Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym

Rozważmy jeszcze raz algorytm sortowania przez wstawianie. W tym algorytmie jedna faza polega głównie na umiejscowieniu wstawianego elementu w uporządkowanym ciągu - w fazie \( i \)-tej element \( a[i] \) wstawiamy do uporządkowanego ciągu \( a[1..i-1] \), dla \( i = 2,3, \ldots, n \). Miejsce, w które należy wstawić element \( a[i] \), można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego.

Algorytm Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym

InsertionSortWithBinarySearch 
 for i := 2 to n do 
 begin
  //a[1..i-1] jest już posortowana 
  x := a[i] //odkładamy element z pozycji i 
  //binarne wyszukiwanie największego j <= i takiego, że a[j-1] <= x 
  l := 0; p := i; 
  while (p - l) > 1 do 
  //Niezmiennik: a[l] <= x oraz x < a[p] jeśli tylko p < i 
  begin 
   s := (l+p) div 2; 
   if x < a[s] then 
    p := s; 
   else 
    l := s;
  end 
  j := l+1;
  //x zostanie wstawiony na pozycję j; 
  //elementy większe przesuwamy o 1 pozycję w prawo 
  for k := i downto j+1 do 
   a[k] := a[k-1]; 
  a[j] := x 
 end;

W tym algorytmie liczbę wykonywanych porównań można wyznaczyć następująco: w iteracji o numerze \( i \) zewnętrznej pętli for wykonuje się co najwyżej \( \lceil \log i \rceil \) porównań pomiędzy elementami sortowanego ciągu, co w sumie daje

\( \sum_{i = 2} \lceil \log i \rceil = n\lceil \log n \rceil - 2^{\lceil \log n \rceil} + 1 \)

porównań.

Otrzymaliśmy więc algorytm, w którym wykonuje się \( O(n\log n) \) porównań niezbędnych do wyszukiwania miejsc dla wstawianych elementów, ale (niestety) liczba przesunięć elementów w tablicy, koniecznych do zrobienia tych miejsc, jest w pesymistycznym przypadku kwadratowa. Ta obserwacja jest niezwykle pouczająca. Mówi ona, że dobór operacji dominujących dla analizy złożoności algorytmu jest kluczowy dla jakości tej analizy.

Sortowanie przez wstawianie z wyszukiwaniem binarnym jest też warte wspomnienia dlatego, że jego pomysłodawcą był wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus. O tej metodzie sortowania Steinhaus wspomina w drugim wydaniu swojej znakomitej książki Kalejdoskop matematyczny z roku 1950.