Ćwiczenia 9 i 10: Procedury wyższych rzędów i listy

Ćwiczenia na listy z elementami procedur wyższych rzędów:

 1. Napisz procedurę exists, która dla danego predykatu i listy sprawdzi, czy na liście jest element spełniający predykat.
  Wykorzystaj wyjątki tak, aby nie przeglądać listy, gdy to już nie jest potrzebne.
 2. Napisz procedurę negującą predykat non: (α → bool) → (α → bool).
  Za pomocą tej procedury oraz procedury exists zdefiniuj procedurę forall,
  która sprawdza, czy dany predykat jest spełniony przez wszystkie elementy danej listy.
  Czy zastosowanie wyjątków w implementacji procedury exists nadal powoduje, że przeglądane są tylko niezbędne elementy listy?
 3. Zapisz procedurę append za pomocą fold_right/fold_left.
 4. Napisz procedurę obliczającą funkcję będącą złożeniem listy funkcji.
 5. Zapisz za pomocą map i flatten procedurę heads,
  której wynikiem dla danej listy list, jest lista pierwszych elementów niepustych list składowych.
  Puste listy składowe nie powinny wpływać na wynik.
 6. Napisz procedurę sumy : int list → int list, która dla danej listy \([x_1;\dots; x_n]\)
  oblicza listę postaci: \([x_1; x_1 + x_2; x_1+x_2+x_3; \dots; x_1+x_2+\cdots+x_n]\).

  Przykład: sumy [1; 5; 2; 7; 12; 10; 5] = [1; 6; 8; 15; 27; 37; 42].
 7. Napisz procedurę codrugi : α list → α list, która z danej listy wybiera co drugi element (zaczynając od drugiego).
  Na przykład codrugi [1; 2; 3; 4; 5] = [2; 4].
 8. Listę nazwiemy ciekawą jeśli żadne dwa kolejne jej elementy nie są sobie równe.
  Napisz procedurę podzial : α list → α list list, która daną listę podzieli na
  minimalną liczbę spójnych fragmentów (zachowując ich kolejność), z których każdy jest ciekawy.
  Na przykład, podzial [3;2;2;5;7;5;4;4;3;1] = [[3;2];[2;5;7;5;4];[4;3;1]].
 9. Dana jest lista liczb całkowitych. Element tej listy nazwiemy prextremum jeśli jest ostro większy lub ostro mniejszy od wszystkich elementów poprzedzających go na danej liście.
  Napisz procedurę \(\mathtt{prextrema}: \mathtt{int~list} \to \mathtt{int~list}\), która dla danej listy zwraca listę wszystkich jej prextremów.
  Elementy na liście wynikowej powinny być w takiej samej kolejności, w jakiej występowały na danej liście.
  Na przykład:
  prextrema [-2; 1; 0; 1; 3; 2; -1; 5; 4; -3; 2; 1; 7] = [-2; 1; 3; 5; -3; 7]
 10. Napisz procedurę \(\mathtt{wzrost}: \mathtt{int~list} \to \mathtt{int~list}\), która dla danej listy liczb całkowitych
  znajduje w niej najdłuższy spójny fragment ściśle rosnący i zwraca go.
  Na przykład:

   
     wzrost [3; 4; 0; -1; 2; 3; 7; 6; 7; 8] = [-1; 2; 3; 7]
     wzrost [] = []
   
 11. Dana jest lista \([x_1; x_2; \dots; x_n]\) reprezentująca kolejne chwile w czasie -- tzn. $x_i\) reprezentuje chwilę \(i\).
  Dane są też dwa predykaty \(p\) i \(q\).
  Powiemy, że w chwili \(i\) zachodzi ,,\(p\) dopóki \(q\)'', jeżeli istnieje takie \(0 \le k \le n-i\), że
  zachodzi \(p\ x_i, p\ x_{i+1}, \dots, p\ x_{i+k-1}\), oraz \(q\ x_{i+k}\).
  Inaczej mówiąc, począwszy od chwili \(i\) musi zachodzić \(p\), dopóki nie zajdzie \(q\).
  W szczególności, jeżeli zachodzi \(q\ x_i\), to \(p\) nie musi w ogóle zachodzić.

  Napisz taką procedurę dopoki : α list → (α → bool) → (α → bool) → int list, że wynikiem
  \(\mathtt{dopoki}\ [x_1; x_2; \dots; x_n]\ p\ q\) jest lista tych chwil w czasie, w których zachodzi \(p\) dopóki \(q\).

  Na przykład, dla następujących \(p\) i \(q\):

  \(i\) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  \(p\ x_i\) false true true true false false true true true false false false
  \(q\ x_i\) false false true false true false false true false false true false


  poprawnym wynikiem jest: \([2; 3; 4; 5; 7; 8; 11]\).
 12. Dla danej listy liczb całkowitych \(l = [x_1; x_2; \dots; x_n]\), minimum (maksimum) nazwiemy
  taki fragment listy \(x_i = x_{i+1} = \dots = x_j\), że:

  • \(1 \le i \le j \le n\),
  • jeśli \(i > 1\), to \(x_{i-1} > x_i\) (\(x_{i-1} < x_i\)),
  • jeśli \(j < n\), to \(x_j < x_{j+1}\) (\(x_j > x_{j+1}\)).

  Ekstremum oznacza minimum lub maksimum.
  Napisz procedurę ekstrema :int list → int, która dla danej listy policzy ile jest na niej ekstremów.

 13. System -2-kowy jest podobny do systemu binarnego, ale podstawą tego systemu jest liczba -2. Są dwie możliwe cyfry: 0 i 1.
  Ciąg cyfr postaci \(c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0\) reprezentuje liczbę \(\sum_{i=0}^k c_i(-2)^i\).
  Na przykład, liczbę 42 reprezentujemy jako \(1111110_{-2}\).

  Napisz procedurę inc : int list → int list, która dla danej listy będącej reprezentacją liczby \(x\),
  wyznaczy reprezentację liczby \(x+1\).
  Przyjmujemy, że lista pusta reprezentuje 0.

 14. Maksymalne plateau w liście (bez rekurencji).
  Napisz procedurę plateau : α list → int, która oblicza długość najdłuższego stałego (spójnego) fragmentu danej listy.
 15. Zdefiniuj, za pomocą @ i filter uproszczoną wersję algorytmu quick-sort.
  W algorytmie tym elementy sortowanej listy dzielimy na nie większe i większe od pierwszego elementu listy,
  po czym obie listy wynikłe z podziału rekurencyjnie sortujemy.
 16. Ciąg różnicowy ciągu \([x_1; x_2; \dots; x_n]\), to ciąg postaci \([x_2-x_1; x_3-x_2; \dots; x_n-x_{n-1}]\).
  Oblicz ciąg różnicowy zadanej listy liczb całkowitych.
 17. Oblicz listę złożoną z pierwszych elementów kolejnych ciągów różnicowych danej listy,
  tzn.: głowy danej listy, gowy jej ciągu różnicowego, głowy ciągu różnicowego jej ciągu różnicowego itd.
 18. Dana jest lista liczb zmiennopozycyjnych \([x_1; x_2; \dots; x_n]\).
  Jej uśrednienie, to lista postaci: \([\frac{x_1 +. x_2}{2.0}; \dots; \frac{x_{n-1} +. x_n}{2.0}]\).
  Uśrednieniem listy jednoelementowej oraz pustej jest lista pusta.

  Napisz procedurę usrednienie : float list → float list, która dla danej listy obliczy jej uśrednienie.

 19. Napisz funkcję od_końca_do_końca : int list → int, która dla danej niepustej
  listy \([a_1;...;a_n]\) obliczy \(\min_{i=1,2,\dots,n} |a_i - a_{n+1-i}|\).
 20. Załóżmy, że dana jest lista \([x_1; x_2; \dots; x_n]\).
  Sufiksem tej listy nazwiemy każdą listę, którą można uzyskać przez usunięcie pewnej liczby (od 0 do \(n\)) jej początkowych elementów.
  Tak więc sufiksami danej listy będzie n.p. ona sama, pusta lista, a także \([x_3; x_4; \dots; x_n]\).

  Napisz (za pomocą fold_left/fold_right) procedurę tails : α list → α list list,
  która dla danej listy tworzy listę wszystkich jej sufiksów, uporządkowaną wg malejących ich długości.
 21. Rozważmy listę liczb całkowitych \([x_1; x_2; \dots; x_n]\).
  Dołkiem na tej liście nazwiemy taki indeks \(1 < i < n\), że \(x_i < \max(x_1, \dots, x_{i-1})\) oraz \(x_i < \max(x_{i+1}, \dots, x_n)\).
  Głębokość takiego dołka to \(\min(\max(x_1, \dots, x_{i-1}) - x_i, \max(x_{i+1}, \dots, x_n) - x_i)\).
  Napisz procedurę \(\mathtt{dolek}: \mathtt{int~list} \to \mathtt{int}\), która dla danej listy liczb całkowitych wyznaczy maksymalną głębokość dołka na tej liście.
  Jeśli na danej liście nie ma żadnego dołka, to poprawnym wynikiem jest 0.
 22. Lista trójek \([(l_1,s_1,r_1); \dots; (l_k,s_k,r_k)]\) : (α list * int * int) list} reprezentuję listę
  elementów typu α w następujący sposób.
  Trójka \((l,s,r)\), gdzie \(l = [x_1; x_2; \dots; x_s]\) jest \(s\)-elementową listą elementów typu α,
  reprezentuje ciąg \(r\)-elementowy, poprzez cykliczne powtarzanie elementów ciągu \(l\):
  \[\underbrace{x_1, x_2, \dots, x_s, x_1, x_2, \dots, x_s, x_1, \dots}_{r \mbox{ elementów}}\]
  Z kolei lista trójek reprezentuje listę powstała w wyniku konkatenacji list odpowiadających poszczególnym trójkom.

  Napisz procedurę dekompresja : (α list * int * int) list → int → α, która
  dla danej listy trójek i indeksu \(i\) wyznacza \(i\)-ty element listy wynikowej.
 23. Rozważmy następującą metodę kompresji ciągów liczb całkowitych:
  Jeżeli w oryginalnym ciągu ta sama liczba powtarza się kilka razy z rzędu, to jej kolejne wystąpienia reprezentujemy za pomocą jednej tylko liczby.
  Konkretnie, \(i\) powtórzeń liczby \(k\) reprezentujemy w ciągu skompresowanym jako \(2^{i-1} \cdot (2 \cdot k - 1)\).

  Napisz procedurę kompresuj : int list → int list kompresującą zadaną listę.
  Lista wynikowa powinna być oczywiście jak najkrótsza.

   
     kompresuj [1; 2; 2; 5; 11; 11; 2];;
     - : int list = [1; 6; 9; 42; 3]
   
 24. Napisz procedurę buduj_permutacje : α list list → α → α,
  która przyjmuje permutację w postaci rozkładu na cykle i zwraca ją w postaci procedury.

  Lista składowa postaci \([a_1; \dots; a_n]\), gdzie \(a_i \neq a_j\) dla \(1 \leq i < j \leq n\),
  reprezentuje cykl, czyli permutację przeprowadzającą \(a_i\) na \(a_{(i \bmod n) + 1}\) dla \(1 \leq i \leq n\).
  Możesz założyć, że listy składowe są niepuste.

  Lista list \([c_1; \dots; c_k]\), gdzie listy \(c_i\) dla \(1 \leq i \leq k\) reprezentują cykle, reprezentuje permutację złożoną z tych cykli.
  Możesz założyć, że wszystkie cykle są rozłączne.

  Przyjmujemy, że dla wartości \(x\) nie występujących na żadnej z list \(c_i\) mamy: buduj_permutacje \([c_0; \dots; c_k]\ x = x\).
  W szczególności, przyjmujemy, że pusta lista reprezentuje permutację identycznościową.

   
     let p = buduj_permutacje [[2; 1]; [8; 3; 4]; [5; 7; 6; 10]; [11]];;
     map p [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12];;
     -: int list = [2; 1; 4; 8; 7; 10; 6; 3; 9; 5; 11; 12]
   
 25. Napisz procedurę podzial : int list → int list list, która dla danej listy liczb całkowitych
  \(l=[x_1; x_2; \dots; x_n]\) podzieli ją na listę list \([l_1; \dots; l_k]\), przy czym:

  • \(l = l_1 @ \dots @ l_k\),
  • dla każdej listy \(l_i\) wszystkie elementy na takiej liście są tego samego znaku,
  • \(k\) jest najmniejsze możliwe.

  Przykład:

   
     podzial [1;3;0;-2;-2;-4;9] = [[1; 3]; [0]; [-2;-2;-4]; [9]]
   
 26. Lista jest monotoniczna jeśli jest niemalejąca lub nierosnąca.
  Napisz procedurę \(\mathtt{monotons}: \mathtt{int~list} \to \mathtt{int}\), która dla danej listy wyznaczy minimalną liczbę spójnych fragmentów, na które trzeba ją podzielić, tak żeby każdy fragment był monotoniczny. (Dla pustej listy poprawnym wynikiem jest zero.)
  Na przykład, monotons [2; 3; 3; 5; 0; -1; -7; 1; 3; 5; 5; 2; 4; 6] = 4.
  Daną listę można podzielić tak: [2; 3; 3], [5; 0; -1; -7], [1; 3; 5; 5], [2; 4; 6].
 27. Napisz procedurę \(\mathtt{prefiksy}: \mathtt{int~list} \to \mathtt{int~list~list}\), która dla danej listy liczb całkowitych
  zwróci listę wszystkich jej prefiksów zakończonych zerem, w kolejności rosnącej ich długości.
  Na przykład:

   
     prefiksy [0;1;2;3;0;5;6;0;1] = [[0]; [0;1;2;3;0]; [0;1;2;3;0;5;6;0]]