Architektura Komputerów/Wykład 12: Zarządzanie pamięcią

Plan wykładu

Funkcje systemu zarządzania pamięcią

Jednostka zarządzania pamięcią • Zarządzanie pamięcią wymaga umieszczenia pomiędzy jednostką wykonawczą procesora i pamięcią operacyjną dodatkowego bloku funkcjonalnego - jednostki zarządzania pamięcią
 • Adres wytwarzany przez jednostkę wykonawczą zgodnie z użytkowym modelem programowym procesora jest nazywany adresem logicznym lub wirtualnym
 • Adres ten trafia do jednostki zarządzania pamięcią która sprawdza poprawność odwołania i (dla poprawnych odwołań) generuje adres podawany na wejście pamięci fizycznej, zwany adresem fizycznym


Jednostka zarządzania pamięcią
Prosta relokacja • Prosta metoda zarządzania pamięcią stosowana w latach 60-tych XX wieku
 • Odwołania w trybie systemowym nie przechodzą przez jednostkę zarządzania pamięcią
  • system operuje w fizycznej przestrzeni adresowej


Jednostka relokacji - ICL1900/ODRA1300
Translacja adresu w jednostce relokacji • Jednostka zawiera dwa rejestry:
  • rejestr DATUM (base) zawiera fizyczny adres bazowy obszaru pamięci przypisanego procesowi
  • rejestr LIMIT zawiera adres fizyczny końca obszaru przydzielonego procesowi
   • w innych rozwiązaniach rejestr limitu zawiera rozmiar obszaru
 • Adres logiczny jest sumowany z zawartością rejestru bazowego
 • Uzyskany w ten sposób adres fizyczny jest porównywany z zawartością rejestru limitu
  • jeśli adres fizyczny przekracza wartość rejestru, odwołanie nie dochodzi do skutku i sygnalizowany jest błąd
 • Każdy proces ma własne wartości rejestrów bazy i limitu
  • podczas przełączania procesów następuje ładowanie nowych wartości do rejestrów


Prosta relokacja - alokacja pamięci • Alokacja pamięci realizowana przez rozszerzenie obszaru zajmowanego przez proces
 • Obszar może być rozszerzony, o ile obszar położony bezpośrednio za nim nie jest zajęty przez inny proces
  • w przypadku zajętości - system operacyjny przemieszcza procesy w pamięci w celu uzyskania wolnego obszaru o odpowiedniej długości
  • po przemieszczeniu obszaru system stosownie modyfikuje adresy bazowe i limity zawarte w deskryptorach procesów


Fragmentacja pamięci • Wielokrotna alokacja i dealokacja obszarów o różnych rozmiarach powoduje powstawanie w fizycznej przestrzeni adresowej wielu pustych obszarowo małych rozmiarach
 • Obszary te są zbyt małe, by można ich było użyć do alokacji kolejnego bloku pamięci, pomimo, że łączny rozmiar tych obszarów wystarczyłby do alokacji
 • Zjawisko to nazywa się fragmentacją zewnętrzną pamięci


Charakterystyka jednostki relokacji • Jednostka relokacji realizuje trzy z czterech funkcji zarządzania pamięcią
  • relokacja
  • ochrona - bez możliwości kontroli rodzaju odwołania (pobranie instrukcji/odczyt/zapis danych)
  • dynamiczna alokacja - tylko przez rozszerzenie obszaru, niska sprawność, powoduje fragmentację pamięci
 • Wirtualizacja niemożliwa wobec braku możliwości podziału przestrzeni adresowej procesu


Segmentacja • Segmentacja jest uogólnieniem metody relokacji
 • Jednostka zarządzania pamięcią implementująca segmentację jest nazywana jednostką segmentacji
 • Przestrzeń adresowa procesu podzielona w sposób wynikający z jej logicznej struktury
  • kod
  • dane statyczne
   • stałe, zmienne
  • stos
  • sterta
 • Obszary te mogą mieć różne długości - są one nazywane segmentami
 • Segmentacja jest zwykle widoczna na poziomie modelu programowego użytkownika


Adresy logiczne w segmentacji • Logiczna przestrzeń adresowa jest dwuwymiarowa
  • częściowe naruszenie postulatów von Neumanna 
 • Adres logiczny składa się z dwóch części:
  • identyfikatora segmentu
  • adresu wewnątrzsegmentowego (offset)
 • Jednostka transluje adresy w przestrzeni dwuwymiarowej do adresów w przestrzeni jednowymiarowej - liniowej
 • Adres generowany przez jednostkę segmentacji nazywa się adresem liniowym


Translacja adresu w jednostce segmentacji • Jednostka segmentacji otrzymuje na wejściu adres w postaci pary (identyfikator segmentu, adres wewnątrzsegmentowy) oraz informacje o typie i poziomie zaufania dostępu
 • Na podstawie identyfikatora segmentu jednostka segmentacji odnajduje deskryptor segmentu
 • Deskryptor segmentu zawiera:
  • znacznik ważności
  • prawa dostępu do segmentu
  • rozmiar segmentu
  • liniowy adres bazowy segmentu • Jednostka segmentacji zgłasza błąd dostępu i uniemożliwia wykonanie odwołania do pamięci jeżeli:
  • deskryptor jest nieważny
  • typ dostępu jest niezgodn z prawami dostępu określonymi w deskryptorze
  • adres wewnątrzsegmentowy przekracza rozmiar segmentu
 • Jeżeli błąd nie zostanie wykryty, jednostka segmentacji generuje adres liniowy odwołania poprzez zsumowanie liniowego adresu bazowego z deskryptora segmentu z adresem wewnątrzsegmentowym przesłanym przez jednostkę wykonawczą


Deskryptor segmentu - x86
Alokacja pamięci w komputerach z segmentacją • Alokacja może następować na dwa sposoby:
  • rozszerzenie istniejącego segmentu sterty
  • alokacja nowego segmentu sterty
 • W obu przypadkach następuje fragmentacja pamięci
  • rozszerzenie istniejącego segmentu zwykle wymaga przemieszczenia tego lub innych segmentów


Pamięć wirtualna na bazie segmentacji • Realizacja systemu pamięci wirtualnej wymaga podzielenia przestrzeni adresowej procesu na wiele fragmentów
  • w przypadku segmentacji oznacza to konieczność podzielenie programu na wiele segmentów kodu i sterty
 • Typowo przestrzeń adresowa składa się z:
  • jednego lub wielu segmentów kodu
  • jednego segmentu danych statycznych (ew. wydzielony segment stałych)
  • jednego segmentu stosu
  • jednego lub wielu segmentów sterty
 • Podział kodu i sterty komplikuje operacje na wskaźnikach
 • Występuje fragmentacja pamięci masowej, której uciąglanie jest bardzo wolne (sekundy lub minuty)


Charakterystyka segmentacji • Zalety:
  • skuteczna relokacja
  • b. dobra ochrona, wynikająca ze struktury logicznej przestrzeni adresowej
 • Wady:
  • komplikacja modelu programowego (dwuelementowy adres)
  • problematyczna i niewydajna dynamiczna alokacja
  • praktycznie nierealizowalna pamięć wirtualna
 • Segmentacja w opisanej postaci praktycznie nie występuje we współczesnych architekturach
  • za wyjątkiem x86 - zaszłość historyczna
 • Niektóre architektury implementują uproszczoną segmentację niewidoczną w modelu programowym użytkownika - IBM POWER


Stronicowanie • Polega na podziale logicznej i fizycznej przestrzeni adresowej na bloki o długości wyrażonej potęgą liczby 2, naturalnie wyrównane
 • Podział nie ma związku z logiczną strukturą przestrzeni adresowej
 • Bloki przestrzeni logicznej są nazywane stronami logicznym/wirtualnymi lub stronami
 • Bloki przestrzeni fizycznej są nazywane stronami fizycznymi lub ramkami stron
 • W dawniejszych realizacjach rozmiar stron jest stały, w nowszych może być kilka rozmiarów stron
  • rozmiar strony zależy od jednostki zarządzania pamięcią i ew. systemu operacyjnego
 • Stronicowanie jest niewidoczne w modelu programowym
 

Jednostka stronicowania • Jednostka zarządzania pamięcią realizująca metodę stronicowania jest nazywana jednostką stronicowania 
 • Typowy rozmiar strony wynosi 4 lub 8 KB (rok 2006)
  • niektóre jednostki stronicowania umożliwiają również jedoczesną pracę z większymi stronami
 • Translacja adresu polega na przyporządkowaniu stronie logicznej strony wirtulanej
 • Dla potrzeb translacji adres logiczny jest wewnątrz jednostki stronicowania dzielony na dwa pola
  • numer strony wirtualnej (VPN)
  • adres wewnątrzstronicowy (offset)
 • Podczas translacji VPN zostaje zastąpiony przez numer strony fizycznej (PPN)
  • adres wewnątrzstronicowy nie zmienia się


Stronicowanie - translacja adresów
Bufor translacji • Podstawową strukturą sprzętową jednostki stronicowania jest bufor translacji, występujący pod nazwami:
  • TLB (translation lookaside buffer) - nazwa historyczna, najczęściej używana
  • TB (translation buffer)
  • ATC (address translation cache)
 • Bufor translacji przechowuje pewną liczbę ostatnio używanych ważnych deskryptorów stron
 • Bufor jest kieszenią pełnoasoscjacyjną lub zbiorowo-asoscjacyjną o wysokiej asocjacynjości
Translacja adresu w jednostce stronicowania • Na podstawie VPN bufor translacji odnajduje deskryptor strony
  • przy braku deskryptora strony (chybienie TLB) - inicjowana jest akcja zależna od realizacji jednostki stronicowania
 • Deskryptor strony zawiera
  • znacznik ważności (zawsze ważny jeśli deskryptor jest w TLB)
  • znaczniki praw dostępu do strony
  • fizyczny numer strony
  • dodatkowe bity atrybutów - do wykorzystania przez system operacyjny
 • Jeżeli informacja o typie dostępu z jednostki wykonawczej nie jest zgodna z prawami dostępu opisanymi w deskryptorze -jednostka stronicowania zgłasza błąd i blokuje dostęp
 • W przeciwnym razie adres fizyczny powstaje przez konkatenację fizycznego numeru strony i adresu wewnątrzstronicowego


Deskryptor strony - x86
Obsługa chybień bufora translacji

 

 • W przypadku chybienia konieczne jest załadowanie nowego deskryptora strony do bufora translacji
 • Deskryptory stron są przechowywane przez system operacyjny w tablicach umieszczonych w pamięci
  • w "CISCowych" jednostkach stronicowania pobraniem deskryptora z pamięci zajmuje się mikrokod jednostki stronicowania (x86, SPARC)
  • w "RlSCowych" jednostkach stronicowania chybienie TLB generuje błąd. obsługiwany przez system operacyjny-ładowaniem deskryptora zajmuje się system (MIPS. Alpha)
 • Do TLB nie ładuje się deskryptorów nieważnych
  • napotkanie nieważnego deskryptora generuje błąd dostępu


Implantacja pamięci wirtualnej na bazie stronicowania • Duża liczba stron umożliwia elastyczne określenie zbioru roboczego
  • wiele stron "chwilowo niepotrzebnych" może zostać przeniesionych do pamięci masowej
  • algorytm wymiany stron może korzystać z bitów znaczników dostępu (Acessed) i zapisu (Dirty) w deskryptorach stron
 • Stały rozmiar strony eliminuje fragmentację pamięci operacyjnej i masowej
  • w miejscu zwolnionym przez stronę zawsze można zaalokować nową stronę
  • brak konieczności uciąglania pamięci operacyjnej i masowej
 • Implementacja pamięci wirtulanej jest łatwa i efektywna
 • Stronicowanie zostało opracowane z myślą o implementacji systemu pamięci wirtualnej


Przechowywanie deskryptorów stron • Typowy przypadek:
  • procesor 32-bitowy
  • strony o rozmiarze 4 KB
  • przestrzeń adresowa zawiera 220 stron
  • prosty deskryptor strony zajmuje 4 bajty
  • 220 deskryptorów - 4 MB
 • W celu zmniejszenia zajętości pamięci deskryptory przechowuje się w pamięci strukturach tablicowo-drzewiastych
  • drzewo tablic (przykład - x86)
   • tablice zawierają po 1024 deskryptory
   • dwa poziomy tablic
  • deskryptor nieważny oznacza brak następnej tablicy - cały fragment przestrzeni adresowej jest nieważny
  • deskryptor ważny wskazuje tablicę deskryptorów • Odwzorowanie adresów wirtualnych w fizyczne jest unikatowe dla każdego procesu
 • Każdy proces ma własne tablice deskryptorów
 • Tablica pierwszego poziomu jest wskazywana przez specjalny rejestr procesora - rejestr bazowy tablic deskryptorów stron
  • jest to rejestr systemowy, niedostępny dla użytkownika
  • jest on przeładowywany podczas przełączania procesów
  • w x86 rejestr ten nosi oznaczenie CR3


Dwupoziomowe tablice deskryptorów
Dwupoziomowe tablice deskryptorów (x86) • Adres wirtualny dzieli się na 3 pola
  • INDEX1 - 10 bitów
  • INDEX2 - 10 bitów
  • OFFSET - 12 bitów
 • Najbardziej znaczące bity adresu wybierają deskryptor z tablicy pierwszego poziomu
  • jeden deskryptor opisuje 222 = 4 MB przestrzeni adresowej
  • deskryptor nieważny oznacza, że proces nie ma dostępu do całego 4-megabajtowego obszaru przestrzeni adresowej
  • deskryptor ważny wskazuje tablicę drugiego poziomu
 • Tablica drugiego poziomu jest indeksowana wartością INDEX2
  • tablica zawiera deskryptory stron
 • Każda tablica ma rozmiar 4 KB, czyli zajmuje jedną stronę


Dwupoziomowe tablice stron - zajętość pamięci • Przestrzeń adresowa procesu dzieli się na część użytkownika i systemową
 • Część systemowa jest wspólna dla wszystkich procesów
  • tablice drugiego poziomu opisujące część systemową są wspólne dla wszystkich procesów
 • Każdy proces ma własną tablicę pierwszego poziomu
 • Każdy proces ma własne tablice drugiego poziomu opisujące przejrzeń adresową w części użytkownika
 • Typowy proces zajmuje do kiludziesięciu MB w czterech obszarach
  • potrzeba od czterech do kilkunastu tablic drugiego poziomu plus jednej pierwszego poziomu
  • typowa zajętość pamięci przez tablice - 20..80 KB. czyli niewiele ponad 1/1000 zajętości pamięci przez proces


Trójpoziomowe tablice deskryptorów • Zmiany alokacji w części systemowej o zasięgu przekraczającym 4 MB powodują konieczność modyfikowania tablic pierwszego poziomu
 • Przy dwupoziomowej strukturze tablic oznacza to konieczność modyfikacji wielu tablic pierwszego poziomu
 • Rozwiązanie - tablice trójpoziomowe
  • "nowy" pierwszy poziom dzieli przestrzeń adresową na kilka obszarów (np.4)
  • zmiany w systemowych tablicach drugiego (wcześniej pierwszego) poziomu nie wymagają zmian na pierwszym poziomie
   • zmienia się tylko zawartość tablic, a nie położenie


Trójpoziomowe tablice deskryptorów - x86
Stronicowanie w procesorach 64-bitowych • Adres logiczny - 64 bity
 • Adres wirtualny - krótszy od logicznego, np. 52 bity
  • dozwolony zakres adresów wirtualnych leży na początku i na końcu przestrzeni logicznej
  • są to tzw. adresy kanoniczne, w których pewna liczba najbardziej znaczących bitów ma tę samą wartość (0 albo 1)
  • odwołania do adresów niekanonicznych generują błąd dostępu
 • Długi adres wirtualny wymaga budowy struktur tablicowo-drzewiastych o dużej liczbie poziomów
  • AMD64 - 4 poziomy


Wielopoziomowe tablice deskryptorów - AMD64
Redukcja chybień bufora translacji • Chybienie bufora translacji powoduje konieczność przejrzenia struktur danych w pamięci (tzw. table walk)
 • Ponieważ chybienia są rzadkie, dane z tablic deskryptorów rzadko znajdują się w kieszeniach
  • konieczne wykonanie 2.4 dostępów do pamięci operacyjnej - we współczesnych procesorach jest to równoważne wykonaniu nawet kilkuset instrukcji
 • Wysoki koszt chybienia powoduje konieczność redukcji liczby chybień
 • Chybienia wynikają z ograniczonej pojemności bufora translacji
  • większa pojemność - mniejsza szybkość
  • liczbę chybień można zmniejszyć zmniejszając liczbę używanych deskryptorów • Duża liczba potrzebnych deskryptorów wynika z niewielkich rozmiarów stron
 • Małe rozmiary stron wynikają z potrzeby wirtualizacji
 • Brak wirtualizacji oznacza brak konieczności podziału przestrzeni adresowej na strony
 • Obszary nie podlegające wirtualizacji:
  • jądro systemu
  • cala pamięć fizyczna komputera odwzorowana w przestrzeni systemu
  • urządzenia wejścia-wyjścia, np. sterownik graficzny (pamięć obrazu)
 • Obszary te mogą być opisane mniejszą liczbą deskryptorów "dużych" stron


"Duże" strony - x86 • "Normalny" deskryptor w tablicy pierwszego poziomu opisuje obszar 4 MB podzielony na strony po 4 KB
 • Deskryptor "dużej" strony w tablicy pierwszego poziomu opisuje obszar 4 MB nie podzielony na strony
  • jeden deskryptor wystarcza do opisu całych 4 MB przestrzeni adresowej
 • Analogiczne rozwiązanie istnieje dla wariantu z trzema poziomami tablic
 • duża strona ma rozmiar 2 MB
 • W AMD64 - dostępne strony o rozmiarze 2 MB i 1 GB
 

Stronicowanie ze stronami o rozmiarze 4MB - x86