Rozdział 3: Wersje algorytmu Morrisa-Pratta szukania wzorca

Na początek zajmiemy sie obliczaniem tablicy Prefikso-Sufiksów.

Przedstawimy jeden z możliwych algorytmów liniowych obliczania tablicy \(P\). Jest to iteracyjna wersja algorytmu rekurencyjnego, który moglibyśmy otrzymać korzystając z faktu:

Jeśli \(x[j]=x[t+1]\) oraz \(t=P[j-1]\), to \(P[j]= t+1\)

W algorytmie obliczania \(P[j]\) korzystamy z wartości \(P[k]\), dla \(k < j\).

Algorytm Prefikso-Sufiksy
 1. P[0] := -1;
 2. t := -1;
 3. for j := 1 to m do begin
 4. while (t >= 0) and (x[t+1] <> x[j]) do
 5. t := P[t];
 6. t := t + 1;
 7. P[j] := t;
 8. end;

Złożoność liniowa wynika stąd, że w każdej iteracji zwiększamy wartość \(t\) co najwyżej o jeden, a wykonanie każdej operacji \(t:=P[t]\) zmniejsza wartość \(t\) co najmniej o jeden. Proste zastosowanie zasady magazynu (lub potencjału) implikuje, że operacji \(t:=P[t]\) wykonujemy co najwyżej \(t\). Dowód poprawności pozostawiamy jako ćwiczenie.

Algorytmy Morrisa-Pratta i Knutha-Morrisa-Pratta

Przedstawimy klasyczne algorytmy Morrisa-Pratta (w skrócie MP) oraz Knutha-Morrisa-Pratta (w skrócie KMP) dla problemu string-matchingu: obliczyć w w tekście \(y\) wszystkie (lub pierwsze) wystąpienia danego tekstu \(x\), zwanego wzorcem.

Algorytmy MP i KMP różnią się jedynie tym że jeden używa tablicy \(P\) a drugi \(P'\). Tablica \(P'\) jest bardziej skomplikowana, będziemy się zatem głównie koncentrować na algorytmie MP, poza wersją on-line (gdzie właśnie \(P'\) ma przewagę).

Oznaczmy \(m=|x|\), \(n=|y|\), gdzie \(m \le n\).

Zaczniemy od obliczania jedynie pierwszego wystąpienia. Algorytm MP przegląda tekst \(y\) od lewej do prawej, sprawdzając, czy jest zgodność na pozycji \(j+1\) we wzorcu \(x\) oraz na pozycji \(i+j+1\) w tekście \(y\). Jeśli jest niezgodność, to przesuwamy potencjalny początek (pozycja \(i\)) wystąpienia \(x\) w \(y\). Zakładamy, że algorytm zwraca na końcu wartość false, o ile nie zwróci wcześniej true.

Algorytm MP
 1. i := 0;
 2. j := 0;
 3. while i <> n - m do begin
 4. while (j < m) and (x[j+1] = y[i+j+1]) do
 5. j := j + 1;
 6. if j = m then
 7. return true;
 8. i := i + j - P[j];
 9. j := max(0, P[j]);
 10. end;

Uwaga: Algorytm działa podobnie gdy zamiast prefikso-sufiksów użyjemy tablicy \(P'\) silnych prefisko-sufksów. Algorytm w całości jest wtedy bardziej skomplikowany ze względu na trudniejszy preprocessing (liczenie \(P'\) jest trudniejsze od \(P\)).

Algorytm MP z tablicą \(P'\) zamiast \(P\) nazywamy algorytmem Knutha-Morrisa-Pratta i oznaczamy przez KMP.

Operacją dominującą w algorytmach KMP i MP jest operacja porównania symboli: \(x[j+1]=y[i+j+1]\). Algorytmy KMP i MP wykonują co najwyżej \(2n-m\) porównań symboli. Zauważmy, że dla danej pozycji w tekście \(y\) jest ona co najwyżej raz porównana z pewną pozycją we wzorcu w porównaniu pozytywnym (gdy symbole są równe). Jednocześnie każde negatywne porównanie powoduje przesunięcie pozycji \(i\) co najmniej o jeden, maksymalna wartość \(i\) wynosi \(n-m\), zatem mamy takich porównań co najwyżej \(n-m\), w sumie co najwyżej \(2n-m\) porównań.

Algorytm dla \(x=ab\), \(y=aa..a\) wykonuje \(2n-2\) porównań, zatem \(2n-m\) jest dolną i jednocześnie górną granicą na liczbę porównań w algorytmie.

Obserwacja: W wersji on-line algorytmu okaże się, że jest zdecydowana różnica między użyciem \(P'\) i \(P\); to właśnie jest motywacją dla wprowadzenia silnych prefikso-sufiksów.

Rysunek: algorytm KMP

Algorytm KMPAlgorytm KMP
Jedna iteracja algorytmu KMP. Przesunięcie \(shift=j-P'[j]\) potencjalnego początku wystąpienia wzorca gdy \(x[j+1]\ne y[i+j+1]\).

Wersja on-line algorytmu KMP

Przedstawimy teraz wersję on-line algorytmu KMP. Wczytujemy kolejne symbole \(y\) i wypisujemy on-line (na bieżąco) odpowiedź:

 • 0 - gdy dotychczas wczytany tekst nie zawiera x jako sufiks,
 • 1 - jeśli zawiera.

Algorytm On-Line-KMP

Ze względów notacyjnych tablica \(P'\) oznaczana jest przez Pp.

 1. j := 0;
 2. repeat forever
 3. begin
 4. read(symbol);
 5. while (j > -1) and (x[j+1] <> symbol) do
 6. j := Pp[j];
 7. j := j + 1;
 8. if j = m then begin
 9. write('1');
 10. j := Pp[m];
 11. end else
 12. write('0');
 13. end;

Oznaczmy przez \(delay(m)\) maksymalną liczbę kroków algorytmu On-Line-KMP między wczytaniem symbolu i daniem odpowiedzi. Przez \(delay'(m)\) oznaczmy podobną wielkość, w sytuacji gdy zamiast tablicy \(P'\) użyjemy \(P\).

Przykład

Jeśli \(x=aaaa\dots a\) oraz \(y=a^{m-1}b\), to \(delay(m)=O(1)\), \(delay'(m)=\Theta(m) \).

Z lematu o okresowości wynika, że zachodzi następujący fakt:
$$delay(m)\ =\ \Theta(\log m)$$

Uzasadnienie pozostawiamy jako ćwiczenie.

Wersja real-time algorytmu Morrisa-Pratta

Pokażemy teraz wersję algorytmu on-line, która działa w czasie rzeczywistym, tzn. czas reakcji między wczytaniem symbolu a daniem odpowiedzi jest \(O(1)\), niezależnie od rozmiaru alfabetu. Zamiast KMP użyjemy algorytmu MP, którego preprocessing jest prostszy.

Algorytm zachowuje się podobnie jak algorytm On-Line-KMP; podstawowa różnica polega na tym, że algorytm wkłada do kolejki wczytane symbole, które jeszcze nie są przetworzone w sensie algorytmu MP. Rysunek pokazuje relacje tego algorytmu do algorytmu MP. Symbole z wejścia najpierw wędrują do kolejki.

Rysunek: algorytm Real-Time KMP

Algorytm Real-Time KMPAlgorytm Real-Time KMP

Typowa konfiguracja w algorytmie real-time-MP.


Algorytm Real-Time-MP
 1. j := 0;
 2. Kolejka.clear();
 3. repeat forever { niezmiennik: |Kolejka| <= m - j }
 4. begin
 5. read(symbol);
 6. Kolejka.push(symbol);
 7. write(OUTPUT(Kolejka, j));
 8. end;

W celu skrócenia zapisów pojedynczych algorytmów rozbijamy algorytm na dwie części. Zasadnicza część jest zapisana jako osobna funkcja OUTPUT(Kolejka, j). Wynikiem funkcji jest 0 lub 1, w zależności od tego czy ostatnio wczytany symbol kończy wystąpienie wzorca \(x\). Zmienne \(Kolejka\), \(j\) są globalne.

Procedura OUTPUT(Kolejka, j)
 1. output := 0;
 2. repeat 2 times
 3. begin
 4. if not Kolejka.empty() then begin
 5. if j = -1 then begin
 6. j := 0;
 7. Kolejka.pop();
 8. end else if x[j+1] <> Kolejka.front() then
 9. j := P[j];
 10. else begin
 11. j := j + 1;
 12. Kolejka.pop();
 13. end;
 14. if j = m then begin { w tym momencie Kolejka jest pusta }
 15. output := 1;
 16. j := P[m];
 17. end;
 18. end;
 19. end;

Poniższy dowód został opracowany przez Jakuba Radoszewskiego.

Zastanówmy się nad poprawnością tego algorytmu. Problem jaki musimy rozwiązać to właściwość algorytmu, którą nazwiemy opóżnieniem. Polega ona na tym, że w danym kroku algorytm może wciąż jeszcze rozważać właściwy prefiks aktualnego słowa i nie dotrzeć w ogóle do rozważenia bieżącej litery. Pokażemy jednak, że w momencie, kiedy nastąpi wystąpienie wzorca, kolejka zostanie opróżniona, co wystarczy do dowodu poprawności algorytmu.

Dowód przeprowadzimy nie wprost - załóżmy, że w tym kroku kolejka się nie opróżni i że jest to pierwsze wystąpienie wzorca, którego algorytm nie zdąża wyśledzić. Zacznijmy rozważanie działania algorytmu od ostatniego miejsca wcześniejszego od bieżącego, w którym kolejka się opróżnia. W tym momencie zachodzi \(j < m\) (nawet jeżeli w owym kroku było wystąpienie wzorca w tekście, to ten warunek i tak będzie po tym kroku spełniony) oraz \(|Kolejka| = 0\). Pokażemy, że odtąd aż do miejsca wystąpienia wzorca zachodzić będzie niezmiennik \(|Kolejka| < m - j\).

Zastanówmy się co się może wydarzyć w dowolnym, kolejnym kroku algorytmu, a co może zmienić wartość zmiennej \(j\):

 • Może być dwukrotnie wywołana instrukcja j := P[j]. Wówczas \(|Kolejka|\) wzrasta o 1, \(m - j\) wzrasta co najmniej o 2, czyli niezmiennik dalej zachodzi.
 • Moze być raz wywołana instrukcja j := P[j], a raz j := j + 1 (w jakiejkolwiek kolejności). Wówczas \(|Kolejka|\) się nie zmienia, \(m - j\) pozostaje bez zmian lub wzrasta, co nie zaburza niezmiennika.
 • Mogą nastąpić dwie instrukcje powiększające \(j\) o 1. Wówczas \(|Kolejka|\) maleje o 2, \(m - j\) także maleje o 2, zatem niezmiennik pozostaje zachowany.

Kolejka nie może się opróżnić, gdyż zakładamy, że to nie nastąpi przed aktualnie rozważanym wystąpieniem wzorca. Instrukcja j := P[m] również nie może wystąpić, ponieważ oznaczałoby to wcześniejsze od rozważanego niezauważone przez algorytm wystąpienie wzorca w tekście.

Zatem niezmiennik jest zachowany od ostatniego momentu opróżnienia kolejki do momentu niezauważonego wystąpienia wzorca. W chwili przetworzenia literki, która powoduje wystąpienie zachodzi \(j = m\), czyli na mocy pokazanego niezmiennika \(|Kolejka| < m - m = 0\), \(|Kolejka| < 0\). To z kolei daje żądaną sprzeczność.

Oszczędna wersja algorytmu Morrisa-Pratta

Algorytm MP wykonuje co najmniej \(2n-m\) porównań symboli. Załóżmy, że są to operacje dominujące i spróbujmy zmniejszyć stały współczynnik \(2\) do \(\frac{3}{2}\). Na początku załóżmy, że \(x=ab\). Następujący algorytm znajduje wszystkie wystąpienia wzorca \(ab\) w tekście \(y\).

Algorytm Szukanie-ab
 1. { wzorcem jest 'ab' }
 2. i := 0;
 3. while i <= n - m do begin
 4. while y[i+2] <> 'b' do
 5. i := i + 1;
 6. if y[i+1] = 'a' then begin
 7. wypisz_wystąpienie;
 8. i := i + 2;
 9. end;
 10. end;

Algorytm MP dla wzorca \(ab\) i tekstu \(aaa \ldots aa\) wykonywał \(2n-2\) porównań symboli, nowy algorytm jest lepszy. Algorytm Szukanie-ab wykonuje co najwyżej \(n\) porównań w tym przypadku, tak jest dla każdego tekstu w którym szukamy \(aab\).

Pozostawiamy jako ćwiczenie policzenie maksymalnej liczby porównań dla tego algorytmu (wzorzec \(ab\)). Widać, że podstawowa idea to sprawdzanie najpierw pierwszego symbolu wzorca różnego od poprzednich.

Uogólnimy algorytm na dowolne wzorce. Niech \(x\) zawiera co najmniej dwa różne symbole, \(x=a^kx'\), gdzie \(a\ne b\). Oznaczmy \(x'=b\alpha\) ,,skrócony wzorzec''.

Przykład

\(x = aaaabaaaababa\), wtedy \(x' = baaaababa\), \(\alpha = aaaababa\).

Podamy nieformalny zarys działania oszczędniejszej wersji algorytmu MP, w której osobno szukamy \(x'\) i osobno części \(a^k\).

Niech MP' będzie taką wersją algorytmu MP, w której szukamy jedynie wzorca \(x'\), ale tablica \(P\) jest obliczona dla wzorca \(x\). Jeśli \(j > 0\) i \(shift \le k\), to wykonujemy przesunięcie potencjalnego początku i wzorca w \(y\) o \(k+1\), gdzie \(shift=j-P[j]\).

Inaczej mówiąc, nie szukamy wszystkich wystąpień \(x'\), ale jedynie takich, które mają sens z punktu widzenia potencjalnego znalezienia na lewo ciągu \(a^k\).

Tak zmodyfikowany algorytm MP' zastosujemy jako część algorytmu Oszczędny-MP.

Algorytm Oszczędny-MP

 • wzorcem jest \(x=a^kb\alpha\)
 • znajdź wszystkie wystąpienia części \(bz\) algorytmem MP zmodyfikowanym powyżej;
 • Dla każdego wystąpienia \(b\alpha\) sprawdzamy, czy bezpośrednio na lewo jest \(a^k\);
 • Pozycji tekstu sprawdzonych z wynikiem pozytywnym następny raz nie sprawdzamy.

Graficzna ilustracja działania algorytmu Oszczędny-MP jest pokazana na rysunku.

Rysunek: algorytm Oszczędny-MP

Znajdujemy wystąpienia \(x'\) w tekście \(y[k+1..m]\) algorytmem MP'; dla każdego wystąpienia \(x'\) sprawdzamy, czy na lewo jest wystąpienie \(a^k\); nie sprawdzamy tych pozycji w \(y\), których zgodność z pewną pozycją w \(x\) jest znana.

Oszczędny MPOszczędny MP

Typowa konfiguracja w algorytmie Oszczędny-MP.

Pozostawiamy jako ćwiczenie dokładny zapis algorytmu oraz dokładniejszy dowód tego, że algorytm Oszczędny-MP wykonuje co najwyżej \(\frac{3}{2}n\) porównan.

Ogólna idea jest przedstawiona na rysunku.

Rysunek: algorytm Oszczędny-MP

Oszczędny MPOszczędny MP
Ilustracja tego, że liczba operacji dodatkowych jest ograniczona przez \(\frac{1}{2}n\).

Niech zasadniczymi operacjami będą operacje sprawdzania pierwszego \(b\) na danej pozycji tekstu \(y\) oraz te sprawdzania symboli, które są z wynikiem pozytywnym. Takich operacji jest co najwyżej \(n\). Pozostałe operacje to:

 1. sprawdzanie w części \(\alpha\) z wynikiem negatywnym; wtedy przesuwamy wzorzec co najmniej o \(k\),
 2. sprawdzanie części \(a^k\) na lewo od ,,pozytywnego'' \(b\) (w kwadraciku na rysunku), na pozycjach, gdzie wcześniej było sprawdzanie ,,negatywnego'' \(b\). Wtedy odległość między pozytywnymi kolejnymi \(b\) jest co najmniej \(2w\), gdzie \(w \le k\) jest liczbą sprawdzanych na lewo symboli \(a\). Zatem ,,lokalnie'' przesunięcie jest co najmniej dwukrotnie większe niż liczba dodatkowych operacji.

Suma przesunięć wzorca na tekście \(y\) wynosi co najwyżej \(n\), sumaryczna liczba dodatkowych operacji jest więc co najwyżej \(\frac{1}{2}n\), a liczba wszystkich operacji nie przekracza \(\frac{3}{2}n\).

Dla tekstu \(w\;=\;(a^kba^k)^r\) i wzorca \(a^kba^k\) algorytm wykonuje okolo \(\frac{3}{2}|w|\) porównań,
w granicy, gdy \(k,r \rightarrow \infty \) otrzymujemy współczynnik \(\frac{3}{2}\) .

Obliczanie Tablicy Silnych Prefikso-Sufiksów

Algorytm liczenia silnych prefikso-sufiksów bazuje na następującej relacji między \(P\) a \(P'\):
$$(t=P[j]\ \textrm{oraz}\ x[t+1]\neq x[j+1])\ \Rightarrow\ P'[j]=t$$

$$(t=P[j],\ t\ge 0,\ \textrm{oraz}\ x[t+1]= x[j+1])\ \Rightarrow\ P'[j]=P'[t]$$

Nie musimy obliczać tablicy \(P\); potrzebna jest jedynie ostatnia wartość \(t=P[j]\), którą obliczamy on-line.

Algorytm Silne Prefikso-Sufiksy

Ze względów notacyjnych tablica \(P'\) oznaczana jest przez Pp.

 1. Pp[0] := -1;
 2. t := -1;
 3. for j := 1 to m do begin
 4. while (t >= 0) and (x[t+1] <> x[j]) do
 5. t := Pp[t];
 6. t := t+1;
 7. if (j = m) or (x[t+1] <> x[j+1]) then
 8. Pp[j] := t
 9. else
 10. Pp[j] := Pp[t];
 11. end;

Gdy weźmiemy \(x\ =\ aba^{m-2}\) to \(P'[0]=-1\), \(P'[1]=0\), \(P'[2]=-1\), oraz dla \(3\leq j\leq m\) zachodzi \(P'[j]=1\). Jest to jest pesymistyczny przypadek dla algorytmu Silne Prefikso-Sufiksy, algorytm wykonuje wtedy \(3m-5\) porównań symboli.