Przepływ maksymalny o minimalnym koszcie

Definicja problemu

W tym wykładzie wymagamy od Czytelnika znajomości wykładu o maksymalnym przepływie.

Egzemplarz problemu maksymalnego przepływu o minimalnym koszcie stanowi graf skierowany \(G=(V,E)\), funkcje \(c:E\rightarrow\mathbb{R}_{\ge 0}\) i \(a:E\rightarrow \mathbb{R}\}\) oraz dwa wyróżnione wierzchołki \(s\) i \(t\). Podobnie jak w wykładzie o maksymalnym przepływie, \(c\) nazywamy funkcją przepustowości. Natomiast \(a\) jest funkcją kosztu oraz \(a(e)\) nazywamy kosztem krawędzi \(e\). W grafie \(G\) dopuszczamy możliwość istnienia wielu krawędzi o tym samym początku i końcu. Jest to naturalne założenie, gdyż koszty tych krawędzi mogą się różnić.

Przepływem nazywamy dowolną funkcję \(f:E\rightarrow\mathbb{R}_{\ge 0}\) taką, że:

 • (warunek przepustowości) \(0 \le f(e) \le c(e)\) dla każdej krawędzi \(e \in E\).
 • (warunek zachowania przepływu) \(\sum_{(u,v)\in E} f(u,v) = \sum_{(v,u)\in E}f(v,u)\) dla każdego wierzchołka \(v \in V\setminus\{s,t\}\).

Zauważmy, że powyższa definicja różni się nieco od definicji przepływu z wykładu o maksymalnym przepływie. Różnica polega na tym, że w tym rozdziale przepływ nie spełnia warunku skośnej symetryczności. Konieczność użycia nowej definicji wynika z faktu istnienia wielu krawędzi o tym samym początku i końcu. Oczywiście obie definicje są równoważne dla grafów, w których dla dowolnych wierzchołków \(u\) i \(v\) jest co najwyżej jedna krawędź spośród krawędzi \((u,v)\), \((v,u)\). Używana w tym rozdziale definicja jest bardziej naturalna i wygodniejsza podczas implementacji algorytmów, choć mniej wygodna przy dowodzeniu.

Kosztem przepływu \(f\) nazywamy liczbę \(cost(f) = \sum_{e\in E} a(e) f(e)\). Zgodnie z tą definicją, wartość \(a(e)\) interpretujemy jako koszt przesłania 1 jednostki przepływu po krawędzi \(e\). W tym rozdziale zajmujemy się następującym problemem optymalizacyjnym.

Problem 1
Znaleźć w sieci \((G,a,c,s,t)\) przepływ maksymalny o minimalnym koszcie (wśród przepływów maksymalnych).

Oprócz problemu 1, nieco inne zagadnienie wydaje się równie naturalne:

Problem 2
Dla danej sieci \((G,a,c,s,t)\) i liczby \(w \in \mathbb{R_{\ge 0}}\) znaleźć przepływ o minimalnym koszcie wśród przepływów o wartości \(w\).

Nietrudno dostrzec, że problemy 1 i 2 są równoważne. Oczywiście skoro umiemy wyznaczyć wartość maksymalnego przepływu, to problem 1 sprowadza się do problemu 2. Z drugiej strony, jeśli umiemy rozwiązać problem 1, mając dany egzemplarz \((G,a,c,s,t,w)\) problemu 2 wystarczy rozwiązać problem 1 dla egzemplarza \((G',a,c,s',t)\), gdzie graf \(G'\) powstaje z \(G\) przez dodanie nowego wierzchołka \(s'\) oraz krawędzi \((s',s)\) o koszcie 0 i przepustowości \(w\). W dalszej części wykładu będziemy mówić już wyłącznie o problemie 1.

Sieć residualna

Wprowadzenie kosztów krawędzi do naszego problemu wymusza nieco inną definicję sieci residualnej, jednak jej rola pozostaje ta sama. Dla danego przepływu \(f\) w sieci \((G=(V,E),a,c,s,t)\), sieć residualna \(G_f\) ma ten sam zbiór wierzchołków \(V\) co sieć \(G\). Krawędzie \(G_f\) chcemy określić w taki sposób, że przesłanie jednostki przepływu w \(G_f\) po krawędzi \(e=(u,v)\) odpowiada powiększeniu \(f\) wzdłuż krawędzi \(e\) o tę jednostkę lub pomniejszeniu \(f\) o tę jednostkę wzdłuż odwrotnej krawędzi, czyli wzdłuż \((v,u)\).

Zgodnie z powyższą intuicją, dla każdej krawędzi \(e\in E\) takiej, że \(f(e) < c(e)\), w zbiorze \(E_f\) sieci \(G_f\) umieszczamy krawędź \(e\) o przepustowości residualnej \(c_f(e) = c(e)-f(e)\) i koszcie \(a_f(e)=a(e)\). Natomiast dla każdej krawędzi \(e=(u,v)\in E\) takiej, że \(f(e) > 0\), w \(E_f\) umieszczamy krawędź \(\text{rev}(e)=(v,u)\) o przepustowości residualnej \(c_f(\text{rev}(e)) = f(e)\) i koszcie \(a_f(\text{rev}(e))=-a(e)\).

Jeśli \(f\) jest przepływem w \(G\), natomiast \(g\) jest przepływem w \(G_f\), to \(f+g\) definiujemy jako przepływ w \(G\), gdzie dla \(e\in E\) określamy \((f+g)(e) = f(e) + g(e) - g(\text{rev}(e))\). Łatwo widać, że \(|f+g| = |f|+|g|\) oraz \(cost(f+g)=cost(f)+cost(g)\).

Podobnie, jeśli \(f\) i \(f'\) są przepływami w \(G\) to \(f'-f\) definiujemy jako następującą funkcję \((f'-f):E_f \rightarrow\mathbb{R}_{\ge 0}\). Dla \(e \in E\), jeśli \(f'(e) > f(e)\), to \((f'-f)(e)=f'(e)-f(e)\), natomiast jeśli \(f'(e) < f(e)\), to \((f'-f)(\text{rev}(e))=f(e)-f'(e)\). Na pozostałych elementach \(E_f\) funkcja \(f'-f\) ma wartość 0. Łatwy dowód poniższego lematu pozostawiamy Czytelnikowi.

Lemat 3
Funkcja \((f'-f)\) jest przepływem w sieci residualnej \(G_f\) o wartości \(|f'-f|=|f'|-|f|\) i koszcie \(cost(f'-f)=cost(f')-cost(f)\). ♦

Algorytm usuwania ujemnych cykli

Następujący lemat jest często wykorzystywany w problemach związanych z przepływami.

Lemat 4
Każdy przepływ można rozłożyć na sumę cykli i ścieżek prostych od \(s\) do \(t\).

Dowód
Niech \(f\) będzie dowolnym przepływem. Użyjemy indukcji po liczbie krawędzi \(e\) takich, że \(f(e) > 0\).

Baza indukcji. Jeśli nie ma takich krawędzi to teza lematu jest prawdziwa (suma pusta).

Krok indukcyjny. Jeśli istnieje cykl \(C\), którego krawędzie mają dodatni przepływ, to definiujemy przepływ \(g\), który jest zerowy wszędzie poza \(C\), a na wszystkich krawędziach \(C\) ma wartość \(min_{e\in C} f(e)\). Żądaną w tezie rodzinę cykli i ścieżek otrzymujemy rozkładając na podstawie założenia indukcyjnego przepływ \(f-g\) na cykle i ścieżki i dodając do tej rodziny cykl \(C\).

Załóżmy więc, że nie istnieje opisany wyżej cykl. Niech \(e_0=(v_0,v_1)\) będzie dowolną krawędzią taką, że \(f(e_0)>0\). Wówczas z warunku zachowania przepływu albo \(v_1=t\) albo istnieje krawędź \(e_1=(v_1, v_2)\) taka, że \(f(e_1)>0\). Ponownie, albo \(v_2=t\) albo istnieje krawędź \(e_2=(v_2,v_3)\)... itd. Ponieważ wykluczyliśmy cykle, ta marszruta będzie ścieżką prostą, a więc ponieważ graf jest skończony, musi zakończyć się w \(t\). Podobnie, z warunku zachowania przepływu albo \(v_0=s\) albo istnieje krawędź \(e_{-1}=(v_{-1}, v_0)\) taka, że \(f(e_{-1})>0\). Ponownie, albo \(v_{-1}=s\) albo istnieje krawędź \(e_{-2}=(v_{-2},v_{-1})\)... itd: otrzymujemy ścieżkę prostą od \(s\) do \(v_0\). Suma tych dwóch ścieżek musi być ścieżką prostą od \(s\) do \(t\). Korzystając z założenia indukcyjnego analogicznie jak w przypadku cyklu, dostajemy tezę lematu. ♦

Jeśli \(X\) jest zbiorem krawędzi, to kosztem \(X\) nazwiemy \(a(X)=\sum_{e\in X}a(e)\). Przez koszt ścieżki lub cyklu rozumiemy koszt odpowiedniego zbioru krawędzi.

Lemat 5
Niech \(f\) będzie przepływem w \((G,a,c,s,t)\). Wówczas \(f\) jest przepływem o minimalnym koszcie wśród przepływów o wartości \(|f|\) wtw. gdy \(G_f\) nie zawiera cykli o ujemnym koszcie.

Dowód
Implikacja \((\rightarrow)\) jest oczywista, gdyż dodanie do \(f\) cyklu o ujemnym koszcie nie zmienia wartości \(f\), natomiast zmniejsza jego koszt.

Zajmijmy się implikacją \((\leftarrow)\). Niech \(f'\) będzie dowolnym przepływem o wartości \(|f'|=|f|\). Z lematu 3 \(f'-f\) jest przepływem w \(G_f\) o wartości 0. Z lematu 4 \(f'-f\) rozkłada się na sumę cykli i ścieżek od \(s\) do \(t\). Ponieważ \(|f'-f|=0\), więc w tym rozkładzie nie ma żadnych ścieżek. Z założenia, każdy z pozostałych cykli ma nieujemny koszt. Stąd, \(cost(f'-f) \ge 0\), a więc z lematu 3, \(cost(f')\ge cost(f)\). ♦

Korzystając z powyższego lematu dostajemy prosty algorytm znajdowania maksymalnego przepływu o minimalnym koszcie:

 1. Znajdź maksymalny przepływ \(f\) w \((G,c,s,t)\), np. algorytmem Forda-Fulkersona (patrz odpowiedni wykład),
 2. Tak długo, jak \(G_f\) zawiera cykl \(C\) o ujemnym koszcie (taki cykl wykrywamy za pomocą algorytmu Bellmana-Forda -- patrz odpowiedni wykład), znajdź taki cykl, i zbuduj przepływ \(g\) w \(G_f\), który dla każdej krawędzi \(e \in E(C)\) ma \(g(e)=\min_{e\in E(C)}c_f(e)\), a poza \(E(C)\) jest zerowy, a następnie wykonaj \(f := f + g\).

Jako ćwiczenie pozostawiamy pokazanie, że algorytm Bellmana-Forda można rozszerzyć tak, aby nie tylko wykrywać istnienie ujemnych cykli, ale także znaleźć pewien taki cykl w czasie \(O(|V|\cdot |E|)\).

Podobnie jak algorytm Forda-Fulkersona, powyższy algorytm nie ma własności stopu gdy przepustowości są liczbami rzeczywistymi. Jeśli jednak przepustowości i koszty są wymierne, algorytm zatrzyma się, zwracając poprawną odpowiedź. Czas jego działania będzie pseudowielomianowy (tzn. zależy wielomianowo od \(|V|\) oraz \(\max_{e\in E} c(e)\) i \(\max_{e\in E} a(e)\), zakładając że \(c\) i \(a\) są całkowitoliczbowe). W kolejnym rozdziale przedstawimy bardziej efektywny algorytm, działający w szczególnym przypadku, gdy dana na wejściu sieć nie ma cykli o ujemnym koszcie.

Algorytm najtańszej ścieżki

Załóżmy, że w sieci \((G,a,c,s,t)\) danej na wejściu nie ma cykli o ujemnym koszcie. Wówczas możemy zastosować następujący naturalny algorytm.

 1. Niech \(f\) będzie przepływem zerowym.
 2. Tak długo, jak \(G_f\) zawiera ścieżkę powiększającą, powiększ \(f\) wzdłuż najtańszej ścieżki powiększającej \(P\): przesyłamy \(\min_{e\in E(P)} c_f(e)\) jednostek przepływu.

Poprawność algorytmu

Zacznijmy od udowodnienia poprawności powyższego algorytmu, zwanego algorytmem najtańszej ścieżki. Z twierdzenia o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, otrzymujemy że uzyskany po zakończeniu algorytmu przepływ \(f\) faktycznie jest maksymalny (zauważmy, ze nasz algorytm jest po prostu pewną implementacją algorytmu Forda-Fulkersona). Pozostaje pokazać, że \(f\) ma minimalny koszt. Wynika to z następującego niezmiennika pętli w naszym algorytmie:

Niezmiennik 1: \(f\) ma minimalny koszt wśród przepływów o wartości \(|f|\).

Zauważmy, że niezmiennik 1 jest spełniony na początku algorytmu, dla przepływu zerowego, bowiem dowolny przepływ o wartości 0 z lematu 4 rozkłada się na sumę cykli, a wiemy że cykle te mają nieujemne koszty: stąd, dowolny przepływ zerowy ma nieujemny koszt. Udowodnimy teraz, że niezmiennik 1 pozostaje zachowany po obrocie pętli.

Lemat 6
Niech \(f\) będzie pewnym przepływem o minimalnym koszcie spośród przepływów o wartości \(|f|\). Niech \(g\) będzie przepływem w sieci residualnej \(G_f\), który jest niezerowy tylko na krawędziach pewnej najtańszej ścieżki \(P\) od \(s\) do \(t\). Wówczas \(f+g\) jest najtańszym przepływem o wartości \(|f+g|\).

Dowód
Niech \(f'\) będzie dowolnym przepływem o wartości \(|f+g|\). Pokażemy, że \(cost(f')\ge cost(f+g)\).

Z lematu 3, \(f'-f\) jest przepływem w \(G_f\), o wartości \(|f'-f|=|f'|-|f|=|f+g|-|f|=|g|\). Z lematu 4, \(f'-f\) można rozbić na sumę cykli \(C_1,\ldots,C_k\) i ścieżek \(P_1\ldots,P_m\) od \(s\) do \(t\). Ponieważ \(f\) ma minimalny koszt, więc na mocy lematu 5 w \(G_f\) nie ma cykli o ujemnym koszcie, więc każdy z cykli \(C_1,\ldots,C_k\) ma nieujemny koszt. Z kolei dla każdego \(i=1,\ldots,m\) mamy \(a(P_i) \ge a(P)\), gdyż \(P\) jest najtańszą ścieżką. Oznaczmy przez \(|C_i|\) wartość przepływu, który płynie po cyklu \(C_i\), analogicznie definiujemy \(|P_i|\). Razem dostajemy

\[cost(f'-f) = \sum_{i=1}^k |C_i| a(C_i) + \sum_{i=1}^m |P_i| a(P_i) \ge \sum_{i=1}^m |P_i| a(P_i) \ge a(P) \sum_{i=1}^m |P_i| \ge a(P) |f'-f| = a(P) |g| = cost(g).\]

Ponieważ z lematu 3, \(cost(f'-f) = cost(f') - cost(f)\), otrzymujemy \(cost(f') \ge cost(f)+cost(g) = cost(f+g)\). ♦

Złożoność algorytmu

Złożoność algorytmu zależy od tego, w jaki sposób wyszukujemy najtańszą ścieżkę w grafie. Zauważmy, że w sieci residualnej pojawiają się krawędzie o ujemnym koszcie, nie możemy więc użyć algorytmu Dijkstry. Jeśli skorzystamy z algorytmu Bellmana-Forda otrzymamy złożoność \(O(|f|\cdot|V|\cdot|E|)\).

Aby poprawić złożoność algorytmu skorzystamy z tricku podobnego jak w algorytmie Johnsona ((patrz odpowiedni wykład)). Przypomnijmy, że jeśli mamy funkcję \(\pi:V\rightarrow\mathbb{R}\) oraz dla każdej krawędzi \(e=(u,v)\) określimy \(a_{\pi}(e) = a(e) + \pi(u) - \pi(v)\) to wówczas najtańsza ścieżka względem wagi \(a_{\pi}\) jest także najtańszą ścieżką względem wagi \(a\) (lemat 8 z powyższego wykładu). Co więcej, jeśli \(\pi\) jest potencjałem, to \(a_{\pi}(e)\ge 0\) dla każdej krawędzi \(e\). Pomysł polega na tym, żeby najtańsze ścieżki obliczać algorytmem Dijkstry w sieci o wagach \(a_{\pi}\). Początkowy potencjał \(\pi\) wyznaczamy za pomocą algorytmu Bellmana-Forda, podobnie jak to było w algorytmie Johnsona. Okazuje się, że po zakończonej iteracji, potencjał dla nowej sieci residualnej można łatwo obliczyć w czasie liniowym.

Zmodyfikowany algorytm wygląda następująco.

 1. Niech \(f\) będzie przepływem zerowym.
 2. Za pomocą algorytmu Bellmana-Forda, dla każdego wierzchołka oblicz \(\pi(v)\), koszt najtańszej ścieżki od \(s\) do \(v\).
 3. Tak długo, jak \(G_f\) zawiera ścieżkę powiększającą, wykonuj:
  • Uruchom algorytm Dijkstry z wierzchołka \(s\) w grafie \(G_f\) z kosztami krawędzi \(a_{\pi}\). Algorytm ten znajdzie:
   • najtańszą ścieżkę powiększającą \(P\) względem kosztów \(a_{\pi}\), oraz
   • dla każdego wierzchołka \(v \in V\) obliczy \(\delta_{\pi}(v)\), koszt najtańszej ścieżki od \(s\) do \(v\).
  • Powiększ \(f\) wzdłuż \(P\) przesyłając \(\min_{e\in E(P)} c_f(e)\) jednostek przepływu.
  • Dla każdego wierzchołka \(v \in V\) przypisz \(\pi(v) := \pi(v) + \delta_{\pi}(v)\).

Poprawność algorytmu wynika z następującego niezmiennika.

Niezmiennik 2: \(\pi\) jest potencjałem w grafie \(G_f\).

Na początku, gdy \(\pi\) jest po prostu funkcją odległości \(\delta\) w grafie, w którym za długość krawędzi przyjmujemy jej koszt, niezmiennik jest oczywisty, gdyż dla każdej krawędzi \(u,v\), mamy \(\delta(v) \le \delta(u) + a(u,v)\).

Dowód, że niezmiennik jest zachowany po obrocie pętli
Niech \(f\) będzie przepływem przed iteracją, \(f'\) przepływem po iteracji. Zakładamy, że \(\pi\) jest potencjałem w \(G_f\) tzn. dla każdej krawędzi \(e=(u,v)\in E_f\) mamy \(a_{\pi}(e)\ge 0\). Pokażemy, że \(\pi'=\pi+\delta\) jest potencjałem w \(G_{f\,^\prime}\), tzn. że dla każdej krawędzi \(e=(u,v)\in E_{f\,'}\) mamy \(a_{\pi'}(e)\ge 0\). Rozważmy dowolną krawędź \(e=(u,v)\in E_{f\,'}\).

Jeśli \(e \in E_f\), to \(\delta_{\pi}(v) \le \delta_{\pi}(u) + a_{\pi}(e)\). Stąd, \(0 \le a_{\pi}(e) + \delta_{\pi}(u) - \delta_{\pi}(v) = a(e) + \pi(u) - \pi(v) + \delta_{\pi}(u) - \delta_{\pi}(v) = a(e) + \pi'(u) - \pi'(v) = a_{\pi'}(e)\).

Jeśli natomiast \(e \not \in E_f\), to wiemy, że podczas iteracji przesyłano przepływ po krawędzi \(\text{rev}(e)\in E_f\). Stąd, krawędź \(\text{rev}(e)=(v,u)\) leży na najtańszej ścieżce od \(s\) do \(t\) w \(G_f\) z kosztami \(a_{\pi}\), a więc \(\delta_{\pi}(u)=\delta_{\pi}(v)+a_{\pi}(\text{rev}(e)) = \delta_{\pi}(v) + a(\text{rev}(e)) + \pi(v) - \pi(u)\). Stąd, \(\pi'(v) - \pi'(u) + a(\text{rev}(e)) = 0\). Ponieważ \( a(\text{rev}(e))=- a(e)\) otrzymujemy \(\pi'(u) - \pi'(v) + a(e) = 0\), czyli \(a_{\pi'}(e)=0\). ♦

Jeśli algorytm Dijkstry zaimplementujemy z użyciem kopców Fibonacciego to jedna iteracja naszego algorytmu zajmie czas \(O(|V|\log|V|+|E|)\). Otrzymujemy zatem następujące twierdzenie.

Twierdzenie
W sieci bez cykli o ujemnym koszcie można znaleźć najtańszy maksymalny przepływ \(f\) w czasie \(O(|V|\cdot|E|+|f|(|V|\log|V|+|E|))\).

Najcięższe / najlżejsze skojarzenia w grafach dwudzielnych

Niech \(G=(V,E)\) będzie grafem skierowanym oraz niech \(w:E \rightarrow \mathbb{R}\) będzie dowolną funkcją wag krawędzi. Wagą skojarzenia \(M\) nazywamy liczbę \(w(M) = \sum_{e\in M} w(e)\). W problemie najlżejszego (najcięższego) skojarzenia należy wyznaczyć skojarzenie doskonałe (tzn. takie, że każdy wierzchołek jest skojarzony) o minimalnej (maksymalnej) wadze. Oczywiście problem najcięższego skojarzenia redukuje się do problemu najlżejszego skojarzenia: wystarczy przemnożyć wagi krawędzi przez \(-1\).

Łatwo zauważyć, że problem najlżejszego skojarzenia w grafie dwudzielnym \(G=(U,V,E)\) redukuje się do problemu maksymalnego przepływu o minimalnym koszcie. Mianowicie, budujemy sieć o zbiorze wierzchołków \(U \cup V \cup \{s,t\}\). Dla każdego wierzchołka \(u\in U\), umieszczamy w sieci krawędź \((s,u)\) o przepustowości 1 i koszcie 0. Podobnie, dla każdego wierzchołka \(v\in V\), umieszczamy w sieci krawędź \((v,t)\) o przepustowości 1 i koszcie 0. W końcu, dla każdej krawędzi \(uv \in E\) takiej że \(u\in U\) oraz \(v\in V\), umieszczamy w sieci krawędź \((u, v)\) o przepustowości 1 i koszcie \(w(u,v)\). Łatwo sprawdzić, że w takiej sieci nie ma cykli o ujemnym koszcie oraz że dowolny przepływ \(f\) o wartości \(|f|=|U|=|V|\) odpowiada skojarzeniu (jakiemu?) o wadze \(cost(f)\).

Wniosek
Najlżejsze (najcięższe) skojarzenie doskonałe w grafie dwudzielnym o \(n\) wierzchołkach i \(m\) krawędziach można wyznaczyć w czasie \(O(nm+n^2\log n)\).

Okazuje się, że nawet w dowolnym grafie możliwe jest wyznaczenie najlżejszego skojarzenia doskonałego w czasie wielomianowym. Algorytm ten nie korzysta ze sprowadzenia do przepływów i wykracza poza zakres tego wykładu.