Laboratorium 2

Zadanie 1

Ćwiczymy funkcje wyzszego rzedu

 1. Napisz funkcje
  incAll :: [[Int]] -> [[Int]]

  która zwiększy o 1 każdy element każdego elementu swojego argumentu, np

  *Main Data.List> incAll $ inits [1..3]
  [[],[2],[2,3],[2,3,4]]
 2. Napisz przy pomocy foldl/foldr
  1. silnie
  2. concat :: [[a]] -> [a]
 3. Napisz nub przy pomocy filter

Zadanie 2

Rozważmy typ drzew troche inny niz na wykladzie

Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Eq, Ord, Show)
 1. skonstruuj instancje klasy Functor:
  -- class Functor f where
  --  fmap :: (a -> b) -> f a -> f b
   
  instance Functor Tree where...
   
  *Tree> fmap (+1) $ Node 1 Empty Empty
  Node 2 Empty Empty
 2. Napisz funkcje
  toList :: Tree a -> [a]

  ktora zamieni drzewo w liste elementow drzewa (w porzadku infiksowym)

 3. zaimplementuj drzewa BST z funkcjami
  insert :: (Ord a) => a -> Tree a -> Tree a
  contains :: (Ord a) -> a -> Tree a -> Bool
  fromList :: (Ord a) => [a] -> Tree a
 4. Stwórz modul drzew BST i wykorzystaj go w innym module do sortowania [Int]
  1. przy pomocy ghci
  2. przy pomocy ghc --make

Zadanie 3

 1. Uzupełnij instancje klasy Functor dla Either e:
  instance Functor (Either e) where
   -- fmap :: (a -> b) -> Either e a -> Either e b
 2. napisz funkcje
  reverseRight :: Either e [a] -> Either e [a]

  odwracajaca liste zawarta w Right
  (dwie wersje, bezposrednio i z uzyciem fmap)

 3. Zdefiniuj klasę Pointed (funkcyjnych pojemników z singletonem)
  class Functor f => Pointed f where
   pure :: a -> f a

  i jej instancje dla list, Maybe, Tree

Zadanie 4.

Importy i moduły biblioteczne, np. przecwiczyć http://learnyouahaskell.com/modules

 1. Napisz funkcję
  readInts :: String -> [Int]

  która odczyta z napisu występujące w nim liczby naturalne, np

  *Main> readInts "1 23 456 7.8 abc 9"
  [1,23,456,9]
  *Main> readInts "foo"
  []

  użyj funkcji isDigit z modulu Data.Char oraz funkcji map, filter, all z Prelude

 2. Napisz podobną funkcję readInts2 :: String -> Either String [Int] która da listę liczb, jeśli wszystkie slowa jej argumentu są liczbami a komunikat o błędzie w przeciwnym przypadku

  Może sie przydać funkcja reverseRight z zad. 3b (lub fmap dla Either)

  *Main> readInts2 "1 23 456 foo 9"
  Left "Not a number: foo"
  *Main> readInts2 "1 23 456"   
  Right [1,23,456]
 3. Napisz funkcję
  sumInts :: String -> String
  1. jesli wszystkie slowa jej argumentu są liczbami da reprezentacje ich sumy
  2. wpp komunikat o bledzie

  stwórz program uruchamiający funkcję sumInts przy pomocy interact.

Zadanie 5

Rozważmy typ dla wyrażeń arytmetycznych z let:

data Exp = IntE Int      -- stała całkowita
    | OpE Op Exp Exp   -- operacja, np e1 + e2
    | VarE String     -- zmienna
    | LetE String Exp Exp -- let var = e1 in e2
 
type Op = (Int -> Int -> Int, String) -- (działanie, nazwa)
 1. Napisz instancje Eq oraz Show dla Exp
 2. Napisz instancje Num dla Exp tak, żeby można było napisać
  testExp2 :: Exp
  testExp2 = (2 + 2) * 3

  (metody abs i signum mogą mieć wartość undefined)