Złączalna kolejka priorytetowa

Kolejka priorytetowa to jedna z podstawowych abstrakcyjnych struktur danych, wykorzystywana między innymi w takich zastosowaniach jak:

 • algorytm Dijkstry wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafach;
 • algorytm Prima znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego;
 • symulacja sterowana zdarzeniami;
 • metoda zamiatania w geometrii obliczeniowej;
 • kodowanie Huffmana;
 • sortowanie (algorytm Heapsort).

Oferuje ona następujące operacje:

 • MakePQ(): tworzy nową, pustą kolejkę;
 • Insert(H,x): wstawia element x (o kluczu z pewnego liniowo uporządkowanego uniwersum) do kolejki H;
 • FindMin(H): zwraca element o najmniejszym kluczu w kolejce H;
 • DelMin(H): zwraca element o najmniejszym kluczu w kolejce H, usuwając go przy tym z H.

Ten zestaw operacji często rozszerza się o:

 • DecreaseKey(H,x,y): nadaje kluczowi elementu x w kolejce H nową, mniejszą wartość y;
 • Delete(H,x): usuwa element x z kolejki H.

Jeśli struktura danych udostępnia dodatkowo operację łączenia kolejek

 • Meld(H1,H2): zwraca nową kolejkę, zawierającą wszystkie elementy z kolejek H1 i H2, niszcząc je przy tym;

to nazywamy ją złączalną kolejką priorytetową.

Najprostszą, choć niezbyt efektywną implementację kolejki priorytetowej stanowi zwykła lista. Znacznie efektywniejszy jest kopiec binarny (wykorzystywany w algorytmie HeapSort), nie pozwala on jednak na szybkie łączenie kolejek. Przedstawione na tym wykładzie struktury danych: kopiec dwumianowy i kopiec Fibonacciego, umożliwiają efektywne wykonywanie wszystkich operacji złączalnej kolejki priorytetowej.
Oto tabela kosztów poszczególnych operacji w wymienionych implementacjach, przy założeniu, że w kolejce(ach) jest aktualnie \( n \) elementów:


Tabela kosztów poszczególnych operacji
Operacja Lista Kopiec Binarny Kolejka Dwumianowa Fibonacciego(*)
MakePQ 1 1 1 1
Insert 1 \( \lg n \) \( \lg n \) 1
FindMin \( n \) 1 \( \lg n \) 1
DelMin \( n \) \( \lg n \) \( \lg n \) \( \lg n \)
DecreaseKey 1 \( \lg n \) \( \lg n \) 1
Delete 1 \( \lg n \) \( \lg n \) \( \lg n \)
Meld 1 \( n \) \( \lg n \) 1

(*) - koszt zamortyzowany

Uwaga: wyszukiwanie elementu nie należy do zestawu operacji (złączalnej) kolejki priorytetowej, dlatego w przypadku operacji DecreaseKey i Delete zakładamy, że jako parametr przekazywane jest dowiązanie do elementu, którego ma dotyczyć operacja.