Laboratorium 1: Wprowadzenie do Linuksa

Pierwsze kroki z Linuksem

 • logowanie następuje do środowiska zwanego KDE lub Gnome (jest jeszcze kilka, np. XFCE ... )
 • przeglądarka (firefox, opera, konqueror, itp) -- Klikasz i masz,
  Otworzyć niniejsze materiały
 • terminal (konsola),

  Okienko z powłoką (shell): służy do wykonywania poleceń użytkownika
  prompt$ polecenie [ENTER]
 • mc Twoim przyjacielem
  (chodzenie po katalogach ENTER, wyświetlanie pliku F4, zaznaczanie plików INSERT, oraz [KP -], [KP +], [KP *],
  następnie F5 F6 F8 itp)
 • / zamiast \
 • Polecenia (niektóre):
  • ls - list - czyli wyświetl pliki w katalogu,

    
         ls /usr/
         ls -l
         ls -a
         ls -al /usr/
         ls -R
    
  • cd - change directory - zmień katalog
   Pojęcia katalogu bieżącego oraz ścieżek względnych i bezwzględnych.

    
         cd /usr/
         cd -
    
  • pwd - print working directory - pokaż bieżący katalog (gdybyśmy się zgubili :-)
  • cp co? gdzie? - copy - kopiuj

    
   	  cp ala ula
   	  cp ala ola ula archiwum
         cp -a
    
  • mv co? gdzie? - move - zmiana nazw bądź przeniesienie plików i katalogów do innego katalogu.

    
   	  mv ala ula
   	  mv ala ola ula archiwum
    
  • rm - remove - usuń plik/katalog

    
         rm -r
         rm -f
         rm -i
         rm -rf [OSTROŻNIE!!!!]
    
  • mkdir - make directory - utwórz katalog

    
         mkdir ~/podkatalog
         mkdir -p ~/glowny/podglowny/malutki
    
  • rmdir - remove directory - usuń katalog (tylko jeśli niepusty -- bezpieczniejsze od rm -r)

    
         rmdir ~/podkatalog
    
  • passwd -- zmień hasło [hasło powinno być łatwe do zapamiętania i trudne do zgadnięcia]

Edytory

 • mcedit - prosty, wbudowany w mc,
  wyjście F10, lub kliknąć w 10
 • joe - w stylu edytorów Borlanda,
  wyjście ^KX
 • pico, nano - proste, tekstowe,
  wyjście ^X\
 • gedit, kate - okienkowe
 • vi - jest wszędzie, tekstowy, początkowo nieintuicyjny, skomplikowany, po dokładnym poznaniu efektywny,
  wyjście ESC :q! (to nie żart!)
 • emacs - rozbudowany, początkowo skomplikowany, po bliższym poznaniu efektywny,
  bardzo elastyczny, konfigurowalny na bardzo wiele sposobów,
  wyjście ^X^C

System plików

 • Nazwy katalogów:
  • / zamiast \
  • / (katalog głowny)
  • . (katalog bieżący)
  • .. (katalog nadrzędny)
  • ~ (nasz katalog domowy)
  • ~henio (katalog domowy użytkownika henio)
 • W Linuxie/Unixie nie ma C:\, jest jedno drzewo plików.
  Urządzenia (fizyczne i logiczne: np. przez sieć) są montowane (mount) w systemie plików i
  tworzą jedną strukturę katalogów.
 • Używanie * i ?
  ?b*a*.txt - oznacza wszystkie pliki, które mają w nazwie pierwszą literę dowolną, potem mają b,
  potem cokolwiek (w dowolnej liczbie), potem a, potem cokolwiek i kończą się na .txt.
  Inne znaczenie, niż w Windowsach:

   
  	ls
  	 ala.c ula.c ela.pas progs.pas
   
  	cp *.c *.pas = cp ala.c ula.c ela.pas progs.pas
   
 • ln dokąd? skąd? - link - dowiązanie i częściej używane dowiązanie symboliczne
  (składnia jak cp)

   
  	ln plik1.ocaml plik1.ml
      ln -s docs Dokumenty
   
 • mount - pokazuje co gdzie jest zamontowane.
  Służy też do montowania, ale montować może (w zasadzie) tylko root (czyli administrator).
 • df - pokazuje miejsce na dyskach.
 • du - zajmowane miejsce (przez plik/katalog)

   
  	du ala.avi
  	du -s 
  	du -s *
   
 • quota - moje limity na przestrzeń dyskową (twarde i miękkie limity).
 • We wprowadzaniu nazw plików i katalogów mozemy sobie pomagac klawiszem [TAB], możemy też używać symboli .. ~

E-mail

 • pine / mutt -- używanie poczty w konsoli
  UWAGA! Jak się spróbuje napisać wiadomość w mutt-cie odpali się edytor vi!
  Aby coś napisać trzeba nacisnąć "i", a jak sie skończy to ESC ZZ (dwa duze Z).
 • Pliki .forward

Prawa dostępu

 • Trzy poziomy:

  • właściciel (User),
  • grupa (Group),
  • pozostali (Others)

  Poziomy te będziemy dalej oznaczali literkami u, g, o oraz a (All).

 • Każdy plik i katalog ma swojego właściciela i "grupę".
  Użytkownicy mogą należeć do wielu grup, ale pliki mają tylko jedną grupę.
 • Prawa dostępu
  prawa dostępu pokazuje ls -l

  • r - read - prawo do odczytu ,
  • w - write - prawo do zapisu / modyfikacji,
  • x - execute - prawo do uruchamiania pliku (lub dostępu do katalogu).
 • chmod - change mode - zmiana praw dostępu.
  Zmianę praw można określić kombinacją znaków postaci: poziom +/- prawa, np.:

   
  	chmod u+rwx *
  	chmod o-r *.c
  	chmod ug+rx Pliki
   
 • chown - change owner - zmień właściciela
 • chgrp - change group - zmień grupę
 • Ćwiczenie: spróbować zapisać plik:
  • u kolegi, w / (powinno się nie dać!)
  • w /tmp (powinno się dać),
  • pozwolić NA CHWILĘ! kolegom na dostęp do jakiegoś swojego podkatalogu.

Przekierowania wejścia/wyjścia

 • ls -l > plik - wyjście do pliku,
 • ls -l / >> plik - wyjście doklejone na końcu pliku,
 • ( echo "To jest katalog"; ls -l ) > plik - wyjscie z kilku komend do pliku - plik na początku wyzerowany,
 • P1 | P2 | ... | Pn - przetwarzanie potokowe,
 • P1 `P2` - wyjście P2 staje się częścią polecenia P1 (zwykle chodzi o listy plików).
 • cat - wyświetla zawartość plików (wbrew pozorom nie katalogów!)

   
      cat .bashrc
      cat > ~/plik
      cat plik1 plik2 > plik
   

  Przydatny przy przetwarzaniu potokowym.

 • less plik - lepszy do oglądania plików,
 • sort - sortuje zadany plik lub standardowe wejście
  uniq - usuwa powtórzenia (serie),

   
  	sort plik > plik.posortowany
  	cat plik | sort | uniq > plik.bez.powtórzeń
   
 • grep - wypisuje linie zawierajace zadany napis

   
  	grep main *.c
  	cat *.c | grep main
  	ls -l | grep drwx
  	cat *.c | grep main | sort | uniq > mains.txt
  	grep drwx `cat lista.plikow`
   

Procesy

 • Lista procesów:

   
      ps
      ps u
  	ps aux
   
 • top - najwięksi pożeracze zasobów,
 • kill - zabicie (lub wysłanie sygnału do) procesu,

   
  	kill 1234
  	kill -9 1234
  	kill -HUP 1234
   
 • killall - zabicie (lub wysłanie sygnału do) wszystkich procesów wykonujących dany program,

   
  	kill screen
  	kill -9 firefox-bin
   
 • pstree - drzewo procesów
 • Uruchamianie w tle
  Polecenie zakończone & - uruchamia się w tle, tzn. nie czekamy na jego zakończenie.
  Przydatne dla wszelkich programów "okienkowch".
  Jak się zapomni & - terminal jest zablokowany (czeka, aż program się skończy), ale można zrobić:

  • Ctrl-Z - zawiesi (suspend) proces,
  • bg - background - uruchomi w tle (odczepi do terminala) zawieszony proces,
  • fg - foreground - uruchomi na pierwszym planie (można też jednak zawiesić terminal jak się chce),
  • jobs - wypisze procesy przypięte do terminala,
  • kill %1 - poprzez % (procent) można łatwiej wybrać procesy przypięte do terminala,
  • Ctrl-C - przerywa działanie procesu pierwszoplanowego.

Zmienne i skrypty

 • Zmienne i ich użycie w poleceniach:
  • zmienne to stringi
  • x="ala ma kota" - przypisanie
  • echo $x w paski - odwołanie się do wartości
  • x=$[y * 2 + z] - wyrażenia arytmetyczne
  • echo $HOME $USER $MAIL $PATH - różne ciekawe zmienne.
 • Skrypt = plik tekstowy z poleceniami, któremu nadamy prawo do wykonywania.
  Dobry zwyczaj: pierwszy wiersz skryptu powinien wyglądać tak:

   
  	#!/bin/bash
   

  Określa on jaki program ma interpretować polecenia.
  Przydatne, jeśli chcemy napisać skrypt w języku dla jakiegoś innego interpretera:

   
  	#!/usr/bin/ocaml
  	#!/usr/bin/perl
   

Więcej na ten temat

Pierwszy kontakt z OCamlem

 • Uruchomienie interpretera:
   
  	ocaml
  	2+3;;
  	^D
   

  (nie działają strzałki itp.)

   
  	ledit ocaml
   

  (działają strzałki!!!)

 • Parę przykładów funkcji:

   
  	let f x = x*x;;
   
  	let ma co = "Ala ma "^co;;
  	ma "kota";;
   
  	f "kota";;
  	(error)
   
  	let g x = (f x)^(f x);;
  	(error)
   
  	let h x = f (f x);;
   
  	h 7;;
  	h (f 7);;
   
  	max_int;;
  	max_int+1;;
   
  	let rec silnia n = if n=0 then 1 else n*(silnia (n-1));;
   
  	let rec powtorz n s = if n=0 then "" else s^(powtorz (n-1) s);;
   
  	let powt3 = powtorz 3;;
   
  	let powt_ala n = powtorz n "ala";;
   
 • Wczytanie kodu z pliku:

   
  	#use "plik.ml";;