej każdorazowo po napotkaniu elementu większego od dotychczas największego. Oto pełny zapis algorytmu sortowania przez wybór - algorytmu SelectionSort.

Algorytm Sortowanie przez wybór

SelectionSort 
 for i := n downto 2 do 
  begin 
   j := 1;
   for k := 2 to i do 
    if a[k] > a[j] then j := k; 
   Exchange(i,j) 
 end;

Nietrudno zauważyć, że algorytm SelectionSort wykonuje taką samą liczbę porównań, co algorytm bąbelkowy. Jednak w tym przypadku maksymalna liczba zamian wynosi tylko \( n-1 \).

Należy podkreślić, że w implementacji schematu sortowania przez wybór mamy swobodę w realizacji funkcji \( Max \). Wykorzystamy to w algorytmie sortowania z użyciem struktury danych zwanej kopcem.

Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie przez wstawianie jest algorytmem szczególnie polecanym do sortowania krótkich ciągów. Jego złożoność pesymistyczna jest asymptotycznie taka sama jak dwóch poprzednich algorytmów, ale zachowuje się on znacznie lepiej dla ciągów "prawie" posortowanych. Co znaczy "prawie" wyjaśnimy w dalszej części wykładu.

Idea sortowania przez wstawianie jest następująca. Sortujemy w \( n-1 \) fazach, ponumerowanych dla wygody opisu od 2 do \( n \). Przed rozpoczęciem \( i \)-tej fazy wiemy, że podtablica \( a[1..i-1] \) jest już posortowana. Naszym celem jest uporządkowanie podtablicy \( a[1..i] \), co w rzeczywistości oznacza wstawienie na właściwe miejsce elementu \( a[i] \) w uporządkowany ciąg \( a[1..i-1] \). W tym celu odkładamy element z pozycji \( a[i] \) na bok (zapamiętujemy w pomocniczej zmiennej), a następnie przeglądamy elementy podtablicy \( a[1..i-1] \) od prawej do lewej, przesuwając każdy element większy od odłożonego o jedną pozycję w prawo. Po napotkaniu w tablicy \( a \) elementu nie większego od elementu odłożonego (nazwijmy go elementem blokującym), element odłożony wstawiany tuż przed element blokujący. Oto zapis sortowania przez wstawianie - algorytm InsertionSort.

Algorytm Sortowanie przez wstawianie

InsertionSort 
 for i := 2 to n do 
 begin 
  //a[1..i-1] jest już posortowana 
  x := a[i] ; //odkładamy element z pozycji i 
  j := i ; 
  while x < a[j-1] do 
  begin 
   a[j] := a[j-1] ; //przesuwamy element większy od x o jedną pozycję w prawo 
   j&nbsp;:= j-1 
  end; 
   a[j] := x 
 end;

Dokonamy teraz wspólnie analizy przedstawionego algorytmu. W tym celu postaraj się drogi czytelniku samodzielnie wykonać następujące ćwiczenia.

Ćwiczenie 2
Jakie znaczenie dla poprawności algorytmu InsertionSort ma założenie z początku wykładu o tym, że \( a[0] \le a[i] \), dla każdego \( i = 1, 2, ..., n \)?

Ćwiczenie 3
Załóżmy, że sortujemy permutację liczb \( 1, 2, \ldots, n \). Podaj permutacje, dla których algorytm InsertionSort wykona odpowiednio najwięcej i najmniej porównań, a następnie wyznacz dokładne liczby porównań w najgorszym i najlepszym przypadku. Uwaga: pamiętaj o porównaniach z \( a[0] \).

Zastanówmy się, od czego zależy liczba porównań wykonywanych przez algorytm InsertionSort dla ustalonej permutacji \( \pi = < p_1, p_2, \ldots, p_n> \). W tym celu zdefiniujmy pojęcie inwersji w permutacji. Inwersją w permutacji \( \pi \) nazywamy każdą parę indeksów \( 1\le i < j \le \) takich, że \( p_i > p_j \).

Ćwiczenie 4
Zastanów się, jaka jest zależność pomiędzy liczbą porównań wykonywanych przez algorytm InsertionSort dla permutacji \( \pi \) a liczbą inwersji w tej permutacji.

Jedną z miar uporządkowania ciągu elementów jest liczba inwersji w nim występujących. Permutacja rosnąca nie zawiera wcale inwersji, natomiast permutacja malejąca zawiera \( {n(n-1)}/{2} \) inwersji. Na podstawie ćwiczenia 4 wnioskujemy, że jeżeli ciąg wejściowy zawiera liniową ze względu na \( n \) liczbę inwersji, to dla takiego ciągu algorytm InsertionSort działa w czasie liniowym. Jeżeli jednak w ciągu wejściowym jest kwadratowa liczba inwersji, to algorytm InsertionSort działa w czasie kwadratowym. Może jednak takie dane są niesłychanie rzadkie, a dla "przeciętnych" danych algorytm InsertionSort zachowuje się zdecydowanie lepiej? Niestety, to nie jest prawda. Żeby to wykazać, obliczymy oczekiwaną liczbę porównań wykonywanych przez nasz algorytm dla "losowych" danych. Pisząc "losowych", musimy precyzyjnie określić, co mamy na myśli. Dla naszych rozważań przyjmiemy model losowej permutacji, w którym to zakłada się, że początkową zawartością sortowanej tablicy \( a \) jest permutacja liczb \( 1, 2,, n \) i każda z \( n! \) permutacji może pojawić się z tym samym prawdopodobieństwem \( \frac{1}{n!} \). Jeśli już ustaliliśmy model probabilistyczny, to możemy określić średnią liczbę porównań wykonywanych przez algorytm InsertionSort. Nietrudno zauważyć, że wynosi ona

\( n-1 + \frac{1}{n!}\sum_{\{\pi: \mbox{ permutacja liczb } 1,2, \ldots, n\}}Inv(\pi). \)
W powyższym wzorze wartość wyrażenia \( \frac{1}{n!}\sum_{\{\pi: \mbox{ permutacja liczb } 1,2, \ldots, n\}}Inv(\pi) \) jest równa oczekiwanej liczbie inwersji w losowej permutacji. Żeby policzyć oczekiwaną liczbę porównań wykonywaną przez algorytm InsertionSort, wystarczy więc wyznaczyć oczekiwaną liczbę inwersji w losowej permutacji.

Wektorem inwersji dla permutacji \( \pi \) nazywamy ciąg liczb \( w = [w_1, w_2, \ldots, w_n] \) taki, że \( w_i = |\{j: 1 \le j < i \mbox{ oraz } p_j > p_i \}| \), dla każdego \( i = 1,2, \ldots, n \). Innymi słowy, \( w_i \) jest liczbą tych elementów permutacji \( \pi \), która znajdują się na lewo od elementu \(_{i}\) i są od niego większe.

Ćwiczenie 5

Podaj wektor inwersji dla permutacji \( \pi=[7,8,2,4,6,1,5,3] \).


Zauważmy, że elementy każdego wektora inwersji \( w \) muszą spełniać nierówności \( 0 \le w_i < i \), dla \( i=1, 2, \ldots, n \). Oznaczmy zbiór wszystkich \( n \)-elementowych wektorów o takich własnościach przez \({W}_n \). Liczba elementów zbioru \({W}_n \) wynosi \( n! \). Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, że istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość pomiędzy permutacjami liczb \( 1,2,\ldots, n \), a wektorami z \({W}_n \). Dlatego elementy tego zbioru będziemy nazywali po prostu wektorami inwersji.

Ćwiczenie 6
Podaj permutację o wektorze inwersji \( w=[0,0,1,1,2,1,4,5] \).

Ćwiczenie 7

Zaproponuj algorytm, który dla danego wektora inwersji \( w=[w_1,w_2,\ldots, w_n] \) znajdzie odpowiadającą mu permutację.


Sumą wektora inwersji nazwiemy sumę jego elementów. Z dotychczasowych rozważań wynika, że suma wektora inwersji jest równa liczbie inwersji w odpowiadającej temu wektorowi permutacji. Losowy wektor inwersji można otrzymać losując każdy jego element niezależnie w ten sposób, że na pozycji \( i \)-tej może pojawić się każda z wartości \( 0, 1, \ldots, i-1 \) z jednakowym prawdopodobieństwem \( \frac{1}{i} \). Tak więc oczekiwana wartość \( i \)-tego elementu w losowym wektorze inwersji wynosi \( \frac{0+1+\ldots+i-1}{i} = \frac{i-1}{2} \). Z liniowości wartości oczekiwanej otrzymujemy, że oczekiwana suma losowego wektora inwersji wynosi \( 0+\frac{1}{2}+\ldots+ \frac{n-1}{2} = \frac{n(n-1)}{4} \). Zatem taka jest też oczekiwana liczba inwersji w losowej permutacji. Wynika stąd, że algorytm sortowania przez wstawianie zachowuje się dla "przeciętnych" danych podobnie, jak dla danych "najgorszych" i działa w czasie kwadratowym.

Sortowanie przez porównania: MergeSort, HeapSort i QuickSort

Czy można sortować przez porównania w czasie szybszym niż kwadratowy? Odpowiedź jest pozytywna.

Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym

Rozważmy jeszcze raz algorytm sortowania przez wstawianie. W tym algorytmie jedna faza polega głównie na umiejscowieniu wstawianego elementu w uporządkowanym ciągu - w fazie \( i \)-tej element \( a[i] \) wstawiamy do uporządkowanego ciągu \( a[1..i-1] \), dla \( i = 2,3, \ldots, n \). Miejsce, w które należy wstawić element \( a[i] \), można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego.

Algorytm Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym

InsertionSortWithBinarySearch 
 for i := 2 to n do 
 begin
  //a[1..i-1] jest już posortowana 
  x := a[i] //odkładamy element z pozycji i 
  //binarne wyszukiwanie największego j <= i takiego, że a[j-1] <= x 
  l := 0; p := i; 
  while (p - l) > 1 do 
  //Niezmiennik: a[l] <= x oraz x < a[p] jeśli tylko p < i 
  begin 
   s := (l+p) div 2; 
   if x < a[s] then 
    p := s; 
   else 
    l := s;
  end 
  j := l+1;
  //x zostanie wstawiony na pozycję j; 
  //elementy większe przesuwamy o 1 pozycję w prawo 
  for k := i downto j+1 do 
   a[k] := a[k-1]; 
  a[j] := x 
 end;

W tym algorytmie liczbę wykonywanych porównań można wyznaczyć następująco: w iteracji o numerze \( i \) zewnętrznej pętli for wykonuje się co najwyżej \( \lceil \log i \rceil \) porównań pomiędzy elementami sortowanego ciągu, co w sumie daje

\( \sum_{i = 2} \lceil \log i \rceil = n\lceil \log n \rceil - 2^{\lceil \log n \rceil} + 1 \)

porównań.

Otrzymaliśmy więc algorytm, w którym wykonuje się \( O(n\log n) \) porównań niezbędnych do wyszukiwania miejsc dla wstawianych elementów, ale (niestety) liczba przesunięć elementów w tablicy, koniecznych do zrobienia tych miejsc, jest w pesymistycznym przypadku kwadratowa. Ta obserwacja jest niezwykle pouczająca. Mówi ona, że dobór operacji dominujących dla analizy złożoności algorytmu jest kluczowy dla jakości tej analizy.

Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym jest też warte wspomnienia dlatego, że jego pomysłodawcą był wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus. O tej metodzie sortowania Steinhaus wspomina w drugim wydaniu swojej znakomitej książki Kalejdoskop matematyczny z roku 1950.

Sortowanie przez scalanie (MergeSort)

Algorytm sortowania przez wstawianie działał bardzo dobrze dla ciągów "prawie" posortowanych. W tym przypadku "prawie" oznacza małą liczbę inwersji w sortowanym ciągu. Istnieją jednak ciągi, które zawierają kwadratową liczbę inwersji, a są łatwe do sortowania. Takim ciągiem jest oczywiście ciąg malejący. Innym przykładem może być ciąg składający się z dwóch uporządkowanych podciągów występujących jeden po drugim. Załóżmy, że elementy sortowanej tablicy \( a[1..n] \) spełniają warunki \( a[1] \le a[2] \le \ldots \le a[s] \) oraz \( a[s+1] \le a[s+2] \le \ldots \le a[n] \), dla pewnego \( s, 1\le s < n \).

Ćwiczenie 1

Jaka jest maksymalna liczba inwersji w tym przypadku?

Powstaje pytanie jak szybko możemy sortować w tym przypadku. Tak naprawdę naszym celem jest scalenie dwóch uporządkowanych ciągów \( a[1..s] \) i \( a[s+1..n] \) w jeden uporządkowany ciąg \( a[1..n] \). Załóżmy, że dysponujemy dodatkową tablicą \( b[1..s] \). Scalania będziemy wykonywać bezpośrednio w tablicy \( a \). Dlatego w pierwszym kroku naszego algorytmu kopiujemy podciąg \( a[1..s] \) do pomocniczej tablicy \( b \). Następnie przeglądamy ciągi \( a[s+1..n] \) i \( b[1..s] \) z lewa na prawo. W jednym kroku porównujemy ich czołowe elementy. Mniejszy z nich umieszczamy na docelowej pozycji w tablicy \( a \) i na koniec w ciągu, z którego pochodził mniejszy element, przesuwamy się o jedną pozycję w prawo. Formalny zapis tego algorytmu został przedstawiony jako procedura Merge-1.

Algorytm Scalanie-1

procedure Merge-1; 
begin 
 //kopiowanie a[1..s] do b[1..s] 
 for i := 1 to s do 
  b[i] := a[i];
 //właściwe scalanie 
 i := 1; j := s+1; k := 0; 
 while (i <= s) and (j <= n) do 
 //Niezmiennik: a[1..k] - scalone podciągi b[1..i-1], a[s+1..j-1] 
 begin
  k := k+1;
  if b[i] <= a[j] then 
   begin a[k] := b[i]; i := i+1 end 
  else
   begin a[k] := a[j]; j := j+1 end 
end; 
//jeśli nie wyczerpaliśmy ciągu b, to przepisujemy go do tablicy a 
for j := i to s do 
 begin k := k+1; a[k] := b[j] end 
end;

Przeanalizujmy złożoność algorytmu Merge-1. Dopóki nie wyczerpiemy jednego z podciągów \( a[s+1..n] \) lub \( b[1..s] \), po każdym porównaniu elementów \( b[i] \) z \( a[j] \) mniejszy z nich trafia na swoją docelową pozycję w tablicy \( a \). Zatem liczba porównań wynosi w pesymistycznym przypadku \( n-1 \). Niestety, oprócz porównań wielokrotnie przemieszczamy sortowane elementy. Wszystkich takich przemieszczeń mamy w pesymistycznym przypadku \( s+n \): przepisanie \( a[1..s] \) do \( b[1..s] \) plus umieszczenie każdego elementu na jego docelowej pozycji w tablicy a. Zatem przemieszczeń jest nie więcej niż \( 2n \).

Jeśli umiemy scalać, to możemy też sortować. Bardzo łatwo opisać taki algorytm rekurencyjnie. Jeśli sortowany ciąg składa się tylko z 1 elementu, to jest on oczywiście posortowany. Załóżmy zatem, że sortowany ciąg ma co najmniej 2 elementy. Dzielimy go na dwa podciągi złożone z kolejnych elementów. Sortujemy każdy z nich niezależnie rekurencyjnie, a potem scalamy. Oczywiście mamy wybór w podziale wyjściowego ciągu na dwa mniejsze, ale okazuje się, że najlepiej jest, gdy długości obu sortowanych podciągów różnią się co najwyżej o 1. Niech \( Merge(l,p,s) \) będzie procedurą scalającą posortowaną podtablicę \( a[l..s] \) z posortowaną podtablicą \( a[s+1..p] \), która w wyniku daje posortowaną podtablicę \( a[l..p] \).

Ćwiczenie 2
Przerób tak kod procedury Merge-1, żeby otrzymać procedurę Merge(l,p,s). Procedura Merge powinna wykonywać co najwyżej \( p-l \) porównań i co najwyżej \( s-l+1+p-l+1 \) przemieszczeń elementów.

Możemy teraz przystąpić do zapisu sortowania przez scalanie. Niech \( MS(l,p) \) będzie rekurencyjną procedurą sortującą tablicę \( a[l..p] \), którą to definiujemy następująco:

Algorytm Procedura_MS

 procedure MS(l,p); 
 begin 
  if l < p then 
   begin 
    s := (l+p) div 2; 
    MS(l,s); 
    MS(s+1,p); 
    Merge(l,p,s) 
   end 
end;

Sam algorytm sortowania przez scalanie \( MergeSort \) ma teraz postać:

Algorytm Sortowanie przez scalanie

algorytm MergeSort; 
begin 
 MS(1,n) 
end

Pesymistyczną liczbę porównań wykonywanych przez algorytm \( MergeSort \) można opisać za pomocą równania rekurencyjnego:

\( T(n) =\{ \begin{array}{ll} 0 & \mbox{dla } n = 1 \\ T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n-1 & \mbox{dla } n > 1 \end{array} . \)

Dokładne rozwiązanie tego równania daje \( T(n) \le n\lceil \log n \rceil \).

Ćwiczenie 3
Wykaż, że w algorytmie \( MergeSort \) nie wykonuje się więcej niż \( \frac{3}{2}n \lceil \log n \rceil \) przemieszczeń elementów. <

Ćwiczenie 4
Podaj przykład 8-elementowej permutacji liczb \( 1, 2, \ldots, 16 \), dla której algorytm MergeSort wykonuje jednocześnie największą liczbę porównań i największą liczbę przemieszczeń elementów.

Sortowanie przez scalanie w miejscu

Słabością algorytmu MergeSort jest pomocnicza tablica używana do scalania. Czy można jej się pozbyć? Tak, można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na wykonywaniu scaleń w miejscu, czyli w samej tablicy \( a \). Niestety liczba porównań i przemieszczeń elementów znacząco rośnie, choć jest nadal liniowa. Sam algorytm nie jest intuicyjny i pominiemy go w tych notatkach. Drugi sposób polega na wykonaniu sortowania przez scalanie przy złamaniu zasady, że długości scalanych ciągów różnią się co najwyżej o 1. Z opisanej procedury Merge-1 wynika, że scalanie dwóch ciągów możemy wykonać w taki sposób, żeby długość pomocniczej tablicy była równa długości krótszego ze scalanych ciągów. Rozważmy teraz procedurę \( Merge-2(p,r,s) \), która scala uporządkowane ciągi \( a[p..s] \) z \( a[s+1..r] \). Zakładamy przy tym, że \( s-p+1 \le r-s \) (lewy ciąg jest nie dłuższy niż prawy) oraz \( p-1 \ge s-p+1 \) (początek tablicy jest wystarczająco długi, żeby można go wykorzystać do scalania). Scalanie będzie się odbywało z pomocą podtablicy \( a[1..p-1] \). Będziemy przy tym uważali, żeby nie zgubić zawartości tej podtablicy. Oto nasza procedura \( Merge-2(p,r,s) \).

Algorytm Scalanie-2

 procedure Merge-2(p,r,s); 
 begin
  //zamiana a[p..s] z a[1..s-p+1] 
  for i := p to s do 
   Exchange(i-p+1,i); 
  //właściwe scalanie 
  i := 1; j := s+1; k := p-1; 
  while (i <= s-p+1) and (j <= r)do 
  //Niezmiennik: a[p..k] - scalone podciągi a[1..i-1], a[s+1..j-1] 
  begin
   k := k+1; 
   if a[i] <= a[j] then 
    begin Exchange(i,k); i := i+1 end 
   else 
    begin Exchange(k,j); j := j+1 end 
 end; 
 //jeśli nie wyczerpaliśmy ciągu a[1..s-p+1], 
 //to przepisujemy go na koniec tablicy a 
 for j := i to s-p+1 do 
 begin k := k+1; Exchange(j,k) end 
end;

Zauważmy, że po wykonaniu powyższego algorytmu mamy następującą sytuację:

- podtablica \( a[1..p-1] \) zawiera te same elementy, które znajdowały się w niej przed rozpoczęciem scalania (być może przepermutowane),

- podtablica \( a[p..r] \) jest już uporządkowana.

Oznaczmy przez MergeSortBis(p,r) procedurę, która sortuje przez scalanie podtablicę \( a[p..r] \). Załóżmy przy tym, że \( p-1 \ge \frac{r-p+1}{2} \). Procedurę MergeSortBis implementujemy podobnie jak algorytm MergeSort, tylko zamiast procedury Merge-1 wykorzystujemy procedurę \( Merge-2 \). Możemy teraz opisać algorytm "sortowania przez scalanie w miejscu". Idea algorytmu jest następująca. Dzielimy tablicę \( a \) na dwie (prawie) równe części \( a[1..\lceil \frac{n}{2} \rceil] \) oraz \( a[\lceil \frac{n}{2} \rceil + 1..n] \). Sortujemy prawą część tablicy algorytmem \( MergeSortBis \) wykorzystując lewą część jako tablicę pomocniczą. Dalsza część algorytmu ma strukturę rekurencyjną. Załóżmy, że w tablicy \( a \) mamy już posortowany sufiks \( a[p..n] \) dla pewnego \( 1 < p\le \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \). Jeśli \( p-1 = 1 \), to kończymy sortowanie wstawiając \( a[1] \) do uporządkowanego ciągu \( a[2..n] \), tak jak w sortowaniu przez wstawianie. Jeśli \( p > 2 \), wówczas dzielimy tablicę \( a[1..p-1] \) na podtablicę \( a[1..\lceil \frac{p-1}{2}\rceil] \) i \( a[\lceil \frac{p-1}{2}\rceil + 1..p-1] \), sortujemy przez scalanie podtablicę \( a[\lceil \frac{p-1}{2}\rceil + 1..p-1] \), scalamy uporządkowaną podtablicę \( a[\lceil \frac{p-1}{2}\rceil + 1..p-1] \) z podtablicą \( a[p..n] \) i sortujemy dalej rekurencyjnie przy założeniu, że \( a[\lceil \frac{p-1}{2}\rceil + 1..n] \) jest już posortowane.

Algorytm sortowania przez scalanie w miejscu można teraz zapisać następująco.

Algorytm SortowaniePrzezScalanie w Miejscu

 if n > 1 then 
 begin 
  p := n - floor(n/2) + 1; 
  MergeSortBis(p,n); 
  while p > 2 do 
  begin 
   l := p - floor((p-1)/2) +1; 
   MergeSortBis(l,p-1); 
   Merge-2(l,n,p-1); 
   p := l 
  end; 
  Scal a[1] z a[2..n]. 
end

Zastanówmy się teraz nad złożnością przedstawionego algorytmu. Zanalizujemy najpierw liczbę porównań. Odzielnie analizujemy porównania wykonywane dla sortowania procedurą \( MergeSortBis \), a oddzielnie dla scaleń procedurą \( Merge-2 \). \( MergeSortBis \) jest wywoływana dla ciągów o długościach \( \lfloor \frac{n}{2} \rfloor, \lfloor \frac{n}{4} \rfloor, \ldots \). Jeżeli sortowanie ciągu długości \( k \) wymaga co najwyżej \( k\log k \) porównań, to liczba porównań we wszystkich sortowaniach wynosi co najwyżej

\( \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} + \frac{n}{4}\log \frac{n}{4} \ldots \le \log n\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n}{2^k} = n\log n. \)

Scalenia kosztują nas co najwyżej tyle porównań, ile wynosi długość scalonego ciągu. Długość taka oczywiście nigdy nie przekracza \( n \). Długości kolejnych, krótszych scalanych podtablic wynoszą odpowiednio \( \lfloor \frac{n}{4} \rfloor, \lfloor \frac{n}{8} \rfloor, \ldots, 1 \). Wszystkich scaleń jest więc nie więcej niż \( \log n \). Liczba porównań we wszystkich scaleniach nie przekracza więc \( n\log n \). Zatem liczba wszystkich porównań wykonywanych w algorytmie sortowania przez scalanie w miejscu nie przekracza nigdy \( 2n\log n \). Niestety przemieszczeń będzie znacznie więcej. Każde porównanie może wymagać zamiany miejscami dwóch elementów (dwa przemieszczenia, trzy instrukcje przypisania). Dlatego liczba przemieszczeń może wynieść prawie \( 4n\log n \). W sumie jednak mamy algorytm działający w miejscu i o złożoności czasowej \( O(n\log n). \)

Na koniec zauważmy jedno drobne "oszustwo". Procedura \( MergeSort \) i wzorowana na niej procedura \( MergeSortBis \) są procedurami rekurencyjnymi. Implementacja rekursji wymaga stosu, w tym przypadku o logarytmicznej wysokości. Żeby mieć w pełni algorytm sortowania w miejscu, powinniśmy pozbyć się stosu. W przypadku zwykłego sortowania przez scalanie, a takie jest zaimplementowane w \( MergeSortBis \), bardzo łatwo z góry ustalić, kiedy i które podtablice są ze sobą scalane. Załóżmy, że sortujemy przez scalanie procedurą \( MergeSort \) tablicę o długości \( 2^k \), dla pewnego \( k > 0 \). Zauważmy, że w takim przypadku scalamy najpierw podtablice jednoelementowe \( a[1] \) z \( a[2] \), \( a[3] \) z \( a[4] \), itd., potem podtablice dwuelementowe \( a[1..2] \) z \( a[3..4] \), \( a[5..6] \) z \( a[7..8] \), itd., a na koniec podtablicę \( a[1..2^{k-1}] \) z \( a[2^{k-1}+1..2^k] \). Łatwo zaimplementować taki ciąg scaleń za pomocą iteracji. Szczegóły tej implementacji i jej uogólnienie na tablice o długościach różnych od potęg dwójki, pozostawiamy jako dobre ćwiczenie algorytmiczno-programistyczne.

Sortowanie kopcowe (HeapSort)

Przypomnijmy sobie schemat algorytmu sortowania przez wybór. Podstawowa operacja w tym algorytmie polega na wybraniu największego elementu w zbiorze sortowanych elementów, usunięciu go z tego zbioru i umieszczeniu na ostatniej pozycji w posortowanym ciągu. Następnie postępujemy tak samo z mniejszym zbiorem, znajdując i umieszczając na pozycji docelowej element drugi co do wielkości (licząc od największych). Postępując tak wielokrotnie dostaniemy uporządkowany ciąg elementów ze zbioru, który należało uporządkować. Łatwo zauważyć, że dla wydajnej implementacji powyższego algorytmu musimy umieć szybko znajdować element największy w danym zbiorze elementów oraz usuwać taki element ze zbioru. Dodatkowo musimy pamiętać, że elementy sortowanego zbioru znajdują się w tablicy \( a[1..n] \), a naszym celem jest uporządkowanie tej tablicy. Oto raz jeszcze algorytm sortowania przez wybór.

Algorytm Schemat algorytmu sortowania przez wybór

SelectionSort 1 
 for i := n downto 2 do 
 begin 
  j := Max(i); 
  Exchange(i,j) 
 end;

Żeby można było wydajnie zaimplementować ten algorytm, musimy w każdej iteracji mieć tak zorganizowane elementy w podtablicy \( a[1..i] \), żeby łatwo było wyznaczać pozycję elementu największego, a następnie, po zamianie go z \( a[i] \), przywracać szybko właściwą organizację tablicy \( a[1..i-1] \). W tym celu definiujemy warunek \( kopiec(p,r) \), gdzie \( (p,r) \) jest parą indeksów takich, że \( 1\le p \le r \le n \):

\( kopiec(p,r): \) dla każdego \( i = p, p+1,\ldots, r \), jeśli \( 2i \le r \), to \( a[i] \ge a[2i] \), oraz jeśli \( 2i+1\le r \), to \( a[i]\ge a[2i+1] \).

Załóżmy,że zachodzi warunek \( kopiec(1,n) \). Nietrudno zauważyć, że element \( a[1] \) jest największy w całej tablicy \( a \).

Gdy zamienimy \( a[1] \) z \( a[n] \), na pewno zachodzi wtedy warunek \( kopiec(2,n-1) \), ale niestety może nie zachodzić (i zazwyczaj nie zachodzi) \( kopiec(1,n-1) \). Gdybyśmy umieli szybko przywrócić warunek \( kopiec(1,n-1) \), wówczas \( a[1] \) byłoby największe w \( a[1..n-1] \). Zamieniwszy \( a[1] \) z \( a[n-1] \) zredukowalibyśmy znowu rozmiar naszego zadania. Postępując tak jeszcze \( n-3 \) razy, posortowalibyśmy cały ciąg. W jaki sposób zatem poprawić kopiec, gdy został on zepsuty w jednym miejscu?

Rozważmy trochę ogólniejsze zagadnienie. Załóżmy, że zachodzi warunek \( kopiec(p+1,r) \) dla pewnego \( p \), \( 1\le p < r \le n \). W jaki sposób zmodyfikować podtablicę \( a[p..r] \), żeby zachodziło \( kopiec(p,r) \). Sytuacja jest dosyć prosta. Jeśli \( 2p > r \), nic nie musimy robić. Jeśli \( 2p = r \), wystarczy sprawdzić, czy \( a[p] \ge a[r] \). W przypadku odpowiedzi pozytywnej nic nie robimy. Dla \( a[p] < a[r] \) wystarczy zamienić \( a[p] \) z \( a[r] \). A co, gdy \( 2p < r \)? W tym przypadku wybieramy większy z elementów \( a[2p], a[2p+1] \). Niech \( a[t] \) będzie tym elementem. Jeśli \( a[p] \ge a[t] \), warunek \( kopiec(p,r) \) jest spełniony. W przeciwnym razie zamieniamy miejscami \( a[p] \) z \( a[t] \). Jeżeli \( t+1 \le r \), to zachodzi \( kopiec(t+1,r) \). Jeśli żądamy teraz, żeby zachodziło \( kopiec(p,r) \), musimy postąpić w taki sposób, aby spełniony był warunek \( kopiec(t,r) \). A to jest to samo zadanie jak to, które właśnie rozważamy, tylko o mniejszym rozmiarze. Zatem postępujemy analogicznie. Oto formalny zapis tego algorytmu.

Algorytm Poprawianie kopca

 PoprawKopiec(p,r); 
 //zachodzi kopiec (p+1,r) ; po wykonaniu PoprawKopiec(p,r) 
 //ma zachodzić kopiec(p,r) 
 begin
  s := p; v := a[s]; 
  while 2s <= r do
  begin 
   t := 2s; 
   if t < r then if a[t+1] > a[t] then t := t+1;
   if v => a[t] then 
   begin 
    a[s] := v; 
    s := r+1 //sztuczne zakończenie pętli 
   end 
   else 
   begin 
    a[s] := a[t]; 
    s := t 
   end 
  end; 
  if s <= r then a[s] := v
end

Ćwiczenie 5
Wykaż, że maksymalna liczba porównań pomiędzy elementami tablicy \( a \) w algorytmie PoprawKopiec(p,r) wynosi \( 2\lfloor \log \frac{r}{p} \rfloor \).

Załóżmy, że zachodzi \( kopiec(1,n) \). Wówczas sortowanie jest bardzo proste.

for i := n downto 2 do
begin
 Exchange(1,i) ; //zamiana a[1] z a[i] 
 PoprawKopiec(1,i-1) 
end

Wykonanie \( PoprawKopiec(1,i-1) \) kosztuje pesymistycznie \( 2\lfloor \log (i-1) \rfloor \) porównań. Zatem jeśli zachodzi \( kopiec(1,n) \), sortowanie wymaga co najwyżej \( 2n\log n \) porównań.

Ćwiczenie 6

Ile najwięcej wykonamy przemieszczeń elementów?

Pozostaje pokazać, w jaki sposób przeorganizować wejściową tablicę \( a \), żeby zaszło \( kopiec(1,n) \). Sytuacja staje się jasna, gdy zauważymy, że niezależnie od zawartości tablicy \( a \) zachodzi \( kopiec(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor+1,n) \).

Zatem warunek \( kopiec(1,n) \) dostajemy zapewniając kolejno zachodzenie warunków \( kopiec(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor,n), kopiec(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor-1,n), \ldots, kopiec(1,n) \). Formalnie możemy to zapisać następująco:

for i := n div 2 downto 1 do
 PoprawKopiec(i,n);

Nasze dotychczasowe rozważania pozwalają stwierdzić, że liczba porównań potrzebnych do budowy kopca nie jest większa niż \( n\log n \). Dokładniejsza analiza pokazuje, że tych porównań jest co najwyżej \( 4n \) (co najwyżej \( 2n \) przemieszczeń).

Wiemy już w jaki sposób zbudować kopiec i jak go wykorzystać do sortowania. Łącząc obie fazy - fazę budowy kopca i fazę właściwego sortowania - dostajemy algorytm znany pod angielską nazwą HeapSort (Sortowanie kopcowe).

Algorytm Sortowanie kopcowe (HeapSort)

 begin 
 //budowa kopca 
  for i := n div 2 downto 1 do 
   PoprawKopiec(i,n); 
 //właściwe sortowanie 
  for i := n downto 2 do 
  begin 
   Exchange(1,i); 
   PoprawKopiec(1,i-1) 
  end 
end;

Algorytm HeapSort sortuje w miejscu i wykonuje nie więcej niż \( 2n\log n + O(n) \) porównań i nie więcej niż \( n\log n + O(n) \) przemieszczeń elementów.

Kopiec (Heap)

Pozostaje nam wytłumaczyć, dlaczego w opisie przedstawionego algorytmu pojawia się słowo kopiec. Spójrzmy raz jaszcze na tablicę \( a[1..n] \), dla której zachodzi warunek \( kopiec(1,n) \). Podany warunek narzuca pewną strukturę na zawartość tablicy \( a \). Żeby dostrzec tę strukturę rozważmy zupełne drzewo binarne o \( n \) węzłach. W zupełnym drzewie binarnym wszystkie poziomy są wypełnione węzłami, z wyjątkiem poziomu ostatniego, który jest wypełniany od strony lewej do prawej tak, żeby w całym drzewie było łącznie \( n \) węzłów. Wysokość zupełnego drzewa binarnego wynosi \( \lfloor \log n \rfloor \). Jeśli teraz ponumerujemy węzły drzewa kolejno \( 1, 2,\ldots, n \), poczynając od korzenia, a następnie poziomami i na każdym poziomie z lewa na prawo, to lewym synem węzła o numerze \( i \) w drzewie jest węzeł o numerze \( 2i \), o ile tylko \( 2i \le n \), a prawym synem węzła o numerze \( i \) jest węzeł \( 2i+1 \), o ile \( 2i+1 \le n \).


Jak widać, do implementacji zupełnego drzewa binarnego nie potrzebujemy struktury dowiązaniowej. Takie drzewo można ukryć w tablicy. Wówczas \( i \)-ta pozycja w tablicy odpowiada węzłowi o numerze \( i \), natomiast element \( a[i] \) jest wartością (kluczem) umieszczanym w \( i \)-tym węźle drzewa. Warunek \( kopiec(1,n) \) można teraz zapisać następująco:

Dla każdego węzła klucz umieszczony w tym węźle jest nie mniejszy od kluczy znajdujących się w jego synach.
Przyjęło się nazywać kopcem każde drzewo binarne (niekoniecznie zupełne), w którego węzłach klucze są rozmieszczane zgodnie z powyższym warunkiem.

Kopiec zupełny można wykorzystać do implementacji dynamicznego, skończonego multizbioru \( S \) składającego się z elementów z uniwersum z liniowym porządkiem, na którym wykonujemy następujące operacje:

\( Make(S):: S := \emptyset \);

\( Insert(S,e):: \) wstaw nowy element \( e \) do \( S \);

\( Max(S):: \) jeśli \( S \) nie jest pusty, to podaj element maksymalny w \( S \);

\( DeleteMax(S):: \) usuń z \( S \) element \( Max(S) \).

Załóżmy, że znamy górne ograniczenie \( maxN \) na liczbę elementów \( S \). Wówczas do implementacji \( S \) można wykorzystać tablicę \( S[1..maxN] \) ze strukturę kopca zupełnego. Niech \( n \) będzie aktualną liczbą elementów w zbiorze \( S \). Najłatwiejsze do zaimplementowania są operacje utworzenia pustego kopca i sięgnięcia po element maksymalny. Obie można wykonać w czasie stałym.

Algorytm Utwórz pusty kopiec

Make:: 
begin 
  n := 0 
end;

Algorytm Element maksymalny

Max:: 
begin 
 if n > 0 then
   return(a[1]) 
end;

Nietrudno też zapisać operację usuwania elementu maksymalnego. Robiliśmy to już w algorytmie sortowania kopcowego.

Algorytm Usuń element maksymalny

DeleteMax:: 
begin
  if n > 0 then 
  begin
   a[1] := a[n]; 
   n := n - 1; 
   PoprawKopiec(1,n) 
  end;

Już wiemy, że operacja \( DeleteMax \) wykonuje się w czasie \( O(\log n) \).

Przed zapisaniem operacji wstawienia nowego elementu rozważmy operację \( IncreaseKey(S,e,f) \), która polega na zamianie wskazanego elementu \( e \) w zbiorze \( S \) na element większy \( f \). Zastanówmy się, co stanie się z kopcem, gdy element w danym węźle zamienimy na element większy. Zauważmy, że może to zaburzyć warunek kopca, ale tylko wtedy, gdy element w ojcu badanego węzła będzie mniejszy od nowo wstawionego elementu. Jeśli teraz zamienimy miejscami te dwa elementy, problem z zachowaniem warunku kopca przesuniemy o jeden poziom w górę drzewa. Postępując dalej w ten sam sposób przywrócimy w końcu warunek kopca, ponieważ w ostateczności znajdziemy się w korzeniu drzewa. Oto procedura \( IncreaseKey \).

Algorytm Zamiana wskazanego elementu na większy

 IncreaseKey(i,f):: 
 //zmiana elementu e=S[i] na większy f 
 begin 
  while (i>1) AND (a[i div 2] < f) do 
  begin
   a[i] := a[i div 2 ]; 
   i := i div 2 
  end; 
  a[i] := f 
end;

Złożoność algorytmu zamiany klucza na mniejszy wynosi \( O(\log i) \) (wykonujemy co najwyżej \( \lfloor \log i \rfloor \) porównań). Mając taką procedurę łatwo już zaproponować algorytm wstawiania nowego elementu do zbioru, który działa w czasie \( O(\log n) \).

Algorytm Wstaw nowy element

Insert(e):: 
begin 
 n := n + 1; 
 IncreaseKey(n,e) 
end;

Dynamiczny zbiór \( S \) z operacjami \( Make \), \( Insert \), \( Max \), \( DeleteMax \) to abstrakcyjna struktura danych zwana kolejką priorytetową typu max. Jednym ze sposobów implementacji kolejki priorytetowej jest kopiec zupełny. Jeśli zamienimy operacje \( Max \) i \( DeleteMax \) na \( Min \) i \( DeleteMin \) (odpowiednio znajdowanie i usuwanie elementu minimalnego), dostaniemy kolejkę priorytetową typu min. Niezwykle łatwo zaadaptować implementację kolejki typu max do implementacji kolejki typu min. Wystarczy w opisach procedur zamienić nierówności przy porównaniach kluczy na nierówności przeciwne. W ten sam sposób łatwo otrzymać odpowiednik operacji \( IncreaseKey \), czyli operację zmniejszenia klucza \( DecreaseKey \). O kolejkach priorytetowych i ich zastosowaniach będzie jeszcze mowa w dalszych wykładach.

Sortowanie szybkie (QuickSort)

W sortowaniu przez scalanie dzieliliśmy sortowany ciąg na dwa mniejsze (o równych lub prawie równych rozmiarach), rekurencyjnie sortowaliśmy mniejsze podciągi, a na koniec scalaliśmy posortowane podciągi w jeden. Metodą algorytmiczną zastosowaną w tym algorytmie jest dziel i zwyciężaj. Z tej metody można także skorzystać w inny sposób. Przypuśćmy, że chcemy posortować \( n \)-elementowy zbiór \( X \). Jeżeli \( X \) składa się tylko z jednego elementu, to nic nie trzeba robić. W przeciwnym razie wybieramy dowolny element \( x_0 \) z \( X \), a następnie dzielimy \( X \) na trzy zbiory: \( X_1 = \{x \in X: x \le x_0\} \), \( \{x_0\} \), \( X_2 = \{x\in X: x \ge x_0 \} \).

Zauważmy, że nawet gdy \( X \) jest multizbiorem, to każdy ze zbiorów \( X_1, X_2 \) ma mniej elementów niż \( X \). Może oczywiście zdarzyć się, że jeden z tych zbiorów jest pusty. Jeśli teraz rekurencyjnie posortujemy \( X_1 \) i \( X_2 \), a następnie wypiszemy najpierw elementy \( X_1 \), potem \( x_0 \), a na koniec elementy \( X_2 \), dostaniemy uporządkowany ciąg elementów zbioru \( X \). Pomysł powyższego algorytmu pochodzi od Hoare'a.

Zanim przedstawimy wydajną implementację tego algorytmu, zanalizujemy jego złożoność w przedstawionej wersji rekurencyjnej. Zajmiemy się liczbą porównań. Liczba przemieszczeń elementów będzie zależała od konkretnej implementacji. Ile porównań jest nam potrzebnych do dokonania podziału zbioru \( X \)? Niewątpliwie \( n-1 \) - każdy z elementów z \( X-\{x_0\} \) porównujemy z \( x_0 \). (Uwaga: przy implementacji przedstawionej poniżej liczba porównań wyniesie w pesymistycznym przypadku \( n+1 \). Nie ma to jednak wpływu na asymptotyczną złożoność algorytmu, jak i nawet na stałą przy dominującym składniku funkcji złożoności.) Działanie algorytmu można przedstawić za pomocą drzewa binarnego, w którego węzłach zapisano elementy wykorzystywane w podziałach stosownych zbiorów. W korzeniu drzewa znajduje się element dzielący cały zbiór \( X \). W korzeniu lewego poddrzewa - element dzielący podzbiór \( X_1 \), a w korzeniu prawego poddrzewa - element dzielący podzbiór \( X_2 \), itd. Jeśli zbiór składa się tylko z jednego elementu, oczywiście żadnego podziału nie dokonujemy, a jedyny element takiego zbioru jest w liściu drzewa. Porządek elementów w całym zbiorze \( X \) wyznaczamy przechodząc drzewo działania algorytmu w porządku infiksowym.

Ćwiczenie 7

Uzasadnij, że na \( i \)-tym poziomie drzewa wykonujemy nie więcej niż \( n-i-1 \) porównań.

Maksymalna wysokość drzewa wynosi \( n-1 \). Zatem w pesymistycznym przypadku wykonujemy \( n-1 + n-2 + \ldots + 1 = \frac{n(n-1)}{2} \) porównań.

Ćwiczenie 8

Załóżmy, że porządkujemy zbiór \( X = \{1,2, \ldots, n\} \). Ile jest różnych drzew o wysokości \( n-1 \) odpowiadających wykonaniom naszego algorytmu?

Rys. Przykładowe drzewo wykonania dla \( X=\{1,\ldots,7\} \)


Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, kiedy wykonamy najmniejszą liczbę porównań. Jeśli wysokość drzewa wynosi \( h \), wykonamy ich nie więcej niż \( h(n-1) \). Zatem najlepszym jest drzewo o jak najmniejszej wysokości, na przykład zupełne drzewo binarne, lub drzewo, w którym elementy zbioru \( X \) są rozmieszczone w następujący sposób:

w korzeniu znajduje się element "środkowy" (\( \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \) co do wielkości licząc od najmniejszego); w korzeniu lewego poddrzewa element "środkowy" ze zbioru \( X_1 \); w korzeniu prawego poddrzewa element "środkowy" ze zbioru \( X_2 \); itd.

Wysokość takiego poddrzewa wynosi \( \lfloor \log n \rfloor \). Zatem w tym przypadku liczba porównań nie przekroczy \( n\log n \). To jest tyle, ile w sortowaniu przez scalanie. Zauważmy, że żeby wysokość drzewa obliczeń była logarytmiczna, elementy dzielące nie muszą być "środkowymi" w swoich zbiorach. Wystarczy zagwarantować, żeby rozmiary zbiorów otrzymywanych w wyniku podziału były o stały czynnik mniejsze od rozmiaru zbioru dzielonego. Na przykład, gdybyśmy chcieli tylko, żeby rozmiary dzielonych zbiorów wynosiły co najwyżej \( \frac{3}{4} \) rozmiaru dzielonego zbioru, wystarczy za element dzielący wybierać dowolny z elementów, który ma w dzielonym zbiorze co najmniej \( \frac{1}{4} \) elementów mniejszych i co najmniej \( \frac{1}{4} \) elementów większych. Zatem w takim przypadku dobrzy kandydaci na element dzielący stanowią połowę wszystkich elementów dzielonego zbioru. Innymi słowy, gdy element dzielący wybieramy losowo, to z prawdopodobieństwem \( \frac{1}{2} \) trafiamy na "dobry" element. To jest właśnie idea algorytmu szybkiego sortowania, znanego powszechnie pod angielską nazwą QuickSort. Jeżeli element dzielący będziemy wybierać losowo, jest duża szansa na to, że sortowanie zajmie \( O(n\log n) \) porównań. Spróbujmy teraz formalnie zanalizować liczbę porównań wykonywanych przez nasz algorytm, przy założeniu, że za element dzielący bierzemy losowy element ze zbioru \( X \), przy czym zakładamy, że każdy element może zostać wybrany z jednakowym prawdopodobieństwem \( \frac{1}{|X|} \). Dodatkowo bez straty ogólności załóżmy, że \( X = \{1,2,\ldots, n\} \). (Uwaga: to założenie nie byłoby uprawnione, gdyby \( X \) był multizbiorem.) Niech \( Y_{i,j} \) będzie zmienną losową przyjmującą wartość 1, gdy \( i \) jest porównywane z \( j \) podczas sortowania, oraz 0 w przeciwnym przypadku, dla każdych \( 1\le i < j \le n \). Jeśli przez \( Y \) oznaczymy zmienną losową, której wartością jest liczba porównań wykonywanych w algorytmie, to \( Y = \sum_{1\le i < j \le n}Y_{i,j} \). Z liniowości wartości oczekiwanej wiemy, że \( E[Y] = \sum_{1\le i < j \le n}E[Y_{i,j}] \). Zauważmy, że \( E[Y_{i,j}] = p_{i,j} \), gdzie \( p_{i,j} \) jest prawdopodobieństwem tego, że \( i \) jest porównywane z \( j \), dla każdych \( 1\le i < j \le n \). Ile wynosi \( p_{i,j} \)? Żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, ustalmy pewne obliczenie dla zbioru \( X = \{1,2,\ldots, n\} \) i niech \( T \) będzie drzewem tego obliczenia. Rozważmy permutację \( p = < p_1, p_2, ..., p_n> \) liczb \( 1,2,\ldots, n \) występujących w węzłach tego drzewa, przy przeglądaniu jego węzłów poziomami od strony lewej do prawej, poczynając od korzenia.

Na podstawie permutacji \( p \) łatwo sprawdzić, czy dwa elementy \( 1 < i < j \) są porównywane w sortowaniu odpowiadającym \( p \).

Obserwacja

Elementy \( i, j \), \( 1\le i < j \le n \) są porównywane w sortowaniu definiowanym przez \( p \) wtedy i tylko wtedy, gdy w permutacji \( p \) jeden z elementów \( i, j \) występuje przed wszystkimi elementami \( i+1, i+2, \ldots, j-1 \).

Ćwiczenie 9

Uzasadnij powyższą obserwację.

Obserwacja pozwala łatwo policzyć prawdopodobieństwo \( p_{i,j} \) - prawdopodobieństwo porównania \( i,j \) podczas sortowania. Ponieważ \( i,j \) są ze sobą porównywane tylko wtedy, gdy \( i \) lub \( j \) pojawi się jako pierwsze spośród \( i,i+1, \ldots, j \), a wybór każdego elementu jako elementu dzielącego jest jednakowo prawdopodobny, to \( p_{i,j} = \frac{2}{j-i+1} \). Stąd mamy \( E[Y_{i,j}] = \frac{2}{j-i+1} \), i dalej

\( E[Y] = \sum_{1\le i < j \le n} \frac{2}{j-i+1} = \)

\( \sum_{i = 1}^{n-1} \sum_{j= i+1}^n \frac{2}{j-i+1} = 2 \sum_{i = 1}^{n-1}(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots \frac{1}{n-i+1}) = \)

\( 2\sum_{i = 1}^{n-1}(H_{n-i+1} - 1) = \)

\( 2\sum_{i = 2}^n(H_i - 1) = 2\sum_{i = 1}^n H_i -2n +1 \),

gdzie \( H_k \) jest \( k \)-tą liczbą harmoniczną. Wynika stąd, że oczekiwana liczba porównań w randomizowanym algorytmie \( QuickSort \) wynosi \( \frac{2}{\log e}n\log n + O(n) \). Współczynnik przy \( n\log n \) wynosi w przybliżeniu 1.4.

Zajmiemy się teraz nierandomizowaną wersją algorytmu \( QuickSort \). Tak jak dotychczas naszym celem jest posortowanie tablicy \( a[1..n] \). Bez straty ogólności przyjmijmy, że dany jest strażnik \( a[n+1] \) o wartości nie mniejszej od największego elementu w tablicy \( a \). Tak jak w wersji randomizowanej podstawą algorytmu jest podział danego (multi-) zbioru elementów względem wybranego elementu tego zbioru. Będziemy zakładali, że elementy dzielonego zbioru składają się na podtablicę \( a[l..r] \), dla pewnych \( 1\le l < r \le n \). Za element dzielący będziemy brali \( a[l] \). Niech \( v = a[l] \). Naszym celem będzie takie przemieszczenie elementów podtablicy \( a[l..r] \), żeby zaszły następujące warunki:

\( a[j] = v \), dla pewnego \( l\le j \le r \),
\( a[i] \le v \), dla każdego \( i = l, l+1, \ldots, j-1 \),
\( a[i] \ge v \), dla każdego \( i = j+1, j+2, \ldots, r \).
Jednym słowem, jeśli elementami dzielonego zbioru \( X \) są elementy z podtablicy \( a[l..r] \), to w wyniku podziału dostajemy \( X_1 = \{a[l],a[l+1],\ldots, a[j-1]\} \) oraz \( X_2 = \{a[j+1],a[j+2],\ldots, a[r]\} \).
Podziału \( a[l..r] \) dokonujemy za pomocą funkcji \( Partition(l,r) \), której wartością będzie docelowa pozycja \( v=a[l] \).

Algorytm Podział

 Partition(l,r):: 
 begin 
  v := a[l]; i := l; j := r+1; 
  repeat 
  //Niezmiennik: dla każdego k=l,l+1,...,i a[k] <= v, 
  //       dla każdego k=j,j+1,...,r+1, a[k] => v, 
  //       j-i => -1. 
   repeat i := i+1 until  a[i] => v; 
   repeat j := j-1 until a[j] <= v; 
   if i < j then 
    Exchange(i,j); 
  until i => j; 
  a[l] := a[j]; a[j]:= v; 
  return j 
end;

Zauważmy, że procedura \( Partition \) wykonuje co najwyżej \( j-i+2 \) porównania. To jest co najwyżej o 2 więcej niż w przypadku, gdy każdy element dzielonego zbioru (poza elementem dzielącym) jest porównywany z elementem dzielącym.

Mając w ręku procedurę podziału łatwo już zrealizować sortowanie podtablicy \( a[l..r] \). Dokonamy tego za pomocą rekurencyjnej procedury \( QS(l,r) \).

Algorytm QuickSort - wersja rekurencyjna

 QS(l,r):: 
 begin
  if (r - l) > 1 then 
  begin
     j := Partition(l,r); 
     QS(l,j-1); 
     QS(j+1,r) 
  end 
 end;

Żeby posortować całą tablicę \( a \), wystarczy wywołać \( QS(1,n) \).

W tak zapisanym szybkim sortowaniu nie mamy randomizacji i niestety złe dane będziemy zawsze sortować w czasie kwadratowym. Jeśli jednak dane są losowe, nasz algorytm będzie miał takie same walory jak algorytm randomizacyjny. Zauważmy, że jeśli w tablicy \( a \) zapisano losową permutację (przyjmujemy, że każda permutacja jest jednakowo prawdopodobna), to \( a[1] = k \) z prawdopodobieństwem \( \frac{1}{n} \), dla każdego \( k = 1,2,\ldots,n \). Więcej, można pokazać, że w wyniku podziału względem \( v = a[1] \), elementy podtablicy \( a[1..j-1] \) tworzą losową permutację (każda permutacja tych elementów jest jednakowo prawdopodobna), jak i elementy podtablicy \( a[j+1..r] \) tworzą losową permutację. Wynika stąd, że w przypadku losowych danych algorytm \( QS \) zachowuje się tak, jak algorytm randomizowany, a oczekiwana liczba porównań jest taka sama, z dokładnością do składnika mniejszego rzędu. Liczba przemieszczeń elementów nigdy nie przekroczy liczby wykonywanych porównań.

Nietrudno powyższy algorytm przerobić na algorytm randomizowany. Wystarczy tylko na samym początku procedury Partition wylosować indeks \( k \) z przedziału \( l, l+1, \ldots, r \) i zamienić elementy \( a[l] \) i \( a[k] \).

Niski współczynnik przy \( n\log n \) (1.4) tłumaczy, dlaczego ten algorytm nazywamy szybkim. Zauważmy, że sortowanie przez scalanie wymagało dodatkowej tablicy i dużej liczby przemieszczeń elementów. W sortowaniu kopcowym współczynnik przy \( n\log n \) wynosił 2.

Rekurencyjna wersja szybkiego sortowania ma jeszcze jedną, ukrytą wadę. Potrzebna jest dodatkowa pamięć na stos służący do realizacji rekursji. Niestety w pesymistycznym przypadku rozmiar stosu może być liniowy ze względu na \( n \). Szczęśliwie oba wywołania rekurencyjne są na końcu procedury QS i jedno z nich łatwo zamienić na iterację, a na stos można odkładać tylko parametry drugiego wywołania. Ponieważ mamy dwa wywołania, możemy sami podjąć decyzję, które z nich wykonywać iteracyjnie, a parametry którego odkładać na stos. Naszym celem jest ograniczenie rozmiaru stosu. Nietrudno zauważyć, że na stos należy odkładać parametry większego przedziału. Ponieważ w iteracji będziemy przetwarzali przedział o rozmiarze co najmniej połowę mniejszym od rozmiaru przedziału dzielonego, to liczba przedziałów aktualnie znajdujących się na stosie nigdy nie przekroczy \( \log n \). Dokładną analizę rozmiaru stosu pozostawiamy jako ćwiczenie. Zanim jednak do tego przystąpimy, zapiszmy nierekurencyjną wersję algorytmu szybkiego sortowania. W zapisie tej procedury \( S \) jest stosem na który odkładamy parametry \( l,r \) przedziału do posortowania. Operacja \( Push(S,l,r) \) oznacza włożenie pary \( (l,r) \) na stos \( S \), natomiast operacja \( Pop(S,l,r) \) oznacza pobranie i usunięcie końców przedziału z wierzchołka stosu \( S \) i zapisanie ich w zmiennych \( l,r \). Funkcja \( Empty(S) \) służy do sprawdzania, czy stos jest pusty. Jeśli \( S \) jest pusty, to \( Empty \) przyjmuje wartość PRAWDA, w przeciwnym razie \( Empty \) przyjmuje wartość FAŁSZ. Oto nierekurencyjna wersja szybkiego sortowania.

Algorytm QuickSort - wersja nierekurencyjna

 begin 
  zainicjuj stos S z jedną parą (1,n) ; //sortujemy  tablicę a[1..n] 
  repeat 
   Pop(S,l,r); //pobranie parametrów kolejnej podtablicy do sortowania 
   //chcemy posortować a[l..r] 
   while l < r do //dopóki sortowana podtablica ma co najmniej 
   //2 elementy 
   begin
    j:= partition(l,r); //dzielimy a[l..r] 
    //krótszą podtablicę przetwarzamy iteracyjnie, końce dłuższej 
    //odkładamy na stos 
    if (j-l) <= (r-j) then 
    begin Push(S,j+1,r); r := j-1 end 
    else
    begin Push(S,l,j-1); l := j+1 end 
   end 
  until Empty(S) 
end;

Ćwiczenie 10

Udowodnij, że wysokość stosu nigdy nie będzie większa niż \( \log n \).

Z ćwiczenia wynika, że dla \( n = 1000000 \), rozmiar stosu nie przekroczy 20.Sortowanie: dolna granica, sortowanie pozycyjne

Czy można sortować szybciej niż w czasie \( O(n\log n) \)? Tak, jeśli wiemy coś więcej o sortowanym ciągu. Na przykład, gdy liczba inwersji w ciągu jest liniowa ze względu na jego długość, algorytm InsertionSort posortuje taki ciąg w czasie liniowym. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób można posortować tablicę \( a[1..n] \), jeśli wiemy, że jej elementami są liczby całkowite z przedziału \( 0..m-1 \) dla pewnego \( m\ge 1 \). Jest wiele rozwiązań tego zadania. Jednym z nich jest tzw. sortowanie kubełkowe. Bierzemy \( m \) kubełków \( B[0..m-1] \). Do kubełka \( B[i] \) wrzucamy wszystkie elementy z tablicy \( a \) o wartości równej \( i \). Następnie wypisujemy zawartości kubełków, poczynając od kubełka \( B[0] \). Kubełki reprezentujemy jako listy jednokierunkowe. Oto dokładniejszy zapis algorytmu sortowania kubełkowego.

Algorytm Sortowanie kubełkowe (BucketSort)

for i := 0 to m-1 do
 zainicjuj B[i] jako listę pustą; 
for i := n downto 1 do 
 wstaw a[i] na początek listy B[a[i]]; 
scal listy B w jedną listę, dołączając listę B[i+1] po liście B[i]; 
wpisz kolejne elementy z posortowanej listy na kolejne pozycje w tablicy a;

Zauważmy, że przeglądanie tablicy \( a \) od końca i wrzucanie jej elementów na początki list \( B \) gwarantuje, że tablica \( a \) zostanie posortowana stabilnie. Oznacza to, że względny porządek pomiędzy elementami o tej samej wartości nie ulega zmianie. Analiza złożoności czasowej tego algorytmu jest bardzo prosta. Kroki 1-2 wykonują się w czasie \( O(m) \), kroki 3-4 w czasie \( O(n) \), krok 5 można wykonać w czasie \( O(m) \), jeśli pamiętamy wskaźniki na końce list, lub w czasie \( O(n+m) \), gdy musimy przejrzeć każdą listę w poszukiwaniu jej końca. Krok 6 zabiera czas \( O(n) \). Otrzymujemy zatem algorytm sortujący, który działa w czasie \( O(n+m) \). Gdy \( m \) jest rzędu co najwyżej \( n \), nasz algorytmy wykonuje tylko liniową liczbę operacji!

Ten sam wynik można osiągnąć za pomocą sortowania przez zliczanie. W tym algorytmie dla każdej wartości \( i = 0, 1, \ldots, m-1 \) zliczamy, ile razy pojawia się ona w tablicy \( a[1..n] \). Taka informacja pozwala już łatwo określić pozycje elementów o wartości \( i \) w posortowanej tablicy. W tym celu wystarczy wiedzieć, ile jest elementów o wartościach mniejszych. Elementy o tej samej wartości \( i \) umieszczamy następnie na pozycjach docelowych, w kolejności ich początkowego występowania w tablicy \( a \). Oto formalny zapis algorytmu:

Algorytm Sortowanie przez zliczanie

 //zliczanie wystąpień poszczególnych wartości w tablicy a 
for i := 0 to m-1 do t[i] := 0; 
for j := 1 to n do t[a[j]] := t[a[j]] + 1; 
//obliczenie dla każdego i liczby elementów nie większych od i 
for i := 1 to m-1 do t[i] := t[i] + t[i-1]; 
//w tablicy posortowanej elementy o wartości i znajdują się 
//na pozycjach od t[i-1]+1 do t[i], jeśli tylko przyjmiemy, że t[0] = 0 
//w sortowaniu wykorzystujemy pomocniczą tablicę b
//sortowane elementy umieszczamy w tablicy b na ich docelowych pozycjach 
for j := n downto 1 do 
begin 
 b[t[a[j]]] := a[j]; 
 t[a[j]] := t[a[j]] - 1; // t[a[j]] jest ostatnią wolną pozycją dla 
 //kolejnego (od końca) elementu o wartości a[j] 
end; 
a := b; //przepisanie posortowanej tablicy b do a 

Podobnie jak w sortowaniu kubełkowym nasz algorytm działa w czasie \( O(n+m) \) i jest algorytmem liniowym dla każdego \( m \), które jest rzędu co najwyżej \( n \).

Ten algorytm, tak jak sortowanie kubełkowe, jest algorytmem stabilnym. Stabilność wykorzystamy do zaadaptowania sortowania przez zliczanie do sortowania leksykograficznego w czasie liniowym słów o tych samych długościach. Załóżmy, że \( \Sigma = \{0 < 1 < ... < m-1\} \) jest uporządkowanym alfabetem \( m \)-elementowym i danych jest \( n \) słów \( w[1], w[2], \ldots, w[n] \) nad alfabetem \( \Sigma \), każde o długości \( k \). Inaczej mówiąc, słowo \( w[i] \) jest tablicą \( w[i][1..k] \) o wartościach z \( \Sigma \). W porządku leksykograficznym \( w[i] \) jest mniejsze od \( w[j] \) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje \( 1\le l \le k \) takie, że \( w[i][s] = w[j][s] \) dla każdego \( s = 1,2,...,l-1 \) oraz \( w[i][l] < w[j][l] \). Algorytm sortowania leksykograficznego jest teraz bardzo prosty. W sortowaniu słowa są przetwarzane od końca. Algorytm jest wykonywany w \( k \) fazach ponumerowanych malejąco \( k, k-1, \ldots,1 \). Przed rozpoczęciem fazy o numerze \( i \) słowa \( w \) są już uporządkowane leksykograficzne względem swoich sufiksów o długościach równych \( k-i \), czyli podsłów składających się ze znaków z pozycji \( i+1,i+2,\ldots,k \). W fazie \( i \)-tej sortujemy słowa \( w \) stabilnie względem znaków z pozycji \( i \). Stabilność gwarantuje, że porządek słów, które posiadają te same elementy na pozycji \( i \)-tej, będzie wyznaczony przez ich wcześniej już uporządkowane sufiksy. Poniżej przedstawiamy formalny opis algorytmu sortowania leksykograficznego. W tym algorytmie w tablicy \( a \) będziemy przechowywali indeksy słów \( w \) uporządkowanych względem swoich sufiksów.

Algorytm Sortowanie leksykograficzne słów o tych samych długościach

for j := 1 to n do 
 a[j] := j; 
for faza := k downto 1 do 
//sortowanie stabilnie słów w[a[1]], w[a[2]],..., w[a[n]] 
//względem elementów z pozycji o numerze faza 
begin 
//sortowanie przez zliczanie 
 for i := 0 to m-1 do t[i] := 0 
 for j := 1 to n do
  t[w[a[j]][faza]] := t[w[a[j]][faza]] + 1; 
 for i := 1 to m-1 do t[i] := t[i] + t[i-1]; 
 for j := n downto 1 do 
 begin 
  b[t[w[a[j]][faza]]] := a[j]; 
  t[w[a[j]][faza]] := t[w[a[j]][faza]] - 1 
 end; 
 a := b 
end

Po zakończeniu wykonywania powyższego algorytmu mamy \( w[a[1]]\le w[a[2]]\le \ldots \le w[a[n]] \). Analiza tego algorytmu jest niezmiernie prosta. Wykonujemy \( k \) faz. Czas działania każdej fazy wynosi \( O(n+m) \). Cały algorytm działa więc w czasie proporcjonalnym do \( kn + km \). Dla \( m \) rzędu co najwyżej \( n \) mamy algorytm o złożoności \( O(kn) \). Zauważmy, że wielkość \( kn \) to rozmiar danych - \( n \) słów, każde o długości \( k \). Dostaliśmy więc algorytm liniowy, sortujący leksykograficznie słowa o tej samej długości nad alfabetem o rozmiarze rzędu co najwyżej \( n \). Zauważmy, że słowa nad alfabetem \( \Sigma = \{0,\ldots, m-1\} \) można interpretować jako liczby całkowite bez znaku zapisane w układzie pozycyjnym przy podstawie \( m \). Dlatego uprawnione jest mówić w tym miejscu o sortowaniu pozycyjnym (ang. RadixSort).

Powstaje naturalne pytanie, czy jesteśmy w stanie sortować w czasie liniowym słowa o różnych długościach. Odpowiedź jest pozytywna. Poniżej przedstawiamy szkic takiego algorytmu. Szczegóły implementacyjne pozostawiamy czytelnikom. Załóżmy, że chcemy posortować leksykograficznie \( n \) słów \( w_1, w_2, \ldots, w_n \) nad alfabetem \( \Sigma = \{0,1,\ldots, m-1\} \). Dla dalszych rozważań przyjmijmy, że \( m \) jest rzędu co najwyżej \( n \). Niech \( l_i\ge 1 \) będzie długością \( i \)-tego słowa. Zauważmy, że rozmiar danych w tym zadaniu wynosi \( \sum_{i=1}^n l_i \). Będziemy chcieli, żeby nasz algorytm sortował słowa \( w \) w czasie liniowym ze względu na tę wielkość. Niech \( l_{max} \) będzie długością najdłuższego słowa. Zauważmy, że bardzo łatwo zaadaptować do rozwiązania tego zadania algorytm sortowania słów o takich samych długościach. Wystarczy każde słowo uzupełnić do długości \( l_{max} \) symbolem, który będzie traktowany jako mniejszy od każdego symbolu z \( \Sigma \). W naszym przypadku tym symbolem może być po prostu -1. Niestety takie podejście daje algorytm, którego czas działania wynosi \( O(nl_{max}) \), co może być znacząco większe od rozmiaru danych. Na przykład dla danych składających się z jednego słowa o długości \( n \) i pozostałych słów o stałych długościach, niezależnych od \( n \), dostajemy algorytm działający w czasie \( O(n^2) \), podczas gdy dane mają rozmiar \( O(n) \). Jak widać, bezpośrednie stosowanie algorytmu dla słów o takich samych długościach nie daje oczekiwanych wyników. Możemy go jednak wykorzystać troszeczkę sprytniej. Zauważmy, że po wykonaniu fazy o numerze \( i \) wszystkie słowa, których długości są krótsze niż \( i \), znajdują się na samym początku uporządkowanego ciągu słów. Żeby je tam umieścić, nie musimy ich sortować ze słowami o długościach co najmniej \( i \). Dlatego zamiast tablicy indeksów słów będziemy słowa sortowane w danej fazie trzymać na liście słów \( a \). Druga obserwacja dotyczy organizacji procesu sortowania. Zauważmy, że w algorytmie sortowania słów o tych samych długościach, na początku każdej fazy zerujemy liczniki wystąpień symboli. Ponieważ dopuszczamy alfabet o rozmiarze rzędu \( n \), to zerowanie liczników w każdej fazie prowadziłoby nadal do algorytmu kwadratowego ze względu na \( n \). Więcej, nie możemy też obliczać sum prefiksowych w tablicy \( t \) (krok 11) tak jak dotychczas, ponieważ to też dawałoby algorytm kwadratowy. Żeby temu zapobiec skorzystamy z pomysłu z sortowania kubełkowego. Użyjemy kubełków \( B \) do rozrzucania słów. Żeby jednak nie inicjować w każdej fazie wszystkich kubełków, będziemy inicjować tylko te, które w danej fazie zostaną wykorzystane. W tym celu wystarczy, żebyśmy mieli w ręku uporządkowaną listę symboli z alfabetu, aktywnych w danej fazie - tzn. tych, które występują w słowach \( w \) na pozycjach o numerach równych numerowi fazy. Podsumujmy zatem, co jest nam potrzebne, żeby nie wykonywać niepotrzebnych operacji podczas wykonywania jednej fazy. Niewątpliwie dla każdej fazy potrzebna jest lista numerów słów o długościach równych numerowi fazy. Takie słowa byłyby dołączane na początku listy słów uporządkowanych wcześniej, w fazach o większych numerach. Niech \( L_i \) będzie listą numerów słów o długościach równych \( i \). Taką listę łatwo stworzyć w czasie \( O(n+l_{max}) \) sortując leksykograficznie pary \( (l_i,i) \) - długość słowa i jego numer. Do tego celu można wykorzystać algorytm sortowania słów o tych samych długościach. Żeby otrzymać listy aktywnych symboli w fazach wystarczy posortować leksykograficznie wszystkie pary \( (pozycja,symbol) \), otrzymane w wyniku przejrzenia wszystkich słów \( w \). Takich par jest \( \sum_{i = 1}^n l_i \), a więc tyle, ile wynosi rozmiar danych. Znowu mamy do czynienia z sortowaniem słów o takich samych długościach. Takie sortowanie składa się z dwóch faz. W fazie o numerze 2 alfabet ma rozmiar \( m \), natomiast w fazie o numerze 1 rozmiar alfabetu wynosi \( l_{max} \). Tak więc sortowanie wykonuje się w czasie \( O(\sum_{i = 1}^n l_i) \). Niech \( S_i \) będzie uporządkowaną listą tych symboli z \( \Sigma \), które występują na pozycji o numerze \( i \) w słowach \( w \). Możemy teraz przystąpić do opisu algorytmu sortowania słów zmiennej długości. Zakładamy, że listy \( L_i \) oraz \( S_i \) są już zbudowane.

Algorytm Sortowanie leksykograficzne słów o różnych długościach

zainicjuj a jako pustą listę; 
for faza := l(max) downto 1 do 
begin 
 dla każdego symbolu s z listy S_i uczyń pustą listę B[i]; 
 na początku listy a umieść listę L_i; 
 przeglądaj listę a od początku do końca i każde napotkane słowo wstaw 
 na koniec listy B o numerze równej wartości symbolu z pozycji faza w tym słowie; 
 przeglądaj listy B w kolejności numerów znajdujących się na liście
 S_i i połącz je w jedną listę a, dopisując każdą kolejną listę
 na koniec listy złożonej z dotychczas scalonych list; 
end;

Zauważmy, że każda faza w tym algorytmie jest wykonywana w czasie proporcjonalnym do liczby słów o długościach równych co najmniej numerowi tej fazy, co gwarantuje, że cały algorytm działa w czasie proporcjonalnym do \( \sum_{i = 1}^n l_i \), czyli w czasie liniowym.

Wszystkie rozważane dotychczas algorytmy sortowały porównując ze sobą elementy porządkowanego zbioru. W żadnym z nich pesymistyczna liczba wykonywanych porównań nie była mniejszego rzędu niż \( n\log n \).

Czy za pomocą porównań można sortować istotnie szybciej?

Odpowiedź brzmi NIE.

Dolna granica dla problemu sortowania - drzewa decyzyjne


Załóżmy, że chcemy posortować \( n \) różnych elementów \( x_1, \ldots, x_n \) i jedynym sposobem ustalenia porządku pomiędzy nimi jest porównywanie ich w parach. Wynikiem sortowania jest permutacja \( x_{i_1} < x_{i_2} < \ldots < x_{i_n} \). Możliwych wyników sortowania jest oczywiście tyle, ile wszystkich permutacji zbioru \( n \)-elementowego, czyli \( n! \). Każdy algorytm sortowania przez porównania można zapisać za pomocą drzewa decyzyjnego.

Drzewo decyzyjne jest drzewem binarnym, w którym wszystkie węzły różne od liści mają po dwóch synów. W tych węzłach zapisujemy pary indeksów \( i:j \), \( 1 \le i < j \le n \). Każda taka para \( i:j \) oznacza, że interesuje nas wynik porównania \( x_i \) z \( x_j \). Jeśli wynikiem porównania jest TAK, co oznacza, że \( x_i \) jest mniejsze od \( x_j \), kierujemy się do lewego poddrzewa, zadając jako kolejne to pytanie, które odpowiada parze elementów zapisanych w korzeniu lewego poddrzewa (o ile to nie jest liść). Jeśli wynikiem porównania jest NIE, co w tym przypadku oznacza, że \( x_i \) nie jest mniejsze od \( x_j \), przechodzimy do prawego poddrzewa. Bez straty ogólności możemy założyć, że w naszym drzewie nie wykonujemy redundantnych porównań, tzn. nie pytamy o wynik porównania, jeśli tylko ten wynik można wywnioskować z odpowiedzi na wcześniej zadane pytania. Sortowanie polega na przejściu w drzewie od korzenia do pewnego liścia (węzła bez synów). Jeśli odpowiedzi na zadane pytania pozwalają na wskazanie porządku w zbiorze \( \{x_1,x_2,\ldots,x_n\} \), stosowna permutacja wyznaczająca ten porządek znajduje się właśnie w liściu na końcu ścieżki.

Na rysunku poniżej przedstawiono sortujące drzewo decyzyjne dla 3 elementów.

Niech \( S(n) \) oznacza minimalną liczbę porównań zawsze wystarczającą do posortowania \( n \) elementów. Liczbę \( S(n) \) można z dołu oszacować za pomocą drzewa decyzyjnego.

Pesymistyczna złożoność algorytmu opisanego za pomocą drzewa decyzyjnego, to oczywiście wysokość tego drzewa, czyli długość najdłuższej ścieżki od korzenia do liścia w tym drzewie mierzona liczbą krawędzi. Drzewo decyzyjne sortujące \( n \) elementów jest drzewem binarnym o \( n! \) liściach. Najmniejsza wysokość drzewa binarnego o \( k \) liściach wynosi \( \lceil \log k \rceil \). Wynika stąd, że każdy algorytm sortujący przez porównania wykonuje w pesymistycznym przypadku \( C(n)\ =\ \lceil \log n! \rceil \) porównań. Można pokazać, że \( \lceil \log n! \rceil \ge n\log n -1.45n \).

Zatem zachodzi

\( S(n)\ \ge\ C(n)\ =\ \lceil \log n! \rceil\ \ge \ n\log n -1.45n \)

Podobne dolne ograniczenie zachodzi, gdy pytamy o średnią liczbę porównań w modelu losowych permutacji, tzn. gdy każdy z \( n! \) wyników sortowania jest możliwy z jednakowym prawdopodobieństwem \( \frac{1}{n!} \). W tym wykładzie pominiemy dowód tego faktu.

Dokładne liczenie pesymistycznej liczby porównań dla problemu sortowania


Problem dokładnego wyznaczenia liczby \( S(n) \) jest jednym z fundamentalnych problemów w kombinatoryczno-algorytmicznej teorii sortowania. Hugo Steinhaus postawił ten problem w Kalejdoskopie matematycznym, nazywając go problemem turniejowym. Stąd bywa też nazywany problemem Steinhausa.

Knuth poświęcił duży fragment swojej klasycznej już książki The Art of Computer Programming (tom 3) problemowi optymalnego sortowania.

Ford Jr i Johnson odkryli algorytm (oznaczany dalej FJA), który wymaga liczby porównań bliskiej, a czasem dokładnie równej teoretycznej dolnej granicy \( C(n) \). Dla \( n\le11 \) niezależnie odkryli tę metodę również Trybuła i Czen. Oznaczmy przez \( F(n) \) liczbę porównań wymaganą przez FJA do posortowania \( n \) elementów.

Początkowe wartości \( C(n) \) i \( F(n) \) przedstawia tabela.

\(\begin{array} {|@{\ }r@{\ }|@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r @{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r@{\ }r @{\ }|}
\\n & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 & 22 \\ C(n) & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 10 & 13 & 16 & 19 & 22 & 26 & 29 & 33 & 37 & 41 & 45 & 49 & 53 & 57 & 62 & 66 & 70 \\ F(n) & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 10 & 13 & 16 & 19 & 22 & 26 & 30 & 34 & 38 & 42 & 46 & 50 & 54 & 58 & 62 & 66 & 71 \\
\end{array} \)

Jak widać, dla \( n\le11 \) i \( n=20,21 \) zachodzi \( F(n)=C(n) \), zatem FJA jest optymalny w tych przypadkach. Dla \( n=12,13,\ldots,19,22 \) mamy \( F(n)=C(n)+1 \). Prowadząc wyczerpujące obliczenia komputerowe, Wells odkrył, że \( S(12)=F(12)=30 \). Knuth postawił problem znalezienia następnej wartości \( S(13) \). Przypuszczał on, że \( S(13)=33 \) i \( S(14)=37 \). Udoskonalając metodę Wellsa i intensywnie wykorzystując obliczenia komputerowe, Marcin Peczarski (w swoich pracach magisterskiej i doktorskiej na Wydziale MIMUW) pokazał, że:

\( S(13)=34 \), \( S(14)=38 \), \( S(15)=42 \) i \( S(22)=71 \).

Aktualne wersje użytych programów można znaleźć na stronie Marcina Peczarskiego http://www.mimuw.edu.pl/~marpe.

Okazuje się zatem, że FJA jest optymalny dla \( n\le15 \) i \( n=20,21,22 \). Z drugiej strony najmniejszą liczbą elementów, dla której znamy algorytm lepszy od FJA jest 47. Schulte Mönting znalazł algorytm, który najpierw sortuje 5 elementów i 42 elementy za pomocą FJA, używając odpowiednio 7 i 171 porównań, a następnie scala posortowane ciągi za pomocą 22 dalszych porównań. Algorytm ten potrzebuje więc łącznie 200 porównań, podczas gdy FJA potrzebuje ich 201.

Wiadomo, że FJA nie jest optymalny dla nieskończenie wielu wartości \( n \), a wszystkie znane lepsze algorytmy są kombinacją sortowania i scalania. Za pomocą wyczerpującego przeszukiwania komputerowego Peczarski pokazał również, że 47 jest najmniejszą liczbą elementów, dla której istnieje algorytm typu: sortuj \( m \) i \( n-m \) elementów za pomocą FJA, a następnie scal posortowane ciągi, przy czym łączna liczba porównań jest mniejsza niż potrzebna do bezpośredniego posortowania \( n \) elementów za pomocą FJA.

Opiszemy teraz działanie FJA. Sortowanie \( n \) elementów \( u_1,u_2,\ldots,u_n \) za pomocą FJA można podzielić na 3 fazy.
Faza 1. Wykonujemy porównania dowolnie wybranych \( \lfloor n/2\rfloor \) rozłącznych par elementów. Powiedzmy, że są to porównania:

\( u_1\!:\!u_2,\ u_3\!:\!u_4,\ \ldots, \ u_{2\lfloor n/2\rfloor-1}\!:\!u_{2\lfloor n/2\rfloor}. \)

Gdy \( n \) jest liczbą nieparzystą, to element \( u_n \) nie jest w tej fazie porównywany.

Faza 2. Używając rekurencyjnie FJA, sortujemy \( \lfloor n/2\rfloor \) większych elementów znalezionych w fazie 1. Dostajemy posortowany ciąg elementów, który oznaczamy \( a_1,a_2,\ldots,a_{\lfloor n/2\rfloor} \). Przez \( b_i \) oznaczamy element, który był porównywany w fazie 1 z elementem \( a_i \) i okazał się od niego mniejszy. Gdy \( n \) jest liczbą nieparzystą, to element \( u_n \), który nie był porównywany w fazie 1 oznaczamy przez \( b_{\lceil n/2\rceil} \).

Faza 3. Elementy \( b_1,a_1,a_2,\ldots,a_{\lfloor n/2\rfloor} \) tworza ciąg posortowany, nazwijmy go łańcuchem głównym. Pozostałe elementy \( b_2,b_3,\ldots,b_{\lceil n/2\rceil} \) wstawiamy binarnie do łańcucha głównego w następującej kolejności:

\( b_3,b_2;\ b_5,b_4;\ b_{11},b_{10},\ldots,b_6;\ \ldots; \ b_{t_k},b_{t_k-1},\ldots,b_{t_{k-1}+1};\ \ldots, \)

gdzie \( t_k=(2^{k+1}+(-1)^k)/3 \). Kolejne wstawiane elementy wydłużają łańcuch główny. Przy czym element \( b_i \) dla \( i\le\lfloor n/2\rfloor \) jest wstawiany do tej części łańcucha głównego, gdzie są elementy mniejsze od \( a_i \).

Kolejność wstawianych elementów można zapamiętać za pomocą następującej reguły. Wypisujemy w wierszu kolejne potęgi liczby 2, poczynając od 4. Następnie w drugim wierszu wypisujemy liczby, poczynając od 1, tak by suma dwóch kolejnych liczb była równa liczbie znajdującej się nad lewą z nich w pierwszym wierszu. Wreszcie pod każdą liczbą z drugiego wiersza wypisujemy kolejne dodatnie liczby całkowite mniejsze od niej, ale większe od liczby znajdującej się w drugim wierszu w kolumnie bezpośrednio po lewej stronie.

\( \begin{array}{ccccccccccccc} 4 & & 8 & & 16 & & 32 & & 64 & & 128 & & \ldots \\ 1 & & 3 & & 5 & & 11 & & 21 & & 43 & & \ldots \\ & & 2 & & 4 & & 10 & & 20 & & 42 \\ & & & & & & 9 & & 19 & & 41 \\ & & & & & & 8 & & 18 & & 40 \\ & & & & & & 7 & & 17 & & 39 \\ & & & & & & 6 & & 16 & & 38 \\ & & & & & & & & \vdots & & \vdots \\ & & & & & & & & 12 & & 34 \\ & & & & & & & & & & \vdots \\ & & & & & & & & & & 22 \\ \end{array} \)

Indeksy kolejnych wstawianych elementów odczytujemy w ten sposów, że pomijamy pierwszy wiersz i pierwszą kolumnę, a następnie odczytujemy liczby wypisane w kolejnych kolumnach od lewej do prawej, a w każdej kolumnie od góry do dołu.
Liczbę porównań wykonywanych przez FJA opisują ciekawe wzory, które można znależć np. we wspomnaienj wyżej książce Knutha.

Ćwiczenia

Zadanie 1

Narysuj drzewo decyzyjne sortujące 4 elementy, którego wysokość wynosi \( \lceil \log 4! \rceil \).

Zadanie 2

Zaproponuje algorytm sortujący 4 elementy za pomocą co 5 porównań.

Zadanie 3

Zaproponuj algorytm sortujący 5 elementów za pomocą co najwyżej 7 porównań.

Zadanie 4

Udowodnij, że każdy algorytm wyznaczający element minimalny w zbiorze \( n \)-elementowym wykonuje w pesymistycznym przypadku co najmniej \( n-1 \) porównań.

Zadanie 5

Zaproponuj algorytm, który w ciągu długości \( n \) wyznacza elementy maksymalmy i minimalny wykonując co najwyżej \( 3n/2 - 2 \) porównania, gdy \( n \) jest parzyste, a co najwyżej \( 3\lfloor n/2\rfloor \), gdy \( n \) jest nieparzyste.

Selekcja

Rozważmy następujący problem:

Dany jest zbiór \( A \) składający się z \( n \) liczb oraz liczba \( k \). Należy wyznaczyć \( k \)-ty co do wielkości element zbioru \( A, \) tzn. takie \( a\in A \), że \( |\{ x\in A : x < a \}|=k-1 \).

Dla niektórych wartości \( k \) (np. 1 lub n) problem jest bardzo prosty i wymaga jedynie wyznaczenia minimalnej lub maksymalnej wartości w A, co możemy zrobić w czasie \( O(n) \). Znacznie ciekawszym problemem jest np. znajdowanie mediany, czyli \( \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \)-tego co do wielkości elementu. Tu niestety problem jest bardziej skomplikowany.

Możemy zauważyć, że szybkie (np. o złożoności \( O(n) \)) znajdowanie mediany pozwoliłoby tak poprawić algorytm sortowania QuickSort, żeby nawet w pesymistycznym przypadku działał w czasie \( O(n\log n) \).

Najprostszym rozwiązaniem naszego problemu może być uporządkowanie zbioru, np. algorytmem MergeSort, i wskazanie k-tego elementu. Takie postępowanie wymaga czasu \( \Omega(n\log n) \).

Jednak można łatwo zauważyć, że nasz problem jest znacznie prostszy od problemu sortowania. Czy można rozwiązać go szybciej? Okazuje się, że jest to możliwe. W następnej części wykładu przedstawimy dwa algorytmy, które rozwiązują nasz problem znacznie sprytniej.

Algorytm Hoare'a

Algorytm jest oparty na tym samym pomyśle, co algorytm sortowania QuickSort.

Dla danej tablicy A[1..n] oraz liczby k, algorytm wybiera element dzielący m (np. pierwszy element z tablicy), a następnie używa go do podzielenia tablicy na dwie części. Do pierwszej części tablicy - A[1..r] - zostają przeniesione elementy o wartościach mniejszych lub równych m. Do drugiej części (A[r+1..n]) - elementy o wartościach większych lub równych m.

Ponieważ naszym zadaniem jest jedynie wyznaczenie k-tego co do wielkości elementu tablicy, możemy zamiast 2 wywołań rekurencyjnych (jak to było w przypadku algorytmu QuickSort) wykonać tylko jedno wywołanie rekurencyjne.

Jeśli \( k\le r \), to poszukiwana wartość znajduje się w pierwszej części tablicy, wpp. możemy zawęzić poszukiwania do drugiej części tablicy, jednak zamiast wyszukiwać k-tej wartości musimy poszukiwać (k-r)-tej wartości.

Algorytm Hoare'a

function AlgHoara(A[1..n],k); 
begin 
 if n=1 and k=1 then return A[1]; 
 // Partition 
 m:=A[1]; l:=1; r:=n; 
 while(l<r) do begin 
  while (A[l]<m) do l++; 
  while (m<A[r]) do r--; 
  if (l <=r) then begin 
   tmp:=A[l]; A[l]:=A[r]; A[r]:=tmp; 
   l++; r--; 
  end; 
 end; 
 if (k<=r) then 
  return AlgHoara(A[1..r],k) 
 else 
  return AlgHoara(A[r+1..n],k-r) 18 
end;

Analiza algorytmu

Niestety, w pesymistycznym przypadku ten algorytm może zachowywać się bardzo źle. Dla uporządkowanego ciągu i k=n czas działania algorytmu wynosi \( O(n^2) \). Jednak tak jak w przypadku algorytmu QuickSort, w średni koszt działania algorytmu jest znacznie lepszy i wynosi O(n).

Algorytm magicznych piątek

Algorytm Hoare'a w pesymistycznym przypadku może wymagać bardzo długiego czasu działania. Możemy tak zmodyfikować poprzedni algorytm, aby zapewnić liniowy czas działania nawet w najgorszym przypadku.

Kluczem do nowego algorytmu jest lepszy wybór elementu dzielącego (zmienna m z 5-linii algorytmu Hoare'a). Element ten jest obliczany w następujący sposób:

 • dzielimy ciąg \( A \) na podciągi 5-elementowe \( P_1,\ldots,P_{\lceil |A|/5 \rceil} \),

 • każdy z podciągów sortujemy, otrzymując \( P'_1,\ldots,P'_{\lceil |A|/5 \rceil} \),,
 • wybieramy z każdego podciągu 3-ci co do wielkości element otrzymując krótszy ciąg \( M \),

 • jako m wybieramy medianę ciągu \( M \) (którą to obliczamy rekrurencyjnie).

Dzięki takiemu znacznie bardziej skomplikowanemu wyborowi możemy zagwarantować bardziej równomierny podział ciągu \( A \) na podciągi elementów mniejszych (\( A_{ < } \)), oraz większych (\( A_{>} \)) od m.

Algorytm

function AlgorytmMagicznychPiatek(A[1..n], k);
begin
 if n<=10 then
  posortuj tablicę A 
  return A[k] 
 else begin
  podziel elementy z tablicy A na podciągi 5-elementowe: P(1),...,P(n/5) 
  (jeśli n nie jest wielokrotnością 5, uzupełnij ostatni podciąg wartościami infty)
  Niech M={ P_i [3] : 1 <= i <= n/5} (zbiór median ciągów P(i));
  m:=AlgorytmMagicznychPiatek(M, ceil(|M|/2));
  A_< :={ A[i] : A[i] < m};
  A_= :={ A[i] : A[i] = m}; 
  A_> :={ A[i] : A[i] > m};
  if |A_<| <= k then return AlgorytmMagicznychPiatek(A_<,k)
  else if |A_< |+|A_=| <= k then return m 
  else return AlgorytmMagicznychPiatek(A_>, k-|A_<|-|A_=|); 
 end
end

Analiza złożoności czasowej

Na pierwszy rzut oka algorytm wygląda bardzo podobnie do algorytmu Hoare'a. Nowy algorytm jest jednak znacznie bardziej efektywny: nawet w pesymistycznym przypadku algorytm kończy działanie po \( O(n) \) krokach.
Złożoność algorytmu możemy opisać następującym równaniem rekurencyjnym.

\( T(n)=O(n)+T(|M|)+max(T(|A_{ < }|),\ T(|A_{>}|)) \)

 • rozmiar zbioru |M| możemy ograniczyć przez \( \lceil n/5 \rceil \)
 • ze względu na dodatkowy czas poświęcony na obliczanie mediany m, możemy podać lepsze ograniczenia na rozmiary zbiorów \( A_{ < },\ A_{>} \):

\( 0 \le A_{ < },\ A_{>}\le n - 3\cdot \lfloor |M|/2\rfloor \le 3n/4 \)

\( T(n)\le O(n)+T(n/5)+T(3n/4) \)

Ćwiczenia

 1. Podaj algorytm wyznaczający drugi co do wielkości element zbioru, używający przy tym minimalnej liczby porównań.
 2. Podaj algorytm sprawdzający, czy dany ciąg zawiera element występujący co najmniej n/k razy (np. n/3 razy). !!todo: trzeba to trochę jaśniej napisać!!
 3. Czy liczbę 5 w algorytmie "Magicznych piątek" można zastąpić przez inną wartość, np. 3,4,6,7?
 4. Dane są trzy tablice A[1..n], B[1..n], C[1..n]. Elementy każdej z tych tablic są uporządkowane rosnąco. Podaj efektywny sposób na znajdowanie mediany wśród wszystkich elementów.

Wyszukiwanie

W niniejszym wykładzie opiszemy podstawowe techniki dotyczące wyszukiwania. Zajmiemy się również prostymi strukturami słownikowymi, które oprócz wyszukiwania umożliwiają dodawanie i usuwanie elementów.

Wyszukiwanie liniowe

Jeśli nie dysponujemy żadną dodatkową wiedzą na temat zbioru, który chcemy przeszukiwać, niestety musimy sprawdzić wszystkie jego elementy.

function Szukaj(x, A[1..n])
begin
 for i:=1 to n do 
  if A[i]=x return i; 
 return brak poszukiwanego elementu; 
end

Oczywiście w pesymistycznym przypadku (np. gdy zbiór nie zawiera poszukiwanego elementu) koszt czasowy, to \( O(n) \).

Wyszukiwanie binarne

W niektórych przypadkach czas poszukiwania możemy znacząco zmniejszyć. Dzieje się tak na przykład, gdy przeszukiwany zbiór przechowujemy w rosnąco uporządkowanej tablicy. W takim przypadku wystarczy jedynie \( O(\log n) \) operacji, by odnaleźć poszukiwany element lub stwierdzić jego brak.

Algorytm utrzymuje zakres \( [l,\ldots,r] \), w którym może znajdować się element; przy każdym porównaniu zakres zostaje zmniejszony o połowę.

function WyszukiwanieBinarne(x, A[1..n]) 
{ zakładamy, że tablica A jest uporządkowana rosnąco } 
begin 
 l:=1;r:=n; 
 while (l<=r) do begin 
  { niezmiennik: poszukiwany element może znajdować się w zakresie A[l..r] } 
  m:=(l+r) div 2; 
  if (A[m]<;x) then l:=m+1 
  else if (A[m]>x) then r:=m-1 
  else return m; { ponieważ A[m]=x } 
 end; 
 return brak poszukiwanego elementu; 
end;

Proste słowniki: drzewa poszukiwań binarnych

Podstawowe operacje słownika to wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie klucza. Drzewa poszukiwań binarnych (bez dodatkowych specjanych wymagań) mogą być traktowane jako prosty słownik. Sa to zwykłe drzewa binarne, których klucze spełniają następujące własności:

Dla dowolnego węzła x:

 • wszystkie klucze w lewym poddrzewie węzła x mają wartości mniejsze niż klucz węzła x,
 • wszystkie klucze w prawym poddrzewie węzła x mają wartości większe lub równe niż klucz węzła x.


Dodatkowe wymaganie dotyczące kluczy umożliwia nam efektywne wyszukiwanie elementów w drzewie.

function Szukaj(węzeł, klucz) 
  if (węzeł==nil) 
    return BRAK ELEMENTU 
  if (węzeł.klucz=klucz) then 
    return ELEMENT ISTNIEJE 
  else if (klucz < węzeł.klucz) then 
    return Szukaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
  else if (klucz > węzeł.klucz) then 
    return Szukaj(węzeł.prawPoddrzewo, klucz) 
end;

Wstawianie do drzewa jest bardzo zbliżone do wyszukiwania: musimy przejść po drzewie (rozpoczynając w korzeniu), aby odnaleźć wolne miejsce, w którym możemy dodać nową wartość.

procedure Dodaj(węzeł, klucz) 
 if (klucz < węzeł.klucz) then 
  if węzeł.lewePoddrzewo=nil then 
   utwórz nowy węzeł z wartością klucz 
   wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.lewePoddrzewo 
  else 
   Dodaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
 else if (klucz >= węzeł.klucz) then 
  if węzeł.prawePoddrzewo=nil then 
   utwórz nowy węzeł z wartością klucz 
   wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.prawePoddrzewo 
  else 
   Dodaj(węzeł.prawePoddrzewo, klucz) 
end;

Możemy również usuwać wartości z drzewa, niestety ta operacja jest bardziej skomplikowana.

 procedure Usuń(węzeł, klucz) 
  if (klucz < węzeł.klucz) then 
   Usuń(węzeł.lewePoddrzewo, klucz) 
  else if (klucz > węzeł.klucz) then 
   Usuń(węzeł.prawePoddrzewo, klucz) 
else begin { klucz = węzeł.klucz 
   if węzeł jest liściem, then 
    { usuń węzeł z drzewa } 
    UsunProstyPrzypadek(węzeł) 
   else
    if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then 
     niech x oznacza skrajnie prawy węzeł w poddrzewie węzeł.lewePoddrzewo 
     wezel.klucz:=x.klucz; 
     UsunProstyPrzypadek(x); 
    else 
     analogiczne postępowanie dla węzeł.prawPoddrzewo 
     (jednak poszukujemy węzła na skrajnie lewej ścieżce) 
end

Procedura UsunProstyPrzypadek oznacza usuwanie z drzewa węzła, który ma co najwyżej jednego syna.

procedure UsunProstyPrzypadek(węzeł) 
begin 
  poddrzewo:=nil; 
  ojciec:=węzeł.ojciec; 
  if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then 
   poddrzewo:=węzeł.lewePoddrzewo; 
  else 
   poddrzewo:=węzeł.prawePoddrzewo; 
  if ojciec=nil then 
   korzen:=poddrzewo; 
  else if ojciec.lewePoddrzewo=węzeł then { węzeł jest lewym synem } 
   ojciec.lewePoddrzewo:=poddrzewo; 
  else { węzeł jest prawym synem } 
   ojciec.prawePoddrzewo:=poddrzewo;

Wszystkie podane operacje mają pesymistyczny koszt \( O(h) \) gdzie \( h \) oznacza wysokość drzewa. Niestety w najgorszym przypadku drzewo może mieć bardzo dużą wysokość -- nawet \( O(n) \) (np. dla ciągu operacji Dodaj \( (1,2,3,\ldots) \).

Adresowanie bezpośrednie

W przypadku gdy zbiór, który przechowujemy, pochodzi z niewielkiego uniwersum (na przykład elementy zbioru to liczby z zakresu \( 1,\ldots,n \)), możemy wszystkie operacje słownikowe (dodaj, usuń, szukaj) wykonać znacznie szybciej i prościej.

Dla uniwersum \( 1,\ldots,n \) zbiór możemy reprezentować przez tablicę \( n \)-elementową. Początkowo w każdej komórce tablicy wpisujemy wartość false.

 • dodanie elementu \( i \) do zbioru wymaga jedynie ustawienia wartości \( i \)-tej komórki na true,
 • analogicznie, usunięcie elementu \( i \) do zbioru wymaga ustawienia wartości \( i \)-tej komórki na false,
 • sprawdzenie, czy element \( i \) należy do zbioru, wykonujemy przez sprawdzenie stanu \( i \)-tej komórki.

Wszystkie powyższe operacje możemy wykonać używając stałej liczby kroków.

Haszowanie

Czy możemy wykorzystać adresowanie bezpośrednie do dowolnych zbiorów? Okazuje się, że tak. Co prawda w pesymistycznym przypadku koszt jednej operacji może wynosić nawet \( O(n) \), jednak w praktycznych zastosowaniach ta metoda sprawuje się doskonale.

W tym rozdziale będziemy zakładać, że elementy uniwersum \( U \) to dodatnie liczby całkowite. Dodatkowo zakładamy, że dysponujemy tablicą \( A[0,\ldots,m-1] \).

Ponieważ elementami mogą być bardzo duże liczby całkowite, nie możemy zastosować metody adresowania bezpośredniego. Jednak możemy wybrać funkcję haszującą:

\( h : U \rightarrow\{ 0,\ldots,m-1\} \)

Funkcja każdemu elementowi uniwersum przypisuje odpowiednie miejsce w tablicy \( A \). Jeśli \( |U|>m \), to z oczywistych względów znajdą się takie pary różnych elementów \( x,y\in U \), dla których \( f(x)=f(y) \). W takim przypadku mówimy o istnieniu kolizji. Właśnie ze względu na ryzyko wystąpienia kolizji musimy nieznacznie zmodyfikować metodę adresowania bezpośredniego - zamiast przechowywać w tablicy wartość logiczną (prawda/fałsz), musimy zapisywać wartość przechowywanego elementu.

Rozwiązywanie kolizji metodą łańcuchową

Jedną z metod rozwiązywania kolizji jest utrzymywanie w każdej komórce tablicy listy elementów do niej przypisanych. Początkowo tablica \( A \) wypełniona jest wartościami nil.

procedure Inicjalizacja; 
begin 
  for i:=0 to m-1 do A[i]:=nil; 
end;

Dodanie elementu \( x \) do tablicy wymaga odczytania jego adresu z funkcji haszującej, a następnie dodania go na początek listy \( A[h(x)] \)

procedure Dodaj(x); 
begin 
  dodaj element x na początek listy A[h(x)] 
end;

Sprawdzenie, czy element \( x \) jest w zbiorze, wymaga w pesymistycznym przypadku sprawdzenia całej listy \( A[h(x)] \)

function Szukaj(x); 
begin 
  l:=A[h(x)]; 
  while (l!=nil) do begin 
    if (l.wartość=x) then return element istnieje 
    l:=l.nast; 
  end; 
  return brak elementu 
end;

Usuwanie elementu z tablicy jest bardzo podobne do wyszukiwania i również w pesymistycznym przypadku wymaga sprawdzenia całej listy.

 procedure Usuń(x); 
 begin 
  l:=A[h(x)];p:=nil; 
  while (l!=nil) do begin 
   if (l.wartość=x) then begin 
    { usuwamy element l z listy A[h(x)] } 
    if p=nil then A[h(x)]:=l.nast; 
    else p.nast:=l.nast; 
    return; 
   end 
   p:=l; l:=l.nast; 
  end; 
end;

Analiza metody łańcuchowej

Haszowanie to metoda, która bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, zastanówmy się przez chwilę, czy dobre własności tej metody można udowodnić.
Niech:

 • m oznacza rozmiar tablicy,
 • n oznacza liczbę elementów, które przetrzymujemy w tablicy,
 • przez \( \alpha \) oznaczamy współczynnik zapełniania tablicy \( \frac{n}{m} \)

Załóżmy, że dysponujemy idealną funkcją haszującą, dla której przypisanie każda wartość \( h(x) \) jest równie prawdopodobna, czyli \( P(\{h(x)=i\})=\frac{1}{m} \).

Przy takim założeniu oczekiwana długość listy elementów \( A[h(x)] \) ma długość \( \frac{n}{m} \) (oczekiwana liczba sukcesów w n próbach Bernoulli'ego).

Stąd oczekiwana złożoność operacji Szukaj, Dodaj, Usuń wynosi:

\( T(n,m)=\frac{n}{m}+O(1) \)

Wybór funkcji haszujących

Od wyboru dobrej funkcji haszującej w dużej mierze zależy efektywność naszej struktury danych. Niestety, nie można podać ścisłej procedury wyboru takiej funkcji.
Dla liczb całkowitych możemy przykładowo wybrać jedną z następujących funkcji (\( m \) oznacza rozmiar tablicy):

 • \( f(x)=(x\,\mod\, p)\ \mod\ m \) (gdzie \( p>m \) jest liczbą pierwszą);
 • \( f(x)=(qx\,\mod\, p)\ \mod\ m \) (gdzie \( p,q \) są liczbami pierwszymi);
 • \( f_{a,b}(x)=((ax+b)\,\mod\, p)\ \mod\ m \) (gdzie \( p \) jest liczbą pierwszą, \( 1\le a < p \), \( 0 \le b < p \)).

Jeśli nie dysponujemy żadną dodatkową wiedzą na temat elementów które będzie zawierać tablica, rozsądnym rozwiązaniem jest wybór funkcji \( f_{a,b} \) dla losowych wartości \( a,b \).

Adresowanie otwarte

Adresowanie otwarte jest metodą pozwalającą uniknąć utrzymywania list elementów w tablicy haszującej. Oczywiście wymaga to opracowania innej metody rozwiązywania konfliktów. Każda komórka tablicy zawiera teraz wartość NIL lub element zbioru.
Niech \( m \) oznacza rozmiar tablicy haszującej. Zdefiniujmy funkcję \( H(x,k) \), wyznaczającą listę pozycji \( H(x,0),\ldots,H(x,m-1) \), na których może znajdować się element \( x \).
Mając daną funkcję \( h(x) \), możemy zdefiniować \( H(x,k) \), jako:

 • \( H(x,k)=(h(x)+k)\ \mod\ m \) --- adresowanie liniowe;
 • \( H(x,k)=(h(x)+a_1\cdot k+a_2\cdot k^2)\ \mod\ m \) --- adresowanie kwadratowe;
 • \( H(x,k)=(h(x)+h_2(x)\cdot k)\ \mod\ m \) --- podwójne haszowanie, przy czym \( h_2(x) \) jest funkcją haszującą, która przyjmuje wartości z zakresu \( 1,\ldots,m-1 \).

Wyszukiwanie elementów możemy wykonać nieznacznie modyfikując poprzednie rozwiązanie -- zamiast przeszukiwać listę elementów, musimy przeszukać ciąg pozycji zdefiniowany przez funkcję \( H(x,k) \).

function Szukaj(x); 
begin 
  k:=0; 
  while (A[H(x,k)!=nil) do begin 
   if (A[H(x,k)].wartość=x) then return element istnieje 
   k:=k+1; 
  end; 
  return brak elementu 
 end;

Wstawianie elementów możemy wykonać przez analogiczne modyfikacje; usuwanie jest zwykle znacznie trudniejsze.

Filtry Bloom'a

Ciekawym połączeniem adresowania bezpośredniego z haszowaniem są filtry Bloom'a. Polegają one na rozlużnieniu założeń naszej struktury:

 • ograniczamy się do operacji Dodaj i Szukaj,
 • pozwalamy na nieprawidłowe odpowiedzi dla operacji Szukaj (jednak z małym prawdopodobieństwem).

Nasza struktura to bitowa tablica o rozmiarze m, początkowo tablica jest wypełniona zerami. Zakładamy również, że mamy do dyspozycji k funkcji haszujących \( h_i(x) : U arrow \{ 0,\ldots,m-1\} \).

Dodanie elementu x sprowadza się do ustawienia wszystkich bitów \( A[h_i(x)] \) dla \( i=1,\ldots,k \) na wartość 1.

 procedure Dodaj(x); 
 begin 
  for i:=1 to k do A[h_i(x)]:=1; 
 end;

Analogicznie, sprawdzenie, czy element x należy do zbioru, wymaga sprawdzenia bitów \( A[h_i(x)] \) dla \( i=1,\ldots,k \). Jeśli wszystkie mają wartość 1, to uznajemy, że element należy do zbioru. Oczywiście powoduje to pewien odsetek błędnych odpowiedzi. Jeśli jednak dobrze dobierzemy funkcje, a wypełnienie tablicy nie będzie zbyt duże, to taka struktura będzie dobrze sprawować się w praktyce.

 function Szukaj(x); 
 begin 
  for i:=1 to k do 
   if A[h_i(x)]=0 then return brak elementu 
  return element istnieje 
 end;

Ćwiczenia

 1. Podaj metodę przygotowywania zrównoważonego drzewa BST (o wysokość \( O(\log n) \)) dla zadanego zbioru kluczy \( a_1,\ldots,a_n \).
 2. W jaki sposób efektywnie dodać do drzew BST operację LiczbaElementówzZakresu(x,y) zwracającą liczbę elementów drzewa o wartościach z zakresu \( [x,\ldots,y] \)?
 3. Ile jest różnych drzew BST zawierających klucze \( 1,\ldots,n \)?
 4. W jaki sposób można wykorzystać drzewa BST do sortowania ciągu liczb?

Słowniki

Słownik to struktura danych reprezentująca dynamiczny (tzn. mogący zmieniac się w czasie) zbiór elementów (kluczy), na którym można wykonywać następujące operacje:

- Find(S,x): zwraca klucz x ze słownika S, albo NULL jeśli tego klucza nie ma w słowniku;
- Insert(S,x): wstawia klucz x do słownika S;
- Delete(S,x): usuwa klucz x ze słownika S.

W tym module dotyczącym słowników implementowanych za pomocą drzew będziemy zakładali, że uniwersum wszystkich potencjalnych elementów słownika jest liniowo uporządkowane, a podstawowym mechanizmem w zarządzaniu słownikiem będzie porównywanie kluczy.

Drzewa AVL

W drzewach poszukiwań binarnych (BST, od ang. Binary Search Tree) pesymistyczny koszt wymienionych wyżej operacji słownikowych jest proporcjonalny do wysokości drzewa. Kształt drzewa - więc i jego wysokość - zależy od ciągu wykonywanych na nim operacji. Nietrudno podać przykład ciągu operacji konstruującego drzewo o \( n \) węzłach i wysokości \( \Theta(n) \). W drzewach AVL (Adelson-Velskij, Landis [AVL]) do warunku BST umożliwiającego wyszukiwanie w czasie proporcjonalnym do wysokości drzewa, dołożono warunek zrównoważenia, gwarantujący, że wysokość drzewa zawsze pozostaje logarytmiczna względem jego rozmiaru:

W każdym węźle wysokości obu jego poddrzew różnią się co najwyżej o 1.

W każdym węźle przechowywany jest dodatkowy atrybut, "współczynnik zrównoważenia", przyjmujący wartości:
"-" jeśli lewe poddrzewo jest o 1 wyższe niż prawe;
"0" jeśli oba poddrzewa są takiej samej wysokości;
"+" jeśli prawe poddrzewo jest o 1 wyższe niż lewe.
Jako ćwiczenie pozostawiamy dowód faktu, że drzewo AVL o \( n \) węzłach ma wysokość \( O(\log n) \).

Pokażemy teraz, jak wykonywać wszystkie operacje słownikowe na drzewach AVL z kosztem co najwyżej proporcjonalnym do wysokości drzewa (czyli logarytmicznym). Operacja Find jest wykonywana tak samo jak w zwykłych drzewach BST: schodzimy w dół drzewa po ścieżce od korzenia do szukanego węzła (albo do węzła zewnętrznego NULL), o wyborze lewego lub prawego poddrzewa na każdym poziomie rozstrzygając na podstawie porównania szukanego klucza z zawartością aktualnego węzła na ścieżce. Operacje Insert i Delete są bardziej skomplikowane, ponieważ wymagają aktualizowania współczynników zrównoważenia, a niekiedy również przywracania warunku AVL.

Rotacje

Do zmiany kształtu drzewa w celu jego zrównoważenia służy mechanizm rotacji. Po wykonaniu rotacji pojedynczej ROT1\( (p,q) \) węzła \( p \) z jego ojcem \( q \) oba węzły zamieniają się rolami ojciec-syn, przy zachowaniu własności BST:

(symetryczny przypadek, w którym \( p \) jest prawym synem \( q \), stanowi lustrzane odbicie powyższego).
W rotacji podwójnej ROT2(p,q,r) uczestniczą trzy węzły: \( p \), jego ojciec \( q \) i jego dziadek \( r \), przy czym albo \( p \) jest lewym synem, a \( q \) prawym (ten właśnie przypadek jest zilustrowany poniżej), albo odwrotnie. Po rotacji \( p \) staje się korzeniem całego drzewa, przy zachowaniu własności BST:

Nietrudno zauważyć, że rotacja podwójna ROT2(p,q,r) jest w rzeczywistości złożeniem dwóch rotacji pojedynczych ROT1(p,q) i ROT1(p,r). Koszt wykonania jednej rotacji jest stały.

Wstawianie i usuwanie węzłów w drzewach AVL

Podczas operacji Insert tak samo jak dla zwykłych drzew BST schodzimy po ścieżce od korzenia w dół do węzła zewnętrznego NULL i w jego miejscu tworzymy nowy liść ze wstawianym kluczem. Następnie wracamy po ścieżce do korzenia, aktualizując współczynniki zrównoważenia. Jeśli stwierdzamy, że wysokość aktualnie rozważanego poddrzewa nie zmieniła się w stosunku do sytuacji przed wykonaniem Insert, to kończymy operację, a jeśli stwierdzamy, że wysokość poddrzewa wzrosła (mogła wzrosnąć co najwyżej o 1!), kontynuujemy marsz w górę drzewa. Jeśli w wyniku wzrostu wysokości jednego z poddrzew aktualnie rozważanego węzła został w nim zaburzony warunek AVL, to przywracamy go za pomocą rotacji. Z dokładnością do symetrii mamy wtedy dwa przypadki (w obydwu zakładamy, że \( p \) jest węzłem, w którym zaburzony został warunek AVL wskutek wzrostu wysokości jego prawego poddrzewa o korzeniu \( q \); w pierwszym przypadku zakładamy, że wzrosła wysokość prawego poddrzewa \( q \), a w drugim - lewego).Zauważmy, że w obydwu przypadkach po rotacji wysokość całego poddrzewa jest taka sama jak przed całą operacją, zatem wykonanie jednej rotacji (pojedynczej lub podwójnej) kończy operację Insert.

Poniższa animacja ilustruje przykładową historię wstawiania do drzewa AVL.


Operację Delete, tak samo jak w przypadku usuwania ze zwykłego drzewa BST, sprowadzamy do przypadku usuwania węzła mającego co najwyżej jednego syna. Zauważmy, że w drzewie AVL albo sam węzeł, albo jego jedyny syn musi być liściem. Po usunięciu węzła wracamy po ścieżce do korzenia, aktualizując współczynniki zrównoważenia. Jeśli stwierdzamy, że wysokość aktualnie rozważanego poddrzewa nie zmieniła się w stosunku do sytuacji przed wykonaniem Delete, kończymy operację, a jeśli stwierdzamy, że wysokość poddrzewa spadła (mogła spaść co najwyżej o 1!), to kontynuujemy marsz w górę drzewa. Jeśli w wyniku spadku wysokości jednego z poddrzew aktualnie rozważanego węzła został w nim zaburzony warunek AVL, to przywracamy go za pomoca rotacji. Z dokładnością do symetrii mamy wtedy dwa przypadki (w obydwu zakładamy, że \( p \) jest węzłem, w którym zaburzony został warunek AVL wskutek spadku wysokości jego lewego poddrzewa, a \( q \) jest korzeniem prawego poddrzewa \( p \); w pierwszym przypadku zakładamy, że współczynnik zrównoważenia w \( q \) przed operacja Delete był równy "0" lub "+", a w drugim, że "-").
W pierwszym przypadku, jeśli współczynnik zrównoważenia w \( q \) przed operacją Delete był równy "0", po rotacji wysokość całego poddrzewa jest taka sama jak przed całą operacją, wykonanie rotacji kończy więc operację Delete. Jeśli jednak współczynnik był równy "+", wysokość spada o 1. W przypadku 2 wysokość całego poddrzewa również spada o 1 i trzeba kontynuować marsz w stronę korzenia. Operacja Delete może zatem wymagać wykonania logarytmicznej liczby rotacji. Poniższa animacja ilustruje operację usuwania elementu z drzewa AVL.Samoorganizujące się drzewa BST

Mechanizm równoważenia drzew AVL jest dość skomplikowany w implementacji i wymaga przechowywania w węzłach dodatkowych informacji. Wynalezione przez Sleatora i Tarjana [ST], opisane poniżej drzewa splay to drzewa BST, w których wykorzystuje się rotacje do ich równoważenia, jednak nie trzeba przechowywać żadnych dodatkowych atrybutów w węzłach. Chociaż możliwe jest utworzenie niezrównoważonego drzewa splay i pojedyncza operacja może mieć nawet koszt liniowy względem aktualnego rozmiaru drzewa, to koszt zamortyzowany operacji słownikowych w tej strukturze danych jest logarytmiczny.

Wszystkie operacje w drzewie splay są wykonywane z wykorzystaniem pomocniczej procedury splay\( (S,x) \), która przekształca drzewo \( S \) w taki sposób, że jego korzeniem staje się węzeł z kluczem \( x \) (albo - jeśli klucza \( x \) nie ma w \( S \) - węzeł z kluczem \( y \) takim, że w \( S \) nie ma żadnego klucza między \( \min(x,y) \) a \( \max(x,y) \)). Operacja Find\( (S,x) \) sprowadza się zatem do wywołania splay\( (S,x) \) i sprawdzenia, czy \( x \) jest w korzeniu.

W celu wykonania operacji Insert\( (S,x) \) wywołujemy najpierw splay\( (S,x) \), w wyniku czego w korzeniu znajduje się klucz \( y \); bez straty ogólności możemy przyjąć, że \( y < x \). Odcinamy prawe poddrzewo \( R \) węzła \( y \), jego ojcem (a zarazem nowym korzeniem) zostaje węzeł z kluczem \( x \), którego prawym poddrzewem czynimy \( R \).

Operację Delete\( (S,x) \) zaczynamy od wywołania splay\( (S,x) \), sprowadzając usuwany klucz do korzenia. Niech \( L \) i \( R \) będą, odpowiednio, lewym i prawym poddrzewem uzyskanego drzewa. Odcinamy korzeń i - jeśli \( L \) jest niepuste - wywołujemy splay\( (L,x) \), a następnie przyłączamy \( R \) jako prawe poddrzewo korzenia.

Sama procedura splay\( (S,x) \) jest zdefiniowana następująco: najpierw szukamy węzła \( v \) z kluczem \( x \) w \( S \) tak jak w zwykłym drzewie BST (jeśli klucza \( x \) nie ma w drzewie, to jako \( v \) bierzemy ostatni węzeł na ścieżce przed węzłem zewnętrznym NULL). Następnie, dopóki \( v \) nie stanie się korzeniem, wykonujemy sekwencję rotacji zgodnie z poniższym schematem:

1. Jeżeli \( v \) jest synem korzenia \( w \), to wykonujemy ROT1\( (v, w) \).
2. Jeżeli \( v \) ma ojca \( w \) i dziadka \( u \), przy czym oba węzły \( v \) i \( w \) są lewymi synami, albo oba prawymi, to wykonujemy ROT1\( (w,u) \), a następnie ROT1\( (v,w) \).

3. Jeżeli \( v \) ma ojca \( w \) i dziadka \( u \), przy czym jeden z węzłów \( v \), \( w \) jest lewym synem, a drugi prawym, to wykonujemy ROT1\( (v,w) \), a następnie ROT1\( (v,u) \) (czyli w sumie rotację podwójną ROT2\( (v,w,u) \)).


Oto przykład działania procedury splay:

W analizie kosztu zamortyzowanego operacji na drzewach splay posłużymy sie metodą księgowania, z każdym węzłem w drzewie związując pewną liczbę jednostek kredytu. Przez \( T \) oznaczmy drzewo o korzeniu \( x \) i zdefiniujmy \( \mu(x) = \lfloor\lg |T|\rfloor \) (czasem będziemy też używać oznaczenia \( \mu(T) \)). Będziemy zachowywali niezmiennik


"Liczba jednostek kredytu w węźle \( x \) jest zawsze równa \( \mu(x) \)." (***)

Prawdziwy jest

Lemat

Do wykonania operacji splay\( (S,x) \) z zachowaniem niezmiennika (***) potrzeba co najwyżej \( 3(\mu(S)-\mu(x))+1 \) jednostek kredytu.

Żmudny, techniczny dowód lematu pozostawiamy jako ćwiczenie. Z lematu wynika bezpośrednio, że dowolna operacja splay na drzewie rozmiaru \( n \) wymaga zużycia \( O(\lg n) \) jednostek kredytu, a ponieważ do wykonania operacji Insert i Delete z zachowaniem niezmiennika oprócz tych potrzebnych do wywołań splay potrzeba \( O(\lg n) \) dodatkowych jednostek kredytu (na korzeń), wnioskujemy, że koszt zamortyzowany operacji słownikowych na drzewach splay jest logarytmiczny.


B-drzewo - słownik na dysku

Drzewa BST, nawet w takich jak opisane powyżej wersjach zrównoważonych, nie najlepiej nadają się do przechowywania na dysku komputera. Specyfika pamięci dyskowej polega na tym, że czas dostępu do niej jest znacznie (o kilka rzędów wielkości) dłuższy niż do pamięci wewnętrznej (RAM), a odczytu i zapisu danych dokonuje się większymi porcjami (zwanymi blokami lub stronami). Chaotyczne rozmieszczenie węzłów drzewa BST na dysku bez brania pod uwagę struktury tego rodzaju pamięci prowadzi do większej niż to naprawdę konieczne liczby dostępów.

Wynalezione na początku lat sześćdziesiątych XX wieku przez Bayera i MacCreighta [BM] B-drzewa to drzewa poszukiwań wyższych rzędów. W węźle drzewa BST mamy dwa wskaźniki do lewego i prawego syna i jeden klucz, który rozdziela wartości przechowywane w lewym i prawym poddrzewie. W węźle drzewa poszukiwań rzędu \( l \) jest \( l \) wskaźników do synów \( p_1, p_2, \ldots, p_l \) oraz \( l-1 \) kluczy \( k_1 < k_2 < \ldots < k_{l-1} \), które rozdzielają elementy poszczególnych poddrzew: wartości w poddrzewie wskazywanym przez \( p_i \) muszą mieścić się w przedziale otwartym \( (k_{i-1}..k_i) \) dla \( 1\le i\le j \) (przyjmując, że \( k_0 = -\infty \) oraz \( k_l = \infty \)). Rozmiar węzła w B-drzewie dobiera się zwykle tak, aby możliwie dokładnie wypełniał on stronę na dysku - pojedynczy węzeł może zawierać nawet kilka tysięcy kluczy i wskaźników. Zachowanie zrównoważenia umożliwione jest dzięki zmiennemu stopniowi wypełnienia węzłów. Dokładna definicja B-drzewa rzędu \( m \) (\( m\ge 3 \)) jest następująca:

(1) Korzeń jest liściem, albo ma od 2 do \( m \) synów.
(2) Wszystkie liście są na tym samym poziomie.
(3) Każdy węzeł wewnętrzny oprócz korzenia ma od \( \lceil m/2\rceil \) do \( m \) synów. Węzeł mający \( l \) synów zawiera \( l-1 \) kluczy.
(4) Każdy liść zawiera od \( \lceil m/2\rceil-1 \) do \( m-1 \) kluczy.

Warunki (3) i (4) gwarantują wykorzystanie przestrzeni dysku przynajmniej w ok. \( 50\% \), a warunek (2) - niewielką wysokość drzewa (w najgorszym razie ok. \( \log_{m/2} n/(m/2) \), a w najlepszym ok. \( \log_m n/m \) dla drzewa zawierającego \( n \) kluczy). Ponieważ, jak się zaraz przekonamy, koszt operacji słownikowych na B-drzewach jest co najwyżej proporcjonalny do wysokości drzewa, oznacza to na przykład, że dla \( m = 101 \) możemy znaleźć jeden spośród miliona kluczy w drzewie przy pomocy trzech odwołań do węzłów.

Oto przykładowe B-drzewo rzędu 3, zwane też 2-3 drzewem (1-2 klucze i 2-3 synów w węźle):

Operacja Find w B-drzewie jest analogiczna jak w drzewach BST. Poszukiwanie klucza \( x \) rozpoczynamy od korzenia. W aktualnym węźle zawierającym klucze \( k_1 < k_2 < \ldots < k_{l-1} \) szukamy klucza \( x \) (sekwencyjnie lub binarnie). Jeśli to poszukiwanie kończy się niepowodzeniem, to albo - jeśli aktualny węzeł jest liściem - klucza \( x \) w ogóle nie ma w drzewie, albo, mając wyznaczony indeks \( i \) o tej własności, że \( k_{i-1} < x < k_i \) (przy założeniu, że \( k_0 = -\infty \) oraz \( k_l = \infty \)), rekurencyjnie poszukujemy klucza \( x \) w poddrzewie o korzeniu wskazywanym przez \( p_i \).

Operacja Insert\( (S,x) \) zaczyna się od odszukania (jak w operacji Find) liścia, w którym powinien znaleźć się wstawiany klucz. Jeśli ten liść nie jest całkowicie wypełniony (czyli zawiera mniej niż \( m-1 \) kluczy), po prostu wstawiamy \( x \) w odpowiednie miejsce w węźle, przesuwając część kluczy (koszt tego zabiegu jest pomijalnie mały w porównaniu z kosztem odczytu i zapisu węzła na dysk). W przeciwnym razie po dołożeniu nowego klucza węzeł jest przepełniony i będziemy musieli przywrócić warunek zrównoważenia.

Najpierw próbujemy wykonać przesunięcie kluczy: ta metoda daje sie zastosować, jeśli któryś z dwóch sąsiednich braci przepełnionego węzła (który nie musi koniecznie być liściem) ma mniej niż \( m-1 \) kluczy. Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że jest to lewy brat i oznaczmy go przez \( p \), sam przepełniony węzeł przez \( q \), a klucz rozdzielający wskaźniki do \( p \) i \( q \) w ich ojcu przez \( k \). Klucz \( k \) przenosimy z ojca do \( p \) jako największy klucz w tym węźle, w jego miejsce w ojcu przenosimy najmniejszy klucz z \( q \), po czym skrajnie lewe poddrzewo \( q \) czynimy skrajnie prawym poddrzewem \( p \). Przesunięcie kluczy w prawo wykonuje się symetrycznie. Po takim zabiegu warunki równowagi zostają odtworzone i cała operacja się kończy.

Jeśli przepełniony węzeł nie ma niepełnego sąsiada, to wykonujemy rozbicie węzła. Listę kluczy dzielimy na trzy grupy: \( \lceil(m-1)/2\rceil \) najmniejszych kluczy, jeden klucz środkowy oraz \( \lfloor(m-1)/2\rfloor = \lceil m/2\rceil-1 \) największych kluczy. Z pierwszej i trzeciej grupy tworzymy nowe węzły, a środkowy klucz wstawiamy do ojca (co może spowodować jego przepełnienie i konieczność kontynuowania procesu przywracania zrównoważenia o jeden poziom wyżej) i odpowiednio przepinamy poddrzewa. Kiedy następuje przepełnienie korzenia, rozbijamy go na dwa węzły i tworzymy nowy korzeń mający dwóch synów (to jest właśnie powód, dla którego korzeń stanowi wyjątek w warunku (3)) - to jest jedyna sytuacja, w której wysokość B-drzewa się zwiększa.

Operację Delete\( (S,x) \) również zaczynamy od odszukania węzła z kluczem do usunięcia. Poddrzewa rozdzielane przez klucz \( x \) oznaczmy przez \( p \) i \( q \). Tak jak przy usuwaniu z BST, w miejsce \( x \) przenosimy - znajdujący się w liściu - największy klucz z \( p \) (albo największy z \( q \)). Lukę po przeniesionym kluczu niwelujemy zsuwając pozostałe. Jeśli jest ich co najmniej \( \lceil m/2\rceil-1 \), cała operacja jest zakończona, natomiast w razie niedoboru w celu przywrócenia równowagi musimy dokonać przesunięcia kluczy albo sklejenia węzłów. Jeśli któryś z dwóch sąsiednich braci węzła z niedoborem ma co najmniej o jeden klucz więcej niż dozwolone minimum, to - podobnie jak przy wstawianiu - przesuwamy skrajny klucz z niego do ojca w miejsce klucza rozdzielającego braci, który z kolei wędruje do węzła z niedoborem. Niemożność wykonania przesunięcia kluczy oznacza, że brat węzła z niedoborem ma dokładnie \( \lceil m/2\rceil-1 \) kluczy. Sklejamy te dwa węzły w jeden, wstawiając jeszcze pomiędzy ich klucze klucz rozdzielający z ojca i odpowiednio przepinając poddrzewa. Powstaje w ten sposób węzeł o \( 2\lceil m/2\rceil-2 \le m-1 \) kluczach, a z ojca ubywa jeden klucz, co może spowodować w nim niedobór i konieczność kontynuowania procesu przywracania zrównoważenia wyżej w drzewie. Jeśli korzeń traci swój jedyny klucz, usuwamy ten węzeł, a jego jedynego syna czynimy nowym korzeniem - to jest jedyna sytuacja, w której wysokość B-drzewa maleje.Literatura

[AVL] G. M. Adelson-Velskij, E. M. Landis, An algorithm for the organization of information, Soviet Math. Doklady 3, 1962, 1259-1263.
[BM] R. Bayer, E. M. McCreight, Organization and Maintenance of Large Ordered Indexes, Acta Informatica 1, 1972, 173-189.
[CLRS] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 'Wprowadzenie do algorytmów', WNT, Warszawa 2004.
[ST] D.D. Sleator, R.E. Tarjan, Self-Adjusting Binary Search Trees, Journal of the ACM 32:3, 1985, 652-686.

Ćwiczenia

Zadanie 1

Udowodnij, że wysokość drzewa AVL jest logarytmiczna względem jego rozmiaru.

Zadanie 2

Oblicz, ile jest różnych drzew Fibonacciego o wysokości \( h \).

Zadanie 3

Napisz pseudokod operacji Insert i Delete w drzewach AVL.

Zadanie 4

Chcemy, żeby nasz słownik udostępniał dodatkową operację Select(S,k), zwracającą k-ty najmniejszy element w S. Jak zmodyfikować drzewa AVL, żeby pozwalały wykonywac operację Select w czasie logarytmicznym?

Zadanie 5

Udowodnij Lemat 1.

Zadanie 6

Opisane tu operacje Insert i Delete dla B-drzew są dwuprzebiegowe: najpierw schodzimy od korzenia do liścia, a następnie wracamy w górę drzewa przywracając warunki równowagi. Zaprojektuj wymagające z grubsza o połowę odwołań do dysku mniej jednoprzebiegowe algorytmy wstawiania i usuwania kluczy z B-drzewa, w których przywracanie równowagi odbywa się od razu podczas marszu w dół drzewa.

Zadanie 7

Chcemy rozszerzyć nasz zestaw operacji słownikowych o dwie dodatkowe:
Join(S1,S2) łączy dwa słowniki w jeden, przy założeniu, że wszystkie klucze w S1 są mniejsze niż wszystkie klucze w S2;
Split(S,x) dzieli słownik S na dwa słowniki: pierwszy złożony z elementów mniejszych bądź równych x i drugi zlożony z elementów większych od x.
Jak zrealizować te operacje
(a) dla B-drzew;
(b) dla drzew AVL
z kosztem proporcjonalnym do wysokości przetwarzanych drzew?

Kolejki priorytetowe

Złączalna kolejka priorytetowa

Kolejka priorytetowa to jedna z podstawowych abstrakcyjnych struktur danych, wykorzystywana między innymi w takich zastosowaniach jak:

 • algorytm Dijkstry wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafach;
 • algorytm Prima znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego;
 • symulacja sterowana zdarzeniami;
 • metoda zamiatania w geometrii obliczeniowej;
 • kodowanie Huffmana;
 • sortowanie (algorytm Heapsort).

Oferuje ona następujące operacje:

 • MakePQ(): tworzy nową, pustą kolejkę;
 • Insert(H,x): wstawia element x (o kluczu z pewnego liniowo uporządkowanego uniwersum) do kolejki H;
 • FindMin(H): zwraca element o najmniejszym kluczu w kolejce H;
 • DelMin(H): zwraca element o najmniejszym kluczu w kolejce H, usuwając go przy tym z H.

Ten zestaw operacji często rozszerza się o:

 • DecreaseKey(H,x,y): nadaje kluczowi elementu x w kolejce H nową, mniejszą wartość y;
 • Delete(H,x): usuwa element x z kolejki H.

Jeśli struktura danych udostępnia dodatkowo operację łączenia kolejek

 • Meld(H1,H2): zwraca nową kolejkę, zawierającą wszystkie elementy z kolejek H1 i H2, niszcząc je przy tym;

to nazywamy ją złączalną kolejką priorytetową.

Najprostszą, choć niezbyt efektywną implementację kolejki priorytetowej stanowi zwykła lista. Znacznie efektywniejszy jest kopiec binarny (wykorzystywany w algorytmie HeapSort), nie pozwala on jednak na szybkie łączenie kolejek. Przedstawione na tym wykładzie struktury danych: kopiec dwumianowy i kopiec Fibonacciego, umożliwiają efektywne wykonywanie wszystkich operacji złączalnej kolejki priorytetowej.
Oto tabela kosztów poszczególnych operacji w wymienionych implementacjach, przy założeniu, że w kolejce(ach) jest aktualnie \( n \) elementów:


Tabela kosztów poszczególnych operacji
Operacja Lista Kopiec Binarny Kolejka Dwumianowa Fibonacciego(*)
MakePQ 1 1 1 1
Insert 1 \( \lg n \) \( \lg n \) 1
FindMin \( n \) 1 \( \lg n \) 1
DelMin \( n \) \( \lg n \) \( \lg n \) \( \lg n \)
DecreaseKey 1 \( \lg n \) \( \lg n \) 1
Delete 1 \( \lg n \) \( \lg n \) \( \lg n \)
Meld 1 \( n \) \( \lg n \) 1

(*) - koszt zamortyzowany

Uwaga: wyszukiwanie elementu nie należy do zestawu operacji (złączalnej) kolejki priorytetowej, dlatego w przypadku operacji DecreaseKey i Delete zakładamy, że jako parametr przekazywane jest dowiązanie do elementu, którego ma dotyczyć operacja.

Drzewa i kolejki dwumianowe

Wynaleziona w roku 1978 przez J. Vuillemina [V] kolejka dwumianowa to kolekcja drzew dwumianowych o następującej rekurencyjnej definicji: \( B_0 \) jest drzewem jednowęzłowym, a korzeń drzewa \( B_{k+1} \) (drzewa dwumianowego stopnia \( k \)) ma \( k+1 \) synów stanowiących korzenie drzew \( B_0 \),...,\( B_{k} \) (w tej właśnie kolejności, idąc od prawej do lewej).


Poniższy lemat dotyczy podstawowych własności drzew dwumianowych:

Lemat

Drzewo dwumianowe \( B_k \)

(a) ma \( 2^k \) węzłów;

(b) ma wysokość \( k \);

(c) ma dokładnie \({k \choose i}\) węzłów na poziomie \( i \), dla \( 0\le i\le k \) (stąd nazwa 'drzewo dwumianowe');

(d) można otrzymać dołączając do drzewa \( B_{k-1} \) drugie drzewo \( B_{k-1} \) jako skrajnie lewego syna korzenia.

Dowód lematu pozostawiamy jako ćwiczenie.

Kolejka dwumianowa to lista drzew dwumianowych uporządkowana ściśle rosnąco względem stopni (idąc od prawej do lewej), przy czym każde drzewo spełnia warunek kopca: klucz w ojcu jest niewiększy niż klucze w synach. Z lematu 1(a) wynika, że w skład kolejki dwumianowej zawierającej \( n \) kluczy drzewo \( B_i \) wchodzi wtedy i tylko wtedy, gdy \( i \)-tym bitem rozwinięcia binarnego liczby \( n \) jest 1; w szczególności łączna liczba drzew to \( O(\lg n) \).

Operacje na kolejce dwumianowej

Ponieważ z warunku kopca wynika, że w każdym drzewie wchodzącym w skład kolejki element najmniejszy znajduje się w korzeniu, operacja FindMin wymaga jednokrotnego przejścia listy drzew. Jej koszt to \( O(\lg n) \) dla \( n \)-elementowej kolejki.

Najważniejszą operacją na kolejce dwumianowej, za pomocą której definiuje się większość pozostałych, jest Meld (łączenie kolejek).Jej działanie przypomina mechanizm dodawania liczb binarnych, przy czym sumowaniu jedynek na pozycji \( i \) w dodawanych liczbach odpowiada łączenie dwóch drzew dwumianowych stopnia \( i \) (zobacz lemat 1(d)): korzeń z mniejszym kluczem (w celu zachowania warunku kopca) zostaje korzeniem wynikowego drzewa \( B_{i+1} \) ('przeniesienia'), a drugi korzeń zostaje jego skrajnie prawym synem. Łączenie dwóch kolejek polega na przejściu obydwu list drzew i złączeniu drzew jednakowych stopni. Jego koszt jest proporcjonalny do sumy długości list.


Operacja Insert (wstawienie węzła) stanowi w zasadzie szczególny przypadek Meld (łączenie z kolejką jednoelementową).Operacja DelMin(H) polega na znalezieniu i usunięciu z listy H drzewa z najmniejszym kluczem, odcięciu jego korzenia (ten klucz jest wynikiem całej operacji) i połączeniu listy jego synów (stanowiącej poprawną kolejkę dwumianową) z H. Łączny koszt to \( O(\lg n) \) dla \( n \)-elementowej kolejki.Operację DecreaseKey wykonuje się podobnie jak poprawianie kopca binarnego przy wstawianiu elementu: zmniejszony klucz wędruje w górę swojego drzewa dwumianowego, zamieniając się miejscami z ojcem dopóty, dopóki nie zostanie odtworzony warunek kopca. W myśl lematu 1(b) maksymalna wysokość drzewa w \( n \)-elementowej kolejce to \( O(\lg n) \), więc koszt takiej operacji jest logarytmiczny.Operacja Delete sprowadza się do przesunięcia klucza, który mamy usunąć, do korzenia (jak w DecreaseKey), a potem usunięcia tego korzenia (jak w DelMin).

Kopce Fibonacciego

Ta struktura danych, wynaleziona przez Fredmana i Tarjana w roku 1984 [FT], stanowi ulepszenie kolejki dwumianowej, które pozwala uzyskać stały (w sensie zamortyzowanym) koszt operacji DecreaseKey, dominującej w algorytmie Dijkstry i jemu pokrewnych. Podstawowy pomysł polega tu na leniwym wykonywaniu operacji, tzn. odkładaniu pracy związanej z zarządzaniem strukturą danych do momentu, kiedy jest to naprawdę niezbędne. Podobnie jak kolejka dwumianowa, kopiec Fibonacciego to lista drzew, z których każde spełnia warunek kopca. Drzewa te nie są już jednak drzewami dwumianowymi (chociaż są im na tyle bliskie, że mają zbliżone własności) i nie są uporządkowane względem stopni korzeni.

Operacja Meld (łączenie kolejek) to po prostu sklejenie dwóch list drzew, bez prób porządkowania względem stopni korzeni czy eliminacji powtórzeń. Jej koszt to oczywiście O(1). Tak jak poprzednio, Insert stanowi szczególny przypadek Meld (łączenie z kolejką jednoelementową). Podczas operacji DelMin przychodzi czas na wykonanie odkładanej wcześniej pracy. Najpierw usuwany jest korzeń zawierający najmniejszy klucz, a jego synowie są dołączani do listy korzeni. Następnie odbywa się konsolidacja listy drzew, mająca na celu doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie korzenie na liście będą miały różne stopnie. Polega ona na przejściu przez listę korzeni i łączeniu drzew jednakowego stopnia - tak samo, jak łączyło się drzewa dwumianowe - a przy okazji uaktualnieniu wskaźnika do korzenia zawierającego najmniejszy klucz. Można ją zrealizować w czasie proporcjonalnym do liczby konsolidowanych drzew, jeśli skorzystamy z pomocniczej tablicy indeksowanej stopniami korzeni: pod indeksem \( i \) przechowujemy w niej wskaźnik do (jedynego) korzenia stopnia \( i \) w przetworzonej części listy, albo NULL, jeśli w tym fragmencie listy korzenia o stopniu \( i \) nie ma.

Oto oszacowanie kosztu zamortyzowanego operacji DelMin: Każdemu drzewu w kopcu Fibonacciego w chwili jego pojawienia się na liście przypisujemy jednostkę kredytu. Niech \( t \) oznacza liczbę drzew w kopcu przed wykonaniem operacji, \( d \) - stopień korzenia zawierającego najmniejszy klucz, zaś \( k \) - liczbę wykonań operacji łączenia drzew. Żeby wykonać Delmin, musimy wykonać pracę proporcjonalną do \( t+d+k \). Ponieważ przy każdym połączeniu drzew uwalniana jest jednostka kredytu, uzyskujemy w ten sposób \( k-1 \) jednostek. Jak pokażemy później (Tw. 2), rozmiar drzewa w kopcu Fibonacciego jest wykładniczy względem stopnia korzenia. Wynika z tego, że po konsolidacji, kiedy wszystkie drzewa w kopcu będą miały różne stopnie, ich liczba \( t+d-k+2 \) będzie \( O(\lg n) \), gdzie \( n \) to rozmiar kopca po operacji. Tak więc do wykonania koniecznej pracy i utrzymania niezmiennika "jedna jednostka kredytu związana z każdym drzewem w kopcu" wystarczy \( O(\lg n) \) dodatkowych jednostek kredytu - i taki właśnie jest koszt zamortyzowany operacji DelMin.

Operacja DecreaseKey\( (H, x, y) \) mogłaby polegać na zmniejszeniu wartości klucza oraz - o ile został naruszony warunek kopca - odcięciu poddrzewa o korzeniu \( x \) i dołączeniu go do listy korzeni. To jednak, zbyt gwałtownie zmniejszając rozmiary poddrzew, powodowałoby, że twierdzenie 2 nie byłoby prawdziwe, a nasza analiza operacji DelMin przestałaby działać. Bedziemy zatem odcinać poddrzewa, ale w sposób kontrolowany: każdy nie będący korzeniem węzeł może stracić co najwyżej jednego syna. Jeśli sytuacja wymaga odcięcia drugiego syna, to taki węzeł sam zostaje odcięty od swojego ojca (co może oczywiście spowodować dalsze rekurencyjne odcięcia). Do utrzymywania informacji o stanie węzła wystarcza znacznik logiczny, który ma wartość TRUE wtedy i tylko wtedy, gdy dany węzeł stracił dokładnie jednego syna od czasu, kiedy sam stał się synem innego węzła (w wyniku łączenia drzew).

Argumentacja, że koszt zamortyzowany operacji DecreaseKey to \( O(1) \), jest następująca: Oprócz kredytu przypisywanego do drzew będziemy dodatkowo przypisywać dwie jednostki kredytu każdemu węzłowi \( v \), który traci jednego syna, kosztem kredytu obciążając operację, która spowodowała odcięcie (dla każdej operacji jest co najwyżej jeden taki węzeł). Kiedy następuje odcięcie drugiego syna \( v \) (a więc także i odcięcie samego węzła \( v \) od ojca), koszt tego zabiegu pokrywa jedna jednostka kredytu, a druga pozostaje przypisana do nowo wstawionego na listę drzewa o korzeniu \( v \) (w celu utrzymania niezmiennika "jedna jednostka kredytu związana z każdym drzewem w kopcu"). Podczas jednej operacji DecreaseKey może nastąpić cała seria odcięć, ale wszystkie (oprócz być może ostatniego) są już wcześniej z góry opłacone. Operacja Delete\( (H, x) \) polega na odcięciu węzła \( x \) od ojca (o ile \( x \) nie jest korzeniem) - jak w DecreaseKey - a następnie usunięciu \( x \), bedącego teraz korzeniem - jak w Delmin. Koszt zamortyzowany tej operacji to \( O(\lg n) \) dla \( n \)-elementowego kopca.

Aby nasza analiza operacji na kopcach Fibonacciego była kompletna, pozostaje jeszcze udowodnić:


Twierdzenie [Twierdzenie 2]

Rozmiar drzewa o korzeniu \( x \) w kopcu Fibonacciego jest wykładniczy względem stopnia \( x \).


Dowód: Niech \( y_1, \ldots, y_k \) będą aktualnymi synami \( x \), w kolejności ich przyłączania do \( x \). Pokażemy, że dla \( i\ge 2 \) węzeł \( y_i \) ma stopień co najmniej \( i-2 \). W chwili przyłączania węzła \( y_i \) węzeł \( x \) miał co najmniej \( i-1 \) synów (węzły \( y_1,\ldots,y_{i-1} \) oraz być może jeszcze jakieś, które zostały później odcięte). Ponieważ przyłączane węzły mają zawsze taki sam stopień, \( y_i \) miał wtedy stopień co najmniej \( i-1 \), a potem mógł stracić co najwyżej jednego syna (bo inaczej sam zostałby odcięty od \( x \)). Oznaczmy przez \( a_k \) najmniejszą możliwa liczbe węzłów w drzewie stopnia \( k \) z kopca Fibonacciego. Z powyższych rozważań wynikają zależności:\( a_0 = 1 \), \( a_k \ge 2+\sum_{i=2}^k a_{i-2} \) (liczba 2 po prawej stronie nierówności bierze sie z uwzględnienia węzłów \( y_1 \) oraz \( x \)). Z łatwej do udowodnienia przez indukcję tożsamości \( F_{k+2} = 2+\sum_{i=2}^k F_i \), gdzie \( F_i \) to \( i \)-ta liczba Fibonacciego (stąd nazwa tej struktury danych!), zdefiniowana rekurencyjnie: \( F_0 = 0, F_1 = 1, F_{i+2} = F_{i+1}+F_i \), wynika, że\( a_k \ge F_{k+2} \). Ogólnie znany (również łatwy do udowodnienia przez indukcję) fakt, że \( F_{k+2}\ge\phi^k \), gdzie \( \phi = (1+\sqrt{5})/2 = 1.618... \), kończy dowód twierdzenia.


Literatura

Literatura[CLRS] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, 'Wprowadzenie do algorytmów', WNT, Warszawa 2004.
[FT] Michael L. Fredman, Robert E. Tarjan, 'Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms', Journal of the ACM 34(3), 1987, 596-615.
[V] Jean Vuillemin, 'A data structure for manipulating priority queues', Communications of the ACM 21(4), 1978, 309-315.

Ćwiczenia

Zadanie 1

[Dowód lematu 1]
Udowodnij lemat 1

Zadanie 2

[Kolejka dwumianowa 1]
Do początkowo pustej kolejki dwumianowej wstawiamy klucze 1, 2, ..., 1000. Czy teraz w jej skład wchodzi drzewo \( B_5 \)?

Zadanie 3

[Przykładowy ciąg operacji]
Narysuj
(a) kolejkę dwumianową
(b) kopiec Fibonacciego
otrzymane w wyniku wstawienia do początkowo pustej struktury kolejno kluczy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wykonaniu Delmin, zmniejszeniu klucza 7 do wartości 1 i usunięciu klucza 8.

Zadanie 4

[Reprezentacja]
Zaproponuj reprezentację komputerową kolejki dwumianowej i kopca Fibonacciego, która umożliwia realizację wszystkich operacji z podanymi kosztami.

Zadanie 5

[Meld i DelMin]
Napisz pseudokod operacji Meld i DelMin na kolejkach dwumianowych.

Zadanie 6

[Koszty operacji]
Jakie są pesymistyczne (nie zamortyzowane) koszty poszczególnych operacji na kopcach Fibonacciego?

Zadanie 7

[Pseudokod]

Napisz pseudokod operacji DelMin i DecreaseKey na kopcach Fibonacciego.

Zadanie 8

[Zaznaczanie węzłów]
Węzeł 7 nie został zaznaczony w ostatniej fazie operacji DecreaseKey w animacji z wykładu, pomimo że właśnie stracił jednego syna. Powodem jest to, że podczas wykonywania DecreaseKey nie ma potrzeby zaznaczać korzeni (zastanów się, dlaczego!). Jednak jego sąsiad 18 jest zaznaczony. Jak mogło do tego dojść?

Zadanie 9

[Wysokość drzewa]
Czy wysokość drzewa w \( n \)-wierzchołkowym kopcu Fibonacciego jest \( O(\lg n) \)?

Zadanie 10

[Modyfikacja kopca Fibonacciego]

Czy możliwa jest taka modyfikacja kopca Fibonacciego, żeby zarówno operacja Insert, jak i DelMin miały koszt zamortyzowany \( o(\log n) \)?

Find-Union

Sumowanie zbiorów rozłącznych

Niekiedy przydatne okazuje się grupowanie elementów w rozłączne zbiory. Struktura danych dla zbiorów rozłącznych pozwala zarządzać taką rodziną dynamicznych (tzn. zmieniających się w czasie) zbiorów rozłącznych. Do każdego zbioru odwołujemy się przez jego reprezentanta (zazwyczaj jest to jakiś element tego zbioru), przy czym wymagamy, żeby dwa zapytania o reprezentanta danego zbioru dawały taki sam wynik, jeśli w międzyczasie sam zbiór się nie zmieniał. Do dyspozycji mamy trzy operacje:

 • MakeSet(x): tworzy nowy jednoelementowy zbiór { x }, którego reprezentantem jest oczywiście x (zakładamy, że x nie należy do żadnego innego zbioru w rodzinie);
 • Find(x): zwraca reprezentanta zbioru, do którego należy x;
 • Union(x,y): łączy dwa zbiory, których reprezentantami są x i y, w nowy zbiór będący ich teoriomnogościową sumą; dwa pierwotne zbiory (zakładamy, że były różne) są przy tym niszczone.

W naszych rozważaniach dotyczących kosztów powyższych operacji w różnych implementacjach struktury danych dla zbiorów rozłącznych będziemy brali pod uwagę dwa parametry: n, czyli łączną liczbę operacji MakeSet (bez straty ogólności można założyć, że wszystkie te operacje są wykonywane na początku), oraz m, czyli łączną liczbę wszystkich operacji MakeSet, Find i Union (w szczególności mamy \( n\le m \)). Nietrudno zauważyć, że liczba operacji Union nie jest większa niż n-1 (bo każda z nich zmniejsza liczbę zbiorów w rodzinie o jeden).

Większość zastosowań struktur danych dla zbiorów rozłącznych sprowadza się do zarządzania pewną dynamicznie rozrastającą się relacją równoważności (jej klasy abstrakcji to nasze zbiory rozłączne). Jako przykłady można wymienić:

 • algorytm Kruskala znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego;
 • rozpoznawanie spójnych składowych w dynamicznie rozrastającym się grafie nieskierowanym;
 • generowanie labiryntów;
 • rozpoznawanie obszarów na obrazach w postaci cyfrowej.

Implementacja listowa

Oto prosta implementacja struktury danych dla zbiorów rozłącznych: Każdy zbiór jest reprezentowany jako lista swoich elementów. Reprezentantem zbioru jest pierwszy element na liście. Każdy element ma dodatkowo bezpośredni wskaźnik do reprezentanta, dzięki czemu koszt operacji Find to O(1). Operacja MakeSet jest również bardzo prosta i polega na utworzeniu jednoelementowej listy.

Bardziej kłopotliwa jest operacja Union: wprawdzie koszt połączenia dwóch list jest stały, ale trzeba jeszcze we wszystkich elementach listy, która jest dołączana na koniec drugiej, uaktualnić wskaźnik do reprezentanta, co zajmuje czas liniowy względem jej długości. Prosta sztuczka zwana heurystyką łączenia z wyważaniem pozwala zmniejszyć koszt operacji Union (w sensie zamortyzowanym). Polega ona na tym, że podczas operacji Union zawsze dołączamy krótszą listę na koniec dłuższej (wymaga to przechowywania wraz z listą dodatkowego atrybutu "rozmiar"). Jako ćwiczenie pozostawiamy dowód faktu, że teraz koszt wykonania m operacji MakeSet, Find i Union, spośród których n to MakeSet, wynosi \( O(m+n\log n) \).

Implementacja drzewiasta

Alternatywna implementacja to las zbiorów rozłącznych, w którym każde drzewo odpowiada jednemu ze zbiorów z naszej rodziny. Z każdym elementem zbioru jest związany wskaźnik do pewnego innego elementu (jego ojca w drzewie). Wyjątek stanowi reprezentant zbioru (a zarazem korzeń drzewa), którego wskaźnik wskazuje na niego samego. Operacja MakeSet tworzy jednoelementowe drzewo z korzeniem wskazującym na samego siebie. Operacja Union polega na przestawieniu wskaźnika jednego reprezentanta tak, by wskazywał na drugiego. Koszt obydwu tych operacji to oczywiście O(1). <

Operacja Find polega na przejściu po wskaźnikach ścieżki od danego węzła do reprezentanta (czyli korzenia). Jej koszt jest proporcjonalny do głębokości danego węzła w drzewie. Nietrudno podać przykład ciągu operacji, który powoduje powstanie drzewa w kształcie listy, czyli pesymistyczny koszt takiej operacji Find to \( \Theta(n) \) dla rodziny zbiorów zawierającej łącznie n elementów.

Łączenie według wysokości

Podobną do stosowanego dla list "łączenia z wyważaniem" metodą można zapewnić lepsze ograniczenie kosztu operacji Find. W korzeniu każdego drzewa przechowujemy dodatkowy atrybut - jego wysokość - i podczas operacji Union zawsze przyłączamy niższe drzewo do wyższego (remisy rozstrzygając dowolnie). Koszt Union pozostaje stały, a nietrudno pokazać, że teraz wysokość drzewa jest co najwyżej logarytmiczna względem jego rozmiaru, skąd wynika, że pesymistyczny koszt operacji Find to \( O(\lg n) \).

Kompresja ścieżki

Równie prosta, a bardzo skuteczna heurystyka polega na tym, że w ramach operacji Find po wyznaczeniu korzenia v drzewa zawierającego węzeł x przebiegamy ponownie ścieżkę od x do v i przyłączamy wszystkie napotkane węzły bezpośrednio do v. Dzięki temu późniejsze operacje Find dotyczące węzłów na ścieżce od x do v oraz ich potomków będą kosztowały mniej.

Przy stosowaniu kompresji ścieżki utrzymywanie poprawnych wartości atrybutu "wysokość" wykorzystywanego podczas wykonywania Union byłoby zbyt kosztowne. Zamiast tego będziemy przechowywać w węzłach atrybut "ranga", który będziemy wykorzystywać i modyfikować dokładnie tak samo, jak atrybut "wysokość" przy łączeniu według wysokości: podczas operacji Union przyłączamy drzewo o niższej randze do drzewa o wyższej randze, a w przypadku remisu po przyłączeniu zwiększamy rangę korzenia o 1. Tak więc ranga stanowi górne ograniczenie wysokości drzewa, a w myśl zadania 3 jej wartość nie przekracza \( \lfloor\lg n\rfloor \) dla rodziny zbiorów zawierającej łącznie n elementów. Poniższy lemat wylicza kilka dalszych użytecznych własności rang:

Lemat Lemat 1

W lesie zbiorów rozłącznych z łączeniem według rangi i kompresją ścieżek

(a) ranga węzła, który nie jest korzeniem, jest mniejsza (ściśle) niż ranga jego ojca;

(b) zawsze kiedy ojciec danego węzła się zmienia, to nowy ojciec ma większą rangę niż stary;

(c) jeśli ranga reprezentanta pewnego zbioru jest równa r, to rozmiar tego zbioru wynosi co najmniej \( 2^r \);

(d) jeśli zbiory zawierają łącznie \( n \) elementów, to jest co najwyżej \( n/2^r \) węzłów rangi r, dla dowolnego \( r\ge 0 \). Dowód lematu pozostawiamy jako ćwiczenie.

Zanim przystąpimy do analizy kosztu opisanych wyżej operacji, zdefiniujemy dwie funkcje: jedną bardzo szybko rosnącą i drugą, rosnącą bardzo wolno. Niech \( F(0) = 1 \),

\( F(k) = 2^{2^{.^{.^{.^2}}\Big\}k}} = 2^{F(k-1)} \) dla k>0.

Oto kilka pierwszych wartości funkcji F:

k 0 1 2 3 4 5
F(k) 1 2 4 16 65536 \( 2^{65536} \)

Jak widać, funkcja F rośnie bardzo szybko.

Funkcję logarytm iterowany definiuje się następująco: \( G(n) = \lg^* n = \min\{k:F(k)\ge n\} \). Oto tabelka początkowych wartości funkcji G:

n 0..1 2 3..4 5..16 17..65536 \( 65537..2^{65536} \)
G(n) 0 1 2 3 4 5

Funkcja G rośnie niesłychanie wolno i dla wszystkich n mających jakiekolwiek praktyczne znaczenie nie przekracza wartości 5.

Na potrzeby analizy kosztu zamortyzowanego operacji na lesie zbiorów rozłącznych przyporządkujemy każdy węzeł do jednego z ponumerowanych bloków: jeśli mianowicie dany węzeł ma rangę r, to przyporządkowujemy go do bloku o numerze \( \lg^* r \). Ponieważ rangi węzłów mieszczą się w zakresie od 0 do \( \lfloor \lg n\rfloor \), mamy \( \lg^* n \) bloków o numerach od 0 do \( \lg^* \lfloor \lg n\rfloor = \lg^*n -1 \). Możemy juz udowodnić

Twierdzenie 2 (Hopcroft, Ullman [HU])

W lesie zbiorów rozłącznych z łączeniem według rangi i kompresją ścieżki koszt m operacji, spośród których n to operacje MakeSet, wynosi \( O(m\lg^* n) \).

Dowód: Ponieważ operacje MakeSet i Union mają koszt stały, wystarczy oszacować łączny koszt m operacji Find. Koszt operacji Find(x) jest proporcjonalny do liczby węzłów na ścieżce od x do korzenia (przed kompresją). Rozbijemy koszt każdej takiej operacji na składniki, które zaksięgujemy do różnych pul. Sumując pule, dostaniemy łączny koszt wszystkich operacji Find.

Dla wierzchołka v leżącego na ścieżce od x do korzenia:

Przypadek 1: Jeśli v lub jego ojciec jest korzeniem, to jednostkę kosztu księgujemy do puli KONIEC_ŚCIEŻKI;

Przypadek 2: Jeśli v i ojciec v są w różnych blokach, to jednostkę kosztu księgujemy do puli ZMIANA_BLOKU;

Przypadek 3: Jeśli v i ojciec v sa w tym samym bloku, to jednostkę kosztu księgujemy do puli TEN_SAM_BLOK.

Przypadek 1 dla każdej operacji Find występuje co najwyżej dwukrotnie, więc łączna zawartość puli KONIEC_ŚCIEŻKI to co najwyżej 2m. Podczas pojedynczej operacji Find przypadek 2 może wystąpić co najwyżej \( \lg^* n-1 \) razy (bo jest nie więcej niż \( \lg^*n \) różnych bloków, a w myśl lematu 1(a) rangi na ścieżce do korzenia tworzą ciąg rosnący). Zatem łączna zawartość puli ZMIANA_BLOKU to \( O(m\lg^* n) \).

Pozostaje nam zatem oszacować zawartość puli TEN_SAM_BLOK. Jeśli v jest w bloku o numerze \( g>0 \), przypadek 3 może dla niego zajść co najwyżej \( F(g)-F(g-1) \) razy (wynika to z lematu 1(b): ranga ojca v za każdym razem rośnie, a kiedy v i ojciec v znajdą się w różnych blokach, to dla v już do końca będzie zachodził przypadek 2 lub 1). Dla v należącego do bloku \( g=0 \) przypadek 3 może zajść co najwyżej raz.

Na mocy lematu 1(d) liczbę węzłów w bloku \( g>0 \) można oszacować z góry przez

\( \displaystyle\sum_{r=F(g-1)+1}^{F(g)} n/2^r\le n/2^{F(g-1)+1}(1+1/2+1/4+\cdots)\le n/2^{F(g-1)}=n/F(g) \)

skąd łączny wkład do puli TEN_SAM_BLOK pochodzący od węzłów z bloku \( g>0 \) szacuje się z góry przez \( (F(g)-F(g-1))\cdot n/F(g)\le n \) (to ostatnie oszacowanie jest prawdziwe również dla \( g=0 \)). Sumując po g, dostajemy górne oszacowanie zawartości puli TEN_SAM_BLOK \( O(n\lg^* n) \).

Uwaga: Wynikające z powyższego twierdzenia oszacowanie kosztu zamortyzowanego operacji Find \( O(\lg^* n) \) można poprawić! Robert Tarjan [T1,T2] podał asymptotycznie optymalne oszacowanie tego kosztu przez tzw. funkcyjną odwrotność funkcji Ackermanna, rosnącą jeszcze wolniej niż funkcja \( \lg^* \). Przystępny opis górnego oszacowania (chociaż znacznie bardziej skomplikowany niż powyższy dowód) można znaleźć w książce [CLRS].

Literatura

Literatura[CLRS] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
[HU] J.E.Hopcroft, J.D.Ullman, Set merging algorithms, SIAM Journal on Computing, 2(4) ,1973, 294-303.
[T1] R.E.Tarjan, Efficiency of a good but not linear set union algorithm, J. Assoc. Comput. Mach. 22, 1975, 215-225.
[T2] R.E.Tarjan, A class of algorithms which require non-linear time to maintain disjoint sets, J. Comput. Syst. Sci. 19, 1979, 110-127.

Ćwiczenia

Zadanie 1

Podaj przykład ciągu \( O(n) \) operacji MakeSet, Find i Union w implementacji listowej bez łączenia z wyważaniem, których łączny koszt to \( \Theta(n^2) \).

Zadanie 2

Udowodnij, że w implementacji listowej z heurystyką łączenia z wyważaniem koszt wykonania \( m \) operacji MakeSet, Find i Union, spośród których \( n \) to MakeSet, wynosi \( O(m+n\log n) \).

Zadanie 3

Udowodnij, że w implementacji drzewiastej z łączeniem według wysokości wysokość drzewa zawierającego \( n \) węzłów jest mniejsza bądź równa \( \lfloor\log n\rfloor \).

Zadanie 4

Napisz pseudokod operacji MakeSet, Union i Find w implementacji drzewiastej z łączeniem według rangi i kompresją ścieżki.

Zadanie 5

Udowodnij Lemat 1.

Zadanie 6

Udowodnij, że jeśli w implementacji drzewiastej z łączeniem według rangi i kompresją ścieżki najpierw wykonujemy wszystkie operacje Union, a dopiero potem wszystkie operacje Find, to zamortyzowany koszt operacji Find jest stały.

Zadanie 7

Algorytm Kruskala znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego w grafie \( G = (V,E) \) z wagami na krawędziach działa następująco: krawędzie są przeglądane w kolejności od najlżejszej do najcięższej. Aktualnie rozważaną krawędź dodajemy do budowanego drzewa, o ile tylko nie powoduje to powstania cyklu. Jak efektywnie zaimplementować ten algorytm? Jaki jest jego czas działania?

Zadanie 8

Napisz program generujący labirynt następująca metodą: Na początku każda komnata jest otoczona ścianami. W każdym kroku wybieramy losowo ścianę i usuwamy ją, jeśli komnaty po jej obu stronach nie są jeszcze połączone żadną drogą.

Zadanie 9

Plansza do gry w Hex ma kształt rombu zbudowanego z sześciokątnych pól. Dwaj gracze wykonują na przemian ruchy polegające na dostawieniu pionka na jedno pole. Celem pierwszego gracza jest zbudowanie z białych pionków drogi łączącej lewy dolny brzeg planszy z prawym górnym, natomiast celem drugiego jest zbudowanie z czarnych pionków drogi łączącej lewy górny brzeg planszy z prawym dolnym.

Zaprojektuj algorytm, który po każdym ruchu sprawdza, czy nastąpiła wygrana któregoś z graczy.

Algorytmy grafowe - najlżejsze ścieżki

Ten wykład poświęcimy wprowadzeniu do algorytmów grafowych. W tym celu rozwiążemy następujący problem ścieżkowy.

Najlżejsze ścieżki z jednym źródłem

W tym wykładzie pisząc graf będziemy mieli zawsze na uwadze graf spójny i nieskierowany. Tradycyjnie przez \( n \) będziemy oznaczali liczbę wierzchołków w grafie, a przez \( m \) liczbę jego krawędzi. Dla każdego grafu mamy zawsze \( n-1 \le m \le n(n-1)/2 \).

Niech \( G=(V,E) \) będzie grafem, a \( w: E arrow \{1,2,...\} \) funkcją przypisująca krawędziom dodatnie liczby całkowite zwane wagami krawędzi. Krawędzie \( (u,w)\in E \) będziemy oznaczali przez \( u-w \).

Ciąg wierzchołków \( p= < v_0, v_1,\ldots , v_k > \) nazywamy ścieżką w \( G \) wtedy i tylko wtedy, gdy \( v_i - v_{i+1} \) jest krawędzią w \( E \), dla każdego \( i = 0, 1,\ldots,k-1 \). Liczbę \( k \) nazywamy długością ścieżki \( p \).

Wagą ścieżki \( p \) nazywamy sumę wag jej krawędzi i oznaczamy także przez \( w(p) \). Przyjmujemy, że waga ścieżki o długości 0 wynosi 0.

Przez \( N(v) \) będziemy oznaczali zbiór sąsiadów wierzchołka \( v \) w grafie \( G \).

Problem (wag) najlżejszych ścieżek z jednym źródłem definiuje się następująco (uwaga: w literaturze przyjęło się też wagę ścieżki nazywać długością i dlatego często mówi się o problemie najkrótszych ścieżek).
Dane:

\( G=(V,E) \) – spójny, nieskierowany graf

\( w: Earrow \{1,2,\ldots\} \) – funkcja przypisująca krawędziom dodatnie liczby całkowite

\( s \) – wyróżniony wierzchołek w G, zwany źródłem

Wynik:

dla każdego wierzchołka \( v \), waga \( w^*(v) \) najlżejszej ścieżki łączącej \( v \) z \( s \).

Na tym wykładzie zajmiemy się tylko wyznaczaniem wag najlżejszych ścieżek. Znalezienie sposobu wyznaczania takich ścieżek pozostawiamy jako ćwiczenie dla czytelnika. Problem najlżejszych scieżek jest problemem bardzo naturalnym. Jeśli mapę drogową potraktować jako graf, w którym wagi to długości odcinków drogowych na mapie, a źródło jest wyróżnionym miastem na mapie (na przykład stolicą państwa), to rozwiązanie problemu najlżejszych ścieżek da nam długości najkrótszych dróg od miasta-źródła do pozostałych miast na mapie.

Znaczenie problemu najlżejszych ścieżek jest dużo większe niż by to wynikało z jego zastosowań. Poszukując wydajnego algorytmu dla rozwiązania tego problemu, postaramy się przedstawić cały proces projektowania, a następnie implementowania algorytmu ze szczególnym uwzględnieniem doboru odpowiednich struktur danych w celu osiągnięcia lepszej wydajności implementacji.

Nasze rozważania rozpoczniemy od schematu algorytmu poszukiwania najlżejszych ścieżek, a następnie zajmiemy się implementacją poszczególnych elementów tego schematu. Rozwiązanie, które zaproponujemy pochodzi od wybitnego holenderskiego informatyka Edgara Dijkstry.

Zastanówmy się, w jaki sposób obliczać wagi najlżejszych ścieżek. Pomoże nam w tym następujące proste spostrzeżenie:

Niech \( < v=v_0,v_1,\ldots,v_k=s> \) będzie najlżejszą ścieżką z wierzchołka \( v \) do źródła \( s \). Wówczas \( w^*(v) > w^*(v_1)>\ldots > w^*(v_k)=0 \).

Spostrzeżenie to mówi, że gdybyśmy obliczali wagi najlżejszych ścieżek od najlżejszej do najcięższej, to dla każdego wierzchołka \( v \) różnego od źródła, sąsiad \( v \) na najlżejszej ścieżce z \( v \) do \( s \) miałby swoją wagę już obliczoną i tym sąsiadem byłby wierzchołek (może być więcej niż jeden wybór), dla którego waga najlżejszej ścieżki do \( s \), powiększona o wagę krawędzi łączącej go z \( v \), jest najmniejsza.

Możemy teraz przystąpić do schematu algorytmu. Algorytm obliczania najlżejszych ścieżek będzie działał w \( n-1 \) fazach. W trakcie działania algorytmu \( L \) będzie zbiorem tych wierzchołków, dla których wagi najlżejszych scieżek prowadzące do \( s \) zostały już obliczone. Przez \( R \) będziemy oznaczali zbiór pozostałych wierzchołków. Podczas obliczeń z każdym wierzchołkiem \( v \) będziemy mieli związana nieujemną wagę \( w[v] \). Dla każdego wierzchołka \( v \in L \) waga \( w[v] \) będzie wagą najlżejszej scieżki łączacej \( v \) z \( s \), czyli \( w[v] = w^*(v) \). Dla każdego wierzchołka \( v \) z \( R \), \( w[v] \) będzie równe wadze najlżejszej ścieżki z \( v \) do \( s \), na której wszystkie wierzchołki poza \( v \) należą do \( L \). Może się zdarzyć, że taka ścieżka nie istnieje. Wówczas przyjmujemy, że \( w[v] \) jest równe \( \infty \) - umownej wartości większej od wszystkich wag występujących w obliczeniach. Jedna faza algorytmu będzie polegała na przeniesieniu do \( L \) wierzchołka z \( R \) o najmniejszej wadze \( w \), a następnie poprawieniu wag \( w \) dla wierzchołków, które pozostały w \( R \). Zauważmy, że wagi \( w \) mogą się zmienić tylko sąsiadom wierzchołka przeniesionego do \( L \), którzy pozostali w \( R \). Oto schemat algorytmu obliczania najlżejszych ścieżek. Nazwiemy go metodą Dijkstry.

Algorytm Metoda Dijkstry

//Inicjacja 
L := {s}; R := V- {s}; 
w[s] := 0; 
for each v in R do 
 if v-s in E then 
  w[v] := w(v-s) 
 else
  w[v] := infty ; 
//właściwe obliczenia 
for i := 1 to n-1 do 
begin 
 u := wierzchołek z R o minimalnej wadze w[u]; 
 R := R - {u}; 
 L := L + {u}; 
 for each v in (N(u) cap R) do 
  if w[u] + w(u-v) < w[v] then 
   w[v] := w[u] + w(u-v); 
end; 
//dla każdego v in V, w[v] = w*(v) 

Dlaczego powyższy opis obliczania wag najlżejszych ścieżek nazwaliśmy metodą Dijkstry, a nie algorytmem Dijkstry? Zauważmy, że żeby powyższą metodę móc zaimplementować na komputerze, a także dokonać analizy jej złożoności obliczeniowej, musimy doprecyzować wiele elementów schematu. Należą do nich

 • implementacja grafu;
 • implementacje zbiorów \( L \) i \( P \) oraz operacji na nich (inicjacja, usuwanie i dodawanie wierzchołka, znajdowanie wierzchołka o minimalnej wadze, zmiana wagi wierzchołka).

Dopiero ścisłe określenie tych elementów da nam pełną implementację metody, a tym samym algorytm, który będzie mógł być poddany analizie.

Zaczniemy od implementacji, w której wszystkie struktury danych są tablicami. Zanim to jednak zrobimy, zastanówmy się, w jaki sposób wygodnie zadać graf jako daną dla algorytmu. Zawyczaj przyjmuje się, że wierzchołki grafu utożsamiamy z liczbami naturalnymi \( 1,2,\ldots, n \), natomiast krawędzie opisujemy jako pary liczb odpowiadające końcom krawędzi. Gdy dodatkowo, tak jak w problemie najlżejszych ścieżek, z każdą krawędzią związana jest waga, to z każdą parą liczb opisującą końce krawędzi podajemy trzecią liczbę - wagę tej krawędzi. Tak więc graf możemy zadać w następujący sposób:

 • wiersz pierwszy: para liczb n, m - odpowiednio liczba wierzchołków i krawędzi grafu
 • m wierszy, z których każdy zawiera parę (trójkę) liczb reprezentujących końce jednej krawędzi (i jej wagę).

Zauważmy, że jeśli graf jest spójny, jego rozmiar wynosi \( O(m) \), gdzie \( n-1 < m \le \frac{n(n-1)}{2} \).

Taki sposób reprezentacji grafu nie jest wygodny w obliczeniach, ponieważ nie daje on prawie żadnej informacji o strukturze grafu. Dlatego w algorytmach grafowych przyjmuje się, że graf jest implementowany na jeden z dwóch sposobów.

Macierz sąsiedztwa

W implementacji tablicowej zakłada się, że graf jest reprezentowany przez tak zwaną macierz sąsiedztwa. W najczystszej postaci macierz sąsiedztwa jest macierzą kwadratową indeksowaną wierzchołkami grafu, której elementy przyjmują wartości 0 lub 1. Jedynka (1) na przecięciu \( i \)-tego wiersza i \( j \)-tej kolumny mówi, że w grafie jest krawędź o końcach w \( i \) oraz \( j \), zaś zero (0) oznacza, że takiej krawędzi nie ma. W przypadku, gdy krawędzie mają wagi, macierz sąsiedztwa można zmodyfikować w następujący sposób. Jeśli \( i-j \) jest krawędzią w grafie, to na przecięciu tej \( i \)-tego wiersza i \( j \)-tej kolumny wstawiamy wagę \( w(i-j) \). Gdy takiej krawędzi nie ma w grafie, to w to miejsce wstawiamy \( \infty \). W takim przypadku elementy macierzy traktujemy jako wagi bezpośrednich połączeń pomiędzy wierzchołkami w grafie. Żeby być w zgodzie z tą konwencją przyjmujemy, że na przekątnej macierzy sąsiedztwa zawsze stawiamy zera. Podsumowując, w implementacji tablicowej przyjmujemy, że graf jest reprezentowany przez macierz kwadratową \( A[1..n,1..n] \) taką,że

\(A[i,j] = \left\{\begin{array}{ll} w(i-j) & i-j \in E \\ \infty & i-j \not \in E \mbox{ oraz } i \ne j \\ 0 & i = j \end{array} \right.\)

Głównymi zaletami tej reprezentacji są jej prostota i to, że łatwo sprawdzać w czasie stałym, czy dwa wierzchołki są połączone krawędzią w grafie. Wadą jest to, że niezależnie od rozmiaru grafu, rozmiar tej reprezentacji jest zawsze kwadratowy. Tyle też czasu zajmuje jej inicjacja. Nawet jeśli byśmy przyjęli, że taka reprezentacja jest z góry zadana, to okazuje się, że przy tej reprezentacji grafu algorytmy dla znakomitej większości naturalnych problemów grafowych działają w czasie \( \Omega(n^2) \). Nie jest to źle dla grafów gęstych, w których \( m=\Theta(n^2) \), ale gdy chcemy uzyskiwać szybsze algorytmy dla grafów rzadszych, w szczególności liniowe ze względu na rozmiar grafu, to musimy myśleć o innej ich reprezentacji. Taką reprezentacją jest reprezentacja listowa.

Listy sąsiedztw

W tej implementacji dla każdego wierzchołka w grafie pamiętamy listę jego sąsiadów zwaną listą sąsiedztwa. Innymi słowy, graf jest pamiętany w tablicy list \( L[1..n] \), gdzie \( L[i] \) jest listą sasiedztwa wierzchołka \( i \). W przypadku grafu z wagami, jeśli wierzchołek \( j \) występuje na liście wierzchołka \( i \), to z wystąpieniem wierzchołka \( j \) związana jest waga krawędzi \( i-j \). Kolejność wierzchołków na liście może być dowolna. Zauważmy, że suma długości list sąsiedztw wynosi \( 2m \), a zatem rozmiar struktury danych reprezentującej graf wynosi \( O(n+m) \) i jest on liniowy ze względu na rozmiar danych. Listy \( L \) można łatwo zbudować w czasie liniowym. Jeśli więc chcemy uzyskiwać algorytmy, których złożoności jak najlepiej zależą od rozmiaru grafu, a w szczególności są liniowe ze względu na ten rozmiar, należy reprezentować graf przez listy sąsiedztw.

Możemy teraz powrócić do problemu najlżejszych ścieżek i zająć się implementacją schematu Dijkstry.

Implementacja tablicowa

W tej implementacji wszystkie struktury danych są tablicami. Przyjmujemy, że graf jest zadany przez macierz sąsiedztwa \( A[1..n,1..n] \). Zbiór \( R \) jest rerezentowany za pomocą tablicy (wektora charakterystycznego) \( r[1,\ldots,n] \) o wartościach 0-1:

\( r[i] = \left\{\begin{array}{ll} 1 & i \in R \\ 0 & i \in L = V-R \end{array} \right.\)

Tablica \( w[1..n] \) służy do obliczania wag najlżejszych ścieżek. Oznaczmy przez \( MinR \) funkcję, której wartością jest wierzchołek w R o najmniejszej wadze \( w \). Jeśli jest więcej niż jeden taki wierzchołek, to wynikiem funkcji może być dowolny z nich. Oto jedna z możliwych implementacji tej funkcji.

function MinR; 
begin 
  min := 0; 
  for i := 1 to n do 
    if w[i] < min then min_v := i; 
  return min_v 
end

Czas działania tej funkcji wynosi \( O(n) \).
Możemy teraz przedstawić pierwszą implementację metody Dijkstry.

Algorytm Metoda Dijkstry - implementacja tablicowa

//Inicjacja 
for v := 1 to n do 
begin 
  r[v] := 1; 
  w[v] := A[v,s] 
end; 
r[s] := 0; 
//właściwe obliczenia 
for i := 1 to n-1 do 
begin
  u := MinR; 
  r[u] := 0; 
  for v := 1 to n do if r[v] = 1 then 
    if w[u] + A[u,v] < w[v] then 
      w[v] := w[u] + A[u,v] 
end; 
//dla każdego v \in V, w[v] = w*(v) 

W powyższej implementacji grupy wierszy 2-8, 12-14 oraz 15-18 odpowiadają dokładnie tym samym grupom wierszy w opisie metody Dijkstry. Analiza złożoności czasowej powyższego algorytmu nie nastręcza żadnych trudności. Inicjacja zajmuje czas \( O(n) \), każdy obrót pętli for z wiersza 10 zajmuje także czas \( O(n) \), a zatem cały algorytm działa w czasie \( \Theta(n^2) \). Dla grafów gęstych, czyli zawierających rzędu \( n^2 \) wierzchołków, jest to algorytm optymalny. Zwróćmy także uwagę na jego wyjątkowo prosty i elegancki zapis. Co jednak, gdy zadany graf nie jest grafem gęstym? Czy wówczas możemy obliczać wagi najlżejszych ścieżek szybciej?

Implementacja listowa

Pierwszym krokiem, jaki podejmiemy, jest przyjęcie reprezentacji grafu przez listy sąsiedztw. Załóżmy, że jest to jedyna zmiana w implementacji. Oto zapis metody Dijsktry przy tej zmianie.
Algorytm Metoda Dijkstry - implementacja listowa

//Inicjacja 
for v := 1 to n do 
begin 
 r[v] := 1; 
 w[v]:= \infty 
end; 
r[s] := 0; w[s] := 0; 
for each v \in L[s] do w[v] := w(v-s); 
//właściwe obliczenia 
for i := 1 to n-1 do 
begin
 u := MinR; 
 r[u] := 0 ; 
 for each v \in L[u] do if r[v] = 1 then 
  if w[u] + w(u-v) < w[v] then 
   w[v] := w[u] + w(u-v); 
end; 
//dla każdego v \in V, w[v] = w*(v) 

Dokonajmy analizy złożoności obliczeniowej tego algorytmu. Inicjacja, tak jak poprzednio, zajmuje czas \( O(n+m). \) Rozważmy teraz jeden obrót pętli for z wiersza 10. Niestety wiersz 12 nie uległ zmianie i tak jak poprzednio zajmuje czas \( \Theta(n) \). To powoduje, że cały algorytm działa w czasie \( \Theta(n^2) \). Mamy jednak pewien zysk w wierszach 15-17. Zauważmy, że w tych wierszach, dla każdego wierzchołka różnego od źródła przeglądamy dokładnie raz jego listę sąsiedztwa, a obsługa jednego wierzchołka na liście zajmuje stały czas. Tak więc łączny koszt wykonania pętli for z wiersza 15 wynosi \( O(m) \). Przyjrzyjmy się jakiego rodzaju operacje wykonujemy w naszym algorytmie. Nietrudno spostrzec, że kluczowe dla wydajności naszego algorytmu są operacje na zbiorze \( R \). Zbiór \( R \) jest zbiorem zmieniającym się dynamicznie podczas wykonywania algorytmu i składa się z wierzchołków grafu z przypisanymi im wagami. Na zbiorze \( R \) wykonywane są następujące operacje:

 • \( MakeR \): zbuduj zbiór \( R \), na który składają się wszystkie wierzchołki poza źródłem i których wagami są wagi krawędzi łączące je ze źródłem lub \( \infty \), gdy takie krawędzie nie istnieją - wiersze 1-7
 • \( MinR \): znajdź w \( R \) wierzchołek o minimalnej wadze - wiersz 11
 • \( DeleteMinR \): usuń z \( R \) znaleziony wierzchołek o minimalnej wadze - wiersz 12
 • \( DecreaseKeyR(v,w') \): zmień wagę wierzchołka \( v \) na mniejszą wagę \( w' \) - wiersz 17

Powyższe operacje są operacjami kolejki priorytetowej. Powstaje pytanie, którą z licznych implementacji kolejki priorytetowej tu wykorzystać. Skupimy się na dwóch implementacjach.

Kopiec zwyczajny

W tej implementacji zbiór reprezentujemy za pomocą kopca zwyczajnego, o którym była mowa przy okazji sortowania kopcowego. Koszty wykonania poszczególnych operacji wynoszą w tym przypadku:

 • \( MakeR \) - \( O(n) \)
 • \( MinR \) - \( O(1) \)
 • \( DeleteMinR \) - \( O(\log n) \)
 • \( DecreaseKeyR \) - \( O(\log n) \)

Szczegóły implementacyjne metody Dijkstry z wykorzystaniem kopca zwyczajnego zostawiamy jako zadanie dla Czytelnika. Tak zaimplementowany algorytm obliczania najlżejszych ścieżek działa w czasie \( O(m\log n) \) i jest on asymptotycznie szybszy od algorytmu tablicowego dla każdego \( m \) rzędu mniejszego niż \( \frac{n^2}{\log n} \).

Kopiec Fibonacciego

Zauważmy, że operacją mającą decydujący wpływ na taką właśnie złożoność jest operacja zmniejszenia wagi \( DecreaseKeyR \). Wiemy jednak, że w kopcach Fibonacciego zamortyzowany koszt tej operacji jest stały. To jest wystarczające do naszych celów, tym bardziej, że koszty pozostałych operacji są takie same (koszt \( DeleteMinR \) jest kosztem zamortyzowanym) jak w kopcu zwyczajnym. Zatem jeśli do implementacji zbioru \( R \) wykorzystamy kopiec Fibonacciego, czas działania metody Dijkstry wyniesie \( O(n\log n + m) \). Na praktyczne zachowanie się tego algorytmu duży wpływ ma jednak skomplikowana budowa kopców Fibonacciego.

Ćwiczenia

Niech \( G=(V,E) \) będzie grafem spójnym, a \( w:Earrow Z \) funkcją, która każdej krawędzi \( e \) przypisuje nieujemną, całkowitoliczbową wagę \( w(e) \). Dla każdego podgrafu \( G'=(V',E') \) definujemy wagę \( W(G') \) jako sumę wag jego krawędzi. Drzewo rozpinające grafu \( G \), którego waga jest nie większa od wagi każdego innego drzewa rozpinającego w tym grafie, nazywamy minimalnym drzewem rozpinającym grafu \( G \). W grafie może być więcej niż jedno drzewo rozpinające.

Zadanie 1

Udowodnij, że jeśli wagi krawędzi są parami różne, to w grafie istnieje dokładnie jedno minimalne drzewo rozpinające.

Zadanie 2

Załóżmy, że graf \( G \) jest reprezentowany przez listy sąsiedztw i krawędzie grafu są już posortowane niemalejąco według wag. Zaproponuj algorytm, który w czasie \( O(n\log^* n) \) obliczy dla G minimalne drzewo rozpinające.

Zadanie 3

W przedstawionym przez nas algorytmie Dijkstry obliczaliśmy długości najlżejszych ścieżek łączących wszystkie wierzchołki grafu z wyróżnionym wierzchołkiem \( s \). Zastanów się, w jaki sposób poprawić algorytm Dijkstry, żeby po zakończeniu jego działania można było dla każdego wierzchołka wyznaczyć najlżejszą ścieżkę łączącą ten wierzchołek z \( s \) w czasie proporcjonalnym do długości tej ścieżki.

Zadanie 4

Niech \( G=(V,E) \) będzie spójnym grafem z wagami \( w \) i niech \( s \) będzie wyróżnionym wierzchołkiem. Dla każdego wierzchołka \( v \in V \) ustalmy jedną, najlżejszą ścieżkę łączącą \( v \) z \( s \).
a) Niech \( F \) będzie zbiorem wszystkich krawędzi występujących na ustalonych ścieżkach. Udowodnij, że podgraf \( H=(V,F) \) jest drzewem. Drzewo \( H \) nazywamy drzewem najlżejszych ścieżek. Może być wiele drzew najlżejszych ścieżek.
b) W rozwiązaniu zadania 3 pokazaliśmy, w jaki sposób obliczyć drzewo najlżejszych ścieżek algorytmem Dijkstry. Zmodyfikuj algorytm Dijsktry w taki sposób, żeby posłużył on do obliczania minimalnego drzewa rozpinającego.

Algorytmy grafowe - przeszukiwanie grafów

Z poprzedniego wykładu wiemy, że gdy celem jest ułożenie algorytmu o złożoności liniowej ze względu na rozmiar grafu (czyli sumę liczb wierzchołków i krawędzi), graf powinien być reprezentowany przez listy sąsiedztw. Na tym wykładzie przyjmiemy taką właśnie reprezentację grafu wejściowego. Rozwiązanie każdego problemu grafowego, które zależy od poznania struktury połączeń w całym grafie, wymaga przeszukania jego wierzchołków i krawędzi. Takie przeszukanie polega na odwiedzeniu każdego wierzchołka i zbadaniu krawędzi opuszczających już odwiedzone wierzchołki. Jeśli okazuje się, że drugi koniec badanej krawędzi nie był jeszcze odwiedzony, dołącza się go do zbioru wierzchołków odwiedzonych. Przeszukiwania dokonujemy z wykorzystaniem dynamicznego zbioru \( S \), w którym przechowujemy odwiedzane wierzchołki i których sąsiedztwa nie są jeszcze do końca zbadane. Zakładamy, że na zbiorze \( S \) wykonywane są następujące operacje:

\( Insert(S,v) \): wstaw do zbioru \( S \) wierzchołek \( v \);

\( Get(S) \): funkcja, której wynikiem jest (dowolny) wierzchołek z \( S \), wywoływana tylko wtedy, gdy \( S \ne \emptyset \);

\( Delete(S,v) \): usuń z \( S \) wierzchołek \( v \) (zazwyczaj będzie to wierzchołek \( Get(S) \).

Informacje o tym, które wierzchołki zostały już odwiedzone, będziemy przechowywać w tablicy logicznej \( visited[1..n] \). Wartością \( visited[v] \) jest PRAWDA (TRUE) wtedy i tylko wtedy, gdy wierzchołek \( v \) został już odwiedzony. Do przechodzenia list sąsiedztw posłuży nam tablica \( current[1..n] \). Wartością \( current[v] \) jest pierwszy wierzchołek na liście \( L[v] \) - sąsiad \( v \) - który nie był jeszcze oglądany od strony \( v \), co oznacza że krawędź opuszczająca \( v \) w kierunku tego sąsiada nie została jeszcze zbadana.

Inicjacja każdego przeszukiwania wygląda następująco:

for each v \in V do 
begin
  current[v] := pierwszy wierzchołek na liście sąsiedztwa L[v]; 
  visited[v] := FALSE; //markujemy, że wierzchołek v nie był jeszcze odwiedzony 
end;

Załóżmy, że przeszukiwanie grafu rozpoczynamy z wybranego wierzchołka \( s \). Wówczas schemat przeszukiwania z \( s \) można zapisać następująco.

Algorytm Przeszukiwanie grafu - algorytm generyczny

procedure Search(s); 
begin 
 S := {s}; 
 visited[s] := TRUE; //markujemy s jako odwiedzony 
 while S <> \emptyset do 
 begin
  u := Get(S); 
  if current[u] <> NIL then
  //jeśli nie wyczerpaliśmy całej listy sąsiadów wierzchołka u
  begin
  //pobierz kolejny wierzchołek z listy sąsiadów i przejdź do następnego 
  // wierzchołka na liście 
   v:= current[u]; current[u] := next(current[u]); 
   if NOT visisted[v] then //jeśli v nie był jeszcze odwiedzony 
 begin 
  visited[v] := TRUE;// markujemy v jako odwiedzony 
  Insert(S,v) //wstaw v do zbioru S 
   end 
  end 
  else //wszystkie krawędzie opuszczające u zostały już zbadane 
   Delete(S,u) 
  end 
end

Powyższy schemat może być użyty do rozwiązania jednego z najbardziej podstawowych problemów grafowych - problemu spójności. Problem ten formułuje się następująco.

Dane

Graf G=(V,E) (zadany przez listy sąsiedztw)

Wynik

Tablica \( c[1..n] \) o wartościach w zbiorze wierzchołków \( V \) taka, że \( c[u]=c[v] \) wtedy i tylko wtedy, gdy \( u \) i \( v \) należą do tej samej spójnej składowej.

Zauważmy, że problem spójności bardzo łatwo rozwiązać przy użyciu procedury \( Search(s) \). Jeśli przeszukiwanie rozpoczynamy od nieodwiedzonego wierzchołka \( s \), to w wyniku wykonania \( Search \) zostaną odwiedzone wszystkie wierzchołki w grafie \( G \) osiągalne z \( s \). Innymi słowy odwiedzona zostanie cała spójna składowa zawierająca \( s \). Jeśli dla każdego nowo odwiedzanego wierzchołka \( v \) wykonamy przypisanie \( c[v] := s \), po zakończeniu przeszukiwania spójnej składowej zawierającej \( s \), wartość \( c \) każdego wierzchołka w tej składowej będzie właśnie równa \( s \). Jedyne miejsce, w którym musimy zmieniać procedurę \( Search \) jest wiersz 16. Nowy wiersz 16 powinien mieć postać:

16 visited[v]:=TRUE; c[v]:= s;

Tak zmodyfikowaną procedurę \( Search \) nazwiemy \( SearchCC \) z angielskiego Search Connected Components (czyli wyszukaj spójne składowe). Oto algorytm obliczania spójnych składowych z wykorzystaniem procedury \( SearchCC \).

Inicjacja przeszukiwania grafu. 
for each v \in V do 
  if NOT visited[v] then
  //odkryta została nowa spójna składowa zawierająca wierzchołek v 
  SearchCC(v);

Dokonamy teraz analizy złożoności algorytmu obliczania spójnych składowych. Zakładamy przy tym, że każda z operacji na pomocniczym zbiorze \( S \) jest wykonywana w czasie stałym. Zauważmy, że każdy wierzchołek jest dokładnie raz wstawiany do zbioru \( S \) - w momencie odkrycia go jako nieodwiedzonego - i dokładnie raz jest usuwany ze zbioru \( S \) - po zbadaniu całego jego sąsiedztwa. Sąsiadów wierzchołka przeglądamy przechodząc po jego liście sąsiedztwa, a dla każdego elementu listy obliczenia z nim związane zajmują stały czas. Jeśli wierzchołek był już odwiedzony, nic nie robimy, natomiast jeśli nie był odwiedzony, markujemy go jako odwiedzonego i wstawiamy do zbioru \( S \). Obliczenia związane z przeglądaniem sąsiedztw wierzchołków zajmują więc czas proporcjonalny do sumy długości list sąsiedztw, która to suma wynosi \( 2m \). Z naszej analizy wynika, że problem spójnych składowych można rozwiązać w czasie \( O(n+m) \), czyli liniowym ze względu na rozmiar grafu.

W dalszym ciągu tego wykładu będziemy rozważali tylko grafy spójne. Niech \( G=(V,E) \) będzie grafem spójnym, a \( s \) wyróżnionym wierzchołkiem w \( G \). Zanalizujmy raz jeszcze wykonanie procedury \( Search(s) \) dla grafu \( G \). Dla każdego wierzchołka \( v \ne s \) niech \( p[v] \) będzie wierzchołkiem z którego wierzchołek \( v \) zostaje odwiedzony, tzn. \( p[v] \) zostaje zamarkowany jako odwiedzony w wierszu 16, gdy zostaje odkryty na liście sąsiedztwa \( v \). Nietrudno zauważyć, że graf \( (V,\{v-p[v]: v \in V-\{s\}\}) \) jest drzewem rozpinającym grafu \( G \). Jeśli każdą krawędź tego drzewa zorientujemy od \( p[v] \) do \( v \), otrzymamy drzewo o korzeniu \( s \), w którym krawędzie są skierowane od korzenia w kierunku liści. Takie drzewo będziemy nazywali drzewem przeszukiwania grafu. Zauważmy, że wskaźniki \( p \) wyznaczają dla każdego wierzchołka \( v \) jedyną ścieżkę w drzewie łączącą \( v \) z korzeniem \( s \).

Dotychczas nic nie mówiliśmy o implementacji zbioru \( S \). Rozważymy dwie naturalne implementacje. W pierwszej z nich zbiór \( S \) jest kolejką typu FIFO. W tej implementacji wynikiem funkcji \( Get(S) \) jest ten wierzchołek ze zbioru \( S \), który przebywa w nim najdłużej. W drugiej implementacji zbiór \( S \) jest stosem, a wynikiem \( Get(S) \) jest wierzchołek przebywający w \( S \) najkrócej, czyli ostatnio wstawiony. Kolejkę i stos łatwo zaimplementować w taki sposób, żeby każda z wymaganych przez nas operacji na zbiorze \( S \) była wykonywana w czasie stałym. W tym celu można użyć struktury listowej.

Przeszukiwanie wszerz

Czym jest drzewo przeszukiwania, gdy do implementacji zbioru \( S \) użyjemy kolejki? Zauważmy, że do zbioru \( S \) wierzchołki są wstawiane w następującej kolejności. Najpierw pojawia się w \( S \) wyróżniony wierzchołek \( s \). Wierzchołek \( s \) zostanie usunięty (z początku) kolejki dopiero po przejrzeniu jego całej listy sąsiedztwa i wrzuceniu każdego napotkanego na niej wierzchołka na koniec kolejki. Następnie dla każdego sąsiada \( s \) przeglądana jest jego lista sąsiedztwa i każdy wierzchołek dotychczas jeszcze nieodwiedzony zostaje zamarkowany jako odwiedzony i umieszczony na końcu kolejki. W ten sposób po sąsiadach wierzchołka \( s \) w kolejce pojawią się wszyscy sąsiedzi sąsiadów \( s \), którzy nie sąsiadują bezpośrednio z \( s \). W dalszej kolejności w zbiorze \( S \) pojawią się sąsiedzi sąsiadów sąsiadów \( s \), sąsiedzi sąsiadów sąsiadów sąsiadów \( s \), itd. Podzielmy zbiór wierzchołków grafu na warstwy \( W_0, W_1, W_2, \ldots \). Warstwa \( W_0 \) składa się tylko z wierzchołka \( s \). Warstwa \( W_1 \) to sąsiedzi \( s \). Warstwa \( W_2 \) to te wierzchołki grafu, które sąsiadują z co najmniej jednym wierzchołkiem z warstwy \( W_1 \) i nie należą do żadnej z warstw poprzednich, czyli \( W_0 \) i \( W_1 \). Do warstwy \( W_3 \) należą wierzchołki sąsiadujące z co najmniej jednym wierzchołkiem z warstwy poprzedniej (\( W_2 \)) i nie należą do warstw o numerach mniejszych od 3, itd. Nietrudno zauważyć, że \( i \)-ta warstwa składa się ze wszystkich tych wierzchołków, których odległość (długość najkrótszej ścieżki) od \( s \) w grafie \( G \) wynosi dokładnie \( i \). Dla każdego wierzchołka \( v \) wskaźniki \( p[v], p[p[v]],\ldots \) wyznaczają najkrótszą ścieżkę łączącą \( v \) z \( s \). Kolejność w jakiej przeszukiwane są wierzchołki grafu w tym przypadku usprawiedliwia nazwę tego sposobu przeszukiwania jako przeszukiwania wszerz (ang. Breadth First Search, w skrócie BFS). Przemieszczamy się po grafie całą jego szerokością, warstwa po warstwie. Z naszych rozważań wynika, że drzewo przeszukiwania wszerz jest drzewem najkrótszych ścieżek łączących wierzchołki grafu z wyróżnionym wierzchołkiem \( s \). Wynika stąd, że najkrótsze ścieżki łączące wszystkie wierzchołki grafu z jednym wyróżnionym wierzchołkiem można wyznaczyć w czasie liniowym, o ile tylko długości (wagi) krawędzi są jednostkowe.

Przeszukiwanie w głąb

Z przeszukiwaniem w głąb (ang. Depth First Search, w skrócie DFS) mamy do czynienia, gdy do implementacji zbioru \( S \) używamy stosu. Określenie "przeszukiwanie w głąb" bierze się stąd, że zawsze próbujemy kontynuować przeszukiwanie z najpóźniej odkrytego wierzchołka, czyli z tego, który znajduje się na szczycie stosu. Okazuje się, że przeszukując graf w głąb możemy zebrać niezmiernie przydatne informacje o strukturze grafu, które mogą być wykorzystane w konstruowaniu efektywnych algorytmów dla bardzo wielu problemów grafowych. Przeszukiwanie w głąb dużo wygodniej opisać rekurencyjnie. Rozważmy poniższą procedurę \( DFS(v) \), w której dodatkowo numerujemy wierzchołki w kolejności odwiedzania. W tym celu użyjemy globalnej zmiennej \( ost{nr} \), której wartością jest ostatnio nadany numer. Zmienną \( ost{nr} \) inicjujemy na 0. Otrzymaną numerację będziemy nazywali numeracją w głąb.

Algorytm Przeszukiwanie w głąb

procedure DFS(v); 
//v jest nowo odkrytym wierzchołkiem 
begin 
  //markujemy v jako odwiedzony 
  visited[v] :=TRUE; 
  //wierzchołkowi v nadajemy kolejny numer 
  ostnr := ostnr + 1; nr[v] := ostnr; 
  //przeglądamy listę sąsiedztwa v i dla każdego nowo odkrytego 
  //wierzchołka wywołujemy procedurę DFS 
  for each u \in L[v] do 
   if NOT visited[u] then 
    DFS(u) 
end;

Jeśli chcemy przeszukać graf poczynając od wierzchołka \( s \), wystarczy wywołać \( DFS(s) \), inicjując wcześniej tablice \( visited \) i \( current \) oraz zmienną \( ost{nr} \). Zauważmy, że krawędź \( v--u \) zaliczamy do drzewa przeszukiwania (w głąb), jeśli po wejściu do wierzchołka \( v \) odkrywamy, że wierzchołek \( u \) na liście sąsiedztwa \( v \) nie został jeszcze odwiedzony. Krawędzie, które nie należą do drzewa przeszukiwania mają jedną bardzo ważną własność.

Krawędź niedrzewowa łączy zawsze potomka z przodkiem w drzewie przeszukiwania w głąb.

Dowód powyższej własności jest niezwykle prosty. Załóżmy nie wprost, że istnieje niedrzewowa krawędź \( v-u \) taka, że wierzchołki \( v \), \( u \) nie są w relacji potomek-przodek. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że \( v \) zostaje odwiedzony wcześniej niż \( u \). Załóżmy, że \( u \) zostaje odwiedzony w wyniku wywołania przeszukiwania \( DFS \) podczas przeglądania listy sąsiedztwa \( v \). Wówczas jednak \( u \) znajdzie się w poddrzewie przeszukiwania o korzeniu w \( v \). Ponieważ \( u \) jest na liście \( v \), do takiego wywołania dojść musi – sprzeczność z założeniem, że \( u \), \( v \) nie są w relacji potomek-przodek.

Numeracja w głąb pozwala łatwo sprawdzić, czy dwa różne wierzchołki \( u \), \( v \) są w relacji przodek-potomek w drzewie przeszukiwania w głąb. Załóżmy, że \( nr[u] < nr[v] \).

Wierzchołek \( u \) jest przodkiem wierzchołka \( v \) w drzewie przeszukiwania w głąb wtedy i tylko wtedy, gdy \( nr[u] < nr[v] \le nr[u] + d[u] \), gdzie \( d[u] \) jest liczbą wierzchołków w poddrzewie o korzeniu w \( u \).

Pokażemy teraz, w jaki sposób zastosować przeszukiwanie w głąb do wyznaczenia wszystkich mostów grafie. Przypomnijmy, że mostem w spójnym grafie \( G \) nazywamy każdą krawędź, której usunięcie rozspójnia ten graf. Zauważmy, że bardzo łatwo wyznaczyć wszystkie mosty w czasie \( O(m(n+m)) \). Wystarczy dla każdej krawędzi sprawdzić w czasie liniowym, czy usunięcie tej krawędzi zwiększa liczbę spójnych składowych w grafie. Przeszukiwanie w głąb pozwala rozwiązać ten problem w czasie liniowym. Zanim przedstawimy stosowny algorytm, spróbujmy scharakteryzować mosty z wykorzystaniem drzewa przeszukiwania w głąb i numeracji w głąb.

Spostrzeżenie 1

Jeśli krawędź jest mostem w grafie, jest krawędzią każdego drzewa rozpinającego tego grafu.
Rozważmy drzewo przeszukiwania w głąb i niech \( u-v \) będzie krawędzią w tym drzewie. Załóżmy także, że \( u \) jest ojcem \( v \).

Spostrzeżenie 2

Krawędź \( u-v \) jest mostem wtedy i tylko wtedy, gdy żadna krawędź niedrzewowa nie łączy wierzchołka z poddrzewa o korzeniu w \( v \) z właściwym przodkiem \( v \). Innymi słowy wtedy i tylko wtedy, gdy oba końce każdej krawędzi niedrzewowej leżą w poddrzewie o korzeniu w \( v \), jeśli tylko jeden z tych końców jest w tym poddrzewie.

Spróbujemy warunek ze spostrzeżenia 2 wyrazić trochę inaczej. Dla każdego wierzchołka \( v \) niech \( low[v] \) będzie najmniejszym numerem w głąb wierzchołka, który można osiągnąć z \( v \) ścieżką składającą z krawędzi drzewowych z poddrzewa o korzeniu w \( v \) i zakończoną co najwyżej jedną krawędzią niedrzewową prowadzącą poza to poddrzewo. Funkcję \( low \) można rekurencyjnie zdefiniować w następujący sposób:

\( low[v] = \min(\{nr[v]\}\cup \{nr[u]: u-v \mbox{ jest krawędzią niedrzewową }\} \cup \{low[u]: u \mbox{ jest synem } v \mbox{ w drzewie przeszukiwania w głąb}\}) \)

Spostrzeżenie 3

Niech \( v-u \) będzie krawędzią drzewa przeszukiwania w głąb taką, że \( v \) jest ojcem \( u \) w tym drzewie. Wówczas krawędź \( v-u \) jest mostem wtedy i tylko wtedy, gdy \( low[u] > nr[v] \).

Powyższe spostrzeżenia pozwalają już na zaproponowanie liniowego algorytmu wyznaczania mostów w spójnym grafie \( G \). Algorytm ten zapiszemy za pomocą rekurencyjnej procedury \( DFS-Bridges(v) \).

Algorytm Mosty

procedure DFS-Bridges(v, ojciec_v)
begin 
 visited[v] :=TRUE; 
 ostnr := ostnr + 1; 
 nr[v] := ostnr; 
 low[v] := ostnr; 
 for each u in L[v] do 
 begin
  if u <> ojciec_v then
  begin	
	if NOT visited[u] then 
  	begin
   		DFS-Bridges(u, v); 
   		low[v] := min(low[v],low[u]); 
  	end
  	else 
    		low[v] := min(low[v],nr[u]);
  end;
  if low[v] = nr[v] then 
  	krawędź v-ojciec_v jest mostem; 
 end; 
end;

Żeby wyznaczyć wszystkie mosty wystarczy wywołać \( DFS-Bridges(s) \) dla dowolnego wierzchołka \( s \). Złożoność wyznaczania mostów jest asymptotycznie taka sama jak zwykłego przeszukiwania grafu, czyli \( O(n+m) \).

Ćwiczenia

Zadanie 1

Pokaż, w jaki sposób sprawdzić w czasie liniowym, czy graf jest grafem dwudzielnym:


a) za pomocą przeszukiwania wszerz,
b) z wykorzystaniem przeszukiwania w głąb.

Zadanie 2

Niech \( G=(V,E) \) będzie grafem spójnym. Wierzchołkiem rozdzielającym w grafie \( G \) nazywamy każdy wierzchołek, którego usunięcie rozspójnia \( G \). Zaadaptuj algorytm wykrywania mostów grafie do znajdowania wszystkich wierzchołków rozdzielających.

Zadanie 3

Graf spójny bez wierzchołków rozdzielających nazywamy grafem dwuspójnym. Dwuspójną składową grafu G nazywam każdy jego maksymalny (w sensie zawierania) dwuspójny podgraf.
a) Udowodnij, że każda krawędź grafu należy do dokładnie jednej dwuspójnej składowej.
b) Zaprojektuj algorytm, który w czasie liniowym policzy wszystkie dwuspójne składowe danego (przez listy sąsiedztw), spójnego grafu, tzn. podzieli zbiór wszystkich krawędzi na podzbiory odpowiadające poszczególnym dwuspójnym składowym.

Zadanie 4

Dotychczas rozważaliśmy tylko grafy nieskierowane. Zaproponuj sposób reprezentacji grafu skierowanego za pomocą list sąsiedztw.

Zadanie 5

Powiemy, że graf skierowany jest silnie spójny, jeśli dla każdej pary wierzchołków \( u \), \( v \) istnieją skierowane ścieżki z \( u \) do \( v \) i z \( v \) do \( u \). Zaprojektuj algorytm, który w czasie \( O(n+m) \) sprawdza, czy dany graf jest grafem silnie spójnym.

Zadanie 6

Zaproponuj algorytm, który w czasie liniowym zorientuje krawędzie grafu dwuspójnego w taki sposób, żeby otrzymany graf był silnie spójny.

Algorytmy tekstowe I

Algorytmy tekstowe mają decydujące znaczenie przy wyszukiwaniu informacji typu tekstowego, ten typ informacji jest szczególnie popularny w informatyce, np. w edytorach tekstowych i wyszukiwarkach internetowych. Tekst jest ciągiem symboli. Przyjmujemy, że jest on zadany tablicą \( x[1,\ldots,n] \), elementami której są symbole ze skończonego zbioru A (zwanego alfabetem). Liczba \( n=|x| \) jest długością (rozmiarem) tekstu. W większości naszych algorytmów jedyne operacje dopuszczalne na symbolach wejściowych to porównania dwóch symboli.

Algorytmy na tekstach wyróżniają się tym, że wykorzystują specyficzne, kombinatoryczne własności tekstów. Okresem tekstu \( x \) jest każda niezerowa liczba naturalna \( p \) taka, że \( x[i]=x[i+p] \), dla każdego \( i \), dla którego obie strony są zdefiniowane. Przez per(x) oznaczmy minimalny okres x.

Pojęciem dualnym do okresu jest prefikso-sufiks tekstu. Jest to najdłuższy właściwy (nie będący całym tekstem) prefiks tekstu x będący jednocześnie jego sufiksem. Oczywiste jest, że \( |x|-per(x) \) jest długością prefikso-sufiksu x. Jeśli \( per(x)=|x| \) to prefikso-sufiksem x jest słowo puste o długości zerowej.

Oznaczmy przez \( P[k] \) rozmiar prefikso-sufiksu \( x[1..k] \). Zatem \( per(x)=n-P[n] \), gdzie \( n=|x| \).


Przykład
Dla \( x\ =\ abababababb \) mamy:
\( P[1..11]\ =\ [0,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 0]. \)
Wartość \( P[0] \) jest wartością sztuczną (przyjmiemy, że \( P[0]=-1 \)).

Wprowadzimy również tablicę ‘’'silnych prefikso-sufiksów dla wzorca \( x[1..m] \): jeśli \( j < |x| \), to \( P'[j]=k \), gdzie \( k \) jest maksymalnym rozmiarem słowa będącego właściwym prefiksem i sufiksem \( x[1..j] \) i spełniającego dodatkowy warunek \( x[k+1]\ne x[j+1] \) dla \( j < n \).
Jeśli takiego k nie ma, to przyjmujemy \( P'[j]=-1 \).
Przyjmujemy ponadto, że \( P'[m]=P[m] \).
Wartości tablicy P' mogą być znacznie mniejsze niż wartości tablicy P.

Przykład
Dla \( x\ =\ abaab \) mamy:
\( P[0..5]\ =\ [-1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1,\ 2\ ];\ \ P'[0..5]\ =\ [-1,\ 0,\ -1,\ 1,\ 0,\ 2\ ]. \)

Obliczanie tablicy Prefikso-Sufiksów

Przedstawimy jeden z możliwych algorytmów liniowych obliczania tablicy P. Jest to iteracyjna wersja algorytmu rekurencyjnego, który moglibyśmy otrzymać korzystając z faktu:

Jeśli \( x[j]=x[t+1] \) oraz \( t=P[j-1] \), to \( P[j]= t+1 \)

W algorytmie obliczania \( P[j] \) korzystamy z wartości \( P[k] \), dla \( k < j \).

Algorytm Prefikso-Sufiksy

P[0]:=-1; t:=-1; 
for j:=1 to m do 
 begin 
  while t=> 0 and x[t+1] <> x[j] do t:=P[t]; 
  t:=t+1; P[j]:=t; 
end;

Złożoność liniowa wynika stąd, że w każdej iteracji zwiększamy wartość t co najwyżej o jeden, a wykonanie każdej operacji \( t:=P[t] \) zmniejsza wartość t co najmniej o jeden. Proste zastosowanie zasady magazynu (lub potencjału) implikuje, że operacji \( t:=P[t] \) wykonujemy co najwyżej n. Dowód poprawności pozostawiamy jako ćwiczenie.

Minimalne słowo pokrywające

Pokażemy pewne proste zastosowanie tablic prefikso-sufiksów. Słowem pokrywającym tekst x jest każdy taki tekst y, którego wystąpienia w x pokrywają cały tekst x. Na przykład słowo y=aba pokrywa tekst x=ababaaba, natomiast nie pokrywa tekstu abaaababa. Zajmiemy się problemem: obliczyć w czasie liniowym długość najkrótszego słowa pokrywającego dany tekst x.

Niech \( S[i] \) będzie rozmiarem minimalnego słowa pokrywającego tekst \( x[1..i] \).

Następujący algorytm oblicza długość minimalnego słowa pokrywającego tekstu x. Algorytm jest efektywny ponieważ liczy dodatkową tablicę Zakres. W \( i \)-tej iteracji algorytmu pamiętany jest znany dotychczas zakres każdego minimalnego słowa pokrywającego.

Rysunek 1: \( i \)-ta iteracja algorytmu dla \( i=15 \) oraz słowa \( x\ =\ abaabababaababa\ldots \). Tuż przed rozpoczęciem tej iteracji mamy \( P[i]=8 \), \( S[8]=2,\ Zakres[3]=13 \). Zatem spełniony jest warunek \( i-Zakres[S[P[i]] \le S[P[i]] \). Po zakończeniu \( i \)-tej iteracji mamy \( S[15]=3,Zakres[3]=15 \).

Algorytm Rozmiar-Minimalnego-Pokrycia

for i:=2 to n do begin
  Zakres [i]=i; S [i]=i;
end;
for i:=2 to n do
  if P [i]>0 and i-Zakres[S[P[i]]] <= S[P[i]] then begin
   S[i] :=S[P[i]]; Zakres[S[P[i]] :=i
  end;
return S[n];

Algorytmy Knutha-Morrisa-Pratta i Morrisa-Pratta

Przedstawimy klasyczne algorytmy Knutha-Morrisa-Pratta (w skrócie KMP) oraz Morrisa-Pratta (w skrócie MP) dla problemu string-matchingu:   obliczyć w w tekście \( y \) wszystkie (lub pierwsze) wystąpienia danego tekstu \( x \), zwanego wzorcem.

Algorytmy MP i KMP różnią się jedynie tym że jeden używa tablicy P a drugi P'. Tablica P' jest bardziej skomplikowana, będziemy się zatem głównie koncentrować na algorytmie MP, poza wersją on-line (gdzie waśnie P' ma przewagę).

Oznaczmy \( m=|x|, n=|y| \), gdzie \( m\le n \).

Zaczniemy od obliczania jedynie pierwszego wystąpienia. Algorytm MP przegląda tekst y od lewej do prawej, sprawdzając, czy jest zgodność na pozycji \( j+1 \) we wzorcu x oraz na pozycji \( i+j+1 \) w tekście y. Jeśli jest niezgodność, to przesuwamy potencjalny początek (pozycja i) wystąpienia x w y. Zakładamy, że algorytm zwraca na końcu wartość false, jeśli nie zwróci wcześniej true.

Algorytm Algorytm MP

i:=0; j:=0; 
while i <= n-m do begin 
 while j < m and x[j+1]=y[i+j+1] do j=j+1; 
 if j=m then return (true); 
 i:=i+j-P[j]; j:=max(0,P[j]) 
end;

Uwaga: Algorytm działa podobnie gdy zamiast prefikso-sufiksów użyjemy tablicy P' silnych prefisko-sufksów. Algorytm w całości jest wtedy bardziej skomplikowany ze względu na trudniejszy preprocessing (liczenie P' jest trudniejsze od P).

Algorytm MP z tablicą P' zamiast P nazywamy algorytmem Knutha-Morrisa-Pratta i oznaczamy przez KMP.

Operacją dominującą w algorytmach KMP i MP jest operacja porównania symboli: \( x[j+1]=y[i+j+1] \). Algorytmy KMP i MP wykonują co najwyżej 2n-m porównań symboli. Zauważmy, że dla danej pozycji w tekście y jest ona co najwyżej raz porównana z pewną pozycją we wzorcu w porównaniu pozytywnym (gdy symbole są równe). Jednocześnie każde negatywne porównanie powoduje przesunięcie pozycji \( i \) co najmniej o jeden, maksymalna wartość i wynosi n-m, zatem mamy takich porównań co najwyżej n-m, w sumie co najwyżej 2n-m porównań.
Poniższa animacja pokazuje przykładowe działanie algorytmu KMP.Algorytm dla \( x=ab \), \( y=aa..a \) wykonuje 2n-2porównania, zatem 2n-m jest dolną i jednocześnie górną granicą na liczbę porównań w algorytmie.
Obserwacja. W wersji on-line algorytmu okaże się, że jest zdecydowana różnica między użyciem P' i P; to właśnie jest motywacją dla wprowadzenia silnych prefikso-sufiksów.Rysunek 1: Jedna iteracja algorytmu KMP. Przesunięcie \( shift=j-P'[j] \) potencjalnego początku wystąpienia wzorca gdy \( x[j+1]\ne y[i+j+1] \).

Wersja on-line algorytmu KMP

Przedstawimy teraz wersję on-line algorytmu KMP. Wczytujemy kolejne symbole \( y \) i wypisujemy on-line (na bieżąco) odpowiedź:

 • 0 - gdy dotychczas wczytany tekst nie zawiera x jako sufiks,
 • 1 - jeśli zawiera

Algorytm On-Line-KMP

j:=0; 
repeat forever 
  read(symbol); 
  while j > -1 and x[j+1] <> symbol do j:=P'[j]; 
  j:=j+1; 
  if j=m then 
   write(1); j := P'[m]; 
  else write(0);

Oznaczmy przez delay(m) maksymalną liczbę kroków algorytmu On-Line-KMP między wczytaniem symbolu i daniem odpowiedzi. Przez delay'(m) oznaczmy podobną wielkość, w sytuacji gdy zamiast tablicy P' użyjemy P.

Przykład

Jeśli \( x=aaaa\dots a \) oraz \( y=a^{m-1}b \), to \( delay(m)=O(1) \), \( delay'(m)=\Theta(m) \).

Z lematu o okresowości wynika, że zachodzi następujący fakt:

\( delay(m)\ =\ \Theta(\log m) \)

Uzasadnienie pozostawiamy jako ćwiczenie.

Wersja ‘’real-time’’ algorytmu Morrisa-Pratta

Pokażemy teraz wersję algorytmu on-line, która działa w czasie rzeczywistym, tzn. czas reakcji między wczytaniem symbolu a daniem odpowiedzi jest O(1), niezależnie od rozmiaru alfabetu. Zamiast KMP użyjemy algorytm MP, którego preprocessing jest prostszy.

Algorytm zachowuje się podobnie jak algorytm On-Line-KMP; podstawowa różnica polega na tym, że algorytm wkłada do kolejki wczytane symbole, które jeszcze nie są przetworzone w sensie algorytmu MP. Rysunek pokazuje relacje tego algorytmu do algorytmu MP. Symbole z wejścia najpierw wędrują do kolejki.

Rysunek 2: Typowa konfiguracja w algorytmie real-time-MP.

Algorytm Real-Time-MP

 inicjalizacja: j:=0; Kolejka := emptyset; 
 repeat forever (niezmiennik: |Kolejka| \le (m-j)/2 ) 
  read(symbol); 
  insert(symbol,Kolejka); 
  write(OUTPUT(Kolejka, j));

W celu skrócenia zapisów pojedynczych algorytmów rozbijamy algorytm na dwie części. Zasadnicza część jest zapisana jako osobna funkcja OUTPUT(Kolejka, j). Wynikiem funkcji jest 0 lub 1, w zależności od tego czy ostatnio wczytany symbol kończy wystąpienie wzorca x. Zmienne Kolejka, j są globalne. Oczywiste jest, że opóźnienie (czas reakcji) tego algorytmu jest O(1).
Algorytm OUTPUT(Kolejka, j)

 output := 0; (początkowo Kolejka niepusta)
 repeat 2 times
  if Kolejka niepusta then
   if j=-1 then 
    j := 0; delete(Kolejka); 
   else if x[j+1] <> first(Kolejka) then j:=P[j]; 
   else 
    j:=j+1; delete(Kolejka); 
   if j=m (w tym momencie Kolejka=emptyset) 
    output := 1; j := P[m]; 
 return(output);

Oszczędna wersja algorytmu Morrisa-Pratta

Algorytm MP wykonuje co najmniej 2n-m porównań symboli. Załóżmy, że są to operacje dominujące i spróbujmy zmniejszyć stały współczynnik 2 do \( \frac{3}{2} \). Na początku załóżmy, że \( x=ab \). Następujący algorytm znajduje wszystkie wystąpienia wzorca ‘’ab’’ w tekście y.

Algorytm Szukanie-ab

wzorcem jest ab
i:=0; 
while i <= n-m do begin 
while y[i+2] <> b do i=i+1; 
if y[i+1]= a then 
wypisz-wystąpienie;i := i+2 
end;

Algorytm MP dla wzorca ‘’ab’’ i tekstu ‘’aaa...aa’’ wykonywał 2n-2 porównań symboli, nowy algorytm jest lepszy. Algorytm Szukanie-ab wykonuje co najwyżej n porównań w tym przypadku. Dla tekstu ‘’abab’’ algorytm wykinuje n+1 porównań.

Pozostawiamy jako ćwiczenie policzenie maksymalnej liczby porównań dla tego algorytmu (wzorzec ‘’ab’’). Widać, że podstawowa idea to sprawdzanie najpierw pierwszego symbolu wzorca różnego od poprzednich.

Uogólnimy algorytm na dowolne wzorce. Niech x zawiera co najmniej dwa różne symbole, \( x=a^kb\alpha \), gdzie \( a\ne b \).Oznaczmy \( x'=b\alpha \) skrócony wzorzec

Przykład

\( x\ =\ aaaabaaaababa \), wtedy \( x'\ =\ baaaababa \), \( \alpha\ =\ aaaababa \).

Podamy nieformalny zarys działania oszczędniejszej wersji algorytmu MP, w której osobno szukamy x' i osobno części \( a^k \).

Niech \( MP' \) będzie taką wersją algorytmu MP, w której szukamy jedynie wzorca \( x' \), ale tablica \( P \) jest obliczona dla wzorca \( x \). Jeśli \( j>0 \) i \( shift\le k \), to wykonujemy przesunięcie potencjalnego początku i wzorca w y o k+1, gdzie \( shift=j-P[j] \).

Inaczej mówiąc, nie szukamy wszystkich wystąpień x', ale jedynie takich, które mają sens z punktu widzenia potencjalnego znalezienia na lewo ciągu \( a^k \).

Tak zmodyfikowany algorytm MP zastosujemy jako część algorytmu Oszczędny-MP. Graficzna ilustracja działania algorytmu Oszczędny-MP jest pokazana na rysunku.

Algorytm Oszczędny-MP
Znajdujemy wystąpienia x' w tekście \( y[k+1..m] \) algorytmem MP';

dla każdego wystąpienia x' sprawdzamy, czy na lewo jest wystąpienie \( a^k \);
nie sprawdzamy tych pozycji w y, których zgodność z pewną pozycją w x jest znana;


Rysunek 3:Typowa konfiguracja w algorytmie Oszczędny-MP.

Pozostawiamy jako ćwiczenie dokładny zapis algorytmu oraz dokładniejszy dowód tego, że algorytm Oszczędny-MP wykonuje co najwyżej \( \frac{3}{2}n \) porównan.
Ogólna idea jest przedstawiona na rysunku.

Rysunek 4: Ilustracja tego, że liczba operacji dodatkowych jest ograniczona przez \( \frac{1}{2}n \).

Niech zasadniczymi operacjami będą operacje sprawdzania pierwszego b na danej pozycji tekstu y oraz te sprawdzania symboli, które są z wynikiem pozytywnym. Takich operacji jest co najwyżej n. Pozostałe operacje to

(1) sprawdzanie w części \( \alpha \) z wynikiem negatywnym; wtedy przesuwamy wzorzec co najmniej o k,

(2) sprawdzanie części \( a^k \) na lewo od pozytywnego \( b \) (w kwadraciku na rysunku), na pozycjach, gdzie wcześniej było sprawdzanie negatywnego b. Wtedy odległość między pozytywnymi kolejnymi b jest co najmniej 2w, gdzie \( w\le k \) jest liczbą sprawdzanych na lewo symboli a. Zatem ‘’lokalnie’’ przesunięcie jest co najmniej dwukrotnie większe niż liczba dodatkowych operacji.

Suma przesunięć wzorca na tekście \( y \) wynosi co najwyżej n, sumaryczna liczba dodatkowych operacji jest więc co najwyżej \( \frac{1}{2}n \), a liczba wszystkich operacji nie przekracza \( \frac{3}{2}n \).

Obliczanie Tablicy Silnych Prefikso-Sufiksów

Algorytm liczenia silnych prefikso-sufiksów bazuje na następującej relacji między P a P':

\( (t=P[j]\ \textrm{oraz}\ x[t+1]\neq x[j+1])\ \Rightarrow\ P'[j]=t \)

\( (t=P[j],\ t\ge 0,\ \textrm{oraz}\ x[t+1]= x[j+1])\ \Rightarrow\ P'[j]=P'[t] \)

Nie musimy obliczać tablicy P; potrzebna jest jedynie ostatnia wartość \( t=P[j] \), którą obliczamy on-line.

Algorytm Silne-Prefikso-Sufiksy

P'[0]:=-1; t:=-1; 
for j:= 1 to m do 
 while t => 0 and x[t+1] <> x[j] do 
  t:=P'[t]; 
 t:=t+1; 
 if j=m or x[t+1] <> x[j+1] 
  then P'[j]:=t else P'[j]:=P'[t]; 

Gdy weźmiemy \( x\ =\ aba^{m-2} \) to
\( P'[0]=-1 \), \( P'[1]=0 \), \( P'[2]=-1 \), oraz dla \( 3\leq j\leq m \) \( P'[j]=1 \).
Jest to jest pesymistyczny przypadek dla algorytmu Silne-Prefikso-Sufiksy, algorytm wykonuje wtedy \( 3m-5 \) porównań symboli.

Ćwiczenia

Zadanie 1

Uzasadnij poprawność algorytmu obliczającego długość najkrótszego słowa pokrywającego dany tekst.

Zadanie 2

Udowodnij, że w wersji on-line algorytmu KMP mamy \( delay = O(\log m) \)

Zadanie 3

Udowodnij, że w wersji on-line algorytmu KMP mamy \( delay = \Omega(\log m) \)

Zadanie 4

Mamy zbiór słów, każde długości dwa, obliczyć długość minimalnego tekstu który zawiera wszystkie słowa.

Zadanie 5

Udowodnij następującą ciekawą własność kombinatoryczną okresowości w tekstach. Niech \( nwd(p,q) \) oznacza najmniejszy wspólny dzielnik p,q.

Lemat [Lemat o okresowości]
Jeśli x ma okresy p, q oraz \( p+q \le |x| \), to \( nwd(p,q) \) jest również okresem x.

Zadanie 6

Lemat o okresowości można wzmocnić, osłabiając założenia. Udowodnij następujący lemat.

Lemat [Silny lemat o okresowości]

Jeśli x ma okresy p, q oraz \( p+q \le |x|+nwd(p,q) \), to \( nwd(p,q) \) jest również okresem x.

Zadanie 7

Udowdnij poprawność algorytmu KMP realtime

Zadanie 8

Przprowadź dokładny dowód tego, że algorytm Oszczędny KMP wykonuje co najwyżej 3/2 n porównań (schemat dowodu był już opisany w odpowiednim module)

Zadanie 9

Słowa cykliczne (de Bruijna): Słowo binarne w długości dokładnie \( 2^n \) nazwiemy cyklicznym (słowem de Bruijna, który to wymyślił) rzędu n gdy każde słowo binarne długości n jest podsłowem słowa ww.
Następujący algorytm generuje takie słowo, co więcej jest ono leksykograficznie pierwsze spośród wszystkich możliwych
Niech Cutfirst(x) oznacza obciecie x o pierwszy symbol, a Append(x,b) dopisanie litery b do słowa x na końcu.

Algorytm Słowa-Cykliczne
1 x := 1111..1 (n jedynek);
2 Z := \( \emptyset \) ; wynik := słowo puste;
3 while istnieje \( b \in \{0,1\} \) takie, że \( Append(Cutfirst(x),b)\notin Z \) do
4 wybierz minimalne takie b ;
5 Append(Cutfirst(x),b);
6 insert(x,Z) ;
7 Append(wynik,b);

Na przykład dla n=3 wynik = 00010111, a dla n=2 wynik = 0011

Udowodnij poprawność algorytmu.

Algorytmy tekstowe II

Najważniejszymi strukturami danych związanymi z tekstami są te, które dotyczą efektywnej reprezentacji zbioru wszystkich podsłów tekstu. Przed wszystkim interesuje nas to, żeby taka reprezentacja przyspieszała wyszukiwanie słów, a jednocześnie żeby była konstruowalna w czasie liniowym albo prawie liniowym (z dokładnością do logarytmów).

Oznaczmy przez \( Subwords(x) \) wszystkie podsłowa tekstu \( x \), a wszystkie wystąpienia (początkowe pozycje) słowa \( z \) w słowie \( x \) oznaczmy przez \( Occ(z,x) \). (Oznaczenie \( Occ \) jest skrótem od ang. occurrences).

Chcemy znaleźć taką reprezentację zbioru \( Subwords(x) \), by można było łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy \( z\in Subwords(x) \), co jest równoważne \( Occ(z,x)\ne \emptyset \), jak również rozwiązywać inne problemy tekstowe. Poza tym chcemy, by rozmiar tej reprezentacji był liniowy, podczas gdy rozmiar \( Subwords(x) \) może być kwadratowy. Spośród wielu dobrych reprezentacji najbardziej znanymi są tablice sufiksowe (oznaczane przez \( SUF \)), drzewa sufiksowe i grafy podsłów (nie rozważane w tym module).

Tablice i drzewa sufiksowe

Niech \( x=a_{1}a_{2}\dots a_{n} \) i niech \( x_{n+1}=\# \) będzie specjalnym znakiem leksykograficznie większym od każdego innego symbolu 9w przyszłości będziemy również używać \( x_{n+1}=\# \) jako najmniejszego symbolu).

Oznaczmy przez \( sufiks_{i}=a_{i}a_{i+1}\dots a_{n} \) sufiks tekstu x zaczynający się na pozycji i-tej.

Niech \( SUF[k] \) będzie pozycją, od której zaczyna się k-ty leksykograficznie sufiks x. Sufiks zaczynający się na pozycji \( (n+1) \)-szej nie jest brany pod uwagę.

Ciąg sufiksów posortowany leksykograficznie wygląda następująco:

\( sufix_{SUF[1]} < sufix_{SUF[2]} < sufix_{SUF[3]} < \ldots sufix_{SUF[n]} \)

Rysunek 1: Tablicą sufiksową tekstu \( x\ =\ babaabababba\# \) jest ciąg \( SUF\ =\ [4,\ 2,\ 5,\ 7,\ 9,\ 12,\ 3,\ 1,\ 6,\ 8,\ 11,\ 10] \)

Oznaczmy przez \( lcp[k] \) długość wspólnego prefiksu \( k \)-tego i następnego sufiksu w kolejności leksykograficznej. Na rysunku wartości najdłuższego wspólnego prefiksu między kolejnymi słowami są przedstawione jako zacienione segmenty. Odpowiadają one tablicy \( lcp\ =\ [1,\ 3,\ 4,\ 2,\ 1,\ 0,\ 2,\ 4,\ 3,\ 2,\ 1] \).
Tablica sufiksowa ma następująca ‘’sympatyczną’’ własność: Niech

\( min_{z}=\min\{k : z \mbox{ jest prefiksem } sufiks_{SUF[k]}\} \), \( max_{z}=\max\{k : z \mbox{ jest prefiksem } sufiks_{SUF[k]}\} \).

Wtedy \( Occ(z,x) \) jest przedziałem w tablicy sufiksowej od \( min_{z} \) do \( max_{z} \).

Drzewo sufiksowe jest drzewem, w którym każda ścieżka jest etykietowana kolejnymi symbolami pewnego sufiksu, oraz każdy sufiks \( x \) jest obecny w drzewie. Gdy dwie ścieżki się rozjeżdżają, tworzy się wierzchołek. Mówiąc bardziej formalnie, każdej krawędzi jest przypisane jako etykieta pewne podsłowo \( x \). Krawędzie wychodzące z tego samego węzła różnią się pierwszymi symbolami swoich etykiet (patrz rysunek).

Etykiety są kodowane przedziałami w tekście \( x \): para liczb \( [i,j] \) reprezentuje podsłowo \({a}_i a_{i +1_j}\) (zobacz prawe drzewo na rysunku). Dzięki temu reprezentacja ma rozmiar \( O(n) \). Wagą krawędzi jest długość odpowiadającego jej słowa.

Rysunek 2: Drzewo sufiksowe dla tekstu \( x\ =\ babaabababba \). Na końcu jest dodany znak \( \# \). Końcowe węzły zawierają informację, gdzie zaczyna się sufiks, którym dochodzimy do danego węzła.

Obie reprezentacje pozwalają szybko rozwiązywać problem string-matchingu oraz mają rozmiar liniowy. Niech z będzie wzorcem o długości m, a \( x \) słowem długości n. Z reguły \( m < < n \).

Szukanie podsłów

Pokażemy, jak sprawdzać, czy \( z \) występuje w \( x \).

Używając drzewa sufiksowego (czas \( O(m) \))

Idziemy od korzenia w dół czytając kolejne symbole \( z \), czasami posuwamy się po wewnętrznej etykiecie pewnej krawędzi. Zbiór wystąpień odpowiada zbiorowi liści w poddrzewie węzła, do którego doszliśmy. Jeśli po drodze utknęliśmy i nie dało się dalej schodzić po drzewie, oznacza to, że \( z \notin Subwords(x) \)

Używając tablicy sufiksowej (czas \( O(m \log n) \))

Możemy sprawdzić, czy \( z \) jest prefiksem \( i \)-tego sufiksu w czasie \( O(m) \). Korzystając z tego, wykonujemy rodzaj binarnego szukania. W ten sposób znajdujemy pierwszy sufiks, którego prefiksem jest z. Jeśli jest taki sufiks, to \( z \in Subwords(x) \). W przeciwnym wypadku z nie jest podsłowem x.

Podobnie znajdujemy ostatni sufiks. Zbiór wystąpień odpowiada przedziałowi w tablicy \( SUF \) między obliczonymi pierwszym i ostatnim sufiksem zaczynającym się od z.

Wyznaczanie liczby podsłów

Pokażemy, jak znaleźć liczbę podsłów słowa \( x \) przy pomocy tablicy sufiksowej lub drzewa sufiksowego. Końcowego markera \( \# \) nie traktujemy jako części słowa \( x \). Liczba podsłów jest równa \( |Subwords(x)| \). Jeśli wszystkie symbole słowa są różne to \( |Subwords(x)|={n \choose{2}} \).

Używając drzewa sufiksowego, czas \( O(n) \)

Sumujemy wagi krawędzi drzewa.

Używając tablicy sufiksowej, czas \( O( n) \)

Niech \( SUMA(lcp) \) będzie sumą elementów tablicy \( lcp \). Liczbę podsłów obliczamy jako

\( {n+1\choose{2}}-SUMA(lcp) \)

Pozostawiamy jako ćwiczenie uzasadnienie tego, że liczba podsłów jest poprawnie obliczona (korzystając z drzewa sufisowego lub z tablicy sufiksowej).


Przykład

Dla przykładowego tekstu \( x\ = \) mamy \( |Subwords(x)|=55 \). Proponujemy to wyliczyć z tablicy sufiksowej i drzewa sufiksowego dla\( x \), danego na rysunku. Suma elementów tablicy \( lcp \) wynosi 23. Liczba podsłów to: \( 78-23\ =\ 55 \) Podobnie jak tablicę sufiksową możemy zdefiniować tablicę \( ROT \) odpowiadającą posortowanemu ciągowi wszystkich cyklicznych przesunięć słowa \( x \) (rotacji \( x \)).

Pozostawiamy jako ćwiczenie znalezienie liniowego algorytmu obliczania tablicy \( ROT \), przy założeniu, że mamy liniowy algorytm obliczania tablicy sufiksowej.

Dygresja. Ciekawą klasę słów, dla których tablice \( SUF,\ ROT \) są szczególnie interesujące, stanowią słowa Fibonacciego \( F_n \). W tym szczególnym przypadku załóżmy, że pozycje numerujemy od zera. Dla każdego \( n \) tablica \( ROT \) jest postępem arytmetycznym (modulo długość słowa). Natomiast tablica \( SUF \) jest postępem arytmetycznym, gdy \( n \) jest parzyste.

Słowa Fibonacciego definiujemy następująco:\( F_0=a,\ F_1=ab,\ F_{n+1}\ =\ F_n\cdot F_{n-1} \) Na przykład: \( F_3\ =\ abaab,\ F_4\ =\ abaababa,\ F_5\ =\ abaababaabaab. \) Oznaczmy przez \( SUF_n \) tablicę \( SUF \) dla słowa Fibonacciego \( F_n \); wtedy:

\( SUF_4\ =\ [7\;2\;5\;0\;3\;6\;1\;4], \) \(SUF_5\ =\ [10\;7\;2\;11\;8\;5\;0\;3\;12\;9\;6\;1\;4].\)

Pozostawiamy jako ćwiczenie znalezienie wzoru na \( |Subwords(F_n)| \).

Drzewa sufiksowe =>tablice sufiksowe

W celu znalezienia początkowych pozycji sufiksów w porządku leksykograficznym przechodzimy drzewo sufiksowe metodą DFS, zakładając, że dla każdego węzła lista jego synów jest w kolejności leksykograficznej etykiet krawędzi prowadzących do synów. Wystarczy sprawdzać pierwsze symbole tych etykiet.

Załóżmy, że w liściach mamy początki sufiksów, które do nich prowadzą.

Kolejność odwiedzania liści w naszym przejściu metodą DFS automatycznie generuje elementy tablicy sufiksowej.

Tablice sufiksowe =>drzewa sufiksowe

Pokażemy konstruktywnie następujący istotny fakt:

jeśli znamy tablicę sufiksową i tablicę \( lcp \), to drzewo sufiksowe dla danego tekstu możemy łatwo skonstruować w czasie liniowym.

Przypuśćmy, że \( SUF\ =\ [i_1,i_2,\ldots,i_n] \), a więc:

\( sufiks_{i_1} < sufiks_{i_2} < sufiks_{i_3} < \ldots sufiks_{i_n}. \)

Algorytm Drzewo-Sufiksowe

 T := drzewo reprezentujące sufiks(i_1) (jedna krawędź); 
 for k:=2 to n do 
  wstaw nową ścieżkę o sumarycznej etykiecie sufiks(i_k) do T;


Rysunek 3: Wstawianie kolejnego sufiksu \( sufiks_{i_k} \) do drzewa sufiksowego, przed włożeniem wszystkie krawędzie ścieżki roboczej od \( u \) do korzenia są skierowane w lewo.

Opiszemy w jaki sposób wstawiamy kolejny sufiks \( \beta \) do drzewa. Operacja ta jest zilustrowana na rysunku. Załóżmy, że w każdym węźle drzewa trzymamy długość tekstu, który ten węzeł reprezentuje (jako pełna etykieta od korzenia do węzła).

Niech \( \alpha \) będzie poprzednio wstawionym sufiksem, a \( u \) ostatnio utworzonym liściem.

Wtedy wstawienie \( \beta \) polega na znalezieniu maksymalnego wspólnego prefiksu \( \gamma_1 \) tekstów \( \alpha \), \( \beta \). Niech \( \beta=\gamma_1\cdot \gamma_2 \). Znajdujemy węzeł \( v \) odpowiadający ścieżce od korzenia etykietowanej \( \gamma_1 \).

Kluczowym pomyslem algorytmicznym jest tutaj to, że węzła \( v \) szukamy nie od korzenia, ale od ostatnio utworzonego liścia \( u \). Jeśli takiego węzła \( v \) nie ma (jest wewnątrz krawędzi) to go tworzymy. Następnie tworzymy nowy liść \( w \) odpowiadający sufiksowi \( \beta \), oraz krawędź \( (v,w) \) etykietowaną \( \gamma_2 \).

Z tablicy \( lcp \) odczytujemy długość \( \gamma_1 \).

W celu obliczenia \( v \) posuwamy się ścieżką od \( u \) w górę drzewa, aż znajdziemy węzeł oddalony od korzenia o \( |\gamma| \).

Przechodząc drzewo posuwamy się po węzłach drzewa, przeskakując (w czasie stalym) potencjalnie długie teksty na krawędziach.

Koszt operacji wstawienia jest proporcjonalny do sumy: jeden plus zmniejszenie głębokości nowego liścia w stosunku do starego. Suma tych zmniejszeń jest liniowa. \( \gamma_1 \) jest najdłuższym wspólnym prefiksem słów \( sufiks_{i_{k-1}} \) i \( sufiks_{i_k} \). Kluczowe znaczenie w operacji ma znajomość wartości \( |\gamma_1|= lcp[k-1] \). Wiemy kiedy się zatrzymać idąc do góry od węzła \( u \) w kierunku korzenia.

Lokalnie wykonana praca w jednej iteracji jest zamortyzowana zmniejszeniem się głębokości aktualnego liścia w stosunku do poprzedniego. W sumie praca jest liniowa.

Historia algorytmu jest pokazana dla przykładowego tekstu na rysunkach.

Rysunek 4: Pierwsze 6 iteracji algorytmu Drzewo-Sufiksowe dla tekstu \( babaabababba\# \).

Rysunek 5: Ostatnie 6 iteracji algorytmu Drzewo-Sufiksowe dla tekstu \( babaabababba\# \).

Obliczanie tablicy

Niech \( rank(i) \) będzie pozycją \( sufiks_i \) w porządku leksykograficznym. W naszym przykładowym słowie mamy:

\( rank\ =\ [8,\ 2,\ 7,\ 1,\ 3,\ 9,\ 4,\ 10,\ 5,\ 12,\ 1,\ 6] \)

Niech \( lcp'[k]\ =\ lcp[rank[k]-1] \).

Załóżmy, dla uproszczenia, że \( lcp[0]=0 \) oraz że tekst kończy się specjalnym symbolem Obliczamy tablice \( lcp',\ lcp \) następująco:

Algorytm Oblicz-lcp

for k:=1 to n do 
 oblicz lcp'[k] korzystając z faktu, że lcp'[k] => lcp'[k-1]-1; 
 // koszt iteracji O(lcp'[k]-lcp'[k-1]+const) 
for k:=1 to n do 
 lcp[rank[k]-1] := lcp'[k] \)

Można to zapisać w języku C++ następująco

Algorytm Oblicz-lcp1

for (int i=1; i < =n; i++) R[SUF[i]] = i; 
l = 0; 
for (int i=1; i < =n; i++) 
if (R[i] >; 1) { 
while (x[l+i] == x[l+SUF[R[i]-1]]); 
lcp[R[i]-1] = l;} 
l = max(0, l-1);}

Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód tego, że

\( lcp'[k]\ge lcp'[k-1]-1 \).

Jeśli \( lcp'[k-1]-1=t \), to \( lcp'[k] \) obliczamy sprawdzając symbol po symbolu (od lewej do prawej) zgodność prefiksów odpowiednich słów startując od pozycji \( t \). W ten sposób sumaryczny koszt jest liniowy. W każdej iteracji cofamy się o jeden, a potem idziemy do przodu (sprawdzając kolejne symbole). Jest to analiza typu jeden krok do tyłu i kilka do przodu. Liczba iteracji jest liniowa, więc liczba kroków do tyłu też. Ponieważ odległość do celu jest liniowa, to suma kroków też jest liniowa.

Słownik podsłów bazowych i konstrukcja tablicy sufiksowej w czasie O(n log n)

Opiszemy uproszczoną wersję algorytmu Karpa-Millera-Rosenberga (w skrócie algorytmu KMR) rozwiązywania problemów tekstowych metodą słownika podsłów bazowych. Ustalmy pewnie tekst \( x \) długości \( n \).

Zakładamy w tej sekcji, że dodatkowym symbolem jest \( x_{n+1}=\# \), leksykograficznie najmniejszy symbol. Przez segment \( k \)-bazowy rozumiemy segment tekstu \( x[i..i+2^k-1] \) długości \( 2^k \) lub kończący się na \( x_{n+1} \).

Teoretycznie możemy założyć, że po symbolu \( \# \) mamy bardzo dużo takich symboli na prawo i każdy segment startujący w\( x[1..n] \) ma dokładnie długość \( 2^k \).

Słownik podsłów bazowych (w skrócie DBF(x), od ang. dictionary of basic factors) składa się z \( \log n \) tablic

\( NAZWA_0 \), \( NAZWA_1 \), \( NAZWA_2 \),\( \ldots NAZWA_{\log n} \).

Zakładamy, że \( NAZWA_k[i] \) jest pozycją słowa \( x[i..i+2^k-1] \) na posortowanej liście (bez powtórzeń) wszystkich podsłów długości \( 2^k \) słowa \( x \). Jeśli długość wystaje poza koniec \( x \) to przyjmujemy że są tam (wirtualnie) same symbole \( \# \). Poniżej przedstawiamy przykład słownika podsłów bazowych \( DBF(abaabbaa) \).

Algorytm liczenia tablic Nazwa jest bardzo prosty. Załóżmy od razu, że symbole są ponumerowane leksykograficznie. Wtedy \( NAZWA_0 \) jest zasadniczo równa tekstowi \( x \).

Rysunek6: Słowo rozmiaru \( 2^{k+1} \) otrzymuje najpierw nazwę-kompozycję: kombinacją nazw (będących liczbami naturalnymi z przedziału \( [1..n] \)) dwóch podsłów długości \( 2^k \) .

Opis jednej iteracji \( (transformacja: NAZWA_k\ =>\ NAZWA_{k+1} \))

Dla każdego \( i \) tworzymy nazwę-kompozycję slowa \( x[i..i+2^{k+1}-1] \) jako \( NAZWA_k[i], NAZWA_k[i+2^k] \) Każda taka kompozycja jest parą liczb naturalnych. Sortujemy te pary za pomocą algorytmu radix-sort i w ten sposób otrzymujemy tablicę, która koduje (w porządku leksykograficznym) każdą parę liczbą naturalną (pozycją w porządku leksykograficznym). Wartością \( NAZWA_{k+1}[i] \) jest kod pary \( (NAZWA_k[i],NAZWA_k[i+2^k]) \).

Zauważmy, że tablica sufiksowa odpowiada tablicy \( NAZWA_{\lceil \log n \rceil} \). Możemy to podsumować następująco:
1. słownik DBF(x) możemy skonstruować w czasie \( O(n \log n) \)i pamięci \( O(n \log n) \) (jest to również rozmiar słownika).
2. Tablicę sufiksową możemy otrzymać,stosując algorytm KMR, w czasie \( O(n \log n) \) i pamięci \( O(n) \). (Potrzebujemy pamiętać jedynie ostatnie dwie tablice w każdej iteracji.)

Konstrukcja tablicy SUF w czasie O(n): algorytm KS

Opiszemy teraz błyskotliwy algorytm Karkkainena-Sandersa ( w skrócie KS) będący zoptymalizowaną wersją algorytmu KMR liczenia tablicy sufiksowej. Zauważmy, że algorytm KMR oblicza znacznie więcej niż tablica sufiksowa, ponieważ konstruuje słownik podsłów bazowych wielkości \( n \log n \) (mający liczne inne zastosowania, ale jako całość być może niepotrzebny przy liczeniu tablicy sufiksowej)

Główną częścią algorytmu KS jest obliczanie częściowej tablicy sufiksowej w sposób rekurencyjny. Rozbijmy zbiór pozycji [1..n] tekstu \( x \) na dwa zbiory N, M  :

Zbiór N składa się z co trzeciej pozycji, a M jest zbiorem pozostałych pozycji.

N = {3,6,9,12,15,....}, M = {1,2,4,5,7,8,10,11,...}

Przez \( SUF[M] \), oznaczmy tablicę sufiksową dla pozycji ze zbioru \( M \), podobnie zdefiniujmy \( SUF[N] \).

\( SUF[M] \) daje posortowany ciąg sufiksów zaczynających się na pozycjach ze zbioru \( M \).

Dla początkowego przykładowego tekstu \( x\ =\ babaabababba\# \) mamy

\( M\ =\ \{1,2,4,5,7,8,10,11\}\ \ \ \ \ N\ =\ \{3,6,9,12\} \)

\( SUF[M]\ =\ [4,\ 2,\ 5,\ 7, \ 1, \ 8,\ 11,\ 10]\ \ \ \ SUF[N]\ =\ [ 9,\ 12,\ 3,\ 6,] \)

Sprowadzenie obliczania \( SUF[M] \) do obliczania tablicy sufiksowej rozmiaru \( \frac{2}{3}n \)

Posortujmy leksykograficznie wszystkie podsłowa długości 3 w słowie \( x \) korzystając z radix-sort. Każdemu takiemu słowu przyporządkujmy nazwę będącą jego pozycją w posortowanym leksykograficznie ciągu, oznaczmy \( kod(z) \) otrzymaną nazwę podsłowa długości 3. Zakładamy, że \( x \) kończy się dodatkowo dwoma symbolami \( \# \), ale rozważamy tylko podsłowa zaczynające się w \( x \). Dla uproszczenia załóżmy, że 3 jest dzielnikiem n.

Tworzymy nowe słowo \( compress(x) \) w następujący sposób:

\( y1\ =\ \ kod(a_1a_2a_3)\cdot kod(a_4a_5a_6) \ldots kod(a_{n-2}a_{n-1}a_n) \)

\( y2\ =\ kod(a_2a_3a_4)\cdot kod(a_5a_6a_7) \ldots kod(a_{n-1}a_{n}a_{n+1}) \)

\( compress(x) \ =\ y1 \& \ y2\  \) ; gdzie \( \& \) jest nowym maksymalnym symbolem

Przykład. Weźmy początkowy przykład \( x\ = \ babaababbba\# \), gdzie \( \# \)jest większe niże a,b. Mamy

\( aab \prec aba\prec bab \prec ba\# \prec bba \), Zatem kody tych trójek są kolejno \( 1,\ 2,\ 3,\ 4, \ 5 \).

Oznaczmy\( kod(z)= < z> \). Wtedy

\( y1\ =\ < bab> < aab> < aba> < bba>\ =\ 3\ 1\ 2\ 5  ; \)

\( y2\ =\ < aba> < aba> < bab> < ba\#>\ =\ 2\ 2\ 3\ 4 \)

\( compress(x)\ =\ =\ 3\ 1\ 2\ 5 \ \& \ 2\ 2\ 3\ 4\ \),

Jeśli mamy tablicę sufiksową dla słowa \( compress(x) \), można łatwo obliczyć \( SUF[M] \) w czasie liniowym. Pozostawiamy to jako ćwiczenie.

Algorytm \( {\Large KS} \) (Karkkainen-Sanders)

x':= compress(x);
obliczamy tablicę sufiksową dla x' rekurencyjnie;
obliczamy SUF[M] w czasie liniowym, znając tablicę sufiksową dla x'; 
obliczamy SUF[N] w czasie liniowym (bez rekursji), znając SUF[M]; 
scalamy posortowane ciągi SUF[M], SUF[N] w tablicę sufiksową dla całego słowa x 

Krok 1 algorytmu sprowadza się do radix-sortu, podobnie jak w algorytmie KMR. Kroki 3,4 są proste i ich implementację pozostawiamy czytelnikowi jako ćwiczenie.
Najważniejszy jest krok scalania. Mamy dwie posortowane listy sufiksów i trzeba je scalić w jedną posortowaną listę. Zasadniczym problemem jest implementacja operacji porównania leksykograficznego dwóch (długich) sufiksów w czasie stałym. Jeśli oba sufiksy są typu \( M \) lub oba są typu \( N \), to porównanie jest w czasie stałym, bo mamy posortowane listy takich sufiksów.

Pokażemy na przykładzie kluczową operację porównania sufiksu typu M z sufiksem typu N w czasie stałym.

Przykład

Nierówność \( sufiks_2 < sufiks_{12} \) jest równoważna temu, że zachodzi co najmniej jeden z warunków:

1. \( (a_2 < a_{12}) \)
2. \( \ (a_2=a_{12}, a_3 < a_{13}) \)
3. \( (a_2=a_{12}, a_3=a_{13}, sufiks_4 < sufiks_{14}) \)

Jednakże \( 4,14\in M \), zatem \( sufiks_4 \) i \( sufiks_{14} \), są typu M i można je porównać w czasie stałym.

Niech \( T(n) \) będzie czasem działania algorytmu KS. Zachodzi

\( T(n) \ =\ T(\lceil \frac{2}{3}\cdot n \rceil) + O(n) \)

Rozwiązaniem jest \( T(n)=O(n) \). Mamy więc liniowy algorytm liczenia tablicy sufiksowej. Daje to również liniowy algorytm konstrukcji drzewa sufiksowego.

Istnieje kilka interesujących algorytmów, które konstruują drzewo sufiksowe w czasie liniowym, bez korzystania z tablicy sufiksowej (algorytmy Weinera, McCreighta, Ukkonena). W algorytmach tych współczynnik przy złożoności liniowej wynosi \( \log |A| \), gdzie A jest alfabetem.

Ćwiczenia

Zadanie 1

Dane są teksty x, y. Oblicz najdłuższy tekst \( z \) (oznaczany LCS(x,y) od ang. Longest Common Subword), który jest jednocześnie podsłowem x i y.

Zadanie 2

Niech \( lcp \) będzie tablicą najdłuższych wspólnych prefiksów dla słowa x oraz niech \( SUMA(lcp) \) będzie sumą elementów tablicy \( lcp \). Uzasadnij, dlaczego liczba wszystkich niepustych podsłów x wynosi

\( {n+1\choose{2}}-SUMA(lcp) \)

Zadanie 3

Wyprowadź wzór na \( |Subwords(F_n)| \)

Zadanie 4

Niech \( lcp'[k]\ =\ lcp[rank[k]-1] \). Udowodnij, że \( lcp'[k]\ge lcp'[k-1]-1 \)

Zadanie 5

Opisz liniowy algorytm obliczania tablicę ROT, przy założeniu, że mamy liniowy algorytm obliczania tablicy sufiksowej.

Zadanie 6

Pokaż, że jeśli mamy tablicę sufiksową dla słowa compress(x), to można łatwo obliczyć SUF[M] w czasie liniowym.

Zadanie 7

(Teksty-> Grafy) Dany jet zbiór tekstów długości dwa. Wyznaczyć długość minimalnego tekstu, zawierającego teksty wejściowe.

Zadanie 8

Dany jest zbiór X tekstów binarnych. Sprawdzić czy istnieje nieskończenie wiele słów binarnych nie zawierających żadnego elementu z X jako podsłowo.

Zadanie 9

Udowdnij, że dla słów Fibonacciego kończących się na literę 'a' tablica sufksowa jest postępem arytmetycznym modulo długość słowa.

NP-zupełność

Ten wykład ma charakter wyłącznie informacyjny i nieformalny. Jest poświęcony klasie bardzo użytecznych problemów, dla których nieznane są algorytmy wielomianowe i nie wiadomo, czy takie algorytmy w ogóle istnieją. Rozpoczniemy od podania algorytmu rozwiązującego następujące zadanie:

Dane: Formuła boolowska \( \phi \) w postaci koniunkcji zmiennych lub ich negacji.

Pytanie: Czy formuła \( \phi \) jest spełnialna, tzn. czy istnieje takie wartościowanie zmiennych, dla którego formuła \( \phi \) przyjmuje wartość 1 (Prawda)?

Przykład: Formuła \( x_1\wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge x_1 \) przyjmuje wartość 1 tylko dla wartościowania \( x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1 \).

Łatwo zauważyć, że formuła \( \phi \) (w postaci z powyższego zadania) jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy nie występują w niej jednocześnie zmienna i jej negacja. Ta obserwacja pozwala sformułować bardzo prosty algorytm rozwiązujący nasze zadanie:

Dla każdej zmiennej x z phi sprawdź, czy w phi występują jednocześnie x i neg x. 
Jeśli taka zmienna nie istnieje, to phi jest spełnialna, w 
przeciwnym razie phi nie jest spełnialna.

Sprawny programista bardzo szybo zaprogramuje powyższy algorytm. Musimy tylko sprecyzować, co oznacza sformułowanie dana jest formuła boolowska. Innymi słowy musimy podać rozsądny sposób kodowania formuł. Jednym z możliwych może być następujący sposób kodowania: przyjmujemy, że zmienne występujące w formule są ponumerowane kolejno 1,2,\( \ldots \), formułę kodujemy jako ciąg liczb poddzielanych średnikami. Pierwszą liczbą w ciągu jest liczba \( n \) równa liczbie literałów, czyli wystąpień w formule zmiennych lub ich negacji. W formule z przykładu mamy cztery literały. Po liczbie literałów występuje \( n \) liczb ze zbioru \( \{-n,-(n-1),\ldots,-1,1,2,\ldots, n\} \). Jeśli \( i \)-tym literałem jest zmienna \( x_k \), to za \( i \)-tą spośród tych liczb bierzemy \( k \), jeśli zaś \( i \)-tym literałem jest \( \neg x_k \), to \( i \)-tą liczbą będzie \( -k \).

Kodem przykładowej formuły jest \( 4;1;-2;3;1 \)

W każdym rozsądnym kodowaniu przyjmuje się ponadto, że do kodowania liczb stosujemy dowolny zapis o podstawie co najmniej 2 (najczęściej właśnie o podstawie 2). Zauważmy, że przy takim kodowaniu długość kodu formuły wynosi co najwyżej \( cn\log n \) dla pewnej stałej \( c \). Długość kodu danych będziemy nazywali rozmiarem zadania. W przedstawionym powyżej algorytmie literały są porównywane między sobą. Nawet przy bardzo naiwnej implementacji tego algorytmu liczba takich porównań wyniesie co najwyżej \( n^2 \). Jeśli uwzględnimy, że porównywanie kodów dwóch literałów wymaga \( \log n \) porównań bitów, to liczbę wszystkich operacji da się ograniczyć przez \( n^2\log n \), a idąc dalej możemy powiedzieć, że liczbę operacji wykonywanych przez algorytm da się ograniczyć przez \( r^k \), gdzie \( r \) jest rozmiarem danych, a \( k \) stałą całkowitą większą od 0. (W naszym przypadku za \( k \) można wziąć 3.) W takim przypadku mówimy, że algorytm rozwiązuje zadanie w czasie wielomianowym.

Klasą P nazywamy zbiór tych zadań algorytmicznych, dla których istnieją algorytmy rozwiązujące je w czasie wielomianowym.

Utrudnijmy teraz nasze wyjściowe zadanie.

Powiemy, że formuła boolowska jest w postaci koniunkcyjno-normalnej (z ang. w postaci CNF), jeśli jest koniunkcją formuł (klauzul), z których każda jest alternatywą zmiennych lub ich negacji, być może zdegenerowaną do jednego literału. Formuła jest w postaci \( k \)-CNF, jeśli w każdej klauzuli występuje co najwyżej \( k \) literałów.

Ćwiczenie 1

Pokaż, że każdą formułę boolowską można przekształcić do równoważnej (ze względu na spełnialność) formuły w postaci 3-CNF o długości tylko wielomianowo większej od długości formuły wyjściowej.

Oto przykład formuły w postaci 2-CNF: \( (x_1\vee \neg x_2)\wedge(\neg x_1 \vee x_3)\wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \).

Pokazaliśmy, że zadanie spełnialności formuł w postaci 1-CNF można rozwiązać w czasie wielomianowym. To stwierdzenie pozostaje w mocy także dla formuł w postaci 2-CNF.

Ćwiczenie 2

Zaprojektuj algorytm, który rozwiązuje to zadanie w czasie liniowym, tj. w czasie proporcjonalnym do długości formuły.

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy weźmiemy \( k \geq 3 \). Nie są znane algorytmy, które rozwiązywałyby to zadanie w czasie wielomianowym, nawet dla wielomianów bardzo dużego stopnia, np. 1000. Najlepsze znane algorytmy wymagają czasu co najmniej \( c^r \), gdzie \( c \) jest stałą większą od 1, a \( r \) jest długością kodu formuły. O takich algorytmach mówimy, że działają w czasie wykładniczym. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że nawet na współczesnych komputerach takie algorytmy mają szanse dać wynik w rozsądnym czasie tylko dla danych o bardzo małych rozmiarach. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli dla zadania algorytmicznego znamy tylko rozwiązania działające w czasie wykładniczym, to zadanie to jest praktycznie algorytmicznie nierozwiązywalne.

Jaką interesującą własność ma jeszcze zadanie spełnialności formuł boolowskich? Gdyby ktoś chciał przekonać nas, że dana formuła jest spełnialna wystarczy, żeby podał odpowiednie wartościowanie zmiennych. Zauważmy, że rozmiar takiego wartościowania nie jest większy od długości formuły. Mając takie wartościowanie, w czasie wielomianowym można obliczyć odpowiadającą mu wartość logiczną formuły. Jeśli tą wartością jest 1 (Prawda), to formuła jest spełnialna. Wartościowanie, dla którego formuła jest spełnialna, nazywamy świadectwem spełnialności. Algorytm, który sprawdza spełnialność formuły dla danego wartościowania, nazywamy algorytmem weryfikacji. Innymi słowy, algorytmu weryfikacji można użyć do wykazania w czasie wielomianowym, że dana formuła jest spełnialna, jeżeli tylko istnieje i dane jest odpowiednie świadectwo.

Klasą NP nazywamy zbiór tych zadań algorytmicznych, które można weryfikować w czasie wielomianowym. Skróty P i NP pochodzą z angielskiego, odpowiednio, polynomial time i nondeterministic polynomial time. Niedeterminizm dotyczy pochodzenia świadectwa, ponieważ nie żąda się podania metody jego konstrukcji.

Łatwo zauważyć, że każde zadanie z P należy do NP, ponieważ zadanie takie można zawsze rozwiązać w czasie wielomianowym i do weryfikacji nie potrzebujemy żadnego świadectwa. Zatem \( P \subseteq NP \), a problem P=NP, to problem

Czy \( P \ne NP \)?

Do klasy NP należą tysiące ważnych, praktycznych zadań algorytmicznych, o których nie wiadomo, czy należą do P. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu takiemu zadaniu.

Dane: Nieskierowany graf \( G=(V,E) \) oraz liczba naturalna \( k \).

Pytanie: Czy w \( G \) istnieje klika rozmiaru \( k \), tzn. czy w \( G \) istnieje podgraf \( k \)-wierzchołkowy, w którym każda para różnych wierzchołków jest połączona krawędzią?

Problem kliki z pewnością należy do NP. Dla danego \( k \)-elementowego podzbioru wierzchołków (świadectwa) można łatwo w czasie wielomianowym, zależnym tylko od rozmiaru grafu, sprawdzić, czy wierzchołki te tworzą klikę. Pokażemy teraz, że gdybyśmy w czasie wielomianowym potrafili rozwiązać zadania spełnialności, to także w czasie wielomianowym można by rozwiązać zadanie kliki. W tym celu zadanie kliki sprowadzimy do zadania formuł boolowskich.

Dla każdego wierzchołka \( v\in V \) wprowadzamy \( k \) zmiennych boolowskich \( x_1^v \), \( x_2^v \),\( \ldots \), \( x_k^v \). Zmienna \( x_i^v \) intuicyjnie mówi, że wierzchołek \( v \) jest \( i \)-tym wierzchołkiem w poszukiwanej klice. Skonstruujemy formułę \( \phi \), która jest koniunkcją trzech formuł \( \phi_1, \phi_2 \) i \( \phi_3 \). Oto intuicyjne znaczenie i formalne definicje tych formuł:

 • \( \phi_1 = \) dla każdego \( i \), \( 1\leq i \leq k \), istnieje co najmniej jeden wierzchołek \( u \in V \), który jest \( i \)-tym wierzchołkiem w klice.
  • \( \phi_1 = \bigwedge_{i = 1}^k(\bigvee_{v\in V} x_i^v). \)
 • \( \phi_2 = \) dla każdego \( i \), \( 1\leq i \leq k \), żadne dwa wierzchołki nie są jednocześnie \( i \)-tymi wierzchołkami w klice.
  • \( \phi_2 = \bigwedge_{i=1}^k\bigwedge_{u,v\in V, u\ne v} (\neg x_i^u \vee \neg x_i^v). \)
 • Dla każdej pary \( u, v \), jeśli \( u \)-\( v \) nie jest krawędzią w grafie, to \( u \) i \( v \) nie są jednocześnie w klice.
  • \( \phi_3 = \bigwedge_{u\mbox{--}v\not \in E} \bigwedge_{1\leq i,j \leq k} (\neg x_i^u \vee \neg x_j^v). \)

Pozostawiamy czytelnikowi wykazanie, że formuła \( \phi \) jest spełnialna wtedy i tylko wtedy, gdy w grafie \( G \) istnieje klika rozmiaru \( k \). Łatwo zauważyć, że rozmiar powstałej formuły jest wielomianowo zależny od rozmiaru grafu, a samą formułę można skonstruować w czasie wielomianowym. W tym przypadku mówimy, że zadanie kliki jest redukowalne w czasie wielomianowym do zadania spełnialności. W 1971 roku R. Cook udowodnił, że każde zadanie z NP można w czasie wielomianowym zredukować do zadania spełnialności pewnej formuły boolowskiej. Zadanie, które należy do klasy NP i do którego można zredukować w czasie wielomianowym każde inne zadanie z NP nazywamy zadaniem NP-zupełnym. W tym sensie zadanie spełnialności jest NP-zupełne. Pozostawiamy czytelnikom pokazanie, że zadanie kliki jest też NP-zupełne. W tym celu wystarczy pokazać wielomianową redukcję zadania spełnialności do zadania kliki. Rozwiązanie dowolnego zadania NP-zupełnego w czasie wielomianowym pozwalałoby rozwiązywać w czasie wielomianowym każde zadanie z NP.

Pojęcie klasy P wprowadzili niezależnie Cobham i Edmonds w połowie lat sześćdziesiątych. Edmonds wprowadził też pojęcie klasy NP i jako pierwszy sformułował pytanie, czy P \( \ne \) NP. Metoda redukcji pochodzi od Karpa, który przy jej pomocy pokazał, że wiele ważnych zadań kombinatorycznych jest NP-zupełnych.

Ćwiczenia

Zawartość ćwiczeń z ASD

Ćwiczenia 1: poprawność i złożność algorytmu

Zadanie 1 (Potęgowanie binarne)

Zaprojektuj algorytm, który dla danych nieujemnej liczby całkowitej \( \displaystyle n \) i liczby całkowitej \( \displaystyle a \), policzy wartość \( \displaystyle a^n \). Przyjmij za operację dominującą mnożenie dwóch liczb całkowitych i w tym modelu:

 1. zaproponuj algorytm działający w czasie \( \displaystyle O(\log n) \),
 2. udowodnij poprawność swojego algorytmu metodą niezmienników.

Zadanie 2 (Liczby Fibonacciego)

Liczby Fibonacciego definiuje się jak następuje:
\( \displaystyle F_0 = 0, F_1 = 1 \),
\( \displaystyle F_n = F_{n-2} + F_{n-1} \), dla \( \displaystyle n > 1 \).
Dla danej nieujemnej liczby całkowitej \( \displaystyle n \), należy policzyć liczbę \( \displaystyle F_n \). Za operacje dominujące przyjmujemy operacje arytmetyczne - dodawanie, odejmowanie lub mnożenie dwóch liczb całkowitych.

 1. Ile dodawań wykonamy obliczając \( \displaystyle F_n \) rekurencyjnie?
 2. Zastosuj metodę programowania dynamicznego (tablicowania wcześniej policzonych wyników) do policzenia \( \displaystyle F_n \) w czasie \( \displaystyle O(n) \).
 3. Wiadomo, że
 4. \[
  \left[ \begin{array}{c}
  F_{n+1}\\
  F_n
  \end{array} \right]
  =
  \left[ \begin{array}{cc}
  1 & 1\\
  1 & 0 \end{array} \right]
  \left[ \begin{array}{c}
  F_n\\
  F_{n-1}
  \end{array} \right].
  \]
  Wykorzystaj powyższy fakt do zaproponowania algorytmu obliczania \( \displaystyle F_n \) w czasie \( \displaystyle O(\log n) \).

Zadanie 3 (Pary liczb)

Dana jest dodatnia liczba całkowita \( \displaystyle n \), uporządkowana niemalejąco tablica dodatnich liczb całkowitych \( \displaystyle A[0..n-1] \) oraz dodatnia liczba całkowita \( \displaystyle C \). Zaprojektuj efektywny algorytm wyznaczenia najliczniejszego zbioru rozłącznych par elementów tablicy \( \displaystyle A \) takich, że suma elementów w każdej parze jest nie większa niż \( \displaystyle C \). Uzasadnij poprawność swojego algorytmu i dokonaj analizy jego złożoności obliczeniowej.

Zadanie 4 (Inwersje I)

Niech \( \displaystyle A[0..n-1] \) będzie tablicą (ciągiem) liczb całkowitych. Parę indeksów \( \displaystyle (i,j) \), \( \displaystyle 0 \le i < j < n \), nazwiemy inwersją tablicy \( \displaystyle A \) wtedy i tylko wtedy, gdy \( \displaystyle A[i] > A[j]. \)

 1. Jaka może być najmniejsza, a jaka największa liczba inwersji w tablicy \( \displaystyle A \)?.
 2. Przy założeniu, że w tablicy \( \displaystyle A \) zapisano permutację liczb od \( \displaystyle 0, 1, \ldots, n-1 \), zaproponuj algorytm typu "dziel i rządź" wyznaczający liczbę inwersji w \( \displaystyle A \) w czasie \( \displaystyle O(n\log n) \). Uzasadnij poprawność i dononaj analizy złożoności obliczeniowej zaproponowanego algorytmu.
 3. Zaproponuj algorytm programowania dynamicznego, który dla danych liczb całkowitych \( \displaystyle k, n \) takich, że \( \displaystyle n > 0, 0 \le k \le \frac{n(n-1)}{2} \), obliczy liczbę permutacji liczb \( \displaystyle 0, 1, \ldots, n-1 \), które zawierają dokładnie \( \displaystyle k \) inwersji.

Zadanie 5 (Inwersje II)

Niech \( \displaystyle A[0..n-1] \) będzie \( \displaystyle n\)-elementowym ciągiem liczbowym. Wektorem inwersji dla ciągu \( \displaystyle A \) nazywamy tablicę \( \displaystyle B[0..n-1] \) taką, że \( \displaystyle B[j] = |\{0 \le i < j: B[i] > B[j]\}| \).

 1. Udowodnij, że istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość pomiędzy permutacjami \( \displaystyle A[0..n-1] \) liczb \( \displaystyle 0, 1, \ldots, n-1 \), a wektorami \( \displaystyle B[0..n-1] \) takimi, że \( \displaystyle 0 \le B[j] < j+1 \), dla \( \displaystyle j = 0, 1, \ldots, n-1 \).
 2. Dane są, dodatnia liczba całkowita \( \displaystyle n \) oraz wektor (inwersji) \( \displaystyle B[0..n-1] \), \( \displaystyle 0 \le B[j] < j+1 \), dla \( \displaystyle j = 0, 1, \ldots, n-1 \). Zaprojektuj algorytm, który w czasie \( \displaystyle O(n\log n) \) znajdzie permutację \( \displaystyle A[0..n-1] \) liczb \( \displaystyle 0, 1, \ldots, n-1 \), dla której wektorem inwersji jest \( \displaystyle B \).

Ćwiczenia 2: sortowanie, część I

Zadanie 1 (Algorytm Shella)

 1. Udowodnij, że jeżeli dwuwymiarową tablicę liczbową, posortowaną niemalejąco kolumnami, posortujemy wierszami, to nadal będzie ona posortowana kolumnami.
 2. Niech \( \displaystyle A[1..n] \) będzie tablicą liczb całkowitych i niech \( \displaystyle h \) będzie dodatnią liczbą całkowitą. Powiem, że \( \displaystyle A \) jest \( h \)-posortowana, jeżeli dla każdego \( \displaystyle i = 1, \ldots, n - h \), \( \displaystyle A[i] \le A[i+h]\). Algorytm \(h\)-sortowania nazywamy każdy algorytm, który sortuje niemalejąco i niezależnie wszystkie podtablice \( \displaystyle A[i], A[i+h], A[i+2h], \ldots \), dla \( \displaystyle i = 1, 2, \ldots, \min( n, h)\). Udowodnij, że jeżeli \(h_2\)-posortujemy \(h_1\)-posortowaną tablicę \( A \), to będzie ona nadal \(h_1\)-posortowana.
 3. Niech \( k \) będzie dodatnią liczbą całkowitą i niech \( h_1, h_2, \ldots, h_k \) będzie malejącym ciągiem dodatnich liczb całkowitych, w którym \( h_k = 1\). Rozważmy następujący algorytm sortowania:

  for i := 1 to k do
  \( \mbox{ }\) wykonaj \( h_i \)-sortowanie algorytmem sortowania przez wstawianie, niezależnie na każdym podciągu;

  Udowodnij, że powyższy algorytm sortuje.

 4. Załóżmy, że tablica \( A \) jest jednocześnie 2- i 3-posortowana. Ile wynosi maksymalna liczba inwersji w takiej tablicy?
 5. Zanalizuj złożoność algorytmu Shella przy założeniu, że ciąg \( h_1, h_2, \ldots, h_k \) składa się ze wszystkich liczb postaci \( 2^p3^q \) i mniejszych od \( n \), gdzie \( p \) i \( q \) są nieujemnymi liczbami całkowitymi.

Zadanie 2 (Przesunięcie cykliczne w miejscu)

Dana jest \(n\)-elementowa tablica \(A[1..n]\) oraz liczba całkowita \(k \in [1..n] \). Zaproponuj liniowy algorytmy przesunięcia cyklicznego elementów tablic \( A \) o \( k \) pozycji w lewo.

Przykład: ciąg \( [1,2,3,4,5] \) przesunięty cyklicznie o 2 w lewo ma postać \( [3,4,5,1,2] \).

Zadanie 3 (Proste scalanie w miejscu)

Dane są dodatnie liczby całkowite \( k, n \), \( k \le n\), oraz tablica liczb całkowitych \( A[1..n] \) taka, że podtablice \( a[1..k] \) i \( a[k+1..n] \) są uporządkowane nie malejąco. Przy założeniu, że \( k = O(\sqrt n) \) zaproponuj algorytm sortowania tablicy (scalania dwóch ciągów uporządkowanych) \( A \) w miejscu i w czasie \(O(n)\).

Zadanie 4 (Sortowanie blokowe)

Niech \( \displaystyle A[1..n] \) będzie tablicą liczb całkowitych. Przyjmijmy, że \( \displaystyle n = r^2 \) dla pewnego naturalnego \( r \). Zawartość tablic \( A \) traktujemy jako zapis \( r \) rekordów (bloków). Każdy rekord-blok zajmuje spójny fragment tablicy od pozycji \( (i-1)r+1 \) do pozycji \( ir \), dla pewnego \( i \in [1..r] \). Kluczem w rekordzie jest ostatni element bloku. Zaproponuj sortowanie rekordów względem ich kluczy. Twój algorytm powinien działać w miejscu i w czasie liniowym. Kolejność elementów w rekordzie nie może ulec zmianie.

Zadanie 5 (Scalanie w miejscu)

Dane są dodatnie liczby całkowite \( k \le n \) oraz tablica liczb całkowitych \( A[1..n] \) taka, że podtablice \( A[1..k] \) i \( A[k+1..n] \) są uporządkowane nie malejąco. Zaproponuj algorytm sortowania tablicy (scalania dwóch ciągów uporządkowanych) \( A \) w miejscu i w czasie \(O(n)\).

Zadanie 6 (Sortowanie w miejscu i stabilnie)

Zaproponuj algorytm, który sortuje \(n\)-elementowe ciągi zer i jedynek w czasie \( O(n\log n)\), w miejscu i stabilnie.

Zadanie 7 (Sortowanie optymalne 5 elementów)

Zaproponuj algorytm sortujący za pomocą minimalnej liczby porównań ciągi 5-elementowe.

Ćwiczenia 3: sortowanie, część II

Zadanie 1 (HeapSort - budowa kopca)

Udowodnij, że koszt budowy kopca w algorytmie HeapSort jest liniowy.

Zadanie 2 (HeapSort - łamigłówka)

Podaj zawartość tablicy 7-elementowej, dla której algorytm HeapSort wykona największą liczbę porównań.

Zadanie 3 (QuickSort - analiza, model losowej permutacji)

Rozważamy wersję algorytmu QuckSort, w którym podział jest dokonywany za pomocą poniższego algorytmu:

1 Partition(l,r)::
2 begin
3   v := a[l]; i := l; j := r+1;
4   repeat
5   //Niezmiennik: dla każdego k=l,l+1,...,i, a[k] <=  v,
6   //       dla każdego k=j,j+1,...,r+1, a[k] >= v,
7   //       j-i >= -1.  
8     repeat i := i+1 until a[i] >= v;
9     repeat j := j-1 until a[j] <= v;
10    if i < j then 
11     a[i] :=: a[j]; 
12  until i >= j;
13  a[l] := a[j]; a[j] := v; 
14  return j
15 end;
 1. Udowodnij, że jeżeli podtablica \( a[l..p] \) jest losową permutacją zawartych w niej elementów (każda permutacja jest jednakowoprawdopodobna), to podtablice \( a[l..j-1] \) i \( a[j+1..r] \) są też losowymi podtablicami zawartych w nich elementów.
 2. Przyjmijmy bez straty ogólności, że faza podziału kosztuje dokładnie \( p-l+2 \) porównań, przy \( p > l \). Uzasadnij, że następujące równanie jest równaniem na oczekiwaną liczbę porównań wykonywanych w algorytmie QuickSort.
  \( \displaystyle A(0) = 0, A(1) = 1 \),
  \( \displaystyle A(n) = n + 1 + \frac{1}{n}\sum_{s = 1}^n (A(s-1) + A(n-s)) \), dla \( \displaystyle n > 1 \).
 3. Rozwiąż powyższe równanie rekurencyjne.

Zadanie 4 (Średnia liczba porównań - dolne ograniczenie)

Udowodnij, że średnia liczba porównań niezbędnych do posortowania ciągu \( n \)-elementowego w modelu losowej permutacji wynosi co najmniej \( n\log n - 1.45n \).

Ćwiczenia 4: sortowanie "liniowe", selekcja

Zadanie 1 (sortowanie liczb całkowitych z ograniczonego przedziału)

Zaproponuj algorytm, który w czasie liniowym sortuje \( n \) liczb całkowitych z przedziału \( [0..n^3] \).

Zadanie 2 (izomorfizm drzew)

Zaproponuj algorytm, który w czasie liniowym sprawdzi, czy dane dwa \( n \)-wierzchołkowe drzewa są izomorficzne.
Wskazówka: udowodnij, że zadanie to można w czasie liniowym zredukować do zadania testowania izomorfizmu drzew ukorzenionych. Mając dwa drzewa z korzeniami przetwarzaj je poziomami, poczynając od poziomu na największej głębokości, sprawdzając, czy na każdym poziomie jest taka sama liczba drzew parami izomorficznych.

Zadanie 3 (wyznaczanie minimum)

Udowodnij, że każdy algorytm wyznaczający minimum w zbiorze \( n \)-elementowym za pomocą porównań, wymaga wykonania w pesymistycznym przypadku co najmniej \( n-1\) porównań.

Zadanie 4 (\( k \)-ty co do wielkości )

Zaproponuj algorytm wyznaczania elementu drugiego co do wielkości w zbiorze \( n \)-elementowym za pomocą co najwyżej \( n + \lceil \log n \rceil - 2 \) porównań. Uogólnij ten algorytm na algorytm znajdowania elementu \(k\)-tego co do wielkości za pomocą co najwyżej \(n- k + (k-1)\lceil \log (n-k+2) \rceil \) porównań.

Zadanie 5 (drugi co do wielkości - dolna granica)

Udowodnij, że każdy algorytm wyznaczający element drugi co do wielkości w zbiorze \( n \)-elementowym za pomocą porównań, wymaga wykonania w pesymistycznym przypadku co najmniej \( n + \lceil \log n \rceil - 2 \) porównań.
Wskazówka: pokaż, że każdy algorytm wyznaczający element drugi co do wielkości w pesymistycznym przypadku porównuje element minimalny z innymi co najmniej \( \lceil \log n \rceil \) razy.

Zadanie 6 (selekcja Hoare'a - analiza, model losowej permutacji)

Dokonaj analizy oczekiwanej złożoności obliczeniowej algorytmu selekcji Hoare'a w modelu losowej permutacji.

Ćwiczenia 5: zadania powtórkowe, część I

Poniżej zamieszczono zadania z pierwszych klasówek z ASD w latach 2007-2009. Niektóre zadania zawierają treści jeszcze nie poruszane na wykładzie i ćwiczeniach, ale dla pełności obrazu zawarto te klasówki w całości.


Klasówka 1
19.XII.2009

Zadanie 1 [8 punktów]

Dana jest tablica \(n \times n\), \(n > 1\), w której w każde pole wpisano liczbę całkowitą. Chcemy przejść z dolnego lewego rogu (z \( (1,1) \) ) do górnego prawego rogu (do \( (n,n) \) ) i wrócić, idąc w drodze z \( (1,1) \) zawsze w prawo lub w górę, a z powrotem - w lewo lub w dół. Z danego pola można przejść tylko na pola sąsiednie (współrzędne różnią się o 1 na dokładnie jednej pozycji). Żadne pole nie może się pojawić na całej trasie (czyli tam i z powrotem) więcej niż raz, poza polem (1,1), które pojawia się na początku i na końcu trasy. Zaprojektuj algorytm znajdowania najtańszej trasy, czyli takiej, na której suma wartości pól jest najmniejsza.

Zadanie 2 [7 punktów]

Niech \( n \) będzie liczbą całkowitą większą od 1, a \( X = \{ (x,y): x = 0, 1, \ldots, n-1, y = 0, 1, 2, 3, 4 \}\) zbiorem punktów na płaszczyźnie. Danych jest \( n \) różnych prostych, z których każda przechodzi przez dwa różne punkty ze zbioru \( X \), różniące się zawsze pierwszą współrzędną. Każda prosta zadana jest przez parę punktów \( [(x1,y1),(x2,y2)] \), \( x1 < x2 \). Zaprojektuj algorytm, który w czasie liniowym posortuje wszystkie proste niemalejąco względem ich kątów nachylenia do osi OX.

Zadanie 3 [5 punktów]

Podaj permutację liczb \( 1, 2, \ldots, 7 \), dla której algorytm HeapSort wykona największą liczbę porównań. Uwaga: należy wziąć pod uwagę obie fazy algorytmu – budowę kopca i właściwe sortowanie; poprawianie kopca odbywa się zawsze przez przesiewanie stosownego elementu w dół kopca; sortujemy rosnąco.

Uwaga: uzasadnij poprawność swoich rozwiązań oraz przeprowadź analizę złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów; każde zadanie rozwiązujemy na oddzielnej kartce.


Klasówka 1
21.11.2008

Zadanie 1 [5 punktów]

Oto możliwa implementacji procedury Partition w algorytmie QuickSort:

procedure Partition(le,pr: integer);
{ 1<=le<=pr<=n; a[pr+1] >= max(a[le..pr]) }
var
  i, j, s, v: integer;
begin
  if le < pr then
  begin
   s := (le + pr) div 2; v := a[s]; a[s] := a[le];
   i := le; j := pr+1;
   repeat
     repeat i := i+1 until a[i] >= v;
     repeat j := j -1 until a[j] <= v;
     if i < j then a[i] :=: a[j]; {zamiana wartości zmiennych}
   until j <= i;
   a[le] := a[j]; a[j] := v
 end
end;

a) Podaj zawartość tablicy \( a[1..n] \) dla \( n = 7 \) - permutację liczb \(1, 2, \ldots, n \), dla której algorytm QuickSort z powyższą procedurą Partition wykona:

 1. najmniejszą liczbę porównań [1 punkt]
 2. największą liczbę porównań [2 punkty]

b) Podaj zawartość tablicy \( a[1..n] \) dla \( n = 15 \) - permutację liczb \( 1, 2, \ldots, n \), dla której algorytm HeapSort buduje kopiec (pierwsza faza algorytmu) za pomocą

 1. najmniejszej liczby porównań [1 punkt]
 2. największej liczby porównań [1 punkt]

Odpowiedzi uzasadnij.
Uwaga: porównania dotyczą elementów tablicy \( a\), interesuje nas sortowanie w porządku niemalejącym.

Zadanie 2 [8 punktów]

Zaproponuj wzbogacenie kopca zupełnego w taki sposób, żeby efektywnie w czasie zamortyzowanym wykonywane były operacje: Min, DeleteMin, Insert, CountMin. Ostatnia operacja polega na podaniu aktualnej liczby elementów w kopcu o wartości równej Min. Przeprowadź analizę kosztu (zamortyzowanego) wykonania poszczególnych operacji.

Zadanie 3 [7 punktów]

Zaproponuj sposób wykonania operacji Inc(L) dla licznika Fibonacciego L w taki sposób, żeby po wykonaniu \(n\)-tej operacji wartość liczby \( n \) zapisanej w liczniku wynosiła \( L[0]*F_0 + L[1]*F_1 + L[2]*F_2 + \ldots \), gdzie \( L[i] \) to wartość \(i\)-tego bitu w liczniku, \( F_i \), to \( i \)-ta liczba Fibonacciego (\( F_0 = 0, F_1 = 1 \)). Operacje elementarne w rozwiązaniu, to zmiana wartości jednego bitu i odczytanie wartości jednego bitu. Zaproponuj rozwiązanie z jak najmniejszym kosztem zamortyzowanym. Dokonaj analizy kosztu zamortyzowanego metodą funkcji potencjału. Możesz założyć, że licznik jest początkowo wyzerowany.


Klasówka 1
19.XII.2007

Zadanie 1 [5 punktów]

Opracuj strukturę danych, która pozwala wykonywać następujące operacje:

 • Ini(\(k\)):: inicjacja struktury danych i ustalenie długości krotek liczb całkowitych na \( k \)
 • Insert(\( < a_1, a_2, \ldots, a_k > )\):: dodaje do struktury krotkę \( < a_1, a_2, \ldots, a_k > \)
 • Min:: podaje najmniejszą leksykograficznie krotkę w strukturze
 • ExtractMin:: usuwa najmniejszą leksykograficznie krotkę ze struktury

W Twoim rozwiązaniu operacje Insert i ExtractMin powinny by wykonywane w czasie \( O(\log n + k)\).

Zadanie 2 [5 punktów]

Udowodnij, że jeśli algorytm sortujący tablicę \( A[1..n] \) porównuje i zamienia wyłącznie elementy odległe co najwyżej o 2007 (tzn. jeśli porównuje \( A[i] \) z \( A[j] \), to \(|i-j| \le 2007\)), to jego pesymistyczny czas działania jest co najmniej kwadratowy.

Zadanie 3 [5 punktów]

Zaproponuj implementację następujących operacji na tablicy liczb naturalnych \(T[0..n+1]\), początkowo wypełnionej zerami, w taki sposób, żeby ich koszt zamortyzowany był stały.

 • Inc(\(i\)):: \( T[i] := T[i] + 1 \) // zawsze \( 0 < i < n+1 \)
 • BlockDec(\( i \)):: Jeśli \(T[i]=0\) nic nie rób. W przeciwnym przypadku znajdź najbliższy indeks \(j\) taki, że \(T[i] \ne T[j]\) (jeśli są dwa takie indeksy wybieramy mniejszy z nich). Dla każdego \(k\) pomiędzy \(i\) oraz \(j\) wykonaj \(T[k] := T[k] – 1\)
 • Zadanie 4 [5 punktów]

  Udowodnij, że dla każdego naturalnego \( n \) istnieje drzewo czerwono-czarne o co najmniej \( n \) wierzchołkach, które nie jest AVL-drzewem.

Ćwiczenia 6: najkrótsze ścieżki, kolejki priorytetowe, koszt zamortyzowany

Zadanie 1

\(d\)-kopcem typu MIN, \( d \ge 2\), nazywamy zupełne drzewo \(d\)-arne z kluczami rozmieszczonymi w porządku kopcowym typu MIN.

 • Zaproponuj wydajną implementację \(d\)-kopca w tablicy i dokonaj analizy złożoności obliczeniowych operacji kolejki priorytetowej: Build, Min, DeleteMin i DecreasKey.
 • W jaki sposób dobrać \(d\), żeby dostać jak najszybszą implementację algorytmu Dijkstry w zależności od liczby krawędzi.
 • Zadanie 2

  Drzewem lewicowym nazywamy drzewo binarne, w którym dla każdego wierzchołka długość skrajnie prawej ścieżki w jego lewym poddrzewie jest nie mniejsza od długości skrajnie prawej ścieżki w jego prawym poddrzewie. Kopcem lewicowym typu MIN nazywamy drzewo lewicowe z kluczami rozmieszczonym w porządku kopcowym typu MIN.
  Zaproponuj efektywne implementacje operacji kolejki priorytetowej (Build, Min, DeleteMin, DecraseKey) z użyciem kopców lewicowych.

  Zadanie 3

  Dana jest rodzina \(n\) niepustych podzbiorów zbioru \( \{1, 2, \ldots, n \}\), z których każdy to całkowitoliczbowy przedział postaci \([i,j]\), \(i \le j\). Zaprojektuj efektywny algorytm sprawdzania, czy zadana rodzina posiada system różnych reprezentantów, a jeśli tak, to podaje jeden z nich.

  Zadanie 4

  W algorytmie Dijkstry ciąg wartości otrzymywanych w wyniku wywołań funkcji Min jest niemalejący. Wykorzystaj ten fakt i zaproponuj implementację implementację algorytmu Dijkstry w czasie \( O(m + kn) \), gdy wagi krawędzi są liczbami całkowitym z przedziału \( [1..k ] \).

  Zadanie 5: rozgłaszanie w drzewie

  Dane jest drzewo z wyróżnionym wierzchołkiem \(s \) - źródłem rozgłaszania.

 • Zaprojektuj efektywny algorytm obliczający optymalny ze względu na czas schemat rozgłaszania ze źródła \( s \). Rozgłaszanie jest synchroniczne. W jednym takcie węzeł znający informację źródłową - na początku zna ją tylko źródło - może ją przesłać do co najwyżej 1 sąsiada. Celem jest rozesłanie informacji ze źródła do wszystkich węzłów w drzewie.
 • Zaprojektuj algorytm, który w czasie liniowym wyznaczy najlepsze źródło rozgłaszania w drzewie - tzn. taki węzeł, dla którego czas rozgłaszania w drzewie jest najmniejszy.
 • Ćwiczenia 7: kolejki priorytetowe, koszt zamortyzowany - część 2

  Zadanie 1 (symulacja kolejki dwoma stosami)

  Opracuj sposób implementacji kolejki typu FIFO z pomocą dwóch stosów w taki sposób, żeby zamortyzowany koszt operacji stosowych był stały. Dokonaj analizy kosztu metodami księgowania i funkcji potencjału.

  Zadanie 2 (stos w tablicy dynamicznej)

  Reprezentujemy stos w dynamicznej tablicy \(S[1..n]\), gdzie \(n = 2^m\), dla pewnego całkowitego \(m \ge 0 \). Poszczególne operacje implementujemy następująco:

  1 Ini:: //wykonywana tylko raz
  2 begin
  3   New(S[1..1]);
  4   n := 1; k := 0;
  5 end;
  1 Push(e)::
  2 begin
  3   if k = n then
  4   begin
  5     New(T[1..2*n]);
  6     for i := 1 to n do T[i] := S[i];
  7     dispose(S);
  8     n := 2*n;
  9     S := T
  10  end;
  10  k := k + 1;
  11  S[k] := e
  12 end;
  1 Pop::
  2 begin
  3   if k > 0 then
  4   begin
  5     e := T[k];
  6     k := k - 1
  7   end;
  8   if (n > 2) and (k = n/4) then
  10  begin
  11    New(T[1..n/2]); 
  12    for i := 1 to k do T[i] := S[i];
  13    dispose(S);
  14    S := T;
  15    n := n/2
  15  end;
  10  return e
  11 end;

  Załóżmy, że operacje alokacji i zwalniania pamięci wykonują się w czasie stałym. Zanalizuj koszt zamortyzowany operacji Push i Pop metodami księgowania i funkcji potencjału.

  Zadanie 3

  Dany jest spójny graf nieskierowany \(G=(V,E)\) z dodatnimi, całkowitoliczbowymi wagami na krawędziach oraz wyróżnione wierzchołki \( s \) i \( t \). Zaprojektuj algorytm, który spośród najlżejszych ścieżek pomiędzy \( s \) i \( t \) wyznaczy jedną, z najmniejszą liczbą krawędzi.

  Zadanie 4

  Dokonaj analizy kosztu pesymistycznego operacji DeleteMin, Insert oraz DecreaseKey na kopcach Fibonacciego.

  Zadanie 5

  Dokonaj analizy kosztu zamortyzowanego poszczególnych operacji w przypadku, gdy operacja DecreaseKey polega tylko na odcięciu węzła ze zmniejszanym kluczem od jego ojca i umieszczeniu go wraz ze swoim poddrzewem na liście korzeni.

  Ćwiczenia 8: drzewa wyszukiwań binarnych

  Zadanie 1 (rotacje)

  Danych jest \(n\) par liczb całkowitych, które się parami różnią na każdej pozycji. Pierwsze elementy para to klucze, drugie to priorytety.

  • Wykaż, że istnieje dokładnie jedno drzewo binarne, które jest drzewem wyszukiwań binarnych ze względu na klucze i jednocześnie kopcem typu MAX ze względu na priorytety.
  • Niech \( T \) będzie wyszukiwań drzewem binarnych ze względu na klucze. Opisz konstrukcję ciągu rotacji o długości \(O(n)\), które należy wykonać, żeby przekształcić drzewo \(T\) w drzewo BST, które będzie jednocześnie kopcem binarnym typu MAX ze względu na priorytety.
  • Zaproponuj algorytm, który w czasie liniowym znajdzie ciąg rotacji, o którym mowa w poprzednim punkcie
  • .

  Zadanie 2 (AVL-drzewa)

  • Opisz sposób wykonywania operacji Delete dla AVL-drzew
  • Do początkowo pustego AVL-drzewa wstawiamy kolejno elementy pewnej permutacji liczb \(1, 2, \ldots, n\). Dla \( n = 12 \) podaj permutacje dla których uzyskamy odpowiednio najniższe i najwyższe AVL-drzewo.
  • Podaj przykład AVL-drzewa, w którym usunięcie klucza wymaga \(\Omega (\log n)\) rotacji.

  Zadanie 3 (selekcja)

  Zaproponuj wzbogacenie drzewa wyszukiwań binarnych o możliwość wyszukiwania \(k\)-tek klucza co do wielkości w drzewie. Czy wzbogacenie można przeprowadzić na AVL-drzewach.

  Zadanie 4 (drzewa typu "splay")

  Wykaż, że jeżeli budujemy drzewo typu "splay" poprzez wstawienie \(n\) kluczy do początkowo pustego drzewa, to możemy otrzymać drzewo binarne o wysokości liniowej.

  Ćwiczenia 9: zadania powtórkowe, część II

  Poniżej zamieszczono zadania z klasówek nr 2 z lat poprzednich.


  Klasówka 2
  16.I.2009

  Zadanie 1 [10 punktów]

  a) [6 punktów] Drzewo AVL nazywamy wysmukłym jeśli zawiera minimalną liczbę wierzchołków wśród drzew AVL o wysokościach równych wysokości tego drzewa. Udowodnij, że wierzchołki każdego wysmukłego AVL-drzewa można pokolorować w taki sposób, żeby otrzymać drzewo czerwono-czarne.

  b) [2 punkty] Podaj ciąg różnych liczb całkowitych, które po wstawieniu do początkowo pustego drzewa dadzą wysmukłe AVL-drzewo o wysokości 4. Kolejność liczb powinna być taka, żeby podczas całego procesu wstawiania wystąpiła dokładnie jedna pojedyncza rotacja.

  c) [2 punkty] Podaj przykład 9-wierzchołkowego drzewa czerwono-czarnego, które nie jest AVL-drzewem.

  Zadanie 2 [10 punktów]

  Niech \( G \) będzie grafem dwuspójnym wierzchołkowo o co najmniej 3 wierzchołkach i niech \( T \) będzie DFS-drzewem rozpinającym grafu \( G \). Przez \(H(G,T)\) oznaczamy graf zorientowany otrzymany z \( G\) przez zorientowanie wszystkich krawędzi drzewowych w kierunku od ojca do syna, a krawędzi niedrzewowych w kierunku od potomka do przodka. Dla każdego wierzchołka \( v \) w grafie \( G \) definiujemy liczbę powrotną \( p(v) \) jako minimalną liczbę krawędzi niedrzewowych na ścieżce zorientowanej w \( H(G,T) \), prowadzącej z \( v \) do korzenia drzewa \( T \). Załóżmy, że graf G jest reprezentowany przez listy sąsiedztwa. Zaproponuj algorytm, który w czasie liniowym wyznacza pewne DFS-drzewo \( T \) w grafie \( G \) i oblicza dla każdego wierzchołka jego liczbę powrotną w \( H(G,T) \).

  Uwaga: uzasadnij poprawność swoich rozwiązań oraz przeprowadź analizę złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów; każde zadanie rozwiązujemy na oddzielnej kartce.


  Klasówka 2
  16.I.2008

  Zadanie 1 [5 punktów]

  Zaprojektuj (efektywny) algorytm, który sprawdza, czy w danym grafie (zadanym przez listy sąsiedztwa) istnieje cykl bez powtarzających się krawędzi o długości parzystej.

  Zadanie 2 [9 punktów]

  Dany jest skierowany multigraf \( G=(V,E) \), reprezentowany przez listy sąsiedztwa. \( G \) jest regularny, co oznacza, że dla dowolnych dwóch wierzchołków \( u, v \), ich stopnie wejściowe oraz ich stopnie wyjściowe są takie same i parzyste.

  Opisz algorytm, który podzieli zbiór krawędzi grafu \( G \) na 2 rozłączne zbiory \( E_1 \) i \( E_2 \) w taki sposób, że multigrafy \( G_1=(V, E_1) \) i \( G_2=(V, E_2) \) są regularne, oraz dla dowolnych wierzchołków \( u, v \), liczby krawędzi od \( u \) do \( v \) w \( G_1 \) i \( G_2 \) różnią się co najwyżej o 1.

  Uwaga: na liście krawędzi wychodzących z wierzchołka \( u \), każda multikrawędź \( u \rightarrow v \) jest reprezentowana przez swój koniec \( v \) i liczbę określającą jej krotność. Tak więc rozmiar danych wynosi co najwyżej \( O(n^2) \).

  Zadanie 3 [6 punktów]

  Niech \( W \) będzie \( n \)-kątem wypukłym, którego wierzchołki ponumerowano kolejno \( 1, 2, \ldots, n \), zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zaproponuj strukturę danych, która umożliwi (wydajne) wykonywanie następujących operacji:

  \( Przekątna(u,v) \):: sprawdza, czy w wielokącie \( W \) jest przekątna łącząca wierzchołki \(u, v\).

  \( DodajPrzekątną(u,v)\):: umieść w wielokącie \( W \) przekątną łączącą wierzchołki \( u, v \), jeśli tylko takiej przekątnej nie ma w wielokącie i nowa przekątna nie przetnie się z żadną inną przekątną we wnętrzu wielokąta.

  \( UsuńPrzekątną(u,v)\):: usuń przekątną łączącą \(u\) z \(v\), jeśli tylko taka przekątna jest w wielokącie.

  Początkowo w wielokącie nie umieszczono żadnej przekątnej.

  Uwaga: uzasadnij poprawność swoich rozwiązań oraz przeprowadź analizę złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów; każde zadanie rozwiązujemy na oddzielnej kartce.

  Ćwiczenia 10: zadania egzaminacyjne

  Poniżej zadania z egzaminów teoretycznych z lat ubiegłych. Archiwum zadań z egzaminów praktycznych można za to znaleźć pod adresem: http://smurf.mimuw.edu.pl/drupal6/node/766


  Egzamin z ASD
  27.I.2010

  Zadanie 1 [12 punktów]

  Dane jest \( n \)-węzłowe drzewo binarne z \( n \) różnymi kluczami w węzłach. Rozważamy następujący algorytm rekurencyjny przywracania porządku kopcowego w takim drzewie:

  Jeśli drzewo składa się z co najwyżej jednego węzła, to porządek kopcowy jest przywrócony.
  W przeciwnym przypadku znajdujemy w drzewie węzeł z najmniejszym kluczem i zamieniamy klucze z korzenia i ze znalezionego węzła, a następnie rekurencyjnie przywracamy porządek kopcowy w lewym i prawym poddrzewie korzenia.

  a) [4 punkty] Przyjmijmy, że węzeł z najmniejszym kluczem znajdujemy jedną z metod obchodzenia drzewa (preorder, inorder lub postorder).

  a1) [1 punkt] Jaka jest (asymptotycznie) pesymistyczna złożoność przywracania porządku kopcowego wyrażona jako funkcja \(n\)?
  a2) [3 punkty] Jaka jest złożoność powyższego algorytmu dla drzewa o wysokości \(\lfloor \log n \rfloor\)?

  b) [8 punktów] Zaproponuj strukturę danych, które umożliwi efektywne wykonywanie następujących operacji na \( n \)-węzłowym drzewie binarnym:

  \(Min(v)\):: znajdź w poddrzewie o korzeniu \(v\) węzeł z najmniejszym kluczem;
  \(Exch(u,v)\):: zamień klucze z węzłów \(u i v\).

  Zadanie 2 [18 punktów]

  Zaprojektuj strukturę danych umożliwiającą wykonywanie następujących operacji na \( n \)-wierzchołkowym lesie \( G \) (grafie nieskierowanym bez cykli):

  \(Init(G)\):: utwórz strukturę danych dla grafu \(G\) zadanego przez listy sąsiedztwa (możesz przyjąć \(V(G) = \{1,2, …, n\}\);
  \(Remove(u,v)\):: usuń krawędź \(u--v\) z grafu \(G\);
  \(Path(u,v)\):: sprawdź, czy w grafie \( G \) istnieje ścieżka pomiędzy wierzchołkami \( u \) i \( v \).

  a) [10 punktów] Zaprojektuj takie rozwiązanie, w którym całkowity koszt wykonania operacji \( Init \) i \( k \) operacji \(Remove/Path\) nie przekracza \(O(k + nlog n)\).
  b) [8 punktów] Załóżmy, że cały ciąg \( k \) operacji jest dany „off line” (tzn. jest znany w całości z góry), a celem jest obliczenie wyników wszystkich operacji \( Path \). Zaproponuj algorytm, który zrobi to w czasie \(o(nlog n)\), gdy \(k = O(n)\).

  Zadanie 3 [10 punktów]

  Zaproponuj efektywną strukturę danych, z pomocą której można wykonywać następujące operacje na dynamicznym zbiorze \( S \) odcinków domkniętych na prostej rzeczywistej:

  \(Init(S)\):: utwórz pusty zbiór odcinków (wykonywana tylko raz na początku algorytmu);
  \(Add(S,I)\):: dodaj do zbioru \(S\) nowy odcinek \(I\), ale tylko wtedy, gdy dla każdego odcinka \(J\) z \(S\), odcinek \(I\) ma puste przecięcie z \( J \) lub \( I \) jest zawarty w \( J \) lub \( J \) jest zawarty w \( I \);
  \( Delete(S,I) \):: usuń \( I \) z \( S \);
  \( Incl(S,I)\):: podaj ile odcinków z \(S\) jest zawartych w odcinku \(I\).

  Uwaga: uzasadnij poprawność swoich rozwiązań oraz przeprowadź analizę złożoności obliczeniowej zaproponowanych algorytmów; każde zadanie rozwiązujemy na oddzielnej kartce.

  Laboratoria

  Laboratorium 1: złożoność obliczeniowa w praktyce

  Główne cele pierwszego laboratorium to zapoznanie studentów ze środowiskiem automatycznego sprawdzania programów studenckich oraz porównanie w praktyce wielomianowych złożoności obliczeniowych różnych rzędów - sześciennego, kwadratowego i liniowego.

  Rozwiązaniem każdego zadania z laboratorium jest program komputerowy implementujący algorytm dla problemu z tego zadania. Programy do oceny są zgłaszane poprzez portal Szkopuł (https://szkopul.edu.pl/c/laboratorium-z-asd-2019/). Każde zadanie można zgłosić co najwyżej 100 razy. Każde zgłoszenie jest automatycznie oceniane na zestawie wcześniej przygotowanych testów. Wyniki sprawdzenia są wyświetlane na bieżąco. Rozwiązanie zostaje zaakceptowane, jeżeli dla wszystkich testów zwróci poprawny wynik oraz zmieści się w połowie limitu czasowego i w limicie pamięciowym. Limity są tak dobrane, żeby akceptowane były tylko rozwiązania efektywne złożonościowo.

  Zadanie BAZ (Bazarek)

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Termin: 27.10.2019, 23:59:59

  Mały Bajtek spędza wakacje u babci Bajtuli. Codziennie rano babcia idzie na bazarek, by zakupić pewne produkty. Chłopiec szybko zauważył ciekawą prawidłowość: każdego dnia babcia wydaje na zakupy kwotę wyrażającą się nieparzystą liczbą całkowitą. Bajtek wkrótce ustalił, iż dostrzeżona prawidłowość jest cechą charakterystyczną wszystkich bajtockich babć.

  Każdego dnia babcia Bajtula kupuje po co najwyżej jednym egzemplarzu każdego z \( \displaystyle n \) produktów dostępnych na bazarku. Babcia w swej zapobiegliwości nie chce brać na zakupy zbyt dużej sumy pieniędzy. Któregoś dnia poprosiła Bajtka o wskazówkę, ile pieniędzy musi ze sobą zabrać, jeśli tego dnia chce kupić na bazarku dokładnie \( \displaystyle k \) produktów. Niestety Bajtek nie wie, które produkty babcia zamierza kupić, więc zabrana kwota musi wystarczyć na dowolne \( \displaystyle k \) produktów (tak żeby suma ich kosztów była nieparzysta). Ta sama sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie. Bajtek postanowił więc podejść do sprawy metodycznie i napisać program, który mając do dyspozycji ceny wszystkich produktów dostępnych na bazarku, będzie odpowiadał na pytania babci.

  Wejście

  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 1\,000\,000 \) ) oznaczającą liczbę produktów dostępnych na bazarku. Drugi wiersz zawiera \( \displaystyle n \) liczb całkowitych z zakresu \( \displaystyle [1,10^9] \), oznaczających ceny poszczególnych produktów. Liczby te podane są w kolejności niemalejącej.

  W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le m \le 1\,000\,000 \) ) oznaczająca liczbę dni, które Bajtek spędzi jeszcze u babci. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle 1 \le k_i \le n \) ), oznaczającą liczbę produktów, które danego dnia zamierza kupić babcia.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na wyjście \( \displaystyle m \) wierszy. W \( \displaystyle i \)-tym wierszu (dla \( \displaystyle i=1,\ldots,m \) ) powinna znaleźć się jedna liczba całkowita, oznaczająca maksymalną nieparzystą cenę \( \displaystyle k_i \) produktów. Jeśli nie da się wybrać \( \displaystyle k_i \) produktów, których łączna cena byłaby nieparzysta, w \( \displaystyle i \)-tym wierszu wyjścia powinna znaleźć się liczba \( \displaystyle -1 \).

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  4
  1 2 3 4
  3
  2
  3
  4
  poprawnym wynikiem jest:
  7
  9
  -1

  Zadanie MAT (Matryca)

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Termin: 27.10.2019, 23:59:59

  Bajtocki Zakład Poligraficzny (BZP) otrzymał duże zlecenie na produkcję prążkowanych tapet, stanowiących hit sezonu w projektowaniu wnętrz. Każda tapeta składa się z \( \displaystyle n \) jednakowej szerokości barwnych pionowych pasków. BZP ma zająć się zaprojektowaniem oraz wydrukowaniem tapet. Zleceniodawca z założenia określił barwy niektórych pasków na tapecie. W przypadku pozostałych pasków pozostawił BZP pełną dowolność.

  Do wydruku tapet w BZP używa się matryc drukujących pewną liczbę kolejnych pasków na tapecie. Matryca ma określone barwy każdego z drukowanych pasków i może być krótsza niż cała tapeta. Jeśli matryca składa się z \( \displaystyle k \) pasków, przykłada się ją we wszystkich \( \displaystyle n-k+1 \) możliwych pozycjach, na których jej paski pokrywają się z paskami tapety, za każdym razem drukując wszystkie paski matrycy. W ten sposób jeden pasek tapety może zostać zadrukowany więcej niż raz. W przypadku, gdy dany pasek zostanie zadrukowany różnymi barwami, jego ostateczny kolor będzie stanowił mieszankę tych barw.

  Pracownicy BZP, niezależnie od posiadanego wyczucia estetyki, chcieliby przede wszystkim zaprojektować możliwie najkrótszą matrycę, która pozwoli wydrukować całą tapetę. Muszą oni pamiętać o tym, że w przypadku pasków określonych przez zleceniodawcę muszą użyć czystej barwy, bez domieszki innych barw. Innymi słowy, przy każdym przyłożeniu matrycy pokrywającym taki pasek, barwa paska na matrycy musi być dokładnie taka, jak określona przez zleceniodawcę.

  Wejście

  Jedyny wiersz wejścia zawiera napis złożony z wielkich liter alfabetu łacińskiego oraz gwiazdek (*), określający oczekiwany wygląd tapety. Poszczególne litery oznaczają różne barwy pasków, natomiast gwiazdki oznaczają paski, których barwa nie została określona przez zleceniodawcę. Długość napisu \( \displaystyle n \) spełnia \( \displaystyle 1 \le n \le 1\,000\,000 \).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle k \): minimalną długość matrycy, która pozwala wydrukować żądaną tapetę.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  A*B*B*A
  poprawnym wynikiem jest:
  6

  Wyjaśnienie do przykładu: Matryca o długości 6 pozwalająca wydrukować przedstawioną na wejściu tapetę (złożoną z siedmiu pasków) to ABBBBA.

  Laboratorium 2: programowanie dynamiczne

  Zadanie z drugiego laboratorium pomaga lepiej zapoznać się z techniką programowania dynamicznego.

  Zadanie SOR (Sortowanie komórkowe)

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Sortowanie komórkowe jest bardzo ciekawym algorytmem o dużej jak na sortowanie złożoności czasowej. Algorytm ten działa krokowo, to znaczy wykonuje na danym ciągu pewien krok (sekwencję operacji), aż ciąg stanie się posortowany niemalejąco.

  Krok sortowania wygląda tak, że analizujemy ciąg od lewej do prawej i na boku budujemy ciąg wynikowy kroku. Na początku do ciągu wynikowego wkładamy pierwszy element aktualnego ciągu, a następnie każdy kolejny element umieszczamy na początku ciągu pomocniczego, jeżeli poprzedni element oryginalnego ciągu był od niego większy, na końcu zaś, jeżeli poprzedni był od niego mniejszy. Dla przykładu, w jednym kroku algorytmu z ciągu: 5, 6, 2, 1, 4, 3 powstają kolejno ciągi pomocnicze:

  • 5,
  • 5, 6,
  • 2, 5, 6,
  • 1, 2, 5, 6,
  • 1, 2, 5, 6, 4,
  • 3, 1, 2, 5, 6, 4,

  a ostatni z nich jest wynikiem działania tego kroku algorytmu.

  Twoim zadaniem jest ,,odsortować'' dany ciąg, czyli stwierdzić, ile różnych ciągów zmienia się w ten właśnie ciąg w jednym kroku algorytmu.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 1000 \) ). Drugi wiersz zawiera ciąg \( \displaystyle n \) parami różnych liczb całkowitych ze zbioru \( \displaystyle \{1,\dots,n\} \), reprezentujących ciąg, który należy odsortować.

  Wyjście
  Należy wypisać resztę z dzielenia przez \( \displaystyle 10^9 \) liczby różnych ciągów, które w jednym kroku sortowania komórkowego przechodzą na dany ciąg.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4
  1 2 3 4
  poprawnym wynikiem jest:
  8
  natomiast dla danych wejściowych:
  4
  4 3 2 1
  poprawnym wynikiem jest:
  0

  Wyjaśnienie do przykładu:
  W jednym kroku algorytmu sortowania na ciąg 1, 2, 3, 4 przechodzą ciągi:

  • 1, 2, 3, 4,
  • 4, 3, 2, 1,
  • 2, 1, 3, 4,
  • 3, 2, 1, 4,
  • 2, 3, 1, 4,
  • 2, 3, 4, 1,
  • 3, 4, 2, 1,
  • 3, 2, 4, 1,

  natomiast na ciąg 4, 3, 2, 1 nie przechodzi żaden inny ciąg liczb.

  Laboratorium 3: proste techniki

  Zadanie MEC (Mecze)

  Dostępna pamięć: 128 MB.

  W treningu piłkarskim uczestniczy \( \displaystyle n \) zawodników ( \( \displaystyle n \) jest liczbą parzystą). W każdym meczu grają wszyscy zawodnicy, po \( \displaystyle n/2 \) w każdej drużynie. Trener postanowił w taki sposób ułożyć składy drużyn, aby każdych dwóch zawodników miało szansę zagrać przeciwko sobie w jakimś meczu (tzn. choć raz zagrać w przeciwnych drużynach).

  Trener zaproponował już składy na najbliższe \( \displaystyle m \) meczów. Pomóż mu stwierdzić, czy udało mu się zrealizować jego zamierzenie.

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 4 \le n \le 40\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 50 \) ) oznaczające liczbę zawodników oraz liczbę zaplanowanych meczów. Zawodników numerujemy liczbami od 1 do \( \displaystyle n \).

  Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera po \( \displaystyle n \) parami różnych liczb całkowitych z zakresu od 1 do \( \displaystyle n \) opisujących składy drużyn na poszczególne mecze. Pierwsze \( \displaystyle n/2 \) liczb w każdym wierszu to numery zawodników grających w pierwszej drużynie, a drugie \( \displaystyle n/2 \) liczb - numery zawodników wchodzących w skład drugiej drużyny.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na wyjście jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy każda para zawodników zagra przeciwko sobie co najmniej w jednym meczu, czy też nie.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 3
  4 6 1 3 5 2
  1 4 5 2 3 6
  1 2 6 4 5 3
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK

  a dla danych wejściowych:
  6 3
  4 6 1 3 5 2
  1 4 5 2 3 6
  1 2 3 4 5 6
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE

  Wyjaśnienie do przykładu: W pierwszym przykładzie każda para zawodników gra w przeciwnych drużynach w jednym meczu (np. zawodnicy o numerach 1 i 6), w dwóch meczach (np. zawodnicy 1 i 2) lub nawet we wszystkich trzech meczach (np. zawodnicy 1 i 3). W drugim przykładzie zawodnicy o numerach 2 i 3 zawsze grają w tej samej drużynie.

  Zadanie zaliczeniowe 1

  Do tego zadania nie będzie wskazówek. Zadanie należy rozwiązywać samodzielnie. Oprócz akceptacji programu w portalu Szkopuł, należy uzyskać akceptację laboranta.

  Zadanie KRE (Kreatywna Księgowość), r. akad. 2017/2018

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Bajtazar zaczął pracę w firmie Kreatywna Księgowość sp. z o.o. Jak sama nazwa wskazuje, księgowość w tej firmie jest bardzo dynamiczna. Do pomocy w utrzymywaniu ksiąg potrzebna będzie mu Twoja pomoc.

  Pierwszego dnia pracy Bajtazar otrzymał bilans przychodów firmy z podziałem na kolejne miesiące zapisany w tablicy \(A[1 \ldots n]\), gdzie \( A[i] \) oznacza przychody w \( i \)-tym miesiącu.

  Bajtazar otrzymuje zlecenia zmiany przychodów postaci \((l, r, \Delta)\) oznaczające konieczność zmiany wszystkich wartości \(A[l],\ldots,A[r]\) o \(\Delta\) (jeśli \(\Delta \ge 0\) — zwiększenie, jeśli \(\Delta<0\) — zmniejszenie).

  Jeśli w wyniku takiej operacji wartość któregokolwiek pola tablicy \(A\) znajdzie się poza zakresem \([0, \ldots, 2\,000\,000\,000]\), to operacja kończy się błędem i Bajtazar odpowiada na takie zlecenie wartością \(-1\). W takim wypadku tablica nie jest aktualizowana.

  Natomiast jeśli w wyniku takiej operacji wartości tablicy \(A\) pozostaną w wymaganym zakresie, tablica jest aktualizowana oraz Bajtazar w odpowiedzi na zlecenie podaje liczbę miesięcy, w których zanotowano wzrost przychodów, tzn:

  $$| \{ i : A[i] > A[i-1]\ \mbox{oraz}\ 1 < i \le n \}|.$$

  Napisz program, który:

  • wczyta początkową zawartość tablicy \(A\),
  • wczyta ciąg \(m\) operacji zmiany przychodów,
  • spróbuje sekwencyjnie wykonać każdą operację i wypisze dla każdej z nich jej wynik.

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \(n\) (\(1 \leq n \leq 100\,000\)) oznaczająca liczbę miesięcy. W drugim wierszu znajduje się ciąg \(n\) liczb całkowitych \(a_1, a_2, \ldots, a_n\) (\(0 \le a_i \le 2\,000\,000\,000\)). W trzecim wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \(m\) (\(1 \leq m \leq 200\,000\)) oznaczająca liczbę operacji. W kolejnych \(m\) wierszach zapisany jest ciąg operacji. Każdy z tych wierszy zawiera trzy liczby całkowite \(l_i, r_i, \Delta_i\) (\(1 \le l_i \le r_i \le n\), \(-2\,000\,000\,000 \le \Delta_i \le 2\,000\,000\,000\)).

  Wyjście

  W każdym z \(m\) wierszy wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą — \(i\)-ty wiersz powinien zawierać wynik \(i\)-tej operacji.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5
  1 2 3 4 5
  4
  1 5 10
  2 2 -100
  3 4 2000000000
  3 4 -12
  poprawnym wynikiem jest:
  4
  -1
  -1
  3
  Archiwum


  Poniżej prezentujemy archiwum zadań zaliczeniowych numer 1 z poprzednich edycji laboratorium z ASD.

  Zadanie REL (Relaks), r. akad. 2016/2017

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Tomek lubi chodzić po górach, ale jeszcze bardziej lubi odpoczywać podczas wędrówki – może wtedy obserwować przyrodę i robić zdjęcia telefonem. Tomek woli chodzić po swojemu niż korzystać ze szlaków. Znalazł mapę zbocza góry, na którą chce jutro wejść, i dla każdego miejsca ustalił liczbę punktów, które określają, jak bardzo chciałby odpocząć w danym miejscu. Uzyskał w ten sposób tablicę liczb o \( \displaystyle m \) wierszach i \( \displaystyle n \) kolumnach. Tomek zaczyna wędrówkę od odpoczynku w dowolnym polu w dolnym rzędzie; między każdymi dwoma polami odpoczynku przesuwa się o 1 pole w górę i o co najwyżej 2 pola w lewo lub w prawo. Ostatni odpoczynek odbywa się w dowolnym polu w górnym rzędzie, po czym Tomek wchodzi na szczyt, a następnie zaczyna schodzenie w dół od dowolnego innego pola w górnym rzędzie. Schodzenie jest dla niego dużo mniej męczące, dlatego w jednym ruchu przesuwa się o 2 lub 3 pola w dół i co najwyżej 1 w lewo lub w prawo. Ostatni odpoczynek odbywa się w dowolnym polu w dolnym rzędzie, po czym Tomek kończy wędrówkę. Tomek zawsze tak planuje swoją trasę, by nie odpoczywać dwa razy w tym samym polu, bo to nudne (a poza tym nie ma tam nowych Pokemonów). Jaką trasę powinien wybrać, by zdobyć najwięcej punktów?

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle m \) oraz \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 3\le m \le 500 \), \( \displaystyle 2 \le n \le 40 \) ), oznaczające rozmiary tablicy Tomka.

  Kolejne \( \displaystyle m \) wierszy zawiera opisy kolejnych rzędów tablicy: \( \displaystyle i \)-ty z nich zawiera \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle s_{i,j} \) ( \( \displaystyle 0 \le s_{i,j} \le 100\,000 \) ) oznaczające liczbę punktów, które zdobędzie Tomek za odpoczynek na polu o współrzędnych \( \displaystyle (i,j) \). Wiersze podawane są od najwyższego (najbliższego szczytu) do najniższego.

  Wyjście

  W pierwszym i jedynym wierszu powinna znaleźć się dokładnie jedna liczba całkowita – największa liczba punktów, którą może osiągnąć Tomek.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 6
  9 1 1 1 6 1
  1 1 9 1 1 1
  1 1 1 8 1 1
  1 9 1 6 1 1
  1 1 1 9 1 1
  1 1 6 9 1 1
  poprawnym wynikiem jest:
  71

  Wyjaśnienie do przykładu:
  W optymalnej trasie Tomek będzie wchodził pod górę, odpoczywając po kolei na wszystkich polach wartych po 8 i 9 punktów, a schodził, odpoczywając po kolei na wszystkich polach wartych po 6 punktów (i żadnych innych). Zwróć uwagę, że Tomek nie mógł dwa razy odpoczywać na polu wartym 8 punktów.  Zadanie WYK (Wykopaliska), r. akad. 2014/2015

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W ramach prac archeologicznych profesorowi Makaremu udało się ustalić położenie niezwykle cennych skarbów. Niestety wszystkie one znajdują się bezpośrednio pod obwodnicą otaczającą stolicę Bajtocji. Przypadek? Zapewne nie. Profesor zastanawia się jednak, w jaki sposób dostać się do skarbów.

  Udało mu się przekonać inspektorów Bajtockiego Zarządu Dróg, aby przez jedną noc nie zauważyli prac wykopaliskowych, które będzie przeprowadzał. Musi być jednak spełniony jeden warunek - obwodnica ma pozostać przejezdna.

  Profesor musi teraz wybrać miejsca, w których będzie prowadził wykopaliska tak, aby zmaksymalizować wartość wykopanych skarbów i jednocześnie nie zatrzymać ruchu na obwodnicy.

  Obwodnica ma kształt pierścienia. Ma ona trzy pasy i jest podzielona na \( \displaystyle n \) równych sektorów. Każda para (pas, sektor) wyznacza obszar na obwodnicy, o kształcie podobnym do banana. Jeśli na obwodnicy prowadzone są jakiekolwiek prace, w szczególności prace wykopaliskowe, to zamykane są całe obszary.

  Ruch po obwodnicy jest jednokierunkowy, zgodnie ze wskazówkami zegara. Pojazdy mogą jednak zmieniać obszar ruchu na sąsiedni w tym samym sektorze (zmiana pasa) i mogą to robić dowolnie wiele razy w każdym sektorze. Pojazd nie może jechać po zamkniętym obszarze.

  Inspektorzy Bajtockiego Zarządu Dróg traktują przejezdność dość elastycznie - wystarczy im, że możliwe jest zrobienie pełnego "kółka" i powrócenie do punktu wyjścia. W szczególności oznacza to, że niektóre niezamknięte obszary obwodnicy mogą być odcięte od reszty.

  Profesor dysponuje ograniczoną liczbą ekip i zastanawia się, do których obszarów obwodnicy je wysłać.

  Wejście

  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1\le k,n \le 5000 \) ), gdzie \( \displaystyle n \) jest liczbą sektorów w obwodnicy, a \( \displaystyle k \) liczbą ekip, które może wysłać profesor. Następne \( \displaystyle n \) wierszy opisuje skarby zgromadzone pod obwodnicą. \( \displaystyle i \)-ty z tych wierszy zawiera trzy liczby \( \displaystyle 0 \le v_{i1},v_{i2},v_{i3} \le 5000 \). Są to wartości skarbów zgromadzonych pod \( \displaystyle i \)-tym sektorem obwodnicy, każda z liczb opisuje jeden z obszarów
  (patrz rysunek).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle v \) - maksymalną wartość skarbów, jakie może wydobyć profesor, korzystając z nie więcej niż \( \displaystyle k\) ekip.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  4 4
  5 2 1
  1 5 2
  2 1 5
  1 5 2
  poprawnym wynikiem jest:
  17

  Wyjaśnienie do przykładu:
  Profesor najchętniej wykopałby cztery skarby, każdy o wartości 5. Niestety wtedy obwodnica przestałaby być przejezdna. Zamiast tego, może on wykopać trzy skarby o wartości 5 i jeden o wartości 2. Rozwiązanie to zostało zaznaczone na rysunku poniżej. Pojazdy mogą wykonywać "kółko" po wewnętrznym pasie.

  Natomiast dla danych wejściowych:
  4 4
  10 10 0
  0 0 0
  0 10 10
  0 0 0
  poprawnym wynikiem jest:
  40  Zadanie BAJ (Bajtobity), r. akad. 2013/2014

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Przyjazny bajtocki sprzedawca dysponuje pewną liczbą bajtobitów na sprzedaż. Chce je sprzedawać mieszkańcom Bajtocji, biorąc jedną bajtocką monetę za jeden bajtobit. Zgłosiło się do niego kilku mieszkańców, z których każdy dysponuje jakimś budżetem liczonym w bajtockich monetach. Sprzedawca chciałby zadowolić wszystkich kupujących, ale niestety ma mniej bajtobitów niż wynosi suma budżetów. Wie, że kupujący \( \displaystyle A \) będzie niezadowolony wtedy i tylko wtedy, gdy jakiś inny kupujący \( \displaystyle B \) kupi większą liczbę bajtobitów od \( \displaystyle A \) i będzie to liczba, na którą \( \displaystyle A \) stać.

  Przykładowo, jeśli pierwszy z kupujących ma budżet 1 i nie kupi ani jednego bajtobitu, a inny kupujący kupi dokładnie jeden bajtobit, to pierwszy kupujący będzie niezadowolony. Natomiast gdyby wszyscy inni kupujący kupili po co najmniej dwa bajtobity, to pierwszy byłby zadowolony. Sprzedawca nie może dzielić bajtobitów, tj. moze sprzedać każdemu klientowi naturalną (z zerem włącznie) liczbę bajtobitów.

  Jaką największą liczbę bajtobitów może sprzedać sprzedawca, jeśli chce, żeby nikt nie był niezadowolony?

  Wejście

  W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 1000 \), \( \displaystyle 1 \leq m < 10\,000 \) ), oznaczające liczbę kupujących i liczbę bajtobitów, którymi dysponuje sprzedawca. W drugim wierszu znajdują się budżety klientów ( \( \displaystyle 1 \leq b_i \leq 1000 \) ), podane w porządku niemalejącym. Suma budżetów jest większa niż \( \displaystyle m \), jednak nie przekracza \( \displaystyle 10\,000 \).

  Wyjście

  W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać maksymalną liczbę bajtobitów, które może sprzedać sprzedawca.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 9
  2 2 2 3 3
  poprawnym wynikiem jest:
  9  Zadanie PEN (Pensja), r. akad. 2012/2013

  Dostępna pamięć: 32MB.

  W związku z kryzysem dyrekcja Bajtockich Zakładów Dezynfekcji Elektrycznych Termoforów zapowiedziała swoim pracownikom cięcia w wynagrodzeniach. Każdy z nich będzie musiał usunąć pewną określoną liczbę cyfr z kwoty swoich miesięcznych dochodów. Pomóż Bajtazarowi napisać program, który pozwoli mu zachować możliwie najwyższą pensję.

  Wejście
  W pierwszym wierszu znajdują się oddzielone pojedynczymi spacjami dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1 \leq k < n \leq 1\,000\,000 \) ), które oznaczają, odpowiednio, długość zapisu dziesiętnego aktualnej pensji Bajtazara oraz liczbę cyfr do usunięcia.

  W drugim wierszu znajduje się liczba \( \displaystyle n \)-cyfrowa (bez wiodących zer) oznaczająca aktualną pensję Bajtazara.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać największą liczbę, którą można uzyskać przez usunięcie z aktualnej pensji Bajtazara dokładnie \( \displaystyle k \) cyfr.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 3
  768142
  poprawnym wynikiem jest:
  842  Zadanie TRA (Transport), r. akad. 2011/2012

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Firma przewozowa "Solidnie i nie tak drogo" dowozi do stolicy osoby zamieszkałe w okolicznych wioskach. Każda z osób wsiada do autokaru w swoim miejscu zamieszkania i wysiada w stolicy. Żadne dwie osoby nie wsiadają w tym samym miejscu i wszystkie te miejsca znajdują się na jednej trasie. Opłaty za przejazdy są wnoszone w formie rocznych abonamentów. Firma postanowiła zlecić profesorowi Makaremu wyznaczenie wysokości abonamentów gwarantujących maksymalny zysk. Profesor przeprowadził szereg szczegółowych ankiet, za pomocą których udało mu się oszacować, dla każdej z osób korzystających z usług firmy, maksymalną kwotę, jaką dana osoba jest gotowa zapłacić za abonament - kwotę tę profesor nazwał fachowo "budżetem".

  Znając budżety i ceny abonamentów można łatwo przewidzieć zyski firmy. Na osobach, które musiałyby zapłacić za abonament więcej, niż wynosi ich budżet, nie zarabiamy wcale. Na pozostałych osobach zarabiamy dokładnie tyle, ile wynoszą ceny ich abonamentów. Profesor opracował bardzo sprytną metodę pozwalającą wyznaczyć optymalne wysokości abonamentów.

  Niestety, algorytm profesora nie bierze pod uwagę ostatnich zmian w przepisach unijnych. Otóż, jeśli trasa A w całości zawiera się w trasie B, to opłata za przejazd trasą A nie może być wyższa niż za przejazd trasą B. Pomóż uratować reputację profesora Makarego i znajdź efektywny algorytm dla tej nieco trudniejszej wersji problemu.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n\le 10\,000 \) ), będąca liczbą przystanków. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) nieujemnych liczb całkowitych nie większych niż \( \displaystyle 1\,000\,000 \). Liczby te są budżetami kolejnych osób (od osoby mającej do pokonania najwięcej przystanków do osoby, która ze swojego przystanku jedzie bezpośrednio do stolicy).

  Wyjście

  W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia Twój program powinien wypisać maksymalny zysk, który może osiągnąć firma.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4
  3 10 5 8
  poprawnym wynikiem jest:
  20  Zadanie NAW (Nawiasy), r. akad. 2010/2011

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Dana jest dodatnia liczba całkowita \( \displaystyle n \) oraz ciągi rosnące \( \displaystyle { \cal L} \) i \( \displaystyle {\cal R} \) o wartościach ze zbioru \( \displaystyle \{1, 2, \ldots, 2n\} \). Należy określić, ile jest poprawnych wyrażeń nawiasowych długości \( \displaystyle 2n \) takich, że na pozycjach z ciągu \( \displaystyle {\cal L} \) znajdują się nawiasy otwierające, a na pozycjach z ciągu \( \displaystyle {\cal R}\) - zamykające.

  Poprawnym wyrażeniem nawiasowym nazywamy napis złożony z nawiasów `[' i `]', zdefiniowany rekurencyjnie:

  • [] jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym;
  • jeśli \( \displaystyle A \) jest poprawnym wyrażeniem nawiasowym, to [\( \displaystyle A \)] również;
  • jeśli \( \displaystyle A \) i \( \displaystyle B \) są poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi, to \( \displaystyle AB \) (sklejenie \( \displaystyle A \) i \( \displaystyle B \) ) również.

  Wejście

  W pierwszym wierszu znajdują się trzy liczby całkowite \( \displaystyle n \), \( \displaystyle l \) oraz \( \displaystyle r \) (\( \displaystyle 1 \leq n \leq 2000 \), \( \displaystyle 0\leq l, r \leq n \) ), które oznaczają, odpowiednio, liczbę par nawiasów w wyrażeniu, długość ciągu \( \displaystyle {\cal L}\) zadanych pozycji nawiasów otwierających oraz długość ciągu \( \displaystyle {\cal R}\) zadanych pozycji nawiasów zamykających. Drugi wiersz zawiera \( \displaystyle l \) liczb całkowitych \( \displaystyle L_1, L_2, \ldots, L_l\) ( \( \displaystyle 1\leq L_1 < L_2 < \ldots < L_l\leq 2n \) ), stanowiących kolejne wyrazy ciągu \( \displaystyle {\cal L} \). Trzeci wiersz zawiera \( \displaystyle r \) liczb całkowitych \( \displaystyle R_1, R_2, \ldots, R_r \) ( \( \displaystyle 1\leq R_1 < R_2 < \ldots < R_r\leq 2n \)), stanowiących kolejne wyrazy ciągu \( \displaystyle {\cal R} \). Liczby w każdym wierszu są pooddzielane pojedynczymi odstępami. Jeśli \( \displaystyle l \) lub \( \displaystyle r \) jest równe 0, to, odpowiednio, drugi lub trzeci wiersz jest pusty.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać resztę z dzielenia przez \( \displaystyle 10^9+7 \) liczby poprawnych wyrażeń nawiasowych długości \( \displaystyle 2n \) z nawiasami otwierającymi na pozycjach z \( \displaystyle {\cal L} \) i zamykającymi na pozycjach z \( \displaystyle {\cal R} \).

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4 2 1
  1 7
  3
  poprawnym wynikiem jest:
  2

  Wyjaśnienie do przykładu: Poprawnymi wyrażeniami nawiasowymi spełniającymi podane warunki są [[][]][] oraz [[]][][].  Zadanie PRO (Procenty), r. akad. 2009/2010

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Mieszkający na wsi przyjaciel profesora Makarego od lat zajmuje się badaniem zawartości cukru w cukrze. Ze względu na to, że badania te są ściśle tajne (Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na danym terenie.), przyjaciel profesora musi być bardzo ostrożny. W szczególności postanowił on nie kupować w tym samym sklepie więcej niż 1 kg cukru dziennie. Aby zmaksymalizować ilość materiału do badań, przyjaciel profesora chciałby odwiedzić każdego dnia wszystkie sklepy we wsi.

  Sklepy są usytuowane przy ulicy Sklepowej i otwierane w tym samym momencie, ale zamykane są o różnej porze. Przyjaciel profesora posiada skuter, na którym porusza się pomiędzy sklepami. Przejechanie jednego kilometra zajmuje mu jedną minutę. Czas zakupu cukru w sklepie jest zaniedbywalny. Przyjaciel profesora może rozpocząć zakupy od dowolnego sklepu i chciałby się dowiedzieć, czy możliwe jest odwiedzenie wszystkich sklepów, a jeśli tak, to jaki minimalny czas musi na to poświęcić. Profesor Makary chciałby pomóc swojemu przyjacielowi, ale po zapoznaniu się z wynikami dotychczasowych badań ma z tym problem. Pomóż.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba \( \displaystyle 1 \le n\le 5\,000 \) oznaczająca liczbę sklepów. W każdym z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle 0\le d \le 1\,000\,000 \) oraz \( \displaystyle 0 \le t \le 1\,000\,000\,000 \), będące odpowiednio odległością sklepu w kilometrach od północnego końca ulicy Sklepowej i liczbą minut od otwarcia do zamknięcia sklepu.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście liczbę minut, które przyjaciel profesora musi poświęcić na zakupy, lub słowo "NIE" (bez cudzysłowów), jeśli nie jest możliwe odwiedzenie wszystkich sklepów jednego dnia.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5
  1 3
  3 1
  5 6
  8 19
  10 15
  poprawnym wynikiem jest:
  11

  Wyjaśnienie do przykładu: Przyjaciel profesora może rozpocząć podróż przy sklepie o parametrach \( \displaystyle (3,1) \), a następnie odwiedzać kolejno sklepy: \( \displaystyle (1,3) \), \( \displaystyle (5,6) \), \( \displaystyle (8,19) \) i \( \displaystyle (10,15) \).  Zadanie WIR (Wirówka liczbowa), r. akad. 2008/2009

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Profesor Makary postanowił zbudować odwracającą wirówkę liczbową. Program wirówki działa w następujący sposób.

  1. Do wirówki wsypuje się liczby całkowite.
  2. Jeśli w wirówce pozostała dokładnie jedna liczba, to wirówka kończy pracę.
  3. Wirówka odwirowuje (czyli wyrzuca) największą z liczb, która w niej się znajduje (jeśli takich liczb jest kilka, to wyrzuca tylko jedną).
  4. Wszystkie liczby, które pozostały w wirówce, są odwracane wspak (czyli \( \displaystyle 123 \) staje się \( \displaystyle 321 \), a \( \displaystyle 2020 \) staje się \( \displaystyle 202 \) ).
  5. Wirówka skacze do drugiego kroku programu.

  Napisz dla profesora symulator, który będzie przewidywał, jaka liczba pozostanie w wirówce po zakończeniu jej pracy.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1\le n \le 1\,000\,000 \) ), oznaczająca ilość liczb wrzuconych do wirówki. W następych \( \displaystyle n \) wierszach znajdują się kolejne liczby całkowite \( \displaystyle a_i \) ( \( \displaystyle 0\le a_i\le 1\,000\,000\,000 \) ), które zostaną wrzucone do wirówki.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać liczbę, która pozostanie w wirówce po zakończeniu pracy.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3
  10
  21
  13
  poprawnym wynikiem jest:
  1

  ZałącznikWielkość
  wykrys-crop.jpg25.55 KB

  Laboratorium 4: drzewo przedziałowe

  To laboratorium jest przede wszystkim poświęcone wprowadzeniu bardzo użytecznej w praktyce struktury danych, jaką jest drzewo przedziałowe.

  Zadanie KIN ( \( \displaystyle k \)-inwersje)

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Niech \( \displaystyle a_1,\ldots,a_n \) będzie permutacją liczb od 1 do \( \displaystyle n \). \( \displaystyle k \)-inwersją w tej permutacji nazywamy ciąg indeksów \( \displaystyle i_1,i_2,\ldots,i_k \), taki że \( \displaystyle 1 \le i_1 < i_2 < \ldots < i_k \le n \) oraz \( \displaystyle a_{i_1} > a_{i_2} > \ldots > a_{i_k} \). Twoim zadaniem jest wyznaczenie liczby \( \displaystyle k \)-inwersji w zadanej permutacji.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 20\,000 \), \( \displaystyle 2 \le k \le 10 \) ). Drugi wiersz zawiera permutację liczb \( \displaystyle \{1,\ldots,n\} \).

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać resztę z dzielenia przez \( \displaystyle 10^9 \) z liczby \( \displaystyle k \)-inwersji w podanej permutacji.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4 3
  4 3 1 2
  poprawnym wynikiem jest:
  2

  Laboratorium 5: drzew przedziałowych ciąg dalszy

  Zadanie MAL (Malowanie autostrady)

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Profesor Makary, chcąc pomóc rządowi Bajtocji, maluje nieodpłatnie autostradę. Autostrada ma długość \( \displaystyle n \) kilometrów i jest podzielona na kilometrowe odcinki ponumerowane \( \displaystyle 1,\ldots,n \). Profesor ma do dyspozycji białą farbę.

  Początkowo cała autostrada jest czarna. Profesor Makary nocą, jeśli męczy go bezsenność, wychodzi na autostradę z kubełkiem farby i maluje pewien odcinek autostrady. Niestety niekiedy w autostradzie pojawiają się dziury i wtedy w dzień przyjeżdża walec i kładzie asfalt. Poasfaltowany fragment drogi staje się oczywiście czarny. Profesor chciałby mieć na bieżąco dostęp do informacji o tym, ile kilometrów autostrady jest pomalowanych białym kolorem. Pomóż profesorowi w tym odpowiedzialnym zadaniu.

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1\le n \le 1\,000\,000 \) ), oznaczająca długość autostrady. W drugim wierszu znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1\le m \le 1\,000\,000 \) ), oznaczająca sumę liczb nocy malowań i dni walcowań. W każdym z następych \( \displaystyle m \) wierszy znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle 1\le a \le b \le n \) i litera \( \displaystyle c \). Liczby \( \displaystyle a,b \) są końcami malowanego odcinka, \( \displaystyle c \) opisuje zdarzenie. B oznacza, że profesor malował autostradę, a C oznacza, że jeździł po niej walec.

  Wyjście
  Po wczytaniu każdego z wierszy, Twój program powinien wypisać na wyjście liczbę kilometrów pomalowanych kolorem białym.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  12
  4
  1 5 C
  2 10 B
  4 6 B
  4 7 C
  poprawnym wynikiem jest:
  0
  9
  9
  5

  Laboratorium 6: ciąg dalszy struktur danych

  Jest to ostatnie z grupy laboratoriów poświęconych strukturom danych. Tym razem zadanie dotyczy drzew binarnych. Uwaga: Jest to nieco inne zadanie niż przed rokiem.

  Zadanie PAR (Park Bitowy)

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W Parku Bitowym znajduje się \( \displaystyle n \) polanek ponumerowanych od 1 do \( \displaystyle n \). Niektóre pary polanek są połączone (dwukierunkowymi) ścieżkami. Jak to przystało na park bitowy, układ ścieżek tworzy drzewo binarne, którego korzeniem jest polanka numer 1.

  Bajtek i Bajtyna przyszli po szkole pobawić się w parku. Dzieci postanowiły zagrać w następującą grę. Naprzemiennie jedno z dzieci wskazuje numer polanki \( \displaystyle a \) oraz liczbą całkowitą nieujemną \( \displaystyle d \), a zadaniem drugiego z nich jest odnalezienie w parku jakiejś polanki, której odległość
  od polanki \( \displaystyle a \) wynosi \( \displaystyle d \). Jeśli takiej polanki nie ma, dziecko musi to określić.

  Bajtek chciałby sobie ułatwić grę. Poprosił Cię, żebyś napisał program, który będzie odnajdował polanki określone przez Bajtynę.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę polanek w Parku Bitowym. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle a_i,b_i \in \{-1,1,2,\ldots,n\} \) ), oznaczające, że z polanki numer \( \displaystyle i \) prowadzą ścieżki na polanki numer \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \). Wartość \( \displaystyle -1 \) oznacza, że dana ścieżka nie istnieje. Dane wejściowe zawierają wszystkie krawędzie konieczne do jednoznacznego zbudowania drzewa ukorzenionego w polance numer 1.

  W kolejnym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę poleceń, które Bajtek otrzymał od Bajtyny. Każdy z następnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a \) oraz \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle 1 \le a\le n \), \( \displaystyle 0 \le d < n \) ).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać numery polanek stanowiące odpowiedzi na pytania Bajtyny. Jeśli odpowiedzią na dane pytanie jest więcej niż jedna polanka, Twój program powinien wypisać jakąkolwiek z nich. Jeśli polanka wskazana przez Bajtynę nie istnieje, w odpowiednim wierszu należy wypisać liczbę \( \displaystyle -1 \).

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  8
  3 4
  -1 6
  2 5
  -1 -1
  7 -1
  -1 -1
  8 -1
  -1 -1
  6
  1 3
  1 4
  1 5
  6 1
  6 4
  6 5
  poprawnym wynikiem jest:
  6
  8
  -1
  2
  4
  8

  Zadanie zaliczeniowe 2

  Do tego zadania nie będzie wskazówek. To drugie, ostatnie zadanie zaliczeniowe. Należy je rozwiązywać samodzielnie, a po rozwiązaniu uzyskać akceptację laboranta.

  Zadanie PRZ (Przedziały), r. akad. 2014/2015

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Dany jest zbiór liczb całkowitych \( \displaystyle S=\{1,2,\ldots,n\} \). Dla \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) całkowitych, \( \displaystyle a\le b \), przedziałem \( \displaystyle [a,b] \) nazywamy zbiór kolejnych liczb całkowitych od \( \displaystyle a \) do \( \displaystyle b \): \( \displaystyle \{a, a + 1, \ldots, b\} \). Częściowym rozbiciem zbioru \( \displaystyle S \) na przedziały nazywamy taki ciąg parami rozłącznych przedziałów, że suma tych przedziałów zawiera się w \( \displaystyle S \).

  Twoim zadaniem jest napisać losowy generator częściowych rozbić zbioru \( \displaystyle S \) na przedziały. Generator będzie działał w sposób iteracyjny. W danym momencie pamiętamy zbiór liczb całkowitych, które są w \( \displaystyle S \), a nie zostały użyte jeszcze w żadnym przedziale. Zaczynamy od całego zbioru \( \displaystyle S \). Następnie w każdej iteracji losujemy jakiś przedział i usuwamy go ze zbioru. Postępujemy tak \( \displaystyle m \) razy, gdzie \( \displaystyle m \) to moc częściowego rozbicia, którą chcemy uzyskać.

  Losowanie przedziału należy wykonać jak następuje. Mamy pewien podzbiór zbioru \( \displaystyle S \). Oznaczmy go przez \( \displaystyle T \). Wylosowany przedział musi się zawierać w \( \displaystyle T \). Numerujemy wszystkie przedziały, które się zawierają w \( \displaystyle T \), od zera w kolejności leksykograficznej względem początku i końca przedziału. Np. dla \( \displaystyle T=\{1, 4, 5\} \) kolejne przedziały to: \( \displaystyle [1, 1], [4, 4], [4, 5], [5, 5] \) i mają one odpowiednio numery \( \displaystyle 0, 1, 2, 3 \). Wyboru przedziału dokonujemy przez wylosowanie numerka. Numerek losuje sprawdzaczka.

  Wejście i wyjście
  Twój program powinien działać według następującego schematu. Najpierw należy wczytać jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( 1\le n\le 2\,000\,000\,000 \) ). Następnie należy zainicjować \( \displaystyle T=\{1,2,\ldots,n\} \) oraz wypisać liczbę \( \displaystyle L \) oznaczającą, ile jest przedziałów zawartych w \( \displaystyle T \). Teraz należy wykonać pewną liczbę iteracji, nie większą jednak niż \( \displaystyle 1\,000\,000 \). W pojedynczej iteracji należy:

  • wczytać ze standardowego wejścia liczbę całkowitą \( \displaystyle l \) ( \( \displaystyle -1 <= l < L \) ), oznaczającą numerek wygenerowanego przedziału, chyba że \( \displaystyle l=-1 \), wtedy należy zakończyć działanie programu,
  • wypisać dwie liczby całkowite \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) oddzielone pojedynczym odstępem oznaczające wybrany przedział \( \displaystyle [a, b] \),
  • usunąć wszystkie elementy przedziału \( \displaystyle [a, b] \) ze zbioru \( \displaystyle T \),
  • wypisać na standardowe wyjście liczbę przedziałów \( \displaystyle L \) zawierających się w \( \displaystyle T \).

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  5
  6
  2
  0
  -1
  poprawnym wynikiem jest:
  15
  2 3
  4
  4 5
  1
  1 1
  0


  Archiwum


  Poniżej umieszczamy archiwum zadań zaliczeniowych numer 2 z poprzednich edycji laboratorium z ASD.

  Zadanie OBC (Obciążenie drogi), r. akad. 2013/2014

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W związku z organizowanymi Ogólnoświatowymi Ważnymi Ekonomicznie Zawodami przeprowadzony został bajtocki program Rozwoju Dróg. Do każdej miejscowości w Bajtocji jest teraz doprowadzona autostrada! Niestety, z powodu braku funduszy, wszystkie skrzyżowania autostrad znajdują się w miejscowościach. Na dodatek między dowolnymi dwiema miejscowościami istnieje tylko jedna trasa, być może przebiegająca przez jakieś miejscowości pośrednie. Autostrady są rzecz jasna dwukierunkowe.

  Teraz czas zająć się utrzymaniem dróg. W związku z tym przygotowywana jest Lista Inwestycji Priorytetowych (Autostrady). Trzeba tylko, w celu przeprowadzenia badania zużycia nawierzchni, wyznaczyć najbardziej obciążony odcinek autostrady, czyli taki odcinek, po którym jeździ najwięcej pojazdów.

  Profesor Makary podjął się tego trudnego i odpowiedzialnego zadania. Szczęśliwie Nadzór Użytkowania Dróg i Autostrad zainstalował we wszystkich pojazdach lokalizatory i przygotował listę podróży z ostatniego tygodnia.

  Pomóż prof. Makaremu wyznaczyć liczbę pojazdów, które przejechały najbardziej obciążonym odcinkiem autostrady.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 3
  1 2
  3 2
  4 3
  3 5
  0 2
  0 1 2
  5 4 2
  1 3 3
  poprawnym wynikiem jest:
  5

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ) oznaczające odpowiednio liczbę miast i opisów przejazdów.

  Miasta numerowane są od \( \displaystyle 0 \) do \( \displaystyle n-1 \). W kolejnych \( \displaystyle n-1 \) wierszach znajdują się pary liczb oznaczające numery miast bezpośrednio połączonych odcinkiem autostrady.

  W dalszych \( \displaystyle m \) wierszach podane są trójki liczb: \( \displaystyle a, b, k \) ( \( \displaystyle 0 \le a \ne b < n \), \( \displaystyle 1 \le k \le 100\,000\,000 \) ), oznaczające, że trasą pomiędzy miastami \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) przejechało \( \displaystyle k \) pojazdów. Nie ma tras o początku i końcu w tym samym mieście. Trasy na wejściu mogą się powtarzać.

  Wyjście
  Jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać liczbę samochodów, które przejechały najbardziej obciążonym odcinkiem.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 3
  1 2
  3 2
  4 3
  3 5
  0 2
  0 1 2
  5 4 2
  1 3 3
  poprawnym wynikiem jest:
  5  Zadanie PRD (Prodziekan do spraw studenckich), r. akad. 2012/2013

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Prodziekan do spraw studenckich westchnął i posmutniał. Było wcześnie rano, a przed jego gabinetem już stała kolejka \( \displaystyle n \) studentów. Dyżur dziekana rozpoczyna się zawsze w południe. Za kilka godzin zapowiadał się więc długi i żmudny dyżur.

  Dziekan wie, że nie jest w stanie przyjąć więcej niż $n$ studentów w ciągu jednego dyżuru. Aby jednak dać szansę studentom, którzy przyjdą później, ale przed rozpoczęciem dyżuru, a przykładają się do nauki, zarządził następującą zasadę. Jeśli kolejny student przyjdzie z zamiarem ustawienia się w kolejce, nie może on ustawić się na końcu kolejki (gdyż wtedy miałaby ona już \( \displaystyle n+1 \) osób), lecz zamiast tego może wejść do kolejki w miejsce drugiej w kolejności osoby, która ma średnią niższą od niego. Jeśli taka osoba nie istnieje, student nie może ustawić się w kolejce. Osoba usunięta z kolejki odchodzi i nie będzie mogła dziś spotkać się z dziekanem (nawet jeśli mogłaby się ponownie ustawić w kolejce na powyższych zasadach).

  Wiedząc, którzy studenci stoją obecnie w kolejce i którzy studenci będą próbowali się w niej ustawić przed początkiem dyżuru, wyznacz, komu i w jakiej kolejności uda się dziś odwiedzić dziekana. Dziekan przyjmie wszystkie \( \displaystyle n \) osób stojących w kolejce przed początkiem dyżuru.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \leq n,m \leq 200\,000 \) ) oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające odpowiednio liczbę studentów stojących w kolejce rano i liczbę studentów, którzy próbują ustawić się w kolejce w ciągu dnia. Wszyscy studenci ponumerowani są liczbami całkowitymi z przedziału \( \displaystyle [1,n+m] \) wg średnich; student o numerze \( \displaystyle i \) ma większą średnią niż student o numerze \( \displaystyle j \) wtedy i tylko wtedy, gdy \( \displaystyle i > j \), a żadnych dwóch studentów nie ma równych średnich.

  W drugim wierszu wejścia znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \) ( \( \displaystyle 1 \leq a_i \leq n+m \) dla \( \displaystyle 1 \leq i \leq n \) ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających numery studentów stojących w porannej kolejce do prodziekana, w porządku, w jakim stoją w kolejce. W trzecim wierszu wejścia znajduje się \( \displaystyle m \) liczb całkowitych \( \displaystyle b_j \) ( \( \displaystyle 1 \leq b_j \leq n+m \) dla \( \displaystyle 1 \leq j \leq m \) ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających numery studentów próbujących ustawić się w kolejce do początku dyżuru, w kolejności, w jakiej przychodzą. Możesz założyć, że wszystkie liczby \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_j \) są parami różne.

  Wyjście
  W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia Twój program powinien wypisać \( \displaystyle n \) parami różnych liczb, pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających numery kolejnych studentów, którzy będą stać w kolejce do prodziekana w chwili rozpoczęcia dyżuru, w kolejności przyjmowania ich przez prodziekana.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 5
  6 8 5 1 3
  7 2 10 4 9
  poprawnym wynikiem jest:
  6 10 9 1 4

  Wyjaśnienie do przykładu:

  • Student 7 ma wyższą średnią od wszystkich studentów stojących w kolejce, poza studentem 8, stojącym na drugiej pozycji; wyrzuca on zatem z kolejki studenta 5 (który jest drugim w kolejności studentem o średniej niższej niż student 7) i wchodzi na jego miejsce. Po przyjściu studenta 7 kolejka ma więc postać 6, 8, 7, 1, 3.
  • Student 2 ma średnią wyższą tylko od studenta 1, i nie ma kogo wyrzucić z kolejki. Po przyjściu tego studenta kolejka dalej ma postać 6, 8, 7, 1, 3.
  • Student 10 ma najwyższą średnią, i, zgodnie z zasadami, zastępuje studenta 8. Po przyjściu studenta 10 kolejka ma więc postać 6, 10, 7, 1, 3.
  • Student 4 ma średnią wyższą od studentów 1 i 3 i zastępuje studenta 3. Po przyjściu studenta 4 kolejka ma więc postać 6, 10, 7, 1, 4.
  • Od studenta 9 tylko student 10 ma wyższą średnią, więc student 9 zastępuje studenta 7. Tuż przed rozpoczęciem dyżuru kolejka ma więc postać 6, 10, 9, 1, 4.


  Zadanie RDZ (Rdza), r. akad. 2011/2012

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Profesor Makary prowadzi badania nad wpływem kwaśnych deszczów na stan torowisk tramwajowych w klimacie umiarkowanym. Zaplanowany przez profesora eksperyment polega na upuszczaniu w ściśle określonych momentach kropli stężonego kwasu na szynę tramwajową i obserwowaniu rozszerzających się po szynie plam rdzy. Ognisko rdzy na szynie zainicjowane przez spadającą kroplę kwasu rozszerza się w tempie 1mm/sek w obydwu kierunkach aż do końca szyny. Profesor chciałby obliczyć, kiedy cała szyna zostanie pokryta rdzą. Pomóż mu!

  Wejście

  W pierwszym wierszu znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle d \) i \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \leq d\leq 10^9 \), \( \displaystyle 1\leq n \leq 100\,000\) ), które oznaczają, odpowiednio, długość szyny w milimetrach oraz liczbę kropel kwasu upuszczonych na szynę. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle x \) i \( \displaystyle t \), gdzie \( \displaystyle 0\le x\le d \), \( \displaystyle 0\le t\le 10^9 \), opisujące miejsce i czas upuszczenia kropli kwasu. Liczba \( \displaystyle x \) oznacza odległość kropli w milimetrach od lewego końca szyny, a liczba \( \displaystyle t \) - moment upuszczenia kropli na szynę, mierzony w sekundach licząc od początku eksperymentu.

  Wyjście

  W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać najmniejszą całkowitą liczbę sekund od początku eksperymentu do momentu, w którym cała szyna będzie pokryta rdzą.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  10 4
  2 0
  8 1
  5 1
  7 4
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Wyjaśnienie do przykładu. Po pierwszej sekundzie eksperymentu rdzą będzie pokryty fragment od 1 do 3 milimetra szyny, po drugiej fragment od początku szyny do 6 milimetra i od 7 do 9 milimetra.  Zadanie CIA (Ciasta), r. akad. 2010/2011

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Znajomi profesora Makarego - Krzysiek, Marcin i kilku innych - odkryli ostatnio nowe hobby, a mianowicie pieczenie ciast. Zrodziło to niezbyt zdrową konkurencję - któreś z ciast musi być przecież najlepsze. Profesor Makary ma dokonać oceny.

  Wyróżnił on trzy cechy, które są najistotniejsze dla smaku: czekoladowość, słodkość i owocowość. Każdą z tych cech daje się jednoznacznie ocenić w skali od \( \displaystyle 0 \) do \( \displaystyle 10^9 \). Udało mu się też ustalić, że jeśli mamy ciasto \( \displaystyle A \), które jest mniej czekoladowe, mniej słodkie i mniej owocowe niż ciasto \( \displaystyle B \), to ciasto \( \displaystyle B \) na pewno będzie lepsze, czyli przy wyborze najlepszego ciasta, ciasto \( \displaystyle A \) można pominąć.

  Pomóż profesorowi ustalić, ilu ciast musi minimalnie spróbować, aby wybrać najlepsze. Zakładamy (naturalnie), że profesor tak czy siak pragnie spróbować co najmniej jednego ciasta.

  Wejście

  W pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \leq n \leq 50\,000\) ), oznaczająca liczbę ciast. W każdym z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy znajdują się trzy liczby całkowite z zakresu \( \displaystyle 0 \ldotp\ldotp 10^9 \) oznaczające, odpowiednio, czekoladowość, słodkość i owocowość danego ciasta. Są one oddzielone pojedynczymi odstępami. Nie ma dwóch ciast o takiej samej czekoladowości, ani dwóch o takiej samej słodkości, ani dwóch o takiej samej owocowości.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać minimalną liczbę ciast, których należy spróbować, aby wybrać najlepsze.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3
  1 1 1
  6 2 2
  5 3 3
  poprawnym wynikiem jest:
  2

  Zadanie CIE (Cięciwy), r. akad. 2009/2010

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Na okręgu danych jest \( \displaystyle n \) cięciw, z których żadne dwie nie mają wspólnego końca i żadne trzy nie przecinają się w jednym punkcie. Każda z cięciw jest pomalowana na jeden spośród \( \displaystyle k \) kolorów. Znajdź łączną liczbę punktów przecięcia par cięciw różnych kolorów.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1 \leq n, k \leq 100\,000 \) ) oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające, odpowiednio, liczbę cięciw i liczbę dostępnych kolorów. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle a \), \( \displaystyle b \), \( \displaystyle c \), przy czym \( \displaystyle 1\le a, b\le 2n \), \( \displaystyle 1\le c\le k \). Liczby \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) są numerami punktów stanowiących końce cięciwy (wszystkie końce cięciw są ponumerowane od \( \displaystyle 1 \) do \( \displaystyle 2n \) w kolejności ich występowania na okręgu), a liczba \( \displaystyle c \) oznacza jej kolor. Liczby w każdym wierszu są pooddzielane pojedynczymi odstępami.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać liczbę przecięć par cięciw różnych kolorów.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4 3
  1 7 1
  2 5 3
  3 6 1
  4 8 1
  poprawnym wynikiem jest:
  2


  Zadanie MAL (Malowanie autostrady), r. akad. 2008/2009

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Profesor Makary, chcąc pomóc rządowi Bajtocji, maluje nieodpłatnie autostradę. Autostrada ma długość \( \displaystyle n \) kilometrów i jest podzielona na kilometrowe odcinki ponumerowane \( \displaystyle 1,\ldots,n \). Profesor ma do dyspozycji białą farbę.

  Początkowo cała autostrada jest czarna. Profesor Makary nocą, jeśli męczy go bezsenność, wychodzi na autostradę z kubełkiem farby i maluje pewien odcinek autostrady. Niestety niekiedy w autostradzie pojawiają się dziury i wtedy w dzień przyjeżdża walec i kładzie asfalt. Poasfaltowany fragment drogi staje się oczywiście czarny. Profesor chciałby mieć na bieżąco dostęp do informacji o tym, ile kilometrów autostrady jest pomalowanych białym kolorem. Pomóż profesorowi w tym odpowiedzialnym zadaniu.

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1\le n \le 1\,000\,000 \) ), oznaczająca długość autostrady. W drugim wierszu znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1\le m \le 1\,000\,000 \) ), oznaczająca sumę liczb nocy malowań i dni walcowań. W każdym z następych \( \displaystyle m \) wierszy znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle 1\le a \le b \le n \) i litera \( \displaystyle c \). Liczby \( \displaystyle a,b \) są końcami malowanego odcinka, \( \displaystyle c \) opisuje zdarzenie. B oznacza, że profesor malował autostradę, a C oznacza, że jeździł po niej walec.

  Wyjście
  Po wczytaniu każdego z wierszy, Twój program powinien wypisać na wyjście liczbę kilometrów pomalowanych kolorem białym.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  12
  4
  1 5 C
  2 10 B
  4 6 B
  4 7 C
  poprawnym wynikiem jest:
  0
  9
  9
  5

  Laboratorium 7: zastosowanie biblioteki STL

  Zadanie z tego laboratorium stanowi pretekst do przypomnienia i rozszerzenia wiadomości o bibliotece STL, w szczególności pokazania, w jaki sposób można wykorzystywać jej kontenery i metody do pisania efektywnych programów (efektywnych z algorytmicznego punktu widzenia). Bardzo wygodna jest, na przykład, reprezentacja grafu rzadkiego w tablicy vectorów bądź list (realizacja list sąsiedztwa).

  Zadanie PRJ (Projekty)

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Bajtazar właśnie awansował na szefa działu informatyki Bardzo Ważnej Instytucji Państwowej. W jego obowiązkach jest zarządzanie projektami informatycznymi. Instytucja przygotowała listę potencjalnych projektów, które powinny zostać wykonane. Niestety wykonanie niektórych projektów zależy od pomyślnego wykonania innych. Dodatkowo, każdy projekt charakteryzuje się minimalną liczbą programistów, którzy są konieczni do jego wykonania.

  Ze względu na cięcia budżetowe nie jest możliwe wykonanie wszystkich projektów. Zarząd zdecydował, że zrealizowane zostanie jedynie \( \displaystyle k \) projektów. Bajtazar dostał polecenie zatrudnienia minimalnej liczby programistów, którzy są konieczni do zrealizowania co najmniej \( \displaystyle k \) projektów (przy czym projekty mogą być realizowane sekwencyjnie, tak że programiści są przenoszeni z jednego projektu do drugiego).

  Napisz program, który pomoże Bajtazarowi i wyznaczy minimalną liczbę programistów, których należy zatrudnić.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się trzy liczba całkowite \( \displaystyle n \), \( \displaystyle m \) i \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 100\,000 \), \( \displaystyle 0 \leq m \leq 500\,000 \), \( \displaystyle 0 \le k \le n \) ), pooddzielane pojedynczymi odstępami i oznaczające odpowiednio liczbę projektów, liczbę zależności pomiędzy projektami oraz minimalną liczbę projektów, które należy zrealizować. W kolejnych \( \displaystyle n \) wierszach zostały zapisane informacje o liczbie programistów koniecznych do wykonania projektów. W \( \displaystyle (i+1) \)-szym wierszu została zapisana liczba całkowita \( \displaystyle p_i \) ( \( \displaystyle 1\le p_i \le 100\,000\,000 \) ) oznaczająca, że do wykonania \( \displaystyle i \)-tego projektu konieczne jest zatrudnienie \( \displaystyle p_i \) programistów. W kolejnych \( \displaystyle m \) wierszach zostały zapisane informacje o zależnościach pomiędzy projektami. Każdy z tych wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a \), \( \displaystyle b \) ( \( \displaystyle 1\le a,b \le n \), \( \displaystyle a\ne b \) ) oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające, że do wykonania projektu \( \displaystyle a \) konieczne jest ukończenie projektu \( \displaystyle b \).

  Możesz założyć, że zależności pomiędzy projektami nie tworzą cykli.

  Wyjście

  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać minimalną liczbę programistów, których należy zatrudnić, tak by było możliwe wykonanie \( \displaystyle k \) projektów.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 3 3
  10
  500
  150
  200
  100
  1 2
  1 3
  4 5
  poprawnym wynikiem jest:
  200

  Laboratorium 8: biblioteki STL ciąg dalszy i jeden ważny a klasyczny algorytm

  Na tym laboratorium kontynuujemy prezentację zastosowań biblioteki STL do implementacji efektywnych algorytmów, tak się akurat składa, że nadal grafowych. Tym razem na tapecie algorytm Dijkstry.

  Zadanie KAP (Kapitan)

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Kapitan Bajtazar przemierza wody Morza Bajtockiego wraz ze swoim niezastąpionym pierwszym oficerem Bajtkiem. Na morzu znajduje się \( \displaystyle n \) wysp, które numerujemy liczbami od 1 do \( \displaystyle n \). Przy wyspie numer 1 przycumował statek kapitana. W ramach wyprawy kapitan planuje popłynąć na wyspę numer \( \displaystyle n \).

  W trakcie rejsu statek zawsze porusza się w jednym z czterech kierunków świata: na północ, południe, wschód lub zachód. W każdym momencie przy sterach stoi albo kapitan, albo pierwszy oficer. Za każdym razem, gdy statek wykona skręt o \( \displaystyle 90^\circ \), zmieniają się oni przy sterach.

  Po drodze statek może zatrzymywać się przy innych wyspach. Po każdym postoju kapitan może zdecydować, czy obejmuje stery jako pierwszy. Innymi słowy, na każdym fragmencie trasy prowadzącym z wyspy do wyspy jeden z marynarzy obejmuje stery, gdy statek płynie na północ lub południe, a drugi z nich steruje podczas rejsu na wschód lub zachód. W szczególności, jeśli pewien fragment trasy prowadzi dokładnie w jednym z czterech kierunków świata, na tym fragmencie steruje tylko jeden z marynarzy.

  Kapitan zastanawia się teraz, jak zaplanować trasę najbliższego rejsu i podział pracy, by spędzić jak najmniej czasu przy sterze. Jednocześnie kapitan nie przejmuje się, jak długa będzie wyznaczona trasa. Przyjmujemy, że statek płynie ze stałą prędkością jednej jednostki na godzinę.

  Wejście

  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 200\,000 \) ) oznaczającą liczbę wysp na morzu. Dla uproszczenia na Morze Bajtockie nanosimy układ współrzędnych, którego osie są równoległe do kierunków świata. Każdą z wysp reprezentujemy jako pojedynczy punkt. Kolejne \( \displaystyle n \) wierszy zawiera opisy wysp: \( \displaystyle i \)-ty z nich zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle x_i \), \( \displaystyle y_i \) ( \( \displaystyle 0 \le x_i,y_i \le 1\,000\,000\,000 \) ) oznaczające współrzędne \( \displaystyle i \)-tej wyspy na morzu. Każda wyspa ma inne współrzędne.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą, oznaczającą najmniejszą liczbę godzin, przez które kapitan będzie musiał sterować statkiem na trasie z wyspy numer 1 do wyspy numer \( \displaystyle n \).

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5
  2 2
  1 1
  4 5
  7 1
  6 7
  poprawnym wynikiem jest:
  2

  Wyjaśnienie do przykładu: Kapitan może wyznaczyć trasę, którą zaznaczono na obrazku. W trakcie rejsu z wyspy 1 (współrzędne (2, 2)) na wyspę 4 (współrzędne (7, 1)) kapitan steruje tylko przez godzinę, gdy statek płynie na południe. W trakcie drugiego fragmentu podróży kapitan steruje jedynie wtedy, gdy statek porusza się na wschód.

  ZałącznikWielkość
  kaprys-crop.gif10.82 KB

  Laboratorium 9: odrobina algorytmów tekstowych

  Po serii zagadnień grafowych, na zakończenie cyklu zadań "normalnych" z laboratorium z ASD pojawia się zadanie ze stringologii. Podczas laboratorium prezentujemy dwa różne rozwiązania tego zadania, jedno bardziej teoretyczne i w praktyce mniej efektywne (oparte na metodzie etykietowania), a drugie efektywniejsze, choć obarczone teoretyczną niepewnością wyniku (korzystające z haszowania).

  Zadanie LEX (Porównywanie leksykograficzne)

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Niech \( \displaystyle s=s_1s_2\ldots s_n \) będzie \( \displaystyle n \)-literowym słowem złożonym z małych liter alfabetu angielskiego. Będziemy zajmować się podsłowami tego słowa, czyli spójnymi fragmentami postaci \( \displaystyle s[i{\ldotp\ldotp}j]=s_is_{i+1}\ldots s_j \). Naszym celem jest leksykograficzne porównywanie różnych par takich podsłów.

  Powiemy, że słowo \( \displaystyle u \) jest mniejsze leksykograficznie (czyli słownikowo) niż słowo \( \displaystyle v \), jeżeli:

  • słowo \( \displaystyle u \) jest prefiksem właściwym słowa \( \displaystyle v \), tzn. \( \displaystyle u \) stanowi początkowy fragment \( \displaystyle v \) krótszy niż \( \displaystyle v \), lub
  • słowa \( \displaystyle u \) i \( \displaystyle v \) różnią się na jakiejś pozycji i na pierwszej takiej różniącej je pozycji \( \displaystyle u \) zawiera literę mniejszą niż odpowiadająca jej litera w słowie \( \displaystyle v \).

  Tę relację zapisujemy jako \( \displaystyle u < v \).

  Na przykład, słowo abaab jest (leksykograficznie) mniejsze niż abaababa, słowo abaa jest mniejsze niż ababa, ale ani abab nie jest mniejsze niż abaab, ani słowo abaab nie jest mniejsze od abaab (czyli od siebie samego).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le n,m \le 300\,000 \) ), oznaczające długość słowa \( \displaystyle s \) oraz liczbę zapytań. Drugi wiersz zawiera \( \displaystyle n \)-literowe słowo. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera cztery liczby całkowite \( \displaystyle a,b,c,d \) ( \( \displaystyle 1 \le a \le b \le n \), \( \displaystyle 1 \le c \le d \le n \) ), oznaczające zapytanie o porównanie leksykograficzne słów \( \displaystyle s[a{\ldotp\ldotp}b] \) oraz \( \displaystyle s[c{\ldotp\ldotp}d] \).

  Wyjście

  Na standardowe wyjście Twój program powinien wypisać \( \displaystyle m \) wierszy, z których każdy powinien zawierać jeden znak: '<', '>' lub '=', w zależności od tego, czy pierwsze podsłowo z danego zapytania jest mniejsze czy większe leksykograficznie od drugiego podsłowa, czy też równe temu podsłowu.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  13 3
  abaababaabaab
  8 13 7 7
  6 11 4 6
  3 5 11 13
  poprawnym wynikiem jest:
  <
  >
  =

  Wyjaśnienie do przykładu: W pierwszym zapytaniu rozważamy podsłowa aabaab oraz b, w drugim - abaaba oraz aba, a w trzecim - aab oraz aab.

  Laboratorium 10: Find & Union

  Poniższe zadanie można rozwiązać w zadowalający sposób na kilka różnych sposobów. W tym laboratorium proponujemy rozwiązanie używające struktury danych dla zbiorów rozłącznych, ale i nie tylko.

  Zadanie INW (Graf inwersji)

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Bajtazar odkrył nową rodzinę grafów nieskierowanych, które można reprezentować za pomocą inwersji. Niech \( \displaystyle V = \{1,2,\ldots,n\} \) będzie zbiorem wierzchołków grafu, natomiast \( \displaystyle a_1,a_2,\ldots,a_n \) - pewnym ciągiem parami różnych liczb ze zbioru \( \displaystyle V \). Wierzchołki \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle a_j \) są połączone krawędzią w grafie, jeśli para \( \displaystyle (i,j) \) jest inwersją w tym ciągu, to znaczy \( \displaystyle i < j \) oraz \( \displaystyle a_i > a_j \).

  Dla przykładu rozważmy \( \displaystyle n=4 \) i ciąg 2, 3, 1, 4. Wtedy uzyskujemy graf jak na rysunku:

  Bajtazar chce pokazać, że wymyślona przez niego reprezentacja jest użyteczna. Postanowił napisać program, który wyznacza spójne składowe grafu. Przypomnijmy, że dwa wierzchołki \( \displaystyle u,v\in V \) znajdują się w tej samej spójnej składowej grafu, jeśli istnieje taki ciąg wierzchołków, którego pierwszym wyrazem jest \( \displaystyle u \), ostatnim - \( \displaystyle v \), a każde dwa kolejne wierzchołki są połączone krawędzią grafu. W naszym przykładzie mamy dwie spójne składowe: \( \displaystyle \{1,2,3\} \) oraz \( \displaystyle \{4\} \).

  Pomóż Bajtazarowi!

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 1\,000\,000 \) ) oznaczająca liczbę wierzchołków grafu. W drugim wierszu znajduje się ciąg \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_1, a_2, \ldots, a_n \).

  Wyjście

  W pierwszym wierszu wyjścia należy wypisać liczbę spójnych składowych grafu; oznaczmy tę liczbę przez \( \displaystyle m \). W każdym z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy należy podać opis jednej spójnej składowej grafu. Na początku wiersza wypisać należy liczbę \( \displaystyle k \) oznaczającą rozmiar składowej, a następnie rosnący ciąg \( \displaystyle k \) numerów wierzchołków tej składowej. Składowe należy wypisać w takiej kolejności, by pierwsze numery wierzchołków z każdego wiersza tworzyły ciąg rosnący. Innymi słowy, jeśli \( \displaystyle S \) i \( \displaystyle S' \) są dwiema składowymi, \( \displaystyle u \in S \), \( \displaystyle v\in S' \) są ich najmniejszymi wierzchołkami oraz \( \displaystyle uPrzykład

  Dla danych wejściowych:
  4
  2 3 1 4
  poprawnym wynikiem jest:
  2
  3 1 2 3
  1 4

  Zadanie karne

  Poniżej przypominamy zasady zaliczania laboratorium z ASD związane z zadaniem karnym oraz przedstawiamy archiwum zadań karnych z ubiegłych lat.

  Kiedy powinienem rozwiązać zadanie karne?

  • Jeśli rozwiązałem co najmniej jedno zadanie rozgrzewkowe (z dwóch z pierwszego laboratorium), oba zadania zaliczeniowe (i uzyskałem akceptację swoich rozwiązań u laboranta) oraz sześć zadań zwykłych (z puli ośmiu), a chciałbym zaliczyć laboratorium z ASD w I terminie. Wówczas oprócz zadania karnego muszę rozwiązać jeszcze co najmniej jedno brakujące zadanie zwykłe.
  • Jeśli chciałbym zaliczyć laboratorium w II terminie. Wówczas oprócz zadania karnego muszę uzupełnić wszystkie braki w laboratorium, czyli rozwiązać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego: 1 zadanie rozgrzewkowe, 7 zadań zwykłych i 2 zadania zaliczeniowe (rozwiązania zadań zaliczeniowych muszą uzyskać akceptację laboranta).
  • Jeśli nie spełniam żadnego z powyższych kryteriów, a lubię rozwiązywać zadania algorytmiczne, chcę rozwijać swoje umiejętności algorytmiczno-programistyczne i/lub poćwiczyć przed egzaminem praktycznym z ASD.

  Zadanie ULA (Ula), r. akad. 2014/2015

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W Górach Bitockich zorganizowano ciekawe zawody. Każdy zawodnik zaczyna w wybranym przez siebie schronisku i pokonuje wybraną przez siebie trasę, poruszając się po szlakach turystycznych. Dla każdego schroniska określono liczbę punktów przysługujących za dotarcie do niego. To samo schronisko można odwiedzać wielokrotnie, lecz punkty naliczane są tylko za pierwsze odwiedzenie. Celem jest zdobycie maksymalnej liczby punktów w ciągu jednej doby.

  Sprawę nieco komplikuje fakt, że na mocy decyzji Bitockiego Parku Narodowego, po wielu szlakach można poruszać się tylko w jednym kierunku. Z tego powodu odwiedzenie wszystkich schronisk może być niemożliwe. Ponadto, niektóre szlaki wiodą jaskiniami i mogą przechodzić pod szlakami na powierzchni, a więc graf szlaków niekoniecznie jest planarny.

  Słynna bajtocka turystka Ula Speck trenowała ciężko cały rok i zamierza wygrać te zawody. Dzięki morderczemu treningowi Ula wie, że jest w stanie przejść każdą trasę w Górach Bitockich w ciągu doby. Ula zwróciła się do Ciebie, abyś zaplanował jej trasę umożliwiającą zdobycie maksymalnej możliwej liczby punktów.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 200\,000 \), \( \displaystyle 0 \leq m \leq 1\, 000\,000 \) ), pooddzielane pojedynczymi odstępami i oznaczające odpowiednio liczbę schronisk i liczbę jednokierunkowych szlaków. (Szlaki dwukierunkowe modelowane są za pomocą dwóch szlaków jednokierunkowych.) W kolejnych \( \displaystyle n \) wierszach podano punkty przysługujące odwiedzaniu schronisk. W \( \displaystyle (i+1) \)-szym wierszu została zapisana liczba całkowita \( \displaystyle p_i \) ( \( \displaystyle 0\le p_i \le 5\,000 \) ) oznaczająca liczbę punktów przysługujących za pierwsze odwiedzenie \( \displaystyle i \)-tego schroniska. W każdym z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy znajduje się opis jednego ze szlaków: para oddzielonych pojedynczym odstępem liczb całkowitych \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) ( \( \displaystyle 1 \leq a, b \leq n \) ), oznacza szlak od schroniska \( \displaystyle a \) do schroniska \( \displaystyle b \).

  Wyjście
  W jedynym wierszu standardowego wyjścia należy wypisać maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów, którą można uzyskać odwiedzając schroniska na pojedynczej trasie.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  6 7
  1
  1
  2
  3
  1
  2
  4 5
  2 3
  1 2
  6 2
  2 5
  2 4
  4 2
  poprawnym wynikiem jest:
  8


  Archiwum

  Zadanie PPL (Podpalindrom), r. akad. 2013/2014

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Słowo jest palindromem wtedy i tylko wtedy, gdy jest takie samo, jeśli czytamy je wspak. Podpalindromem słowa \( \displaystyle v \) nazywamy dowolny palindrom powstający przez usunięcie z \( \displaystyle v \) pewnej liczby (niekoniecznie sąsiednich) liter. Napisz program, który znajduje długość najdłuższego podpalindromu podanego słowa \( \displaystyle v \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 5\,000 \) ), będąca długością słowa. Drugi wiersz zawiera \( \displaystyle n \)-literowe słowo składające się wyłącznie z małych liter alfabetu angielskiego.

  Wyjście

  Jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać długość najdłuższego podpalindromu danego słowa.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  11
  jakitokajak
  poprawnym wynikiem jest:
  7


  Zadanie ROB (Roboty), r. akad. 2012/2013

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Firma Bajtazar i Syn produkuje sprzęt AGD najwyższej jakości. Po zdjęciu sprzętu z linii produkcyjnej musi on zostać przetransportowany do odpowiedniego magazynu, skąd rusza w dalszą drogę do klienta. Ze względu na wagę produkowanego sprzętu zatrudnianie w tym celu robotników jest czasochłonne i mało ekonomiczne. Firma Bajtazar i Syn zdecydowała się zatem zautomatyzować ten proces. Na początek zakupiono dwa roboty sterowane radiem. Mogą się one przemieszczać pomiędzy określonymi pozycjami w fabryce (węzłami). W węzłach znajdują się między innymi linie produkcyjne i magazyny. W zależności od zagospodarowania przestrzennego fabryki pomiędzy węzłami znajduje się przejście lub nie, przy czym jeżeli można przejść z węzła \( \displaystyle q \) do węzła \( \displaystyle p \), to można też przejść z węzła \( \displaystyle p \) do węzła \( \displaystyle q \). Sterowanie radiem pociąga za sobą dwa ograniczenia: roboty nie mogą poruszać się równocześnie, czyli każde polecenie z radia skutkuje przemieszczeniem jednego z robotów do sąsiedniego węzła, oraz aby zagwarantować właściwy odbiór roboty muszą w każdym momencie zachować określony dystans pomiędzy sobą. Dystans definiujemy jako najkrótszą drogę pomiędzy węzłami.

  Mając dane dwie pary węzłów, gdzie każda para określa linię produkcyjną i odpowiadający jej magazyn, wyznacz najkrótszą drogę robotów pozwalającą przetransportować towar.

  Wejście
  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby naturalne \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 2500 \), \( \displaystyle 1 \leq k \leq n-1 \) ) oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające odpowiednio liczbę węzłów oraz wymagany odstęp robotów. Przyjmujemy, że węzły ponumerowane są liczbami od \( \displaystyle 0 \) do \( \displaystyle n-1 \). W kolejnych dwóch wierszach podane są dwie pary węzłów \( \displaystyle a \), \( \displaystyle b \) oraz \( \displaystyle c \), \( \displaystyle d \). Robot \( \displaystyle X \) powinien przemieścić się z linii produkcyjnej w węźle \( \displaystyle a \) do magazynu w węźle \( \displaystyle b \). Analogicznie robot \( \displaystyle Y \) winien przemieścić się z węzła \( \displaystyle c \) do węzła \( \displaystyle d \). Każde polecenie z radia skutkuje przemieszczeniem jednego z robotów do sąsiedniego węzła. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy odpowiada węzłowi \( \displaystyle i \in [0,n-1] \). Każdy zaczyna się liczbą \( \displaystyle l(i) \), a następnie podane jest \( \displaystyle l(i) \) ( \( \displaystyle 0 \leq l(i) \leq 50 \) ) numerów odpowiadających węzłom osiągalnym z \( \displaystyle i \) (a zatem również \( \displaystyle i \) jest osiągalne ze wszystkich tych węzłów).

  Wyjście
  W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia Twój program powinien wypisać minimalną łączną liczbę ruchów robotów pozwalającą je przemieścić lub \( \displaystyle -1 \), jeśli robotów przemieścić się nie da.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  5 2
  0 2
  2 4
  1 1
  1 2
  1 3
  1 4
  1 0
  poprawnym wynikiem jest:
  4

  Wyjaśnienie do przykładu:
  Zadany graf jest cyklem o 5 węzłach. Robot \( \displaystyle X \) idzie z 0 do 2, zaś robot \( \displaystyle Y \) z 2 do 4. Optymalne przemieszczenie robotów:

  • Robot \( \displaystyle Y \) przesuwa się na pozycję 3.
  • Robot \( \displaystyle X \) przesuwa się na pozycję 1.
  • Robot \( \displaystyle Y \) przesuwa się na pozycję 4.
  • Robot \( \displaystyle X \) przesuwa się na pozycję 2.

  Zadanie KUR (Kurort), r. akad. 2011/2012

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Profesor Makary przyjechał właśnie do górskiego kurortu na urlop zimowy. Niestety w tym roku pogoda nie sprzyja narciarzom, dlatego profesor postanowił spędzić czas, wędrując po górach. Właśnie ogląda mapę, na której zaznaczono \( \displaystyle n \) szczytów połączonych za pomocą \( \displaystyle m \) dwukierunkowych szlaków. W czasie zimy w górach należy zachować szczególną ostrożność, dlatego profesor chciałby unikać wędrowania na zbyt dużej wysokości. Szczęśliwie, dla każdego szlaku na mapie zaznaczone jest, ile metrów nad poziomem morza znajduje się najwyższy punkt z danego szlaku.

  Profesor planuje teraz \( \displaystyle k \) wędrówek między szczytami gór. Dla każdej z tych wędrówek chciałby poznać minimalną liczbę \( \displaystyle M \), taką że cała trasa wędrówki będzie prowadzić nie wyżej niż \( \displaystyle M \) metrów nad poziomem morza.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się trzy liczby całkowite \( \displaystyle n \), \( \displaystyle m \) oraz \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 2 \leq n \leq 5\,000 \), \( \displaystyle 1 \leq m \leq 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \leq k \leq 10\,000 \) ), oznaczające kolejno liczbę szczytów górskich, liczbę łączących je szlaków oraz liczbę wędrówek, które planuje profesor. Szczyty górskie są ponumerowane od \( \displaystyle 1 \) do \( \displaystyle n \).

  W każdym z następnych \( \displaystyle m \) wierszy znajduje się opis jednego szlaku w postaci trzech liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \) i \( \displaystyle c_i \) ( \( \displaystyle 1 \leq a_i, b_i \leq n \), \( \displaystyle a_i \neq b_i \), \( \displaystyle 1 \leq c_i \leq 100\,000 \) ). Oznaczają one, że szczyty górskie \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \) połączone są szlakiem, którego najwyższy punkt znajduje się \( \displaystyle c_i \) metrów nad poziomem morza. Każde dwa szczyty będą połączone co najwyżej jednym szlakiem. Pomiędzy dowolną parą szczytów można przejść, korzystając ze szlaków.

  Następne \( \displaystyle k \) wierszy opisuje wędrówki planowane przez profesora. W \( \displaystyle i \)-tym z tych wierszy znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle p_i \), \( \displaystyle q_i \) ( \( \displaystyle 1 \leq p_i, q_i \leq n \), \( \displaystyle p_i \neq q_i \) ). Oznaczają one, że w trakcie \( \displaystyle i \)-tej wędrówki profesor chciałby przejść ze szczytu o numerze \( \displaystyle p_i \) do szczytu o numerze \( \displaystyle q_i \).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście \( \displaystyle k \) wierszy, po jednym dla każdej planowanej wędrówki. W \( \displaystyle i \)-tym z tych wierszy powinna znaleźć się liczba \( \displaystyle M_i \) - najmniejsza liczba całkowita, taka że między szczytami \( \displaystyle p_i \) oraz \( \displaystyle q_i \) można przejść, nie wchodząc nigdy na wysokość większą niż \( \displaystyle M_i \) metrów nad poziomem morza.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 7 4
  2 5 10
  5 1 2
  1 2 1
  5 3 200
  4 1 3
  2 4 3
  1 3 100
  3 5
  5 4
  2 1
  2 4
  poprawnym wynikiem jest:
  100
  3
  1
  3


  Zadanie SLO (Słowa), r. akad. 2010/2011

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Pojedynczą zmianą w słowie nazwiemy:

  • usunięcie litery (np. \( \displaystyle \mathtt{ABCD} \to \mathtt{ACD} \) )
  • wstawienie litery (np. \( \displaystyle \mathtt{ABCD} \to \mathtt{ABECD} \) )
  • zamianę litery na inną (np. \( \displaystyle \mathtt{ABCD} \to \mathtt{AECD} \) ).

  Mając dane dwa słowa, oblicz, ilu co najmniej pojedynczych zmian wymaga przekształcenie pierwszego słowa w drugie. Możesz założyć, że liczba ta jest nie większa niż \( \displaystyle 100 \).

  Wejście

  Standardowe wejścia składa się z dwóch wierszy, w których zapisane są dwa słowa \( \displaystyle X \) i \( \displaystyle Y \) (składające się z liter alfabetu angielskiego 'A'-'Z') o długości nie większej niż \( \displaystyle 1\,000\,000 \) znaków.

  Wyjście

  Na standardowe wyjście Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą, będącą minimalną liczbą zmian, której wymaga przekształcenie \( \displaystyle X \) w \( \displaystyle Y \).

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  ABCFD
  BCGDE
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Wyjaśnienie: Przykładowe przekształcenie: \( \displaystyle \mathtt{ABCFD} \to \mathtt{ABCGD} \to \mathtt{BCGD} \to \mathtt{BCGDE} \).


  Zadanie PRF (Profesor), r. akad. 2009/2010

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Profesor Makary. Znowu ma kłopoty. Ale chyba niczego innego się nie spodziewaliście?

  Przyjaciel profesora, ten mieszkający na wsi i wyznaczający procent cukru w cukrze, znalazł wreszcie źródło doskonałego cukru. Niestety, występuje on w wielu postaciach, a jeszcze nie wiadomo, które zainteresują konsumentów. Profesor opracował zestaw reakcji chemicznych, z których każda przekształca jedną postać cukru w inną.

  Reakcje zachodzą według następujących reguł:

  • Każda reakcja powoduje przekształcenie substancji w inną. Reakcję przekształcającą substancję \( \displaystyle S_1 \) w \( \displaystyle S_2 \) będziemy oznaczali \( \displaystyle S_1 \rightarrow S_2 \). Może istnieć więcej niż jedna reakcja postaci \( \displaystyle S_1 \rightarrow S_2 \).
  • Istnienie reakcji przekształcającej \( \displaystyle S_1 \) w \( \displaystyle S_2 \) (w skrócie \( \displaystyle S_1 \rightarrow S_2 \) ) nie gwarantuje istnienia reakcji odwrotnej ( \( \displaystyle S_2 \rightarrow S_1 \) ).
  • Są jednak pewne specjalne reakcje, nazwijmy je reakcjami odwracającymi. Wykonanie takiej reakcji powoduje, że odtąd wszystkie reakcje (włącznie z tą właśnie wykonaną) zmieniają kierunek: jeśli przed wykonaniem reakcji odwracającej mamy do dyspozycji reakcję \( \displaystyle S_1 \rightarrow S_2 \), to po jej wykonaniu potrafimy wykonać \( \displaystyle S_2 \rightarrow S_1 \). Po kolejnym wykonaniu (dowolnej) reakcji odwracającej wracamy do sytuacji pierwotnej.

  Dla danej postaci początkowej profesor chciałby wiedzieć, do ilu innych postaci można z niej przekształcić cukier, używając do tego znanych profesorowi reakcji. Profesora interesują tylko te substancje, z których można powrócić do postaci początkowej, tak żeby w procesie otrzymywania i powrotu do substancji początkowej była parzysta liczba reakcji odwracających.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite: \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 10\,000 \) ) oznaczająca liczbę znanych postaci cukru i \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le m \le 100\,000 \) ) - liczba znanych reakcji. Kolejne \( \displaystyle m \) wierszy to opisy reakcji, każdy z nich składa się z trzech liczb: \( \displaystyle S_1 \), \( \displaystyle S_2 \), \( \displaystyle o \), oznaczających odpowiednio substancję, którą się przekształca ( \( \displaystyle 1 \le S_1 \le n \) ), substancję wynikową ( \( \displaystyle 1 \le S_2 \le n \) ) oraz to, czy reakcja jest odwracająca ( \( \displaystyle o=1 \) ), czy nie ( \( \displaystyle o=0 \) ). Kierunek opisanej reakcji jest właściwy dla sytuacji przed wykonaniem pierwszej reakcji odwracającej.

  Wyjście

  Wyjście powinno składać się z \( \displaystyle n \) wierszy. W \( \displaystyle i \)-tym z nich należy wypisać, ile postaci cukru daje się otrzymać z postaci o numerze \( \displaystyle i \).

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 5
  1 2 1
  2 4 0
  3 2 0
  3 5 1
  4 3 0
  poprawnym wynikiem jest:
  3
  3
  3
  3
  0

  Wyjaśnienie do przykładu: Na rysunku (patrz załącznik do laboratorium) krawędzie przerywane to reakcje odwracające. Z substancji 1 można stworzyć substancje 2, 3 i 4, tak że z każdej z nich można wrócić do substancji 1, wykonując łącznie parzyście wiele reakcji odwracających, np. zgodnie ze schematem \( \displaystyle 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \). Dalej, z substancji 2 można stworzyć substancje 3, 4 i 5,
  z 3: 2, 4, 5, z 4: 2, 3 i 5, a z 5 nie można otrzymać żadnej innej substancji.


  Zadanie DOM (Domino), r. akad. 2008/2009

  Dostępna pamięć: 32MB.

  Profesor Makary zwiedzał Muzeum Domina. W jednej z sal był ułożony w tradycyjny sposób (każde dwa sąsiadujące klocki mają tę samą liczbę oczek na sąsiadujących połówkach) bardzo długi wąż. Profesor, w sobie tylko znany sposób, rozwalił wszystkie kostki po całej sali, po czym zaczął układać łańcuch ponownie. Niestety nie wychodziło mu to i zaczął się zastanawiać, czy na pewno odnalazł wszystkie klocki domina. Pomóż profesorowi (przecież musi on jeszcze nocami malować autostradę).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 0\le n \le 1\,000\,000 \) ) oznaczająca liczbę znalezionych klocków domina. W każdym z następnych \( \displaystyle n \) wierszy znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle 0\le a_i, b_i \le 10\,000 \) będące liczbami oczek na poszczególnych kostkach.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście, ile, co najmniej, kostek domina zgubił profesor.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3
  2 1
  2 3
  4 5
  poprawnym wynikiem jest:
  1

  ZałącznikWielkość
  prozad1.png18.02 KB

  Trening przed egzaminem

  Tym razem proponujemy trening na zadaniach z ubiegłorocznych egzaminów praktycznych. Wcześniej jednak - przypomnienie zasad zaliczania dotyczących egzaminu poprawkowego praktycznego.

  Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego laboratoryjnego, należy zaliczyć laboratorium, w I lub w II terminie. Podczas egzaminu każdy student pracuje na swoim koncie i może korzystać z dostępnych zasobów elektronicznych (dowolne manuale, zrobione przez siebie zadania) oraz z przyniesionych ze sobą notatek i książek. Kontaktowanie się z innymi osobami będzie karane dwóją z egzaminu. Do rozwiązania będą co najmniej dwa zadania w czasie 3 godzin. Żeby zaliczyć egzamin, wystarczy rozwiązać w pełni jedno zadanie (zaliczane automatycznie przez SIO); za każde następne rozwiązane zadanie uzyskuje się pół oceny więcej od tej wynikającej z wyników egzaminu pisemnego. Osoby, które nie zaliczą części praktycznej, nie będą dopuszczone do części pisemnej egzaminu.
  Archiwum

  Poniżej treści zadań z poprzednich egzaminów praktycznych. Rozwiązania wzorcowe tych zadań można znaleźć w załącznikach.  Zadanie NAS (Naszyjniki), r. akad. 2015/2016, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Bajtockie naszyjniki składają się z wielu elementów o różnych kolorach. Ceną danego naszyjnika jest długość jego najdłuższego spójnego fragmentu o tym samym kolorze elementów -- (np. naszyjnik 1 2 1 1 3 1 ma cenę 2).

  Bajtazar otrzymał \( \displaystyle n \) niezbyt cennych naszyjników (z których każdy składa się z \( \displaystyle \ell \) elementów) i chciałby z nich otrzymać dokładnie jeden naszyjnik o maksymalnej cenie. Otrzymany naszyjnik również powinien składać sie z \( \displaystyle \ell \) elementów.

  Niestety reguły produkcji naszyjników są dosyć restrykcyjne. Jeśli jakiś element naszyjnika był choć raz wykorzystany na \( \displaystyle i \)-tej pozycji, to nigdy już nie może wystąpić na innej pozycji.

  Czyli zgodnie z regułami w otrzymanym naszyjniku na \( \displaystyle i \)-tej pozycji ( \( \displaystyle 1\le i \le \ell \) ) można wykorzystać dokładnie jeden z \( \displaystyle i \)-tych elementów wejściowych naszyjników.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowitą \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle \ell \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 100\,000 \), \( \displaystyle 1 \le \ell \le 200\,000 \) ), oznaczającą liczbę naszyjników oraz ich długość. Można założyć, że \( \displaystyle n\cdot \ell \le 2\cdot 10^6 \). Kolejne \( \displaystyle n \) wierszy zawiera opisy naszyjników: \( \displaystyle j \)-ty z nich zawiera \( \displaystyle \ell \) liczb całkowitych \( \displaystyle s_i \) ( \( \displaystyle 0 \le s_i \le 1\,000\,000\,000 \) ) oznaczające kolory kolejnych elementów \( \displaystyle j \)-tego naszyjnika.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą, oznaczającą maksymalną cenę naszyjnika, który możemy otrzymać.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  3 4
  1 2 1 2
  1 1 3 3
  3 1 3 2
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Wyjaśnienie do przykładu:
  Dla przykładowych naszyjników możemy otrzymać naszyjnik 1 1 1 2 o cenie 3 (pierwszy element pochodzi z naszyjnika numer 1, drugi z naszyjnika numer 2, trzeci element z naszyjnika numer 1 i 4 element z naszyjnika numer 3).

  Zadanie TRA (Trasa), r. akad. 2015/2016, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  W zadaniu rozważamy silnie spójne grafy skierowane, w których wagi krawędzi zmieniają się w czasie. Dla zadanych wierzchołków \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) należy obliczyć najtańszą trasę rozpoczynającą się w wierzchołku \( \displaystyle a \) przechodzącą przez wierzchołek \( \displaystyle b \) i wracającą do \( \displaystyle a \).

  Każda krawędź grafu \( \displaystyle e=(u,v) \) ma pewną ustaloną wagę początkową \( \displaystyle c_e \), która następnie ulega zmianie w kolejnych jednostkach czasu o \( \displaystyle p_e \) (jeśli \( \displaystyle p_e>0 \) waga wzrasta, jeśli \( \displaystyle p_e<0 \) waga maleje).

  W zadaniu rozważamy graf w jednostkach czasu \( \displaystyle t\in \{1,\ldots,d\} \), można też założyć, że dla zadanych danych wejściowych wartości \( \displaystyle w_e \) i \( \displaystyle p_e \) są tak dobrane, że waga zawsze będzie dodatnia.

  Napisz program, który:

  • wczyta opis grafu \( \displaystyle G \), numery wierzchołków \( \displaystyle a \) i \( \displaystyle b \) oraz maksymalną wartość czasu \( \displaystyle d \),
  • wyznaczy minimalny koszt trasy z \( \displaystyle a \) do \( \displaystyle b \) i z powrotem, przy założeniu, że możemy wybrać dowolny czas \( \displaystyle t\in \{1,\ldots,d\} \),
  • wypisze obliczony koszt.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się pięć liczb całkowitych \( \displaystyle n, m, a, b, d \), \( \displaystyle 2\le n \le 100\,000 \), \( \displaystyle 1\le m \le 100\,000 \), \( \displaystyle 2\le d \le 10\,000 \), gdzie \( \displaystyle n \) jest liczbą wierzchołków grafu, \( \displaystyle m \) liczbą krawędzi, \( \displaystyle a \) numerem wierzchołka startowego, \( \displaystyle b \) numerem wierzchołka końcowego ( \( \displaystyle a\not=b \) ), \( \displaystyle d \) maksymalnym rozważanym czasem. Wierzchołki są numerowane 1 do \( \displaystyle n \). W następnych \( \displaystyle m \) wierszach znajdują się opisy kolejnych krawędzi. Każdy wiersz zawiera sześć liczb całkowitych: \( \displaystyle n_1, n_2, c_1, p_1, c_2, p_2 \). Liczby \( \displaystyle n_1 \) i \( \displaystyle n_2 \) to numery wierzchołków, które łączy krawędź. Liczby \( \displaystyle c_1 \) i \( \displaystyle c_2 \) oznaczają początkowe wagi krawędzi \( \displaystyle n_1 \) do \( \displaystyle n_2 \) oraz z \( \displaystyle n_2 \) do \( \displaystyle n_1 \). W każdej kolejnej jednostce czasu waga pierwszej krawędzi zmienia się o \( \displaystyle p_1 \), a waga drugiej krawędzi o \( \displaystyle p_2 \). Wiadomo, że dla $\( \displaystyle t=\{1,\ldots,d\} \) każda waga będzie dodatnia i nigdy nie przekroczy \( \displaystyle 10\,000 \).

  Wyjście
  W pierwszym i jedynym wierszu powinna się znajdować dokładnie jedna liczba całkowita --- minimalny koszt trasy z \( \displaystyle a \) do \( \displaystyle b \) i z powrotem.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  4 4 1 4 3
  1 2 5 -1 10 -1
  3 2 12 2 7 2
  3 4 8 -1 20 -3
  1 4 27 -2 3 0
  poprawnym wynikiem jest:
  23

  Patrz rysunek: http://smurf.mimuw.edu.pl/sites/default/files/trazad.jpg

  Jednym z optymalnych rozwiązań dla testu przykładowego jest trasa \( \displaystyle 1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1 \) dla \( \displaystyle t=2 \), kiedy to koszt trasy wynosi 23.  Zadanie EST (Estetyczne ciągi), r. akad. 2015/2016, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W Bajtocji ciąg liczbowy \( \displaystyle a_1,\ldots,a_k \) jest uważany za estetyczny, jeśli każde dwa kolejne elementy ciągu różnią się co najwyżej o 1:

  \( \displaystyle |a_{i+1} - a_i| \le 1\ \mbox{dla}\ 1 \le i < k \)

  Na przykład ciąg \( \displaystyle 1,1,2,1,0,0 \) jest estetyczny, natomiast \( \displaystyle 1,3,4,3 \) nie jest estetyczny.

  Bajtazar otrzymał ciąg składający się z \( \displaystyle n \) liczb: \( \displaystyle s_1,\ldots,s_n \), chciałby z niego otrzymać jak najdłuższy ciąg estetyczny. Może wybrać dowolne elementy wejściowego ciągu i dowolnie zmieniać ich kolejność.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 100\,000 \) ), oznaczającą długość wejściowego ciągu. Kolejne \( \displaystyle n \) wierszy zawiera opis ciągu: \( \displaystyle i \)-ty z nich zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle s_i \) ( \( \displaystyle 0 \le s_i \le 1\,000\,000\,000 \) ) oznaczające kolejne elementy wejściowego ciągu.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą, oznaczającą maksymalną długość estetycznego ciągu, który można otrzymać z \( \displaystyle s_1,\ldots,s_n \).

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  7
  1
  6
  2
  5
  7
  6
  10
  poprawnym wynikiem jest:
  4

  Wyjaśnienie do przykładu: Dla przykładowego ciągu możemy otrzymać estetyczny ciąg długości 4: 6 5 6 7.

  Zadanie POT (Potworzyca), r. akad. 2015/2016, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 512MB.

  Potworzyca porusza się po platformach umieszczonych nad przepaścią. Przepaść jest podzielona na \( \displaystyle X \times Y \) kwadratów, nad kwadratem o współrzędnych \( \displaystyle (i,j) \) ( \( \displaystyle 1 \leq i \leq X, 1 \leq j \leq Y \) ) znajduje się jedna platforma, na wysokości \( \displaystyle h_{i,j} \) cm. Jeśli Potworzyca znajduje się na platformie nad kwadratem \( \displaystyle (i,j) \), to może ona w ciągu 1 sekundy się przemieścić na platformę nad polem \( \displaystyle (i',j') \), o ile \( \displaystyle |i-i'| \leq 2 \), \( \displaystyle |j-j'| \leq 2 \), i \( \displaystyle |h_{i,j} - h_{i',j'}| \leq H \), gdzie \( \displaystyle H \) to skoczność Potworzycy. Może ona również w ciągu jednej sekundy przesunąć platformę, na której się znajduje, o 1 cm w górę lub dół. Potworzyca znajduje się na platformie nad \( \displaystyle (1,1) \). Ile czasu potrzebuje, by dostać się do Męża Potwora na platformę nad polem \( \displaystyle (X,Y) \)?

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle X \), \( \displaystyle Y \), i \( \displaystyle H \) ( \( \displaystyle 1 \le X,Y \le 500 \), \( \displaystyle 0 \le H \le 1\,000\,000 \) ), oznaczającą wymiary przepaści oraz skoczność Potworzycy. Kolejne \( \displaystyle X \) wierszy zawiera opisy platform: \( \displaystyle i \)-ty z nich zawiera \( \displaystyle Y \) liczb całkowitych \( \displaystyle h_{i,1}, \ldots, h_{i,Y} \) oznaczających kolejne wysokości platform, gdzie \( \displaystyle 0 \leq h_{i,j} \leq 1\,000\,000 \).

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście jedną liczbę całkowitą, oznaczającą ilość czasu potrzebnego Potworzycy na dotarcie na platformę nad pole \( \displaystyle (X,Y) \) (w sekundach).

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  7 9 25
  100 360 110 370 120 380 130 390 140
  340 350 900 900 900 280 270 260 150
  330 999 900 900 120 900 900 900 400
  320 440 180 430 290 420 160 410 250
  450 999 999 999 170 999 999 999 240
  190 310 999 300 999 999 999 999 230
  999 460 200 470 210 480 220 490 520
  poprawnym wynikiem jest:
  39  Zadanie PAR (Parking), r. akad. 2014/2015, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Bajtazar pracuje przy obsłudze parkingu w głównej siedzibie firmy ByteSoft. Projektant parkingu, profesor Bajtoni, na co dzień zajmuje się algorytmami grafowymi.

  Opis parkingu.
  Parking składa się z miejsc parkingowych, ponumerowanych od 1 do \( \displaystyle n \). Między niektórymi parami miejsc występują dwukierunkowe połączenia. Między każdą parą miejsc jest co najwyżej jedno takie połączenie. Na każdym miejscu parkingowym może znajdować się co najwyżej jeden samochód. Główną wadą projektową parkingu jest to, że jeśli dane miejsce parkingowe jest zajęte, żaden samochód nie może przez nie przejechać. Szczęśliwie, jeśli na parkingu nie ma żadnych samochodów, to jest możliwe przejechanie z dowolnego miejsca parkingowego na dowolne inne miejsce parkingowe (innymi słowy mówiąc, graf miejsc parkingowych jest spójny).

  Przy miejscu parkingowym numer 1 znajduje się wyjazd z parkingu. Na niektórych miejscach parkingowych są zaparkowane samochody. Pomóż Bajtazarowi stwierdzić, dla każdego samochodu, czy może on wyjechać z parkingu tym wyjazdem. Możesz założyć, że miejsce parkingowe numer 1 jest wolne.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ) oznaczające liczbę miejsc parkingowych i liczbę połączeń.

  Drugi wiersz wejścia zawiera ciąg bitów \( \displaystyle b_1,\ldots,b_n \), pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Bit \( \displaystyle b_i \) oznacza, czy na miejscu parkingowym numer \( \displaystyle i \) znajduje się jakiś samochód (bit 1), czy też nie (bit 0). Możesz założyć, że \( \displaystyle b_1=0 \) oraz że co najmniej jeden bit w ciągu jest równy 1.

  Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle u_j \) oraz \( \displaystyle v_j \) ( \( \displaystyle 1 \le u_j,v_j \le n \), \( \displaystyle u_j \ne v_j \) ), oznaczające połączenie biegnące między miejscami parkingowymi \( \displaystyle u_j \) i \( \displaystyle v_j \).

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście numery wszystkich miejsc parkingowych, na których są zaparkowane samochody, z których każdy (niezależnie) mógłby opuścić parking wyjazdem znajdującym się przy miejscu parkingowym numer 1. Liczby należy wypisać w osobnych wierszach, w kolejności rosnącej.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  6 7
  0 0 1 1 1 0
  1 2
  2 3
  2 4
  1 4
  4 5
  5 6
  6 4
  poprawnym wynikiem jest:
  3
  4

  Patrz rysunek: http://smurf.mimuw.edu.pl/sites/default/files/parrys-crop.jpg

  Zadanie PAD (Parking 2), r. akad. 2014/2015, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Bajtazar pracuje przy obsłudze parkingu w głównej siedzibie firmy ByteSoft. Jest to ten sam parking, który występuje w treści zadania prostszego -- szczegóły można znaleźć w sekcji Opis parkingu.

  Przy niektórych miejscach parkingowych znajdują się wyjazdy z parkingu. Samochód może wyjechać danym wyjazdem, tylko jeśli na drodze od jego miejsca parkingowego do wyjazdu nie jest zaparkowany żaden inny samochód (a zatem także i miejsce parkingowe, przy którym znajduje się wyjazd, musi być puste).

  Każdego dnia po południu do Bajtazara zgłaszają się kolejni pracownicy firmy, pytając, czy mogą swoimi samochodami wyjechać z parkingu przez wybrane przez siebie wyjazdy. Jeśli Bajtazar odpowiada pracownikowi twierdząco, pracownik wyjeżdża z parkingu -- tak więc nie ma go już na parkingu, gdy zadawane są kolejne zapytania pracowników. Pomóż Bajtazarowi w udzielaniu odpowiedzi na pytania pracowników.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ) oznaczające liczbę miejsc parkingowych i liczbę połączeń.

  Drugi wiersz wejścia zawiera ciąg bitów \( \displaystyle b_1,\ldots,b_n \), pooddzielanych pojedynczymi odstępami. Bit \( \displaystyle b_i \) oznacza, czy na miejscu parkingowym numer \( \displaystyle i \) znajduje się jakiś samochód (bit 1), czy też nie (bit 0). Możesz założyć, że co najmniej jeden bit w ciągu jest równy 1. W przeciwieństwie do zadania prostszego, nie występuje tu dodatkowe założenie, że \( \displaystyle b_1=0 \).

  Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle u_j \) oraz \( \displaystyle v_j \) ( \( \displaystyle 1 \le u_j,v_j \le n \), \( \displaystyle u_j \ne v_j \)), oznaczające połączenie biegnące między miejscami parkingowymi \( \displaystyle u_j \) i \( \displaystyle v_j \).

  Kolejny wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle q \) ( \( \displaystyle 1 \le q \le 500\,000 \) ), oznaczającą liczbę zapytań. Każdy z kolejnych \( \displaystyle q \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle m_k \), \( \displaystyle w_k \) ( \( \displaystyle 1 \le m_k,w_k \le n \), \( \displaystyle m_k \ne w_k \) ) oznaczające zapytanie pracownika parkującego na miejscu \( \displaystyle m_k \), który pyta o możliwość opuszczenia parkingu z użyciem wyjazdu znajdującego się przy miejscu parkingowym numer \( \displaystyle w_k \). Możesz założyć, że przy takim zapytaniu rzeczywiście zachodzi \( \displaystyle b_{m_k}=1 \).

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście \( \displaystyle q \) wierszy z odpowiedziami Bajtazara, z których każda to TAK lub NIE.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  6 7
  0 0 1 1 1 0
  1 2
  2 3
  2 4
  1 4
  4 5
  5 6
  6 4
  6
  3 6
  5 1
  3 1
  4 5
  4 6
  5 1
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE
  NIE
  TAK
  NIE
  TAK
  TAK  Zadanie WZN (Wzniesienia), r. akad. 2014/2015, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 128MB.

  W tym zadaniu mamy dany graf nieskierowany z całkowitymi dodatnimi wagami na krawędziach. Wzniesieniem w grafie nazywamy ścieżkę prostą złożoną z dwóch krawędzi, z których druga ma większą wagę niż pierwsza. Napisz program, który zliczy wzniesienia w podanym grafie.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ) oznaczające liczbę wierzchołków i liczbę krawędzi w grafie. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle u_i \), \( \displaystyle v_i \), \( \displaystyle w_i \) ( \( \displaystyle 1 \le u_i,v_i \le n \), \( \displaystyle 1 \le w_i \le 1\,000\,000 \) ), opisujące nieskierowaną krawędź: jej końce i jej wagę. Możesz założyć, że graf nie zawiera pętli ani krawędzi wielokrotnych.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą: liczbę wzniesień w grafie.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  5 6
  1 2 1
  2 3 2
  3 4 3
  4 1 4
  1 5 2
  5 2 1
  poprawnym wynikiem jest:
  8

  natomiast dla danych wejściowych:
  7 6
  1 2 1
  1 3 1
  1 4 2
  1 5 2
  1 6 3
  1 7 3
  poprawnym wynikiem jest:
  12

  Zadanie AUT (Autostrada), r. akad. 2014/2015, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 128MB.

  Bajtazar zarządza jednokierunkową dwupasmową autostradą z Bajtyża do Bajtawy. Każdy z dwóch pasów ruchu złożony jest z \( \displaystyle n \) kwadratowych płyt, jak na rysunku http://smurf.mimuw.edu.pl/sites/default/files/autrys1-crop.jpg

  Niestety, autostrada często jest blokowana przez demonstracje bitników. Każda grupa protestujących bitników zajmuje jeden odcinek dzielący dwie płyty autostrady, co powoduje, że samochód nie może przejechać przez ten odcinek. Bajtazar przez cały dzień dostaje informacje o pojawieniu się lub zniknięciu grupy protestujących i musi na bieżąco odpowiadać na zapytania, czy autostrada jest przejezdna, czy nie. Pomóż mu!

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000\), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ) oznaczające długość autostrady i liczbę zdarzeń. Na początku między każdymi dwiema sąsiednimi płytami da się przejechać.

  Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera parę liczb \( \displaystyle i \) oraz \( \displaystyle t \) ( \( \displaystyle 0 \le i \le n-1 \), \( \displaystyle 0 \le t \le 2 \) ) określającą zmianę przejezdności między dwiema płytami autostrady. Wartość \( \displaystyle t=0 \) oznacza, że zmiana dotyczy odcinka między punktami \( \displaystyle (i,1) \) i \( \displaystyle (i+1,1) \), \( \displaystyle t=1 \) oznacza, że zmiana dotyczy odcinka między \( \displaystyle (i,0) \) a \( \displaystyle (i,1) \), a \( \displaystyle t=2 \) oznacza, że zmiana dotyczy odcinka między \( \displaystyle (i,1) \) a \( \displaystyle (i,2) \). (Układ współrzędnych według rysunku powyżej.) Każda para liczb oznacza zmianę stanu odcinka przez nią reprezentowanego: jeśli przed zmianą przez odcinek dało się przejechać, to po zmianie się nie da, a jeśli nie dało się przejechać, to po zmianie się da.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać na wyjście \( \displaystyle m \) wierszy z odpowiedziami Bajtazara, z których każda to TAK lub NIE -- odpowiedź oznacza, czy po kolejnej zmianie przejezdności da się przejechać całą autostradą.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  10 6
  2 0
  4 0
  2 1
  5 2
  3 0
  4 0
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK
  TAK
  TAK
  TAK
  NIE
  TAK

  Poniższy rysunek przedstawia sytuację na autostradzie po wszystkich zmianach: http://smurf.mimuw.edu.pl/sites/default/files/autrys2-crop.jpg  Zadanie SKI (Skierowanie), r. akad. 2013/2014, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Dany jest pewien graf nieskierowany. Czy można skierować krawędzie tego grafu tak, by w wynikowym grafie skierowanym nie istniała ścieżka (skierowana) złożona z więcej niż jednej krawędzi?

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ), oznaczające liczbę wierzchołków i liczbę krawędzi w grafie. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle 1\le a_i,b_i \le n \), \( \displaystyle a_i \ne b_i \) ), oznaczające krawędź grafu. W grafie nie ma pętli ani krawędzi wielokrotnych.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać jeden wiersz zawierający jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy istnieje żądane skierowanie krawędzi grafu.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  5 6
  1 2
  2 3
  3 4
  4 1
  1 5
  5 3
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK

  natomiast dla danych wejściowych:
  5 4
  1 2
  2 3
  3 1
  4 5
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE

  Zadanie PRE (Prelegenci), r. akad. 2013/2014, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Uniwersytet Bajtocki organizuje dwudniowy cykl wykładów pt. Bit i bajt. Komitet programowy cyklu chciałby na każdy z dni zaprosić wybitnego specjalistę w dziedzinie informatyki teoretycznej, aby wygłosił tego dnia wykład plenarny. Członkowie komitetu stworzyli listę $n$ wybitnych naukowców, spośród których chcieliby wybrać dwóch prelegentów. Decyzja, których dwóch prelegentów zaprosić, ma swój aspekt finansowy.

  Każdy z prelegentów wyznaczył pewną kwotę, którą mu trzeba zapłacić, aby zgodził się wygłosić jeden z wykładów plenarnych. Ponadto niektórzy prelegenci nie lubią się wzajemnie. Jeśli chcieć zaprosić na wykłady dwóch nielubiących się prelegentów, trzeba każdemu z nich zapłacić pewną dodatkową kwotę jako rekompensatę za pracę w trudnych warunkach. Komitet programowy poprosił Cię, abyś pomógł mu wybrać dwóch prelegentów, których zaproszenie jest najbardziej ekonomiczne (czyli, mówiąc wprost, będzie kosztować najmniej pieniędzy).

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \) ), oznaczającą liczbę prelegentów. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_1,\ldots,a_n \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i \le 100\,000\,000 \) ); liczba \( \displaystyle a_i \) reprezentuje koszt zaproszenia \( \displaystyle i \)-tego prelegenta. W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę par prelegentów, którzy się nie lubią. W kolejnych \( \displaystyle m \) wierszach znajdują się opisy tych par. Każdy taki opis składa się z trzech liczb całkowitych \( \displaystyle u_i \), \( \displaystyle v_i \), \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle 1 \le u_i,v_i \le n \), \( \displaystyle u_i \ne v_i \), \( \displaystyle 1 \le b_i \le 100\,000\,000 \) ), które oznaczają, że prelegenci \( \displaystyle u_i \) i \( \displaystyle v_i \) nie lubią się i jeśli obu ich zaprosić na wykłady, trzeba każdemu z nich zapłacić \( \displaystyle b_i \). Pary \( \displaystyle \{u_i, v_i\} \) nie mogą się powtarzać.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą, oznaczającą minimalny koszt zorganizowania wykładów z udziałem dwóch różnych prelegentów.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  4
  3 2 4 8
  4
  1 2 5
  1 3 1
  3 2 2
  1 4 1
  poprawnym wynikiem jest:
  9

  Wyjaśnienie do przykładu: Komitet programowy powinien zaprosić pierwszego i trzeciego prelegenta, którzy nie lubią się "tylko trochę'".  Zadanie ZET (Żetony I), r. akad. 2013/2014, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Uwaga: Zadanie prostsze (Żetony I, ZET) różni się od trudniejszego (Żetony II, ZED) jedynie ograniczeniem na \( \displaystyle m_i \).

  Jaś ma pewną liczbę jednakowych żetonów, które poustawiał w stosy. Teraz bawi się tak, że w każdym ruchu wybiera stos zawierający największą liczbę żetonów i dzieli go na dwa stosy mniej więcej w połowie. Dokładniej, jeśli stos przed podziałem miał \( \displaystyle m \) żetonów, to stosy powstałe w wyniku podziału mają rozmiary \( \displaystyle \lfloor m/2 \rfloor \) oraz \( \displaystyle \lceil m/2 \rceil \). Jeśli przed wykonaniem operacji jest więcej niż jeden stos o takiej samej, maksymalnej liczbie żetonów, Jaś wybiera dowolny z nich. Jaś kończy wykonywać ruchy w chwili, gdy każdy stos składa się już tylko z jednego żetonu.

  Siostra Jasia, Małgosia, co jakiś czas przychodzi do Jasia i pyta go, ile ma różnych wysokości stosów monet. Jaś jest tak zajęty swoją zabawą, że nie ma czasu odpowiadać ciągle na pytania siostry. Poprosił Cię o napisanie programu, który będzie to robił za niego.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 1000 \) ), oznaczająca początkową liczbę stosów. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle m_i \) ( \( \displaystyle 1 \le m_i \le 10^6 \) ), oznaczających początkowe wysokości stosów. W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle z \) ( \( \displaystyle 1 \le z \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę pytań Małgosi. W czwartym wierszu znajduje się \( \displaystyle z \) liczb całkowitych \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle 1 \le k_i \le 10^9 \) ). Liczba \( \displaystyle k_1 \) oznacza, że pierwsze pytanie Małgosi nastąpiło po wykonaniu \( \displaystyle k_1 \) ruchów Jasia. Liczba \( \displaystyle k_2 \) oznacza, że drugie pytanie nastąpiło po wykonaniu kolejnych \( \displaystyle k_2 \) ruchów Jasia itd. Możesz założyć, że \( \displaystyle k_1+\ldots+k_z \) nie przekracza liczby ruchów wykonanych przez Jasia w całej grze.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle z \) wierszy. W \( \displaystyle i \)-tym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba całkowita oznaczająca liczbę różnych stosów żetonów, jakie ma Jaś w chwili, w której Małgosia zadała \( \displaystyle i \)-te pytanie.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  3
  9 8 2
  3
  1 2 3
  poprawnym wynikiem jest:
  4
  3
  2

  Oto jak wyglądają wysokości stosów po kolejnych ruchach Jasia:

  • 9, 8, 2
  • 8, 5, 4, 2 (pierwsze pytanie Małgosi)
  • 5, 4, 4, 4, 2
  • 4, 4, 4, 3, 2, 2 (drugie pytanie Małgosi)
  • 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2
  • 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2
  • 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 (trzecie pytanie Małgosi).

  Zadanie ZED (Żetony II), r. akad. 2013/2014, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Uwaga: Zadanie prostsze (Żetony I, ZET) różni się od trudniejszego (Żetony II, ZED) jedynie ograniczeniem na \( \displaystyle m_i \).

  Jaś ma pewną liczbę jednakowych żetonów, które poustawiał w stosy. Teraz bawi się tak, że w każdym ruchu wybiera stos zawierający największą liczbę żetonów i dzieli go na dwa stosy mniej więcej w połowie. Dokładniej, jeśli stos przed podziałem miał \( \displaystyle m \) żetonów, to stosy powstałe w wyniku podziału mają rozmiary \( \displaystyle \lfloor m/2 \rfloor \) oraz \( \displaystyle \lceil m/2 \rceil \). Jeśli przed wykonaniem operacji jest więcej niż jeden stos o takiej samej, maksymalnej liczbie żetonów, Jaś wybiera dowolny z nich. Jaś kończy wykonywać ruchy w chwili, gdy każdy stos składa się już tylko z jednego żetonu.

  Siostra Jasia, Małgosia, co jakiś czas przychodzi do Jasia i pyta go, ile ma różnych wysokości stosów monet. Jaś jest tak zajęty swoją zabawą, że nie ma czasu odpowiadać ciągle na pytania siostry. Poprosił Cię o napisanie programu, który będzie to robił za niego.

  Wejście
  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 1000 \) ), oznaczająca początkową liczbę stosów. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle m_i \) ( \( \displaystyle 1 \le m_i \le 10^9 \) ), oznaczających początkowe wysokości stosów. W trzecim wierszu znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle z \) ( \( \displaystyle 1 \le z \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę pytań Małgosi. W czwartym wierszu znajduje się \( \displaystyle z \) liczb całkowitych \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle 1 \le k_i \le 10^9 \) ). Liczba \( \displaystyle k_1 \) oznacza, że pierwsze pytanie Małgosi nastąpiło po wykonaniu \( \displaystyle k_1 \) ruchów Jasia. Liczba \( \displaystyle k_2 \) oznacza, że drugie pytanie nastąpiło po wykonaniu kolejnych \( \displaystyle k_2 \) ruchów Jasia itd. Możesz założyć, że \( \displaystyle k_1+\ldots+k_z \) nie przekracza liczby ruchów wykonanych przez Jasia w całej grze.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle z \) wierszy. W \( \displaystyle i \)-tym wierszu powinna znaleźć się jedna liczba całkowita oznaczająca liczbę różnych stosów żetonów, jakie ma Jaś w chwili, w której Małgosia zadała \( \displaystyle i \)-te pytanie.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  3
  9 8 2
  3
  1 2 3
  poprawnym wynikiem jest:
  4
  3
  2

  Oto jak wyglądają wysokości stosów po kolejnych ruchach Jasia:

  • 9, 8, 2
  • 8, 5, 4, 2 (pierwsze pytanie Małgosi)
  • 5, 4, 4, 4, 2
  • 4, 4, 4, 3, 2, 2 (drugie pytanie Małgosi)
  • 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2
  • 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2
  • 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 (trzecie pytanie Małgosi).


  Zadanie GRA (Kolorowe grafy), r. akad. 2012/2013, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  W czerwono-zielonym grafie jeden wierzchołek jest wyróżniony, a każda krawędź jest albo czerwona, albo zielona. Poza tym jest to zwykły graf nieskierowany.

  Niech \( \displaystyle G \) będzie grafem czerwono-zielonym. Ścieżką w \( \displaystyle G \) nazywamy dowolny ciąg wierzchołków \( \displaystyle v_1,v_2,\ldots,v_k \), taki że każda para wierzchołków \( \displaystyle v_i, v_{i+1} \) (dla \( \displaystyle 1 \le i < k \) ) jest połączona krawędzią, a krawędzie te są na przemian czerwone i zielone (kolor pierwszej krawędzi ścieżki nie ma znaczenia). Naszym zadaniem jest znaleźć długość najkrótszej ścieżki z wierzchołka wyróżnionego do każdego innego wierzchołka grafu lub stwierdzić, że takiej ścieżki nie ma.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ), oznaczające liczbę wierzchołków i liczbę krawędzi grafu. Zakładamy, że wierzchołek wyróżniony ma numer 1. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \) i \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i,b_i \le n \), \( \displaystyle a_i \ne b_i \), \( \displaystyle k_i \in \{0,1\} \) ), oznaczające końce krawędzi oraz jej kolor (0 - czerwona, 1 - zielona). Każda para wierzchołków jest połączona co najwyżej jedną krawędzią.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle n-1 \) wierszy. \( \displaystyle i \)-ty z tych wierszy powinien zawierać jedną liczbę całkowitą: -1, jeśli
  nie istnieje ścieżka z wierzchołka 1 do wierzchołka \( \displaystyle i+1 \), lub długość najkrótszej takiej ścieżki w przeciwnym przypadku.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  6 5
  1 2 1
  2 3 0
  1 4 0
  4 5 0
  5 3 0
  poprawnym wynikiem jest:
  1
  2
  1
  -1
  -1
  natomiast dla danych:
  4 4
  1 2 0
  2 3 0
  1 4 0
  4 2 1
  poprawnym wynikiem jest:
  1
  3
  1

  Zadanie MRO (Mrówki), r. akad. 2012/2013, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Na prostej stoi \( \displaystyle n \) mrówek. Każda mrówka znajduje się w jakimś punkcie całkowitym o współrzędnej z przedziału \( \displaystyle [1,n] \). Mrówki są bardzo małe, więc w jednym punkcie prostej może stać wiele mrówek.

  Treser wydaje mrówkom polecenia następującej postaci: wszystkim mrówkom stojącym w punktach z przedziału \( \displaystyle [l,r] \) nakazuje przemieścić się do punktu \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle d \in [l,r] \) ). Treser chciałby wiedzieć, dla każdego polecenia, ile mrówek wskutek niego musiało zmienić swoje położenie.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) i \( \displaystyle q \) ( \( \displaystyle 1 \le n,q \le 500\,000 \) ), oznaczające liczbę mrówek i liczbę wydanych poleceń. Drugi wiersz zawiera niemalejący ciąg \( \displaystyle n \) liczb całkowitych z zakresu od \( \displaystyle 1 \) do \( \displaystyle n \) - są to początkowe pozycje mrówek. Dalej następuje \( \displaystyle q \) wierszy z opisami poleceń. Każdy z tych wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle l \), \( \displaystyle r \) i \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle 1 \le l \le d \le r \le n \) ).

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle q \) wierszy z odpowiedziami na poszczególne zapytania. Każdy z tych wierszy powinien zawierać jedną liczbę całkowitą: liczbę mrówek, które zmieniły swoje położenie podczas wykonywania danego polecenia.

  Przykład
  Dla danych wejściowych:
  5 3
  1 2 2 4 5
  3 5 3
  1 1 1
  1 2 2
  poprawnym wynikiem jest:
  2
  0
  1
  natomiast dla danych:
  6 2
  1 2 3 4 5 6
  1 4 2
  3 6 5
  poprawnym wynikiem jest:
  3
  1  Zadanie ZOL (Żołnierze), r. akad. 2012/2013, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  W szeregu stoi \( \displaystyle n \) żołnierzy, ponumerowanych kolejno od 1 do \( \displaystyle n \) (od lewej do prawej). Generał będzie wydawał żołnierzom polecenie o nazwie obiad. Jeśli generał wyda to polecenie żołnierzowi o numerze \( \displaystyle i \), żołnierz ten będzie musiał najpierw wypowiedzieć na głos numer żołnierza, który stoi z jego lewej strony, potem wypowiedzieć numer żołnierza, który stoi z jego prawej strony, a następnie
  udać się czym prędzej na obiad. Kiedy żołnierz znika z szeregu, pozostali żołnierze nieco się przesuwają, tak żeby w szeregu nie pozostała żadna dziura.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 500\,000 \) ), oznaczającą liczbę żołnierzy. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera po jednej liczbie całkowitej z zakresu od 1 do \( \displaystyle n \). Liczba zapisana w \( \displaystyle i \)-tym wierszu oznacza numer żołnierza, któremu w \( \displaystyle i \)-tym poleceniu generał rozkazał iść na obiad. Liczby w wierszach \( \displaystyle 2,3,\ldots,n+1 \) nie powtarzają się.

  Wyjście
  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle n \) wierszy. \( \displaystyle i \)-ty z tych wierszy powinien zawierać dwie liczby całkowite: numery lewego
  i prawego sąsiada żołnierza, który w \( \displaystyle i \)-tym poleceniu udaje się na obiad. Jeśli ów żołnierz w rozważanym momencie nie ma lewego lub prawego sąsiada, jako numer odpowiedniego sąsiada należy wypisać -1.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5
  4
  2
  1
  5
  3
  poprawnym wynikiem jest:
  3 5
  1 3
  -1 3
  3 -1
  -1 -1

  Zadanie SKO (Skojarzenie), r. akad. 2012/2013, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Dane jest drzewo, czyli graf spójny o \( \displaystyle n \) wierzchołkach i \( \displaystyle n-1 \) krawędziach. Każda krawędź ma przypisaną wagę - pewną dodatnią liczbę całkowitą. Chcemy w tym drzewie znaleźć skojarzenie (czyli zbiór krawędzi, z których żadne dwie nie zawierają wspólnego wierzchołka) o maksymalnej sumie wag krawędzi.

  Wejście
  Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 300\,000 \) ), oznaczającą liczbę wierzchołków drzewa. Wierzchołki są ponumerowane liczbami od 1 do \( \displaystyle n \). Każdy z kolejnych \( \displaystyle n-1 \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \), \( \displaystyle w_i \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i, b_i \le n \), \( \displaystyle a_i \ne b_i \), \( \displaystyle 1 \le w_i \le 1000 \) ) oznaczające krawędź o wadze \( \displaystyle w_i \) łączącą wierzchołki \( \displaystyle a_i \) i \( \displaystyle b_i \). Podany na wejściu graf będzie drzewem, czyli nie będzie zawierał cykli.

  Wyjście
  Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą: wagę szukanego najcięższego skojarzenia w drzewie.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  7
  1 3 2
  3 2 1
  2 4 5
  2 5 7
  3 6 10
  6 7 1
  poprawnym wynikiem jest:
  17  Zadanie SZY (Szyna), r. akad. 2011/2012, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Profesor Makary zbudował układ elektroniczny złożony z \( \displaystyle n \) procesorów. Każdy z procesorów w danej chwili wykonuje pewien typ operacji; typy te oznaczamy dla uproszczenia liczbami całkowitymi (dodatnimi). Procesory mogą komunikować się wzdłuż jednej szyny danych.

  Profesor chciałby oprogramować swój układ. W każdej jednostce czasu każdy procesor próbuje wysłać dane wzdłuż szyny do pewnego innego procesora, który w danej chwili wykonuje taki sam typ operacji. W danej jednostce czasu każdy procesor może albo wysyłać dane do jednego innego procesora, albo odbierać dane od jednego innego procesora.

  Oprogramowanie profesora musi zabezpieczyć układ przed sytuacją, w której więcej niż jedna para procesorów próbowałaby przesyłać dane wzdłuż tego samego fragmentu szyny. Poza tym, oprogramowanie powinno dbać o to, aby w każdej jednostce czasu komunikowała się możliwie największa liczba par procesorów. Czy pomógłbyś profesorowi w napisaniu takiego oprogramowania?

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę procesorów. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle p_i \) ( \( \displaystyle 1 \le p_i \le 10^9 \) ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających typy operacji wykonywanych przez procesory w pewnej jednostce czasu. Procesory są podane w takiej kolejności, w jakiej są rozmieszczone wzdłuż szyny danych.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą nieujemną, oznaczającą maksymalną liczbę par procesorów, które mogą komunikować się w rozważanej jednostce czasu, z uwzględnieniem opisanych wyżej zasad komunikacji.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  11
  6 4 1 4 1 4 4 6 3 7 3
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Zadanie OSU (Osuszanie), r. akad. 2011/2012, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Bajtocja jest położona na stosunkowo bagnistym terenie. Krainę tę można przedstawić jako prostokąt złożony z \( \displaystyle n \cdot m \) pól, z których niektóre są przejezdne, a inne - zajęte przez bagna. Ostatnimi czasy kupcy mieszkający w miastach A i B postanowili wytyczyć szlak handlowy łączący te miasta, czyli sekwencję pól jednostkowych prowadzącą z miasta A do miasta B, w której każde dwa kolejne pola powinny sąsiadować bokiem.

  Nie jest jasne, czy da się wytyczyć taką trasę bez osuszania bagien. Twoim zadaniem jest wyznaczyć minimalną liczbę pól z bagnami, jakie trzeba osuszyć, tak aby dało się poprowadzić co najmniej jeden szlak handlowy łączący miasta A oraz B.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 2 \le n, m \le 1\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera \( \displaystyle m \) znaków, przy czym:

  • znak `.' oznacza wolne pole (przejezdne)
  • znak '#' oznacza bagno
  • znak `A' oznacza lokalizację miasta A
  • znak `B' oznacza lokalizację miasta B.

  Możesz założyć, że w wejściu znajduje się dokładnie jedna litera `A' i dokładnie jedna litera `B'.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą nieujemną, oznaczającą liczbę pól, które trzeba osuszyć, tak aby istniała ścieżka łącząca miasta A i B.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 6
  ..#.A.
  #####.
  .#.#.#
  .#.B#.
  .#.#..
  poprawnym wynikiem jest:
  2  Zadanie TAB (Tablica), r. akad. 2011/2012, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Mamy daną tablicę rozmiaru \( \displaystyle n \times n \) wypełnioną liczbami całkowitymi. Chcielibyśmy stwierdzić, czy w jakimś wierszu tej tablicy są powtarzające się elementy, podobnie czy w jakiejś kolumnie są co najmniej dwa takie same elementy. Trzeba jednak dodać, że elementy tablicy mogą zmieniać się w czasie...

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 1\,000 \) ), oznaczająca rozmiar tablicy. W \( \displaystyle i \)-tym z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych pooddzielanych pojedynczymi odstępami ( \( \displaystyle t_{i1},\ldots,t_{in} \) ), oznaczających poszczególne elementy \( \displaystyle i \)-tego wiersza tablicy. W następnym wierszu znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le m \le 500\,000 \) ), oznaczająca liczbę zmian elementów tablicy. Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \) oraz \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i,b_i \le n \) ), pooddzielane pojedynczymi odstępami i oznaczające przypisania wartości elementów tablicy: element znajdujący się na przecięciu wiersza \( \displaystyle a_i \) i kolumny \( \displaystyle b_i \) zmienia swoją wartość na \( \displaystyle k_i \) ( \( \displaystyle t_{a_ib_i}:=k_i \) ). Wszystkie elementy, jakie kiedykolwiek znajdą się w tablicy, są liczbami całkowitymi z przedziału od \( \displaystyle 0 \) do \( \displaystyle 1\,000\,000 \).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście \( \displaystyle m+1 \) wierszy. W \( \displaystyle i \)-tym wierszu (dla \( \displaystyle 1 \le i \le m \) ) powinny znaleźć się dwa słowa oddzielone pojedynczym odstępem. Jeśli przed wykonaniem \( \displaystyle i \)-tej operacji jakiś wiersz tablicy zawiera co najmniej dwie takie same liczby, pierwszym z tych słów powinno być TAK, w przeciwnym razie NIE. Podobnie, jako drugie słowo należy wypisać TAK, jeśli przed wykonaniem \( \displaystyle i \)-tej operacji jakaś kolumna tablicy zawiera powtarzające się elementy, a w przeciwnym razie NIE. W wierszu o numerze \( \displaystyle m+1 \) należy wypisać słowa opisujące sytuację w tablicy po wykonaniu ostatniej operacji.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3
  1 2 3
  4 5 6
  7 8 9
  3
  1 2 3
  2 2 3
  1 2 8
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE NIE
  TAK NIE
  TAK TAK
  NIE TAK
  natomiast dla danych:
  3
  1 2 3
  1 2 9
  5 6 7
  14
  2 1 3
  2 2 3
  2 3 3
  2 2 7
  2 3 7
  2 3 8
  3 2 7
  2 3 7
  1 3 7
  3 3 6
  2 2 6
  2 3 6
  2 2 10
  3 3 10
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE TAK
  NIE TAK
  TAK NIE
  TAK TAK
  TAK TAK
  TAK TAK
  NIE NIE
  TAK TAK
  TAK TAK
  TAK TAK
  TAK TAK
  NIE TAK
  TAK TAK
  NIE TAK
  NIE NIE

  Zadanie KON (Koncentracja), r. akad. 2011/2012, II termin, zadanie trudnejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Powiemy, że zbiór punktów \( \displaystyle Z \) na płaszczyźnie jest \( \displaystyle d \)-skoncentrowany, jeśli każde dwa punkty tego zbioru są oddalone od siebie o nie więcej niż \( \displaystyle d \). W szczególności, każdy jednoelementowy zbiór punktów jest \( \displaystyle d \)-skoncentrowany dla dowolnego \( \displaystyle d \ge 0 \).

  Mamy dany zbiór punktów \( \displaystyle A \) oraz parametr \( \displaystyle d \). Chcemy stwierdzić, czy punkty ze zbioru \( \displaystyle A \) można podzielić na dwa niepuste zbiory \( \displaystyle d \)-skoncentrowane.

  Wejście

  W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 2\,000 \), \( \displaystyle 0 \le d \le 2\,000\,000 \) ) oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające liczbę punktów w zbiorze \( \displaystyle A \) oraz parametr koncentracji. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle x_i \), \( \displaystyle y_i \) ( \( \displaystyle 0 \le x_y,y_i \le 1\,000\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające współrzędne \( \displaystyle i \)-tego punktu w zbiorze \( \displaystyle A \). Punkty podane na wejściu nie będą się powtarzać.

  Wyjście

  W pierwszym wierszu wyjścia Twój program powinien wypisać jedno słowo TAK lub NIE, oznaczające, czy zbiór \( \displaystyle A \) można podzielić na dwa rozłączne i niepuste zbiory \( \displaystyle d \)-skoncentrowane \( \displaystyle A_1 \) i \( \displaystyle A_2 \).

  Jeśli odpowiedzią jest TAK, dwa kolejne wiersze powinny zawierać opis przykładowych zbiorów \( \displaystyle A_1 \) i \( \displaystyle A_2 \), po jednym opisie w wierszu. Opis zbioru \( \displaystyle A_i \) powinien zaczynać się od jednej liczby całkowitej dodatniej \( \displaystyle n_i \), oznaczającej liczbę punktów zawartych w tym zbiorze, a następnie \( \displaystyle n_i \) liczb całkowitych pooddzielanych pojedynczymi odstępami, oznaczających numery punktów przydzielonych do zbioru \( \displaystyle A_i \). Punkty numerujemy od 1 do \( \displaystyle n \) w kolejności występowania w wejściu.

  Każda liczba całkowita z zakresu od \( \displaystyle 1 \) do \( \displaystyle n \) powinna pojawić się na liście elementów dokładnie jednego ze zbiorów \( \displaystyle A_1 \), \( \displaystyle A_2 \). Elementy zbiorów \( \displaystyle A_1 \) i \( \displaystyle A_2 \) można wypisać w dowolnej kolejności. Jeśli istnieje więcej niż jedno rozwiązanie, Twój program może wypisać dowolne jedno z nich.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  7 3
  5 3
  1 1
  4 2
  1 3
  5 2
  2 3
  5 1
  jednym z poprawnych wyników jest:
  TAK
  3 6 4 2
  4 1 3 5 7

  Wyjaśnienie do przykładu: Podział opisany na wyjściu to \( \displaystyle A_1=\{(2,3),(1,3),(1,1)\} \), \( \displaystyle A_2=\{(5,3),(4,2),(5,2),(5,1)\} \).  Zadanie ODC (Odcinki), r. akad. 2010/2011, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Na płaszczyźnie narysowano \( \displaystyle n \) pionowych odcinków. Można by spytać, ile par odcinków się przecina, tzn. przecięcie ilu nieuporządkowanych par odcinków jest niepuste. No to spytajmy.

  Nasze odcinki mają dodatkowo tę sympatyczną własność, że żadne dwa nie mają żadnego wspólnego końca.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 300\,000 \) ), oznaczająca liczbę odcinków. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera trzy liczby całkowite \( \displaystyle x \), \( \displaystyle y_1 \) i \( \displaystyle y_2 \) ( \( \displaystyle 0 \le x, y_1, y_2 \le 10^9 \), \( \displaystyle y_1 < y_2 \) ), pooddzielane pojedynczymi odstępami i oznaczające domknięty odcinek łączący punkty \( \displaystyle (x,y_1) \) i \( \displaystyle (x,y_2) \).

  Wyjście

  Na standardowe wyjście należy wypisać jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą: liczbę par przecinających się odcinków.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5
  3 1 5
  4 2 6
  3 2 7
  3 3 4
  4 7 8
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Wyjaśnienie do przykładu: Przecinają się każde dwa odcinki o odciętej 3 i żadne inne.

  Zadanie JAD (Jazda w kółko 2), r. akad. 2010/2011, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  W pewnym mieście jest \( \displaystyle n \) skrzyżowań połączonych pewną liczbą jednokierunkowych dróg (przy czym początkowe i końcowe skrzyżowanie każdej drogi są różne). Żadne drogi nie przecinają się poza skrzyżowaniami (w razie potrzeby drogi mogą prowadzić tunelami bądź estakadami). Należy stwierdzić, czy da się w tym mieście wyruszyć z jakiegoś skrzyżowania i przejechawszy pewną niezerową liczbą dróg zgodnie z ich orientacją, wrócić do tego samego skrzyżowania.

  Należy zaznaczyć, że opis dróg sporządzono w postaci skondensowanej, opisanej dokładnie w następnym akapicie.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1\le n\le 300\,000 \), \( \displaystyle 0\le m\le 300\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Kolejne \( \displaystyle m \) wierszy zawiera opisy grup dróg, po jednym w wierszu. Każdy opis składa się z trzech liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \), \( \displaystyle b_i \) oraz \( \displaystyle c_i \) ( \( \displaystyle 1\le a_i \le n \) , \( \displaystyle 1 \le b_i \le c_i \le n \) ), oznaczających, że ze skrzyżowania numer \( \displaystyle a_i \) do każdego ze skrzyżowań \( \displaystyle b_i,\ldots,c_i \) prowadzi jednokierunkowa droga.

  Możesz założyć, że nie istnieją dwie drogi mające zarówno to samo skrzyżowanie początkowe jak i końcowe.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedno słowo TAK, jeżeli w mieście istnieje opisana powyżej trasa, lub NIE w przeciwnym przypadku.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4 5
  1 2 3
  1 4 4
  2 3 4
  3 4 4
  4 1 1
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK

  Przykładem szukanej trasy jest \( \displaystyle 1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 4 \rightarrow 1 \).

  natomiast dla danych:
  4 4
  1 2 3
  1 4 4
  2 3 4
  3 4 4
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE  Zadanie ROD (Różnica 2), r. akad. 2010/2011, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Będziemy wykonywać operacje na zbiorze liczb całkowitych \( \displaystyle A \). Na początku \( \displaystyle A = \emptyset \). Każda operacja polega na dodaniu do zbioru elementu, którego w tym zbiorze aktualnie nie ma, bądź usunięciu elementu, który znajduje się aktualnie w zbiorze. Po każdej operacji chcielibyśmy wiedzieć, czy w zbiorze są jakieś dwie liczby różniące się dokładnie o \( \displaystyle d \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 300\,000 \), \( \displaystyle 1 \le d \le 10^9 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle c_i,a_i \) ( \( \displaystyle 0 \le a_i \le 10^9 \), \( \displaystyle c_i \in \{-1,1\} \) ) oddzielone pojedynczym odstępem i opisujące pojedynczą operację na zbiorze. Jeżeli \( \displaystyle c_i=1 \), to jest to operacja dodania elementu \( \displaystyle a_i \), a w przeciwnym przypadku usuwamy ten element ze zbioru.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście dokładnie \( \displaystyle n \) wierszy, z których \( \displaystyle i \)-ty (dla \( \displaystyle i=1,2,\ldots,n \) ) powinien zawierać jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy po wykonaniu pierwszych \( \displaystyle i \) operacji zbiór \( \displaystyle A \) zawiera parę liczb różniących się dokładnie o \( \displaystyle d \) czy nie.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  7 4
  1 2
  1 10
  1 6
  -1 2
  -1 6
  1 9
  1 14
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE
  NIE
  TAK
  TAK
  NIE
  NIE
  TAK

  Zadanie WZO (Wzorzec), r. akad. 2010/2011, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Mamy dany graf skierowany \( \displaystyle G \), którego krawędzie są etykietowane niepustymi słowami złożonymi z małych liter alfabetu angielskiego. Dla danego słowa \( \displaystyle s \) chcemy sprawdzić, czy istnieje w grafie taki spacer (ścieżka z możliwymi powtórzeniami), że po złączeniu słów z kolejno przechodzonych krawędzi otrzymamy słowo \( \displaystyle s \). Podkreślmy, że przy złączaniu słów leżących na krawędziach bierzemy zawsze całe słowa.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1 \le n \le 100 \), \( \displaystyle 0 \le m \le 1\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków i krawędzi grafu \( \displaystyle G \). Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera opis pojedynczej krawędzi. Opis taki składa się z dwóch liczby całkowitych \( \displaystyle a_i,b_i \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i, b_i \le n \) , \( \displaystyle a_i \neq b_i \) ) oraz niepustego słowa \( \displaystyle s_i \) złożonego z małych liter alfabetu angielskiego ( \( \displaystyle 1 \le |s_i| \le 1\,000 \) ). Elementy występujące w opisie krawędzi są oddzielone pojedycznymi odstępami. Opisywana krawędź prowadzi od wierzchołka \( \displaystyle a_i \) do wierzchołka \( \displaystyle b_i \) i jest etykietowana słowem \( \displaystyle s_i \). Pomiędzy parą wierzchołków może być dowolnie wiele krawędzi.

  Ostatni wiersz standardowego wejścia zawiera słowo \( \displaystyle s \), składające się z małych liter alfabetu angielskiego ( \( \displaystyle 1 \le |s| \le 100\,000 \) ).

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście dokładnie jeden wiersz, zawierający jedno słowo TAK lub NIE, w zależności od tego, czy w danym grafie istnieje poszukiwany spacer.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3 4
  1 2 abc
  2 1 a
  1 2 aaa
  2 3 xyz
  abcaaaaxyz
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK

  natomiast dla danych:
  2 3
  1 2 aa
  2 1 aa
  1 2 aa
  aaaaa
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE  Zadanie ROZ (Różnica), r. akad. 2009/2010, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Dany jest ciąg liczb całkowitych \( \displaystyle a_1,a_2,\ldots,a_n \). Napisz program, który sprawdzi, czy w tym ciągu znajdują się dwie liczby różniące się dokładnie o \( \displaystyle d \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle d \) ( \( 1 \le n \le 300\,000 \), \( \displaystyle -10^9 \le d \le 10^9 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Drugi wiersz zawiera \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_1,a_2,\ldots,a_n \) ( \( \displaystyle -10^9 \le a_i \le 10^9 \) ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

  Wyjście

  Jeśli w ciągu \( \displaystyle a \) nie ma żadnej pary elementów różniących się o \( \displaystyle d \), Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście jedno słowo NIE. W przeciwnym przypadku Twój program powinien wypisać dwie liczby całkowite \( \displaystyle u,v \) oddzielone pojedynczym odstępem, reprezentujące dwa wyrazy ciągu \( \displaystyle a \) różniące się o \( \displaystyle d \) ( \( \displaystyle u=a_i \), \( \displaystyle v=a_j \), \( \displaystyle i \ne j \), \( \displaystyle u-v=d \) ). Jeżeli istnieje więcej niż jedna poprawna odpowiedź, Twój program może wypisać dowolną z nich.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 3
  5 3 4 -2 2
  poprawnym wynikiem jest:
  5 2

  natomiast dla danych:
  5 -3
  5 3 4 -2 2
  poprawnym wynikiem jest:
  2 5

  natomiast dla danych:
  4 1
  2 2 2 2
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE

  Zadanie DEG (Degeneraty), r. akad. 2009/2010, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Graf \( \displaystyle H = (V_1, E_1) \) jest podgrafem grafu \( \displaystyle G = (V, E) \), jeśli \( \displaystyle V_1 \subseteq V \), \( \displaystyle E_1 \subseteq E \) i \( \displaystyle E_1 \subseteq V_1 \times V_1 \). Mówimy, że graf \( \displaystyle G \) jest \( \displaystyle d \)-degeneratem (dla pewnej liczby całkowitej dodatniej \( \displaystyle d \) ), jeśli w każdym podgrafie grafu \( \displaystyle G \) istnieje wierzchołek o stopniu co najwyżej \( \displaystyle d \). Dla danego grafu \( \displaystyle G \) wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią \( \displaystyle d \) taką, że \( \displaystyle G \) jest \( \displaystyle d \)-degeneratem.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1\le n, m\le 500\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem, oznaczające liczby wierzchołków i krawędzi grafu \( \displaystyle G \). Wierzchołki są ponumerowane liczbami naturalnymi \( \displaystyle 1, 2, \ldots, n \). Kolejne \( \displaystyle m \) wierszy opisuje krawędzie: każdy z nich zawiera dwie liczby naturalne \( \displaystyle 1 \leq a_i, b_i \leq n \), \( \displaystyle a_i \neq b_i \) oznaczające krawędź między wierzchołkiami \( \displaystyle a_i \) i \( \displaystyle b_i \). Żadna para \( \displaystyle \{a_i, b_i\} \) nie pojawia się na wejściu więcej niż raz.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - najmniejszą liczbę całkowitą dodatnią \( \displaystyle d \) taką, że \( \displaystyle G \) jest \( \displaystyle d \)-degeneratem.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  12 16
  1 2
  2 3
  3 1
  3 4
  4 5
  5 8
  5 9
  5 10
  6 8
  6 9
  6 10
  7 8
  7 9
  7 10
  10 11
  11 12
  poprawnym wynikiem jest:
  3

  Wyjaśnienie do przykładu: Wierzchołki \( \displaystyle \{5, 6, 7, 8, 9, 10\} \) oraz wszystkie krawędzie między nimi tworzą podgraf, w którym każdy wierzchołek ma stopień co najmniej 3, patrz także poniższy rysunek.

  Ilustracja przykładu w zadaniu DEGIlustracja przykładu w zadaniu DEG  Zadanie PRZ (Przedziały), r. akad. 2009/2010, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Dane jest \( \displaystyle n \) przedziałów domkniętych \( \displaystyle [a_i,b_i] \). Jaka jest minimalna wartość bezwzględna różnicy dwóch
  liczb należących do dwóch różnych przedziałów? Formalnie, chcemy obliczyć

  • \( \displaystyle \min\{ |x-y|\ :\ x \in [a_i,b_i],\ y \in [a_j, b_j],\ 1 \le i < j \le n\} \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \) ) - liczba przedziałów. Każdy z kolejnych \( \displaystyle n \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle 0 \le a_i \le b_i \le 10^9 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem i reprezentujące końce \( \displaystyle i \)-tego przedziału domkniętego \( \displaystyle [a_i,b_i] \). Można założyć, że wszystkie pary \( \displaystyle (a_i,b_i) \) są różne.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście jeden wiersz zawierający liczbę całkowitą zdefiniowaną w treści zadania.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  2
  1 2
  3 4
  poprawnym wynikiem jest:
  1

  Zadanie CYK (Cykl), r. akad. 2009/2010, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Mamy dany graf nieskierowany \( \displaystyle G=(V,E) \) oraz zbiór dodatkowych krawędzi \( \displaystyle E_1 \), których możemy użyć bądź nie ( \( \displaystyle E \cap E_1 = \emptyset \) ). Ile maksymalnie krawędzi ze zbioru \( \displaystyle E_1 \) możemy dołożyć do grafu, tak aby graf zawierał dokładnie jeden cykl prosty?

  Przypomnijmy, że cykl prosty to taki cykl, w którym wierzchołki nie powtarzają się.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się trzy liczby całkowite \( \displaystyle n \), \( \displaystyle m \) oraz \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 2 \le n \le 500\,000 \), \( \displaystyle 0 \le m,k \le 1\,000\,000 \) ), pooddzielane pojedynczymi odstępami i oznaczające odpowiednio liczbę wierzchołków ( \( \displaystyle |V| \) ) i liczbę krawędzi grafu ( \( \displaystyle |E| \) ) oraz liczbę dodatkowych krawędzi, których możemy użyć ( \( \displaystyle |E_1| \) ). Każdy z kolejnych \( \displaystyle m \) wierszy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle 1 \le a_i < b_i \le n \) ), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające numery wierzchołków będących końcami \( \displaystyle i \)-tej krawędzi ze zbioru \( \displaystyle E \). Dalej następuje \( \displaystyle k \) wierszy, z których każdy zawiera dwie liczby całkowite \( \displaystyle c_i \) oraz \( \displaystyle d_i \) ( \( \displaystyle 1 \le c_i < d_i \le n \) ), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające numery wierzchołków będących końcami \( \displaystyle i \)-tej krawędzi dodatkowej ze zbioru \( \displaystyle E_1 \). Można założyć, że wszystkie pary \( \displaystyle (a_i,b_i) \) oraz \( \displaystyle (c_i,d_i) \) są różne.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście jeden wiersz zawierający jedną liczbę całkowitą: maksymalną liczbę krawędzi ze zbioru \( \displaystyle E_1 \), po których dodaniu do początkowego grafu \( \displaystyle (V,E) \) graf zawiera dokładnie jeden cykl prosty, lub \( \displaystyle -1 \), jeżeli nie da się tak dobrać krawędzi ze zbioru \( \displaystyle E_1 \), żeby wynikowy graf zawierał dokładnie jeden cykl prosty.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  9 6 3
  1 2
  2 3
  2 4
  5 6
  5 7
  8 9
  1 5
  4 6
  3 7
  poprawnym wynikiem jest:
  2

  Ilustracja pierwszego przykładu w zadaniu CYKIlustracja pierwszego przykładu w zadaniu CYK

  natomiast dla danych:
  8 8 2
  1 2
  2 3
  3 4
  1 4
  5 6
  6 7
  7 8
  5 8
  1 3
  2 4
  poprawnym wynikiem jest:
  -1

  Ilustracja drugiego przykładu w zadaniu CYKIlustracja drugiego przykładu w zadaniu CYK

  Wyjaśnienie do przykładu: Kółka na powyższych rysunkach przedstawiają wierzchołki, odcinki - krawędzie grafu, a odcinki przerywane - dodatkowe krawędzie. W pierwszym przykładzie po dodaniu dowolnych dwóch krawędzi graf zawiera dokładnie jeden cykl prosty, natomiast w drugim stworzenie grafu z dokładnie jednym cyklem prostym nie jest możliwe.  Zadanie JED (Jedynki), r. akad. 2008/2009, I termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Mamy dany ciąg \( \displaystyle n \) liczb naturalnych \( \displaystyle a=a_1, a_2, \ldots, a_n \). Twoim zadaniem jest wyznaczenie liczby jedynek w zapisie binarnym każdej z sum \( \displaystyle \sum_{i=1}^{k}2^{a_i} \) dla \( \displaystyle k=1,2,\ldots,n \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu znajduje się liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 500\,000 \) ) - liczba elementów ciągu. W drugim wierszu znajduje się \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \) ( \( \displaystyle 0 \le a_i \le 500\,000 \) ) pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać \( \displaystyle n \) liczb całkowitych - \( \displaystyle k \)-ty wiersz powinien zawierać liczbę jedynek w rozwinięciu binarnym odpowiedniej sumy \( \displaystyle k \) potęg dwójki.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  4
  0 1 2 1
  poprawnym wynikiem jest:
  1
  2
  3
  2

  Wyjaśnienie do przykładu: szukane sumy to kolejno: 1, 3, 7, 9.

  Zadanie POD (Podciągi), r. akad. 2008/2009, I termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 64MB.

  Mamy dane ciąg liczb naturalnych \( \displaystyle a=a_1,a_2,\ldots,a_n \) oraz liczbę naturalną \( \displaystyle k \). Ile spójnych (tj. jednokawałkowych) podciągów ciągu \( \displaystyle a \) składa się z co najwyżej \( \displaystyle k \) różnych elementów?

  Podciągi uznajemy za różne, jeżeli ich umiejscowienia w ramach ciągu \( \displaystyle a \) są różne. Dodatkowo, rozważamy jedynie podciągi dodatniej długości.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle k \) ( \( \displaystyle 1\le n, k\le 500\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Drugi wiersz wejścia zawiera \( \displaystyle n \) liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \) ( \( \displaystyle 0\le a_i\le 1\,000\,000\,000 \) ), pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą - liczbę spójnych podciągów ciągu \( \displaystyle a \), złożonych z co najwyżej \( \displaystyle k \) różnych elementów.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  5 2
  4 2 3 2 3
  poprawnym wynikiem jest:
  12

  Wyjaśnienie do przykładu: Szukane podciągi to:

  • pięć ciągów jednoelementowych, z których dwa, tzn. (2) i (3), liczone są dwukrotnie;
  • cztery ciągi dwuelementowe: (4, 2), (2, 3), (3, 2) i (2, 3);
  • dwa ciągi trzyelementowe: (2, 3, 2) i (3, 2, 3);
  • jeden ciąg czteroelementowy (2, 3, 2, 3).

  Zauważ, że ciąg (2, 2, 3) jest podciągiem wyjściowego ciągu i zawiera dokładnie dwa różne elementy, jednakże nie jest on spójny.  Zadanie JAZ (Jazda w kółko), r. akad. 2008/2009, II termin, zadanie prostsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  W pewnym mieście jest \( \displaystyle n \) skrzyżowań i \( \displaystyle m \) dróg, z których każda jest dwukierunkowa oraz zaczyna się i kończy przy jakimś skrzyżowaniu (przy czym początkowe i końcowe skrzyżowanie każdej drogi są różne). Żadne drogi nie przecinają się poza skrzyżowaniami (w razie potrzeby drogi mogą prowadzić tunelami bądź estakadami). Należy stwierdzić, czy da się w tym mieście wyruszyć z jakiegoś skrzyżowania i przejechawszy pewną niezerową liczbą dróg (żadną drogą nie można przy tym przejechać dwukrotnie), wrócić do tego samego skrzyżowania.

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite \( \displaystyle n \) oraz \( \displaystyle m \) ( \( \displaystyle 1\le n\le 200\,000 \), \( \displaystyle 0\le m\le 500\,000 \) ), oddzielone pojedynczym odstępem. Kolejne \( \displaystyle m \) wierszy zawiera opisy dróg, po jednym w wierszu. Każdy opis składa się z dwóch liczb całkowitych \( \displaystyle a_i \) oraz \( \displaystyle b_i \) ( \( \displaystyle 1\le a_i < b_i\le n \) ), oznaczających numery skrzyżowań połączonych drogą. Każde dwa skrzyżowania są połączone co najwyżej jedną drogą.

  Wyjście

  Pierwszy i jedyny wiersz standardowego wyjścia powinien zawierać jedno słowo TAK, jeżeli w mieście istnieje opisana powyżej trasa, lub NIE w przeciwnym przypadku.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  6 7
  1 2
  1 3
  1 4
  2 3
  2 4
  3 4
  5 6
  poprawnym wynikiem jest:
  TAK

  Wyjaśnienie. Przykładem szukanej trasy jest \( \displaystyle 1\rightarrow 2\rightarrow 3\rightarrow 1 \).

  Natomiast dla danych:
  4 3
  1 2
  2 3
  3 4
  poprawnym wynikiem jest:
  NIE

  Zadanie KRO (Krotności), r. akad. 2008/2009, II termin, zadanie trudniejsze

  Dostępna pamięć: 256MB.

  Dane jest \( \displaystyle n \) przedziałów \( \displaystyle [a_i,b_i] \) z krotnościami. Krotność \( \displaystyle i \)-tego przedziału wynosi \( \displaystyle k_i \). Dla liczby całkowitej \( \displaystyle x \) przez \( \displaystyle \mathrm{kro}(x) \) oznaczmy sumę krotności przedziałów, do których należy \( \displaystyle x \). Twoim zadaniem jest wyznaczenie liczby par nieuporządkowanych \( \displaystyle \{x,y\} \), takich że \( \displaystyle \mathrm{kro}(x) > 0 \), \( \displaystyle \mathrm{kro}(y) > 0 \) oraz \( \displaystyle \mathrm{kro}(x) \ne \mathrm{kro}(y) \).

  Wejście

  W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba całkowita \( \displaystyle n \) ( \( \displaystyle 1 \leq n \leq 500\,000 \) ) - liczba przedziałów. W kolejnych \( \displaystyle n \) wierszach znajdują się opisy przedziałów. Opis przedziału składa się z trzech liczb całkowitych \( \displaystyle a_i,b_i,k_i \) ( \( \displaystyle 1\le a_i \le b_i \le 10^9, 1 \le k_i \le 1\,000 \) ) pooddzielanych pojedynczymi odstępami, będących odpowiednio końcami przedziału oraz jego krotnością.

  Wyjście

  Twój program powinien wypisać na standardowe wyjście dokładnie jedną liczbę całkowitą - liczbę szukanych par liczb.

  Przykład

  Dla danych wejściowych:
  3
  1 3 2
  3 4 3
  3 5 1
  poprawnym wynikiem jest:
  9

  Wyjaśnienie do przykładu: Szukane pary to: \( \displaystyle \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{1,5\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{2,5\},\ \{3,4\},\ \{3,5\},\ \{4,5\} \).

  ZałącznikWielkość
  jed.cpp695 bajtów
  pod.cpp766 bajtów
  jaz.cpp901 bajtów
  kro.cpp1.17 KB
  roz.cpp628 bajtów
  deg.cpp926 bajtów
  prz.cpp602 bajty
  cyk.cpp1.25 KB
  odc.cpp696 bajtów
  jad.cpp1.42 KB
  rod.cpp569 bajtów
  wzo.cpp1.48 KB
  szy.cpp395 bajtów
  osu.cpp1.43 KB
  tab1.cpp1.05 KB
  tab2.cpp1.03 KB
  kon.cpp1.53 KB
  gra.cpp1.31 KB
  mro.cpp806 bajtów
  zol.cpp876 bajtów
  zol2.cpp633 bajty
  sko.cpp1006 bajtów
  zet.cpp1.2 KB
  zed.cpp696 bajtów
  ski.cpp851 bajtów
  pre.cpp1.33 KB
  wzn.cpp759 bajtów
  aut.cpp1.41 KB
  autrys1-crop.jpg14.37 KB
  autrys2-crop.jpg16.94 KB
  par.cpp782 bajty
  parrys-crop.jpg10.33 KB
  pad.cpp1.72 KB
  est.cpp1.38 KB
  pot.cpp1.23 KB
  nas.cpp1.7 KB
  tra.cpp1.29 KB
  trazad.jpg43.56 KB