Architektura Komputerów/Wykład 6: Jednostka wykonawcza procesora


Plan wykładu

Procesor jednocyklowy

Formaty instrukcjiop - główny kod operacyjny 
rs - rejestr źródłowy 
rt - rejestr źródłowy lub przeznaczenia 
rd - rejestr przeznaczenia
shamt - wartość przesunięcia bitowego dla instrukcji przesunięć 
func - rozszerzenie kodu operacyjnego 
offset - stała 16-bitowa - argument operacji, przemieszczenie 
pamięci lub przmieszczenie skoku

Modelowy procesor ma możliwość wykonywania instrukcji MIPS w dwóch spośród trzech formatów – R oraz I. W obu formatach występują pola głównego kodu operacyjnego i dwa numery rejestrów. Pozostała część słowa instrukcji jest różna dla obu formatów.


Procesor jednocyklowy - pobranie instrukcjiPC – licznik instrukcji

PC_inc – inkrementer licznika instrukcji

IM – pamięć intrukcji

Inc PC – zinkrementowana wartość PC

nextPC – ścieżka zawierająca następną zawartość PC
 • Licznik instrukcji PC zrealizowany jako rejestr typu D
 • Zawartość licznika instrukcji jest podawana na:
  • wejście adresowe pamięci programu IM
  • wejście inkremementera PC_inc - układu kombinacyjnego generującego wartość PC+4 - potencjalny adres następnej instrukcji
 • Na wyjściu pamięci instrukcji pojawia się binarny obraz instrukcji w postaci słowa 32-bitowego
 • Poszczególne części tego słowa zawierają (w zależności od formatu):
  • kod operacyjny instrukcji (jedno lub dwa pola)
  • 0, 1, 2 lub 3 numery rejestrów (docelowy, źródłowe)
  • 16-bitową stałą natychmiastową, używaną jako argument operacji lub przemieszczenie adresu
  • 5-bitową wartość przesunięcia bitowego


Procesor jednocyklowy - układ sterujący • Na wejście układu sterującego jest podawana część słowa instrukcji
  • główny kod operacyjny- pole OPC
  • (tylko dla instrukcji w formacie R) pole FUN
 • Układ sterujący generuje sygnały sterujące pozostałymi częściami procesora, w tym m.in.
  • sygnały sterujące multiplekserami
  • sygnały zezwolenia na odczyt i zapis pamięci danych
  • sygnał zezwolenia na zapis rejestru docelowego
  • kod operacji dla jednostki arytmetyczno-logicznej
  • sygnał zezwolenia na skok warunkowy
  • sygnał sterujący pracą układu rozszerzania danej natychmiastowej

Układ sterujący jest wielowyjściowym układem kombinacyjnym. Generuje on sygnały sterujące wszystkimi częściami procesora.


Procesor jednocyklowy - przygotowanie argumentów

 • Argumenty rejestrowe:
  • pierwszy argument - rejestr o numerze Rs
  • drugi argument - rejestr o numerze Rt (tylko w formacie R)
 • Argument natychmiastowy (format I) - uzyskiwany przez rozszerzenie 16-bitowego pola stałej do 32 bitów w układzie rozszerzenia Ext
  • instrukcje arytmetyczne, skoki warunkowe, odwołania do pamięci -rozszerzenie bitem znaku
  • instrukcje logiczne - rozszerzenie zerami
 • Wybór drugiego argumentu realizowany przez multiplekser Mux_ALU, w zależności od formatu instrukcji
 • Jednostka arytmetyczna otrzymuje na wejściach dwa argumety 32-bitowe
 • Numer rejestru docelowego pochodzi z pola Rt lub Rd


Procesor jednocyklowy - ALU, układ skoków, pamięć danych
Procesor jednocyklowy - ALU, układ skoków • Jednostka arytmetyczno-logiczna wykonuje na argumentach wejściowych operację określoną przez wykonywaną instrukcję
  • przy instrukcjach odwołań do pamięci jest to sumowanie zawartości rejestru bazowego z przemieszczeniem, którego wynikiem jest adres odwołania
  • przy instrukcjach skoków warunkowych ALU porównuje dwa argumenty sprawdzając określoną relację, a wartość logiczną relacji wystawia na wyjście warunku skoku COND
 • Sumator skoków generuje potencjalny adres docelowy skoku warunkowego
  • adres powstaje przez zsumowanie zinkrementowanej zawartości PC z przeskalowanym (x4) przemieszczeniem zawartym w kodzie instrukcji
 • Multiplekser skoków względnych MUX_BR wybiera adres następnej instrukcji


Procesor jednocyklowy - wymiana danych z pamięcią • Moduł wymiany danych z pamięcią jest bezczynny podczas instrukcji innych niż ładowanie i składowanie danych
 • Wartość z wyjścia ALU jest używana jako adres odczytu lub zapisu pamięci
 • W instrukcjach składowania do pamięci jest zapisywana zawartość rejestru Rt
  • zapis następuje na końcu wykonania instrukcji
 • W instrukcjach ładowania następuje odczyt zawartości pamięci


Procesor jednocyklowy - zakończenie wykonania instrukcji • Multiplekser wybory wyniku służy do wybrania wartości, która ma być zapisana do rejestru
  • jest to albo wartość z wyjścia ALU, albo dana odczytana z pamięci
 • Po przepropagowaniu sygnałów przez wszystkie układy procesora następuje zakończenie wykonania instrukcji, sterowane zboczem sygnału zegarowego
 • Zbocze zegara powoduje
  • zapis do PC wartości z wyjścia multipleksera skoków
  • (w instrukcjach arytmetycznych, logicznych i ładowania) zapis wyniku operacji lub danej odczytanej z pamięci do rejestru docelowego
  • (w instrukcjach składowania) zapis danej odczytanej z rejestru Rt do pamięci danych
 • Po zboczu zegara następuje rozpoczęcie wykonania następnej instrukcji


Procesor jednocyklowy - ograniczenia • Przedstawiony model procesora nie wykonuje wszystkich instrukcji MIPS32, w tym:
  • skoków ze śladem
  • skoków w formacie J
  • operacji na pamięci danych z argumentami krótszymi niż 32 bity
 • Model można uzupełnić, umożliwiając wykonanie wszystkich instrukcji MIPS


Procesor jednocyklowy - studium implementacji • Przedstawiony procesor można skonstruować ze standardowych układów logicznych
  • rejestry, bramki, multipleksery, ALU pamięci ROM i RAM - łatwo dostępne
  • zestaw rejestrów można zbudować np. z dwóch układów pamięci, które będą miały identyczną zawartość
 • Procesor taki można również zsyntezować w układzie FPGA
 • Realistyczne czasy propagacji układów:
  • 5 ns dla prostych układów logicznych oraz tsetup
  • 20 ns dla pamięci i ALU
 • Wydajność procesora
  • wynika z najdłuższej ścieżki przepływu sygnałów podczas wykonania instrukcji
  • 3 x 20 ns + 4 x 5 ns = 80 ns→fmax około 12 MHz


Procesor jednocyklowy - problemy • Realizacja jednocyklowa nie była i nie jest stosowana w praktyce
 • Wady - dawniej:
  • Oddzielne pamięci - wysoki koszt, duże rozmiary, brak programowalności
  • Nadmiarowość kosztownych bloków - trzy sumatory (inkrementer PC, ALU, sumator skoków)
 • Wady - obecnie
  • niska wydajność
 • Rozwiązanie - inny budowa procesora:
  • dawniej - procesor wielocyklowy
  • obecnie - architektury potokowe


Procesor wielocyklowy • Architektura wielocyklowa minimalizuje liczbę bloków funkcjonalnych poprzez wielokrotne wykorzystanie bloków podczas każdej instrukcji
 • Implikuje to konieczność rozbicia wykonania instrukcji na kilka faz - cykli
  • w każdej fazie każdy blok wykonuje jedną czynność
  • liczba faz wynosi od dwóch do kilkunastu, w zależności od budowy procesora i złożoności danej instrukcji
   • poszczególne instrukcje mają różne czasy wykonania 
 • Do sterowania wykonaniem służy skomplikowany układ sterujący, będący złożonym automatem synchronicznym
 • Komplikacja dróg przepływu danych implikuje wzrost liczby multiplekserów • Wspólna pamięć programu i danych
  • architektura Princeton
  • programowalność
  • dwu- lub trzykrotne użycie pamięci podczas wykonania instrukcji 
 • Wielokrotne wykorzystanie sumatora
  • do inkrementacji PC
  • do wykonania operacji arytmetycznej
  • do wyliczenia adresu docelowego skoku
 • Wielofazowe wykonanie powoduje konieczność zapamiętania pobranej instrukcji
  • służy do tego tzw. rejestr instrukcji (IR-instruction register), umieszczony w jednostce sterującej
  • w fazie pobrania rejestr ten jest ładowany obrazem instrukcji pobranym z pamięci


Procesor wielocyklowy - studiu implementacji • Każda instrukcja wykonuje się w kilku cyklach zegara
  • przyjmijmy średnią liczbę cykli równą 3
 • Czas cyklu zależy od najdłuższej ścieżki propagacji sygnałów
  • przyjmując parametry analogiczne jak dla modelu procesora jedocyklowego: 20 ns + 3 x 5 ns = 35 ns → fmax około 30 MHz
 • Średni czas wykonania instrukcji - 3 x 35 ns = 105 ns
  • realizacja wielocyklowa jest nieco wolniejsza od jednocyklowej
  • niższe koszty rekompensują niższą wydajność


Procesor wielocyklowy - analiza • Wykonanie każdej instrukcji wymaga wykonania sekwencji operacji
  • niektóre operacje mogą być puste dla niektórych instrukcji
 • Przyjmijmy sekwencję faz wykonania:
  • pobranie instrukcji
  • zdekodowanie instrukcji
  • pobranie argumentów
  • wykonanie operacji
  • zapis wyniku
 • Procesory wielocyklowe mają modele programowe CISC
  • argumenty mogą pochodzić z rejestrów lub z pamięci danych
  • wynik zapisywany do rejestru lub pamięci
  • instrukcje mają różne długości - pobieranie i dekodowanie ma charakter iteracyjny


Procesor wielocyklowy - budowa • W praktyce pamięć jest umieszczona na zewnątrz procesora i jest ona połączona z procesorem tzw. szyną
 • Do współpracy procesora z pamięcią służy jednostka interfejsu szyny, umieszczona wewnątrz
 • Bloki procesora (przykład):
  • Jednostka sterująca
  • zestaw rejestrów
  • jednostka arytmetyczno - logiczna
  • jednostka interfejsu szyny


Procesor wielocyklowy - działanie • W poszczególnych fazach wykonania instrukcji pracuje tylko część bloków wykonawczych procesora:
  • pobranie instrukcji - interfejs szyny
  • dekodowanie instrukcji - tylko jednostka sterująca
  • odczyt argumentów - rejestry lub interfejs szyny
  • wykonanie operacji - jednostka arytmetyczno - logiczna
  • zapis wyniku - rejestry lub interfejs szyny
 • Przez większość czasu większość bloków procesora jest bezczynna


Procesor wielocyklowy - optymalizacja struktury • Liczba faz potrzebnych do wykonania instrukcji zależy od możliwości przesyłania danych wewnątrz procesora
  • przy jednej ścieżce danych samo pobranie dwóch argumentów z rejestrów zajmuje dwie fazy. a wykonanie prostej instrukcji - min. 6 faz
 • Liczbę faz można zwiększyć poprzez zwiększenie liczby
  • niezależnych ścieżek danych wewnątrz procesora
  • np. przez bezpośrednie połączenie rejestrów  z  jednostką arytmetyczną
  • przy trzech ścieżkach danych wykonanie instrukcji z argumentami w rejestrach zajmuje 3 fazy pobrania, dekodowania i wykonania
  • większa liczba ścieżek oznacza możliwość szybkiego wykonania bardziej złożonych instrukcji z wieloma argumentami (np. ze złożonymi trybami adresowania)


Procesor wielocyklowy - optymalizacja pobrania instrukcji • W każdej instrukcji w fazie wykonania bloki wykonawcze są bezczynne
 • W fazie wykonania, a w większości instrukcji również w  fazie odczytu argumentów lub zapisu wyniku jest bezczynny interfejs szyny
 • Dekodowanie instrukcji wymaga wcześniejszego jej pobrania
 • Wykonanie instrukcji można przyspieszyć poprzez wcześniejsze pobieranie instrukcji podczas wykonania poprzedniej instrukcji


Pobieranie z wyprzedzeniem - prefetch • Realizacja pobierania z wyprzedzeniem - dodatkowe elementy procesora:
  • dodatkowy rejestr PC, zwany scanPC umieszczony w jednostce interfejsu szyny
  • rejestr instrukcji pobieranej "na zapas" (prefetch register) w jednostce interfejsu szyny
 • Działanie:
  • w fazie, w której interfejs szyny byłby bezczynny (zwykle faza dekodowania), samoczynnie wykonuje on cykl pobrania instrukcji spod adresu zawartego w scanPC i zapisania jej do rejestru prefetch
   • jednocześnie inkrementowany jest rejestr scanPC
  • jednostka sterująca może zwykle pominąć fazę pobrania, pobierając następną instrukcję z rejestru prefetch
   • nie wymaga to oddzielnej fazy
 • Efekt: pominięcie fazy pobrania instrukcji


Prefetch - implementacja, problemy • Mechanizm prefetch zrealizowano m.in. w mikroprocesorach MC68000 (rok 1979)
  • przed rozpoczęciem wykonania instrukcji procesor pobiera następną instrukcję
 • W procesorach CISC instrukcje mają różne długości
  • mechanizm prefetch pobiera do rejestru tylko jedno słowo z pamięci
  • przy dłuższych instrukcjach konieczna jest kontynuacja pobierania
 • Po wykonaniu skoku scanPC różni się od nextPC, a w rejestrze prefetch znajduje się instrukcja położona za instrukcją skoku
  • należy skopiować wartość nextPC do scanPC i unieważnić zawartość rejestru prefetch
  • przy wykonywaniu następnej instrukcji po skoku nie można pominąć fazy pobrania - jednostka sterująca musi czekać na pobranie instrukcji z pamięci


Kolejka instrukcji • Instrukcje procesorów CISC mają różne długości
 • Podczas wykonania instrukcji jednostka interfejsu szyny może być bezczynna przez kilka faz
  • mogłaby ona pobrać kilka kolejnych słów. o ile byłoby gdzie je przechować
 • Rozwiązanie - zastąpienie pojedynczego rejestru prefetch buforem FIFO- tzw. kolejką instrukcji (instruction queue)
  • jeśli w kolejce jest wolne miejsce, jednostka intefejsu szyny pobiera do niej kolejne słowo w każdym cyklu bezczynności i inkrementuje scanPC
 • Po wykonaniu skoku należy unieważnić zawartość kolejki i skopiować nextPC do scanPC
 • Kolejki instrukcji stosowano m.in. w procesorach MC68010, Intel 8086, 80286, i386


Opóźnienie skoków w procesorach z kolejką insrukcji • Niemożność pominięcia fazy pobrania po wykonaniu skoku oznacza, że instrukcja skoku wykonuje się dłużej, niż instrukcje nie modyfikujące PC
 • Różnica pomiędzy czasem wykonania instrukcji skoku i czasem wykonania innych instrukcji nazywa się opóźnieniem skoku (branch penalty)
 • Statystycznie skoki stanowią od 7 do 14% wszystkich instrukcji wykonywanych przez procesor
  • opóźnienie skoków jest poważnym problemem obniżającym wydajność procesora
 • Należy dążyć do redukcji opóźnienia wynikającego z wykonania skoków


Redukcja opóźnienia skoków w procesorach • Opóźnienie skoków wynika z konieczności przeładowywania kolejki instrukcji
 • Opóźnienie można ograniczyć przez ograniczenie liczby skoków w programie
  • odpowiednie techniki programowania
  • użycie instrukcji iteracyjnych
 • Wykrywanie krótkich pętli (MC68010)
  • seria M68k nie ma instrukcji iteracyjnych
  • krótkie pętle mieszczą się w trzech słowach 16-bitowych
   • jedno słowo instrukcji zawartej w pętli
   • dwa słowa instrukcji zamknięcia pętli
  • po wykryciu w kolejce krótkiej pętli kolejka zmienia się w bufor cykliczny i wykonanie pętli następuje bez pobierania instrukcji z pamięci
 • Inne rozwiązania zostaną omówione później


Praca procesora jednocyklowego • Podczas wykonywania pojedynczej instrukcji następuje propagacja sygnałów przez połączone układy kombinacyjne
 • Po jednokrotnej zmianie stanu wyjścia każdego układu, stan wyjścia pozostaje stały do zakończenia wykonania instrukcji
 • Każdy układ aktywnie "pracuje" tylko przez krótki czas, przez pozostały czas utrzymuje ustaloną wartość na wyjściu
 • Do utrzymywania ustalonych wartości można użyć rejestrów
 • Procesor jednocyklowy można podzielić na fragmenty o podobnych czasach propagacji sygnałów, np.:
  • PC i pamięć programu
  • zestaw rejestrów i układ rozszerzania danej
  • ALU i sumator skoków
  • pamięć danych
  • układ zapisu wyniku


Od procesora jednocyklowego do potoku • W miejscach "linii cięcia" umieszczamy rejestry typu D 
 • Wykonanie instrukcji
  • po zmianie PC, po czasie potrzebnym na propagację sygnałów przez pamięć programu, zapamiętujemy stan wszystkich sygnałów (zinkrementowana wartość PC i wyjście pamięci programu) w rejestrze, poprzez podanie zbocza zegara
  • po przepropagowaniu sygnałów przez każdy kolejny fragment procesora zapamiętujemy wszystkie sygnały wychodzące z tego bloku w rejestrze umieszczonym na końcu danego bloku
  • po przepropagowaniu sygnałów z ostatniego bloku na wejścia PC i zestawu rejestrów podajemy zbocze zegara kończące wykonanie instrukcji
 • Przepływ sygnałów pozostał bez zmian, dodano 4 rejestry
  • Wykonanie instrukcji zajmuje 5 faz, czas wykonania instrukcji nieco wzrósł, potrzeba 5 przebiegów synchronizujących - gdzie jest zysk? • Po zapamiętaniu stanu wyjść fragmentu procesora, fragment ten staje się bezczynny
  • nie jest już potrzebny do wykonania danej instrukcji, a wynik jego pracy jest zapamiętany w rejestrze
 • Zwolniony fragment można wykorzystać do wykonania następnej instrukcji
  • wystarczy w tym celu użyć jednego, wspólnego przebiegu zegarowego do sterowania wszystkich rejestrów
 • Wykonanie pojedynczej instrukcji zajmuje 5 cykli zegarowych
  • czas tych cykli jest znacznie krótszy niż w wariancie jednocyklowym 
 • W każdym cyklu procesor rozpoczyna wykonanie nowej instrukcji 
 • W każdym cyklu procesor kończy wykonanie kolejnej instrukcji 
 • Widziana na zewnątrz wydajność - jedna instrukcja na cykl


Struktura przykładowego potoku - stopnieIF (instruction fetch) - pobranie instrukcji
RD (read) - dekodowanie i odczyt argumentów z rejestrów
ALU (arithmetic-logic unit) - obliczenie wyniku w jednostce arytmetyczno - logicznej
MEM (memory) -wymiana danych z pamięcią WB (write back) - zwrotny zapis wyniku do rejestrów


Wykonanie instrukcji w potoku
Procesor potokowy • Uzyskaną strukturę nazywamy procesorem potokowym lub potokiem
 • Efektywna teoretyczna wydajność procesora potokowego wynosi jeden cykl na instrukcję
 • Przyjmując wcześniejsze wartości parametrów czasowych:
  • czas cyklu wynosi ok. 30 ns
  • czas wykonania pojedynczej instrukcji - 150 ns
  • częstotliwość wykonywania instrukcji - ok. 33 MHz
 • Niemal wszystkie procesory budowane od połowy lat 80-tych XX wieku bazują na potokowych jednostkach wykonawczych
 • Zrównoleglenie wykonania instrukcji oprócz podwyższenia wydajności powoduje również powstanie problemów synchronizacyjnych, którymi zajmiemy się w następnym wykładzie