Ćwiczenia 2: Komunikacja asynchroniczna.

Klasyczne problemy współbieżności w asynchronicznym modelu komunikacyjnym

Problem 1 Wzajemne wykluczanie. Stosujemy notację z wykładu oraz zakładamy, że bufor jest nieograniczony.

Pomysł polega na umieszczeniu początkowo w buforze jednego egzemplarza komunikatu Bilet. Proces wejdzie do sekcji krytycznej o ile w buforze jest komunikat, w przeciwnym razie będzie czekał. Wchodząc do sekcji krytycznej oczywiście wyjmuje komunikat z buforu a umieszcza go w nim zwalniając sekcję.

type
 Komunikaty = (Bilet)
var
 b: buffer;
 
process P (i: integer);
var
 k: Komunikaty;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
  GetMessage (b, k)
  rejon_krytyczny;
  SendMessage (b, k)
 until false
end;
 
begin
 SendMessage (b, Bilet);
 cobegin P(1); P(2) coend
end

Zwróćmy uwagę, że dla poprawności tego rozwiązania kluczowa jest żywotność operacji pobrania z bufora. Ponieważ pracujemy w modelu rozproszonym zmienne nie mogą być współdzielone między żadnymi procesami (w tym także zmienne występujące w głównym programie, który traktujemy jako jeszcze jeden proces, muszą być rozłączne ze zmiennymi, które występują w procesach). Wyjątkiem są zmienne buforowe, które zawsze są globalne. Rozwiązanie to nie zmieni się, jeśli uruchomimy więcej procesów:

type
 Komunikaty = (Bilet)
var
 b: buffer;
 
process P (i: integer);
var
 k: Komunikaty;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
  GetMessage (b, k)
  rejon_krytyczny;
  SendMessage (b, k)
 until false
end;
 
const
 ileP = ...;
var i: integer;
begin
 SendMessage (b, Bilet);
 cobegin for i := 1 to ileP do P(i) coend
end

Czasami zachodzi jednak konieczność ograniczenia liczby procesów jednocześnie przebywających w sekcji krytycznej niekoniecznie do jednego procesu, ale ogólnie do pewnej ustalonej wielkości M < ileP. Wtedy wystarczy umieścić w buforze odpowiednią liczbę „biletów wstępu".

Inne możliwe rozwiązanie polega na wprowadzeniu dodatkowego procesu Dozorcę, który będzie nadzorował wykorzystanie sekcji krytycznej. Proces, który chce skorzystać z sekcji krytycznej musi wysłać zamówienie do dozorcy i oczekiwać na potwierdzenie. Do komunikacji wykorzystamy zatem dwa bufory: jeden do wysyłania komunikatów do dozorcy, a drugi do odbierania zezwoleń (dlaczego muszą to być dwa oddzielne bufory?):

type
 Komunikaty = (Chce, Mo»esz, Zwalniam)
var
 zam, zezw: buffer;
 
process P (i: integer);
var
 k: Komunikaty;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
  SendMessage (zam, Chce);
  GetMessage (zezw, k);
  rejon_krytyczny;
  SendMessage (zam, Zwalniam);
 until false
end;
 
const
 M = ...;
 
process Dozorca;
var
 k: Komunikaty;
 ileWolnych: integer := M;
 iluChce: integer := 0;
begin
 repeat
  GetMessage (zam, k);
  case k of
   Chce: if ileWolnych > 0 then
      begin
       dec (ileWolnych);
       SendMessage (zezw, Mo»esz)
      end
      else
      inc (iluChce)
  Zwalniam: if iluChce > 0 then
     begin
      SendMessage (zezw, Mo»esz);
      dec (iluChce)
     end else
       inc (ileWolnych)
  end
 until false
end;
 
const
 ileP = ...;
var i: integer;
begin
 cobegin Dozorca; for i := 1 to ileP do P(i) coend
end

Ten algorytm ma pewną subtelność: procesy nie muszą wchodzić do sekcji krytycznej w kolejności jej zamawiania. Może się zdarzyć, że zezwolenie „przeznaczone" dla jednego procesu odbierze proces, który zgłosił zapotrzebowanie później. Na mocy żywotności operacji pobierania z bufora nie dojdzie jednak do zagłodzenie żadnego procesu.

Obsługa procesów zgodnie z kolejnością zgłoszeń wymagałaby wykorzystania dodatkowych informacji umieszczanych w bilecie.

Problem 2. Producenci i konsumenci Problem producentów i konsumentów ma kilka odmian. W notacji z wykładu najłatwiej zapisać rozwiązanie w wersji z nieograniczonym buforem. Wszelkie komentarze są tu chyba zbyteczne:

var
 b: buffer;
 
process Producent;
var
 p: Porcja;
begin
 repeat
  Produkuj (p);
  SendMessage (b, p)
 until false
end;
 
process Konsument;
var
 p: Porcja;
begin
 repeat
  GetMessage (b, p);
  Konsumuj (p)
 until false
end;
 
begin
 cobegin Producent; Konsument coend
end

Powyższe rozwiązanie jest także poprawne dla wielu producentów i wielu konsumentów. Trudniej jest uzyskać rozwiązanie w wariancie problemu z buforem o pojemności M porcji. Trzeba wtedy „symulować" ograniczoność bufora w sposób podobny do pierwszego rozwiązania problemu wzajemnego wykluczania. W osobnym buforze umieszczamy „bilety", z których każdy reprezentuje jedno wolne miejsce w buforze. Producent przed umieszczeniem porcji w buforze pobiera bilet:

type
 Bilety = (Bilet);
var
 b: buffer;
 bpom: buffer;
 
process Producent;
var
 p: Porcja;
 bil: Bilety;
begin
 repeat
  Produkuj (p);
  GetMessage (bpom, bil);
  SendMessage (b, p)
 until false
end;
 
process Konsument;
var
 p: Porcja;
begin
 repeat
  GetMessage (b, p);
  SendMessage (bpom, Bilet)
  Konsumuj (p)
 until false
end;
 
var
 i: 1..M;
begin
 for i := 1 to M do SendMessage (bpom, Bilet);
 cobegin Producent; Konsument coend
end

Jeszcze innego rozwiązania wymaga żądanie, żeby producent przekazywał porcję „bezpośrednio" do konsumenta (tzn. że możliwa jest produkcja kolejnej porcji dopiero gdy konsument odbierze dane). Konsument musi wtedy potwierdzać fakt odebrania komunikatu:

type
 Potw = (Potwierdzenia);
var
 b: buffer;
 bpom: buffer;
 
process Producent;
var
 p: Porcja;
 pot: Potw;
begin
 repeat
  Produkuj (p);
  SendMessage (b, p);
  GetMessage (bpom, pot)
 until false
end;
 
process Konsument;
var
 p: Porcja;
begin
 repeat
  GetMessage (b, p);
  SendMessage (bpom, Potwierdzenie)
  Konsumuj (p)
 until false
end;
 
begin
 cobegin Producent; Konsument coend
end

Problem 3. Czytelnicy i Pisarze Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu można ująć następującym algorytmem. Czytelnik, który chce czytać sprawdza, czy w czytelni nie ma pisarza. Jeśli nie ma, to rozpoczyna czytanie. Pisarz, który chce pisać czeka aż czytelnia będzie pusta i rozpoczyna pisanie. Implementując taki algorytm dobrze jest wprowadzić dodatkowy proces Czytelnia synchronizujący dostęp do czytelni. Proces ten przechowuje informacje o tym, kto jest w czytelni i decyduje, kogo można wpuścić. Do komunikacji wprowadzimy trzy bufory: jeden do komunikacji z czytelnią, jeden do wysyłania zezwoleń dla pisarzy, jeden do wysyłania zezwoleń dla czytelników:

type
 Komunikaty = (ChceCzytac, ChcePisac, Wychodze);
 Zezwolenia = (Wejdz)
 
var
 czytelnia, czyt, pis: buffer;
 
process Czytelnik (i: integer);
var
 z: Zezwolenia;
begin
 repeat
  Sekcja_lokalna;
  SendMessage (czytelnia, ChceCzytac);
  GetMessage (czyt, z);
  CZYTANIE;
  SendMessage (czytelnia, Wychodze)
 until false
end;
 
process Pisarz (i: integer);
var
 z: Zezwolenia;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
  SendMessage (czytelnia, ChcePisac);
  GetMessage (pis, z);
  PISANIE;
  SendMessage (czytelnia, Wychodze)
 until false
end;
 
process Czytelnia;
var
 dc, dp : integer; { liczba odp. czytelnikow i pisarzy
           w czytelni. Dla symetrii dp jest
           typu integer, choć mogłaby być typu
            boolean }
 ac, ap : integer; { liczba czyt. i pis., którzy się
           pojawili, więc ac - dc czytelników
           oczekuje na wejście do czytelni }
 kom: Komunikaty;
begin
 dc := 0; dp := 0;
 repeat
  GetMessage (czytelnia, kom);
  case kom of
   ChceCzytac: begin
          inc (ac);
(*)        if dp = 0 then
          begin
          inc (dc);
           SendMessage (czyt, Wejdz);
          end
end;
  ChcePisac: begin
          inc (ap);
          if dp + dc = 0 then
          begin
           inc (dp);
           SendMessage (pis, Wejdz)
          end
         end
  Wyjdz     : if dp > 0 then { wychodzi pisarz }
         begin
         dec (dp); dec (ap);
         if dc < ac then
          while dc < ac do
          begin
           SendMessage (czyt, Wejdz)
           inc (dc)
          end
         else if dp < ap then begin
          inc (dp);
          SendMessage (pis, Wejdz)
         end
        end else { wychodzi czytelnik }
        begin
         dec (dc); dec (ac);
         if (dc = 0) and (dp < ap) then begin
          inc (dp);
          SendMessage (pis, Wejdz)
         end
        end
  end {case}
 until false
end;

Zwróćmy uwagę na sposób obsługi wychodzenia z czytelni. Pisarz, który wychodzi sprawdza najpierw, czy czekają czytelnicy. Jeśli tak, to wpuszcza wszystkich czekających. Dopiero gdy upewni się, że nie ma oczekujących czytelników sprawdza, czy czekają pisarze i jeśli tak, to wpuszcza jednego z nich. Odwrotna kolejność mogłaby spowodować zagłodzenie czytelników w razie ciągłego zgłaszania się pisarzy. Analogicznie czytelnik, który jako ostatni wychodzi z czytelni wpuszcza jednego z oczekujących pisarzy (jeśli są). Czytelnicy na pewno w tym momencie nie czekają (skoro w czytelni byli czytelnicy to nowi czytelnicy mogli od razu wejść do czytelni).

Niestety zachowanie odpowiedniej kolejności wpuszczania do czytelni przy wychodzeniu z niej nie wystarcza do uniknięcia zagłodzenia. W powyższym rozwiązaniu czytelnicy mogą z łatwością zagłodzić pisarzy: wystarczy, że czytelnia będzie wiecznie okupowana przez czytelników. Aby temu zapobiec czytelnia przestaje wpuszczać nowych czytelników, gdy pojawi się oczekujący pisarz. W tym celu warunek z wiersza oznaczonego gwiazdką zmieniamy na ap= 0.

Rozwiązanie tego problemu można znacznie uprościć zakładając, że liczba miejsc w czytelni jest ograniczona i wynosi M. Wtedy ponownie wykorzystujemy pomysł „biletów" na wejście do sekcji krytycznej: czytelnik przed rozpoczęciem czytania musi pobrać jeden bilet, a pisarz musi uzyskać komplet biletów. Dodatkowy proces jest wtedy niepotrzebny, wystarczy też jeden bufor:

type
 Bilety = (Bilet);
var
 czytelnia : buffer;
 
process Czytelnik (i: integer);
var
 bil: Bilety;
begin
 repeat
  Sekcja_lokalna;
  GetMessage (czytelnia, bil);
  CZYTANIE;
  SendMessage (czytelnia, Bilet)
 until false
end;
 
process Pisarz (i: integer);
var
 bil: Bilety;
 i: 1..M;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
 for i := 1 to M do
  GetMessage (czytelnia, bil);
 PISANIE;
 for i := 1 to M do
  SendMessage (czytelnia, Bilet)
 until false
end;

Niestety powyższe rozwiązanie nie jest poprawne. Może dojść do zakleszczenia, jeśli dwóch pisarzy będzie jednocześnie próbować dostać się do czytelni. Wtedy jeden z nich może zabrać część biletów, a drugi pozostałe i obydwaj będą czekać w nieskończoność na pozostałe bilety blokując siebie i inne procesy. Prostym rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie pierwszej pętli pisarza w sekcji krytycznej:

type
 Bilety = (Bilet);
var
 czytelnia, pis : buffer;
 
process Czytelnik (i: integer);
var
 bil: Bilety;
begin
 repeat
  Sekcja_lokalna;
  GetMessage (czytelnia, bil);
  CZYTANIE;
  SendMessage (czytelnia, Bilet)
 until false
end;
 
process Pisarz (i: integer);
var
 bil: Bilety;
 i: 1..M;
begin
 repeat
  sekcja_lokalna;
  GetMessage (pis, bil);
  for i := 1 to M do
   GetMessage (czytelnia, bil);
  SendMessage (pis, bil);
  PISANIE;
  for i := 1 to M do
   SendMessage (czytelnia, Bilet)
 until false
end;

Oczywiście początkowo w buforze czytelnia musi być M biletów, a w buforze pis — jeden bilet.