Ćwiczenia 5: Semafory/monitory.

Zadanie 1 (Stolik dwuosobowy)

W systemie działa N par procesów. Procesy z pary są nierozróżnialne. Każdy proces cyklicznie wykonuje własne_sprawy, a potem spotyka się z drugim procesem z pary (randka) w kawiarni przy stoliku dwuosobowym. W kawiarni jest tylko jeden stolik. Procesy mogą zająć stolik tylko wtedy gdy obydwa są gotowe do spotkania, ale odchodzą od niego pojedynczo (w różnym czasie kończą wykonywanie procedury randka).

 1. Zapisz treść procesu P(j : 1. .N) używając do synchronizacji semaforów.
 2. Zapisz treść procesu P(j : 1. .N) i monitor KAWIARNIA synchronizujący ich działanie.

Rozwiązanie a

var
 NA_PARĘ : array [1..N] of binary semaphore := (0,...,0);
 para : array [1..N] of boolean := (False, ...,False);
 NA_STÓŁ : binary semaphore := 1;
 przy_stole : integer := 0;
 OCHRONA : binary semphore := 1;
process P(j:1..N)
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  P(OCHRONA);
  if not para[j] then begin
             para[j] := True;
             V(OCHRONA);
             P(NA_PARĘ[j]);
            end
  else begin
      para[j] := False;
      V(OCHRONA);
      P(NA_STÓŁ);
      przy_stole := 2;
      V(NA_PARĘ[j]);
  end;
  randka;
  P(OCHRONA);
  dec(przy_stole);
  if przy_stole = 0 then begin
               V(OCHRONA);
               V(NA_STÓŁ);
            end
  else V(OCHRONA);
 until false;
end;

Rozwiązanie b

monitor KELNER
var
 NA_PARĘ : array [1..N] of condition;
 NA_STÓŁ : condition;
 przy_stole : integer;
 
export procedure CHCĘ_STOLIK(j:integer)
begin
 if empty(NA_PARĘ[j]) then wait(NA_PARĘ[j])
 else begin
     if przy_stole > 0 then wait(NA_STӊ);
     przy_stole := 2;
     signal(NA_PAR†[j]);
    end;
end;
 
export procedure ZWALNIAM
begin
 dec(przy_stole);
 if przy_stole = 0 then signal(NA_STÓŁ);
end;
 
begin
 przy_stole := 0;
end.
 
process P(j:1..N)
begin
 repeat
  własne_sprawy;
  KELNER.CHCĘ_STOLIK(j);
  randka;
  KELNER.ZWALNIAM;
 until false;
end

Należy zwrócić uwagę na następujące różnice:

 • Nie trzeba synchronizować dostępu procesów do zmiennych monitora (brak jawnego odpowiednika semafora OCHRONA) dlatego, że procedur monitora nie może wykonywać wiele procesów jednocześnie
 • Operacja wait jest zawsze blokująca w przeciwieństwie do operacji P, która zależy od wartości semafora. Dlatego w rozwiązaniu a jest: P(NA_STÓŁ), a w rozwiązaniu b: if przy_stole > 0 then wait(NA_STÓŁ);
 • Operacja signal na pustej kolejce nic nie robi w przeciwieństwie do operacji V, która wykonana na semaforze na którym żaden proces nie czeka powoduje jego podniesienie (zostawienie otwartej drogi)
 • Można sprawdzać niepustość kolejki monitora, więc nie trzeba pamiętać jej stanu (brak tablicy para)

Zadanie 2 (Implementacja monitora przy pomocy semaforów)

Należy napisać odpowiedniki operacji monitorowych korzystając z semaforów:

 1. Rozpoczęcie wykonywania procedury
 2. Operacja wait
 3. Operacja signal
 4. Zakończenie wykonywania procedury

Rozwiązanie a

Wersja prostsza: zakładamy, że signal jest ostatnią instrukcją w procedurze monitora.

var
 MONITOR: binary semaphore := 1; {żeby zapewnić wzajemne wykluczanie
                  przy wykonywaniu procedur monitora}
 KOLEJKA: binary semaphore := 0;
 ilu_czeka: integer := 0;
 
 1) P(MONITOR);
 
 2) inc(ilu_czeka);
   V(MONITOR);
   P(KOLEJKA);
   dec(ilu_czeka);
 
 3) if ilu_czeka > 0 then V(KOLEJKA)
   else V(MONITOR);
 
 4) V(MONITOR);

Dziedziczenie sekcji krytycznej jest konieczne, aby zachować semantykę operacji monitorowych - po wykonaniu signal wykonuje się zwolniony proces.

Rozwiązanie b

Wersja pełna: signal może się pojawić w dowolnym miejscu w procedurze.

var
 MONITOR: binary semaphore := 1; {żeby zapewnić wzajemne wykluczanie
                  przy wykonywaniu procedur monitora}
 KOLEJKA: binary semaphore := 0;
 STOS: binary semaphore := 0;
 
 ilu_czeka_k: integer := 0;
 ilu_czeka_s: integer := 0;
 
 1) P(MONITOR);
 
 2) inc(ilu_czeka_k);
   if ilu_czeka_s > 0 then begin
                dec(ilu_czeka_s);
                V(STOS);
               end
   else V(MONITOR);
   P(KOLEJKA);
 
 3) if ilu_czeka_k > 0 then begin
                dec(ilu_czeka_k);
                inc(ilu_czeka_s);
                V(KOLEJKA);
                P(STOS);
               end;
 
 4) if ilu_czeka_s > 0 then begin
                dec(ilu_czeka_s);
                V(STOS);
               end
   else V(MONITOR);

Procesy wykonujące wait i kończące procedurę monitora zwalniają procesy które wykonały signal (oczekujące na semaforze STOS).

Należy zwrócić uwagę, że nie jest to dokładna implementacja, ponieważ za pomocą semaforów nie można zasymulować kolejki (procesy wykonujące wait) ani stosu (procesy wykonujące signal) - procesy oczekujące na semaforze są zwalniane w kolejności zapewniającej żywotność, ale nie możemy powiedzieć dokładnie w jakiej.