Laboratorium 6: kursory, wyzwalacze, procedury

Przydatne informacje:


 • sprawdzanie błędów kompilacji: show errors procedure nazwaProcedury (bez średnika na końcu)
 • informacje o zdefiniowanych procedurach/funkcjach/wyzwalaczach są przechowywane w tabelach USER_PROCEDURES, USER_TRIGGERS.

Tabele


Deklaracje

DECLARE
 TYPE t_tab IS TABLE OF VARCHAR(20) INDEX BY BINARY_INTEGER;
 tab t_tab;

Operacje na tabelach:

tab(i)      --i-ty element
tab.EXISTS(i)  --czy i-ty jest określony
tab.COUNT    --liczba elementów
tab.FIRST    --pierwszy element tabeli
tab.LAST     --ostatni element tabeli
tab.PRIOR(i)   --poprzednik i-tego
tab.NEXT(i)   --nastepnik i-tego
tab.DELETE    --usuń zawartość tabeli
tab.DELETE(i)  --usuń i-ty element
tab.DELETE(i,j) --usuń elementy od i do j

Kursory służące do zmiany danych


DECLARE
 CURSOR nazwaKursora
   IS zapytanieSQL
 FOR UPDATE OF lista_kolumn;

Różni się od zwykłego kursora zakładaniem blokady na modyfikowane pola.

Przykład:

DECLARE
 CURSOR c_ksiazki IS SELECT * FROM ksiazki FOR UPDATE OF tytul;
BEGIN
 FOR k IN c_ksiazki LOOP
  dbms_output.put_line('ksiazka '||k.nr_ew);
  UPDATE ksiazki SET tytul=tytul||'_a' WHERE nr_ew=k.nr_ew;
 END LOOP;
END;
/

Procedury


PROCEDURE nazwa [(parametr 1[, parametr 2, ...])] IS
  deklaracje zmiennych
BEGIN
 treść procedury
[EXCEPTION
  obsauga wyjątków]
END [nazwa];

Denicja parametry ma następującą postać:

nazwa parametru [IN | OUT [NOCOPY] | IN OUT [NOCOPY]] typ
  [{:= | DEFAULT} wyrażenie]
 • IN - przekazanie parametru przez wartość,
 • OUT - parametr musi być zmienn¡, zachowuje się jak niezainicjalizowana
  zmienna (pocz¡tkowo przechowuje pust¡ wartość),
 • IN OUT - parametr musi być zmienn¡, zachowuje si¦ jak zainicjalizowana
  zmienna,
 • NOCOPY - przekazywanie parametrów przez referencje.

Komunikaty o błędach kompilacji można zobaczyć wykonuj¡c polecenie:

SHOW errors procedure nazwa;

Aby wywołać procedurę z poziomu sqlplusa, należy wykonać polecenie:

execute nazwaProcedury(wartość1,wartość2);
execute nazwaProcedury(nazwa1 => wartość1,nazwa2 => wartość2);
execute nazwaProcedury; /* jeśli procedura nie ma parametrów */

W niektórych przypadkach można najpierw zadeklarować funkcję, a dopiero
później podać jej treść, np.

PROCEDURE nazwa ( .. definicja parametrów .. );

Zgłaszanie błędów, działanie programów można przerwać za pomoc¡ funkcji
raise_application_error, np.

RAISE_APPLICATION_ERROR(kod,komunikat);
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20000,'bardzo ważny błąd');

Kody od -20999..-20000 są zarezerwowane dla użytkowników.

Funkcje


FUNCTION nazwa [(parametr 1,[ parametr 2, ...])] RETURN typ IS
  [deklaracje zmiennych]
BEGIN
  treść
[EXCEPTION
  obsługa wyjątków]
END [nazwa];

W treści funkcji należy użyć polecenia RETURN, które zwraca wynik i kończy
działanie funkcji (dokładnie tak jak w C/C++).

Komunikaty o błędach kompilacji można zobaczyć wykonując polecenie:

SHOW errors FUNCTION nazwa;

Informacje o procedurach i funkcjach można otrzymać za pomoc¡ poleceń:

DESCRIBE PROCEDURE nazwa
DESCRIBE FUNCTION nazwa

Pakiety


CREATE PACKAGE nazwa AS
  PROCEDURE procedura1 (...);
  PROCEDURE precedura2;
  ...
END emp_actions;
 
CREATE PACKAGE BODY nazwa AS
  PROCEDURE procedura1 (...) IS
  BEGIN
  END procedura1;
 
  PROCEDURE procedura2 IS
  BEGIN
  END procedura2;
  ...
END nazwa;

Wyzwalacze


Wyzwalacze to fragmenty programów wykonywane w przypadku zajęcia określonych operacji na bazie danych. Wyzwalacze s¡ wykonywane automatycznie przez bazie danych.

Do czego mogą służyć wyzwalacze:

 • kontroli poprawno±ci danych,
 • logowania zmian na bazie,
 • sprawdzania uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji.
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nazwa
  {BEFORE|AFTER} {INSERT|DELETE|UPDATE} ON nazwa tabeli
  [REFERENCING [NEW AS nazwa_nowego_wiersza] [OLD AS nazwa_starego_wiersza]]
  [FOR EACH ROW [WHEN (warunek)]]
  treść wyzwalacza

Wyzwalacze mogą być uruchamiane:

 • jednokrotnie dla każdego wiersza (klauzula FOR EACH ROW),
 • jednokrotnie dla każdego polecenia,

Kolejność wykonywania wyzwalaczy:

 • przed instrukcj¡,
 • przed pierwszym operowanym wierszem
 • po pierwszym wierszu ...
 • przed ostatnim wierszem
 • po ostatnim wierszu
 • po instrukcji

W wyzwalaczach nie wolno używać operacji związanych z transakcjami (COM-MIT, ROLLBACK).
Po zdefiniowaniu wyzwalacza, baza może stwierdzić, że kompilacja się nie powiodła. Komunikaty o błędach można zobaczyć wykonuj¡c polecenie:

show errors trigger nazwaWyzwalacza;

Inne polecenia dotycz¡ce wyzwalaczy:

 • select trigger_name from user_triggers - lista zdeniowanych wyzwalaczy,
 • select trigger_type, triggering_event, table_name, referencing_names,
  trigger_body from user_triggers where trigger_name = 'bazwa' - dokaadne informacje konkretnym wyzwalaczu,
 • drop trigger nazwaWyzwalacza - usuwanie,
 • alter trigger nazwaWyzwalacza {disable|enable} - wyłączenie/włączenie wyzwalacza.

Odwołania do wartości zmienianych wierszy:

 • :OLD.nazwa_pola - wartości przed zmian¡/usunięciem,
 • :NEW.nazwa_pola - wartości po zmianie/wstawieniu,

Można definiować jeden wyzwalacz dla wielu zdarzeń, np.

CREATE OR REPLACE TRIGGER TestowyWyzwalacz
  BEFOR INSERT OR UPDATE OR DELETE ON tabela
  FOR EACH ROW
BEGIN
 IF INSERTING THEN
  ...
 ELSIF DELETING THEN
  ...
 ELSIF UPDATING THEN
  ...
 END IF;
END;

SQL - różności


Widoki:

CREATE VIEW nazwa AS zapytanie_sql;

Sekwencje:

CREATE SEQUENCE nazwa
[  INCREMENT BY wartość ]
[  START WITH wartość ]
;
SELECT nazwa_sekwencji.NEXTVAL FROM dual; /* zwraca wartość + zwiększa licznik */
SELECT nazwa_sekwencji.CURRVAL FROM dual; /* zwraca wartość + bez zwiększania licznika */

Ćwiczenie. Napisz procedurę wypisującą ostatnie 10 wypożyczeń książek.

Ćwiczenie. Napisz funkcję, która otrzymuje jako parametr numer ewidencyjny książki i zwraca ile razy była ona wypożyczona.

Ćwiczenie. Sprawdź jakie procedury i funkcje są zdefiniowane w twojej bazie danych.

Ćwiczenie. Usuń wybraną procedurę lub funkcję (np. procedurę PokazWypozyczenia).

Ćwiczenie. Dodaj wyzwalacz do tabeli wypożyczenia, który będzie blokował wypożyczanie książek, które jeszcze nie zostały zwrócone.

Ćwiczenie. Usuń wyzwalacz SprawdzWypozyczenia z tabeli wypożyczenia.

Ćwiczenie. Dodaj wyzwalacz do tabeli wypożyczenia, który będzie uniemożliwiał wprowadzanie wypożyczeń z datą zwrotu mniejszą niż data wypożyczenia.

Ćwiczenie. Dodaj wyzwalacz do tabeli wypożyczenia, który będzie uniemożliwiał wypożyczanie więcej niż 10 książek jednocześnie dla jednej osoby.

Ćwiczenie. Dodaj wyzwalacz do tabeli książki, który będzie automatycznie nadawał kolejne numery ewidencyjne.