Architektura Komputerów/Wykład 9: Kieszenie jako warstwa hierarchii pamięci

Plan wykładu


Kieszenie - podstawy

Kieszenie
Działanie kieszeni • Przy każdym odwołaniu procesora do pamięci następuje sprawdzenie, czy dana spod określonego adresu znajduje się w kieszeni
 • Brak danej w kieszeni - chybienie kieszeni (cache miss)
  • dana zostaje odczytana z pamięci i przesłana do procesora
  • „po drodze" dana wraz z jej adresem jest zapisywana do kieszeni
   • jeśli kieszeń była pełna - trzeba z niej coś usunąć
  • przy następnym odwołaniu dana będzie już w kieszeni 
 • Odnalezienie danej w kieszeni - trafienie kieszeni (cache hit)
  • dana zostaje odczytana z kieszeni
  • odwołanie do pamięci operacyjnej jest zbędne
  • czas odwołania do danej w kieszeni jest znacznie krótszy, niż czas dostępu do pamięci operacyjnej


Zasada lokalności odwołań • W ograniczonym odcinku czasu odwołania procesora do pamięci są skupione na niewielkim fragmencie przestrzeni adresowej
 • Wykres przedstawia orientacyjny rozkład prawdopodobieństwa odwołań do poszczególnych adresów w czasie od tdo t0+∆t. przy założeniu, że w chwili t0 nastąpiło odwołanie do A0


Wnioski z zasady lokalności • Zakres odwołań jest ograniczony
  • zakres adresów, do których odwołuje się procesor w ograniczonym odcinku czasu nazywa się zbiorem roboczym
  • stosunkowo niewielki bufor może przechowywać znaczącą część obiektów, do których w danym odcinku czasu odwołuje się procesor
 • Odwołania są na ogół powtarzane
  • należy zapamiętywać dane, do których procesor wykonuje dostęp, bo zapewne wkrótce będzie znów ich potrzebował
 • Bardzo prawdopodobne są kolejne odwołania do kolejnych adresów
  • przy napełnianiu bufora wskutek dostępu ze strony procesora warto pobrać z pamięci kilka kolejnych komórek "na zapas"


Kieszeń pełnoasocjacyjna • Najbardziej intuicyjny typ kieszeni 
 • Trudna i niezbyt efektywna w implementacji
  • małe pojemności
  • obecnie nie stosowana
 • Zbudowana na bazie pamięci asocjacyjnej
  • pamięć asocjacyjna nie ma adresów
  • dostęp do danej następuje poprzez porównanie danej w kieszeni z wzorcem dostarczonym z zewnątrz
  • pamięć odpowiada poprzez wystawienie danych zgodnych ze wzorcem lub informacji, że takich danych nie ma w pamięci
  • działanie można wytłumaczyć na przykładzie książki telefonicznej
   • szukamy znanego nazwiska
   • odczytujemy numer telefonu
   • nie zwracamy uwagi na położenie nazwiska w książce (nr strony, kolumnę)


Kieszeń pełnoasocjacyjna - model
Kieszeń pełnoasocjacyjna - charakterystyka • W każdej komórce kieszeni może być przechowywana dana spod dowolnego adresu
  • kieszeń może równocześnie przechowywać dane spod dowolnych adresów - duża elastyczność w porównaniu z następnymi architekturami
 • Wyznaczanie linii do zastępowania - LRU lub losowe
  • LRU - algorytm kosztowny w implementacji sprzętowej
  • algorytm losowy- daje zróżnicowane wyniki
 • Każda komórka wyposażona w komparator znacznika
  • trudna implementacja
  • niewielka pojemność (do ok. 16 KB), ograniczenie szybkości dostępu
 • Jeśli rozmiar zbioru roboczego przekracza pojemność kieszeni-wszystkie odwołania będą kończyły się chybieniami


Kieszeń - konstrukcja • Dane są przechowywane w kieszeni nie w postaci pojedynczych słów czy bajtów, lecz bloków, zazwyczaj o długości 4× większej od rozmiaru słowa pamięci
  • bloki te są wyrównane naturalnie - adres pierwszego bajtu jest podzielny przez długość bloku
 • Element kieszeni zawierający blok danych i związane z nim znaczniki (w tym znacznik adresu) jest nazywany linią
 • Najmniej znacząca część adresu służy do wyboru bajtu lub słowa z linii
  • kolejne, bity adresu są używane do stwierdzenia, czy poszukiwana dana znajduje się w kieszeni


Kieszeń bezpośrednio adresowana • Zbudowana na bazie zwykłej, szybkiej pamięci RAM i jednego komparatora
  • bardzo prosta w realizacji, szybka i wydajna
  • dzięki prostocie budowy może mieć stosunkowo dużą pojemność 
 • Proste, lecz zupełnie nieintuicyjne działanie
  • najmniej znaczące bity adresu służą do wyboru bajtu z linii
  • „środkowa', mniej znacząca część adresu procesora służy jako adres pamięci RAM: na jej podstawie w każdym cyklu dostępu jest wybierana pojedyncza linia
  • każda linia zawiera znacznik adresu i dane
  • pole znacznika adresu zawiera bardziej znaczącą część adresu danej zapamiętanej w polu danych - jest ono porównywane z najbardziej znaczącą częścią adresu wystawionego przez procesor


Kieszeń bezpośrednio adresowane
Kieszeń bezpośrednio adresowana - działanie • W każdym cyklu następuje wybór jednej linii, zaadresowanej przez mniej znaczącą część adresu
 • Kieszeń stwierdza trafienie, jeśli znacznik adresu wybranej linii jest równy najbardziej znaczącej części adresu wystawionego przez procesor
 • W przypadku trafienia dane są transmitowane z kieszeni do procesora
 • W przypadku chybienia wymianie podlega wybrana linia
  • w polu znacznika zostaje zapisana najbardziej znacząca część adresu
  • w polu danych zostają zapamiętane dane odczytane z pamięci


Kieszeń bezpośrednio adresowana - charakterystyka • Niskie koszty, duża pojemność, wysoka wydajność
 • Algorytm zastępowania linii wymuszony przez budowę kieszeni
  • dane spod określonego adresu mogą znaleźć się wyłącznie w jednej, z góry określonej linii kieszeni
  • w kieszeni nie można zapamiętać dwóch danych, których środkowe części adresu są identyczne
   • w praktyce nie jest to bardzo częsty przypadek, ale niekiedy się zdarza
 • Przy ciągłym zakresie adresów zbioru roboczego (pętla programu, tablica) kieszeń przyspiesza odwołania do pamięci, dopóki zbiór roboczy jest mniejszy niż 2× pojemność kieszeni
  • lepiej niż w przypadku kieszeni pełno asocjacyjnej


Kieszeń zbiorowo-asocjacyjna • Powstaje przez połączenie pewnej liczby kieszeni bezpośrednio adresowanych (zwanych blokami)
 • Dana spod określonego adresu może być przechowywana w tylu miejscach, ile jest bloków
  • w każdym cyklu dostępu następuje poszukiwanie danej w pojedynczej linii każdego z bloków
  • zestaw linii wybieranych w każdym cyklu jest nazywany zbiorem
  • zbiór zachowuje się jak mała kieszeń pełnoasocjacyjna
 • Liczba bloków jest zwana stopniem asocjacyjności kieszeni
  • używa się również określeń "kieszeń dwudrożna'" lub "czterodrożna" 
 • Kieszeń zbiorowo-asocjacyjna może być rozpatrywana również jako złożenie pewnej liczby kieszeni pełnoasocjacyjnych


Kieszeń zbiorowo-asocjacyjna
Kieszeń zbiorowo-asocjacyjna - działanie • Budowa kieszeni musi gwarantować, że dana spod określonego adresu może zostać zapisana tylko w jednym bloku
 • W przypadku chybienia należy wyznaczyć ze zbioru jedną linię do zastąpienia
  • można użyć algorytmu LRU. który przy małej liczbie linii daje się zrealizować w sprzęcie
  • przy większej liczbie linii - algorytm pseudoLRU lub losowy
 • Charakterystyka ogólnie podobna do kieszeni bezpośrednio adresowanej, ale z eliminacją przypadku z pokrywającymi się środkowymi częściami adresu
  • mniejsza wrażliwość kieszeni na nakładanie się adresów danych -podobnie jak w przypadku kieszeni pełnoasocjacyjnej


Rodzaje kieszeni - podsumowanie • Najczęściej spotykanym typem kieszeni są kieszenie zbiorowo-asocjacyjne
  • charakterystyka lepsza od bezpośrednio adresowanych przy niewielkim wzroście komplikacji
  • tam, gdzie jest krytyczny czas dostępu - używa się kieszeni o małej asocjacyjności
 • Przy bardzo ostrych wymaganiach na szybkość używa się kieszeni bezpośrednio adresowanych lub dwudrożnych zbiorowo-asocjacyjnych
 • Kieszenie pełnoasocjacyjne nie są stosowane do przechowywania danych i kodu
  • niekiedyznajdują one zastosowanie w innych miejscach komputera


Współczynnik trafień (hit ratio) • Definiowany jako stosunek liczby trafień do całkowitej liczby odwołań w badanym przedziale czasu

                                   h=\frac{n_{cache} }{n_{total} }

 • Zależy od:
  • pojemności kieszeni
  • organizacji kieszeni i wynikającego z niej algorytmu wymiany
  • wykonywanego programu
   • dla każdej kieszeni można podać przykład programu o h = 0 i innjego, o h bliskim 1
 • Wiarygodny pomiar i porównanie współczynnika trafień wymaga uzgodnienia budowy testu
  • zwykle używa się serii programów o zróżnicowanej charakterystyce odwołań, np. kompilatora, edytora, bazy danych, programu obliczeniowego


Współczynnik trafień • Wykres przedstawia orientacyjny przebieg zależności współczynnika trafień od pojemności kieszeni
 • W zakresie wartości od 0 do 0,9 h zależy głównie od pojemności kieszeni
 • wartość 0,9 jest osiągana przy pojemności kieszeni rzędu 8 KB
 • W zakresie powyżej 0,9 istotny wpływ ma również organizacja i algorytm wymiany
  • wyższa asocjacyjność daje wyższy współczynnik trafień


Współczynnik trafień a wydajność • Współczynnik trafień jest liczbą niemianowaną
 • Nie wyraża wzrostu wydajności wynikającego z użycia kieszeni
 • Kieszeń służy przyspieszeniu odwołań do hierarchii pamięci
 • Wydajność może być wyrażona poprzez odniesienie ilości danych do czasu
  • poprzez szybkość transmisji, np. w MB/s
  • poprzez średni czas transmisji, w jednostkach czasu na transfer
   • niezależnie od częstotliwości procesora - w cyklach procesora na transfer


Średni czas dostępu • Średni czas dostępu dla hierarchii pamięci złożonej z kieszeni i pamięci operacyjnej:

                t_{AVG}=h\cdot t_{CACHE}+\left(1-h \right) \cdot t_{MEM}

        h - współczynnik trafień kieszeni 
        m = 1-h - współczynnik chybień kieszeni (miss ratio)
 • Kieszeń dołączona do procesora musi być skonstruowana tak, aby mogła dostarczać dane z szybkością wymaganą przez procesor (bez zatrzymań)  
 • dla dalszych rozważań przyjmujemy tCACHE = 1Średni czas dostępu hierarchii pamięci • Tabelka przedstawia średni czas dostępu w zależności od współczynnika trafień i dysproporcji wydajności pamięci i kieszeni
 • Wartości odpowiadają wartości spowolnienia procesor w stosunku do sytuacji idealnej
 • W zakresie „czerwonym" procesor pracuje kilkakrotnie wolniej niż przy idealnej hierarchii pamięci


Wydajność kieszeni - wnioski • Intuicyjnie „wysoki" współczynnik trafień nie zapewnia zbalansowania wydajności procesora i hierarchii pamięci
  • istotny jest nie tyle współczynnik trafień, co dysproporcja pomiędzy wydajnością kieszeni i pamięci
 • We współczesnych komputerach czas dostępu pamięci może być ponad 100 razy dłuższy od czasu cyklu procesora
  • z tabelki wynika, że nawet bardzo wysoki współczynnik trafień nie umożliwi wyrównania wydajności
 • Pojedyncza kieszeń może skutecznie zniwelować różnicę wydajności nie przekraczającą jednego rzędu dziesiętnego
 • Poprawa średniego czasu dostępu wymaga poprawy czasu dostępu poza kieszenią - można to uzyskać zastępując pamięć operacyjną kolejnym kieszeni i pamięci
  • w ten sposób powstaje wielopoziomowy system kieszeni


Kieszenie wielopoziomowe • Wymóg nadążania kieszeni pierwszego poziomu (L1) ogranicza jej pojemność i asocjacyjność
  • im większa kieszeń - tym wolniejsza
  • im wyższa asocjacyjność - tym dłuższy czas dostępu
 • Kieszeń drugiego poziomu (L2) może być wolniejsza (np. 5 razy) - dzięki temu:
  • może mieć wyższą asocjacyjność
  • może być znacząco większa
 • Jeśli kieszeń L2 nie zapewnia odpowiednio krótkiego średniego czasu dostępu, w strukturze komputera umieszcza się kieszeń L3, większą i wolniejszą od L2


Kieszeń a zapis danych • W dotychczasowych rozważaniach rozpatrywaliśmy wyłącznie odczyt danych lub instrukcji z pamięci
 • Możliwe zachowanie kieszeni przy zapisie:
  • zapis przezroczysty - zapis wykonywany zawsze do pamięci, a w przypadku trafienia - również do kieszeni
  • zapis zwrotny- zapis do pamięci wykonywany tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne
 • Warianty zapisu zwrotnego:
  • bez alokacji przy chybieniu zapisu - w razie chybienia zapis zachodzi tylko do pamięci, w razie trafienia - tylko do kieszeni
  • z alokacją przy chybieniu zapisu - zapis jest zawsze wykonywany tylko do kieszeni
 • Przy zapisie zwrotnym usunięcie linii z kieszeni może wymagać zapisu usuwanej linii do pamięci


Kieszenie - strategie zapisu danych
Kieszenie inkluzywne • Implementowane do ok. 2000 roku
 • Przepływ danych: pamięć L2 L1 procesor
 • Każdy obiekt zawarty w wyższej warstwie jest również obecny w warstwie niższej
 • Efektywna sumaryczna pojemność kieszeni jest równa pojemności największej z warstw kieszeni
 • Pojemność L2 musi być znacząco większa od L1


Kieszenie wyłączne • Od około 2000 roku
 • Kieszeń L2 jest napełniana wyłącznie obiektami usuwanymi z L1
  • jest to tzw. kieszeń ofiar (victim cache)
   • określenie odnosi się do linii - "ofiar" algorytmu zastępowania
 • Przepływ danych: pamięć L1 procesor, L1 L2
 • L2 zawiera głównie obiekty nieobecne w L1
 • Efektywna sumaryczna pojemność kieszeni jest równa sumie pojemności poszczególnych warstw kieszeni
 • Pojemność L2 może być równa lub większa od L1
 • Asocjacyjność L2 powinna być większa od asocjacyjności L1
  • w przeciwnym przypadku sprawność przechwytywania ofiar byłaby niewielka
 • Przykłady - K7 i K8 firmy AMD, Pentium 4 i Core firmy I ntel


Kieszenie wyłączne - główne ścieżki danych
Spójność hierarchii pamięci • Hierarchię pamięci musi cechować spójność:
  • każdy dostęp do danego adresu musi zwrócić tę samą wartość danej, niezależnie od warstwy, w której jest fizycznie realizowany
 • Problem z utrzymaniem spójności powstaje, gdy istnieje więcej niż jedna ścieżka dostępu do hierarchii pamięci, np.:
  • procesor o architekturze Harvard-Princeton z odzielnymi kieszeniami L1 kodu i danych
  • dwa procesory z oddzielnymi kieszeniami L1 i wspólną dalszą warstwą hierarchii pamięci
  • procesor z kieszenią i sterownik wejścia-wyjścia, wykonujący bezpośrednie dostępy do pamięci z pominięciem kieszeni
 • Spójność nie wymaga utrzymywania identycznej zawartości we wszystkich warstwach, a jedynie zagwarantowania, że każdy dostęp będzie dotyczył aktualnej wartości danej


Metody utrzymywania spójności • Unieważnianie całej kieszeni przy wykryciu odwołania zewnętrznego
  • stosowane dawniej przy b. małych kieszeniach
 • Selektywne unieważnianie linii potencjalnie zawierających adres odwołania zewnętrznego
  • stosowane do ok. 1990 roku przy kieszeniach o pojemnościach do kilku KB
 • Programowe unieważnianie całej kieszeni
  • dostępne dla systemu operacyjnego, ograniczone zastosowanie z powodu spadku wydajności
 • Selektywna zmiana stanu linii po stwierdzeniu zgodności adresu, przesłania między kieszeniami
  • metody używane współcześnie, wydajne, ale złożone w realizacji
  • wymagają realizacji złożonych protokołów utrzymania spójności


Protokoły utrzymania spójności • Automat zrealizowany oddzielnie dla każdej linii
 • Stany linii:
  • M - modified - linia ważna, jedyna aktualna kopia we własnej kieszeni, zawartość pamięci nieaktualna
  • E - exclusive - linia ważna, jedyna kopia we własnej kieszeni, identyczna z zawartością pamięci
  • I - invalid - linia nieważna
  • S - shared - linia ważna, jednakowa kopia u wszystkich, identyczna z zawartością pamięci
  • O - owned - linia ważna, jednakowa kopia u wszystkich, u pozostałych stan S. zawartość pamięci nieaktualna
 • Protokoły - nazwy pochodzą od zbioru obsługiwanych stanów
  • MEI, MESI, MOESI
 • Im więcej stanów, tym mniej zbędnych unieważnień