Ćwiczenia 6: Monitory 1.

Zadanie 1 (Bar)

Napisz monitor BAR synchronizujący pracę barmana obsługującego klientów przy kolistym barze z N stołkami. Każdy klient realizuje następujący algorytm:

var
 i : integer;
begin
 repeat
  BAR.CZEKAJ_NA_STOŁEK_I_PIWO(i);
  <pije piwo na stołku i-tym>
  BAR.ZWALNIAM(i);
 until false;
end;

Barman nalewa piwo nowo przybyłym klientom w kolejności wyznaczonej przez stołki przez nich zajmowane (chodzi "w kółko"):

var
 i : integer;
begin
 repeat
  BAR.KTO_NASTĘPNY(i);
  <podejście do stołka i-tego i nalanie piwa>
  BAR.ZACZNIJ_PIĆ(i);
 until false;
end;

Rozwiązanie

monitor BAR;
var
 ilu_w: integer;    { ilu klientów jest w barze }
 WEJŚCIE: condition;  { tu klienci czekaj¡ na wej±cie do baru }
 
 stołek: array [0..N-1] of (wolny, nieobsłużony, obsłużony);
 { stan stołka: nieobsłużony - siedzący na nim klient czeka na piwo
         obsłużony  - siedzący na nim klient pije piwo }
 
 czeka: array [0..N-1] of condition; { tu klient czeka na nalanie piwa }
 ilu_czeka: integer;  { ilu klientów czeka na nalanie piwa }
 
 BARMAN: condition;  { tu czeka barman, jeżeli nie ma nic do roboty }
export procedure CZEKAJ_NA_STOŁEK_I_PIWO(var i: integer);
begin
 if ilu_w = N then wait(WEJŚCIE); { nie ma wolnych stołków }
 inc(ilu_w);
 inc(ilu_czeka);
 i := 0;
 while stołek[i] <> wolny do   { klient szuka wolnego stołka }
  i := (i + 1) mod N;
 stołek[i] := nieobsłużony;    { i-ty stołek był wolny, klient go zajmuje }
 if ilu_czeka = 1 then signal(BARMAN); { zwalnia barmana, jeżeli ten czeka }
 wait(czeka[i]);         { czeka na stołku i-tym na piwo }
end;
 
export procedure ZWALNIAM(i: integer);
begin
 dec(ilu_w);
 stołek[i] := wolny;
 signal(WEJŚCIE);
end;
 
export procedure KTO_NASTĘPNY(var i:integer);
begin
 if ilu_czeka = 0 then wait(BARMAN); { nie ma nieobsłużonych klientów }
 i := (i + 1) mod N; { barman szuka klienta począwszy od następnego miejsca
            po tym, które ostatnio obsługiwał }
 while stołek[i] <> nieobsłużony do
  i := (i + 1) mod N;
end;
 
export procedure ZACZNIJ_PIĆ(i: integer);
begin
 stołek[i] := obsłużony;
 dec(ilu_czeka);
 signal(czeka[i]);
end;
 
begin
for i:=0 to N do
 stołek[i] := wolny;
end.

Uwagi

 • Stan stołka musi być określony przez trzy wartości. Studenci zapewne zaproponują, żeby trzymać informację o tym, czy stołek jest wolny, czy zajęty, a rozróżniać stołki obsłużone od nie obsłużonych sprawdzając nie pustość kolejek z nimi związanych. Nie jest to poprawne, ponieważ klient w procedurze CZEKAJ_NA_STOŁEK_I_PIWO wykonuje wait( czeka [i] ) po signal (BARMAN). Zgodnie z semantyką operacji signal po wykonaniu signal (BARMAN) zaczyna działać barman, który sprawdzając kolejkę czeka [i] stwierdziłby, że jest ona pusta, ponieważ klient nie wykonał jeszcze wait(czeka[i])! Ten sam problem wystąpiłby, jeżeli przyjęlibyśmy założenie, że nalanie piwa jest wewnętrzną czynnością w monitorze, czyli procedury KTO_NASTĘPNY i ZACZNIJ_PIĆ złączylibyśmy w jedną.
 • Barman szukając nie obsłużonego klienta nie może zaczynać zawsze od tego samego miejsca, ponieważ prowadzi to do zagłodzenia.
 • Dlaczego nie skorzystaliśmy z wygodniejszych struktur danych - takich jak lista zamiast tablicy? Ponieważ barman szukając klienta nie mógłby wziąć pierwszego z listy oczekujących - powinien obsługiwać wszystkich czekających klientów obok których przechodzi, niezależnie od tego w jakiej kolejności przyszli. Ten problem można rozwiązać porządkując listę według numerów stołków, przy których siedzą klienci, jednak wtedy pojawia się nowa trudność - od którego miejsca należy rozpocząć, żeby nie spowodować zagłodzenia? Jak widać rozwiązanie korzystające z tablicy jest dużo prostsze.

Zadanie 2 (Ładowanie cegieł)

Grupa N (N > 0) robotników ma załadować stertę cegieł na samochód. Każdy z nich musi wiedzieć od kogo ma odbierać cegły i komu podawać, czyli musi znać numery obu swoich sąsiadów (należy przyjąć, że sterta cegieł ma numer 0, a samochód N + 1). Pracę można rozpocząć dopiero wtedy, gdy zgłoszą się wszyscy robotnicy. Po zakończeniu załadunku robotnicy przychodzą po wypłatę. Każdy podaje swoją stawkę za pracę, na podstawie której wylicza się stawkę średnią, którą otrzymują wszyscy. Każdy robotnik działa według schematu:

procedura Robotnik (i: integer);
const moja_stawka = ...;
var lewy, prawy, wypłata: integer:
begin
 repeat
  M.CHCĘ_PRACOWAĆ (i, lewy, prawy);
  podawaj_cegły (lewy, prawy);
  M.WYPŁATA (moja_stawka, wypłata);
  odpoczynek (wypłata);
 until false;
end;

Należy napisać monitor M. Nie wolno deklarować żadnych struktur rozmiaru N lub większego.

Rozwiązanie niepoprawne

Podajemy rozwiązanie niepoprawne, ponieważ studenci najczęściej próbują je rozwiązać w taki właśnie sposób:

monitor M;
var
 ilu, ostatni, stawka: integer;
 na_pozostałych: condition;
 
export procedure CHCĘ_PRACOWAŁ (i: integer, var lewy, prawy: integer);
begin
 inc(ilu);
 lewy := ostatni;
 ostatni := i;
 if ilu < N then wait(na_pozostałych)
       else ostatni:=N+1;
 prawy := ostatni;
 ostatni := i;
 dec(ilu);
 if not empty(na_pozostałych) then signal(na_pozostałych);
end;
 
export procedure WYPŁATA(moja_stawka: integer, var wypłata: integer);
begin
 inc(ilu);
 if ilu = 1 then ostatni := 0;
 stawka := stawka + moja_stawka;
 if ilu < N then wait(na_pozostałych)
 else stawka := stawka div N;
 wypłata : = stawka;
 signal(na_pozostałych);
end;
 
begin
 ilu := 0;
 ostatni := 0;
 stawka := 0;
end.

Każdy z procesów musi poznać swoich sąsiadów: lewego, czyli proces, który zgłosił się bezpośrednio przed nim (wystarczy zapamiętać numer ostatniego procesu, który wykonywał procedurę) i prawego, czyli proces, który zgłosił się bezpośrednio po nim - ten właśnie warunek nie jest spełniony.

Przeanalizujmy następujący scenariusz:

N = 4, kolejność zgłaszania się robotników: 2 4 3 1

  2     4     3     1
lewy:=0
ostatni:=2
wait
      lewy:=2
      ostatni:=4
      wait
           lewy:=4
           ostatni:=3
           wait
                 lewy:=3
                 ostatni:=1
                 ostatni:=N+1
                 prawy:=N+1
                 ostatni:=1;
                 signal
prawy:=1 (?!)
ostatni:=2
signal
      prawy:=2 (?!)
      ostatni:=4;
      signal
           prawy:=4 (?!)
           ostatni:=3
           signal (pusty)

Rozwiązanie poprawne

Aby poznać numer prawego sąsiada nie używając dodatkowych struktur danych należy odwrócić kolejność procesów wykorzystując do tego operację signal. Przypominamy, że signal wstrzymuje działanie procesu do momentu, gdy zwalniany przez niego proces opuści monitor. Procesy wstrzymane przy wykonaniu operacji signal zwalniane są w kolejności odwrotnej do tej w jakiej ją wykonywały.

export procedure CHCĘ_PRACOWAĆ(i: integer, var lewy, prawy: integer);
begin
 inc(ilu);
 lewy := ostatni;
 ostatni := i;
 if ilu < N then begin
export procedure CHCĘ_PRACOWAĆ(i: integer, var lewy, prawy: integer);
begin
 inc(ilu);
 lewy := ostatni;
 ostatni := i;
 if ilu < N then begin
         wait(na_pozostałych);
         signal(na_pozostałych);
         prawy := ostatni;
         ostatni := i;
    end else begin
         prawy := N + 1;
         ilu := 0;
         signal(na_pozostałych);
    end;
end;

Przeanalizujmy to na naszym przykładzie:

  2     4      3     1
lewy:=0
ostatni:=2
wait
      lewy:=2
      ostatni:=4
      wait
           lewy:=4
           ostatni:=3
           wait
                 lewy:=3
                 ostatni:=1
                 prawy:=N+1
                 signal
signal
      signal
           signal (pusty)
           prawy:=1
           ostatni:=3
      prawy:=3
      ostatni:=4
prawy:=4
ostatni:=2

Należy zwrócić uwagę, że nie potrzeba osobnych kolejek do wstrzymywania procesów czekających na pracę i na wypłatę, ponieważ nie ma niebezpieczeństwa, że procesy z tych dwóch grup się przemieszają.