Programowanie współbieżne i rozproszone

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium/ćwiczenia (30 godzin)

Opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi, problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie zilustrowana przykładami klasycznych problemów współbieżności oraz mechanizmów synchronizacji procesów i wątków w systemie operacyjnym Linux. Przedstawione też zostaną metody weryfikacji programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności oraz podstawowe algorytmy rozproszone.

Sylabus

Autor

 • Marcin Engel — Uniwersytet Warszawski

Wymagania wstępne

 • Wstęp do programowania
 • Systemy operacyjne
 • Środowisko programisty

Zawartość

 • Klasyczne problemy współbieżności
 • Mechanizmy synchronizacji procesów w modelu scentralizowanym i rozproszonym:
  • semafory
  • monitory
  • muteksy
  • spotkania (Ada)
 • Procesy i wątki w systemie Linux i najważniejsze metody ich synchronizacji
 • Algorytmy rozproszone: wzajemnego wykluczania, elekcji i uzgadniania
 • Poprawność programów współbieżnych i jej weryfikacja
 • Procesy i wątki w systemie Linux i najważniejsze metody ich synchronizacji
 • Notacje do opisu współbieżności:
  • CSP
  • Sieci Petriego