rchitektura Komputerów/Wykład 14: Wejście-wyjście

Plan wykładu

Komórka pamięci a port wejścia-wyjścia

Port wejściowy lub wyjściowy jest w modelu programowym widziany tak samo lub podobnie, jak lokacja pamięci. W większości architektur porty są odwzorowane w przestrzeni adresowej pamięci. W niektórych architekturach, np. w x86, porty urządzeń zewnętrznych są dostępne w oddzielnej przestrzeni adresowej, na której operują specjalne instrukcje procesora – tzw. instrukcje wejścia-wyjścia.


Schemat logiczny komórki pamięciRysunek przedstawia schemat – model logiczny pojedynczej komórki pamięci, który nie ma bezpośredniego odwzorowania w sprzętowej realizacji układów pamięci.


Adres wystawiony przez procesor służy do wygenerowania sygnału wyboru konkretnej komórki pamięci.


Zapis danej polega na wytworzeniu na podstawie sygnału wyboru komórki i sygnału zapisu sygnału zapisu do wybranej komórki, który powoduje zapamiętanie bieżącego stanu szyny danych w rejestrze typu D.


Przy odczycie danych sygnał wyboru komórki ziloczynowany z sygnałem żądania odczytu powoduje otwarcie bufora trójstanowego (wzmacniacza), a tym samym podanie stanu zapamiętanego w komórce na szynę danych. Przy nieaktywnym stanie sygnału włączającego bufor jest wyłączony i nie steruje szyny.Schemat logiczny portu wyjściowego i wejściowegoAby uzyskać port wejściowy i wyjściowy, wystarczy zrealizować tylko część komórki pamięci, a brakującą część zastąpić wyjściem lub wejściem sygnału zewnętrznego.


Rysunek przedstawia port wyjściowy i wejściowy, uzyskane z „przecięcia” pokazanej wcześniej komórki pamięci. Wyjście elementu pamiętającego steruje diodą świecącą jako urządzeniem wyjściowym. Wejście jest połączone z przyciskiem. Odczyt danej z portu wejściowego zwraca stan wciśnięcia przycisku.Port wyjściowy i wejściowy • Port wyjściowy
  • wyjście elementu pamiętającego wyprowadzone na zewnątrz
   • w naszym przykładzie - steruje diodą świecącą 
                            - stan 0 - dioda świeci 
                            - stan 1 - dioda nie świeci
 • Port wejściowy
  • bufor trójstanowy umożliwia odczyt stanu sygnału zewnętrznego
   • w naszym przykładzie - przycisk
                            - przycisk wciśnięty - stan 0 
                            - przycisk zwolniony - stan 1


Interfejs Centronics • Przykład prostego interfejsu równoległego
 • Opracowany w latach 70-tych XX w. dla drukarek mozaikowych
  • używany do ok. 2000 roku dla drukarek dołączanych do komputerów PC
  • ulepszony w latach 90-tych - standard IEEE1284
  • obecnie praktycznie nieużywany
 • Sygnały:
  • dane przesyłane równolegle do drukarki - 8 linii
  • synchronizacja transmisji - 3 linie
  • informacja o stanie urządzeń, wybór i inicjowanie - 6 linii

W praktyce komputer steruje na ogół znacznie bardziej złożonymi urządzeniami zewnętrznymi. Przykładem średnio skomplikowanego urządzenia może być drukarka wyposażona w interfejs Centronics. Drukarka jest połączona z komputerem kablem, przesyłającym 17 sygnałów.


Centronics - sygnałySygnały nStrobe, Busy i Ack służą do synchronizacji transmisji danych po liniach Data.


Sygnały Perror, Select i nFault sygnalizują komputerowi stan drukarki.


Sygnał nInit służy do inicjowania drukarki przez komputer. Sygnały nSelectIn i nAutoFd służą do sterowania trybem pracy drukarki.Interfejs Centronics - transmisja danych • Sekwencja zdarzeń
  • komputer wystawia bajt danych na linie Data
  • komputer czeka na gotowość drukarki (Busy = 0, impuls na nAck)
  • komputer wystawia impuls strobujący transmisję na nStrobe
  • drukarka przyjmuje dane i przechodzi w stan niegotowości
 • Komputer może wystawić następny bajt danych oczekując na gotowość drukarki

Diagram ilustruje sekwencję zdarzeń podczas typowej transmisji danych. Przyjęto, że drukarka jest w stanie normalnej pracy (brak błędów) i jedyna interakcja z komputerem dotyczy przesyłania danych do wydrukowania.


Protokół Centronics wymaga ważności danych tylko podczas aktywnego (niskiego) stanu sygnału nStrobe.Sterownik interfejsu Centronics w IBM PC
 • Widoczny w przestrzeni adresowej jako trzy kolejne lokacje bajtowe
  • port danych - dane wysyłane na drukarkę
  • port stanu drukarki (wejście)
   • bit 7 - ~Busy
   • bit 6 - ~nAck
   • bit 5 - PError
   • bit 4 - Select
   • bit 3-~nFault
  • port sterowania (wyjście)
   • bit 3 - nSelectln
   • bit 2 - Init
   • bit 1 - nAutoFd
   • bit 0 - nStrobe

Sterownik interfejsu Centronics zajmuje trzy jednobajtowe lokacje w przestrzeni adresowej procesora. Poszczególne sygnały z komputera do drukarki są wyprowadzone z poszczególnych bitów rejestru sterowania, a sygnały z drukarki do komputera wchodzą na kolejne bity portu stanu drukarki.


Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi • Odczyt lub zapis danych do komórki pamięci jest możliwy w każdej chwili
 • Przesłanie danych do lub z urządzenia zewnętrznego jest możliwy wtedy, gdy urządzenie jest gotowe, np.
  • wciśnięto klawisz na klawiaturze - można odczytać kod klawisza
  • drukarka przyjęła znak do wydrukowania i jest gotowa na przyjęcie następnego znaku
 • Transmisja danych wymaga synchronizacji - uwzględnienia stanu gotowości urządzenia
 • Rozwiązania
  • aktywne oczekiwanie (polling)
  • przerwania
  • bezpośredni dostęp do pamięci (DMA- Direct Memory Access)

W porównaniu ze współpracą procesora z pamięcią transmisja danych do i z urządzeń zewnętrznych jest o tyle bardziej skomplikowana, że nie może zachodzić w dowolnym momencie, lecz jedynie wtedy, kiedy urządzenie jest gotowe do przyjęcia danej lub do udostępnienia danej komputerowi.


Do synchronizacji z urządzeniem służą sygnały synchronizacji transmisji – w przypadku drukarki są to linie Busy, nAck i nStrobe.


Istnieją trzy metody synchronizacji, o zróżnicowanych kosztach implementacji i wydajności.Obsługa portu drukarki z aktywnym oczekiwaniemMetoda aktywnego oczekiwania nie wymaga żadnych nakładów sprzętowych. Cała synchronizacja transmisji jest osiągana na drodze programowej, poprzez testowania stanu sygnałów gotowości i ustawianie sygnałów sterujących transmisją danych.


Przedstawiona procedura programowej obsługi drukarki zapewnia transmisję pojedynczych bajtów do drukarki. Porty sterownika drukarki są oznaczone nazwami symbolicznymi (wielkie litery) i traktowane prze kompilator jak zmienne w programie. Szczegółowy sposób ich deklaracji zależy od kompilatora. Należy zauważyć, że na poziomie języka C muszą to być obiekty klasy volatile.Aktywne oczekiwanie • Nie wymaga dodatkowych nakładów po stronie sprzętu
 • Angażuje czas procesora
  • program spędza czas w pętli oczekiwania na gotowość urządzenia nie robiąc w tym czasie nic innego
  • w systemie wieloprocesowym procesor marnuje w ten sposób czas, który mógłby być wykorzystany na pracę innego procesu
 • Rozwiązanie odpowiednie wyłącznie dla prostych systemów jednoprocesowych
  • proste sterowniki urządzeń, np. oświetlenia, ogrzewania
  • (dawniej) jednoprocesowe systemy operacyjne dla komputerów osobistych (np MS-DOS)
 

Obsługa z wykorzystaniem przerwań • Przejście urządzenia w stan gotowości powoduje zgłoszenie przerwania
  • system operacyjny odnotowuje gotowość urządzenia 
 • Proces zgłasza żądanie transmisji systemowi operacyjnemu
  • jeśli urządzenie jest gotowe - dana jest przesyłana
  • jeśli urządzenie jest niegotowe - proces jest usypiany
 • Procedura obsługi przerwania powoduje wznowienie wykonania procesu

Obsługa z użyciem przerwań korzysta z mechanizmu sytuacji wyjątkowych – zdarzeń obsługiwanych przez system operacyjny.


Szczegółowa realizacja tego mechanizmu w systemie operacyjnym jest dużo bardziej złożona, niż przedstawia to opisany schemat.
 • Niewielki narzut sprzętowy
  • zgłaszanie przerwania
  • arbitraż przerwań
 • Znaczna komplikacja oprogramowania
  • skomplikowana obsługa przerwań w systemie operacyjnym, operacje na procesach
 • Możliwość wykonywania innych procesów w czasie niegotowości urządzenia
  • nie obciąża procesora sprawdzaniem gotowości
 • Dobre rozwiązanie dla niezbyt szybkich urządzeń
  • do kilku tysięcy przerwań na sekundę
 • Problem:
  • przy częstym zgłaszaniu przerwań system operacyjny spędza b. dużo czasu na ich obsłudze - nieodpowiednie dla szybkich urządzeń

Główną zaletą obsługi przy użyciu przerwań jest możliwość zajęcia się przez procesor wykonywaniem innych czynności podczas oczekiwania na gotowość urządzeń, co jest niezbędne w systemach wieloprocesowych.


Jeśli urządzenie transmituje dane szybko, a co za tym idzie – często zgłasza przerwania, może się okazać, że procesor traci dużo czasu na przełączanie kontekstu wynikające z obsługi przerwań oraz na czynności systemowe wynikające ze zmian stanu urządzeń, w tym m.in. zmiany stanu procesów oczekujących na te urządzenia. Obsługa z użyciem przerwań może się w tym przypadku stać bardziej czasochłonna, niż aktywne oczekiwanie.Bezpośredni dostęp do pamięci - realizacja • Transmisja danych pomiędzy urządzeniem i pamięcią operacyjną bez użycia procesora
 • Sterownik bezpośredniego dostępu do pamięci
  • rejestr adresu bufora danych w pamięci
   • ładowany adresem początku bufora przed rozpoczęciem transmisji bloku
   • inkrementowany po każdym przesłaniu
  • licznik transmitowanych danych
   • ładowany długością bloku
   • dekrementowany po każdym przesłaniu
  • na czas transmisji dostęp procesora do szyny jest blokowany
   • gdyby procesor chciał się w tym czasie odwołać do pamięci - będzie czekał
 • Implementacja
  • (dawniej) w postaci modułu obsługującego wiele urządzeń
  • wbudowany w sterownik konkretnego urządzenia - "bus mastering"

Najbardziej efektywnym i najdroższym sposobem obsługi urządzeń zewnętrznych jest bezpośredni dostęp do pamięci. Wymaga on sprzętowej realizacji specjalnego modułu – sterownika bezpośredniego dostępu do pamięci.


Bezpośredni dostęp do pamięci - działanie • Procesor programuje sterownik bezpośredniego dostępu do pamięci
 • Sterownik transmituje blok danych pomiędzy pamięcią i urządzeniem
 • Po zakończeniu transmisji całego bloku sterownik generuje przerwanie
 • Procedura obsługi przerwania jest uruchamiana raz na blok danych, a nie przy każdej transmisji
 • Procesor nie jest angażowany do transmisji każdej danej

Przy korzystaniu z bezpośredniego dostępu do pamięci przerwanie jest zgłaszane do procesora po przetransmitowaniu całego bloku danych. Narzut czasowy na obsługę programową transmisji jest więc bardzo mały.


Bezpośredni dostęp do pamięci - charakterystyka • Wymaga istotnych nakładów sprzętowych
  • przy implementacji VLSI koszty pomijalnie małe 
 • Odciążenie procesora
  • transmisja praktycznie bez udziału procesora 
 • Powszechnie używany dla szybkich urządzeń
  • w PC - dyski, sterowniki sieci lokalnej, sterowniki dźwiękowe i graficzne, sterowniki USB

Przy współczesnych implementacjach sterowników urządzeń w postaci układów wielkoscalonych, koszty realizacji sterownika DMA są bardzo niskie. Jest to więc preferowana metoda współpracy z szybkimi urządzeniami zewnętrznymi, stosowana szeroko również w komputerach osobistych.