Architektura Komputerów/Wykład 13: Wyjątki

Plan wykładu

Wyjątek (sytuacja wyjątkowa) - definicjaZdarzenie w systemie komputerowym wymagające przerwania wykonania bieżącego strumienia instrukcji i przekazania sterowania do systemu operacyjnego


Podział sytuacji wyjątkowych • Przerwania
 • Pułapki
 • Błędy


Przerwa • Powstają poza procesorem
  • za wyjątkiem asynchronicznego przerwania programowego 
 • Asynchroniczne względem wykonywanego strumienia instrukcji
  • ich wystąpienie nie jest bezpośrednim wynikiem wykonania konkretnej instrukcji
 • Służą do sygnalizacji zdarzeń istotnych dla systemu operacyjnego
  • zmiana kontekstu rządzeń zewnętrznych, np.
   • wciśnięcie klawisza na klawiaturze, przesunięcie myszy
   • nadejście pakietu z sieci lokalnej
   • zakończenie transmisji danych do/z pamięci masowej
  • upłynięcie określonego odcinka czasu
   • timer systemowy służący do periodycznego przełączania procesów w systemie wieloprocesowym
   • "budzenie" procesu o określonym czasie


Pułapki • Generowane przez procesor
 • Powodowane przez konkretną instrukcję, na końcu wykonania instrukcji
  • ściśle synchroniczne względem instrukcji 
 • Rodzaje:
  • wywołanie usługi systemu operacyjnego przez program użytkowy (często niezbyt fortunnie nazywana "przerwaniem programowym")
   • MIPS - instrukcja SYSCALL
  • sygnalizacja błędów wykonania wykrytych przez program użytkowy do systemu operacyjnego
   • MIPS - instrukcje ADD, SUB - w przypadku wystawienia nadmiaru generują pułapkę
   • x86 - instrukcje dzielenia DIV, IDIV, AAM generują pułapkę przy nadmiarze
  • pułapka śledzenia (tracę trap) - wygenerowana po wykonaniu dowolnej instrukcji przy ustawionym trybie śledzenia


Błędy • Generowane na ogół przez procesor
  • zarówno przez jednostkę wykonawczą jak i przez jednostkę zarządzania pamięcią
  • wyjątek - błąd transmisji - generowany poza procesorem
 • Wynikają z wykonywanych instrukcji, ale nie zawsze w sposób jednoznaczny
 • Służą do sygnalizacji błędnych i niedozwolonych zachowań oprogramowania i sprzętu
  • próba wykonania niezdefiniowanej instrukcji
  • błąd wyrównania przy dostępie do pamięci
  • naruszenie zasad ochrony
   • procesora
   • pamięci
 • Wykorzystywane do implementacji systemu pamięci wirtualnej


Obsługa wyjątków • Każdy wyjątek musi być obsłużony 
 • Istnieją dwa pojęcia obsługi:
  • na poziomie oprogramowania - reakcja programowa systemu operacyjnego na zdarzenie
   • np. przesłanie kolejnej porcji danych do urządzenia zgłaszającego gotowość
   • przełączenie procesów przy przerwaniu timera
  • na poziomie procesora - zespół czynności, których efektem jest zaniechanie wykonywania bieżącego strumienia instrukcji i rozpoczęcie wykonanie programowej procedury systemu operacyjnego
   • obsługa wyjątku przez system operacyjny rozpoczyna się z chwilą zakończenia obsługi wyjątku przez procesor


Obsługa wyjątku przez procesor - fazy • Rozpoznanie i identyfikacja źródła wyjątku
 • Przerwanie wykonania strumienia instrukcji i zapamiętanie bieżącego kontekstu procesora
 • Załadowanie nowego kontekstu procesora i rozpoczęcie wykonywania nowego strumienia instrukcji - procedury systemowej zapewniającej programową reakcję systemu na wyjątek


Identyfikacja wyjątku • Jeśli wyjątek powstał w procesorze (pułapka, błąd) - procesor zna dokładną jego przyczynę
  • identyfikacja jest zbędna 
 • Przerwania:
  • w zależności od budowy systemu przerwań identyfikacja może być przerowadzona później przez oprogramowanie albo w chwili wykrycia wyjątku - przez sprzęt procesora
  • identyfikacja przez procesor wymaga przeprowadzenia zapytania, w postaci specjalnego cyklu transmisji - cyklu identyfikacji przerwania
  • w odpowiedzi na cykl identyfikacji procesor otrzymuje z zewnątrz identyfikator przerwania w postaci liczby o długości od 4 do 9 bitów
   • x86 - 8 bitów
   • M88k - 9 bitów
   • mikrokontrolery 8- i 16-bitowe - 4..8 bitów
  • identyfikator jest generowany przez układ arbitrażu przerwań


Zapamiętanie kontekstu • Co zapamiętywać?
  • informacje o stanie procesora, które zostaną samoczynnie zmodyfikowane przez procesor w czasie obsługi wyjątku
   • zawsze PC i rejestr stanu z informacjami systemowymi
   • rejestry uniwersalne jest zbędne, bo może to zrobić oprogramowanie
  • informacje niezbędne do rozpoznania dokładnej przyczyny wyjątku, a które mogą zostać zamazane w trakcie wykonania programu
   • informacje o odwołaniu do pamięci przy błędzie dostępu
 • Gdzie zapamiętywać?
  • w miejscu naturalnym dla danej architektury
   • CISC - na stosie
   • RISC - zwykle w rejestrach
 • Po co?
  • powrót po obsłudze
  • komunikat diagnostyczny w przypadku usunięcia błędnego procesu


Składanie kontekstu - licznik instrukcji • Zapamiętywany w celu powrotu do przerwanego programu lub wyświetlenia komunikatu o błędzie
 • Podczas wyjątku wartość nextPC nie zawsze jest dostępna
  • błędy przerywają wykonanie instrukcji - instrukcja niedokończona
 • Zapamiętywana wartość:
  • nextPC - wskazuje na następną instrukcję po tej. w czasie której wykryto wyjątek
   • przerwania
   • pułapki wywołania systemu i śledzenia
  • currentPC - wskazuje na bieżącą instrukcję
   • pułapki sygnalizujące bład wykonania (potrzebna identyfikacja miejsca błędu)
   • błędy - wykonanie instrukcji było niemożliwe - jeśli nastąpi powrót, to ponownie do tej samej instrukcji
 • Niektóre procesory RISC zapamiętują nextPC+4 lub nextPC+8


Zmiany kontekstu systemowego w czasie obsługi wyjątku • Obsługa wyjątku powoduje zawsze przejście w tryb systemowy
  • podczas wystąpienia wyjątku procesor mógł być w trybie systemowym lub użytkownika
  • należy zapamiętać poziom zaufania z chwili wystąpienia wyjątku
 • Przy obsłudze wyjątku jest wyłączany tryb śledzenia
  • bit śledzenia znajduje się w rejestrze stanu procesora
 • Przy obsłudze przerwania procesor zmienia poziom wrażliwości na przerwanie
  • należy zapamiętać poziom wrażliwości (tzw. maskę przerwań) z chwili wystąpienia przerwania
 • Wszystkie powyższe informacje znajdują się zwykle w systemowym rejestrze stanu procesora
  • podczas obsługi wyjątków należy zapamiętać systemowy rejestr stanu

 
Składowanie PC i rejestru stanu • W procesorach RISC:
  • zawartość PC i SR kopiowana do rejestrów cieni
  • alternatywa - przełączenie banku rejestrów (w procesorach z oddzielnymi rejestrami do obsługi wyjątków)
 • W procesorach CISC:
  • PC i SR zapamiętywane na stosie
  • program użytkowy nie daje gwarancji integralności stosu
   • wartość SP może być nieważna
  • kontekst jest składowany na stosie systemowym
   • każdemu poziomowi zaufania odpowiada oddzielny stos
  • kolejność czynności:
   • utworzenie tymczasowej kopii rejestru stanu
   • przełączenie w tryb systemowy (modyfikacja rejestru stanu)
   • zapamiętanie tymczasowej kopii rejestru stanu na stosie systemowym


Przełączanie stosów w procesorach CISC • Każdemu poziomowi zaufania odpowiada oddzielny stos 
 • Przy zmianie poziomu zaufania następuje przełączenie stosów
  • można to zrealizować na dwa sposoby
   • oddzielny rejestr wskaźnika stosu dla każdego poziomu zaufania (np. M68k)
   • przeładowanie wskaźnika stosu przez procesor przy użyciu wartości zapisanych w pamięci (np. x86)
 • Na danym poziomie zaufania oprogramowanie może mieć dostęp do własnego wskaźnika stosu i wskaźników stosów poziomów mniej zaufanych
  • oprogramowanie systemowe może inicjować wskaźnik stosu użytkownika
  • instrukcje dostępu do alternatywnych wskaźników stosu są dozwolone tylko w trybie systemowym


Informacje potrzebne do obsługi błędu • Błąd różni się od innych wyjątków tym, że uniemożliwia wykonanie bieżącej instrukcji
  • nextPC jest niedostępny lub nieważny - zapamiętuje się currPC
 • Błąd sygnalizowany przez MMU może wynikać z pobrania instrukcji lub z dostępu do danych
  • do identyfikacji przyczyny błędu potrzebna jest informacja o adresie i rodzaju odwołania, które spowodowało błąd
  • sam adres instrukcji nie umożliwia jednoznacznej identyfikacji przyczyny błędu
 • Niektóre architektury umożliwiają wykonywa nie odwołań w trybie systemowym z poziomem zaufania użytkownika
  • ułatwia to ochronę systemu
  • poziom zaufania odwołania musi być w takim przypadku zapamiętany niezależnie od poziomu zaufania procesora


Informacje zapamiętywane przy błędzie strony - x86 • Na stosie systemowym:
  • rejestr stanu procesora
  • adres instrukcji, która spowodowała błąd
  • kod błędu - słowo 32-bitowe
   • bit 0 - 0 - deskryptor nieważny, 1 - błąd ochrony
   • bit 1 - 0 - błąd podczas odczytu, 1 - błąd podczas zapisu
   • bit 2 - 0 - błąd w trybie systemowym. 1 - błąd w trybie użytkownika
   • bit 3 - 1 jeśli w deskryptorze strony napotkano ustawiony bit zarezerwowany
   • bit 4 - 1 jeśli błąd powstał podczas pobierania instrukcji
 • W rejestrze systemowym CR2
  • adres odwołania, które spowodowało błąd


System przerwań • Procesor może pracować na wielu poziomach priorytetowych, różniących się wrażliwością na przerwania
  • "jednopoziomowy" system przerwań (np. x86) - dwa poziomy
   • przerwania zablokowane
   • przerwania odblokowane
  • wielopoziomowy system przerwań - 3..16 poziomów wrażliwości
   • przerwania przypisane do poziomów priorytetowych
    • przerwania od szybkich urządzeń - wyższe poziomy 
    • przerwania od wolnych urządzeń - niższe poziomy
 • Informacja o aktualnym poziomie wrażliwości jest przechowywana w rejestrze stanu procesora
  • jest to tzw. maska przerwań
  • poziom może być zmieniany tylko przez oprogramowanie systemowe
  • wykonanie niektórych procedur jądra wymaga zablokowania przerwań (sekcje krytyczne)


Zmiany poziomu wrażliwości • Podczas obsługi przerwania procesor modyfikuje poziom wrażliwości tak, aby nie były przyjmowane następne przerwania o poziomie tym samym lub niższym, co aktualnie obsługiwane
  • w przypadku jednopoziomowego systemu przerwań oznacza to zablokowanie przerwań
 • Ponieważ poziom jest samoczynnie zmieniany, dotychczasowy poziom musi być zapamiętany podczas obsługi przerwania
 • Istnieją przerwania obsługiwane niezależnie od ustawionego w procesorze poziomu maski przerwań - są to tzw. przerwania niemaskowalne
  • przerwań niemaskowalnych używa się do sygnalizacji sytuacji krytycznych, np. awarii zasilania


Załadowanie nowego kontekstu • Po zapamiętaniu informacji potrzebnych do obsługi wyjątku i ew. powrotu z tej obsługi, procesor rozpoczyna wykonania systemowej procedury obsługi wyjątku
  • nowe wartości są ładowane do licznika instrukcji, rejestru stanu. ew. niektórych architekturach - również do innych rejestrów
 • Typowe rozwiązania:
  • wspólny punkt wejścia dla wszystkich wyjątków, procedura obsługi identyfikuje rodzaj wyjątku na drodze programowej i wywołuje odpowiedni podprogram (np. MIPS)
  • kilka lub kilkanaście ustalonych adresów początkowych procedur obsługi wyjątków (niektóre mikrokontrolery)
  • tablica adresów lub struktur danych opisujących procedury obsługi -tzw. wektorowy system przerwań - stosowany w większości procesorów uniwersalnych i w bardziej rozbudowanych mikrokontrolerach


Wektorowy system obsługi wyjątków • Informacja uzyskana w fazie identyfikacji źródła wyjątku ma postać liczby
 • W pamięci jest przechowywana tablica, której każdy element zawiera informacje potrzebne do wywołania procedury obsługi wyjątku
  • tablica ta zajmuje ustalone miejsce w przestrzeni adresowej (zwykle na początku lub na końcu) albo jest wskazyany przez specjalny rejestr systemowy
 • W zależności od architektury, element tablicy może zawierać:
  • adres początkowy procedury (np. M68k)
  • jedną lub więcej instrukcji procedury (zwykle jest to instrukcja skoku do właściwej procedury) - ARM, '51, Alpha AXP
  • deskryptor zawierający adres początkowy procedury i inne informacje - x86


Wyjątki w x86
Wyjątki w ARM7 • Procesor rozpoznaje 8 wyjątków
  • 0 - inicjowanie systemu
  • 1 - niezidentyfikowana instrukcja
  • 2 - pułapka wywołania systemu (SWI - software interrupt)
  • 3 - błąd pobrania instrukcji
  • 4 - błąd dostępu do danych
  • 5 - (pusty)
  • 6 - przerwanie (IRQ)
  • 7 - przerwanie szybkie (FIQ)
 • Podczas obsługi następuje skok do adresu 4*numer_wyjątku
  • pod adresem tym znajduje się instrukcja skoku do właściwej procedury obsługi
  • dla ostatniego wyjątku - przerwania szybkiego - procedura może zaczynać się od adresu 0x1C, bo jest to ostatni element tablicy


ARM7 - obsługa wyjątków
Powrót z obsługi wyjątku • Nie z każdej obsługi wyjątku powrót jest możliwy
  • błąd ochrony może wymagać zamknięcia programu
 • Powrót polega na odtworzeniu informacji zapamiętanych podczas obsługi (co najmniej PC i rejestr stanu)
  • służy do tego specjalna instrukcja powrotu z obsługi wyjątku
  • instrukcja ta jest dozwolona wyłącznie w trybie systemowym, w przeciwnym razie użytkownik mógłby załadować nową wartość rejestru stanu i zmienić poziom zaufania na systemowy
 • W praktyce systemów operacyjnych obsługa wyjątku często kończy się przełączeniem procesu
  • „powrót" z wyjątku następuje do innego strumienia instrukcji, niż strumień przerwany przez wyjątek
  • wykorzystywany mechanizm jest identyczny jak przy powrocie do przerwanego strumienia instrukcji


Asynchroniczne przerwanie programowe • Mechanizm implementowany w niektórych procesorach
  • pożyteczny w systemach czasu rzeczywistego
 • Umożliwia zgłoszenie asynchronicznego, maskowalnego przerwania przez sam procesor
 • Przerwanie zostaje obsłużone, gdy poziom wrażliwości procesora na przerwania osiągnie odpowiednią wartość
 • Zwykle używa się tego mechanizmu do zgłoszenia przerwania o niższym priorytecie z procedury obsługi przerwania o wyższym priorytecie
  • cel: kontynuacja akcji wynikających z przerwania przy zachowaniu możliwości reakcji na przerwania o niższych priorytetach
  • można w ten sposób uniknąć inwersji priorytetów, czyli sytuacji, gdy procesor wykonuje czynność o niskim priorytecie jednocześnie nie obsługując przerwania o wyższym priorytecie


Błąd podwójny • Podczas obsługi sytuacji wyjątkowych procesory CISC wykonują serię odwołań do pamięci (składowanie kontekstu, ładowanie nowego kontekstu) nie wynikających z wykonania instrukcji
 • Podczas tych odwołań procesor nie ma ważnej wartości licznika instrukcji
 • Odwołania te mogą spowodować błąd związany z zarządzaniem pamięcią


Inicjowanie działania procesora - Reset • W wielu procesorach inicjowanie działania jest traktowane jako wyjątek o najwyższym priorytecie
 • Powoduje natychmiastowe przekazanie sterowania pod ustalony adres
 • Nie wymaga składowania kontekstu


Priorytety sytuacji wyjątkowych • Priorytet określa pilność obsługi danego wyjątku
 • Dwa aspekty priorytetów odpowiadają dwóm pojęciom obsługi
  • na poziomie procesora
  • na poziomie systemu operacyjnego
 • Priorytety na poziomie systemu - wynikają z pilności zdarzenia
  • przerwania - krytyczne czasowo
  • pułapki (wywołanie systemu) - decyduje o wydajności aplikacji
  • błędy- usunięcie programu, pamięć wirtualna
 • Priorytety na poziomie procesora - wynikają z logicznej sekwencji czynności w procesorze
  • błędy - w razie błędu nie można zakończyć wykonania instrukcji
  • pułapki - obsługa stanowi ostatnią fazę wykonania instrukcji
  • przerwania - obsługiwane po zakończeniu wykonania instrukcji