Środowisko programisty

Forma zajęć

Laboratorium (30 godzin)

Opis

Przedstawienie środowiska programisty obejmujące: podstawowe narzędzia tekstowe, programy narzędziowe, wprowadzenie do systemów wspierających tworzenie oprogramowania i zarządzanie projektami programistycznymi. Przedstawienie elementów programowania w języku C.

Sylabus

Autor

Zawartość

Literatura

Wprowadzenie do Basha

Czym jest Bash?

Bash (Bourne-Again Shell) jest najpopularniejszą odmianą shell'a. Innymi znanymi są np. ksh (Korn Shell), csh (C Shell).

Shell możemy kojarzyć z linią poleceń, dzięki której możemy wpisywać komendy z klawiatury. Służą one na ogół do uruchamiania innych programów, poleceń lub wyświetlania informacji. Shell służy też do uruchamiania własnoręcznie napisanych skryptów.

Najprostsze skrypty są po prostu ciągiem poleceń, ale możemy też pisać bardziej skomplikowane mechanizmy, które w istocie rzeczy można nazwać wręcz programami. Składnia skryptów nie jest skomplikowana. Oprócz różnych programów użytkowych i systemowych jest zaledwie kilka reguł, których wystarczy się nauczyć, żeby swobodnie pisać skrypty składające poznane programy w celu wykonania zaplanowanych działań.

Shell jest podstawowym narzędziem pod system typu UNIX, ale nie tylko. Pod Windowsem mamy np. interpretator poleceń, a skryptami są np. pliki o rozszerzeniu bat. Niemniej możliwości i funkcjonalność takich skryptów pod Windowsem są znikome (w porównania do Basha pod Unixem) ze względu na ograniczenia składniowe, jak i dostępny zbiór poleceń użytkowych. Aby uzyskać możliwość uruchamiania skryptów napisanych w Bashu pod Windowsem możemy sobie zainstalować pakiet Cygwin.

Do czego się przydaje?

Skrypty pisze się, gdy chce się zautomatyzować lub uprościć jakąś czynność powtarzalną bądź nie. Czynności te, to

Do czego się nie nadaje?

Bash jest interpreterem. Skryptów napisanych w bashu się nie kompiluje. Nie ma też żadnych skomplikowanych struktur danych (jak tablice wielowymiarowe, czy drzewa), ani konstrukcji znanych z języków wyższych poziomów (jak rekordy, klasy). W związku z tym skrypty nie nadają się na przykład do:

Zaczynamy pracować

Zapoznanie z Linuxem

Po uruchomieniu systemu Linux powinno pojawić się okno logowania. Należy wpisać swój login i hasło. W przypadku problemów należy poprosić administratora o przydzielenie konta. Po zalogowaniu uruchamia się menedżer okien w środowisku graficznym. W zależności od dystrybucji i konfiguracji może to być jeden z wielu dostępnych menedżerów. Najpopularniejszymi są KDE i GNOME.

Podobnie jak w systemach z rodziny Windows możemy uruchamiać programy z dostępnego menu. Oprócz uruchamiania programów takich jak przeglądarki, czy edytory, nas najbardziej będzie interesować konsola/shell. W KDE jest to program konsole i możemy go wybrać albo z paska, albo z menu. Po uruchomieniu konsoli pojawia nam się okienko z linią komend. Migający kursor zaprasza nas do wpisywania komend. Wpiszmy komendę pwd.

bashtest@host:~$ pwd
/home/bashtest
bashtest@host:~$

W wyniku wypisał się nasz katalog domowy /home/bashtest i z powrotem pojawiła się linia z kursorem zachęcającym do wpisania następnej komendy. Katalogi w Linuxie oddziela się znakiem /. Oznacza to, że nasz katalog domowy w stosunku do katalogu głównego / znajduję się w podkatalogu home, a następnie w katalogu bashtest. Komenda pwd wypisuje aktualny katalog, a ponieważ zaraz po uruchomieniu shella zaczynamy w katalogu domowym, więc w tym wypadku zwraca ona nasz katalog domowy.

Konsola z linią komend jest podstawowym narzędziem pracy do wykonywania poleceń basha. Ponadto do tworzenia skryptów, bądź też innych plików tekstowych będziemy używać edytorów. Najprostszymi edytorami, których można używać bezpośrednio z linii poleceń, są mcedit, joe, pico. Można używać też bardziej skomplikowanych edytorów jak emacs, vim, kate. Na przykład, aby edytować plik test.txt wpisujemy komendę:

bashtest@host:~$ mcedit test.txt

Wpisujemy jakiś tekst, wciskamy F10 i potwierdzamy zapis. Aby wyświetlić wprowadzony tekst, piszemy:

bashtest@host:~$ cat test.txt

Przykład możliwości Basha

Shell z linii komend umożliwia nam wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych czynności. Spójrzmy na następujący przykład, który jest już bardziej skomplikowany. Załóżmy, że mamy projekt o nazwie ecmnet, którego źródła znajdują sie w katalogu o tej samej nazwie. Chcemy wysłać sobie mailem archiwum ze źródłami tego projektu. Chcemy również, aby w tym archiwum nie znalazły się pliki o rozszerzeniu bak, czy kończące się znakiem ~. Ponadto nazwa archiwum powinna zawierać aktualną datę z dokładnością co do sekundy.

Niektóre komendy mogą być w tym momencie niezrozumiałe, niemniej warto być świadomym możliwości, że tego typu czynności można wykonywać bardzo sprawnie. Skomentujmy po krótce przeznaczenie użytych poleceń, o których więcej szczegółów zostanie podanych w trakcie kursu. Zwróćmy uwagę również na możliwości edycyjne basha. Przy edycji komendy możemy używać klawiszy intuicyjnie tak, jak ma się to w zwykłych edytorach. Jednak w bashu są również typowe dla niego funkcje. Nie będziemy omawiać tutaj szczegółów. Pokażemy tylko parę przykładów, a zainteresowanych odsyłamy do dokumentacji basha.

Omówmy nasz przykład.

bashtest@host:~$ cp -a ecmnet/ /tmp/

cp -a kopiuje rekurencyjnie katalog ecment do katalogu /tmp/ (jest to standardowy katalog, w którym trzyma się pliki tymczasowe). Zamiast pisać pełną nazwę katalogu wpisujemy tylko ec i wciskamy Tab, co powoduję automatyczne rozwinięcie do ecmnet/. Tab służy do rozwijania komend oraz nazw plików.

bashtest@host:~$ cd /tmp/

Zmienia aktualny katalog na /tmp.

bashtest@host:/tmp$ find ecmnet/ -name "*.bak" -o -name "*~"
bashtest@host:/tmp$ find ecmnet/ -name "*.bak" -o -name "*~" -execdir rm -f {} +

find potrafi wyszukiwać pliki rekurencyjnie w rozmaity sposób i nie tylko. W tym przypadku użyliśmy go do znalezienia plików o rozszerzeniu bak lub kończących się znakiem ~. W drugiej linii zmodyfikowaliśmy komendę tak, aby te znalezione pliki zostały od razu usunięte.

Aby wpisać drugą komendę wystarczy wcisnąć strzałkę do góry i dopisać brakujący kawałek. Za pomocą strzałek w górę i w dół możemy przeglądać historię wpisywanych poleceń.

bashtest@host:/tmp$ date +%Y%m%d%H%M%S

date służy do wyświetlania aktualnej daty/godziny lub jej zmieniania. W tym przypadku wyświetlamy datę w odpowiednim formacie.

bashtest@host:/tmp$ tar cvz ecmnet/ | uuencode ecmnet-`date +%Y%m%d%H%M%S`.tgz | mail me@somehost

Tutaj mamy przykład potoku. Komenda tar służy do składania plików w jedno archiwum z kompresją lub bez. To, co wyprodukuje ta komenda, jest przekazywane komendzie uuencode, która służy do kodowania plików binarnych tak, aby mogły być użyte w mediach tekstowych. Wynik wywołania komendy date jest użyty do nazwania pliku archiwum. Ostateczny wynik dostaje komenda mail, która wysyła go na adres me@somehost.

Żeby nie pisać ponownie komendy date wraz z trudnym do wpisania formatem daty, wciskamy strzałkę do góry, aby uzyskać przed chwilą wpisaną komendę date. Następnie przechodzimy na początek komendy (Ctrl-A lub Home) i wciskamy Ctrl-K. Powoduje to usunięcie wszystkich znaków od pozycji kursora do końca linii i umieszczenie ich w buforze. Później, przy edycji, gdy ponownie dochodzimy do momentu wpisania komendy date, wciskamy Ctrl-Y i zostaje umieszczone to, co jest aktualnie w buforze.

bashtest@host:/tmp$ rm -rf ecmnet/

Usuwa rekurencyjnie katalog ecmnet.

bashtest@host:/tmp$ cd

Zmienia katalog z powrotem na domowy katalog użytkownika.

Dokumentacja

W powyższym przykładzie widzimy, że główną siłą była znajomość komend i opcji, z jakimi trzeba ich użyć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji na temat opcji danej komendy, to z pomocą przychodzą nam dwa polecenia:

 1. man
 2. info

Na przykład, żeby dowiedzieć się co oznacza magiczne +%Y%m%d%H%M%S przy poleceniu date możemy napisać:

<flash>file=SrodowiskoProgramisty-bash02.swf|width=484|height=316|quality=low|loop=false</flash>
bashtest@host:~$ man date

Dostajemy tekstowy opis komendy date wraz z wszystkimi opcjami, który możemy sobie spokojnie poprzeglądać. Komenda info jest podobna do komendy man z tą różnicą, że daje jeszcze większą wygodę poruszania się i na ogół jest znacznie więcej informacji. W niektórych dystrybucjach linuxa większość informacji o dostępnych komendach użytkowych można uzyskać na przykład poprzez polecenie:

bashtest@host:~$ info coreutils

Dokładną dokumentację Basha uzyskujemy przez:

bashtest@host:~$ info bash

Przydatne jest też wywołanie

bashtest@host:~$ man -k słowo

które wyświetla wszystkie polecenia związane z danym słowem. Więcej o czytaniu dokumentacji:

man man
man info

Gdzie można znaleźć informacje o tym jakie w ogóle są komendy? Wiele z nich wymienionych jest w info coreutils. Innych komend można samemu spróbować poszukać w liście zainstalowanych pakietów danej dystrybucji. Takie szukanie jest jednak czasochłonne. Tak naprawdę lista wszystkich poleceń nie istnieje, gdyż co chwilę powstają nowe programy dające nowe możliwości lub ułatwiające życie.

W tym kursie przedstawimy podstawowe narzędzia, które powinny w praktyce wystarczyć do większości celów. Przy potrzebie bardziej wysublimowanych komend trzeba jednak będzie znaleźć odpowiednie narzędzie, lub też samemu napisać, używając bardziej zaawansowanych języków jak Perl, Python, C, czy Java.

Podstawowe mechanizmy

Przekierowanie wejścia-wyjścia

Każdy program ma trzy podstawowe strumienie wejścia-wyjścia:

 1. standardowe wejście,
 2. standardowe wyjście,
 3. standardowe wyjście diagnostyczne (strumień błędów).

Zazwyczaj zaraz po uruchomieniu strumienie te połączone są z terminalem, co dla wejścia oznacza, że wczytywane jest ono z klawiatury, a dla wyjścia oznacza, że wypisywane jest ono na ekran. Strumienie te możemy jednak przekierowywać do plików za pomocą symboli <, >, lub >>. Na przykład, aby przekierować wynik wywołania komendy ls -R do pliku wynik.txt piszemy:

bashtest@host:~$ ls -R > wynik.txt

Znaczenie tych symboli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Symbol Znaczenie
< plik podstawienie pod standardowe wejścia pliku
> plik wypisywanie wyjścia do pliku; jeśli plik istniał wcześniej to jest nadpisywany
>> plik wypisywanie wyjścia do pliku; jeśli plik istniał wcześniej to wyjście jest dopisywane na jego końcu

Aby przekierować standardowe wyjście diagnostyczne używamy notacji 2> lub 2>>. Na przykład

rm "nie ma takiego pliku" 2>plik

Zobaczmy, jak można wykorzystywać przekierowania. Polecenie cat uruchamiane bez argumentów po prostu kopiuje wejście na wyjście. Przekierowując wyjście do pliku, możemy wprowadzić treść tego pliku z klawiatury. Aby zakończyć strumień wejścia wprowadzamy znacznik końca pliku (^D) z klawiatury wciskając Ctrl-D.

  bashtest@host:~$ cat >test.txt
  To
  jest
  ^D
  bashtest@host:~$ cat >>test.txt
  test
  ^D
  bashtest@host:~$ cat <test.txt 
  To
  jest
  test
  bashtest@host:~$

W ostatnim poleceniu taki sam wynik otrzymamy po prostu podając poleceniu cat nazwę pliku jako argument:

  bashtest@host:~$ cat test.txt 
  To
  jest
  test
  bashtest@host:~$

Potoki

W sytuacji gdy chcemy, aby wyjście jednego programu było zarazem wejściem dla drugiego, używając przekierowań, możemy użyć pliku tymczasowego. Można to zrobić znacznie prościej, używając potoków. Gdy połączymy dwa programy znakiem |, standardowe wyjście pierwszego programu będzie dostarczone w standardowym wejściu drugiego programu.

Aby wyświetlić plik w aktualnym katalogu, który został ostatnio zmodyfikowany, możemy posłużyć się komendą:

  bashtest@host:~$ ls -t | head -1
  test.txt

ls służy do wyświetlania plików. Argument -t powoduje, że wynik jest sortowany po dacie modyfikacji poczynając od najnowszego. head wyświetla tylko pierwsze linie wejścia, w tym przypadku jest to tylko jedna linia ze względu na opcję -1.

Potoki mogą łączyć więcej niż dwa programy. Na przykład:

  bashtest@host:~$ tr j t <test.txt | uniq
  To
  test
  bashtest@host:~$ tr j t <test.txt | uniq | tr '\n' ' '
  To test bashtest@host:~$

tr x y konwertuje wszystkie znaki x na y. uniq usuwa powtarzające się linie. \n oznacza znak końca linii. W wyniku ostatniej komendy otrzymujemy napis 'To test ' bez znaku końca linii przez co tekst zachęty pojawia się zaraz za nim.

Ciąg poleceń

Polecenia mogą być też uruchamiane jedno po drugim. Do rozdzielenia poleceń służy znak ;.

  bashtest@host:~$ echo "test.txt: start"; cat test.txt; echo "test.txt: end"
  test.txt: start
  To
  jest
  test
  test.txt: end
  bashtest@host:~$

Komenda echo służy do wypisywania tekstu podanego w argumencie.

Oczywiście inny sposób na wykonanie kilku poleceń pod rząd to osobne wprowadzanie każdego z nich. Ciągi poleceń są głównie wykorzystywane w linii komend. W skryptach dla czytelności przeważnie każde polecenie piszemy w osobnej linii.

Wzorce nazw plików

W argumentach polecenia, gdy odwołujemy się do plików, możemy używać wzorców do określenia o jakie pliki nam chodzi. Służą do tego znaki:

* - kojarzy dowolny ciąg znaków (być może pusty),
? - kojarzy dokładnie jeden dowolny znak.
Jeśli w nazwie pliku pojawia się znak * lub ?, interpreter przegląda aktualny katalog w celu znalezienia wszystkich plików, które odpowiadają danemu wzorcowi. Na przykład

  $ echo *.txt

Wyświetli nazwy plików z aktualnego katalogu kończące się na .txt.

  $ cat *.tx?

Wypisze zawartość wszystkich plików kończących się na .tx plus dowolny znak.

A oto jeszcze jeden przykład:

  bashtest@host:~$ mkdir wzorce_test
  bashtest@host:~$ cd wzorce_test/
  bashtest@host:~/wzorce_test$ touch a b ab abcd bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ ls
  a ab abcd b bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo ?
  a b
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo b*
  b bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo *b*
  ab abcd b bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo *b?*
  abcd bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo ?b?d
  abcd bbdd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo a*
  a ab abcd
  bashtest@host:~/wzorce_test$ echo a?
  ab
  bashtest@host:~/wzorce_test$

Komenda touch tworzy plik, jeśli plik nie istnieje, w przeciwnym razie (jeśli plik istnieje), ustawia jego datę modyfikacji na aktualną datę systemową.

Znaki specjalne, apostrofy i cudzysłowy

Poznaliśmy niektóre znaki, które są interpretowane w specjalny sposób przez Basha (np. < > ; | * ?). Poznamy ich jeszcze znacznie więcej. Powstaje pytanie, co zrobić, jeśli chcemy użyć jednego z tych znaków w argumentach polecenia, np. w nazwie pliku. Są trzy sposoby na zrobienie tego.

Backslash (\)

Aby uzyskać dany znak poprzedzamy go znakiem \.

    bashtest@host:~$ echo \aa\*\?\|\<\>\\
    aa*?|<>\
    bashtest@host:~$

W ten sposób możemy użyć spacji w nazwie pliku, która normalnie służy do rozdzielania argumentów.

    bashtest@host:~$ touch To\ jest\ jeden\ plik
    bashtest@host:~$ ls -l *\ *
    -rw-r--r-- 1 bashtest users 0 2006-08-05 10:44 To jest jeden plik
    bashtest@host:~$ rm To\ jest\ jeden\ plik 
    bashtest@host:~$ ls -l *\ *
    ls: * *: Nie ma takiego pliku ani katalogu
    bashtest@host:~$

Apostrof (')

Wygodniejszym sposobem na wprowadzanie napisów zawierających znaki specjalne jest otoczenie danego ciągu znaków apostrofami.

bashtest@host:~$ echo 'aa*?|<>\'
aa*?|<>\
bashtest@host:~$

Jedyny znak, który nie może się pojawić pomiędzy dwoma apostrofami jest apostrof, gdyż oznaczałby on wcześniejsze skończenie nieinterpretowanego łańcucha. Między dwoma znakami może się nawet pojawić znak końca linii (enter).

bashtest@host:~$ echo 'Pierwsza linia
> Druga linia'
Pierwsza linia
Druga linia
bashtest@host:~$

Cudzysłów (")

Cudzysłów działa analogicznie jak apostrof, z tą różnicą, że pomiędzy cudzysłowami niektóre znaki interpretowane są w specjalny sposób. Tymi znakami są $ ` \. Znaczenie znaków $ ` jeszcze poznamy. Znaki, które są specjalne pomiędzy cudzysłowami możemy wprowadzić używając \. Apostrof ma zwykłe znaczenie pomiędzy cudzysłowami.

bashtest@host:~$ echo "Znaki, które trzeba poprzedzić znakiem \\: '\$' '\`' '\"' '\\'"
Znaki, które trzeba poprzedzić znakiem \: '$' '`' '"' '\'
bashtest@host:~$

Znak \, postawiony przed innymi znakami niż wyżej wymienione, nadaje jemu zwykłe znaczenie.

bashtest@host:~$ echo "\a\b\c"
\a\b\c
bashtest@host:~$

Możemy tworzyć też dłuższe łańcuchy łącząc każdą z powyższych trzech metod.

bashtest@host:~$ echo "To 'słowo', "a\ to\ 'też "słowo"'
To 'słowo', a to też "słowo"
bashtest@host:~$

Zmienne

Bash umożliwia zapamiętywanie łańcuchów znakowych na zmiennej. Identyfikator zmiennej powinien zaczynać się z litery alfabetu angielskiego, a następnie z ciągu składającego się z liter, cyfr i znaku podkreślenia. Zmiennej przypisujemy wartość używając znaku =. Przy czym trzeba pamiętać, aby nie używać odstępów.

Do zmiennej odwołujemy się poprzedzając identyfikator znakiem $.

bashtest@host:~$ zm=wart
bashtest@host:~$ echo $zm
wart
bashtest@host:~$ echo zm
zm
bashtest@host:~$ zm=słowo1 słowo2
bash: słowo2: command not found
bashtest@host:~$ zm="słowo1 słowo2"
bashtest@host:~$ echo $zm
słowo1 słowo2
bashtest@host:~$

Używając zmiennych możemy uprościć przykład z sekcji Ciąg poleceń.

bashtest@host:~$ p=test.txt; echo "$p: start"; cat $p; echo "$p: end"

W ten sposób nazwa pliku podana jest tylko w jednym miejscu i wystarczy wykonać jedną zmianę, aby przykład działał dla innej nazwy pliku. Zauważmy, że możemy także odwoływać się do zmiennej wewnątrz cudzysłowów. Wewnątrz apostrofów nie jest to możliwe.

Alternatywną formą odwoływania się do zmiennej jest ${zmienna}. Jest ona przydatna na przykład wtedy, gdy po wartości zmiennej chcemy dopisać inne znaki, które mogły by wejść w skład nazwy zmiennej.

bashtest@host:~$ zm=but
bashtest@host:~$ echo $zmy
 
bashtest@host:~$ echo ${zm}y
buty
bashtest@host:~$

Ciapki

Argumenty polecenia możemy tworzyć także poprzez inne polecenia. Do tego celu służą ciapki `...`. Polecenie podane w bloku otoczonym ciapkami jest uruchamiane i wynik tego polecenia (tzn., to co polecenie wypisało na standardowe wyjście) zastępuje dany blok. Po wykonaniu tych podmian, oryginalne polecenie jest interpretowane i uruchamiane. Oto prosty przykład utworzenia komendy whoami przez wywołanie trzy razy polecenia echo z różnymi argumentami.

bashtest@host:~$ `echo who``echo am``echo i`
bashtest
bashtest@host:~$ whoami
bashtest
bashtest@host:~$

Inny przykład.

bashtest@host:~$ cp "`ls *.txt | head -1`" /tmp

Powyższe polecenie przekopiuje pierwszy alfabetycznie plik o rozszerzeniu txt do katalogu /tmp. Trzeba pamiętać o użyciu apostrofów, gdyż może się okazać, że nazwa pliku zawiera spację, a wtedy w wyniku podmiany będzie utworzonych więcej argumentów. Spójrzmy na przykład.

bashtest@host:~$ cp `echo a b` c
cp: cel `c' nie jest katalogiem

Tutaj polecenie cp dostało trzy argumenty a b c, zatem próbuje ono przekopiować wszystkie pliki/katalogi podane w wszystkich argumentach oprócz ostatniego do katalogu podanego w ostatnim argumencie.

bashtest@host:~$ cp "`echo a b`" c
cp: nie można wykonać stat na `a b': Nie ma takiego pliku ani katalogu

Tutaj cp ma dwa argumenty i szuka pliku o nazwie 'a b', który nie istnieje.

Używając ciapek możemy inicjować zmienne wynikiem wykonania polecenia. Na przykład możemy zmiennej przypisać zawartość pliku:

bashtest@host:~$ zm=`cat test.txt`

Bash udostępnia też alternatywną formę wstawiania wyniku wywołania polecenia $( ... ). Czyli zamiast pisać

`polecenie`

możemy też napisać

$(polecenie)

Ta forma jest o tyle wygodniejsza od ciapek, że umożliwia w prosty sposób zagnieżdżanie, na przykład

bashtest@host:~$ zm=$(cat $(echo test).txt)

Bash - podstawowe komendy

Okno terminala


Lista poleceń operujących na terminalu

Polecenie Opis
echo wypisywanie na ekran
sleep zawieszanie wykonania
clear czyszczenie okna
reset resetowanie terminala

echo

Polecenie echo służy do wypisywania swoich argumentów.

Wybrane opcje

-n nie przechodzi do następnej linii
-e interpretacja znaków specjalnych (ze znakiem \)

Przy użyciu opcji -e rozpoznawane są znaki specjalne (poprzedzone \), na przykład

\\ znak \
\a sygnał dźwiękowy
\b znak w tył (backspace)
\n nowa linia
\r powrót karetki, tzn. kursor jest przesuwany do początku linii
\t znak tabulacji

Przykłady

bashtest@host:~$ echo -e 'abc\rdef'
def
bashtest@host:~$ echo -n who; echo -n am; echo -n x; echo -en '\b'; echo i
whoami
bashtest@host:~$ echo -e "Linia 1\nLinia 2"
Linia 1
Linia 2
bashtest@host:~$

Początkowo może być niejasne, co oznacza wywołanie echo -en '\b'. Otóż jest to konwencja podawania opcji w sposób skrócony. Zamiast pisać -e -n możemy skrócić te dwie opcje do -en. Konwencji skrótowej można używać we wszystkich przedstawionych tutaj narzędziach. Więcej o tej konwencji można przeczytać w man 3 getopt.

sleep

Polecenie sleep bierze jeden argument, liczbę całkowitą i czeka właśnie tyle sekund. Na przykład sleep 60 czeka minutę. Polecenie to jest przydatne w skryptach lub w pętlach, gdy między jedną, a drugą czynnością potrzebujemy odstępu czasowego.

clear

Czyści ekran. Przydatne przed wykonaniem polecenia, które wypisuje dużą ilość komunikatów i nie chcemy, aby zlewało nam się z poprzednimi komunikatami.

reset

Resetuje terminal. Podobnie jak clear czyści też ekran, ale również przywraca ustawienia terminala. Przydatne w przypadku, gdy zmienimy ustawienia terminala tak, że nie jesteśmy w stanie na nim pracować, na przykład po tym, gdy każemy wypisać (przez nie uwagę) plik binarny.

Operowanie na plikach i katalogach

Lista poleceń do operowania na plikach i katalogach

Polecenie Opis
cd zmiana katalogu
pwd bieżący katalog
ls lista plików i katalogów
mkdir tworzenie katalogu
cp kopiowanie plików/katalogów
rm usuwanie plików/katalogów
mv przenoszenie/zmiana nazwy pliku/katalogu
cat wypisanie zawartości pliku
more/less przeglądanie zawartości pliku
touch uaktualnianie daty pliku, bądź tworzenie pliku
df wyświetla ilość wolnego miejsca na wszystkich dyskach
du wyświetla zużycie dysku w wybranych katalogach

cd

cd zmienia aktualny katalog na katalog podany w argumencie polecenia. Wywołanie cd bez argumentów zmienia katalog na katalog domowy aktualnego użytkownika.

Bash wprowadza również katalogi specjalne z użyciem znaku ~. Nazwy zaczynające się od znaku ~ (nie ujęte w cudzysłowy) mają specjalne znaczenie, na przykład:

~ katalog domowy aktualnego użytkownika
~/kat1 katalog kat1 w katalogu domowym aktualnego użytkownika
~ktos katalog domowy użytkownika o loginie ktos
~ktos/kat1/kat2 katalog kat1/kat2 w katalogu domowym użytkownika o loginie ktos

Przypomnijmy, że są też następujące katalogi:

. bieżący katalog
.. katalog nadrzędny
/ katalog główny

ls

Służy do wyświetlania zawartości wybranych katalogów. Wyświetlane są informacje o plikach podanych w argumentach i zawartości katalogów podanych w argumentach. Jeżeli nie został podany żaden plik ani katalog, wyświetlana jest zawartość bieżącego katalogu.

Wybrane opcje

Komenda ls może przyjmować wiele argumentów, które głównie dotyczą formatowania wyjścia. Przedstawiamy tylko opcje najczęściej używane.

-R wyświetla zawartość katalogów rekurencyjnie
-a wyświetla wszystkie pliki, również pliki ukryte; w Linuksie pliki ukryte to takie, które zaczynają się od kropki
-l wyświetla dokładną informację o każdym z plików (atrybuty, rozmiar, datę modyfikacji, itp.)

mkdir

Tworzy katalog podany jako argument. Z opcją -p tworzy również katalogi, które są potrzebne do utworzenia katalogu docelowego. Na przykład jeśli wywołamy

mkdir kat1/kat2

to, aby utworzyć kat2, musi istnieć kat1, a jeśli wywołamy

mkdir -p kat1/kat2

to, jeśli nie istnieje kat1, to jest tworzony i dopiero potem następuje utworzenie kat2 w katalogu kat1.

cp

Zasadniczo są trzy najczęściej stosowane wywołania komendy cp:

cp plik1 plik2
kopiuje plik1 i zapisuje go jako plik2, jeśli plik2 istnieje, to go nadpisuje,
cp plik1 ... plikn katalog
kopiuje pliki do katalogu, jeśli jakiś plik istnieje już w katalogu docelowym, to zostaje on nadpisany,
cp -a katalog1 katalog2
kopiuje rekurencyjnie katalog1 wraz zawartością; jeśli katalog2 istnieje, to kopia katalog1 zostanie umieszczona w tym katalogu, tzn. po wykonaniu tej operacji w katalog2 będzie katalog1 wraz zawartością; jeśli katalog2 nie istnieje, to kopia zawartości katalog1 znajdzie się w katalog2, tzn. katalog2 zostanie utworzony, a zawartość katalog1 będzie skopiowana do katalog2.

Jeśli chcemy, aby cp pytało nas, czy nadpisywać istniejące już pliki, to dodajemy opcję -i. Jeżeli taki tryb mamy ustawiony domyślnie, to możemy też chcieć, aby cp pytało nas, czy nadpisywać istniejące już pliki, wtedy dodajemy opcję -f.

rm

To polecenie usuwa wszystkie pliki, które są podane jako argumenty. Jeżeli chcemy usunąć też katalogi, to możemy użyć opcji -r. Opcji tej należy używać raczej ostrożnie, gdyż usuwa ona rekurencyjnie zawartość katalogów.

Możemy poprosić o pytanie przed usunięcie każdego pliku dodając opcję -i. Możemy także poprosić o to, aby nie pojawiały się żadne pytania dodając opcję -f. Przy tej opcji trzeba zachować ostrożność, szczególnie gdy używamy ją łącznie z opcją -r.

Do usuwania katalogów bezpieczniej jest stosować polecenie rmdir, które usuwa katalog tylko, gdy jest on pusty.

mv

To polecenie ma trzy możliwe sposoby wywołania:

mv plik1 plik2
zmienia nazwę plik1 na plik2 (jak jest taka potrzeba wykonane jest także przeniesienie pomiędzy katalogami),
mv plik_lub_katalog1 ... plik_lub_katalogn katalog
w tej wersji katalog podany w ostatnim argumencie musi istnieć; wszystkie pliki i katalogi są przenoszone do tego katalogu,
mv katalog1 katalog2
jeśli katalog2 nie istnieje, to zmieniana jest nazwa podobnie jak przy pierwszym sposobie wywołania; jeśli katalog2 istnieje, to zachowanie jest takie samo jak w poprzednim sposobie wywołania.
Podobnie jak przy poleceniu cp możemy dodawać opcję -i lub -f aby ustawić opcję potwierdzania nadpisywania istniejących plików.

cat

Przy braku argumentów cat po prostu kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście. Przy jednym argumencie wypisuje zawartość pliku o podanej nazwie na standardowe wyjście. Przy większej liczbie argumentów cat wypisuje na standardowe wyjście wszystkie pliki w kolejności, w jakiej zostały one podane. W ten sposób możemy łączyć kilka plików w jeden.

Wywołanie

bashtest@host:~$ cat plika plikb plikc > plik

jest równoważne wykonaniu ciągu poleceń

bashtest@host:~$ cat plika > plik
bashtest@host:~$ cat plikb >> plik
bashtest@host:~$ cat plikc >> plik

Łącznie z poleceniem split można użyć tej możliwości do przenoszenia dużych plików w kawałkach przez mniejsze media. Pokażemy to na przykładzie. Załóżmy, że przenosimy plik cdimage.iso. Dzielimy go wpierw na części:

bashtest@host:~$ ls -l
-rw-r--r-- 1 bashtest users 495605760 2006-08-11 17:53 cdimage.iso
bashtest@host:~$ split -b 120m cdimage.iso 
bashtest@host:~$ ls -l
-rw-r--r-- 1 bashtest users 495605760 2006-08-11 17:53 cdimage.iso
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 17:54 xaa
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 17:55 xab
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 17:56 xac
-rw-r--r-- 1 bashtest users 118118400 2006-08-11 17:57 xad
bashtest@host:~$

Powstały pliki xaa, xab, xac, xad. Można było użyć drugiego argumentu przy poleceniu split, aby przedrostek był więcej mówiący niż przedrostek x. Teraz przenosimy pliki x*, na przykład przy użyciu czterech dysków USB o pojemności 128MB, na inny komputer, nagrywamy je do jednego katalogu i poleceniem cat z powrotem łączymy w jeden plik.

bashtest@host:~$ ls -l x*
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 18:10 xaa
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 18:15 xab
-rw-r--r-- 1 bashtest users 125829120 2006-08-11 18:20 xac
-rw-r--r-- 1 bashtest users 118118400 2006-08-11 18:25 xad
bashtest@host:~$ cat x* > cdimage.iso
bashtest@host:~$ rm -f x*
bashtest@host:~$ ls -l cdimage.iso 
-rw-r--r-- 1 bashtest users 495605760 2006-08-11 18:30 cdimage.iso
bashtest@host:~$

more/less

Narzędzia more i less służą do wygodnego przeglądania pliku, bądź standardowego wejścia. Jeśli mają one podany argument, to przeglądają plik o podanej nazwie. Uruchomione bez argumentów przeglądają to, co dostają na standardowym wejściu.

Podstawowa różnica między tymi komendami jest taka, że more pozwala przeglądać pliki tylko w przód, podczas gdy less pozwala przeglądać je również do tyłu. Przeglądanie odbywa sie przy użyciu intuicyjnej klawiatury (tj. strzałek).

Najczęściej wykorzystuje się less w sytuacji, gdy jakiś program wyrzuca bardzo dużo informacji na standardowe wyjście. Jednym rozwiązaniem jest przekierowanie wyjścia do pliku i później przejrzenie pliku za pomocą jakiegoś edytora bądź polecenia less. Inną możliwością jest użycie potoku. Na przykład:

bashtest@host:~$ ls -lR / | less

Jeśli polecenie wypluwa też dużo na standardowe wyjście diagnostyczne, to można przekierować je na zwykłe standardowe wyjście, używając przekierowania 2>&1:

bashtest@host:~$ ls -lR / 2>&1 | less

w ten sposób obejrzymy zarówno to, co idzie na standardowe wyjście, jak i standardowe wyjście diagnostyczne.

du

Wyświetla zużycie pojemności dysku dla każdego katalogu rekurencyjnie dla podanych argumentów. Jeśli brakuje argumentów, to przegląda katalog bieżący. Polecenie to jest przydatne do policzenia sumarycznej zajętości dysku (opcja -s) albo do przejrzenia rozmiarów podkatalogów danego katalogu (opcja --max-depth=1).

Operowanie na plikach tekstowych

Lista poleceń do operowania na plikach tekstowych

Polecenie Opis
head wypisanie początku pliku
tail wypisanie końca pliku
wc zliczanie znaków/słów/linii
cut wypisywanie wybranych części z każdej linii
tr zamienianie/usuwanie znaków
sort sortowanie po liniach
uniq usuwanie/znajdywanie powtarzających się linii
tac wypisanie plików od tyłu
diff porównywanie dwóch plików

head

Wypisuje początkowe fragmenty plików, których nazwy zostały podane jako argumenty. Jeśli nie zostały podane argumenty, to czyta ze standardowego wejścia. Domyślnie jest to 10 pierwszych linii. Podając opcję -N, gdzie N jest liczbą, head wyświetli N pierwszych linii.

tail

Polecenie podobne do head, z tą różnicą, że wypisuje końcowe fragmenty pliku. Ma identyczne opcje jak head.

wc

Zlicza liczbę znaków, słów i linii w plikach podanych jako argumenty, bądź przy braku argumentów statystyki te liczy dla standardowego wejścia. Można wybrać, którą statystykę chcemy dostać podając jedną z opcji:

-c liczenie tylko znaków
-w liczenie tylko słów
-l liczenie tylko linii

Ćwiczenie

Wypisać liczbę linii podanego pliku, ale jeśli jest to więcej niż 20, to wypisać 20.

cut

Wypisuje wybrane części linii plików podanych w argumentach na standardowe wyjście. W przypadku braku argumentów czyta ze standardowego wejścia.

Każdą linię dzielimy na pola za pomocą znaku zwanego separatorem. Domyślnie jest to znak tabulacji. Separator można podawać za pomocą opcji -d. Na przykład, dla linii

jkow,Jan Kowalski,1990,,Warszawa

i dla separatora , pola są następujące:

nr pola zawartość (w cudzysłowach)
1 "jkow"
2 "Jan Kowalski"
3 "1990"
4 ""
5 "Warszawa"

Polecenie cut pozwala wybrać, które pola chcemy wybrać. Listę pól podajemy przy opcji -f. Lista pól składa się z zakresu lub kilku zakresów oddzielonych przecinkami. Zakres jest albo liczbą N oznaczającą N-te pole, albo przedziałem otwartym z lewej -N oznaczającym pola od 1 do N, albo przedziałem otwartym z prawej N- oznaczającym pola od N do ostatniego, albo wreszcie przedziałem N-M oznaczającym pola od N do M.

bashtest@host:~$ cat baza.txt 
jkow,Jan Kowalski,1990,,Warszawa
tnow,Tomasz Nowak,,,
gbrz,Grzegorz Brzęczyszczykiewicz,,Golfista,Trąbki Wielkie
rkub,Robert Kubica,1985,Kierowca Formuły 1,Kraków
bashtest@host:~$ cut -d , -f 2 baza.txt
Jan Kowalski
Tomasz Nowak
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
Robert Kubica
bashtest@host:~$ cut -d , -f 1,3- baza.txt
jkow,1990,,Warszawa
tnow,,,
gbrz,,Golfista,Trąbki Wielkie
rkub,1985,Kierowca Formuły 1,Kraków
bashtest@host:~$ cut -d , -f 2-4 baza.txt
Jan Kowalski,1990,
Tomasz Nowak,,
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz,,Golfista
Robert Kubica,1985,Kierowca Formuły 1
bashtest@host:~$

Jak dla powyższego pliku baza.txt wyodrębnić same nazwiska? Trzeba użyć polecenie cut dwukrotnie:

bashtest@host:~$ cut -d , -f 2 baza.txt | cut -d ' ' -f 2
Kowalski
Nowak
Brzęczyszczykiewicz
Kubica
bashtest@host:~$

Zauważmy, że cut słabo się nadaje do zadań typu podaj trzecie słowo, przy czym słowa mogą być rozdzielane dowolną liczbą białych znaków. Dla cut z użyciem spacji jako separatora, każde pojawienie się spacji oznacza wystąpienie nowego pola. W takich sytuacjach wygodniejsze staje się użycie programu awk. Na przykład

awk '{print $3;}'

wypisze dla każdej linii trzecie słowo.

Ćwiczenie

W pliku /etc/passwd zapisane są informacje o użytkownikach systemu. Należy wypisać imiona i nazwiska użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w man 5 passwd lub poprzez analizę podanego pliku.

tr

Jest to narzędzie, za pomocą którego można zmieniać i usuwać znaki. Polecenie to czyta ze standardowego wejścia i wynik wypisuje na standardowe wyjście.

Do zmieniania znaków używamy formy:

tr łańcuch1 łańcuch2

Działa to tak, że znak występujący na i-tym miejscu w łańcuch1 jest zastępowany znakiem występującym na i-tym miejscu w łańcuch2. Na przykład

tr abc xyz

zamieni każde a na wejściu na x, b na y i c na z.

Do usuwania znaków służy

tr -d łańcuch1

Z wejścia są usuwane wszystkie znaki, które znajdują się w łańcuch1. Na przykład

tr -d ';@'

usunie z wejścia wszystkie wystąpienia znaku ; i @. Jeśli dodamy opcję -c, spowoduje to branie wszystkich znaków nie znajdujących się w łańcuch1. Na przykład

tr -cd 0123456789

usunie wszystkie znaki poza cyframi.

tr ma też parę innych funkcji, o których można przeczytać sobie w dokumentacji.

sort

sort sortuje linie z podanych plików lub ze standardowego wejścia i wypisuje na standardowe wyjście. Domyślnie linie są porównywane leksykograficznie, ale jest szereg opcji kontrolujących sposób porównywania linii. Przykładem jest opcja -n, która powoduje, że linie porównywane są numerycznie, tzn. porównywane są liczby występujące na początku linii.

uniq

Usuwa powtarzające się po sobie identyczne linie. Polecenie to jest zazwyczaj stosowane w potoku po komendzie sort.

tac

Polecenie działa podobnie jak cat z tą różnicą, że linie podane na wejściu są wypisywane od tyłu. Przydaje się do odwracania plików.

Ćwiczenie

Załóżmy, że mamy plik z logiem z przebiegu rozwiązanych problemów. Log składa się linii postaci:

identyfikator_problemu czas_rozwiązania

Identyfikatorem problemów jest jeden wyraz. Czas rozwiązania jest liczbą podaną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Przykładowa zawartość pliku:

KADRY 13.370
BILE 11.510
SOLE 17.010
KODY 13.370

Chcemy wiedzieć ile problemów jesteśmy w stanie rozwiązać dla danego limitu czasowego. Należy na wyjściu wypisać plik składający się z linii

liczba_rozwiązanych_problemów limit_czasowy

posortowanych po limicie czasowym. Przy czym limitami czasowymi są wszystkie możliwe czasy, które pojawiły się w pliku wejściowym. Na przykład dla powyższego pliku wynikiem powinno być:

1 11.510
3 13.370
4 17.010

Wskazówka: przydatne jest polecenie nl.

Rozwiązanie
cut -f 2 -d ' ' | sort -g | nl -w1 -s' ' | tac | uniq -f 1 | tac

diff

Polecenie

diff plik1 plik2

porównuje dwa pliki i opisuje na standardowym wyjściu czym się różni plik2 od plik1. Opis składa się z informacji, które linie trzeba usunąć, które dodać, a które zmodyfikować, aby z plik1 otrzymać plik2.

Spójrzmy na przykład. Mamy dwa pliki tekstowe.

1.txt 2.txt
raz
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
te dwie linie
usuniemy
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
tą linię zmodyfikujemy
piętnaście

tą linię dodaliśmy
raz
dwa
trzy
cztery
pięć
sześć
siedem
osiem
dziewięć
dziesięć
jedenaście
dwanaście
trzynaście
czternaście
tą linię zmodyfikowaliśmy
piętnaście

Dla tych plików wynik jest taki:

bashtest@host:~$ diff 1.txt 2.txt 
0a1
> tą linię dodaliśmy
8,9d8
< te dwie linie
< usuniemy
17c16
< tą linię zmodyfikujemy
---
> tą linię zmodyfikowaliśmy
bashtest@host:~$

Używając opcji -u dostaniemy inny format porównania, który dodatkowo pokazuje kontekst wprowadzonych zmian:

bashtest@host:~$ diff -u 1.txt 2.txt 
--- 1.txt    2006-09-29 17:57:05.000000000 +0200
+++ 2.txt    2006-09-29 17:57:54.000000000 +0200
@@ -1,3 +1,4 @@
+tą linię dodaliśmy
 raz
 dwa
 trzy
@@ -5,8 +6,6 @@
 pięć
 sześć
 siedem
-te dwie linie
-usuniemy
 osiem
 dziewięć
 dziesięć
@@ -14,5 +13,5 @@
 dwanaście
 trzynaście
 czternaście
-tą linię zmodyfikujemy
+tą linię zmodyfikowaliśmy
 piętnaście
bashtest@host:~$

Wyszukiwanie

Lista poleceń do szukania

Polecenie Opis
grep przeszukiwanie zawartości plików
find wyszukiwanie plików/katalogów

grep

Polecenie grep zostanie dokładniej omówione przy okazji wyrażeń regularnych.

find

Polecenie find w sposób rekurencyjny wyszukuje pliki w podanych katalogach według zadanego kryterium i opcjonalnie wykonuje podane polecenia dla znalezionych plików. Możliwości tworzenia kryteriów są dosyć rozbudowane, więc podamy tylko kilka przykładów wykorzystujących tylko niektóre opcje.

Najczęściej find służy po prostu do szukania plików. Na przykład, aby znaleźć wszystkie zwykłe pliki (wyłączając katalogi) o rozszerzeniach c, cpp i h w katalogu kat, można użyć polecenia:

find kat -type f \( -name "*.c" -o -name "*.cpp" -o -name "*.h" \)

Opcja -type f powoduje, że wyświetlone będą tylko pliki. Następny warunek, który musi być spełniony, aby dany plik był wyświetlony znajduje się w nawiasach. Są to trzy opcje -name, określające możliwe rozszerzenia, połączone opcjami -o, które pełnią rolę logicznego operatora OR.

Jest szereg opcji kontrolujących format wyświetlania znalezionych plików. Na przykład

find kat -printf "%f\n"

wyświetli samą nazwę pliku bez ścieżki do katalogu, w którym dany plik się znajduje.

find może być używany do usuwania plików.

find kat -type f \( -name "*~" -p -name "*.bak" \) -delete

usuwa rekurencyjnie wszystkie pliki backupowe z katalogu kat.

Można też kazać wykonać jakieś polecenie, które operuje na znalezionych plikach.

find kat -name dok.txt -exec bash -c 'echo -e "\nAutor: Jan Kowalski" >> {}' \;

Powyższe polecenie dla wszystkich plików o nazwie dok.txt znajdujących się w katalogu kat doda na koniec pliku podpis

Autor: Jan Kowalski

Opcja -c dla polecenia bash powoduje wykonanie argumentu w nowym shellu. Tym argumentem jest polecenie

echo -e "\nAutor: Jan Kowalski" >> {}

gdzie symbol {} polecenie find zastępuję nazwą znalezionego pliku wraz ze ścieżką.

Procesy

We współczesnych systemach operacyjnych może działać wiele procesów na raz. O procesie można myśleć jak o wykonującym się programie. Wywołanie nowego polecenia wiąże się z utworzeniem nowego procesu.

Lista poleceń operujących na procesach

Polecenie Opis
ps wyświetlanie procesów
kill/killall kończenie procesów
top "menadżer zadań"
fg/bg/jobs/^Z operowanie na zadaniach w shellu

ps

Do wyświetlania procesów, które znajdują się w systemie, służy polecenie ps. Z procesem jest związanych wiele parametrów. ps pozwala za pomocą najróżniejszych opcji wyświetlać wybrane parametry i procesy. Najczęściej jednak używamy formy

ps ax,

która wyświetla wszystkie procesy w systemie wraz z paroma najistotniejszymi informacjami:

bashtest@host:~$ ps ax
...
 5613 ?    Ss   0:00 xterm
 5627 pts/2  S   0:03 bash
 5691 pts/0  S+   0:00 mc
 5932 pts/2  R+   0:00 ps ax
bashtest@host:~$

W pierwszej kolumnie jest pid procesu. Jest to liczba będąca jednoznacznym identyfikatorem procesu. W ostatniej kolumnie jest polecenie, z jakim został uruchomiony dany proces. W przedostatniej czas zużycia procesora przez dany proces. Najistotniejsza dla nas jest pierwsza i ostatnia kolumna.

kill

Znając identyfikator procesu możemy go zakończyć, używając polecenia kill. Na przykład

kill 5691

powinno zakończyć program mc.

top

Polecenie top pokazuje w sposób interaktywny aktualne procesy w systemie. Informuje nas o zużyciu procesorów i dostępnej pamięci. Komendy podajemy z klawiatury. Podstawową komendą jest klawisz Q, który powoduje wyjście z programu.

Uruchamianie w tle

Dodanie na końcu polecenia znaku & powoduje, że polecenie zostanie uruchomione w tle, dzięki czemu, niezależnie od tego, jak długo trwa wykonanie danego polecenia, natychmiast wracamy do linii poleceń i możemy od razu wpisywać następne polecenie.

bashtest@host:~$ sleep 999 &
[1] 5994
bashtest@host:~$ while true; do : ; done &
[2] 5995
bashtest@host:~$

jobs

Do wyświetlenia listy wszystkich poleceń wykonywanych w tle w tym shellu służy polecenie jobs:

bashtest@host:~$ jobs
[1]- Running         sleep 999 &
[2]+ Running         while true; do
  :;
done &
bashtest@host:~$

Można zobaczyć za pomocą polecenia top, że drugie polecenie zajmuje znaczący czas procesora.

fg

Można też wybrane polecenie, które jest wykonywane w tle, ustanowić aktualnie wykonywanym poleceniem.

bashtest@host:~$ fg 2
while true; do
  :;
done

Wtedy polecenie jest dalej wykonywane, ale już w taki sposób, jakby było uruchomione bez znaku & na końcu. fg pobiera numer polecenia ze swojego argumentu, a jeśli jest uruchomione bez argumentu, to bierze ostatnie polecenie w tle i ustawia je jako aktualne.

Wstrzymywanie polecenia

Z kolei aktualnie wykonywane polecenie możemy przenieść do poleceń wykonujących się w tle wciskając Ctrl-Z.

[2]+ Stopped         while true; do
  :;
done
bashtest@host:~$

Teraz polecenie to jest dodatkowo zatrzymane. Można się przekonać, że teraz nie zużywa ono czasu procesora.

bg

Aby wznowić działanie tego polecenia można użyć polecenia bg:

bashtest@host:~$ bg 2
[2]+ while true; do
  :;
done &
bashtest@host:~$

Teraz polecenie to działa w tle tak jakby było uruchomione ze znakiem &.

Usuwanie poleceń

Aby zakończyć procesy w tle, można użyć polecenia kill. Można wykorzystać to, że polecenie aktualnie wykonywane można przerywać wciskając Ctrl-C. Zatem wystarczy polecenie w tle uczynić aktualnym i wcisnąć tę kombinację klawiszy:

bashtest@host:~$ fg 2
while true; do
  :;
done
 
bashtest@host:~$ jobs
[1]+ Running         sleep 999 &
bashtest@host:~$

Jeżeli nie chcemy wykonywać już żadnych czynności, do czasu aż skończą się wszystkie polecenia w tle, możemy użyć polecenia wait:

bashtest@host:~$ wait
[1]+ Done          sleep 999
bashtest@host:~$

W tym przykładzie czekanie trwało nieco mniej niż 999 sekund. Możemy czekać tylko na wybrane polecenia w tle, podając ich numery jako argumenty poleceniu wait.

Bash - pisanie skryptów

Atrybuty plików


W systemie typu Unix jest podział na użytkowników i grupy. Każdy użytkownik może przynależeć do kilku grup. Do wyświetlania przynależności do grup służy polecenie groups.

bashtest@host:~$ groups 
users
bashtest@host:~$ groups bashtest root kubus
bashtest : users
root : root
kubus : users cdrom floppy audio src video staff
bashtest@host:~$

Bez argumentów wyświetla przynależność do grup aktualnego użytkownika. Z argumentami przynależność do grup podanych użytkowników. Na przykład użytkownik kubus przynależy do większej ilości grup, co daje mu większe prawa w systemie.

Każdy plik/katalog należy do dokładnie jednego użytkownika i grupy. Z każdym plikiem/katalogiem związane są trzy rodzaje praw dostępu:

r prawo do odczytu,
w prawo do modyfikacji (czyli do zapisu, bądź usunięcia),
x prawo do uruchomienia; w przypadku katalogu oznacza to prawo do zmiany bieżącego katalogu na ten katalog.

Prawa dostępu przydzielane są trzem kategoriom użytkowników:

 1. użytkownicy, do których należy dany plik,
 2. inni użytkownicy z grupy, do której należy dany plik,
 3. wszyscy pozostali użytkownicy.

Aby wyświetlić informacje o właścicielach i prawach dostępu możemy użyć polecenia ls z opcją -l:

bashtest@host:~$ ls -l
razem 128
drwx------ 2 bashtest users  4096 2006-07-08 09:37 Mail
d-wx--x--x 2 bashtest users  4096 2006-08-07 15:28 niedostępny_katalog
----rw---- 1 bashtest users   5 2006-08-07 15:30 plik_dla_pozostałych_userów
-rwxr-xr-x 1 root   root 109552 2006-08-07 15:32 program
-rw-r--r-- 1 bashtest users   13 2006-08-01 15:18 test.txt
bashtest@host:~$

Po lewej stronie są prawa dostępu. Literka po lewej mówi o typie pliku, kolejne trzy literki pokazują prawa dostępu dla pierwszej kategorii użytkowników, kolejne trzy o drugiej kategorii użytkowników i ostatnie trzy literki o ostatniej kategorii. W trzeciej i czwartej kolumnie pokazany jest użytkownik i grupa do której należy dany plik/katalog.

Mail i niedostępny_katalog są katalogami (literka d po lewej). Katalog Mail jest dostępny tylko dla użytkownika bashtest (2-4 literki rwx oznaczają ustawione wszystkie prawa dostępu: do odczytu, zapisu i uruchamiania). Katalog niedostępny_katalog nie ma ustawionych praw do odczytu, zatem nie można wyświetlić jego zawartości, ale można zmienić na niego bieżący katalog, gdyż ma ustawione prawa do uruchomienia. Plik plik_dla_pozostałych_userów mogą odczytywać i modyfikować tylko użytkownicy inni niż bashtest należący do grupy users. Plik program jest programem i można go uruchamiać.

Do zmiany właściciela służą polecenia chown i chgrp. Do zmiany praw dostępu służy polecenie chmod.

Pierwszy skryptPrzygotujmy plik hello_world.sh o następującej zawartości:

#!/bin/sh
echo "Hello world"

Rozszerzenie sh jest standardowym rozszerzeniem skryptów napisanych w bashu. Nie jest ono konieczne, ale dobrze by było, żeby już sama nazwa pliku mówiła nam o jego typie. Pierwsza linijka jest podpowiedzią dla systemu, jak ma być uruchomiony ten plik. System użyje polecenia /bin/sh do interpretacji tego pliku.

Spróbujmy uruchomić ten plik.

bashtest@host:~$ hello_world.sh
bash: hello_world.sh: command not found
bashtest@host:~$

Takie polecenie nie zostało znalezione. System szuka danego polecenia wśród wszystkich katalogów zapamiętanych na zmiennej środowiskowej PATH. Zmienna środowiskowa jest to taka zmienna, która została zdefiniowana zanim jeszcze uruchomiliśmy interpreter. Własne zmienne środowiskowe, które zostaną przekazane programom przez nas uruchomionych można definiować za pomocą komendy export. Zobaczmy, co zawiera zmienna PATH.

bashtest@host:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
bashtest@host:~$

Jak widzimy, nie zawiera ona bieżącego katalogu, w którym znajduje się nasz skrypt. Przy uruchamianiu polecenia, które nie znajduje katalogu podanym w PATH, trzeba podawać również ścieżkę (względną, bądź bezwzględna) przed nazwą pliku. W tym przypadku musimy podać katalog bieżący, co najprościej można zrobić przy użyciu kropki.

bashtest@host:~$ ./hello_world.sh
bash: ./hello_world.sh: Brak dostępu
bashtest@host:~$

Tym razem dostaliśmy komunikat o złych prawach dostępu. Zobaczmy:

bashtest@host:~$ ls -l hello_world.sh 
-rw-r--r-- 1 bashtest users 29 2006-08-07 15:45 hello_world.sh
bashtest@host:~$

Ten plik nie ma ustawionych praw do uruchamiania. Możemy to zrobić używając polecenia chmod. Aby ustawić prawa uruchamiania tylko dla użytkownika bashtest, możemy użyć opcji u+x. Jeśli chcemy ustawić prawa uruchamiania dla wszystkich, używamy opcji a+x. W tym przypadku ustawimy prawa uruchamiania tylko dla nas.

bashtest@host:~$ chmod u+x hello_world.sh 
bashtest@host:~$ ls -l hello_world.sh 
-rwxr--r-- 1 bashtest users 29 2006-08-07 15:45 hello_world.sh
bashtest@host:~$

Teraz wygląda lepiej spróbujmy uruchomić nasz skrypt.

bashtest@host:~$ ./hello_world.sh 
Hello world
bashtest@host:~$

Udało się!

Komentarze


Komentarze zaczynają się od symbolu #. Wszystkie pozostałe znaki aż do końca linii są ignorowane. W pierwszej linii skryptu helo_world.sh mamy już taki komentarz, który jest zarazem informacją dla systemu. Dodajmy jeszcze dwa komentarze.

#!/bin/sh
 
# Przykładowy skrypt wypisujący napis "Hello world"
 
echo "Hello world" # Tutaj wypisujemy co trzeba

Argumenty


Skrypty - podobnie jak dowolne programy - możemy uruchamiać podając im argumenty. Następujące zmienne o specjalnych nazwach pozwalają odczytywać argumenty:

$# zwraca liczbę argumentów,
$0 zwraca nazwę pliku bieżącego programu,
$1$2, ... zwraca odpowiednio pierwszy argument, drugi argument, itd.,
$@ rozwija się do listy wszystkich argumentów; przydatne jeśli chcemy przekazać wszystkie argumenty innemu programowi. Jeśli chcemy mieć pewność, że każdy argument będzie osobnym słowem, należy użyć cudzysłowów: "$@"; ma to znaczenie na przykład wtedy, gdy istnieje argument, który zawiera spację.

Aby operować na dalszych argumentach pomocne jest polecenie shift, które usuwa pierwszy argument, a pozostałe przesuwa o jeden w lewo. Aby n-krotnie wywołać polecenie shift wystarczy podać mu to n jako argument: shift n.

Na przykład dla skryptu test_arg.sh o zawartości

#!/bin/sh
 
# Testowanie argumentów
 
echo "Uruchomiłeś program `basename $0`"
echo Wszystkie: $@
echo "Pierwsze trzy: '$1', '$2', '$3'"
shift 2
echo "shift 2"
echo "Wszystkie: $@"
echo "Pierwsze trzy: '$1', '$2', '$3'"

mamy efekt

bashtest@host:~$ ./test_arg.sh Raz Dwa  "To jest zdanie" Cztery
Uruchomiłeś program test_arg.sh
Wszystkie: Raz Dwa To jest zdanie Cztery
Pierwsze trzy: 'Raz', 'Dwa', 'To jest zdanie'
shift 2
Wszystkie: To jest zdanie Cztery
Pierwsze trzy: 'To jest zdanie', 'Cztery', ''
bashtest@host:~$

Wyrażenia


Jak w każdym liczącym się języku, w bashu możemy wyliczać wartości wyrażeń arytmetycznych. Możemy zrobić to na kilka sposobów.

expr

Najprostszym sposobem jest użycie polecenia expr. Trzeba przy tym pamiętać, żeby osobne tokeny (tzn. liczby i operatory arytmetyczne) były podawane w osobnych argumentach. Wynika to stąd, że expr potrafi też operować na łańcuchach znakowych (czym się nie będziemy w tej chwili zajmować), więc musi jakoś te łańcuchy dostawać, a jedyną droga to przez argumenty.

Dostępnych jest pięć operatorów arytmetycznych:

Ponadto możemy wykonywać porównania <, <=, =, == (synonim =), !=, >=, >. W wyniku mamy 1, gdy relacja jest spełniona i 0 w przeciwnym przypadku.

Trzeba też pamiętać by znaki specjalne poprzedzać backslashem lub brać w cudzysłowy. Przykłady:

bashtest@host:~$ expr 2\*3
2*3
bashtest@host:~$ expr 2 \* 3
6
bashtest@host:~$ expr '2 * 3'
2 * 3
bashtest@host:~$ expr 2 \* \(7 - 1\)
expr: argument nieliczbowy
bashtest@host:~$ expr 2 \* \( 7 - 1 \)
12
bashtest@host:~$ a=5
bashtest@host:~$ a=`expr $a + 1`
bashtest@host:~$ echo $a
6
bashtest@host:~$ expr 3 \<= 4
1
bashtest@host:~$ expr 3 '<=' 1
0
bashtest@host:~$

$(( ... )) i (( ... ))

Znacznie wygodniejszą formą pisania wyrażeń jest forma $(( wyrażenie )). W stosunku do expr w ciapkach ma prawie same zalety. Jest jeden problem, ta składnia może nie działać w innych shellach, czy w starszych wersjach Basha (ale kto teraz używa czegoś innego niż Bash). Pierwszą zaletą jest szybkość, tzn. użycie tej składni nie powoduje tworzenia nowego procesu (co ma miejsce w przypadku `expr ...`) i jest interpretowane bezpośrednio przez Basha. Po drugie przy odwoływaniu się do zmiennych nie musimy poprzedzać ich znakiem $, gdyż każdy identyfikator wewnątrz podwójnych nawiasów jest traktowany jak zmienna. Nie musimy także dbać o używanie odstępów i backslashowania znaków specjalnych. Trzecią zaletą jest bogatsza paleta operatorów arytmetycznych. Otóż wyrażenia arytmetyczne mogą tu zawierać dowolne operatory, które można znaleźć w języku C, np. inkrementacje/dekrementacje zmiennych (ID++, --ID), operacje bitowe (<<, &, ~), przypisania arytmetyczne (=, +=, *=), itp. Więcej o znaczeniu tych operacji i dozwolonych działaniach można znaleźć w kursie języka C lub w dokumentacji Basha.

Składni (( wyrażenie )) używamy wtedy, gdy nie potrzebujemy wyniku, czyli wtedy, gdy wyrażenie nie jest częścią instrukcji, tylko jest sama w sobie instrukcją. Najlepiej będzie, jak przyjrzymy się przykładom.

Kilka sposobów na zwiększenie zmiennej o 1:

bashtest@host:~$ a=0
bashtest@host:~$ a=$((a + 1))
bashtest@host:~$ ((a=a+1))
bashtest@host:~$ ((a++))
bashtest@host:~$ ((a += 1))
bashtest@host:~$ echo $a
4
bashtest@host:~$

Inne przykłady:

bashtest@host:~$ echo "1 + ... + $x = $((x * (x + 1) >> 1))"
1 + ... + 5 = 15
bashtest@host:~$ echo $((x++))
5
bashtest@host:~$ echo $((++x))
7
bashtest@host:~$ echo $((x += x > 0))
8
bashtest@host:~$ echo "x = $x"
x = 8
bashtest@host:~$

let

let jest wbudowanym poleceniem Basha i używamy go, podając mu jako argumenty wyrażenia do przetworzenia.

let wyrażenie1 wyrażenie2 ...

równoważne jest ciągowi poleceń

((wyrażenie1))
((wyrażenie2))
...

Przykład:

bashtest@host:~$ x=0
bashtest@host:~$ let x+=2 "x += 4"
bashtest@host:~$ echo $x
6
bashtest@host:~$

Trzeba pamiętać, że wyrażenie zawierające odstępy trzeba ujmować w cudzysłowy, aby formowały jeden argument.

Wczytywanie wejścia


W skryptach czasami jest potrzeba wczytania czegoś ze standardowego wejścia. Możemy chcieć pobrać od użytkownika jakąś informację. Możemy też chcieć wczytywać standardowe wejście i stopniowo je przetwarzać. Do tych celów jest polecenie read.

read wywołane bez argumentów wczytuje jedną linię ze standardowego wejścia na zmienną o nazwie REPLY. Jeśli podamy jeden argument, read,/code> wczyta tą linię na zmienną o nazwie takiej samej, jak zawartość argumentu. Jeśli podamy więcej argumentów reprezentujących nazwy zmiennych, <code>read na pierwsze zmienne będzie wczytywał pojedyncze słowa, a na ostatnią wczyta pozostałość bieżącej linii do jej końca. Prześledźmy to na przykładzie.

Dla skryptu

#!/bin/sh 
 
read
echo $REPLY 
read a
echo $a
read a b c
echo "a='$a', b='$b', c='$c'"
read x
echo "'$x'"

i dla wejścia

Pierwsza linia  (pamiętać o cudzysłowach przy odwoływaniu się do $REPLY)
Druga linia   (teraz pamiętamy - "$a")
Raz Dwa Trzy Cztery
 
Czwarta linia jest pusta, a to jest piąta linia

otrzymamy wynik

Pierwsza linia (pamiętać o cudzysłowach przy odwoływaniu się do $REPLY)
Druga linia   (teraz pamiętamy - "$a")
a='Raz', b='Dwa', c='Trzy Cztery'

Podawanie wejścia poleceniu w skrypcie


Gdy wykonujemy polecenie, czasami chcemy zadać mu konkretne wejście. Możemy to zrobić na przykład za pomocą komendy echo:

echo "Nasze wejście" | polecenie

Użycie echo dla wejść, które mają składać się z wielu linii jest jednak kłopotliwe. W tym celu w Bashu jest możliwość podania fragmentu skryptu jako wejście do polecenia. Służy do tego symbol specjalny <<. Takie "przekierowanie" << SŁOWO mówi, że wejście dla uruchamianego polecenia ma być czytane z aktualnego wejścia tak długo, aż zostanie napotkany napis SŁOWO. Na przykład wynikiem skryptu

#!/bin/sh
echo "Moje ulubione liczby:"
sort -n << LICZBY
120
10
2006
314159
0
LICZBY
echo "Od najmniejszej do największej, rzecz jasna"

jest

Moje ulubione liczby:
0
10
120
2006
314159
Od najmniejszej do największej, rzecz jasna

Status wyjścia


Każdy program po ukończeniu zwraca swój kod wyjścia. Można go pobrać używając specjalnej zmiennej $?.

bashtest@host:~$ ls *.txt
test.txt
bashtest@host:~$ echo $?
0
bashtest@host:~$ ls *.nieznane
ls: *.nieznane: Nie ma takiego pliku ani katalogu
bashtest@host:~$ echo $?
2
bashtest@host:~$

Zgodnie z konwencją jeśli polecenie wykonało się z sukcesem, kodem wyjścia jest 0, a jeśli w wyniku wykonania pojawiły się błędy lub polecenie skończyło się porażką, zwracany jest kod różny od zera.

Normalnie własny skrypt kończy się ze statusem wyjścia równym zero. Możemy zakończyć skrypt w dowolnym miejscu z wybranym przez nas statusem wyjścia, stosując polecenie exit. Na przykład instrukcja exit 1 powoduje natychmiastowe zakończenie skryptu z kodem wyjścia 1.

Instrukcje warunkowe


if

Instrukcja if w najprostszej postaci ma następującą składnię:

if polecenie_warunek; then
 instrukcje
fi

Jej działanie jest następujące. Wykonywane jest polecenie polecenie_warunek. Jeśli kod wyjścia tego polecenia jest 0, wykonywane są instrukcje między then, a fi. Jeśli kod wyjścia polecenia był niezerowy, wykonywanie instrukcji if jest zakończone i interpreter przechodzi do wykonywania instrukcji znajdujących się po słowie kluczowym fi.

Widzimy, że rolę warunków logicznych spełniają tu po prostu zwykłe polecenia, a prawda lub fałsz jest to odpowiednio status wyjścia równy zero lub status wyjścia różny od zera.

Składnia if z użyciem else:

if polecenie_warunek; then
 instrukcje1
else
 instrukcje2
fi

Jeśli warunek jest prawdziwy, wykonywane są instrukcje1, w przeciwnym razie wykonywane są instrukcje2. Przykład:

if cd $katalog; then
 echo "Jesteśmy w katalogu $katalog"
else
 echo "Nie udało się wejść do katalogu $katalog"
fi

Pełna składnia if jest następująca:

if warunek1; then
 instrukcje1
elif warunek2; then
 instrukcje2;
...
else
 instrukcje_else;
fi

Część z else jest opcjonalna. instrukcje1 są wykonane, jeśli jest spełniony warunek1, w przeciwnym razie, jeśli jest spełniony warunek2, to wykonywane są instrukcje2, itd. Na końcu, jeśli żaden warunek nie jest spełniony, wykonywane są instrukcje_else.

Wyrażenia logiczne


Powstaje pytanie, jak tworzyć polecenia, które sprawdzają jakieś sensowne warunki np. porównywanie liczb. Do tego celu służy polecenie test. Potrafi ono porównywać łańcuchy znakowe, liczby i sprawdzać istnienie plików.

Jeśli chodzi o porównywanie łańcuchów znakowych, mamy następujące możliwości. -z ŁAŃCUCH sprawdza, czy długość łańcucha jest równa zero, a -n ŁAŃCUCH, sprawdza, czy długość łańcucha jest różna od zera. Ponadto możemy porównywać dwa łańcuchy np. ŁAŃCUCH1 < ŁAŃCUCH2. Porównanie jest leksykograficzne. Możliwe operatory to ==, !=, <, >.

Do porównywania dwóch liczb są inne operatory: -eq, -ne, -lt, -le, -gt, -ge, których odpowiedniki matematyczne to =, <>, <, <=, >, >=.

Na przykład poniższe polecenia zwrócą prawdę (tj. status wyjścia równy 0):

test -z ""
test abc \< def
test 3 \> 17
test 3 -lt 17

Można także sprawdzać istnienie i typ plików, na przykład:

if test -a $plik; then
 echo "$plik istnieje"
 if test -f $plik; then
  echo "$plik jest zwykłym plikiem"
 elif test -d $plik; then
  echo "$plik jest katalogiem"
 fi
fi

Polecenie

test warunek

można też pisać w postaci

[ warunek ]

Taka forma jest po prostu wygodniejsza.

Warto wiedzieć, że instrukcja arytmetyczna (( ... )) też zwraca status. Zwraca 0, jeśli wartość wyrażenia jest niezerowa, i zwraca 1, jeśli wartość wyrażenia wynosi 0. Pozwala to w Bashu stosować w bardzo wygodny sposób porównania, dokładnie tak samo jak w C.

bashtest@host:~$ if (( 0 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
fałsz
bashtest@host:~$ if (( 1 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
prawda
bashtest@host:~$ if (( 3 < 4 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
prawda
bashtest@host:~$ if (( 0 < -1 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
fałsz
bashtest@host:~$ if (( 3 * 6 - 2 * 9 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
fałsz
bashtest@host:~$ if (( 1/0 )); then echo prawda; else echo fałsz; fi
bash: ((: 1/0 : division by 0 (error token is " ")
fałsz
bashtest@host:~$

Najprostszymi poleceniami, które zwracają prawdę i fałsz, prostszymi nawet niż (( 1 )) i (( 0 )) są true i false, co przydaje się na przykład w pętlach.

Wyrażenia regularne

Po co są wyrażenia regulrane?


Częstym zadaniem, które wykonuje się podczas pracy z komputerem jest wyszukiwanie danego fragmentu tekstu w jakimś pliku, zmienianie go, sprawdzanie, czy dany tekst się w tym pliku znajduje. Generalnie potrzebujemy narzędzi do znajdywania wzorca o zadanej charakterystyce w jakimś większym tekście. Tą charakterystykę musimy jakoś podawać. W najprostszym przypadku podajemy po prostu tekst, jaki chcemy znaleźć. Na przykład, aby znaleźć wszystkie linie w pliku tekst.txt, w których znajduje się fragment est, wystarczy wykonać polecenie

grep est tekst.txt

Wtedy dla pliku tekst.txt o zawartości

To jest plik tekstowy.
Testujemy narzędzie grep.
Trzecia linia.
A to czwarta linia.
To jest piąta linia.

w wyniku otrzymamy

To jest plik tekstowy.
Testujemy narzędzie grep.
To jest piąta linia.

Zamiast wyszukiwać daną frazę, możemy chcieć znaleźć bardziej skomplikowane wzorce, jak na przykład wszystkie adresy email, które znajdują się w danym tekście, czy też wszystkie formy słowa pies. W tych celach potrzebne są bardziej zaawansowane możliwości podawania charakterystyki frazy, której chcemy szukać. Taką możliwość dają właśnie wyrażenia regularne.

Składnia


Znaki

Najprostsze wyrażenia regularne składają się z ciągu znaków. Niektóre znaki są specjalne, więc aby rozpoznać któryś z nich, trzeba poprzedzać go backslashem. Następujące znaki są specjalne: . ^ $ * ? [ ] \. Na przykład, aby wyszukać w tekście frazę \abc[?] używamy wyrażenia \\abc\[ \?\ ].

Klasy znaków

Przypuśćmy, że chcemy znaleźć wystąpienie jednego z łańcuchów psa, psu i psy. Zatem pierwsze dwa znaki są ustalone i są to ps. Natomiast przy trzecim znaku mamy pewną dowolność. Chcemy, aby trzeci znak mógł być równy a, u lub y. Do tego służą klasy znaków. Listę znaków, którą chcemy rozpoznać, umieszczamy pomiędzy nawiasami kwadratowymi: [auy]. Nasze wyrażenie wygląda więc tak: ps[auy].

bashtest@host:~$ grep ps[auy] <<KONIEC
> psami
> psom
> psu
> ps
> KONIEC
psami
psu
bashtest@host:~$

W klasach możemy podawać przedziały znaków używając myślnika. Na przykład [0-9] rozpoznaje dowolną cyfrę. Możemy podawać kilka przedziałów: [a-zA-Z] rozpozna dowolną literę angielską.

Jeśli umieścimy znak ^ na początku opisu klasy, będzie to oznaczać rozpoznawanie wszystkich znaków nie znajdujących się na liście. Na przykład [^xX] oznacza dowolny znak różny od x i X. Oczywiście możemy podawać też przedziały.

Jeśli chcemy umieścić na liście znak ], należy go podać jako pierwszy na liście. Aby umieścić ^, należy go umieścić w dowolnym miejscu, byle nie na początku. Wreszcie, aby umieścić -, należy go umieścić na końcu listy.

Ponadto mamy możliwość kojarzenia dowolnego znaku oprócz znaku końca linii. Do tego służy znak specjalny . (kropka).

Powtórzenia

Znak specjalny * próbuje dopasować poprzedzający go element zero lub więcej razy w szukanym tekście. Na przykład =* dopasowuje się do ciągu znaków równości (być może ciągu pustego).

Inny przykład, wyrażenie [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]* reprezentuje identyfikator, tzn. niepusty łańcuch znaków zaczynający się od litery i składający się z liter, cyfr oraz znaków podkreślenia.

Znak specjalny + jest podobny do * z tym, że próbuje on dopasować poprzedzający go element jeden lub więcej razy.

Znak specjalny ? mówi, że poprzedzający element może wystąpić, bądź też nie. Na przykład wyrażenie -?[0-9]+ oznacza dowolny niepusty ciąg cyfr, być może poprzedzony znakiem -. Czyli takie wyrażenie może służyć do rozpoznawania dowolnej liczby całkowitej (jeżeli dopuścimy to, że zapis dziesiętny liczby może mieć wiodące zera).

Ponadto ilość powtórzeń można podać bardziej w uniwersalny sposób:

symbol powtórzenia liczba powtórzeń poprzedzającego elementu
{n} dokładnie n
{n,} co najmniej n
{,m} co najwyżej m
{n,m} co najmniej n i co najwyżej m

Pozycjonowanie

Znaczniki pozycjonujące są takimi symbolami, które nie są kojarzone z żadnym ciągiem znaków, ale z pozycją w tekście spełniającą pewne ustalone warunki.

Jeśli chcemy, aby wzorzec był dopasowywany od początku linii, wyrażenie zaczynamy znakiem ^. Jeśli chcemy, aby wzorzec był dopasowywany do końca linii, wyrażenie kończymy znakiem $. Gdy użyjemy oba znaki, wzorzec będzie dopasowywany do całej linii.

Na przykład, żeby znaleźć linie, w których znajduje się dokładnie jedna kropka, możemy użyć wyrażenia ^[^.]*\.[^.]*$. Użycie ^ na początku i $ na końcu oznacza, że zawsze będzie próba dopasowania całej linii. Następnie [^.]* oznacza dowolny ciąg znaków nie zawierający kropki, a \. oznacza wystąpienie kropki (trzeba użyć \, bo . jest znakiem specjalnym).

Aby znaleźć linię, która zaczyna się od dowolnej liczby spacji, liczby, później kropki, a następnie spacji i dużej litery, używamy wyrażenia ^ *[0-9][0-9]*\. *[A-Z]. Za pomocą tego wyrażenia zostaną znalezione na przykład

1. Wstęp
  2.Wprowadzenie
 13.  Zakończenie

a nie zostaną znalezione takie linie

1 Trafienie
 3. echo - komenda wbudowana
   4 . Punkt czwarty
  2006
^ 1. Wstęp

Oprócz znaczników rozpoznających początek i koniec linii, mamy też szereg znaczników rozpoznających końce słowa:

\< znacznik mówiący, że w tym miejscu zaczyna się nowe słowo
\> znacznik mówiący, że w tym miejscu kończy się słowo
\b znacznik mówiący, że w tym miejscu jest krawędź słowa (nie zaczyna ani nie kończy się żadne słowo)
\B znacznik mówiący, że w tym miejscu nie znajduje się krawędź słowa

Dokładne definicje, co to jest brzeg słowa, są nieprzyjemnie skomplikowane i je pominiemy. Przyjrzyjmy się przykładowi. Dla frazy Jola jest lojalna następujące wyrażenia zostaną dopasowane do wycinka tej frazy:

a poniższe wyrażenia nie zostaną dopasowane:

Alternatywa

Jeśli chcemy, aby był rozpoznawany jeden z dwóch możliwych napisów, to możemy użyć alternatywy |, na przykład jeden|dwa rozpozna albo słowo jeden albo słowo dwa. Operator | może mieć jako argumenty też inne wyrażenia, na przykład [0-9]*|[a-z]*|[A-Z]*/ rozpoznaje albo ciąg cyfr, albo ciąg małych liter, albo ciąg dużych liter.

Priorytety i nawiasowanie

Największy priorytet mają operatory powtórzenia. Jeśli chcemy mieć wyrażenie oznaczające powtórzenie większej liczby elementów, to możemy zrobić to poprzez stosowanie nawiasów ( ... ). Na przykład wyrażenie ([a-z][a-z])* oznacza ciąg składający się z parzystej liczby małych literek.

Najmniejszy priorytet ma alternatywa. Jeśli chcemy wpisać wyrażenie, które rozpoznaje wszystkie słowa, które rozpoczynają się od Ta lub od Do, to nie możemy napisać Ta|Do[a-z]*, gdyż takie wyrażenie rozpoznaje albo słowo Ta, albo ciąg literek zaczynający się od Do. Z pomocą przychodzą nawiasy: (Ta|Do)[a-z]*.

Wyrażenia podstawowe i rozszerzone

Wyrażenia regularne dzielimy na podstawowe i rozszerzone. W wyrażeniach podstawowych znaki ?, +, {, |, (, ) nie mają specjalnego znaczenia, zamiast nich trzeba używać wersji z backslashem: \?, \+, \ {, \|, \ (, \ ). W wyrażeniach rozszerzonych możemy stosować wszystkie wymienione znaki specjalne.

Rozróżnienie takie powstało na skutek różnych narzędzi i zachowania kompatybilności między nimi. Niektóre narzędzia używają składni z podstawowymi, a niektóre z rozszerzonymi wersjami wyrażeń regularnych. Przy omawianiu poszczególnych komend powiemy, które używają jakiej składni.

Przykłady wykorzystania


grep

Polecenie grep jest podstawowym narzędziem do wyszukiwania wzorca w tekście z użyciem wyrażeń regularnych. grep używa podstawowych wyrażeń. Jeśli jest potrzeba użycia rozszerzonych wyrażeń można użyć wtedy w zastępstwie polecenia egrep.

Podstawowe użycie, to

grep wzorzec

gdzie wzorzec jest wyrażeniem regularnym. Wzorzec jest wyszukiwany w standardowym wejściu i na standardowe wyjście są wypisywane linie zawierające wzorzec.

Można podać plik lub pliki jako argumenty:

grep wzorzec plik

lub

grep wzorzec plik1 plik2 ...

W przypadku jednego pliku, działanie jest takie samo jak bez argumentów, z tą różnicą, że dane są czytane z pliku, a nie ze standardowego wejścia.

W wersji z wieloma plikami wzorzec wyszukiwany jest w każdym pliku. Wyświetlane są linie zawierające wystąpienie wzorca poprzedzone nazwą pliku, w którym został on znaleziony.

Ponadto jest wiele opcji kontrolujących sposób szukania i wyświetlane informacje. Omówimy najprzydatniejsze z nich.

-e wzorzec
alternatywny sposób podania wzorca; przydatny, gdy wyrażenie regularne może zaczynać się od znaku -
-i
ignoruje rozróżnianie wielkich liter,
-c
zlicza tylko liczbę wystąpień wzorca,
-w
dopasowuje wzorzec tylko do całych słów,
-x
dopasowuje wzorzec tylko do całych linii,
-v
odwraca sens dopasowania i wyszukuje tylko linie w których nie udało się dopasować wzorca,
-q
nic nie wypisuje na standardowe wyjście i kończy działania na pierwszym dopasowaniu; przydatne, gdy polecenie grep chcemy użyć jako warunku.
grep zwraca zero jako kod wyjścia, gdy wzorzec uda się znaleźć i wartość niezerową w przeciwnym przypadku. Można to wykorzystać w połączeniu z opcją -q w instrukcjach warunkowych. Na przykład

if grep -qw TODO opis_prac.txt; then
 echo "Zostało jeszcze coś do zrobienia"
fi

Jeśli chcemy z pliku usunąć linie, które pasują do wzorca możemy zrobić to w następujący sposób:

TMPFILE=/tmp/xyzabcd
cp plik $TMPFILE
grep -xv wzorzec $TMPFILE >plik
rm -f $TMPFILE

expr

Polecenie expr oprócz obliczania wyrażeń arytmetycznych ma też podstawowe operacje na łańcuchach znakowych. Szczególnie przydatny jest operator :. Jego składnia to

expr łańcuch : wzorzec

Wzorzec jest wyszukiwany na początku łańcucha (czyli tak jakby zawsze na początku wzorca stał ^). Jeśli zostanie on znaleziony, wypisywana jest liczba dopasowanych znaków. W przeciwnym razie liczba dopasowanych znaków wynosi 0.

Jeżeli we wzorcu były używane nawiasy \( i \), zwracany jest łańcuch dopasowany w tym podwyrażeniu.

Status wyjścia jest równy zero tylko wtedy, gdy do wzorca uda się dopasować niepusty ciąg znaków.

Oto kilka przykładów:

expr "$plik" : ".*\.\ ([^.]*\ )"
if expr "$plik" : ".*\.tar\.gz$"; then
 mv $plik `expr "$plik" : "\ (.*\.\ )tar\.gz"`tgz
fi

oczywiście if jest zbędny jeśli wiemy, że nazwa pliku na pewno kończy się na .tar.gz.

sed

Najprościej rzecz ujmując sed jest edytorem strumieniowym. Czyta ze standardowego wejścia lub z pliku, jeśli został podany jako argument, następnie wykonuje operacje podane w komendach edycyjnych i wynik wyrzuca zawsze na standardowe wyjście.

Najczęściej sed jest używany z komendą edycyjną postaci s/wzorzec/zamiennik/, gdzie wzorzec jest podstawowym wyrażeniem regularnym, a zamiennik jest łańcuchem znakowym jakim będzie zastąpiony znaleziony wzorzec. W łańcuchu zamiennik możemy używać specjalnych sekwencji odnoszących się do znalezionego tekstu. \n, gdzie n jest liczbą, oznacza łańcuch skojarzony z n-tą parą nawiasów \( ... \). Znak & kojarzy z całym znalezionym łańcuchem.

Na przykład, aby zamienić każdy ciąg wykrzykników w jeden wykrzyknik można użyć komendy s/!\+/!/:

bashtest@host:~$ echo 'Hej!! Hej!!!! Tutaj!' | sed 's/!\+/!/'
Hej! Hej!!!! Tutaj!
bashtest@host:~$

Domyślnie sed wykonuje zastąpienie tylko przy pierwszym skojarzeniu wzorca w danej linii. Aby szukał wszystkich skojarzeń należy dodać przyrostek g do komendy edycyjnej:

bashtest@host:~$ echo 'Hej!! Hej!!!! Tutaj!' | sed 's/!\+/!/g'
Hej! Hej! Tutaj!
bashtest@host:~$

Aby zamienić znak . na znak , we wszystkich liczbach zmiennopozycyjnych możemy użyć komendy

s/\ ([0-9]\+\ )\.\ ([0-9]\+\ )/\1,\2/g

Użyliśmy tutaj odnośników. \1 oznacza grupę cyfr przed . w znalezionym łańcuchu, a \2 oznacza grupę cyfr po ..

Do rozdzielania komendy s nie trzeba wcale używać znaku /, ale może to być dowolny wybrany znak. Na przykład komenda

s+C:\\+/mnt/win/+g

zamieni wszystkie wystąpienia C:\ na /mnt/win/.

sed może też służyć do filtrowania wejścia. Opcja -n powoduje, że domyślnie nic nie jest wypisywane. Trzeba dodać przyrostek p do komendy, aby wynik został wypisany. Na przykład

sed -n 's/[a-zA-Z0-9]/&/p' opis.txt

wypisze tylko te linie pliku opis.txt, które zawierają znak alfanumeryczny.

Ponadto sed posiada znacznie więcej różnych użytkowych funkcji. Można poprzedzić komendę adresem. Na przykład sed '20s/.../.../' zadziała tylko w 20 linii. Adresem może być numer linii, wyrażenie regularne albo zakres. Są też inne komendy, na przykład sed '/^#/d' usunie wszystkie linie, które zaczynają się od znaku #.

Bash - skrypty złożone

Instrukcja wyboru


case jest instrukcją wyboru, która jest krótszą alternatywą dla instrukcji if, gdy testujemy jedną wartość. Jej składnia to:

case wartość in
 wzorzec1)
  instrukcje1
  ;;
 wzorzec2)
  instrukcje2
  ;;
 ...
esac

Wzorce mają formę podobną do wzorców plików, tzn. może to być konkretna wartość, a może też zawierać znaki * i ?. case dopasowuje wartość do jednego z wzorców. Dla pierwszego dopasowanego wzorca wykonywane są odpowiadające mu instrukcje. Jeśli nie uda się dopasować do żadnego z wzorców, to nie są wykonywane żadne instrukcje.

#!/bin/sh
 
case $1 in
 "")
  echo "Prawidłowe wywołanie to: $0 plik"
  exit 1
  ;;
 *.txt) # jeśli plik tekstowy, to go uruchamiamy edytor
  pico $1
  ;;
 *.sh) # jeśli skrypt to go uruchamiamy
  ./$1
  ;;
 *)   # to oznacza wszystkie wartości; dalsze wzorce nie mają już sensu
  echo "Nieznany rodzaj pliku '$1'"
  ;;
esac

Pętle


while

Pętla while ma składnię

while warunek; do
 instrukcje
done

Interpreter tak długo wykonuje instrukcje, jak długo jest spełniony warunek. Podobnie, jak przy instrukcji if, warunek jest poleceniem, które jest uruchamiane przy każdym obrocie pętli. Jeśli status wyjścia jest równy zero, to wykonywane są instrukcje podane w bloku pętli.

Przykład.

zm=""
while [ "$zm" != koniec ]; do
 echo -n "Wpisz coś (słowo 'koniec' aby zakończyć): "
 read zm
 echo "Wpisałeś '$zm'"
done

until

Pętla until jest bardzo podobna do pętli while:

until warunek; do
 instrukcje
done

Różnica polega na tym, że pętla jest wykonywana tak długo, jak warunek jest nieprawdziwy (przeciwnie do tego jak ma się to w pętli while). Na przykład pętla z poprzedniego przykładu mogła by wyglądać tak:

until [ "$zm" == koniec ]; do
 ...
done

for

Pętla for ma dwie formy. Pierwsza forma służy wykonywania bloku instrukcji dla każdej wartości argumentów z listy, a druga forma ma bardziej złożoną składnię i jest zapożyczona z języka C.

for dla list

Ta wersja ma postać:

for zm in lista; do
 instrukcje
done

gdzie lista jest listą wartości. Listę podajemy w analogiczny sposób, jak argumenty poleceniu, czyli na przykład możemy używać wzorców nazw plików do podania wielu nazw plików naraz. Instrukcje w bloku są wykonywane dla każdej wartości znajdującej się na liście. W danym obrocie wartość z listy przypisywana jest na zmienną zm.

Przykład:

for f in *; do # * rozwija się do listy wszystkich plików/katalogów znajdujących się w bieżącym katalogu
 if [ -d "$f" ]; then
  echo "Katalog '$f'"
 elif [ -f "$f" ]; then
  echo "Plik '$f'"
 else
  echo "Inny typ '$f'"
 fi
done

Listą może być też ciąg wartości. Na przykład, aby wyświetlić kwadraty wybranych liczb, możemy te liczby umieścić na liście:

for i in 1 5 100 99; do
 echo "Kwadrat $i = $((i * i))"
done

Listą może też być wynik innego polecenia:

# Wyszukanie wszystkich tych plików o rozszerzeniu txt,
# dla których ostatnia linia zawiera napis "Autor: Jan Kowalski"
for f in `find . -name "*.txt" -type f`; do
 if [ "`tail -1 $f`" == "Autor: Jan Kowalski" ]; then
  echo "Plik '$f' posiada już podpis"
 fi
done

Można także w liście umieścić argumenty skryptu:

# Wypisywanie argumentów skryptu
n=1
for arg in "$@"; do
 echo "Argument $n: '$arg'"
 let "n++"
done

Listę można utworzyć przez połączenie dwóch innych list, na przykład 0 "$@" jest listą składającą się z elementu 0 oraz z wszystkich argumentów skryptu.

for w stylu C

Bardziej skomplikowana wersja pętli for w stylu C ma postać:

for ((inicjacja; warunek; post_modyfikacja)); do
 instrukcje
done

inicjacja, warunek i post_modyfikacja są wyrażeniami takimi jak wyrażenia używane w konstrukcjach $(( ... )) i (( ... )). Działanie jest następujące.

Na początku i tylko raz, jest uruchamiane wyrażenie inicjacja. To wyrażenie zazwyczaj ma za zadanie zainicjowanie zmiennych używanych do iterowania pętli.

Następnie przed każdą iteracją wyliczane jest wyrażenie warunek. Jeśli jest ono fałszywe, wykonywanie pętli kończy się. Jeśli jest ono prawdziwe, wykonywany jest blok instrukcje.

Po każdej iteracji wykonywane jest wyrażenie post_modyfikacja. To wyrażenie zazwyczaj ma za zadanie modyfikowanie zmiennych.

Przykład. Kilka sposobów wypisania liczb od 1 do 10:

i=1
while ((i <= 10)); do
 echo -n "$i "
 let "i++"
done
echo
 
for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; do
 echo -n "$i "
done
echo
 
for i in `seq 1 10`; do
 echo -n "$i "
done
echo
 
for ((i = 1; i <= 10; i++)); do
 echo -n "$i "
done
echo

Polecenie seq służy do generowanie ciągów arytmetycznych.

break i continue

Wewnątrz pętli dostępne są dwa dodatkowe polecenia:

break powoduje natychmiastowe przerwanie wykonywanej pętli. continue powoduje zakończenie aktualnej iteracji pętli i przejście do następnej iteracji.

while true; do
 read a
 if [ "$a" = "koniec" ]; then
  break
 elif [ "$a" = "dalej" ]; then
  continue
 fi
 echo "Wpisałeś '$a'"
done

Funkcje

Wewnątrz skryptu można pisać własne funkcje, które spełniają rolę podprogramu. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy pewną czynność chcemy wykonać wielokrotnie w różnych miejscach skryptu i chcemy uniknąć kopiowania kodu. Funkcję deklarujemy w skrypcie w następujący sposób:

nazwa_funkcji ()
{
 instrukcje
}

Wywoływanie funkcji i argumenty

Zadeklarowana funkcja dostępna jest dla potrzeb skryptu jak nowe polecenie. Wywołujemy ją używając jej nazwy. Możemy przekazywać argumenty w ten sam sposób, w jaki przekazujemy je poleceniom.

# Przykład pokazujący deklarację i wywołanie funkcji z parametrami
 
wypisz_argumenty ()
{
 echo -n "Jest $# argumentów:"
 for i in "$@"; do
  echo -n " '$i'"
 done
 echo
}
 
wypisz_argumenty
wypisz_argumenty "$@"
wypisz_argumenty raz dwa trzy cztery pięć

Zasięg deklaracji

Deklaracja funkcji jest instrukcją, w wyniku której dostępne staje się nowe polecenie. Czyli na przykład można deklarować funkcję wewnątrz bloków, a nie można używać funkcji, których deklaracja następuje później.

f  # błąd - funkcja nie jest zadeklarowana
if [ "$USER" = bashtest ]; then
 f ()
 {
  echo "Pierwsza wersja f"
 }
else
 f ()
 {
  echo "Druga wersja f"
 }
fi
f  # funkcja f może być zadeklarowana na dwa sposoby, zależnie od tego jaki użytkownik uruchomił skrypt

Status wyjścia

Ponieważ funkcja zachowuje się jak polecenie, to może też zwracać status wyjścia. Domyślnie zwracane jest zero. Aby wyjść z funkcji z zadanym statusem służy polecenie return.

pytanie_tak_nie ()
{
 while true; do
  if [ $# -ge 1 ]; then
   echo -n "$1 (tak/nie)? "
  fi
  read odp
  if [ "$odp" = tak ]; then
   return 0
  elif [ "$odp" = nie ]; then
   return 1
  fi
 done
}
 
if pytanie_tak_nie "Czy chcesz usłyszeć pytanie"; then
 until pytanie_tak_nie "Czy chcesz zakończyć ten skrypt"; do
  : # : jest wbudowaną pustą instrukcją
 done
fi

Podshelle

Uruchamianie skryptów wiąże się z tworzeniem nowego procesu. Wszystko, co dostaje skrypt, to środowisko i argumenty. Tworząc nowy proces, możemy mu przekierować wejście i wyjście. Ponadto, jeśli uruchamiamy inny skrypt, to nie widzi on zmiennych, które zadeklarowaliśmy (chyba, że je wyeksportowaliśmy do środowiska). Po powrocie z wywołania innego skryptu bądź programu mamy pewność, że zadeklarowane zmienne nie zostały zmienione, podobnie jak argumenty skryptu. Wiemy też, że katalog bieżący jest niezmieniony.

Tego typu własności mogą być pożądane, gdy chcemy wykonać ciąg poleceń w skrypcie. Istnieje możliwość zrobienia tego bez pisania pliku z nowym skryptem. Można to zrobić w aktualnym skrypcie używając konstrukcji z nawiasami:

( instrukcje )

Instrukcje między nawiasami są uruchomione w nowym shellu. Dziedziczy po naszym skrypcie wszystkie zmienne:

bashtest@host:~$ a=2; ( echo $a; a=3; echo $a ); echo $a
2
3
2
bashtest@host:~$ ( cd /tmp ); echo $PWD
/home/bashtest
bashtest@host:~$

Konstrukcja ( ... ) przydaje się też do grupowania poleceń po to, aby używać przekierowań lub potoku do całej grupy instrukcji.

(
 if [ ! -d "$1" ]; then
  echo "$1 nie jest katalogiem
  exit 1 # wychodzi tylko z podshella
 fi
 cd "$1"
 for i in *.txt; do
  if [ -f "$i" ]; then
   echo "==== Do zrobienia w pliku '$i' ===="
   grep TODO "$i"
  fi
 done
) | less

Powyższy kawałek skryptu wyszuka w katalogu podanym w pierwszym argumencie wszystkie pliki o rozszerzeniu txt i dla każdego z nich wyświetli główkę oraz wszystkie linie zawierające tekst TODO. Wynik będzie można przejrzeć programem less.

Uruchamianie nowych procesów nie jest zbyt szybkie. Jeśli zależy nam na szybkości, należy unikać tworzenia nowych procesów. Na przykład

cat plik | grep wzorzec

można zastąpić poleceniem

grep wzorzec plik

które uruchamia tylko jeden proces, a nie dwa, jak w poprzednim wywołaniu (dodatkowy proces to polecenie cat).

Warto wiedzieć, że wiele poleceń jest wbudowanych w Basha i nie są dla nich uruchamiane nowe procesy. Takie polecenia to na przykład: cd, echo, test. Jeśli chcemy zgrupować polecenia, to zamiast używać konstrukcji ( ... ) można używać { ... }. Różnica jest taka, że nie jest uruchamiany nowy shell, a co się z tym wiąże, wszelkie modyfikacje dokonane wewnątrz tego bloku są widoczne po wyjściu z tego bloku.

bashtest@host:~$ a=2; { echo $a; a=3; echo $a; }; echo $a; 
2
3
3
bashtest@host:~$

Referencje

W jaki sposób dobrać się do zmiennej, której nazwa znajduje się na innej zmiennej. Otóż możemy użyć do tego polecenia eval:

eval argumenty

Działa ono tak, że tworzona jest instrukcja składająca się z podanych argumentów. Niby nic w tym specjalnego, ale jest to w pewien sposób użyteczne. Na przykład, gdy w argumentach znajduje się wywołanie do zmiennej (np. $zmienna), wtedy wpierw wstawiana jest wartość zmiennej, potem tworzona jest instrukcja i dopiero na końcu jest wykonywana. Pozwala nam to tworzyć polecenia, w których skład wchodzą wartości zmiennych.

bashtest@host:~$ a=wartość
bashtest@host:~$ echo $a
wartość
bashtest@host:~$ b=a
bashtest@host:~$ echo $b
a
bashtest@host:~$ eval echo \$$b
wartość
bashtest@host:~$

Taki sposób przechowywania informacji o zmiennej (tzn. pamiętanie tylko nazwy zmiennej) nazywamy referencjami. W ten sposób możemy przekazywać zmienne funkcjom.

dopisz_y ()
{
 for z in "$@"; do
  eval $z=\$\{$z\}y
 done
}
 
a=dom
b=kąt
dopisz_y a b
echo "a=$a" # wypisze a=domy
echo "b=$b" # wypisze b=kąty

Widzimy, że tutaj odwołanie do zmiennej wymaga nawet użycia formy ${...}. Zauważmy, że gdybyśmy mieli w czwartej linii taką instrukcję

  eval $z=\$${z}y

to nie byłoby to poprawne. Otóż dla z=a wartością $z jaki i ${z} było by a, więc polecenie utworzone przez eval do wykonania brzmiałoby a=$ay.

Pliki specjalne

W systemie Linux dostępne są tak zwane pliki specjalne. Na przykład /dev/null. Jest to taki plik, który zawsze, jak z niego czytamy, jest plikiem pustym, a wszystko, co do niego wpiszemy, znika. Ten plik jest przydatny gdy chcemy, aby wyjście polecenia nie zostało nigdzie wyświetlone.

polecenie 2>/dev/null >/dev/null

Ignorowanie wyjścia jest przydatne, gdy interesuje nas tylko status wyjścia.

Innym plikiem specjalnym jest /dev/zero. Wszystko co się wpisze do tego pliku, również znika, ale gdy czytamy z tego pliku otrzymujemy zawsze bajty, których wartość binarna wynosi 0. Ten plik można wykorzystać do utworzenia pliku o określonej wielkości. Na przykład, aby utworzyć plik 1m.dat składający się dokładnie z jednego megabajta znaków możemy użyć polecenia

dd if=/dev/zero of=1m.dat bs=1M count=1

Polecenie dd służy do kopiowania z jednego pliku do drugiego określonej liczby bajtów.

Inne pliki specjalne znajdują się w katalogu /proc. W katalogu tym są najróżniejsze informacje o systemie, o procesach. Podamy tu dla przykładu dwa pliki: /proc/cpuinfo, /proc/meminfo. Pierwszy wyświetla informacje o procesorach znajdujących się w danym komputerze, a drugi wyświetla informacje o dostępnej pamięci operacyjnej.

Składanie dokumentów - Latex

Wprowadzenie


Co to jest Latex

Latex wywodzi się z Tex'a. Zarówno Tex jak i Latex mają analogiczne przeznaczenie, przy czym Latex jest znacznie wygodniejszy. A zatem czym jest Latex?

Latex służy do wytwarzania przejrzyście wyglądających dokumentów tekstowych takich jak książki, artykuły, czy nawet prezentacje. Docelowym formatem jest wydruk, czy też pliki w różnych formatach, takich jak PDF, Postscript, czy też HTML. Szczególnie wygodne jest tworzenie dokumentów technicznych, matematycznych, ale z powodzeniem może też być stosowany do pisania dokumentacji programów albo zbioru opowiadań.

Latex, podobnie jak języki programowania, ma swój własny język, w którym pisze się treść dokumentu oraz posiada narzędzia (można by powiedzieć "kompilatory"), które przetwarzają pliki źródłowe i generują pliki docelowe. W językach programowania zazwyczaj jedną z istotnych rzeczy jest zbiór bibliotek z gotowymi implementacjami różnych typowych czynności. Również w Latexu jest dużo gotowych pakietów pozwalających w szybki sposób tworzyć najróżniejsze elementy i rodzaje dokumentów.

Filozofia Latexa jest taka, aby skupiać się na tym co merytorycznie ma zawierać dany dokument, a jak najmniej poświęcać uwagi na to, jak ma to wyglądać. Innymi słowy wprowadzamy tylko strukturę i zawartość dokumentu, a latex za nas robi resztę roboty, aby wyjściowy dokument wyglądał jak należy. Oczywiście mamy dużą możliwość ingerencji w wygląd, ale zazwyczaj jest to tylko dobieranie jakiegoś szablonu lub potrzeba uzyskania niestandardowego efektu. Jest to zupełnie inna filozofia, niż w wielu innych edytorach tekstowych, szczególnie w różnych aplikacjach biurowych, gdzie prawie na każdym kroku musimy od decydować, jaki ma być wygląd, wielkość liter, czcionka, odstępy, sposób wyświetlania tytułów itp.

Dystrybucje

Podstawą możliwości cieszenia się twórczością w Latexu jest posiadanie wszystkich narzędzi, pakietów, czcionek, itp. Gotowe zbiory są dostępne w różnych dystrybucjach. Oprócz tych narzędzi, początkujący użytkownicy mogą skorzystać z gotowych środowisk do obrabiania dokumentów Latexu.

Podstawową dystrybucją jest TeX Live. Jest ona dostępna pod wiele różnych platform. Jest łatwą w instalacji kompletną paczką narzędzi, programów, czcionek.

Użytkownicy Linuxa w swoich dystrybucjach zazwyczaj mają dostępny pakiet TeTeX, którego instalacja udostępnia wszelkie niezbędne narzędzia. Pod Linuxem wygodnym środowiskiem graficznym jest Kile.

Dla użytkowników Windowsa jest też bogata dystrybucja ProTeXt oparta na innej dystrybucji MiKTex i ponadto zawierająca kilka wydonych narzędzi, jak na przykład środowisko graficzne TeXnicCenter.

Typowa sesja

Z poziomu linii komand, droga do utworzenia dokumentu wynikowego składa się z wykonania kilku poleceń [pokaż] .

Plikom latexowym nadajemy rozszerzenie tex. Do kompilacji plik latexowego służy polecenie latex:

$ latex dok.tex

Polecenie wyrzuca szereg skomplikowanych napisów, którymi nie należy się przejmować do momentu, gdy nie są to informacje o błędzie w dokumencie.

W wyniku kompilacji powstaje szereg plików. Są to pliki pomocnicze, pliki z logami i najważniejszy plik o rozszerzeniu dvi (ang. device independent). Plik ten można już oglądać w postaci graficznej za pomocą polecenia xdvi:

$ xdvi dok.dvi

Ten format ma swoje ograniczenia, np. nie umożliwia dodawania obrazków, więc nie jest docelowym formatem. Aby utworzyć plik typu PostScript służy polecenie dvips:

$ dvips -o dok.ps dok.dvi

Polecenie to na podstawie pliku dvi tworzy plik ps. Aby obejrzeć ten plik, możemy użyć polecenie gv:

$ gv dok.ps

Możemy też utworzyć plik pdf. Najprostszym sposobem jest kompilacja za pomocą polecenia pdflatex zamiast latex:

$ pdflatex dok.tex

W wyniku powstaje kilka plików, ale najważniejsze jest, że powstaje też plik pdf. Przy tworzeniu w ten sposób plików o formacie pdf są pewne ograniczenia co do zawartości pliku latexowego. Warto mieć tą świadomość, gdy naszym celem jest plik pdf.

Struktura dokumentu

Plik źródłowy jest plikiem tekstowym zawierającym polecenia latexa, właściwą treść i inne symbole kontrolujące zawartość dokumentu. Polecenie latexa jest ciągiem liter (małych i dużych) zaczynającym się od znaku \. Polecenie może mieć argumenty. Argument umieszczany jest pomiędzy klamrami { i }  (ale nie jest to konieczne, gdy argument składa się z jednego znaku; klamry ogólnie służą do grupowania). Argumenty opcjonalne umieszczane są pomiędzy nawiasami kwadratowymi [ i ] .

Plik musi mieć odpowiednią strukturę. Składa się z dwóch części:

 1. preambuły i
 2. części głównej.

Preambuła powinna zaczynać się od polecenia \documentclass{...} określającego rodzaj dokumentu. Najczęstszym rodzajem jest article. Polecenie też przyjmuje argumenty opcjonalne. Najczęściej używane to

Następnie mogą znaleźć się polecenia dotyczące stylu całego dokumentu i deklaracje dodatkowych pakietów. Pakiet dołączamy za pomocą polecenia \usepackage{...}.

Część główna ma postać:

\begin{document}
Treść dokumentu...
\end{document}

A oto przykładowy dokument, który zawiera deklaracje pakietów potrzebnych do obsługi języka polskiego:

% Preambuła
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[OT4]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
 
% Część główna
\begin{document}
Treść.
\end{document}

Znak % oznacza komentarz. Po wystąpieniu % wszystkie znaki do końca linii są ignorowane przez kompilator.

Pakiet inputenc mówi, w jaki sposób są wprowadzone w pliku tekstowym znaki międzynarodowe. Współcześnie coraz częściej używa się kodowania UTF-8, które jest użyte w tym przykładzie. Jest ono wspierane już przez większość edytorów. Możemy podać też inne sposoby kodowania, a przykład często spotykany standard ISO-8859-2 (Latin-2). Aby go użyć należy podać latin2 jako argument opcjonalny (zamiast utf8).

Podstawy


Paragrafy

Podstawowym rodzajem treści dokumentu jest tekst, czyli wyrazy, zdania i całe paragrafy.

To jest pierwszy paragraf.
Nie ma znaczenia liczba odstępów między wyrazami.
Dobrym nawykiem jest umieszczanie zdań w osobnych liniach.

Aby zacząć następny (drugi już) paragraf wystarczy dodać co
najmniej jedną pustą linię.

Sekcje

Dla zwiększenia czytelności powinno dzielić się dokument na części. Podstawowym podziałem są sekcje.

Początkowe zdanie.

\section{Wstęp}

Treść wstępu.

\section{Sekcja główna}

Treść sekcji głównej i mniejsze sekcje wchodzące w jej skład.

\subsection{Podpunkt pierwszy}

Treść pierwszego podpunktu.

\subsubsection{Podpodpunkt}

Treść podpodpunktu.

\subsection{Podpunkt drugi}

Treść drugiego podpunktu.

Tytuł

Każdy szanujący się dokument powinien zaczynać się od tytułu, autora i ewentualnie daty powstania. Dlatego na początku części głównej można umieścić następujący kod.

\title{Wprowadzenie do \LaTeX-a}
\author{Jan Kowalski}
\date{\today}
\maketitle

Jak widzimy w tym przykładzie w argumentach poleceń można też używać inne polecenia.

Czcionki

Możemy też zmieniać krój czcionki oraz jego rozmiar.

To \emph{słowo} jest wyróżnione
(tak właśnie \LaTeX{} rozumie wyróżnianie słów).
\texttt{To zdanie jest napisane czcionką maszynową.}
Z kolei to {\sf słowo} i to \textsf{słowo} jest napisane
czcionką bezszeryfową.

{\Large Ten akapit jest trochę większy.
Możemy nadal stosować inne czcionki, np. {\bf pogrubioną}
i będą one również powiększone.}

W tym akapicie {\small niektóre słowa} są mniejsze.
Do tego {\small mogą być napisane {\sc kapitalikami
lub być pisane {\it kursywą}}}.

Widzimy, że rozmiar i krój mogą być zagnieżdżone. Nie można zagnieżdżać krojów. Istotny jest zawsze ostatnio wybrany krój. Pełną listę krojów i rozmiarów można znaleźć w dokumentacji latexa.

W powyższym przykładzie używaliśmy symbolów grupowania { i }. Wszystko co występuje pomiędzy tymi symbolami nazywamy grupą. Grupy służą do składania w jeden element większej ilości elementów (np. przy tworzeniu argumentów) albo do ograniczenia zasięgu użytych komend. W tym przykładzie grupy służy nam do ograniczenia zasięgu użytego kroju, czy też rozmiaru.

Innym przykładem jest użycie pustej grupy po komendzie \LaTeX. Jest to zrobione po to, aby wymusić odstęp przed następnym słowem rozumie.

Układ


Przenoszenie wyrazów

Weźmy pod uwagę plik źródłowy przykład.tex:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[OT4]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
W tym akapicie występuje problem związany z przenoszeniem słowa dzwonnica.
To słowo trudno jest złamać tak, aby odstępy w linii nie były za duże lub za małe.
W związku z tym przy kompilacji generowane jest ostrzeżenie.
\end{document}

W wyniku kompilacji

$ latex przykład.tex

dostaniemy ostrzeżenie

Overfull \hbox (6.78139pt too wide) in paragraph at lines 7--12

W wyniku otrzymujemy taki akapit:

Aby temu zaradzić możemy na przykład zaproponować łamanie linii między słowami słowa i dzwonnica. Służy do tego komenda \linebreak. Modyfikujemy siódmą linię pliku źródłowego na

W tym akapicie występuje problem związany z przenoszeniem słowa\linebreak dzwonnica.

Kompilacja odbywa się już bez problemów, a wynikowy akapit wygląda teraz tak:

Teraz w pierwszej linii odstępy są trochę większe, co pogarsza wygląd estetyczny. Lepiej by było pewnie przeformułować jakoś to zdanie, żeby latex nie miał problemów z dzieleniem wyrazów.

Jeśli nie zależy nam aż tak bardzo na jakości, możemy pozwolić na użycie większych odstępów między wyrazami dodając w preambule polecenie \sloppy.

Czasami dzielenie wyrazów w niektórych słowach (np. w skrótach) nie jest pożądane.

Pisanie w \LaTeX-u znacznie się różni od tego co mamy
w edytorach WYSIWYG.

W takim wypadku można zablokować łamanie wyrazu poprzez użycie polecenie \mbox{...}.

Pisanie w \LaTeX-u znacznie się różni od tego co mamy
w edytorach \mbox{WYSIWYG}.

Łamanie linii i strony


Do łamania linii służy polecenie \\. Powoduje ono przejście do nowej linii. Do złamania strony służy polecenie \newpage. Żeby zacząć akapit bez wcięcia używamy \noindent.

W języku polskim nie zostawia się jednoliterowych spójników na końcu wiersza. Jednak latex może zdecydować, że linia zostanie złamana właśnie zaraz po spójniku. Aby temu zapobiec można użyć niełamliwych spacji, które wprowadza się za pomocą znaku tyldy ~.

\noindent
Pierwsza linia.\\
Druga linia.

Tutaj z kolei użyjemy niełamliwego odstępu, który często
występuje w~języku polskim. Poniżej jeszcze raz to zdanie,
ale bez niełamliwej spacji.

Tutaj z kolei użyjemy niełamliwego odstępu, który często
występuje w języku polskim.

Odstępy


Latex posiada sporo poleceń umożliwiających zmieniać domyślny układ graficzny. Tutaj pokażemy proste polecenia służące do wstawiania odstępu.

Do wstawienia odstępu poziomego służy polecenie \hspace{...}. Argumentem powinna być liczba zakończona przyrostkiem oznaczającym jednostki. Przykładowe jednostki to cm - centymetr, in - cal. Możemy też jako argument użyć polecenia \stretch{...}. Powoduje ono wstawienia takiego odstępu, aby aktualna linia została rozciągnięta na całą dostępną szerokość. Jeśli użyjemy więcej takich odstępów, to są one skalowane proporcjonalnie do wartości argumentów polecenia \stretch.

Analogiczne polecenie, które służy do wstawiania odstępów pionowych jest \vspace{...}.

\noindent
Centymetr: $|$\hspace{1cm}$|$. Cal: $|$\hspace{1in}$|$.\\
0\hspace{\stretch{1}}1\hspace{\stretch{3}}4\\
\vspace{3cm}

Większe odstępy między liniami mogą być przydatne.

W przykładzie tym użyliśmy znaków $. Znak ten rozpoczyna i kończy tryb matematyczny, dzięki czemu możemy wstawiać różne ciekawe znaki. Zobacz także cześć poświęconą matematyce.

Znaki specjalne


Symbole specjalne

Niektóre znaki są interpretowane przez kompilator w specjalny sposób, więc nie można wstawić ich bezpośrednio, aby je uzyskać w tekście. Są to $ & % # _ { } ~ ^ \. Większość można otrzymać poprzedzając je znakiem \. Do trzech trzeba użyć trybu matematycznego. Polecenie \ (spacja poprzedzona \) oznacza pełnowymiarową spację.

\$ \&amp; \% \# \_ \{ \} $\tilde{\ }$ $\hat{\ }$ $\backslash$

Cudzysłowy


W latexu cudzysłów " może mieć specjalne znaczenie (np. w trybie języka polskiego). Do tworzenia różnych cudzysłowów należy używać znaków , ' `. Jeżeli chcemy mieć podwójny cudzysłów, to wystarczy, że wprowadzimy dany znak dwa razy pod rząd.

Cudzysłowy angielskie: `x', ``tekst w cudzysłowach''.
W języku polskim używamy ,,takich'' cudzysłowów.

Myślniki


Są trzy rodzaje myślników: -, --, ---. Pierwszy jest najkrótszy i jest stosowany jako łącznik lub do przenoszenia wyrazów. Drugi jest trochę dłuższy i używamy go np. do zakresów liczbowych. Trzeci jest najdłuższy i jest czasami stosowany jako zwykły myślnik.

Łącznik: np. 52-ego. Pauza: np. 12--17.
Myślnik --- na przykład taki.

Złożone elementy


Bardziej złożone polecenia zapisywane są w postaci środowiska:

\begin{polecenie}
 Treść...
\end{polecenie}

Środowiska można zazwyczaj zagnieżdżać.

Listy


Do tworzenia list z punktami służą środowiska enumerate, itemize i description,.

\begin{enumerate}
\item Pierwszy punkt listy wyliczeniowej:
\begin{itemize}
\item wypunktowanie,
\item bez numerów.
\end{itemize}
\item W drugim punkcie jest podlista z opisami:
\begin{description}
\item[C/C++]
język programowania;
przez wielu programistów uważany za dosyć brzydki,
\item[Java]
tajne źródła podają, że to też jest język programowania.
\end{description}
\end{enumerate}

Tabele


Do tworzenia tabel służy środowisko tabular. To środowisko wymaga argumentu, który specyfikuje kolumny. Najprostsza specyfikacja składa się z ciągu liter określających sposób justowania ewentualnie przedzielonych znakiem | oznaczającym, że w tym miejscu ma być pionowa linia. Sposoby justowania to:

Wiersze w tabeli oddziela się poleceniem nowej linii \\, natomiast poszczególne kolumny oddzielamy znakiem &.

\begin{tabular}{r|cl}
bardzo & prosta & tabela\\
\hline
to & jest & drugi wiersz\\
& a to trzeci
\end{tabular}

Wyrównanie


Do równania tekstu do lewej, bądź prawej służą środowiska flushleft i flushright. Do centrowania służy środowisko center.

\begin{flushleft}
do\\
lewej
\end{flushleft}
\begin{center}
do\\
środka
\end{center}
\begin{flushright}
do\\
prawej
\end{flushright}

Przypisy

Przypisy wstawiamy poleceniem \footnote. Należy je wstawiać zaraz po wyrazie, po którym ma być przypis.

W tym akapicie\footnote{Innego akapitu tutaj nie ma.}
jest przypis.
Treść przypisu jest umieszczana na końcu strony.

Odsyłacze

W większych dokumentach, aby ułatwić czytelnikowi poruszanie się po nich, dobrze jest używać odsyłaczy. Kierują one czytelnika do innej części dokumentu, na przykład do danego paragrafu, tabeli, strony. Służą do tego polecenia \label{...}, \ref{...} i \pageref{...}.

Polecenie \label{etykieta} ustawia miejsce odniesienia o nazwie etykieta w danym miejscu kodu. Istotne jest, aby polecenie to wstawiać zaraz za miejscem, do którego chcemy się odsyłać.

Polecenie \ref{etykieta} odnosi się do miejsca wskazanego przez etykietę. W tekście polecenie to wstawia odpowiedni numer paragrafu, tabeli, itp., zależnie od tego jaki jest rodzaj wskazywanego elementu.

Polecenie \pageref{etykieta} również odnosi się do miejsca deklaracja etykiety, co w tekście jest widoczne jako numer strony, w której występuje miejsce odniesienia.

\section{Wstęp}
\ldots
\section{Użycie odsyłaczy}\label{odsylacze}
W \LaTeX-u użycie odsyłaczy\ldots
\section{Dzielenie dokumentu na części}
\ldots Do odnoszenia się do innych części można
używać odsyłaczy, patrz sekcja~\ref{odsylacze}.

Zauważmy, że podczas pierwszej kompilacji otrzymamy zapewne wśród komunikatów takie informacje:

No file odsyłacze.aux.
 
LaTeX Warning: Reference `odsylacze' on page 1 undefined on input line 13.
 
[1] (./odsyłacze.aux)
 
LaTeX Warning: There were undefined references.
 
 
LaTeX Warning: Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references right.

Podczas pierwszej kompilacji tworzony jest plik odsyłacze.aux, który zawiera w sobie informacje o odsyłanych miejscach. Aby latex poprawnie wyliczył sobie i wstawił do tekstu odpowiednie odnośniki, niezbędna jest powtórna kompilacja.

Wstawki


Niektóre obiekty ( na przykład tabele czy rysunki) nie chcielibyśmy, aby były dzielone pomiędzy strony. Dodatkowo chcielibyśmy, aby można było dodawać im podpis, numerować je i mieć możliwość użycia odsyłaczy. Służą do tego środowiska table i figure. Środowiska te mają jeden opcjonalny argument. Zawartość takiego środowiska będzie wstawiona w tekście możliwie najbliżej miejsca, w którym zostało ono użyte. Zasady umiejscawiania wstawki są dosyć skomplikowane i efekty mogą być czasami irytujące. Warto więc zapoznać się w dokumentacji z zasadą działania wstawek.

Wewnątrz środowiska możemy użyć polecenia \caption{...}, które dodaje podpis.

Przykład mnożenia pisemnego liczb 23 i 37 można zobaczyć
poniżej w tabeli \ref{mnozenie}.
\begin{table}[!hbp]
\centering
\begin{tabular}{cl@{}l@{}l}
& & 2 & 3\\
$\times$ & & 3 & 7\\
\hline
$=$ & 1 & 6 & 1\\
$+$ & 6 & 9\\
\hline
$=$ & 8 & 5 & 1
\end{tabular}
\caption{Mnożenie pisemne}\label{mnozenie}
\end{table}
Tabela ta powinna być wstawiona gdzieś w tym akapicie.
\LaTeX{} zrobi to automatycznie tak, aby było to możliwie
blisko, zaraz po użyciu środowiska {\tt table}.

W tym przykładzie użyliśmy środowiska figure. Wewnątrz środowiska użyliśmy polecenia /centering, które powoduje, że obiekt będzie centrowany. Etykieta powinna znaleźć się zaraz po podpisie. Użyliśmy też argumentu opcjonalnego środowiska !hbp, który sugeruje latexowi, gdzie umieszczać wstawkę. ! mówi, aby pominąć niektóre parametry kontrolujące (dzięki temu bywa, że efekt jest bardziej zadowalający). h mówi, żeby spróbować umieścić wstawkę w miejscu jej pojawienia. Jeśli to się nie powiedzie to użycie b mówi, żeby spróbować umieścić wstawkę na dole strony. Jeśli wszystko zawiedzie, to p mówi, żeby wstawka znalazła się na stronie zawierającej tylko wstawki.

Zwróćmy też uwagę na użycie symbolu @ w specyfikacji kolumn tabeli. Otóż @{...} podaje tekst, który ma być użyty do rozdzielania kolumn. W tym przypadku tekst jest pusty, co daje efekt taki, że między kolumnami nie ma w ogóle odstępu.

Matematyka


Wprowadzanie wzorów matematycznych jest najsilniejszą stroną latexa. Możliwości są olbrzymie, dlatego przedstawimy kilka wybranych elementów, które pozwolą już wprowadzać większość formuł. Użytkownicy wprowadzający bardzo skomplikowane wzory chętnie skorzystają zapewne z dokumentacji oraz z dodatkowego pakietu ams-latex.

Tryb matematyczny

Aby pisać wzory, trzeba używać trybu matematycznego. Jeśli chcemy wstawić wzór wewnątrz akapitu, stosujemy składnie $...$. Można też eksponować wzór w osobnej linii. Przydatne jest to wtedy, gdy wzory są bardziej skomplikowane. Służy do tego składnia \[...\].

\noindent Suma $\sum_{k=1}^n k$, czyli suma liczb
od 1 do $n$ wynosi $\frac{n(n+1)}{2}$:
\[
\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.
\]
Tą prostą równość można udowodnić na wiele sposobów.

Widzimy, że formuły wewnątrz akapitu są trochę inaczej składane niż formuły eksponowane.

Tryb matematyczny znacznie różni się od trybu tekstowego. Na przykład odstępy są automatycznie wyliczane. Możemy zawsze użyć specjalnych komend powiększających odstępy takich jak \,, czy \quad.

Wzorom eksponowanym możemy nadawać etykiety, aby móc później się do nich odwoływać.

\noindent Mamy dwie własności
\begin{equation}
x^2 \ge 0\label{eq:kwadrat_nieujemny}
\end{equation}
oraz
\begin{equation}
(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab.\label{eq:a_minus_b_kwadrat}
\end{equation}
Wstawiając $a-b$ za $x$ w (\ref{eq:kwadrat_nieujemny}),
po rozpisaniu ze wzoru (\ref{eq:a_minus_b_kwadrat})
otrzymujemy nierówność:
\[
a^2 + b^2 \ge 2ab.
\]

Grupowanie


Wiele konstrukcji wymaga (tak jak polecenia), aby ich elementy stanowiły zwartą całość. Dlatego często trzeba używać operatorów grupowania {...}, gdyż jeśli ich nie użyjemy, efekty mogą odbiegać od tego co chcemy uzyskać.

\[a^x+y \quad a^{x+y} \quad 2^16 \quad 2^{16}\]
\[a^x+y \quad a^{x+y} \quad 2^16 \quad 2^{16}\]

Elementy


Pokażemy kilka przykładowych składników formuł.

Operatory _ i ^ służą do tworzenia indeksów dolnych i górnych.

\[ (x_1+x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \]
\[ (x_1+x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \]

Przy użyciu odpowiednich poleceń mamy dostępnych znacznie więcej symboli, jak na przykład litery greckie.

\[ \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \]
\[ \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \]

Podstawy takie jak pierwiastek \sqrt, ułamki \frac, nierówności \le.

\[ \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \]
\[ \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \]

Zmienne można dekorować dodając im różne znaczki lub je pogrubić.

\[ \dot{y} \quad \ddot{y} \quad f'(\hat{x}) \quad y
\quad \mathbf{x} \quad \vec{x} \quad \widehat{xyz} \]
\[ \dot{y} \quad \ddot{y} \quad f'(\hat{x}) \quad y
\quad \mathbf{x} \quad \vec{x} \quad \widehat{xyz} \]

Dostępnych jest wiele funkcji matematycznych (takich jak sin, lim) z użyciem poleceń. Funkcje mają być pisane czcionką prostą, stąd bierze się potrzeba użycia specjalnych poleceń.

\[ \lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1 \]
\[ \lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1 \]

Możemy mieć potrzebę stosowanie większych nawiasów we wzorach. Efekt ten można uzyskać, używając specjalnych poleceń, które określają rozmiar i stronę nawiasu. Za takim poleceniem powinien znaleźć się znak nawiasu, którego chcemy użyć.

\[ A[l] \le A\biggl[\frac{l+r}{2}\biggr] = O\Bigl(\sum A[i]\Bigr) \] \[ A[l] \le A\biggl[\frac{l+r}{2}\biggr] = O\Bigl(\sum A[i]\Bigr) \]

Oczywiście mamy naprawdę sporo symboli matematycznych. Prawie wszystko, co powymyślali matematycy.

\[ A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x\ x\in A\Rightarrow x\in B \]
\[ A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x\ x\in A\Rightarrow x\in B \]

Macierze

W trybie matematycznym środowiskiem pozwalającym tworzyć tablice i macierze jest array. Jest ono analogiczne do środowiska tabular z trybu tekstowego.

\[
 {\left( \begin{array}{cc}
  2 &amp; 1\\
  1 &amp; 3
 \end{array} \right)}^2
 =
 \left( \begin{array}{cc}
  5 &amp; 5\\
  5 &amp; 10
 \end{array} \right)
\]
\[
{\left( \begin{array}{cc}
2 & 1\\
1 & 3
\end{array} \right)}^2
=
\left( \begin{array}{cc}
5 & 5\\
5 & 10
\end{array} \right)
\]

Tutaj do powiększenia nawiasów użyliśmy poleceń \left i \right. Dobierają one rozmiar automatycznie.

Środowiska array można użyć też do wzoru z przypadkami.

\[
 |x| =
 \left\{ \begin{array}{ll}
  x &amp; \textrm{ dla }x\ge 0,\\
  -x &amp; \textrm{ dla }x &lt; 0.
 \end{array} \right.
\]

\[
|x| =
\left\{ \begin{array}{ll}
x & \textrm{ dla }x\ge 0,\\
-x & \textrm{ dla }x < 0.
\end{array} \right.
\]

Jako argument komendy \right daliśmy ., co oznacza, że w ogóle nie będzie prawego nawiasu. Ponadto zauważmy, że aby wstawić zwykły tekst wewnątrz formuły używa się polecenia \textrm{...}.

Równania wielolinijkowe


Normalnie nie można wprowadzać wzorów, które mają więcej niż jedną linię. W tym celu można użyć środowiska array, albo użyć trybu matematycznego eqnarray.

\begin{eqnarray}
 {(\sin x)}' &amp; = &amp; \cos x\\
 {(\cos x)}' &amp; = &amp; -\sin x\\
 {(x^n)}' &amp; = &amp; n x^{n-1}\nonumber
\end{eqnarray}
\begin{eqnarray}
{(\sin x)}' & = & \cos x\\
{(\cos x)}' & = & -\sin x\\
{(x^n)}' & = & n x^{n-1}\nonumber
\end{eqnarray}

Widzimy, że równania w kolejnych linijkach są numerowane. Jeśli nie chcemy mieć numerów, możemy użyć wersji z *, tzn. \begin{eqnarray*}...\end{eqnarray*}, albo stosować polecenie \nonumber.

Co dalej?


Możliwości latexa są znacznie większe niż to co zostało tutaj przedstawione, a to za sprawą bogatej biblioteki pakietów, jakie zostały napisane. Przedstawimy po krótce najważniejsze z nich.

Tworzenie prezentacji - klasa beamer

Latex świetnie nadaje się do tworzenie prezentacji w postaci slajdów dzięki klasie dokumentów beamer. Posiada on dużo różnych możliwości.

Załączanie grafiki - pakiet graphicx


Podstawową sprawą jest możliwość dodawania grafiki. Służy do tego pakiet graphicx. Grafikę wstawia się za pomocą polecenia

\includegraphics{plik}

Polecenie to posiada szereg opcji. Są też ograniczenia co do formatu graficznego. Jeśli dokumentem docelowym ma być plik PS, to jedynym dozwolonym formatem jest EPS. Jeśli dokumentem docelowym ma być PDF, to dozwolone formaty to PDF, PNG, JPEG i GIF.

Wbudowana grafika - pakiet pgf


Grafikę można też tworzyć bezpośrednio w latexu za pomocą gotowych pakietów. Wadą takiego podejścia jest jednak brak wizualnego tworzenia. Zaletą jest jednak to, że możemy z łatwość łączyć rysunki z latexem. Na przykład z łatwością możemy umieszczać na rysunku skomplikowane formuły matematyczne.

Spośród kilku pakietów przeznaczonych do tego celu jednym z najbardziej dopracowanych jest pakiet pgf (skrót od Portable Graphics Format). Ponadto jedną z jego podstawowych zalet jest, że dokumenty napisane z jego użyciem, można eksportować zarówno do plików PS jak i PDF.

Zarządzanie wersjami - Subversion

Wprowadzenie


Narzędzia zarządzające wersjami (zwane też systemami kontroli wersji) mają na celu wspomaganie pamiętania źródeł projektu wraz z jego historią i możliwymi wersjami.

Czego możemy się spodziewać od zarządzania wersjami?Przyjrzyjmy się, czego możemy się spodziewać od zarządzania wersjami z punktu widzenia zarządzającego projektem programistycznym. Otóż w skład projektu wchodzą pliki źródłowe programu. Pliki te są modyfikowane na ogół przez wielu programistów. W najprostszym przypadku chcemy, aby te pliki znajdowały się w jednym miejscu. Takie miejsce nazwiemy repozytorium. Często jest ono umieszczane na zdalnym serwerze dostępnym dla wszystkich programistów. W takim repozytorium powinny być najświeższe wersje źródeł. W ten sposób programiści mieliby dostęp do ostatniej wersji i na niej mogli by pracować. Zmiany przez nich nanoszone powinny być umieszczane w repozytorium, aby pozostali programiści mieli do nich wgląd. Skoro mamy wgląd do ostatniej wersji, to czemu by nie mieć wglądu do wszystkich wersji, jakie się uprzednio pojawiły, najlepiej wraz z historią dokonanych zmian. W ten sposób można by przeglądać historię projektu. Pozwoliłoby to na odtworzenie poprzednich wersji, co jest przydatne w przypadkach, gdy ostatnio naniesione zmiany zostały wprowadzone przez pomyłkę lub spowodowały, że aktualna wersja programu przestała działać. Ponadto czasami mile widziana by była też możliwość rozwijania kilku wersji na raz, bądź też praca równoległa nad różnymi częściami projektu. Oczywiście zmiany w różnych częściach projektu powinny dać się zintegrować w celu ostatecznego utworzenia produktu. Powinna być możliwa równoległa praca nad źródłami, wykonywana przez wielu programistów na raz, nawet wtedy, gdy dwie osoby pracują nad jednym plikiem. Do tego jeden programista, który modyfikuje jakieś pliki, powinien mieć w tych plikach możliwość obejrzenia zmian dokonanych w międzyczasie przez innych. Nawet powinien mieć możliwość uaktualniania plików, nad którymi pracuje, o zmiany innych programistów, nie tracąc przy tym swoich zmian. Większość powyższych wymagań jest realizowana w systemach kontroli wersji. Wygoda i szybkość realizacji tych operacji jest wyznacznikiem jakości takich systemów.

Do czego może się to przydawać?


Przyjrzyjmy się paru przykładom. Przy pisaniu programu zdarza się nam, że wprowadzamy bezsensowną modyfikację, która bardziej coś psuje niż ulepsza. Wtedy chcemy powrócić do stanu z przed dokonanych zmian. Normalnie należałoby zrobić kopię, zanim zaczęliśmy wprowadzać naszą zmianę. A co, jak byśmy chcieli się cofnąć do jeszcze innej wersji? Pewnie wypadało by robić kopię co jakiś czas. Takie rzeczy znacznie ułatwiają systemy kontroli wersji. Inna sytuacja. Mamy gdzieś błąd w programie i trzeba go poszukać. Błąd jest na tyle złośliwy, że narzędzia do śledzenia kodu są niewystarczające. Wtedy dopisujemy wypisywanie różnych informacji albo nawet całe nowe programy testujące, które mają na celu znalezienie najprostszych przypadków, kiedy ten błąd występuje. Po żmudnej pracy dodaliśmy dużo kodu debugującego do naszego programu i w końcu znaleźliśmy błąd, który usuwamy. Co zrobić teraz z całym tym kodem debugującym? Można go wykomentować, ale wtedy źródła robią się bardzo brzydkie. Jeśli ktoś inny też będzie zaglądał do tego kodu, to pewnie o wiele wygodniej będzie mu się pracować, gdy nie będzie całego tego śmietnika. Zatem najlepiej jest usunąć cały kod debugujący. Alternatywnie można by przepisać źródła inaczej, aby programy testujące nie mieszały się z kodem, ale to zazwyczaj wymaga dużo pracy. Załóżmy, że usunęliśmy kod debugujący, ale po krótkich dalszych modyfikacjach okazuje się, że znowu jest gdzieś bug. Co wtedy zrobić? Napisać kod debugujący od nowa? Za pomocą narzędzia zarządzania wersjami sprawa wygląda dosyć prosto. Otóż w momencie stwierdzenia, że mamy błąd w programie, zapamiętujemy aktualną wersję. Następnie wprowadzamy kod debugujący. Po znalezieniu błędu w repozytorium zapamiętujemy wersję z kodem debugującym. Przywracamy wersję bez kodu debugującego i poprawiamy tam błąd. Po dalszych modyfikacjach, jak pojawi się nowy błąd, to zazwyczaj (zależnie od możliwości systemu i zmian dokonanych w kodzie) możemy wprowadzić kod debugujący odtwarzając go z repozytorium, przy czym modyfikacje, które zrobiliśmy ostatnio zostają zachowane. Takie możliwości daje również kontrola wersji! Rozważmy teraz kolejną sytuację. Załóżmy, że piszemy nową funkcję naszego programu. Przy czym jest to złożone zajęcie. Modyfikacje w kodzie okazują się być dosyć duże. Na tyle duże, że postanawiamy zawiesić tą modyfikację i powrócić do niej za jakiś czas. W międzyczasie jednak chcemy dalej zająć się prostszymi elementami programu i go trochę pozmieniać. Później, jak wrócimy do naszej większej modyfikacji, chcemy jednak, aby te prostsze elementy były również uwzględnione. Normalnie trzeba by się zastanawiać, jak to wszystko zrobić, a z kontrolą wersji takie procesy są zupełnie naturalne. Oczywiście jedną z funkcji, którą umożliwia zarządzanie wersjami jest możliwość pracy w wiele osób. Jest to dużo wygodniejsze niż przesyłanie między sobą zaktualizowanych plików, które często prowadzi do błędów, gdyż łatwo się pomylić i wysłać nie ten plik, albo nie tą wersję pliku.

Narzędzia

Informacje o różnych narzędziach zarządzających wersjami można znaleźć na stronie Better SCM Initiative. Najbardziej rozpowszechniony jest CVS, jednak ze względu na jego ograniczenia, dzisiaj lepiej używać nowych, młodszych narzędzi, które nie mają już wad swojego poprzednika. My będziemy używać bardzo popularnego Subversion znanego też pod nazwą SVN. Subversion składa się z kilku poleceń, które umożliwiają tworzenie, modyfikowanie repozytorium oraz komunikację z repozytorium w celu uaktualniania, pobieranie różnych wersji, czy też historii zmian. Zatem praca polega na wpisywaniu poleceń. Istnieją też wygodne interfejsy graficzne, jak na przykład RapidSVN, jednak nie będziemy ich omawiać.

Początek projektu


Tworzenie repozytorium

Wpierw trzeba zdecydować, gdzie repozytorium ma się znajdować - czy na serwerze zdalnym, czy też w lokalnym systemie plików. SVN udostępnia różne protokoły do komunikacji z serwerem wraz autoryzacją. My jednak będziemy stosować tutaj repozytorium lokalne bez autoryzacji. Utwórzmy wpierw katalog (z poziomu root'a):
host:~# mkdir -p /var/local/repos
Do tworzenia repozytorium służy komenda create polecenia svnadmin:
host:~# svnadmin create /var/local/repos
Następnie ustawmy prawa dostępu tak, aby repozytorium było modyfikowalne przez wszystkich użytkowników należących do grupy staff:
host:~# chgrp -R staff /var/local/repos
host:~# chmod -R g+rw /var/local/repos

Co zawiera repozytorium?

Wiedza o tym, co przechowuje repozytorium i w jaki sposób, nie jest potrzebna do korzystania z narzędzia, jednakże może ułatwić zrozumienie działania niektórych poleceń SVNa. Dzięki temu będzie można lepiej zrozumieć, dlaczego są dostępne właśnie takie polecenia i jak za pomocą nich dokonać operacji, które sobie zaplanowaliśmy. Można w miarę w intuicyjny sposób przedstawić, co SVN pamięta w swoim repozytorium. W uproszczony sposób przedstawia to poniższy rysunek. SVN pamięta wszystkie kolejne wersje poczynając od numeru 0. Wersja 0 jest wersją powstałą tuż po utworzeniu repozytorium i zawiera ona tylko katalog główny, który z początku jest pusty. Dla każdej wersji pamiętana jest cała struktura plików i katalogów, jakie zawiera dana wersja. Ponadto dla każdego pliku lub katalogu jest pamiętana informacja, w jaki sposób dany zbiór się tutaj znalazł. Otóż możliwe są trzy sposoby.
 1. Zbiór został właśnie dodany w tej wersji. W przypadku pliku trzeba więc zapamiętać całą zawartość, a w przypadku katalogu wszystkie pliki i katalogi w nim się znajdujące.
 2. Plik został zmodyfikowany. W takim wypadku wystarczy zapamiętać tylko zmiany, które zostały dokonane (można to robić całkiem efektywnie) oraz poprzednią wersję pliku, który był wyjściem dla dokonania tych zmian. Na ogół jest to wersja poprzednia, jak mamy to na rysunku, ale w ogólności podstawą, dla której dokonano modyfikacji, może być plik z dowolnej wcześniejszej wersji.M
 3. Zbiór jest kopią jakiegoś innego zbioru. Wtedy wystarczy pamiętać tylko nazwę zbioru, którego jest on kopią. Kopia może dotyczyć całego katalogu wraz z jego zawartością. Później zobaczymy, że operacja kopiowania ma wiele ciekawych zastosowań.
Ponadto mamy też możliwość usuwania zbiorów. Taka operacja rejestrowana jest w nowej wersji w ten sposób, że nie jest zapamiętywana żadna informacja o usuniętych zbiorach w nowej wersji.

Przykładowy projektPrzepuśćmy, że mamy już zaczęty projekt. Naszym przykładowym projektem będzie projekt o nazwie słownik, którego celem jest napisanie bardzo uproszczonego słownika ortograficznego. Utworzyliśmy już kilka plików i porozmieszczaliśmy je w katalogach w następujący sposób:
slownik/
 bin/
 data/
  slowa.txt
 src/
  Makefile
  sprawdz.c
Po krótce omówmy znaczenie poszczególnych plików. Niech dany przykład będzie konkretny. Załóżmy, że mamy już napisane pierwsze wersje powyższych plików. Ich zawartość jest następująca. slowa.txt Zawiera tylko parę przykładowych słów dla testów.
abecadło
słowo
coś
raz
dwa
trzy
Makefile.
CC=gcc
CFLAGS=-Wall
DEST=../bin/sprawdz
 
all: $(DEST)
 
$(DEST): sprawdz.c
	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
 
clean:
	rm -f $(DEST)
sprawdz.c. Jest to prosta implementacja. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Kontrola błędów jest tylko na podstawowym poziomie.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow + 1) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 int i;
 for (i = 0; i < slow; i++)
  if (!strcmp(s, slownik[i]))
   return 1;
 return 0;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}

Wybór struktury katalogów


Dany projekt możemy wrzucić do repozytorium w takiej postaci, w jakiej go trzymamy. Jednakże ze względu na specyfikę Subversion, zostało powszechnie przyjęte stosowanie dodatkowych katalogów. Wiąże się to z tym, że w trakcie trwania projektu będziemy chcieli od czasu do czasu robić kopię wszystkich plików. Zdarza się to na przykład wtedy, gdy mamy już gotową, działającą wersję i chcemy ją sobie zapamiętać. Później możemy powprowadzać dalsze zmiany, ale dzięki kopii zawsze będziemy mogli odtworzyć tą daną wersję. Zazwyczaj przyjmuje się następującą strukturę katalogów:
trunk/
tags/
branches/
Zatem repozytorium na początku powinno wyglądać tak:
slownik/
 trunk/
  bin/
  data/
  src/
 tags/
 branches/
a nie tak jak my to aktualnie trzymamy:
slownik/
 bin/
 data/
 src/
Inne aspekty, które można rozważać zanim umieścimy nasz projekt w repozytorium to na przykład to, czy będziemy w danym repozytorium trzymać tylko jeden projekt, czy też kilka. My w tym wykładzie umieścimy w repozytorium tylko ten jeden projekt. Umieścimy katalog slownik w katalogu głównym repozytorium. Moglibyśmy pliki projektu umieścić od razu w katalogu głównym repozytorium:
trunk/
 ...
tags/
branches/
ale w ten sposób ustalilibyśmy z góry, że to repozytorium będzie zawierało tylko jeden projekt. Umieszczając wszystko w osobnym katalogu slownik zostawiamy sobie możliwość dodania w przyszłości, do tego samego repozytorium, nowego projektu, w nowym katalogu, bez robienia bałaganu.

Umieszczenie projektu w repozytorium.Ustaliliśmy, jak chcemy trzymać nasz projekt, więc trzeba przeorganizować to, co aktualnie mamy do postaci, w jakiej chcemy mieć to w repozytorium. W katalogu domowym użytkownika ala mamy:
slownik/
 bin/
 data/
 src/
wykonujemy:
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik
ala@host:~$ cp -a slownik/ do_repozytorium/slownik/trunk
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik/tags
ala@host:~$ mkdir -p do_repozytorium/slownik/branches
ala@host:~$
Teraz jesteśmy gotowi do wrzucenia projektu do repozytorium. Upewnijmy się jeszcze tylko, że mamy uprawnienia do zapisywania w repozytorium, tzn., czy należymy do grupy staff:
ala@host:~$ groups
users staff
ala@host:~$
OK. Do importowania zbiorów do repozytorium służy komenda import polecenia svn:
ala@host:~$ svn import do_repozytorium/ file:///var/local/repos/ -m "Import pierwszej wersji"
Adding     do_repozytorium/slownik
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src/sprawdz.c
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/src/Makefile
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/bin
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/data
Adding     do_repozytorium/slownik/trunk/data/slowa.txt
Adding     do_repozytorium/slownik/branches
Adding     do_repozytorium/slownik/tags
 
Committed revision 1.
ala@host:~$
Pierwszym argumentem jest katalog, który chcemy wrzucić do repozytorium, drugim jest URL repozytorium. Ponieważ repozytorium jest lokalne, więc URL zaczyna się od file://. Dodatkowo użyliśmy opcji -m, której argumentem jest komentarz, który będzie zapamiętany jako opis wprowadzonej zmiany w repozytorium. W rezultacie otrzymaliśmy wersję o numerze 1. Wersja ta różni się tym od wersji 0, że dodaliśmy katalog slownik. Upewnijmy się jeszcze, że właściwe katalogi znajdują się w repozytorium za pomocą komendy list:
ala@host:~$ svn list -R file:///var/local/repos
slownik/
slownik/branches/
slownik/tags/
slownik/trunk/
slownik/trunk/bin/
slownik/trunk/data/
slownik/trunk/data/slowa.txt
slownik/trunk/src/
slownik/trunk/src/Makefile
slownik/trunk/src/sprawdz.c
ala@host:~$
Teraz pozostaje nam usunąć tymczasowe pliki:
ala@host:~$ rm -rf do_repozytorium/
ala@host:~$

Podstawowe operacjeKopia robocza

Aby móc pracować na wersji znajdującej się w repozytorium, trzeba pobrać kopię roboczą. Posiadanie kopii roboczej pozwala na łatwe wprowadzanie zmian do repozytorium, porównywanie z wersją w repozytorium, czy też aktualizowanie zbiorów o zmiany znajdujące się już w repozytorium. Tworzymy sobie katalog svn, w którym będziemy przechowywać kopie robocze.
ala@host:~$ mkdir svn
ala@host:~$ cd svn/
ala@host:~$
Dzięki temu nie pomyli nam sie kopia robocza z plikami, które mamy gdzie indziej. Do pobrania kopii roboczej służy komenda checkout lub w skrócie co. Pobierzemy sobie z repozytorium główną wersję, czyli tą znajdującą się w katalogu trunk:
ala@host:~/svn$ svn co file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik
A  slownik/src
A  slownik/src/sprawdz.c
A  slownik/src/Makefile
A  slownik/bin
A  slownik/data
A  slownik/data/slowa.txt
Checked out revision 1.
ala@host:~/svn$
Powstał katalog slownik a w nim te pliki, które są w pierwszej wersji naszego projektu. Można zobaczyć, że SVN utworzył również ukryty katalog o nazwie .svn:
ala@host:~/svn$ cd slownik/
ala@host:~/svn/slownik$ ls -a
. .. bin data src .svn
ala@host:~/svn/slownik$
Katalog ten zapamiętuje informacje o tej kopii roboczej. Dzięki tym informacjom praca na kopii roboczej i jednoczesne komunikowanie się z repozytorium jest dużo łatwiejsze. Nie trzeba wiedzieć, co w tym katalogu się znajduje. Najważniejsze, że SVN wie co z tym robić.

Wprowadzanie zmian

Modyfikacja plików

Popracujmy teraz na kopii roboczej znajdujące się w katalogu svn/slownik. Wprowadźmy jakieś proste modyfikacje. W pliku dane/slowa.txt usuńmy słowo abecadło i dodajmy przed słowem raz słowo zero. Plik slowa.txt po modyfikacjach.
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
W pliku src/Makefile dodajmy opcję -g do zmiennej CFLAGS.
CC=gcc
CFLAGS=-Wall -g
DEST=../bin/sprawdz
 
all: $(DEST)
 
$(DEST): sprawdz.c
	$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDFLAGS)
 
clean:
	rm -f $(DEST)

Sprawdzanie dokonanych zmian


Do podsumowania stanu naszej kopii roboczej służy komenda status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
M   src/Makefile
M   data/slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Pliki z literką M zostały zmodyfikowane. Do sprawdzenia, jakich zmian dokonaliśmy, służy komenda diff:
ala@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/Makefile
===================================================================
--- src/Makefile    (revision 1)
+++ src/Makefile    (working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 CC=gcc
-CFLAGS=-Wall
+CFLAGS=-Wall -g
 DEST=../bin/sprawdz
 
 all: $(DEST)
Index: data/slowa.txt
===================================================================
--- data/slowa.txt   (revision 1)
+++ data/slowa.txt   (working copy)
@@ -1,6 +1,6 @@
-abecadło
 słowo
 coś
+zero
 raz
 dwa
 trzy
ala@host:~/svn/slownik$
Za pomocą tej komendy sprawdzamy, jakie zmiany wprowadziliśmy w aktualnej wersji w stosunku do wersji, którą pobraliśmy.

Wycofywanie zmian

Jeśli uznamy, że wprowadzone zmiany nie są w jakiś sposób właściwe i będziemy chcieli się cofnąć do wersji sprzed zmian, z pomocą przychodzi na komenda revert. Na przykład stwierdziliśmy, że zmiany w slowa.txt są bez sensu. Przywracamy wersję z przed zmian następująco:
ala@host:~/svn/slownik$ svn revert data/slowa.txt 
Reverted 'data/slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik$
Możemy sprawdzić, że faktycznie zmiany zostały cofnięte oglądając ten plik, używając komendy diff lub za pomocą komendy status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
M   src/Makefile
ala@host:~/svn/slownik$
Dla bezpieczeństwa, żeby nie cofnąć przypadkowo swoich zmian, komenda revert wymaga jako argumentów zbiorów, dla których chcemy przywrócić wersję z przed zmian.

Wprowadzanie zmian do repozytoriumWprowadźmy dalsze zmiany. Przejdźmy do katalogu src. Tym razem zmodyfikujmy plik sprawdz.c. Zmiana funkcjonalnie polega na tym, że będziemy rzadziej przydzielać pamięć tablicy slownik, nie tak jak dotychczas powiększać o jeden z każdym nowym słowem, ale jak tylko rozmiar będzie przekraczał potęgę dwójki, to będziemy zwiększać rozmiar tablicy dwa razy. Oto zmiany, jakich dokonamy. Po pierwsze dodamy funkcję potega2 zwracająca, czy liczba jest potęgą dwójki:
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
oraz zmodyfikujemy funkcję wczytaj_slownik w ten sposób, że powinna ona wyglądać teraz tak:
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
Zmiany powinny w tym pliku wyglądać tak:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn diff sprawdz.c 
Index: sprawdz.c
===================================================================
--- sprawdz.c  (revision 1)
+++ sprawdz.c  (working copy)
@@ -7,6 +7,11 @@
 int slow;
 char **slownik;
 
+int potega2(int n)
+{
+ return (n & (n - 1)) == 0;
+}
+
 void wczytaj_slownik(FILE *f)
 {
  char buf[128];
@@ -14,8 +19,8 @@
  while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
   if (slow == 0)
    slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
-  else
-   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow + 1) * sizeof(char *));
+  else if (potega2(slow))
+   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
   slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
   strcpy(slownik[slow], buf);
   slow++;
ala@host:~/svn/slownik/src$
Dla pewności sprawdźmy jeszcze, czy to się kompiluje.
ala@host:~/svn/slownik/src$ make
gcc -Wall -g -o ../bin/sprawdz sprawdz.c 
ala@host:~/svn/slownik/src$
No i sprawdźmy status naszego projektu.
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn status 
M   src/sprawdz.c
M   src/Makefile
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$
Zmodyfikowane są pliki Makefile i sprawdz.c, a plik wykonywalny sprawdz w katalogu bin ma status nieznany (literka ?). Nie chcemy, żeby plik wykonywalny był w repozytorium, więc ignorujemy ten status. Teraz wprowadźmy te zmiany do repozytorium. Służy do tego komenda commit lub w skrócie ci. Jej argumentem są pliki, dla których zmiany chcemy dodać do repozytorium. Ponadto należy dodać komentarz krótko charakteryzujący zmiany, które wprowadziliśmy. Można to zrobić używając opcji -m. W przypadku braku tej opcji zostanie uruchomiony edytor z prośbą o podanie komentarza. Ponieważ charakterystyka zmian dla pliku Makefile i sprawdz.c jest różna, a SVN nie umożliwia różnych komentarzy dla osobnych plików, więc zrobimy dwa commity. Wpierw Makefile:
ala@host:~/svn/slownik$ cd src/
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci Makefile -m "Dodanie opcji -g"
Sending    Makefile
Transmitting file data .
Committed revision 2.
ala@host:~/svn/slownik/src$
W ten sposób umieściliśmy drugą wersję w repozytorium. Następnie umieszczamy resztę plików z katalogu src, czyli jeden plik sprawdz.c:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci -m "Szybsza alokacja tablic"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 3.
ala@host:~/svn/slownik/src$
W rezultacie mamy w repozytorium trzecią wersję. W tej chwili pliki w kopii roboczej powinny być zgodne z tym co jest w repozytorium. Upewnijmy się:
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$

Dodawanie zbiorów

Umiemy wprowadzać modyfikacje plików, a jak dodawać nowe pliki lub katalogi? Służy do tego komenda add. Na przykład załóżmy, że postanowiliśmy pisać również dokumentację i umieszczać ją w katalogu doc. Na razie utworzymy tam jeden plik dokumentacja.txt o zawartości:
Dokumentacja projektu slownik
=============================
 
Tutaj będzie dokumentacja
Sprawdźmy jaki jest status:
ala@host:~/svn/slownik$ svn status
?   doc
?   bin/sprawdz
ala@host:~/svn/slownik$
Dodajmy katalog doc:
ala@host:~/svn/slownik$ svn add doc
A     doc
A     doc/dokumentacja.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Katalog doc oraz plik się w nim znajdujący dokumentacja.txt został zaplanowany do dodania. Nie zostały umieszczone one w repozytorium, aby tak się stało trzeba użyć operacji komendy ci:
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie dokumentacji"
Adding     doc
Adding     doc/dokumentacja.txt
Transmitting file data .
Committed revision 4.
ala@host:~/svn/slownik$
Utworzyliśmy wersję o numerze 4, w której pojawiły się nowy katalogi i nowy plik.

Usuwanie zbiorów


Możemy chcieć też usuwać zbiory z projektu. Służy do tego komenda delete lub w skrócie del:
ala@host:~/svn/slownik$ svn del data/slowa.txt 
D     data/slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik$
Zaplanowaliśmy usunięcie pliku data/slowa.txt. Plik został usunięty z naszej kopii roboczej. Teraz, żeby usunięcie zostało dokonane także w repozytorium, trzeba by użyć commita. Powiedzmy jednak, że to była pomyłka i nie chcemy usuwać tego pliku. Możemy wycofać tą zmianę (dodawanie i usuwanie zbiorów też jest modyfikacją, tylko że struktury), używając komendy revert. Komenda ta oprócz cofania modyfikacji w plikach może być używana do cofania zaplanowanych dodawań, czy usunięć zbiorów.
ala@host:~/svn/slownik$ svn revert data/slowa.txt
Reverted 'data/slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik$
Można się przekonać, że plik został przywrócony.

Praca równoległaZademonstrujemy teraz jak sobie radzi SVN, gdy więcej niż jeden użytkownik pracuje nad danym projektem. Przypuśćmy, że jest drugi użytkownik o loginie bartek. Żeby pracować nad projektem musi pobrać on swoją wersję roboczą:
bartek@host:~$ mkdir svn
bartek@host:~$ cd svn/
bartek@host:~/svn$ svn co file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik
A  slownik/doc
A  slownik/doc/dokumentacja.txt
A  slownik/src
A  slownik/src/sprawdz.c
A  slownik/src/Makefile
A  slownik/bin
A  slownik/data
A  slownik/data/slowa.txt
Checked out revision 4.
bartek@host:~/svn$
Pobrał on ostatnią dostępną w repozytorium wersję, czyli o numerze 4. Przypuśćmy, że Ala i Bartek rozdzielili pracę nad następną wersją programu. Chcą w programie sprawdz.c przyspieszyć wyszukiwanie słów w słowniku. Wpierw trzeba dopisać sortowanie słów w słowniku i tym się zajmie Bartek. Gdy tablica slownik jest posortowana, można do wyszukiwania słów zastosować wyszukiwanie binarne i tym zajmie się Ala. No dobrze, więc postawmy się wpierw w sytuacji Bartka, który pisze sortowanie. Przypuśćmy, że zmodyfikował on plik sprawdz.c w swojej kopii roboczej dopisując sortowanie z użyciem dostępnej funkcji qsort.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 int i;
 for (i = 0; i < slow; i++)
  if (!strcmp(s, slownik[i]))
   return 1;
 return 0;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}
Modyfikacja wygląda następująco:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 4)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -27,6 +27,12 @@
  }
 }
 
+static int
+cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
+{
+ return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
+}
+
 int inicjuj_slownik()
 {
  FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
@@ -36,6 +42,7 @@
  }
  wczytaj_slownik(f);
  fclose(f);
+ qsort(slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp);
  return 1;
 }
 
bartek@host:~/svn/slownik$
Bartek sprawdził, że się to kompiluje i że działa, więc chce wrzucić zmianę do repozytorium. Ponieważ więcej osób pracuje nad tym projektem, więc jest możliwe, że ktoś jeszcze w międzyczasie wprowadził zmiany. Najpierw Bartek powinien się upewnić, że ma aktualną wersję. Do aktualizowania kopii roboczej służy komenda update lub w skrócie up:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn up
At revision 4.
bartek@host:~/svn/slownik$
Została wypisana tylko informacja, że posiadamy aktualną wersję. No to wprowadzamy zmiany do repozytorium:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Sortowanie słownika"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 5.
bartek@host:~/svn/slownik$
Utworzona została wersja numer 5.

Aktualizacja


Wróćmy do Ali. Ala ma napisać przeszukiwanie binarne. Sprawa wydaje się prosta, gdyż w standardowej bibliotece mamy dostępną funkcję bsearch. Ala zmodyfikowała funkcję w_slowniku w programie sprawdz.c tak, że wygląda ona następująco:
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
}
Dla jasności zobaczmy jak wygląda diff:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn diff
Index: sprawdz.c
===================================================================
--- sprawdz.c  (revision 3)
+++ sprawdz.c  (working copy)
@@ -41,11 +41,7 @@
 
 int w_slowniku(char *s)
 {
- int i;
- for (i = 0; i < slow; i++)
-  if (!strcmp(s, slownik[i]))
-   return 1;
- return 0;
+ return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
 }
 
 void obrob_wejscie()
ala@host:~/svn/slownik/src$
W miejsce ??? powinna pojawić się funkcja porównująca elementy tablicy zgodna z typem, który jest spodziewany w nagłówku bsearch. Ala się zastanawia jak to zrobić, ale na razie zostawia ten problem. Sprawdzi wpierw, czy Bartek już coś wprowadził do repozytorium. Jak już wspomnieliśmy komenda update służy do aktualizacji kopii roboczej. Ala wykonuje to polecenie:
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn up
G  sprawdz.c
Updated to revision 5.
ala@host:~/svn/slownik/src$
Okazuje się, że Bartek wprowadził do repozytorium nową wersję sprawdz.c i ma ona numer 5. Plik sprawdz.c został zaktualizowany , ale nasze zmiany nie zostały zapomniane. Świadczy o tym literka G mówiąca, że zmiany z repozytorium zostały naniesiony do pliku.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
int slow;
char **slownik;
 
int potega2(int n)
{
 return (n & (n - 1)) == 0;
}
 
void wczytaj_slownik(FILE *f)
{
 char buf[128];
 slow = 0;
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0) {
  if (slow == 0)
   slownik = (char **) malloc(sizeof(char *));
  else if (potega2(slow))
   slownik = (char **) realloc(slownik, (slow * 2) * sizeof(char *));
  slownik[slow] = (char *) malloc((strlen(buf) + 1) * sizeof(char));
  strcpy(slownik[slow], buf);
  slow++;
 }
}
 
static int
cmpstringp(const void *p1, const void *p2)
{
 return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
}
 
int inicjuj_slownik()
{
 FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
 if (!f) {
  fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s' do odczytu\n", SLOWNIK);
  return 0;
 }
 wczytaj_slownik(f);
 fclose(f);
 qsort(slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp);
 return 1;
}
 
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), ???) != NULL;
}
 
void obrob_wejscie()
{
 char buf[128];
 while (scanf("%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main()
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 obrob_wejscie();
 return 0;
}
Widzimy, że Bartek się napracował i zaimplementował funkcję do porównywania, o którą nam chodziło. Użyjmy jej:
int w_slowniku(char *s)
{
 return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp) != NULL;
}
Sprawdzamy, czy wszystko się kompiluje i działa. Sprawdzamy po raz ostatni, czy mamy aktualną wersję, a następnie wysyłamy zmianę do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik/src$ cd ..
ala@host:~/svn/slownik$ svn up
At revision 5.
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Użycie przeszukiwania binarnego"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 6.
ala@host:~/svn/slownik$
Zobaczmy jeszcze, jak teraz będzie wyglądała aktualizacja ze strony Bartka:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn up
U  src/sprawdz.c
Updated to revision 6.
bartek@host:~/svn/slownik$
Zmienił się jeden plik. Został on zaktualizowany do wersji 6. Plik ten nie był przez nas modyfikowany, więc w tej chwili mamy jego najświeższą wersję. Mówi o tym literka U.

Przeglądanie zmian

Do przeglądania logów ze zmian służy komenda log. Na przykład, aby przejrzeć historię zmian pliku src/sprawdz.c podajemy go jako argument:
ala@host:~/svn/slownik$ svn log src/sprawdz.c 
------------------------------------------------------------------------
r6 | ala | 2006-08-30 23:05:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Użycie przeszukiwania binarnego
------------------------------------------------------------------------
r5 | bartek | 2006-08-30 22:33:32 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Sortowanie słownika
------------------------------------------------------------------------
r3 | ala | 2006-08-30 14:35:50 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Szybsza alokacja tablic
------------------------------------------------------------------------
r1 | ala | 2006-08-30 14:22:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Import pierwszej wersji
------------------------------------------------------------------------
ala@host:~/svn/slownik$
Jeśli nie podamy argumentu, zostanie wyświetlona pełna historia bez pomijania tych wersji, w których nie wystąpiła modyfikacja sprawdz.c.

Konflikty


Przy pracy równoległej nie zawsze jest tak dobrze, że aktualizacja jest bezproblemowa. W sytuacji, gdy dwaj użytkownicy modyfikują tą samą część tego samego pliku, może dojść do tak zwanych konfliktów. Prześledźmy to na przykładzie.

Powstawanie konfliktów


Przypuśćmy, że Ala i Bartek jednocześnie dodają nowe słowa do słownika, czyli do pliku data/slowa.txt. Bartek modyfikuje plik następująco:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
ananas
banan
japko
dodając słowa zero, ananas, banan i japko, a następnie wprowadza do repozytorium:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Nowe słowa"
Sending    data/slowa.txt
Transmitting file data .
Committed revision 7.
bartek@host:~/svn/slownik$
Teraz Ala. Robi on takie modyfikacje:
abecadło
słowo
coś
raz
dwa
trzy
cztery
banan
jabłko
kokos
dodając na koniec słowa cztery, banan, jabłko i kokos. Aktualizuje swoją kopie roboczą:
ala@host:~/svn/slownik$ svn up
C  data/slowa.txt
Updated to revision 7.
ala@host:~/svn/slownik$
Plik slowa.txt został zaktualizowany do wersji 7, ale z konfliktami, o czym świadczy literka C. Zobaczmy co się stało.
ala@host:~/svn/slownik$ cd data/
ala@host:~/svn/slownik/data$ ls
slowa.txt slowa.txt.mine slowa.txt.r6 slowa.txt.r7
ala@host:~/svn/slownik/data$
Widzimy, że przybyło parę wersji pliku slowa.txt. Znaczenie ich jest następujące: Zawartość samego pliku slowa.txt wygląda tak:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
<<<<<<< .mine
cztery
banan
jabłko
kokos
=======
ananas
banan
japko
>>>>>>> .r7
Widzimy, że słowo zero zostało dodane bez problemów. Natomiast problem pojawił się pod koniec pliku. Pomiędzy znakami <<<<<<<, a znakami ======= jest to, co wprowadziła Ala, a pomiędzy znakami ======= i >>>>>>> jest to, co wprowadził Bartek. Są to znaczniki miejsc konfliktu, który trzeba rozwiązać.

Rozwiązywanie konfliktówStajemy przed trudnym zadaniem, które polega na zdecydowaniu, co powinno powstać w wyniku zmian Ali i Bartka. To zadanie może być czasami dosyć oczywiste (jak to jest w tym przypadku), ale może też być nieoczywiste i wymagać bezpośredniej komunikacji między Alą, a Bartkiem. W tym przypadku z punktu widzenia Ali, Bartek chciał dodać trzy słowa na końcu pliku. Jedno, którego my nie dodaliśmy - ananas, jedno, które my też dodaliśmy - banan oraz jedno, które my też dodaliśmy, a Bartek wprowadził z błędem. Jasne jest, że powinny znaleźć się wszystkie nowe słowa, ale te napisane bez błędów, zatem plik slowa.txt powinien wyglądać tak:
abecadło
słowo
coś
zero
raz
dwa
trzy
cztery
ananas
banan
jabłko
kokos
Po wprowadzeniu zmian i usunięciu znaczników konfliktu twierdzimy, że konflikt został rozwiązany. Wtedy należy powiadomić o tym SVNa. Służy do tego komenda resolved:
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn resolved slowa.txt
Resolved conflicted state of 'slowa.txt'
ala@host:~/svn/slownik/data$ ls
slowa.txt
ala@host:~/svn/slownik/data$
Komenda ta usuwa między innymi dodatkowe pliki, które miały pomagać przy rozwiązaniu konfliktu. Dopiero teraz plik jest gotowy do umieszczenia go repozytorium. Dla pewności obejrzyjmy diffa, czy wygląda sensownie:
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn diff
Index: slowa.txt
===================================================================
--- slowa.txt  (revision 7)
+++ slowa.txt  (working copy)
@@ -5,6 +5,8 @@
 raz
 dwa
 trzy
+cztery
 ananas
 banan
-japko
+jabłko
+kokos
ala@host:~/svn/slownik/data$
Wygląda dobrze, a więc commit.
ala@host:~/svn/slownik/data$ svn ci -m "Nowe słowa"
Sending    data/slowa.txt
Transmitting file data .
Committed revision 8.
ala@host:~/svn/slownik/data$

Etykiety i gałęzieOznaczanie wybranych wersji

W pewnym stadium projektu uzyskujemy wersję, która spełnia stawiane przez nas wymagania. Taką wersję warto sobie zapamiętać. Najprościej jest zapamiętać numer wersji w repozytorium danej wersji. Jednak ten numer trzeba by wtedy gdzieś opisać. Dlatego najwygodniej jest zrobić kopię tej wersji pod nazwą mówiącą, co to jest za wersja. Kopiowanie umożliwia komenda copy. Przykładowo spójrzmy na nasz projekt. Uzyskaliśmy szybką wersję programu sprawdz.c i chcemy ją sobie oznaczyć jako wersja o symbolicznym numerze 1.0. Później jeszcze dokonaliśmy jakichś zmian w słowniku slowa.txt, ale to nas nie interesuje i chcemy, aby w tej wersji 1.0 znalazły się słowa nie zawierające ostatnich dodań. Żeby sprawdzić, o jaki numer wersji chodzi, możemy posłużyć się komendą log:
ala@host:~/svn/slownik$ svn log | head -13
------------------------------------------------------------------------
r7 | bartek | 2006-08-31 14:19:26 +0200 (Thu, 31 Aug 2006) | 1 line
 
Nowe słowa
------------------------------------------------------------------------
r6 | ala | 2006-08-30 23:05:39 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Użycie przeszukiwania binarnego
------------------------------------------------------------------------
r5 | bartek | 2006-08-30 22:33:32 +0200 (Wed, 30 Aug 2006) | 1 line
 
Sortowanie słownika
------------------------------------------------------------------------
ala@host:~/svn/slownik$
Czyli ostatnie zmiany nie zmieniające słów w słowniku pojawiły się wersji 6 - i to jest wersja w repozytorium, która nas interesuje. Chcemy, aby ta wersja dostała symboliczną nazwę 1.0. Najprościej jest to zrobić przez skopiowanie plików do odpowiedniego katalogu. Mamy w tym celu w repozytorium przewidziany katalog tags, którego zadaniem jest tak naprawdę przechowywanie kopii wybranych przez nas wersji.
ala@host:~/svn/slownik$ svn copy -r 6 file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/tags/1.0 -m "Utworzenie etykiety '1.0'"
 
Committed revision 9.
ala@host:~/svn/slownik$
Powyższe polecenie utworzyło w repozytorium nową wersję o numerze 9. Różni się ona od wersji 8 tylko tym, że pojawił się w niej nowy katalog slownik/tags/1.0, który jest kopią katalogu slownik/trunk, ale z wersji o numerze 6. Gdybyśmy pominęli opcję -r 6 byłaby to kopia z ostatniej wersji, czyli z wersji o numerze 8. Widzimy teraz, czemu warto było na początku umieścić cały projekt w dodatkowym katalogu trunk - po to, aby wygodnie można było robić jego kopie. Powstały katalog 1.0 w katalogu slownik/tags nazywamy etykietą. Za pomocą tej etykiety (czyli tak naprawdę katalogu) możemy się później odwoływać w celu uzyskania konkretnej wersji. Komenda copy jest bardzo tania i nie musimy sie martwić, że jeśli wykonamy za dużo kopii, to zapchamy dostępną przestrzeń dyskową. SVN nie kopiuję całego drzewa katalogów plik po pliku, a jedynie zapamiętuje w sposób leniwy informację, że dany katalog jest kopią takiego katalogu z takiej wersji. Robi to w czasie i pamięci O(1).

EksportowanieAby docenić wartość etykiet, spróbujmy wyeksportować paczkę z daną wersją z repozytorium. Chodzi oczywiście o wersję z etykietą 1.0. Do wyciągania z repozytorium plików bez tworzenia już żadnych katalogów administracyjnych (np. katalogów .svn tak jak ma się to przy komendzie checkout) służy komenda export:
ala@host:~$ svn export file:///var/local/repos/slownik/tags/1.0 slownik-1.0
A  slownik-1.0
A  slownik-1.0/doc
A  slownik-1.0/doc/dokumentacja.txt
A  slownik-1.0/src
A  slownik-1.0/src/sprawdz.c
A  slownik-1.0/src/Makefile
A  slownik-1.0/bin
A  slownik-1.0/data
A  slownik-1.0/data/slowa.txt
Exported revision 9.
ala@host:~$
W ten sposób otrzymaliśmy katalog slownik-1.0 z żądaną przez nas wersją, która zawiera wyłącznie interesujące nas pliki. Jeśli byśmy nie mieli etykiety, to dokładnie ten sam efekt osiągnęlibyśmy poleceniem:
ala@host:~$ svn export -r 6 file:///var/local/repos/slownik/trunk slownik-1.0

Rozgałęzianie projektu

W trakcie tworzenia projektu możemy chcieć wprowadzać równolegle kilka różnych modyfikacji. Jedne modyfikacje mogą być bardziej skomplikowane i trwać dłużej, inne mogą być znacznie prostsze i można je wprowadzać bardzo szybko. Możliwe jest, że dodanie pewnej nowej funkcjonalności może trwać tygodniami, a kod programu, który będzie powstawał podczas takiej zmiany, nie będzie funkcjonalny, tzn. może się nawet nie kompilować. Tu pojawia się problem, gdyż jeśli więcej osób pracuje nad projektem, to pozostali autorzy powinni mieć dostępny kod stabilny. Mogą oni chcieć wprowadzać prostsze zmiany, skompilować sobie program i przetestować go. Jedne rozwiązanie jest takie, że osoby odpowiedzialne, za wprowadzenie większej zmiany, będą ją robiły u siebie lokalnie i nie będą nic wprowadzały do repozytorium dopóki, dopóty modyfikacja nie będzie w pełni gotowa. W ten sposób jednak, przy wprowadzaniu tej większej modyfikacji, pozbawiamy możliwości korzystania z kontroli wersji w Subversion. Właściwym podejściem w takiej sytuacji jest stworzenie kopii projektu w repozytorium i nanoszenie modyfikacji pracując na tej kopii. W ten sposób praca nad nową funkcjonalnością nie będzie kolidowała z główną ścieżką projektu, a dodatkowo można wprowadzać zmiany do repozytorium. Później przy zakończeniu tej modyfikacji, można nanieść zmiany, które zostały wprowadzone w tej kopii, do właściwych źródeł projektu. Taką kopię nazywamy gałęzią. Prześledźmy to na przykładzie naszego projektu. Chcemy wprowadzić modyfikację polegającym na tym, że program sprawdz sprawdzałby swoje argumenty i w przypadku, gdy zostałyby one podane czytałby wejście z plików podanych w argumentach zamiast ze standardowego wejścia. Zakładając, że ta modyfikacja będzie większa, chcemy wprowadzać ją w nowej gałęzi. Możliwe są dwa sposoby przejścia do pracy w gałęzi. Wpierw omówimy jak wygląda pierwszy sposób opisując tylko jak wyglądają odpowiednie polecenia. Następnie omówimy drugą metodę stosując ją bezpośrednio na naszym projekcie. Aby utworzyć gałąź można użyć polecenia:
$ svn copy file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow -m "Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'"
Polecenie to niczym nie różni się od polecenia, które używaliśmy do tworzenia nowych etykiet. Technicznie za tym jest to dokładnie to samo. Różnicę nadajemy my tylko tym, że kopia jest robiona do katalogu o innej nazwie i tym, że umawiamy się, że będziemy mogli robić zmiany (przy etykietach umawialiśmy się, że kopii już nie modyfikujemy). Takie rozróżnienie może wydawać się nieco sztuczne, ale jest to dobra praktyka. Jak mamy już utworzoną w repozytorium gałąź, możemy zacząć na niej pracować. Potrzebujemy nowej kopii roboczej. W tym celu można użyć komendy checkout:
$ svn co file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow slownik-uzycie_argumentow
W katalogu slownik-uzycie_argumentow powinniśmy teraz mieć już odpowiednią gałąź. Możemy pracować w tym katalogu. Naniesione zmiany będą wprowadzane w repozytorium w katalogu branches/uzycie_argumentow, a zatem główna ścieżka projektu trunk pozostanie nienaruszona. Omówmy teraz drugą metodę w praktyce na uproszczonym przykładzie. Pracujemy cały czas na kopii roboczej głównej ścieżki projektu, tj. kopii roboczej katalogu trunk. Załóżmy, że zaczeliśmy modyfikować już program sprawdz.c pod kątem dodania obsługi argumentów. Przypuśćmy, że Ala zmieniła funkcję main następująco:
int main(int argc, char *argv[])
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 if (argc == 0) /* po staremu */
  obrob_wejscie();
 else {
  /* tutaj obrobimy pliki znajdujące się w argumentach */
 }
 return 0;
}
W tym momencie Ala się zacięła, nie wie co zrobić dalej i chciała by zmiany zapamiętać w repozytorium. W ogóle to chciałaby wprowadzić te zmiany w odpowiedniej gałęzi, gdyż nie chce nic psuć w głównej ścieżce. Wpierw tworzy gałąź
ala@host:~/svn/slownik$ svn copy file:///var/local/repos/slownik/trunk \
> file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow -m "Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'"
 
Committed revision 10.
ala@host:~/svn/slownik$
Teraz chciała by swoje zmiany wprowadzić do tej gałęzi, czyli do katalogu branches/uzycie_argumentow, ale aktualna kopia robocza jest wzięta z katalogu trunk. Według pierwszej metody trzeba by utworzyć nową kopię roboczą z odpowiedniego katalogu, ale wtedy stracilibyśmy swoje zmiany. Można by je oczywiście ewentualnie nanieść jeszcze raz. Jest na szczęście prostsza metoda. Otóż możemy przełączyć kopię roboczą na inny katalog w repozytorium za pomocą komendy switch:
ala@host:~/svn/slownik$ svn switch file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow .
At revision 10.
ala@host:~/svn/slownik$
Można sprawdzić, że nasze zmiany zostały zachowane.
ala@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 10)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -59,10 +59,14 @@
    printf("%s\n", buf);
 }
 
-int main()
+int main(int argc, char *argv[])
 {
  if (!inicjuj_slownik())
   return 1;
- obrob_wejscie();
+ if (argc == 0) /* po staremu */
+  obrob_wejscie();
+ else {
+  /* tutaj obrobimy pliki znajduące się w argumentach */
+ }
  return 0;
 }
ala@host:~/svn/slownik$
Teraz możemy wprowadzić je do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Przygotowanie obróbki argumentów"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 11.
ala@host:~/svn/slownik$
Powróćmy teraz do Bartka. Wykonajmy u niego zaległa aktualizację:
bartek@host:~/svn/slownik$ svn update
U  data/slowa.txt
Updated to revision 11.
bartek@host:~/svn/slownik$
Widzimy, że został tylko zaktualizowany plik slowa.txt. Jest to jeszcze zaległa aktualizacja, w której Ala dodawała nowe słowa. Jak się można było spodziewać, plik src/sprawdz.c nie został zaktualizowany. Jest to logiczne, gdyż Ala zmieniała tak naprawdę plik w repozytorium slownik/branches/uzycie_argumentow/src/sprawdz.c, a nie slownik/trunk/src/sprawdz.c. Bartek wprowadzi jakieś drobne modyfikacje. Powiedzmy, że pododaje słowa kluczowe static przed wszystkimi symbolami globalnymi (zmienne i funkcje oprócz main). Zamieszczamy diffa, aby pokazać zmiany.
bartek@host:~/svn/slownik$ svn diff
Index: src/sprawdz.c
===================================================================
--- src/sprawdz.c    (revision 11)
+++ src/sprawdz.c    (working copy)
@@ -2,17 +2,17 @@
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 
-const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
+static const char * SLOWNIK = "slowa.txt";
 
 int slow;
 char **slownik;
 
-int potega2(int n)
+static int potega2(int n)
 {
  return (n & (n - 1)) == 0;
 }
 
-void wczytaj_slownik(FILE *f)
+static void wczytaj_slownik(FILE *f)
 {
  char buf[128];
  slow = 0;
@@ -33,7 +33,7 @@
  return strcmp(* (char * const *) p1, * (char * const *) p2);
 }
 
-int inicjuj_slownik()
+static int inicjuj_slownik()
 {
  FILE *f = fopen(SLOWNIK, "r");
  if (!f) {
@@ -46,12 +46,12 @@
  return 1;
 }
 
-int w_slowniku(char *s)
+static int w_slowniku(char *s)
 {
  return bsearch(&s, slownik, slow, sizeof(char *), cmpstringp) != NULL;
 }
 
-void obrob_wejscie()
+static void obrob_wejscie()
 {
  char buf[128];
  while (scanf("%127s", buf) > 0)
bartek@host:~/svn/slownik$
Wprowadza te zmiany do repozytorium.
bartek@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie brakujących static"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 12.
bartek@host:~/svn/slownik$
Wróćmy do Ali.
ala@host:~/svn/slownik$ svn update
At revision 12.
ala@host:~/svn/slownik$
Aktualizacja nie spowodowała zmian żadnych plików. Ala bierze się do pracy i kończy modyfikację. Zmianie ulegają tylko dwie ostatnie funkcje w pliku sprawdz.c.
void obrob_wejscie(FILE *f)
{
 char buf[128];
 while (fscanf(f, "%127s", buf) > 0)
  if (!w_slowniku(buf))
   printf("%s\n", buf);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 if (!inicjuj_slownik())
  return 1;
 if (argc == 0)
  obrob_wejscie(stdin);
 else {
  int i;
  for (i = 1; i <= argc; ++i) {
   FILE *f = fopen(argv[i], "r");
   if (!stdin) {
    fprintf(stderr, "Nie można otworzyć pliku '%s'\n", argv[i]);
    return 1;
   }
   obrob_wejscie(f);
   fclose(f);
  }
 }
 return 0;
}
Zmiany wprowadzane są do repozytorium.
ala@host:~/svn/slownik/src$ svn ci -m "Dodanie obrabiania plików w argumentach"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 13.
ala@host:~/svn/slownik/src$

Scalanie

Ala zamknęła nanoszenie zmian w gałęzi. Modyfikacja została ostatecznie zakończona. Teraz przyszedł czas na naniesienie zmian z gałęzi do głównej ścieżki projektu. Taką operacją nazywamy scalaniem. Wpierw trzeba przejść do wersji roboczej, która odpowiada katalogowi trunk. Można to zrobić poprzez zrobienie checkout odpowiedniego katalogu z repoztorium. W naszym przykładzie użyjemy ponownie komendy switch:
ala@host:~/svn/slownik$ svn switch file:///var/local/repos/slownik/trunk .
U  src/sprawdz.c
Updated to revision 13.
ala@host:~/svn/slownik$
Można sprawdzić, czy plik sprawdz.c zawiera teraz tylko modyfikacje Bartka (bez kodu z obsługą argumentów). W tej kopii roboczej naniesiemy jeszcze raz zmiany, które Ala nanosiła pracowicie w gałęzi uzycie_argumentow. Oczywiście nie trzeba już tu pisać kodu ponownie, a jedynie pobrać odpowiednie zmiany z repozytorium. W tym celu musimy znać wersję sprzed zmian w danej gałęzi i wersję, w której już wszystkie zmiany są naniesione. SVN mając ustalone dwie wersje, potrafi zobaczyć jaka jest między nimi różnica i nanieść te zmiany do bieżącej kopii roboczej. Do tego służy komenda merge. Wersja, w której już wszystkie zmiany w gałęzi są wprowadzone to w tym przypadku po prostu ostatnia wersja znajdująca się w repozytorium, którą reprezentuje słowo HEAD. Musimy jeszcze znaleźć numer wersji, w której nie było jeszcze naniesionych żadnych zmian, czyli najlepiej wersję, w której dana gałąź powstała. Numer ten mogliśmy sobie zapamiętać, ale w przypadku, gdy go zapomnimy z pomocą przychodzi komenda log.
ala@host:~/svn/slownik$ svn log file:///var/local/repos/slownik | grep -B 2 "uzycie_argumentow"
r10 | ala | 2006-09-06 13:51:10 +0200 (Wed, 06 Sep 2006) | 1 line
 
Utworzenie gałęzi 'uzycie_argumentow'
ala@host:~/svn/slownik$
Tym razem użyliśmy komendy log z argumentem z lokalizacją znajdujacą się w repozytorium, gdyż chcieliśmy otrzymać komunikaty dotyczące wszystkich zmian w projekcie slownik, a nie tylko te, które są w katalogu trunk. W wyniku widzimy, że szukaną wersją początku gałęzi jest 10. Teraz mamy już wszystkie dane, aby użyć komendy merge.
ala@host:~/svn/slownik$ svn merge -r 10:HEAD file:///var/local/repos/slownik/branches/uzycie_argumentow
C  src/sprawdz.c
ala@host:~/svn/slownik$
Komenda merge ma kilka różnych składni. Powyższa mówi, żeby nanieść zmiany od wersji 10 do ostatniej z podanego katalogu. W wyniku scalania pojawił się konflikt w pliku sprawdz.c. Taka sytuacja może często się pojawiać w wyniku scalania większych zmian. Konflikty trzeba poprawić. W tym przypadku konflikt jest dosyć oczywisty. Pojawił on się w nagłówku funkcji obrob_wejscie:
<<<<<<< .working
static void obrob_wejscie()
=======
void obrob_wejscie(FILE *f)
>>>>>>> .merge-right.r13
Czyli w międzyczasie ktoś dodał static, a my dodaliśmy argument. Jasne zatem jest, że po scaleniu nagłówek funkcji powinien wyglądać tak:
static void obrob_wejscie(FILE *f)
poprawiamy to, oznajmiamy usunięcie konfliktu
ala@host:~/svn/slownik$ svn resolved src/sprawdz.c
Resolved conflicted state of 'src/sprawdz.c'
ala@host:~/svn/slownik$
i wprowadzamy do repozytorium:
ala@host:~/svn/slownik$ svn ci -m "Dodanie zmian z gałęzi 'uzycie_argumentow'"
Sending    src/sprawdz.c
Transmitting file data .
Committed revision 14.
ala@host:~/svn/slownik$
Tym samym scalanie zmian z gałęzi zostało zakończone i wprowadzone do repozytorium.

Automatyzacja kompilacji - make

WstępPrzypuśćmy, że piszemy program w C, który składa się z kilku plików, a mianowicie main.c, komunikat.c, komunikat.h, test.c, test.h. Dla przykładu niech to będą bardzo proste źródła.

main.c:
 
#include "test.h"
int main()
{
 test();
 return 0;
}

komunikat.c:

#include "komunikat.[geshifilter-code]h[/geshifilter-code]"
const char *komunikat = "test";

komunikat.h:

#ifndef KOMUNIKAT_H
#define KOMUNIKAT_H
extern const char *komunikat;
#endif

test.c:

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "test.h"
#include "komunikat.h"
void test()
{
 printf("%s\n", komunikat);
 printf("sin(2)=%f\n", sin(2));
}

test.h:

#ifndef TEST_H
#define TEST_H
extern void test();
#endif

Kompilujemy je stopniowo. Wpierw tworzymy pliki *.o z plików *.c, a następnie je linkujemy. Czyli kolejne polecenia kompilacji wyglądają następująco:

gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
gcc -Wall -c main.c -o main.o
gcc -Wall -c test.c -o test.o
gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program

Dla ułatwienia kompilacji możemy sobie te polecenia zapisać do skryptu i uruchamiać ten skrypt za każdym razem, gdy zmodyfikujemy jakieś źródła. Skrypt ma jednak parę wad. Po pierwsze jeśli dodamy lub usuniemy pliki źródłowe C, to będziemy musieli przeedytować skrypt. Możemy z tym problemem sobie poradzić, jeśli w danym katalogu znajdują się tylko pliki źródłowe należące do danego programu. Wtedy wystarczy przerobić skrypt.

for f in *.c; do
 gcc -Wall -c $f -o ${f%c}o
done
gcc -lm *.o -o program

Druga wada skryptu jest taka, że kompilujemy za każdym razem wszystkie źródła, a przecież wystarczy skompilować tylko te co się zmieniły i powtórzyć linkowanie plików *.o w jeden program. Taki skrypt jesteśmy w stanie napisać, ale zrobiłoby się to bardzo skomplikowane.

Po za tym co jak będziemy chcieli zmienić opcje kompilacji, linkowania, itp. Będziemy musieli rozbudować nasz skrypt znacznie. Tymczasem gotową automatyzację udostępnia program make i skupimy się dalej na wykorzystaniu tego narzędzia do ułatwienia życia przy rekompilacji programu.

Pierwszy makefile


Program make czyta co ma zrobić z pliku o nazwie makefile, zatem cała sztuka użycia make sprowadza się do umiejętności pisania pliku makefile.

Najważnieszą składowa pliku makefilereguły. Reguła wygląda następująco:

cel: zależności
    polecenie

Reguła określa w jakis sposób należy budować cel. Znaczenie poszczególnych składników.

cel
nazwa pliku, który ma powstać z tej reguly,
zależności
lista plików od których zależy cel, tzn. zmiana któregokolwiek z tych plików oznacza, że cel też się zmieni,
polecenie
jest to polecenie za pomocą, którego ma zostać wytworzony cel.

Uwaga! Istotne jest, aby polecenie było wcięte za pomocą jednego znaku tabulacji, a nie przypadkiem spacji. Jest to dosyć kłopotliwe, ale cóż, każde narzędzie miewa swoje widzimisie.

Dla przykładu reguła

komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o

mówi w jaki sposób tworzyć plik komunikat.o. Zależy on od dwóch plików źródłowych komunikat.c i komunikat.h.

W jaki sposób znajdować pliki zależna? Można posłużyć się opcją -MM polecenia gcc.

gcc -MM plik.c

Powyższe polecenie wyrzucie linię

plik.o: plik.c inne pliki źródłowe

pokazującą jakie są jeszcze inne pliki źródłowe, od których zależy dany plik. Forma wyjścia nie jest przypadkowa. Jest taka, aby było można ją łatwo wstawić do pliku code>makefile.M

Z pomocą gcc -MM lub bez tworzymy nasz pierwszy makefile, który wygląda tak:

program: komunikat.o main.o test.o
    gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c main.c -o main.o
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c test.c -o test.o

Teraz w wyniku wykonania polecenia make mamy taki efekt:

$ make
gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
gcc -Wall -c main.c -o main.o
gcc -Wall -c test.c -o test.o
gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program

Zostały utworzone odpowiednie pliki *.o oraz program wykonywalny program.

W jaki sposób zadziałał make? Otóż jeśli nie podamy mu żadnego argumentu, to próbuje on utworzyć cel występujący w pierwszej regule pliku makefile. W tym celu tworzy wpierw wszystkie pliki od których on zależy, jeśli takowe jeszcze nie istnieją. Do tworzenia plików *.o używa dalszych reguł. Tworzenie celu kończy się porażką jeżeli zajdzie jeden z przypadków:

Ponadto make potrafi stwierdzać, czy jest potrzeba ponownego wykonania poleceń kompilacji. Wykonajmy go jeszcze raz:

$ make -f simple.mak 
make: `program' jest aktualne.

co oznacza, że plik wykonywalny program jest aktualny i nie trzeba nic uruchamiać.

Teraz zmodyfikujmy jakiś plik. Zasymulujemy to poleceniem touch:

$ touch komunikat.h

Uruchamiamy make jeszcze raz:

$ make -f simple.mak 
gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
gcc -Wall -c test.c -o test.o
gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program

Tym razem ponownie zostały utworzone te pliki wynikowe, które zależały od komunikat.h, a mianowicie są to komunikat.o i test.o. Oczywiście zostało też ponowione linkowanie.

Reguły jak polecenia

Dodamy regułę, która będzie czyścić niepotrzebne pliki:

program: komunikat.o main.o test.o
    gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c main.c -o main.o
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c test.c -o test.o
 
clean:
    rm -f program komunikat.o main.o test.o

Nowa reguła nie ma zależności, a jest jedynie cel, który w wyniku polecenia w tej regule i tak nie jest tworzony. Nie mniej takie reguły są przydatne. Są to takie reguły-polecenia. Żeby je wykonać należy wywołać polecenie make z nazwą celu jako argument:

$ make clean
rm -f program komunikat.o main.o test.o

Problem jest jednak taki, że jeśli będzie np. istniaj plik o nazwie clean to taka reguła nie zostanie wykonana, gdyż cel będzie już istniał, a wszystkie pliki, od których on zależy (wszystkie, czyli żadne) są aktualne. Żeby wskazać, że dana reguła jest tak na prawdę tylko wywołaniem polecenia, należy dodać regułę z celem o specjalnej nazwie .PHONY.

program: komunikat.o main.o test.o
    gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c main.c -o main.o
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c test.c -o test.o
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program komunikat.o main.o test.o

Zmienne i funkcje


Zmienne

Nasz makefile jest na razie dosyć brzydki. Co jeśli będziemy chcieli dodać nowy plik wynikowy o rozszerzeniu .o? Będziemy musieli go dodać w kilku miejscach, co jest jednak dosyć żmudne.

Z pomocą przychodzą zmienne. Jeśli zadeklarujemy zmienną objects

objects=komunikat.o main.o test.o
to będziemy mogli tej zmiennej użyć w dalszej części przez wywołanie $(objects). W ten sposób znacznie uprościmy makefile:
 
objects=komunikat.o main.o test.o
 
program: $(objects)
    gcc -lm $(objects) -o program
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c main.c -o main.o
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c test.c -o test.o
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)

Funkcje

make udostępnia szereg wbudowanych funkcji, aby ułatwić nieco życie. Szczegółowe zestaw dostępnych funkcji jest opisany w dokumentacji, my dla przykładu pokażemy zastosowanie funkcji patsubst.

Wprowadziliśmy zmienną objects, która zawiera listę wszystkich plików wynikowych *.o, które wchodzą w skład programu. Jednakże jest tak, że każdemu plikowi źródłowemu o rozszerzeniu .c odpowiada dany plik wynikowy. Powinniśmy raczej zadeklarować zmienną

sources=komunikat.c main.c test.c

pamiętającą wszystkie pliki źródłowe, a na ich podstawie powinniśmy utworzyć zmienną objects. Możemy zastosować funkcję patsubst:

objects=$(patsubst %.c,%.o,$(sources))

Składnia tej funkcji jest następująca:

$(patsubst wzorzec_wejściowy,wzorzec_wynikowy,lista_wyrazów)

We wzorcach znak % spełni podobną rolę jak * we wzorcach nazw plików. patsubst działa mniej więcej tak, że każdy wyraz z listy kojrzy ze wzorcem wejściowym i zamienia go tak, aby pasował do wzorca wyjściowego, pozostawiając niezmienione części, które zostały przypasowane do znaku %.

W tym przypadku, gdy zamieniamy tylko sufiksy, a listą jest wartość zmiennej patsubst ma skróconą wersję:

$(sources:.c=.o)

Użyjemy właśnie jej.

sources=komunikat.c main.c test.c
objects=$(sources:.c=.o)
 
program: $(objects)
    gcc -lm $(objects) -o program
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c komunikat.c -o komunikat.o
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c main.c -o main.o
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c test.c -o test.o
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)

Jeżeli byśmy wiedzieli, że w skład programu wchodzą wszystkie pliki *.c znajdujące się w aktualnym katalogu, to moglibyśmy zmienić deklarację zmiennej sources z użyciem funkcji wildcard

sources=$(wildcard *.c)

Zmienne automatyczne

Innym udogodnienie są zmienne automatyczne o specjalnych nazwach, które są dostępne w regułach, a dokłdnie w treści polecenia dotyczącego danej reguły. Oto przykładowe trzy:

$@
daje nazwę celu
$<
daje nazwę pierwszej zależność
$^
daje nazwy wszystkich zależności

Z użyciem tych zmiennych można trochę skróć nasz makefile:

sources=komunikat.c main.c test.c
objects=$(sources:.c=.o)
 
program: $(objects)
    gcc -lm $^ -o $@
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
    gcc -Wall -c $< -o $@
 
main.o: main.c test.h
    gcc -Wall -c $< -o $@
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
    gcc -Wall -c $< -o $@
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)

Reguły schematy


Zauważmy, że po ostatnich zmianach polecenia do kompilacja programu .c w plik wynikowy .o wyglądają identycznie. Zatem może da się je jakoś raz zadeklarować. Otóż tak, z pomocą przychodzą reguły schematy.

Deklarowanie reguły schematu


Reguły schematy używane są do podowania sposobu kompilacji z jednego typu w drugi typ. W naszym przypadku mamy jeden sposób na tworzenie pliku wynikowego .o z pliku .c. Można w tym celu użyć reguły schematu, która jako cel i zależności ma wzorce.

%.o: %.c
    gcc -Wall -c $< -o $@

Zauważmy, że przy deklarowaniu takich reguł, zmienne automatyczne stają się niezbędne. Moglibyśmy teraz usunąć te trzy reguły, które służą nam do tworzenia pliku *.o i zastąpić je powyższą regułą. Jednak wtedy stracimy zależności. Otóż można zrobić tak. Zostawić same zależności bez poleceń, które są i tak zadane przez regułę schemat.

sources=komunikat.c main.c test.c
objects=$(sources:.c=.o)
 
program: $(objects)
    gcc -lm $^ -o $@
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
 
main.o: main.c test.h
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
 
%.o: %.c
    gcc -Wall -c $< -o $@
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)

Użycie wbudowanych reguł schematów


Takie kompilowanie programów napisanych w C wydaje się być standardowe. Okazuje się, że dla takich czynności make ma już wbudowane reguły schematy i nie trzeba już ich deklarować. Usuńmy nasz schemat i zobatrzmy co zrobi make dla takiego pliku makefile:

sources=komunikat.c main.c test.c
objects=$(sources:.c=.o)
 
program: $(objects)
    gcc -lm $^ -o $@
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
 
main.o: main.c test.h
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)

wykonujemy:

$ make clean
rm -f program komunikat.o main.o test.o
$ make
cc  -c -o komunikat.o komunikat.c
cc  -c -o main.o main.c
cc  -c -o test.o test.c
gcc -lm komunikat.o main.o test.o -o program

No nie do końca otrzymaliśmy to o co nam chodziło. Został użyty kompilator cc, a nie gcc. Pondto znikła opcja -Wall. Można jednak konfigurować wbudowaną regułę za pomocą zmiennych. W dokumentacji make możemy przeczytać, że wbudowana jest reguła

%.o: %.c
    $(CC) $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -c -o $@ $<

Zmienna CC oznacza nazwę kompilatora programów napisanych w C, zmienna CFLAGS oznacza opcję tego kompilatora, a CPPFLAGS oznacza opcje preprocesora. Wystarczy nadać tym zmiennym odpowiednią wartość, aby uzyskać porządany efekt.

CC=gcc
CFLAGS=-Wall
 
sources=komunikat.c main.c test.c
objects=$(sources:.c=.o)
 
program: $(objects)
    gcc -lm $^ -o $@
 
komunikat.o: komunikat.c komunikat.h
 
main.o: main.c test.h
 
test.o: test.c test.h komunikat.h
 
.PHONY: clean
 
clean:
    rm -f program $(objects)