Operacje na liczbach naturalnych

Operacje na liczbach naturalnych


Definiowanie przez indukcję pozwala nam na wprowadzenie podstawowych operacji arytmetycznych na liczbach naturalnych. Jako pierwszą z tych operacji wprowadzimy dodawanie.

Dodawanie liczb naturalnych

Dodawanie jest funkcją dwuargumentową przekształcającą \( \mathbb{N} \times \mathbb{N} \) w \( \mathbb{N} \). Aby wykazać istnienie dodawania, korzystamy z twierdzenia o indukcji, kładąc za \( A \) i \( B \) zbiór liczb naturalnych \( \mathbb{N} \) i definiując \( f(n)=n \) oraz \( g(m,n,p) = m' \). Na mocy twierdzenia o definiowaniu przez indukcję istnieje funkcja \( h:\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \) taka, że \( h(0,m) = m \) i \( h(n',m)= h(n,m)' \). Funkcja ta to dodawanie liczb naturalnych i będziemy używać zwyczajnej notacji \( h(n,m) = n+m \). Zgodnie z intuicją, dla dowolnej liczby naturalnej \( n \) mamy \( n' = n+1 \).

Jedyną udowodnioną w tej chwili własnością funkcji zapisywanej przez \( + \) są wynikające wprost z definicji własności. Wiemy, że,

\( 0+n = n, \)

dla każdego liczby naturalnej \( n \) oraz że,

\( n'+m = (n+m)', \) dla dowolnych liczb \( n \) i \( m \). Poniżej przedstawiamy parę podstawowych faktów dotyczących dodawania liczb naturalnych.

Fakt 7.1.

Jeśli suma dwóch liczb jest równa \( 0 \), to obie liczby muszą być równe \( 0 \).

Dowód

Załóżmy, że dla dwu liczb naturalnych \( n \) i \( m \) zachodzi \( n+m=0 \). Jeśli liczba \( n \) jest następnikiem jakiejś liczby naturalnej, to również \( n+m \) jest następnikiem jakiejś liczby i w związku z tym \( n+m\neq 0 \). Na podstawie Faktu 4.2. wnioskujemy, że \( n=0 \). Wtedy \( 0+m=m \) i otrzymujemy \( m=0 \), co należało wykazać.

Kolejny fakt mówi o łączności dodawania liczb naturalnych.

Fakt 7.2.

Dodawanie liczb naturalnych jest łączne. Formalnie:

\( \forall k \forall m \forall n\; (k\in\mathbb{N} \land m\in \mathbb{N} \land n\in \mathbb{N}) \Longrightarrow k+(m+n)=(k+m)+n. \)

Dowód

Dowód jest indukcją ze względu na \( k \).

  • Jeśli \( k=0 \), to \( 0+(m+n) = m+n \) oraz \( 0+m=m \) i w związku z tym \( (0+m)+n = m+n \), co należało pokazać.
  • Zakładamy, że równość jest prawdziwa dla \( k \) (dla

dowolnych \( m \) i \( n \)). Ustalmy dowolne liczby naturalne \( m \) i \( n \), wtedy:

\( k'+(m+n) = (k+(m+n))' = ((k+m) + n)' = (k+m)' +n = (k'+m) +n \)

gdzie druga równość wynika z założenia indukcyjnego, a wszystkie pozostałe równości z definicji funkcji \( + \).

Dzięki twierdzenie o indukcji matematycznej dodawanie jest łączne dla wszystkich liczb naturalnych.

Dalsze własności dodawania liczb naturalnych prezentujemy jako ćwiczenie.

Ćwiczenie 7.1

Dla dowolnych liczb naturalnych \( k,m \) i \( n \) udowodnij:

1. \( n+0=n \),
2. \( k'+m=k+m' \),
3. \( k+m = m+k \), czyli dodawanie jest przemienne,
4. jeśli \( k+n = m+n \), to \( k=m \), czyli dodawanie jest skracalne,
5. jeśli \( k>m \), to istnieje \( n>0 \) takie, że \( k=m+n \).

Ćwiczenie 7.2

Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych \( k \) i \( n \):

1. jeśli \( n \neq 0 \), to \( k+ n > k \),
2. \( k + n \geq k \).


Mnożenie liczb naturalnych

Podobnie do dodawania możemy zdefiniować mnożenie. Stosujemy twierdzenie o definiowaniu przez indukcję do \( A=B=\mathbb{N} \) oraz \( f(n) = 0 \) i \( g(m,n,p) = m + p \). Twierdzenie o definiowaniu przez indukcję gwarantuje istnienie funkcji \( h:\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N} \) takiej, że:

\( h(0,m) = 0 \)

oraz:

\( h(n',m) = h(n,m) + m. \)

Funkcję \( h \) definiującą mnożenie oznaczamy w notacji infiksowej symbolem \( \cdot \) tak, że \( n\cdot m = h(n,m) \). Podobnie jak dla dodawania musimy wykazać własności dotyczące mnożenia liczb naturalnych, posługując się wyłącznie powyższą definicją.

Fakt 7.3.

Dla dowolnej liczby naturalnej \( k \) mamy \( k\cdot 1 = k \).

Dowód

Dowód tego faktu jest indukcją ze względu na \( k \). Jeśli \( k=0 \), to \( 0\cdot 1 = 0 \). Jeśli równość jest prawdą dla \( k \), to \( k'\cdot 1 = k\cdot 1 + 1 \), co, na mocy założenia indukcyjnego, jest równe \( k+1=k' \). Dowiedliśmy kroku indukcyjnego, a co za tym idzie całej identyczności.

Ćwiczenie 7.3

Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych \( k,m \) i \( n \) zachodzi:

1. \( k\cdot (m+n) = k\cdot m +k\cdot n \) - dodawanie jest rozdzielne względem mnożenia z prawej strony,
2. \( (k+m)\cdot n = k\cdot n + m\cdot n \) - dodawanie jest rozdzielne względem mnożenia z lewej strony,
3. \( k\cdot(m\cdot n) = (k\cdot m)\cdot n \) - mnożenie jest łączne,
4. \( k\cdot 0 = 0, \)
5. \( k\cdot m = 0 \) wtedy i tylko wtedy, kiedy \( k=0\lor m=0, \)
6. \( k\cdot m = m\cdot k \) - mnożenie jest przemienne,
7. jeśli \( k\cdot n = m\cdot n \) i \( n\neq 0 \) to \( k=m \).Ćwiczenie 7.4

Wykaż, że dla dowolnych liczb naturalnych \( k \) i \( n \).

1. jeśli \( n > 1 \) i \( k\neq 0 \), to \( k\cdot n > k \),
2. jeśli \( n\neq 0 \), to \( k\cdot n \geq k \).