Podstawy matematycznej analizy nieliniowych zadań optymalizacji statycznejDefinicje użytecznych pojęć matematycznychPochodne funkcji wielu zmiennych Pochodna kierunkowaZ rozważań geometrycznych wiadomo, że iloczyn skalarny dwu wektorów jest ujemny wtedy gdy kąt miedzy nimi jest rozwarty. Tak też jest na rysunku dla wybranego wektora d.


Kierunek poprawy
Wypukłość


Wypukłość a różniczkowalność


Formy kwadratowe

Kryteria określoności macierzy
Uwaga: intuicyjnie wydaje się, że tezy powinny być zamienione miejscami! Konieczność sformułowania jak w lemacie wynika z faktu, że dla macierzy zerowej 0mamy dla każdego x: x^{\mathrm T}\mathbf{0}x^{\mathrm T} = 0 \ge 0, zatem macierz ta jest dodatnio (i ujemnie też!) półokreślona.

Dodatnia półokreśloność a wypukłość
Wypukłość i minimalizacja

Ścisła wypukłość i minimalizacja

Dodatnia określoność a ścisła wypukłość
Funkcja ścisła wypukła

Warunek wystarczający istnienia rozwiązania zadania optymalizacji

Istnienie rozwiązania zadania optymalizacji
Warunki konieczne i dostateczne optymalności
ZBO
Twierdzenie Fermaty

Znajdowanie rozwiązania zadania ZBO
Procedura znajdowania rozwiązania zadania ZBO

Warunki wystarczające optymalności


Twierdzenie Leibniza
Warunki wystarczające optymalności
Zatem, dla funkcji dostatecznie gładkich możemy sobie poradzić z zagadnieniem punktu szóstego procedury (teraz powinno być jasne, dlaczego jest tam wstawiona uwaga „gdy wiemy, że nasze zadanie ma rozwiązanie”).


Przykład

Lokalny a globalny

Warunki optymalności dla funkcji wypukłych
Piękny rezultat teoretyczny, sprowadzający procedurę redukcji do układu równań wyłącznie do rachunków: liczenia pochodnych i rozwiązywania równań, czyli do takiego postępowania, które zastosowaliśmy z ochotą lecz błędnie w przykładzie. Trzeba tylko policzyć macierz Hessego by stwierdzić wypukłość funkcji celu i zastanowić się nad sposobem rozwiązania stosownych równań, ale odpadają zagadnienia związane z dowodem istnienia rozwiązania.


Ocena procedury redukcji....
Napisaliśmy, w zasadzie, ponieważ opracowano procedury automatycznego różniczkowania (nie mylić z proceduramisymbolicznego różniczkowania), które przetwarzają kod wyliczający funkcję wyboru na kod wyliczający jej pochodne. Zatem wymaganie znajomości wzoru nie jest już takie kategoryczne.Zauważmy, że jednym z plusów tej metody jest to, że idealnie nadaje się do, nazwijmy to tak, sprawdzania wiadomości i zdolności rachunkowych studentów.


Algorytm na zbiorach nieprzeliczalnych


Warunki optymalizacji dla funkcji wypukłych

Gładkie zadania optymalizacji
Przybliżenie kwadratowe


Widać, że otoczenie, w którym aproksymację uznalibyśmy za dobrą nie jest duże i jego kształt jest zbliżony do elipsy o osiach nierównoległych do osi współrzędnych kartezjańskich.


Korzystać z aproksymacji – nie korzystać ?
Tego rodzaju dylemat jest typowy dla sytuacji, w której znajduje się twórca nowych rozwiązań konstrukcyjnych – magister, a więc mistrz – a także twórca nowych teorii naukowych. Za podejściem optymisty opowiedział się Albert Einstein, który stwierdził, że "God is subtle but he is not malicious". Co w naszym przypadku przekłada się na przeświadczenie, że nieliniowe zadania optymalizacji związane z rozwiązywaniem zagadnień praktycznych, są takie, że zręczne wykorzystanie możliwości jakie daje posługiwanie się aproksymacją (APR)pozwoli opracować skuteczne algorytmy ich rozwiązywania. Współcześni optymiści mają sławnego poprzednika – Izaaka Newtona, który wymyślił metodę stycznych rozwiązywania równań nieliniowych opartą o jeszcze prostszą aproksymację, bo ograniczoną tylko do składnika afinicznego.


Własności funkcji kwadratowych

Intuicyjnie – dodanie członu afinicznego “przesuwa” formę kwadratową nie zmieniając jej kształtu, tzn. nie zmienia jej podstawowych własności.


Własności macierzy kwadratowych

Wektory własne


Wektory własne nie są wyznaczone jednoznacznie, i nie jest to przypadek. W terminologii używanej w teorii metod optymalizacji wektory własne wyznaczają tylko kierunki (proste).


Uwarunkowanie macierzy kwadratowychKształty funkcji kwadratowych
Niestety, możemy narysować tylko funkcję dwu zmiennych (jak często mówimy, na płaszczyźnie). Przedstawmy zatem wykresy trójwymiarowe i poziomicowe dla pierwszych trzech przypadków, ponieważ funkcje określone ujemnie to “odwrócone w dół” funkcje określone dodatnio.
Forma kwadratowa a funkcja kwadratowa


Algorytm na zbiorach nieprzeliczalnych
Aproksymujemy kwadratowo funkcję celu


Uwarunkowanie funkcji
Uwarunkowanie funkcji Rosenbrocka
Widać, ze funkcja Rosenbrocka jest dobrze dobrana jako “tor badania sprawności” dla różnych algorytmów. Tylko w centralnej części (tam gdzie nie ma minimum) jej uwarunkowanie jest mniejsze od pięciu, a w okolicy minimum jest większe od 500.