Fizyczna organizacja systemu plików na dysku

Przestrzeń dyskowa na potrzeby systemu plików zorganizowana jest w jednostki alokacji, zwane krótko blokami. Blok jest wielokrotnością sektora dysku.

W zakresie przydziału miejsca dla pliku na dysku, czyli powiązania bloków z plikiem, omówione są trzy podejścia: przydział ciągły, listowy i indeksowy, przy czym ten ostatni wymaga dodatkowo określenia sposobu powiązania bloków indeksowych. Podejściem opartym na idei przydziału listowego jest tablica alokacji plików (FAT).

Wolna przestrzeń jest dopełnieniem przestrzeni przydzielonej dla plików w ramach danej strefy dysku. Jednak efektywna identyfikacja wolnych bloków na potrzeby tworzenia nowych plików lub rozszerzania istniejących wymaga utrzymywania komplementarnej informacji. Wyróżnia się cztery rodzaje takich struktur: wektor bitowy, lista powiązana, grupowanie, zliczanie, przy czym idee niektórych podejść można łączyć.

Dla katalogu przydzielane są bloki tak, jak dla innych plików dyskowych. Jest to zatem również plik, ale jego struktura jest odpowiednio definiowana przez system. Specyficzne są również operacje dostępu. W przypadku niewielkiej liczby wpisów katalog może być zwykłą listą (czy tablicą). Czas wyszukiwania zależy wówczas liniowo do liczby wpisów, co staje się nie akceptowalne w przypadku rozrastających się katalogów. Dla dużych katalogów lepiej jest zastosować jakąś strukturę przyspieszającą wyszukiwanie informacji, np. B/B+-drzewo lub tablicę haszową.

 • Przydział miejsca na dysku
  • przydział ciągły, przydział listowy, przydział indeksowy
 • Zarządzanie wolną przestrzenią
  • wektor bitowy, lista powiązana, grupowanie, zliczanie
 • Implementacja katalogu
  • lista liniowa, tablica haszowa, struktura indeksowa

Przydział miejsca na dysku


Przydział ciągły oznacza, że zawartość pliku umieszczona jest w kolejnych według jakieś jednoznacznej numeracji blokach (jednostkach alokacji). Numeracja związana jest z fizycznym położeniem bloku na urządzeniu.

W przydziale listowym poszczególne bloki powiązane są wskaźnikami. W przypadku listy jednokierunkowej w każdym bloku przechowywany jest wskaźnik (czyli numer, indeks) bloku następnego. Dzięki temu zawartości pliku może być rozmieszczona w blokach, dowolnie rozproszonych w dostępnej przestrzeni dyskowej.

W przydziale indeksowym numery bloków dyskowych z danymi skupione są w jednym miejscu, w tzw. bloku indeksowym. Jeśli jeden blok indeksowy jest zbyt mały, żeby pomieścić numery wszystkich bloków z danymi, tworzone są kolejne bloki indeksowe i organizowane w schemat listowy, wielopoziomowy lub kombinowany.

 • Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) — cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków
 • Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked allocation, chained allocation) — bloki pliku tworzą listę powiązaną
 • Przydział indeksowy (ang. indexed allocation) — bloki z danymi wskazywane są przez bloki indeksowe, które mogą być zorganizowane w:
  • schemat listowy
  • schemat wielopoziomowy
  • schemat kombinowany

Przydział ciągły


W przedstawionym przykładzie przydziału ciągłego atrybut lokalizacja pliku implementowany jest za pomocą dwóch wartości: numeru (indeksu) pierwszego bloku oraz liczby bloków, która wynika z rozmiaru pliku. Pierwszy plik (zielony) zajmuje więc 10 bloków począwszy od bloku 1, drugi plik (czerwony) zajmuje 11 bloków począwszy od bloku nr 13 (czyli do 23 włącznie), a trzeci plik (żółty) zajmuje 9 bloków od bloku nr 27.

slajd 5

Przydział ciągły — właściwości


Niewątpliwą zaletą przydziału jest efektywność. Dotyczy ona zarówno złożoności czasowej operacji dostępu, jak i złożoności struktur danych. W przypadku wielu operacji dostępu do tego samego pliku można oczekiwać niewielkich ruchów głowic dyskowych, a więc krótkiego czasu wyszukiwania. Łatwo można zlokalizować dowolny fragment pliku. Identyfikacja bloków pliku nie wymaga żadnych dodatkowych danych poza dwoma wartościami całkowitymi (numerem pierwszego bloku i rozmiarem).

Wadą rozwiązania jest trudność obsługi fragmentacji zewnętrznej. W przedstawionym przykładzie pomiędzy pierwszym i drugim plikiem (zielonym i czerwonym) są dwa bloki wolne, a pomiędzy drugim i trzecim plikiem (czerwonym i żółtym) są trzy bloki wolne. Potencjalnie można by jeszcze znaleźć miejsce na plik o rozmiarze pięciu bloków, ale nie stanowią one ciągłego obszaru. Przenoszenie bloków natomiast jest operacją w ogólności czasochłonną. Można ją wykonać od czasu do czasu w ramach optymalizacji przestrzeni dyskowej, ale nie sposób robić tego przy każdym problemie alokacji bloków.

Nie ma też dobrej ogólnej metody na rozszerzanie pliku.

Wymienione wady dyskwalifikują to podejście w systemach plików, w których często wykonywane są modyfikacje zawartości i towarzyszące temu skracanie lub rozszerzanie pliku. Podejście można natomiast stosować w systemach, gdzie modyfikacje są sporadyczne.

 • Efektywność dostępu (niewielkie ruchy głowic dysk.)
 • Łatwa lokalizacja bloków pliku zarówno przy dostępie sekwencyjnym jak i bezpośrednim
 • Problem fragmentacji zewnętrznej — po usuniętych plikach pozostają dziury, które trudno połączyć w jeden większy blok
 • Problem rozszerzania pliku
  • pliku nie da się rozszerzyć,
  • będzie go trzeba przenieść w nowe miejsce (znaleźć większą dziurę)
  • będzie trzeba z góry zarezerwować więcej miejsca w przestrzeni dyskowej

Przydział listowy (łańcuchowy)


W przedstawionym przykładzie atrybut lokalizacja w katalogu (lub w związanej z nim strukturze) składa się z dwóch indeksów — indeksu pierwszego i ostatniego bloku (alternatywnie rozmiar pliku). Jednak pozostałe indeksy ukryte są blokach z danymi. W każdym bloku musi być zarezerwowane miejsce na indeks następnego bloku. Pierwszy plik (zielony) rozpoczyna się od bloku 1. W bloku pierwszym oprócz danych (treści pliku) przechowywany jest indeks bloku następnego, czyli 3. W bloku 3 z kolei przechowywany jest indeks bloku następnego, czyli 28 itd.

slajd 7

Przydział listowy — właściwości


Przydział listowy rozwiązuje problem fragmentacji zewnętrznej i wynikających z niej ograniczeń na przydział bloków.

Łatwo realizowalny jest dostęp sekwencyjny, jeśli przebiega się plik od początku do końca. Problem może powstać, gdy trzeba się cofnąć. Jeśli dane są w poprzednim bloku, należy rozpocząć wyczytywanie bloków od początku. W przypadku próby dostępu bezpośredniego niejednokrotnie również należy rozpocząć przeglądanie bloków od początku, dlatego ten rodzaj dostępu jest problematyczny w realizacji.

Kosztem realizacji tego typu podejścia jest konieczność przeznaczenia pewnej ilości miejsca w bloku na przechowywanie wskaźnika do bloku następnego.

W przypadku uszkodzenia sektora dysku jest ryzyko utraty bloku. W przypadku przydziału listowego może to mieć większe konsekwencje, gdyż utrata bloku oznacza również utratę indeksu bloku następnego i tym samym wszystkich pozostałych bloków aż do końca pliku.

 • Nie ma problemu fragmentacji zewnętrznej
 • Łatwa realizacja dostępu sekwencyjnego
 • Problem realizacji dostępu bezpośredniego
 • Konieczność pamiętania wewnątrz bloku wskaźnika do bloku następnego
 • Zawodność — utrata jednego bloku pociąga za sobą stratę wszystkich następnych

Tablica alokacji plików — FAT (File Allocation Table)


FAT jest odmianą przydziału listowego, w której sama lista powiązań jest oddzielna od bloków z danymi. Indeks następnego bloku nie jest przechowywany w bloku z danymi, tylko na odpowiadającej temu blokowi pozycji w tablicy FAT. Dzięki temu w jednej operacji dostępu do dysku można wczytać do pamięci większy fragment łańcucha powiązań i sprawniej zrealizować dostęp bezpośredni.

 • FAT jest dodatkową strukturą (tablicą) umieszczoną w odpowiednim obszarze na dysku
 • Każdy element tablicy FAT odpowiada dokładnie jednej jednostce alokacji (blokowi) z przestrzeni bloków plikowych i indeksowany jest numerem bloku
 • Element tablicy FAT zawiera indeks następnego bloku przydzielonego danemu plikowi lub pewną wartość specjalną oznaczającą wolną pozycję lub ostatnią pozycję danego pliku

Struktura tablicy alokacji plików


Zaprezentowany przykład jest adaptacją przykładu z przydziałem listowym. Tablica FAT na pozycji nr 1 zawiera wartość 3, co oznacza, że następnym blokiem po bloku nr 1 jest blok nr 3. Na pozycji 3 w tablicy FAT jest wartość 28, a więc blok nr 28 jest następnym blokiem pliku.

Przerywanymi liniami na rysunku zaznaczona te powiązania pomiędzy blokami, które wynikają z przedstawionego obok fragmentu tablicy FAT.

slajd 10

Przydział indeksowy


Atrybut lokalizacja w przypadku przydziału indeksowego musi przede wszystkim identyfikować blok indeksowy. Blok ten w całości wypełniony jest indeksami bloków z danymi. W przykładzie dla pierwszego pliku (zielonego) blok nr 3, jako blok indeksowy zawiera numery bloków 1, 8, 27 i 28, jako bloków z danymi. Podobnie w przypadku pozostałych plików, przy czym blok indeksowy pliku drugiego (czerwonego) identyfikuje tylko 2 bloki.

slajd 11

Struktura bloku indeksowego


Blok indeksowy jest jednym z bloków przydzielanych w ramach zarządzania przestrzenią dyskową. Jego rozmiar jest skończony, w związku z czym skończona jest również liczba indeksów, którą można w nim przechować. Na przykład przy bloku 1KB i indeksie 4-bajtowym, w bloku można przechować 256 indeksów.

Jeśli liczba indeksów w jednym bloku nie jest wystarczająca, przydzielany jest kolejny blok indeksowy. Bloki indeksowe pliku należy jakoś powiązać. Można je powiązać w listę (schemat listowy), w drzewo (schemat wielopoziomowy) lub przyjąć rozwiązanie łączące kilka drzew o różnych głębokościach (schemat kombinowany).

 • Schemat listowy — w ostatnim elemencie bloku indeksowego znajduje się wskaźnik do następnego bloku indeksowego tego pliku.
 • Schemat wielopoziomowy — blok indeksowy pierwszego poziomu zawiera wskaźnik do bloków drugiego poziomu itd.
 • Schemat kombinowany — zastosowanie do pewnej liczby bloków indeksu pierwszego poziomu, dla następnych bloków indeksu dwupoziomowego itp.

Struktura bloku indeksowego — schemat listowy


W schemacie listowym ostatni wskaźnik (indeks) w blok indeksowym wskazuje na następny blok indeksowy dla danego pliku. Jeśli zatem blok indeksowy może pomieścić 256 wskaźników, to 255 odnosi się do bloków z danymi, a 1 do następnego bloku indeksowego.

slajd 13

Struktura bloku indeksowego — indeks wielopoziomowy


W schemacie wielopoziomowym na pierwszym poziomie jest jeden blok indeksowy, a każdy wskaźnik w tym bloku określa następny blok indeksowy itd. Dopiero ostatni poziom zawiera wskaźniki do bloków z danymi. W przypadku 256 wskaźników w jednym bloku oraz indeksie 2-poziomowym można zaadresować 2562=65536 bloków z danymi, a przy indeksie 3-poziomowym 2563=16777216 bloków z danymi.

slajd 14

Struktura bloku indeksowego — schemat kombinowany


W schemacie kombinowanym część wskaźników w głównym bloku indeksowym określa bezpośrednio bloki z danymi, część wskazuje na kolejny blok indeksowy, adresujący bloki danych (indeks 2-poziomowy), część jest początkiem indeksu 3-poziomowego.

slajd 15

Przydział indeksowy — właściwości


Podejście indeksowe umożliwia szybszą lokalizację bloku pliku, zawierającego wskazany fragment, niż w przypadku przydziału listowego. Przydział ten sprawdza się zatem zarówno przy dostępie sekwencyjnym jak i bezpośrednim. Koszt i ryzyko są podobne, jak w przypadku przydziału listowego.

 • tosunkowo szybka lokalizacja dowolnego bloku pliku
 • Łatwa realizacja dostępu bezpośredniego
 • Brak problemu fragmentacji zewnętrznej
 • Konieczność przeznaczenie pewnej części przestrzeni dyskowej na bloki indeksowe
 • Zawodność: utrata bloku indeksowego oznacza utratę sporej części pliku lub nawet całej zawartości.

Zarządzanie wolną przestrzenią


Zarządzanie wolną przestrzenią sprowadza się do identyfikacji bloków, które nie są przydzielone i mogą zostać wykorzystane dla nowo tworzonych lub rozszerzanych plików. Wolne bloki można wykorzystać do tymczasowego przechowywania danych na potrzeby zarządzania. Dlatego część stosowanych rozwiązań przypomina przydział bloków na potrzeby plików. Można więc powiedzieć, że w tych podejściach wolna przestrzeń jest plikiem składającym się z wolnych bloków.

 • Wektor bitowy — każdy bit odpowiada jednemu blokowi, wartość 1 oznacza wolny blok.
 • Lista powiązana — każdy wolny blok zawiera indeks następnego wolnego bloku.
 • Grupowanie — niektóre wolne bloki zapełnione są w całości indeksami innych wolnych bloków, ostatni indeks wskazuje na kolejny blok zapełniony w całości indeksami.
 • Zliczanie — wykaz wolnych bloków obejmuje indeks pierwszego wolnego bloku oraz liczbę wolnych bloków znajdujących się za nim, stanowiących ciągły obszar.

Zarządzanie wolną przestrzenią — wektor bitowy


W wektorze bitowym każdy blok dyskowy (jednostka alokacji) reprezentowany jest przez jeden bit. Wartość 1 tego bitu oznacza, że dany blok jest wolny (można ewentualnie przyjąć odwrotną logikę). Efektywna implementacja takiego podejścia wymaga dostępności odpowiednich rozkazów manipulowania bitami w procesorze.

slajd 18

Zarządzanie wolną przestrzenią — lista powiązana


Lista powiązana tworzy z wolnych bloków plik zgodnie z koncepcją przydziału listowego. Powiązanie wolnych bloków polega więc na tym, że w bloku poprzednim znajduje się indeks bloku następnego, a indeks pierwszego bloku znajduje się w specjalnym miejscu w systemie plików.

Przydział wolnego bloku polega na tym, że przydzielany jest blok, wskazywany jako pierwszy w superbloku, a indeks pierwszego bloku w superbloku zmieniany jest zgodnie z wpisem w bloku przydzielonym. W efekcie wskazuje zatem łańcuch, który zaczyna się od następnego wolnego bloku.

W przykładzie blok nr 2 zawiera indeks bloku 5, ten z kolei indeks bloku 6 itd.

slajd 19

Zarządzanie wolną przestrzenią — grupowanie


Grupowanie jest odpowiednikiem przydziału indeksowego z listową strukturą bloku indeksowego. Pierwszy wolny blok, wskazany w superbloku, zawiera indeksy n innych wolnych bloków, z których n -1 dotyczy bloków do natychmiastowej alokacji, a n -ty blok zawiera indeks następnego bloku grupującego n -1 indeksów kolejnych wolnych bloków oraz indeks następnego bloku grupującego.

W przedstawionym przykładzie blok nr 2 grupuje indeksy bloków 5, 6, 15, 9, przy czym blok nr 9 jest kolejnym blokiem grupującym.

slajd 20

Zarządzanie wolną przestrzenią — zliczanie


Zliczanie jest odpowiednikiem przydziału ciągłego. W przypadku kilku kolejnych (przylegających do siebie) wolnych bloków pamiętany jest tylko indeks pierwszego z nich oraz liczba wolnych bloków znajdujących się bezpośrednio za nim. Wykaz wolnych obszarów jest ciągiem wpisów, składających się z indeksu bloku oraz licznika. Zysk z tego podejścia ujawnia się, gdy występują duże ciągłe obszary wolne, np. wolna przestrzeń zaczynająca się od bloku 15.

Podejście taki mogłoby być połączone np. z listą powiązaną lub grupowaniem.

slajd 212

Implementacja katalogu — lista liniowa


Katalog jest ciągiem wpisów, obejmującym przed wszystkim nazwę, gdyż przeszukiwanie katalogu odbywa się najczęściej po nazwie. Poza nazwą w katalogu mogą być inne atrybuty lub informacje o lokalizacji odpowiedniego obiektu opisującego plik.

Lista liniowa jest najprostszą formą implementacji katalogu. Jest to po prostu ciąg wpisów. Przeszukiwanie takiego katalogu odbywa się w czasie liniowo zależnym od liczby wpisów. W przypadku małych katalogów rzeczywisty czas jest na tyle krótki, że jakakolwiek optymalizacja nie jest potrzebna. W przypadku większych katalogów korzyść z formy haszowej lub indeksowej może okazać się znacząca.

 • Katalog składa się z ciągu wpisów katalogowych ogólnej postaci:
 • nazwa pliku inne atrybuty
 • Lokalizacja wpisu polega na przeszukiwaniu liniowym (sprawdzane są kolejne pozycje, począwszy od pierwszej)
 • Lokalizacją wpisu można przyspieszyć poprzez posortowanie wg. nazwy, jednak utrzymanie takiej struktury jest kosztowne.

Implementacja katalogu — tablica haszowa


Pozycja danego wpisu wyznaczana jest zgodnie z wartością funkcji haszującej dla nazwy danego pliku. Działanie przykładowej funkcji haszującej mogłoby polegać na zsumowaniu kodów znaków tworzących nazwę, a następnie wyznaczeniu wartości modulo liczba pozycji z tej sumy. Wykorzystując tę samą funkcję przy wyszukiwaniu wpisu, można go szybko zlokalizować. Funkcja haszująca nie gwarantuje unikalności (nie jest to funkcja różnowartościowa), należy się więc liczyć z konfliktami, gdy ta sama wartość zostanie wyznaczona dla dwóch różnych nazw. W zależności od sposobu rozwiązywania konfliktów, potrzebne mogą być dodatkowe struktury.

 • Wpisy ułożone są na pozycjach odpowiadających wartościom funkcji haszującej.
 • Funkcja haszująca odwzorowuje nazwę pliku na wartość z określonego przedziału, traktowaną jako indeks wpisu.
 • Ta sama funkcja haszująca wykorzystywana jest do lokalizacji wpisu,
 • W katalogu mogą być potrzebne dodatkowe struktury pomocne przy usuwaniu konfliktów.

Implementacja katalogu — struktura indeksowa


Inną formą przyspieszania lokalizacji wpisu jest struktura drzewiasta, oparta np. na B/B+-drzewie. Struktura drzewiasta w zakresie czasu wyszukiwania daje efekt podobny jak posortowanie, jest przy tym łatwiejsza w aktualizacji. Wierzchołki w B/B+-drzewie kojarzone są z blokami dyskowymi, co umożliwia optymalizację transferu danych pomiędzy jednostką centralną a urządzeniem przy dostępie do indeksu.

 • Wpisy katalogowe powiązane są w strukturę drzewiastą przyspieszającą wyszukiwanie (np. drzewo binarne, B-drzewo, B+-drzewo).
 • Lokalizacja wpisu polega na przejściu drzewa zgodnie z zasadami jego budowy.
 • Struktura drzewa jest zoptymalizowana w taki sposób, żeby minimalizować liczbę operacji dyskowych podczas przeszukiwania.