Egzamin 2012/2013

Zadanie 1 (10 punktów) Niech sygnatura \(\Sigma\) składa
się tylko z symboli relacyjnych: dwuargumentowego \(E\) i
jednoargumentowego \(P.\) Dla każdej z podanych poniżej klas struktur
określ, czy jest ona (i) aksjomatyzowalna jednym zdaniem logiki
pierwszego rzędu, (ii) aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki pierwszego
rzędu, ale nie pojedynczym zdaniem, (iii) nieaksjomatyzowalna żadnym
zbiorem zdań pierwszego rzędu.

Klasa struktur \(\mathfrak{A}=(A, E^{\mathfrak{A}}, P^{\mathfrak{A}})\) nad sygnaturą \(\Sigma\), w
których \(E^{\mathfrak{A}}\) jest symetryczna i takich, że:

  • w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) każdy wierzchołek
    spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
  • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której pewien
    wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).
  • istnieje spójna składowa \((A,E^{\mathfrak{A}})\), w której każdy
    wierzchołek spełnia \(P^{\mathfrak{A}}\).

Uwaga: czwarty element tego zestawu jest pytaniem w teście, a trzy
powyższe podpunkty nie są mają równych wag w łącznej punktacji zadania.

Zadanie 2 (10 punktów) Rozważmy strukturę
\(\mathfrak{R}=\langle\mathbb{R},+,*,0,1\rangle\), gdzie nośnik to zbiór
liczb rzeczywistych, ze standardową interpretacją symboli z
sygnatury. Napisz formułę \(\varphi(x)\) monadycznej logiki drugiego rzędu
MSO, z jedną zmienną wolną (pierwszego rzędu) taką, że

\((\mathfrak{R},x:a)\models\varphi~~\text{wtw}~~a\in\mathbb{Q}.\)

Zadanie 3 (10 punktów) Udowodnij, że dla każdego
\(n\)-argumentowego wyrażenia \(E\) algebry relacyjnej, dla dowolnych

\(1\leq i_1\le \cdots\le i_m\leq n\) i dla dowolnego ustalonego
\(k\in\mathbb{N}\), wyrażenie

\(
{\tt group}\ E\ {\tt by}\ i_1,\ldots, i_m\ {\tt having~count(*)}>k
\)
także jest definiowalne w algebrze relacyjnej.

Powyższe wyrażenie jest \(m\)-argumentowe, a jego semantyką jest
zdefiniowana przez:

\(\{ (a_{i_1},\ldots,a_{i_m}) \mid \text{istnieje \(>k\) krotek
\(\langle b_1,\ldots,b_n\rangle\in[\![E]\!]\) t. że}~a_{i_1}=b_{i_1},\ldots,a_{i_m}=b_{i_m} \}
\)

Zadanie 4 (10 punktów) Rozważamy monadyczną logikę drugiego
rzędu (MSO) nad skończonymi modelami-słowami.

Każdemu elementowi \(a\) uniwersum modelu-słowa można przypisać
liczbę \(\bar{a}\in\mathbb{N}\) równą jego pozycji w słowie (pozycje
numerujemy od \(1\)).

Udowodnij, że nie istnieje formuła \(\varphi(x,y,z)\) logiki MSO taka, że
dla każdego modelu-słowa \(\mathfrak{A}(w)\) i dowolnych \(a,b,c\in A\)

\(
(\mathfrak{A}(w),x:a,y:b,z:c)\models\varphi~~\text{wtw}~~\bar{a}+\bar{b}\equiv\bar{c} \pmod {|w|}.
\)

TEST

Pytanie 1 (2 punkty) Niech dla zdania \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu
\(
Spec(\varphi) = \{n\in\mathbb{N}^+ \mid \mbox{ istnieje \(\mathcal{A}\) o mocy \(n\) takie że } \mathcal{A}\models\varphi\}.
\)
Czy następujący problem jest rozstrzygalny:

Dane: zdanie \(\varphi\)

Pytanie: czy \(Spec(\varphi)\cup Spec(\neg\varphi)=\mathbb{N}_+\)?

Pytanie 2 (2 punkty) W sytuacji z Zadania 1, czy własność
w każdej spójnej składowej \((A,E^{\mathfrak{A}})\) istnieje wierzchołek
spełniający \(P^{\mathfrak{A}}\)
jest aksjomatyzowalna zbiorem zdań logiki
pierwszego rzędu?

Pytanie 3 (2 punkty) Czy gracz I ma strategię wygrywającą w grze
Ehrenrfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o 3 rundach na dwóch poniższych
nieskierowanych grafach 8-wierzchołkowych?
\[
\xymatrix@=10pt{
\bullet & & \bullet \\
\bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[l]\ar@{-}[r] & \bullet \\
\bullet & & \bullet
} \qquad \qquad
\xymatrix@=10pt{
\bullet & & \bullet \\
\bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet & \bullet\ar@{-}[u]\ar@{-}[d]\ar@{-}[r] & \bullet \\
\bullet & & \bullet
}
\]

Pytanie 4 (2 punkty) Czy dla każdej formuły \(\varphi\) logiki
pierwszego rzędu istnieją: liczba naturalna \(k\), ciąg kwantyfikatorów
\(Q_1,\ldots,Q_k\in\{\forall,\exists\}\) i zmiennych \(x_1,\ldots, x_k\)
oraz formuła \(\psi\), w której nie występują kwantyfikatory, takie że
tautologią jest

\(
\varphi \leftrightarrow Q_1x_1\cdots Q_kx_k\psi \qquad ?
\)

Pytanie 5 (2 punkty) Czy w logice pierwszego rzędu istnieje
tautologia, która nie ma dowodu w systemie Hilberta?