Architektura Komputerów/Wykład 1: Teoria


Plan wykładu• Pojęcie komputera
• Taksonomie architektur komputerowych
• Pojęcie hierarchii pamięci
• Maszyna von Neumanna
• Architektury Harvard, Princeton, Harvard-Princeton


Komputer• Urządzenie do przetwarzania danych, wyposażone w możliwość wprowadzania, przechowywania i wyprowadzania danych
• wprowadzanie i wyprowadzanie danych może być realizowane w postaci odpowiedniej dla człowieka (klawiatura, ekran) lub właściwej dla współpracy z jakimś obiektem (np. czujnik temperatury grzejnik)


Taksonomie


• Służą do klasyfikacji architektur komputerowych
• podział na kategorie
• określanie własności
• Taksonomia Flynna - 1968
• prosta
• ma znaczenie historyczne - należy ją znać
• Taksonomia Skillicorna - 1988
• ilustruje strukturę komputera
• stosunkowo mało znana, ale przyda się do wyjaśnienia kilku istotnych elementów podczas kursu


Taksonomia Flynna• Zaproponowana przez Michaela J. Flynna około 1968 roku
• Zakłada, że komputer jest urządzeniem przetwarzającym strumienie danych na podstawie strumieni instrukcji
• Klasyfikuje komputery według liczby strumieni instrukcji i danych
• Liczba strumieni może wynosić 1 lub n (więcej niż 1)


Taksonomia Flynna - tabela


Rysunek przedstawia oryginalną tabelę taksonomii Flynna. Są w niej umieszczone cztery klasy architektur komputerowych.


Typy architektur Flynna


• SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)
• pojedynczy strumień instrukcji i danych
• przykład: uniprocesor von Neumanna
• najbardziej rozpowszechniony typ architektury
• SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data streams)
• jeden strumień instrukcji, wiele strumieni danych
• jedna instrukcja powoduje wykonanie tej samej operacji na wielu kompletach danych
• przykład: procesor wektorowy lub macierzowy
• Ml SD (Multiple Instruction streams, Single Data stream)
• nie bardzo wiadomo, co to jest (procesor potokowy?)
• Ml MD (Multiple Instruction streams, Single Data stream)
• przykład: wieloprocesor. wielokomputer


Przykładem architektury klasy SISD jest najbardziej rozpowszechniona architektura – uniprocesor von Neumanna, opisany w dalszym ciągu wykładu.


Klasa MISD jest dość problematyczna – trudno wskazać wzorcowego reprezentanta tego typu. Można przyjąć, że założenia MISD w pewnym sensie realizują maszyny potokowe, np. procesory graficzne.


Do klasy MIMD należą tzw. wieloprocesory lub wielokomputery von Neumanna, czyli maszyny złożone z wielu połączonych uniprocesorów von Neumanna.Rozszerzenie taksonomii FlynnaTabelę Flynna można rozszerzyć o dodatkowy wiersz i kolumnę, odpowiadające zerowej liczbie strumieni instrukcji i danych. Urządzenie bez strumieni danych nie jest komputerem – w tej części tabeli można by umieścić niektóre automaty. Znacznie bardziej interesujący jest wiersz odpowiadający architekturom bez strumieni instrukcji. Są to tzw. komputery sterowane przepływem danych.• Urządzenia bez strumieni danych nie są komputerami
• komputer musi przetwarzać dane
• Urządzenia bez strumieni instrukcji mogą przetwarzać dane
• same dane mogą nieść informacje o potrzebnym przetwarzaniu
• są to tzw. maszyny sterowane przepływam danych (dataflow)
• Możemy wyróżnić uniprocesory i wieloprocesory Dataflow


Komputery sterowane przepływem danych• Jednostka przetwarzana - token
• zawiera dane oraz "metkę" (tag), opisującą zawartość
• metka jest odpowiednikiem instrukcji, opisującej, co należy zrobić z danymi
• W wyniku przetworzenia uzyskuje się nowy token, zawierający zmodyfikowane dane i zmodyfikowaną metkę
• Przetworzony token może podlegać dalszemu przetwarzaniu
• Maszyny dataflow nie są obecnie konstruowane
• ok. 1985 roku firma NEC produkowała mikroprocesor dataflow
• Paradygmat przetwarzania sterowanego przepływem danych jest używany do opisu procesów przetwarzania informacji
• nie ma to nic wspólnego ze sprzętem komputerowym

Komputer sterowany przepływem danych nie ma jawnych instrukcji. Operuje on na tzw. „tokenach”, czyli obiektach złożonych z danych i opisujących je znaczników – metek.


Metka zastępuje instrukcję. Na podstawie metki procesor sterowany przepływem danych przekształca cały token- zarówno dane jak i metkę, tworząc nowy token.


O ile maszyny dataflow nie są współcześnie konstruowane, to samo podejście dtaflow jest używane do opisu procesów informacyjnych.Taksonomia Flynna - podsumowanie
• Taksonomia Flynna nie ma istotnego znaczenia - poza historycznym
• Cztero literowe skróty - symbole architektur - są w powszechnym użyciu i należy je znać


Taksonomia Skillicorna• Zaproponowana około 1988 roku przez Davida Skillicorna
• Taksonomia opisuje budowę komputera jako strukturę złożoną ze składników
• Dwa poziomy szczegółowości 
• tutaj przedstawimy tylko jeden

Taksonomia Skillicorna jest zbudowany całkowicie odmiennie od taksonomii Flynna. Zakłada ona, że każda architektura stanowi połączenie pewnej liczby składników. W ten sposób taksonomia syntetyzuje architekturę, zamiast ją klasyfikować.


Abstrakcyjne składniki architektury• "abstrakcyjne" - bo nie ma bezpośredniej odpowiedniości pomiędzy składnikami modelu Skillicorna i fizycznymi elementami komputera
• Składniki:
• Procesory instrukcji (IP) - pobierają i analizują instrukcje
• Procesory danych (DP) - wykonują operacje na danych
• Hierarchie pamięci instrukcji (IM) - przechowują instrukcje
• Hierarchie pamięci danych (DM) - przechowują dane - argumenty operacji i wyniki
• Procesory nie zawierają żadnych elementów pamiętających
• Z definicji każdemu procesorowi odpowiada jedna hierarchia pamięci
• nawet jeśli w rzeczywistej strukturze komputera jest inaczej

Taksonomia Skillicorna posługuje się abstrakcyjnymi składnikami architektury. Procesory instrukcji pobierają instrukcje z hierarchii pamięci instrukcji i przekazują je procesorom danych do wykonania. Procesory danych wykonują operacje na danych pobieranych z hierarchii pamięci danych i zapisują wyniki tych operacji z powrotem do hierarchii pamięci. Same procesory danych nie zawierają żadnych elementów pamiętających.


W modelach architektur przyjmuje się, że liczba hierarchii pamięci jest równa liczbie procesorów danego typu. Oznacza to, że model architektury ze wspólną hierarchią pamięci dla kilku procesorów jest przedstawiany jako model z kilkoma hierarchiami pamięci i możliwością dostępu każdego procesora do każdej hierarchii pamięci.Budowa modeli w taksonomii Skillicorna• Każdy procesor instrukcji współpracuje z hierarchią pamięci instrukcji, a procesor danych - z hierarchią pamięci danych
• Liczba procesorów danych może wynosić 1 lub N, a procesorów instrukcji - 0, 1 lub N
• Połączenia składników:
• Procesory z hierarchiami pamięci
• Procesory instrukcji z procesorami danych
• Procesory jednego rodzaju pomiędzy sobą
• Rodzaje połączeń:
• 1 - 1 
• 1 - N
• N - N ("każdy ze swoim", czyli N połączeń 1 - 1)
• N x N ("każdy z każdym")

Tworząc modele w taksonomii Skillicorna przyjmuje się kilak założeń. Liczba hierarchii pamięci jest równa liczbie procesorów. Komputer musi zawierać przynajmniej jeden procesor danych. Dozwolone są połączenia pomiędzy procesorami i hierarchiami pamięci tego samego rodzaju (kodu albo danych) oraz połączenia pomiędzy procesorami.


Taksonomia Skillicorna - składnikiRysunek przedstawia prosty model w taksonomii Skillicorna (jest to model uniprocesora von Neumanna). Procesory są oznaczone symbolicznie kołami, a hierarchie pamięci – trójkątami. Strzałki reprezentują połączenia i kierunki przesyłania informacji.


Strzałki pionowe z prawej strony procesorów i hierarchii pamięci reprezentują żądania dostępów, a strzałki po prawej stronie – przepływ instrukcji i danych. Na kolejnych rysunkach podwójne strzałki zostaną zastąpione pojedynczymi, reprezentującymi kierunki przepływu danych i instrukcji, z pominięciem żądań dostępu.Współpraca składników• Procesor instrukcji - hierarchia pamięci instrukcji
• Procesor przesyła do hierarchii pamięci żądania pobrania instrukcji
• Hierarchia pamięci instrukcji zwraca instrukcje
• Procesor instrukcji - procesor danych
• procesor instrukcji przesyła instrukcje w postaci zrozumiałej dla procesora danych
• procesor danych zwraca informacje o stanie przetwarzania oraz informacje dotyczące przebiegu wykonania programu
• Procesor danych - hierarchia pamięci danych
• procesor przesyła żądania odczytu i zapisu danych
• hierarchia pamięci przesyła dane - argumenty operacji
• Procesor danych - procesor danych - wymiana danych


Procesor instrukcji przesyła do hierarchii pamięci instrukcji żądanie pobrania instrukcji. W odpowiedzi otrzymuje instrukcje. instrukcje przesyłane są po zdekodowaniu do procesora danych, który wykonuje operacje na danych.


Procesor danych przesyła do hierarchii pamięci żądania operacji odczytu i zapisu. Dane pomiędzy procesorem danych i hierarchią pamięci danych przesyłane są w dwóch kierunkach (strzałka po prawej stronie).


Procesor danych przesyła do procesora instrukcji informacje o stanie przetwarzania, umożliwiające procesorowi instrukcji decydowanie o dalszym przebiegu wykonania programu w zależności od wyników przetwarzania danych.Modele w taksonomii Skillicoma
• Można zbudować około 30 różnych modeli architektur
• Tylko 6 z tych modeli ma sensowne znaczenie:
• uniprocesor dataflow
• wieloprocesor dataflow
• uniprocesor von Neumanna (SISD)
• procesor wektorowy (SIMD)
• wieloprocesor słabo sprzężony (MIMD)
• wieloprocesor silnie sprzężony (MIMD)
• Sprzężenie pomiędzy procesorami tego samego typu
• ma sens tylko dla procesorów danych
• słabe - przez kanał komunikacji pomiędzy procesorami
• silne - poprzez wzajemny dostęp do hierarchii pamięci (praktycznie wspólna hierarchia pamięci)

Spośród około 30 możliwych topologicznie modeli tylko 7 reprezentuje realizowalne architektury komputerów.


Architektury dataflow
Uniprocesor von Neumanna i procesor wektorowy
Wieloprocesory von Neumanna
Hierarchia pamięci
• nie da się zbudować pamięci o dowolnie dużej pojemności i dowolnie krótkim czasie dostępu
• czas dostępu rośnie z pojemnością
• struktura hierarchiczna-warstwowa
• kolejne warstwy mają coraz większe pojemności i czasy dostępu

Taksonomia Skillicorna posługuje się pojęciem hierarchii pamięci w miejsce dużo bardziej popularnego pojęcia pamięci. Słowo „hierarchia” dobrze oddaje budowę pamięci współczesnego komputera, w którym znajduje się kilka bloków funkcjonalnych służących do przechowywania programów i danych.


Idealny komputer powinien mieć jak największą i jak najszybszą pamięć. Pojemność pamięci wpływa na jej fizyczne rozmiary, a te – na czas dostępu. Nie można więc zbudować dowolnie dużej i jednocześnie szybkiej pamięci.


Problem ten rozwiązuje się przez wyodrębnienie wielu warstw o zróżnicowanej pojemności i szybkości, tworzących razem hierarchię pamięci. Kolejne warstwa w miarę oddalania się od procesora mają coraz większe pojemności i coraz dłuższe czasy dostępu.Warstwy hierarchii pamięci• rejestry
• kieszenie (1..3 poziomów)
• pamięć operacyjna
• pamięć masowa (rozszerzenie p. operacyjnej w systemie pamięci wirtualnej)
• pamięć masowa (system plików)
• nośniki wymienne, zasoby sieciowe

Hierarchia pamięci współczesnego komputera, z punktu widzenia konstrukcji komputera, składa się z czterech warstw.


Rejestry fizycznie znajdują się wewnątrz procesora, dzięki czemu dostęp do nich jest bardzo szybki.


Kieszenie, wprowadzone po raz pierwszy około 1968 roku, zapewniają buforowania danych pomiędzy procesorem i pamięcią operacyjną w celu przyspieszenie dostępu do pamięci.


Warstwa pamięci wirtualnej, powstała również około 1968 roku, zapewnia rozszerzenie pamięci operacyjnej.


Z punktu widzenia użytkownika do hierarchii pamięci należy zaliczyć wszelkie zasoby służące przechowywaniu danych. Logiczne staje się więc uzupełnienie rysunku o lokalny system plików komputera oraz o zasoby zdalne, w postaci nośników wymiennych i serwerów sieciowych.Sterowanie hierarchią pamięci
• najczęściej używane obiekty przemieszczane w górę hierarchii

• sterowanie przemieszczaniem
• programista piszący program/kompilator
• sprzęt
• system operacyjny
• program użytkowy/użytkownik
• użytkownik

O ile zasada działania hierarchii pamięci dotyczy wszystkich warstw, to mechanizmy sterujące przemieszczaniem danych pomiędzy poszczególnymi warstwami są różne.


O umieszczeniu danych w rejestrach decyduje programista piszący program w języku asemblerowym lub kompilator języka wysokiego poziomu.


Styk warstwy kieszeni i pamięci operacyjnej jest sterowany na poziomie sprzętu. Stykiem pamięci operacyjnej i wirtualnej steruje system operacyjny przy użyciu jednostki zarządzania pamięcią.


O umieszczeniu danych w pamięci wirtualnej decyduje użytkownik – otwierając plik danych lub uruchamiając program.


Przemieszczaniem danych pomiędzy lokalnym systemem plików i nośnikami wymiennymi lub zasobami sieciowymi steruje użytkownik.Hierarchia pamięci - rok 2006Tabela przedstawia orientacyjne parametry poszczególnych warstw hierarchii pamięci. Należy zwrócić uwagę na dużą różnicę czasów dostępu kieszeni i pamięci – czas podany dla pamięci dotyczy pojedynczego, losowego dostępu do pamięci dynamicznej typu DDR.


Maszyna von Neumanna• Instrukcje tworzące program są przechowywane w pamięci w taki sam sposób, jak dane

• Pamięć składa się z pewnej liczby ponumerowanych komórek
• dostęp do pamięci następuje poprzez podanie przez procesor numeru komórki
• numer komórki nazywamy ADRESEM
• Z powyższych postulatów wynika w praktyce, że
• zazwyczaj komputer będzie pobierał kolejne instrukcje programu z kolejnych komórek pamięci
• komórki te będą wybierane przez zwiększający się adres, który powinien być przechowywany i inkrementowany w procesorze
• adres ten jest przechowywany w specjalnym rejestrze - tzw. liczniku instrukcji (Program Counter - PC)

Architektura von Neumanna jest określona przez zestaw cech. Model maszyny von Neumanna wprowadza specyficzny mechanizm dostępu do pamięci – poprzez adres.


Z takiej organizacji pamięci i z faktu przechowywania w niej programu wynika z kolei obecność rejestru licznika instrukcji.Warianty organizacji hierarchii pamięci w realizacjach maszyn von Neumanna
• „Harvard" - oddzielne hierarchie pamięci programu i danych

• „Princeton" - wspólna hierarchia pamięci programu i danych

• Na następnych ekranach będziemy posługiwali się symbolami wziętymi z taksonomii Skillicorna w sposób niezgodny z zasadami tworzenia modeli obowiązującymi w tej taksonomii
• nie będą to modele Skillicorna!!!
Dwa warianty architektury von Neumanna różnią się sposobem przechowywania instrukcji i danych. Architektura Harvard jest niekiedy uważana za architekturę nie spełniającą postulatów von Neumanna wobec faktu oddzielnego przechowywania instrukcji i danych.


Kolejne rysunki posługują się symbolami zapożyczonymi z taksonomii Skillicorna w sposób sprzeczny z zasadami budowy modeli wprowadzonymi przez tę taksonomię.Architektura Harvard

• Realizacja maszyny von Neumanna z oddzielnymi hierarchiami pamięci programu i danych
• często uznawana za architekturę nie-vonneumannowską ze względu na dyskusyjność zachowania postulatu o jednakowym składowaniu instrukcji i danych

• Wysoka wydajność dzięki możliwości równoczesnego pobierania instrukcji i operacji na hierarchii pamięci danych

• Brak możliwości zapisu instrukcji do hierarchii pamięci instrukcji
• czyli brak możliwości programowania
• komputer dostarczany ze stałym programem
• dopuszczalne tylko w zastosowaniach wbudowanych


Architektura Princeton

• "Wzorcowa" realizacja maszyny von Neumanna ze wspólną hierarchią pamięci instrukcji i danych

• Wspólna hierarchia wyklucza równoczesne pobieranie instrukcji i operacje na danych
• tzw. von Neumann bottleneck
• Nieograniczone możliwości modyfikacji programu
• obiekt zapisany przez procesor danych do hierarchii pamięci jako dany może być następnie pobrany przez procesor instrukcji jako instrukcja
• możliwość programowania - potrzebna w komputerach uniwersalnych
• program może sam siebie modyfikować (automodyfikacja)
  •  nie zawsze jest to pożądana cecha


Architektura Harvard-PrincetonHierarchia pamięci w architekturze Harvard-Princeton charakteryzuje się częściowym rozdzieleniem hierarchii pamięci. Co najmniej jeden poziom kieszeni jest oddzielny dla hierarchii pamięci instrukcji i danych.• Realizacja maszyny von Neumanna z oddzielnymi górnymi warstwami hierarchii pamięci i wspólnymi warstwami dolnymi

• Przynajmniej jeden poziom kieszeni jest oddzielny dla procesorów instrukcji i danych

• Większość odwołań do hierarchii pamięci jest realizowanych w górnych warstwach
• szybkie działanie dzięki równoległości dostępów jak w architekturze Harvard

• Wspólne dolne warstwy hierarchii umożliwiają zapis programu
• programowalność - niezbędna w komputerach uniwersalnych

Architektura Harvard-Princeton łączy zalety architektury Harvard (wydajność) i Princeton (programowalność). Programowalność nie jest tu jednak dokładnie taka sama, jak w architekturze Princeton.


Harvard-Princeton - modyfikacja programu• Program użytkowy nie ma pełnej kontroli nad położeniem obiektów w hierarchii pamięci
• brak możliwości automodyfikacji

• Kontrolę taką może mieć system operacyjny
• jeden program (proces) może modyfikować drugi
• możliwość ładowania programu np. z pliku
• Architektura Harvard-Princeton zaspokaja potrzeby programowalności bez narażania bezpieczeństwa
• automodyfikacja jest niebezpieczna

• Większość współczesnych komputerów uniwersalnych ma architekturę Harvard-Princeton
• w tym wszystkie współczesne komputery PC

Wszystkie produkowane współcześnie procesory do komputerów uniwersalnych mają architekturę Harvard-Princeton, z rozdzielonymi kieszeniami kodu i danych.