Zaliczenie 2015

Zalecana jest (współ)praca w parach, najlepiej na sąsiednich komputerach.
Indywidualiści będą potrzebować dwóch komputerów.

Zainstaluj serwer SSH (każdy na swoim komputerze) i program rsync, na
przykład:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server rsync

Załóż konta, hasła i katalogi domowe użytkownikom U1 i U2, np.
useradd -m -s /bin/bash U1
passwd U1
...

Serwer ssh można zrestartować np. tak:
service ssh restart

ZADANIA:

1. Skonfiguruj serwer SSH:

a) Ogranicz wersję protokołu do 2.
b) Ogranicz dostępne algorytmy szyfrowania i skrótu wedle własnego uznania.
c) Zezwól U1 na logowanie jedynie przy pomocy klucza, a U2 przy pomocy hasła.

2. Klucze i konfiguracja klienta.

a) Jako U1 stwórz parę kluczy, klucz prywatny chroniony hasłem. Umieść klucz
publiczny na drugim komputerze.
b) Zainstaluj klucz publiczny również na students.
c) Skonfiguruj klienta ssh tak, aby Twój login na students był używany jako
domyślna nazwa użytkownika, gdy U1 łączy się ze students, oraz aby używany
był odpowiedni klucz.

3. Kopiowanie

a) Używając programu rsync skopiuj (jako U1) ze students katalog
/home/staff/iinf/zbyszek/Obrazy.
b) Dodatkowo prowadzący może poprosić Cię o włączenie/wyłączenie kompresji.

4. PGP

a) Utwórz własną parę kluczy PGP.
b) Wyślij prowadzącemu klucz publiczny do zaimportowania.
c) Plik z konfiguracją SSH (klienta lub serwera), z dodanym w komentarzu
swoim imieniem, nazwiskiem i loginem,
podpisz (kluczem prywatnym) i wyślij do prowadzącego emalią.