Architektura Komputerów/Wykład 11: Ochrona zasobów

Plan wykładu

Potrzeby ochrony

Zasoby podlegające ochronie • Procesor
  • proces nie może zmonopolizować czasu procesora - inne procesy muszą mieć możliwość wykonywania się
  • (inne aspekty ochrony procesora - w dalszej części wykładu)
 • Pamięć
  • proces może mieć dostęp tylko do przydzielonej mu pamięci
   • ew. do danych współdzielonych - za zgodą innego procesu
  • proces nie powinien odwoływać się do własnej pamięci w nieprawidłowy sposób (np. zapis stałych, odczyt lub zapis kodu. "wykonanie" danych)
 • Wejście - wyjście
  • dostęp do urządzeń zewnętrznych musi być realizowany w taki sposób, aby procesy nie przeszkadzały sobie nawzajem
  • w praktyce uzyskuje się to przez całkowite uniemożliwienie bezpośrednich odwołań do urządzeń


Użytkownik i system • Realizacja mechanizmów ochrony wymaga wyodrębnienia conajmniej dwóch poziomów uprawnień - tzw. poziomów zaufania
 • Procesy użytkowe pracują na poziomie użytkownika, na którym podlegają one zasadom określonym przez system operacyjnym
 • System operacyjny pracuje na poziomie systemowym na którym istnieje możliwość określania zasad ochrony obowiązujących procesy użytkowe
 • Zakłada się, że oprogramowanie działające na poziomie systemowym jest zaufane, czyli wolne od błędów
 • Oprogramowanie działające na poziomie użytkownika może zawierać dowolne błędy i nie mogą one wpływać destrukcyjnie na działanie systemu


Poziomy zaufania • W prostych realizacjach systemów ochrony występują dwa lub trzy poziomy zaufania
  • poziom jądra systemu - pełny dostęp do wszystkich zasobów
  • poziom usług systemu (opcjonalny) - dostęp ograniczony, ale o znacznych uprawnieniach
  • poziom użytkownika - dostęp do zasobów przydzielonych przez system, na zasadach określonych przez system
 • Dostęp do zasobów zależy od poziomu zaufania
  • w każdej chwili procesor pracuje z określonym poziomem zaufania
 • Informacja o bieżącym poziomie zaufania jest przechowywana w procesorze
  • najczęściej w systemowym rejestrze stanu procesora
  • informacja ta ma postać jednego lub dwóch bitów, w zależności od liczby poziomów zaufania dostępnych w danej architekturze


Poziomy zaufania - x86 • Cztery poziomy zaufania
  • 0 - jądro
  • 1, 2- dodatkowe poziomy systemowe
  • 3 - użytkownik
 • Współczesne oprogramowanie korzysta z dwóch poziomów: 0 i 3
 • Informacja o bieżącym poziomie zaufania jest przechowywana w niewidocznym programowo rejestrze deskryptora segmentu kodu
  • informacja ta ma postać pola 2-bitowego oznaczonego jako CPL (Current Pmilege Level)


Ochrona procesora • W celu umożliwienia sterowania mechanizmami ochrony procesor jest wyposażony w rejestry zawierające informacje sterujące
  • np. bieżący poziom zaufania
 • Dostęp do tych rejestrów jest możliwy tylko na poziomie systemowym
  • w przeciwnym razie użytkownik mógłby np. zmienić poziom zaufania na systemowy
 • Rejestry systemowe procesora muszą podlegać ochronie


Egzekwowanie zasad ochrony • Każda próba naruszenia zasad ochrony musi być wykryta i udaremniona oraz zgłoszona systemowi operacyjnemu jako wyjątek
  • więcej o wyjątkach - moduł 13
 • Próba nie dochodzi do skutku i sterowanie przejmuje system operacyjny
 • System ma możliwość zakończenia wykonania procesu naruszającego zasady ochrony i usunięcia go


Ochrona czasu procesora • System wieloprocesowy musi przełączać procesy w czasie
 • Proces nie może zmonopoliować procesora
  • nawet jeśli wpadnie w pętlę nieskończoną
 • Praca z przydziałem czasu jest realizowana poprzez periodyczne przejmowanie kontroli przez system operacyjny
  • dzieje się to przez zgłoszenie wyjątku przez timer systemowy
  • częstotliwość - w zależności od potrzeb - od kilkudziesięciu Hz do kilku kHz
 • Po przejęciu sterowania system ma możliwość usunięcia procesu
  • dzieje się to zwykle na życzenie użytkownika, który zauważył "zawieszenie" procesu


Ochrona urządzeń wejścia - wyjścia • Zwykle realizowana przez całkowite odizolowanie procesów użytkowych od fizycznych urządzeń
  • próba dostępu jest blokowana i sygnalizowana jako wyjątek
 • Fizyczną obsługą urządzeń zajmuje się system operacyjny
  • system operacyjny udostępnia aplikacjom obiekty wirtualne, które są powiązane z urządzeniami w sposób określony przez sam system
   • przykład - strumienie STDIN i STDOUT w języku C
 • W niektórych sytuacjach system może zezwolić na wyłączny dostęp pojedynczego procesu do urządzenia
  • przykład: współpraca ze sterownikiem graficznym dla aplikacji intensywnych graficznie - podsystem DirectX w Windows


Ochrona pamięci • Ochrona pamięci jest najbardziej skomplikowanym aspektem ochrony zasobów
  • proces musi mieć dostęp do pamięci mu przydzielonej, a jednocześnie nie może odwoływać się poza przedzielony obszar
 • Więcej na temat zarządzania pamięcią - moduł 12


Maszyny wirtualne • W niektórych zastosowaniach może istnieć potrzeba równoczesnej pracy kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze
  • jest to podobne do pracy aplikacji z podziałem czasu, ale system operacyjny musi mieć możliwość sterowania ochroną zasobów
 • Współdzielenie komputera przez kilka systemów wymaga:
  • oprogramowania nadrzędnego w stosunku do systemów -hypervisora
  • obniżenia poziomu zaufania systemu w sposób, który nie byłby zauważalny przez pracujący w ten sposób system


Maszyny wirtualne - implementacja • Dawniej:
  • system na poziomie zaufania użytkownika, hypervisor na poziomie zaufania systemu
  • hypervisor emuluje programowo wszelkie operacje o charakterze system owym
   • próba dostępu do zasobów systemowych powoduje wyjątek, obsługiwany przez hypervisora
   • wymaganie: każda próba odczytu (a nie tylko modyfikacji) informacji systemowych musi być sygnalizowana jako błąd do hypeivisora
 • Obecnie:
  • dodatkowy poziom zaufania hypervisora albo
  • hypervisor na poziomie "dawnym" systemowym (tzw. "gospodarz" -host) i tryb "gościa" (guest) dla systemów operacyjnych
   • np. AMD64
  • operacje na niektórych zasobach dostępne tylko w trybie gospodarza