Relacyjny model danych


Plan wykładu
W ramach drugiego wykładu z baz danych zostanie przedstawiony relacyjny model danych, który w praktyce jest najczęściej stosowany. W szczególności wykład omówi: struktury danych tego modelu, operacje modelu i ograniczenia integralnościowe.


Model danych
W ogólności model danych definiuje:


- struktury wykorzystywane do reprezentowania danych,


- operacje na danych,


- ograniczenia integralnościowe, czyli reguły poprawności danych.


Jednym z fundamentalnych modeli jest model relacyjny. Jest on wykorzystywany w większości komercyjnych i niekomercyjnych systemów baz danych. W modelu tym, strukturą danych jest relacja; operacje na danych obejmują selekcję, projekcję, połączenie i operacje na zbiorach. Ograniczenia integralnościowe w tym modelu to: klucz podstawowy, klucz obcy, zawężenie dziedziny, unikalność wartości, możliwość nadawania wartości pustych/niepustych.Struktury danych
W modelu relacyjnym, baza danych jest zbiorem relacji. Każda relacja posiada swój tzw. schemat, który składa się z listy atrybutów. Schemat relacji R jest często oznaczany jako R(A1, A2, ..., An), gdzie A1, A2, ..., An oznaczają atrybuty. Liczbę atrybutów składających się na schemat relacji R nazywamy stopniem relacji.


Każdy atrybut posiada swoją domenę, zwaną także dziedziną. Definiuje ona zbiór wartości jakie może przyjmować atrybut poprzez określenie tzw. typu danych, np. liczba całkowita, data, ciąg znaków o długości 30.

Formalna definicja relacji jest następująca:


Relacją r o schemacie R(A1, A2, ..., An), oznaczoną r(R), nazywamy zbiór n-tek (krotek) postaci r={t1, t2, ..., tm}.

Pojedyncza krotka t jest uporządkowaną listą n wartości t=<v1, v2, ..., vn>, gdzie vi, 1<i<n, jest elementem dom(Ai) lub specjalną wartością pustą (NULL).


i-ta wartość krotki t, odpowiadająca wartości atrybutu Ai, będzie oznaczana przez t[Ai].


Matematyczna definicja relacji jest następująca:


Relacja r(R) jest relacją matematyczną stopnia n zdefiniowaną na zbiorze domen dom(A1), dom(A2), ..., dom(An) będącą podzbiorem iloczynu kartezjańskiego domen definiujących R.

Innymi słowy, relacja jest zbiorem krotek (k-wartości), które są listami wartości. Przykładowo, relacja Rachunki jest złożona ze zbioru krotek. Każda z nich przechowuje trzy wartości, tj. rodzaj rachunku, saldo i datę jego ważności.


Alternatywna definicja relacji
Intuicyjnie, relacja ma postać klasycznej tabeli z kolumnami i wierszami. Kolumny odpowiadają atrybutom relacji, a wiersze (zwane również rekordami) odpowiadają krotkom.


Bazy danych
Slajd ten podsumowuje omówione wcześniej definicje.

Baza danych jest zbiorem relacji.


Schemat relacji jest zbiorem {atrybut, dziedzina, [ograniczenia integralnościowe]}.


Schemat bazy danych jest zbiorem schematów relacji.


Relacja jest zbiorem krotek.


Krotka jest listą wartości atomowych.Charakterystyka relacji
Relacja posiada następujące cechy:


- każdy atrybut relacji ma unikalną nazwę,


- porządek atrybutów w relacji nie jest istotny,


- porządek krotek w relacji nie jest istotny i nie jest elementem definicji relacji,


- wartości atrybutów są atomowe (elementarne),


- relacja nie zawiera rekordów powtarzających się. Ponieważ relacja jest zbiorem krotek, więc, z definicji zbioru, wszystkie krotki relacji muszą być unikalne.Unikalność krotek relacji - klucze
Każdy podzbiór S atrybutów relacji R, jest nazywany superkluczem (ang. super key) relacji R jeżeli dla każdych dwóch krotek ze zbioru r(R) zachodzi t1[S] != t2[S]. W ogólności, cały schemat relacji jest superkluczem.
Superklucz może posiadać nadmiarowe atrybuty. Kluczem K schematu relacji R nazywamy superklucz schematu R o takiej własności, że usunięcie dowolnego atrybutu A z K powoduje, że K’=K-A nie jest już superkluczem.

Klucz jest minimalnym superkluczem zachowującym własność unikalność krotek relacji.


Schemat relacji może posiadać więcej niż jeden klucz.

Jeden z kluczy relacji może być wyróżniony jako tzw. klucz podstawowy, który jednoznacznie identyfikuje krotki relacji. W związku z tym, klucz podstawowy nie może przyjmować wartości pustych. Pozostałe klucze schematu relacji nazywamy kluczami wtórnymi lub kandydującymi.


Ograniczenie integralności
Każda relacja może posiadać jawnie zdefiniowane ograniczenia integralnościowe. Ograniczenie integralnościowe jest pewną regułą gwarantującą, że dane znajdujące się w relacji spełniają tę regułę. W praktyce nad zapewnieniem integralności danych czuwa SZBD. Ograniczenie integralnościowe definiuje się albo dla pojedynczego atrybutu albo dla całej relacji.

Wyróżnia się następujące ograniczenia integralnościowe:


- klucz podstawowy (primary key),


- klucz obcy (foreign key),


- unikalność (unique),


- zawężenie domeny/dziedziny (check),


- wartość pusta/niepusta (NULL/NOT NULL).Klucz podstawowy
Klucz podstawowy relacji (ang. primary key) jest to atrybut lub zbiór atrybutów, którego wartość jednoznacznie identyfikuje krotkę relacji. Z definicji, wartość atrybutu, który zdefiniowano jako klucz podstawowy jest unikalna w obrębie całej relacji i jest niepusta.

Przykładami atrybutów, które mogły by być kluczami podstawowymi są np. adres e-mail, NIP, PESEL, nr dowodu, nr paszportu.Kluz obcy
Klucz obcy relacji (ang. foreign key) jest atrybutem lub zbiorem atrybutów, który wskazuje na klucz podstawowy w innej relacji. Klucz obcy służy do reprezentowania powiązań między danymi (łączenia relacji). Dziedziną wartości klucza obcego jest dziedzina wartości klucza podstawowego, na który ten klucz obcy wskazuje.

W przykładzie ze slajdu, w relacji Zespoły kluczem podstawowym jest atrybut IdZesp. W relacji Pracownicy kluczem obcym jest IdZesp i wskazuje on na IdZesp w relacji Zespoły. Wartościami atrybutu IdZesp w relacji Pracownicy mogą być tylko te wartości, które przyjmuje IdZesp w relacji Zespoły.


Przykładowy rekord {130, Zenon, Szop, 100, 50} nie zostanie wstawiony do relacji Pracownicy, ponieważ wartość atrybutu IdZesp (50) nie znajduje się w relacji Zespoły. Naruszono w tym przypadku ograniczenie integralnościowe klucza obcego.

Bardziej formalna definicja klucza obcego jest następująca.

Dane są relacje R1 i R2. Podzbiór FK atrybutów relacji R1 nazywany jest kluczem obcym R1 jeżeli:


- atrybuty w FK mają taką samą domenę jak atrybuty klucza podstawowego PK relacji R2,


- dla każdej krotki t1 relacji R1 istnieje dokładnie jedna krotka t2 relacji R2, taka że t1 [FK] = t2 [PK], lub t1 [FK] = null.


Klucz obcy, zwany również ograniczeneim referencyjnym, gwarantuje, że rekordy z tabeli R1 występują w kontekście związanego z nim rekordu z tabeli R2.

 

Zawężenie dziedziny
Zbiór wartości domeny atrybutu może być zawężony przez wyrażenie logiczne do pewnego podzbioru: przedziału lub wyliczeniowej listy wartości. Jest to tzw. ograniczenie integralnościowe zawężenia dziedziny (domeny). Przykładami tego typu ograniczenia są np.


- ograniczenie dopuszczalnych wartości atrybutu płeć do: K, M, nieznana, N/A (zgodnie ze standardem ISO),


- zagwarantowanie dodatnich wartości atrybutu pensja,


- ograniczenie dopuszczalnych wartości atrybut kolor_oczu do trzech wartości: niebieskie, szare, piwne.Zawężenie dziedziny - przykład
Jako przykład rozważmy relację Pracownicy ze slajdu. Przyjmijmy, że dla atrybutu Etat zdefiniowano ograniczenie zawężające zbiór jego wartości do analityka, dyrektora, referenta, kierownika i sekretarki. Dla atrybutu płaca określono dziedzinę wartości większych niż 500. Atrybut IdPrac zdefiniowano jako klucz podstawowy relacji Pracownicy. Do tak zdefiniowanej relacji nie da się wstawić żadnej z trzech krotek. Pierwsza z nich narusza integralność etatu, druga narusza integralność klucza podstawowego, a trzecia - integralność płacy.


Podstawowe operacje algebry relacji
W modelu relacyjnym wykorzystuje się tzw. algebrę relacji, definiującą zbiór operacji na danych i semantykę tych operacji. Operacjami tymi są: selekcja, projekcja, połączenie, iloczyn kartezjański jako specjalny przypadek połączenia, operacje na zbiorach (suma, część wspólna i różnica).


Operacja selekcji
Operacja selekcji umożliwia wyodrębnienie podzbioru krotek relacji, które spełniają warunek selekcji.

Operacja ta jest oznaczana symbolem sigma z pewnym warunkiem selekcji. Operacja ta działa na relacji o pewnej nazwie. Warunek selekcji jest zbiorem predykatów postaci <atrybut><operator relacyjny><literał> lub <atrybut><operator relacyjny><atrybut>.


Predykaty są łączone operatorami logicznymi: AND lub OR.


Rozważmy dwie operacje selekcji. Operacja S1 jest realizowana jako pierwsza. S1 posiada warunek W1 i jest realizowana na relacji R. Operacja S2 jest realizowana jako druga. S2 posiada warunek W2 i jest realizowana na wyniku operacji S1. Przyjmijmy, że wynik operacji S1 i S2 wykonanych w takiej kolejności jest zbiorem krotek {k1, k2, k3}. Jeżeli zamienimy kolejność wykonywania operacji selekcji, tzn. najpierw zostanie wykonana operacja S2 z warunkiem W2 na relacji R, a następnie S1 z warunkiem W1 na wyniku działania operacji S2, to w wyniku końcowym otrzymamy identyczny zbiór krotek jak poprzednio. Taką własność operacji selekcji nazywamy komutatywnością.Operacja selekcji - przykłady
Na slajdzie przedstawiono dwa przykłady operacji selekcji. Pierwszy z nich wybiera z relacji Pracownicy te rekordy, dla których wartość atrybut IdZesp jest równa 10. Drugi przykład wybiera z relacji Pracownicy tylko tych pracowników których wartość atrybutu Płaca jest większa niż 7000. Obie operacje wyrażono w notacji ogólnej i w języku SQL.
W pierwszym przykładzie z tego slajdu operacja selekcji wybiera z relacji Pracownicy krotki dla których wartość atrybutu IdZesp=10 i Płaca>7000 lub IdZesp=20 i Płaca>8000. Należy zwrócić tu uwagę na priorytety operatorów. AND ma wyższy priorytet niż OR, co dodatkowo zostało zaznaczone za pomocą nawiasów.

Drugi przykład ilustruje selekcję z relacji Pracownicy wszystkich księgowych zarabiających w przedziale między 6000 i 9000.Operacja projekcji
Drugą operacją modelu relacyjnego jest projekcja. Umożliwia ona wyodrębnienie (wybór) tylko określonych atrybutów relacji.

Operacja ta jest oznaczana symbolem pi z podzbiorem wybieranych atrybutów z całego zbioru atrybutów relacji. Operacja ta działa na relacji o pewnej nazwie.


Operacja projekcji nie jest komutatywna, a składanie operacji projekcji jest możliwe jeżeli lista2 zawiera wszystkie atrybuty lista1. Notację operacji składania projekcji przedstawiono na slajdzie.Operacja projekcji - przykłady
Na slajdzie przedstawiono dwa przykłady projekcji. W pierwszym, ze zbioru atrybutów relacji Pracownicy jest wybierany tylko atrybut Nazwisko. Wynikiem tej operacji projekcji jest zbiór nazwisk wszystkich pracowników. W drugim przykładzie, ze zbioru atrybutów relacji Pracownicy są wybierane atrybuty Nazwisko, Etat i Płaca. W tym przypadku, wynikiem jest zbiór krotek wszystkich pracowników, ale każda z krotek posiada tylko 3 wartości: nazwiska, etatu i pensji.


Obie przykładowe operacje projekcji wyrażono w notacji ogólnej i w języku SQL.Składanie operacji
Sekwencja wielu operacji, w której kolejne operacje są wykonywane na pośrednich wynikach operacji poprzednich, może być zastąpiona pojedynczą operacją złożoną, powstałą przez zagnieżdżenie operacji elementarnych.

Jako przykład rozważmy operację selekcji z warunkiem IdZesp=10. Przyjmijmy, że jej wynikiem jest relacja tymczasowa o nazwie PracZesp10. Następnie na tej relacji wykonujemy operację projekcji atrybutów IdPrac i Nazwisko. Przyjmijmy, że jej wynikiem jest relacja tymczasowa o nazwie PracZesp10Wynik.


Obie operacje można złożyć w jedną, której wynik będzie identyczny z zawartością relacji PracZesp10Wynik, jak pokazano na slajdzie.Operacja na zbiorach
W modelu relacyjnym są dostępne operacje na zbiorach o takiej samej semantyce, jak standardowe operacje na zbiorach znane z kursu matematyki. W modelu relacyjnym operacje te są wykonywane na relacjach, które jak wiemy są zbiorami krotek. Relacje te muszą być kompatybilne.

Dwie relacje są kompatybilne jeśli mają ten sam stopień i dziedziny odpowiadających sobie atrybutów są takie same.


Operacje sumy, iloczynu i różnicy dwóch kompatybilnych relacji R i S są zdefiniowane następująco.

Suma: wynikiem tej operacji, oznaczanej przez R SUMA S, jest relacja zawierająca wszystkie krotki, które występują w R i wszystkie krotki, które występują w S, z wyłączeniem duplikatów krotek. Operacja sumy jest operacją komutatywną: R SUMA S = S SUMA R.

Iloczyn: wynikiem tej operacji, oznaczonej przez R ILOCZYN S, jest relacja zawierająca krotki występujące zarówno w R i S. Operacja iloczynu jest operacją komutatywną: R ILOCZYN S = S ILOCZYN R.

Różnica: wynikiem tej operacji, oznaczonej przez R-S, jest relacja zawierająca wszystkie krotki, które występują w R i nie występują w S. Operacja różnicy nie jest operacją komutatywną: R - S != S - R.


Operacja na zbiorach - przykłady
Na slajdzie przedstawiono dwie kompatybilne relacje Uczniowie i Instruktorzy oraz wyniki operacji sumy, iloczynu i różnicy tych relacji.


Operacja na zbiorach - SQL
Na slajdzie przedstawiono polecenia zapisane w języku SQL realizujące operacje sumy, iloczynu i różnicy relacji z poprzedniego slajdu.


Iloczyn kartezjański
Kolejną operacją modelu relacyjnego jest połączenie. Szczególnym przypadkiem połączenia jest tzw. iloczyn kartezjański, zdefiniowany następująco.

Dane są dwie relacje: R(A1, ..., An) i S(B1, ...,Bm). Wynikiem iloczynu kartezjańskiego relacji R i S, oznaczonym przez R x S, jest relacja Q stopnia n+m i schemacie: Q(A1, ..., An, B1, ...,Bm). Krotkom w relacji Q odpowiadają wszystkie kombinacje krotek z relacji R i S. Jeżeli relacja R ma N krotek, a relacja S ma M krotek, to relacja Q będzie miała M*N krotek. Innymi słowy, iloczyn kartezjański polega na połączeniu każdej krotki z relacji R z każdą krotką relacji S.Iloczyn kartezjański - przykład
Na slajdzie przedstawiono dwie relacje, tj. Pracownicy i Zespoły oraz wynik iloczynu kartezjańskiego tych relacji.


Operacja połączenia
Operacja połączenia umożliwia łączenie wybranych krotek z dwóch relacji w pojedynczą krotkę. Krotki są łączone na podstawie podanego warunku połączeniwego.

Notację operacji łączenia relacji R i S przedstawiono na slajdzie. Warunek połączeniowy jest zbiorem predykatów połączonych operatorami logicznymi AND. Predykaty te są postaci: Ai THETA Bj, gdzie


- Ai i Bj są atrybutami połączeniowymi,


- Ai jest atrybutem R, Bj jest atrybutem S,


- dom(Ai) = dom(Bj),


- THETA jest operatorem relacyjnym ze zbioru { =, !=, <, >, <=, >= }.

Ogólna postać operacji połączenia, gdzie THETA jest dowolnym operatorem relacyjnym jest nazywana połączeniem typu THETA (ang. theta join).

Operacja połączenia, dla której THETA jest operatorem =, nazywana jest połączeniem równościowym (ang. equi join).


Operacja połączenia, dla której THETA jest operatorem różnym od =, nazywana jest połączeniem nierównościowym (ang. non-equi join).

Operacja połączenia równościowego, w której jeden z atrybutów połączeniowych jest usunięty ze schematu relacji wynikowej, jest nazywana połączeniem naturalnym (ang. natural join). Połączenie naturalne jest oznaczane jako: R * S, przy czym wymagane jest, by atrybuty połączeniowe w obu relacjach miały taką samą nazwę.


Operacja połączenia - przykłady
Na slajdzie przedstawiono dwie relacje, tj. Pracownicy i Zespoły oraz wynik połączenia równościowego i naturalnego tych relacji.
 

Operacja połączenia - SQL
Na slajdzie przedstawiono polecenia zapisane w języku SQL realizujące operacje połączenia równościowego i naturalnego relacji z poprzedniego slajdu.


Połączenie równościowe zapisano w dwóch postaciach, pierwsza nie jest zgodna ze standardem SQL, ale jest wspierana przez wiele SZBD. Druga notacja jest zgodna ze standardem języka. Połączenie naturalne wyspecyfikowano zgodnie ze standardem.