Programowanie liniowe 1: Podstawowe pojęcia i geometria programów liniowych

Wstęp i podstawowe pojęcia

 

Co to jest programowanie liniowe?

Program liniowy (w skrócie PL) jest to problem minimalizacji/maksymalizacji liniowej funkcji celu o \(n\) argumentach \(x_1, x_2, \ldots, x_n\) przy zachowaniu pewnej liczby równości lub nierówności liniowych (będziemy je nazywać ograniczeniami) zawierających zmienne \(x_i\).

Przykład 1: prosty program liniowy

\(
\begin{array}{lr}
\text{zminimalizuj} & x_1 + 2x_2 \\
\text{z zachowaniem warunków} & x_2 \le x_1 + 2 \\
& 2x_1+x_2\le 4\\
& 2x_2+x_1\ge 0\\
& x_2 \ge 0
\end{array}
\)

Za pomocą programów liniowych można wyrazić bardzo wiele naturalnych problemów optymalizacyjnych. Dla przykładu, problem maksymalnego przepływu w sieci o \(n\) wierzchołkach, źródle \(s\), ujściu \(t\), i funkcji przepustowości \(c:V^2\rightarrow \mathbb{R}\) można wyrazić za pomocą następującego programu liniowego o \(|V|^2\) zmiennych (dla każdej pary wierzchołków \(v,w\) mamy zmienne \(f_{vw}\) i \(f_{wv}\) odpowiadające przepływowi od \(v\) do \(w\) i odwrotnie) i \(2|V|^2+|V|-2\) ograniczeniach:

Przykład 2: program liniowy dla problemu maksymalnego przepływu
\[
\begin{array}{ll@{\hspace{25mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \sum_{v\in V} f_{sv} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & f_{vw} \le c(v,w) & \forall v,w\in V\\
& f_{vw} = -f_{wv} & \forall v,w\in V\\
& \sum_{w\in V} f_{vw} = 0 & \forall v\in V\setminus\{s,t\}\\
\end{array}
\]

Inny przykład: znajdowanie długości najkrótszej ścieżki od \(s\) do \(t\) w grafie \(G=(V,E)\) z funkcją \(w:E\rightarrow\mathbb{R}\) opisującą długości krawędzi. Tu dla każdego wierzchołka \(v\) mamy zmienną \(d_v\). Dla wierzchołków na najkrótszej ścieżce od \(s\) do \(t\) zmienna \(d_v\) będzie odpowiadać odległości od \(s\) do \(v\).

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & d_t \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & d_v \le d_u + w(u,v) & \forall (u,v)\in E\\
& d_s = 0 &
\end{array}
\]

Zadanie. Udowodnij, że ten program faktycznie jest równoważny problemowi najkrótszej ścieżki.

Terminologia i notacja

Rozważmy PL o \(n\) zmiennych \(x_1,\ldots,x_n\). Wartości zmiennych możemy utożsamiać z wektorem \(\mathbf{x}=(x_1,\ldots,x_n)\in \mathbb{R}^n\). Zauważmy też, że liniową funkcję celu \(\sum_{j=1}^n c_j x_j\) możemy zapisać krócej jako \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}\) dla wektora \(\mathbf{c}=(c_1,\ldots,c_n)\). Będziemy utożsamiać tę funkcję z wektorem \(\mathbf{c}\).

 • \(\mathbf{x}\in \mathbb{R}^n\) jest rozwiązaniem dopuszczalnym PL gdy \(\mathbf{x}\) spełnia wszystkie ograniczenia.
 • \(\mathbf{x}\in \mathbb{R}^n\) jest rozwiązaniem optymalnym PL gdy \(\mathbf{x}\) jest rozwiązaniem dopuszczalnym i optymalizuje funkcję celu, tzn. jeśli dla dowolnego dopuszczalnego \(\mathbf{y}\in\mathbb{R}^n\) jest \(\mathbf{c}^T\mathbf{x} \le \mathbf{c}^T\mathbf{y}\) w przypadku gdy PL jest minimalizacyjny (\(\mathbf{c}^T\mathbf{x} \ge \mathbf{c}^T\mathbf{y}\) gdy maksymalizacyjny).
 • PL jest dopuszczalny gdy istnieje rozwiązanie dopuszczalne, w przeciwnym przypadku jest sprzeczny.
 • PL jest nieograniczony gdy jest dopuszczalny ale nie ma rozwiązań optymalnych, tzn. dla PL minimalizacyjnego dla dowolnego \(\lambda \in \mathbb{R}\) istnieje rozwiązanie dopuszczalne \(\mathbf{x}\) takie, że \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}<\lambda\).

Będziemy posługiwać się trzema wygodnymi postaciami programów liniowych: kanoniczną, standardową i dopełnieniową.

Postać kanoniczna

Postać kanoniczna jest najbardziej ogólna z trzech rozważanych tu postaci. Program w postaci kanonicznej wygląda następująco:

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \le b_i & \forall i=1,\ldots,m
\end{array}
\]
gdzie \(\{a_{ij}, b_i, c_j\}\) są dane. Wygodniej będzie nam używać zapisu macierzowego:

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}&
\end{array}
\]

gdzie \(\mathbf{c}\in\mathbb{R}^n, \mathbf{b}\in\mathbb{R}^m, \mathbf{A}\in M_{m\times n}[\mathbb{R}]\).

Lemat 1
Każdy PL można sprowadzić do postaci kanonicznej.

Dowód
Zadanie min \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}\) zamieniamy na max \((-\mathbf{c})^T\mathbf{x}\). Równości \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x} = b_i\) zamieniamy na parę \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}\le b_i\), \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}\ge b_i\). Nierówności \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}\ge b_i\) zamieniamy na \((-\mathbf{a}_i)^T\mathbf{x}\le -b_i\). ♦

Postać standardowa

Programy liniowe modelujące problemy algorytmiczne bardzo często są w następującej postaci (jest to szczególny przypadek postaci kanonicznej):

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}&\\
& \mathbf{x} \ge \mathbf{0}&
\end{array}
\]

Lemat 2
Każdy PL można sprowadzić do postaci standardowej.

Dowód
Możemy założyć, że mamy już PL w postaci kanonicznej. Aby zapewnić nieujemność każdej zmiennej, dla każdej zmiennej \(x_i\) wprowadzamy parę zmiennych \(x_i^+\) i \(x_i^-\) i każde wystąpienie \(x_i\) w PL (także w funkcji celu) zastępujemy przez \(x_i^+-x_i^-\). Dodajemy też \(x_i^+\ge 0\) i \(x_i^-\ge 0\). ♦

Czasem nie chcemy sztucznie zamieniać problemu minimalizacji na maksymalizację przez odwrócenie funkcji celu. Postać standardowa w wersji minimalizacyjnej wygląda następująco:

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zminimalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} \ge \mathbf{b}&\\
& \mathbf{x} \ge \mathbf{0}&
\end{array}
\]

Postać dopełnieniowa

Postać dopełnieniowa jest najczęściej używana w algorytmach rozwiązujących problem programowania liniowego. Program w tej postaci (w wersji minimalizacyjnej) wygląda następująco:

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zminimalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}& \forall i=1,\ldots,m\\
& \mathbf{x} \ge \mathbf{0}
\end{array}
\]
gdzie \(\mathbf{c}\in\mathbb{R}^n, \mathbf{b}\in\mathbb{R}^m, \mathbf{A}\in M_{m\times n}[\mathbb{R}]\).

Zauważmy, że z dokładnością do zamiany równości na pary nierówności możemy powiedzieć, że PL w postaci dopełnieniowej jest w postaci standardowej.

Lemat 3
Każdy PL można sprowadzić do postaci dopełnieniowej.

Dowód
Możemy założyć, że mamy już PL w postaci standardowej. Dla każdej nierówności \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}\le b_i\) wprowadzamy ,,zmienną dopełnieniową'' \(s_i\) i nierówność zastępujemy przez \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}-s_i=b_i\) oraz \(s_i\ge 0\). ♦

Geometria programów liniowych

Przypomnijmy:

 • zbiór punktów spełniających \(\mathbf{a}^T\mathbf{x}=b\), \(\mathbf{a}\in\mathbb{R}^n, \mathbf{b}\in\mathbb{R}\) to hiperpłaszczyzna,
 • zbiór punktów spełniających \(\mathbf{a}^T\mathbf{x}\ge b\) to półprzestrzeń,
 • zbiór rozwiązań dopuszczalnych PL w postaci kanonicznej \(\mathbf{A}\mathbf{x}\le b\) to przecięcie półprzestrzeni, czyli wielościan.

Dla przykładu, zbiór rozwiązań dopuszczalnych PL z Przykładu 1 jest czworokątem (w 2 wymiarach hiperpłaszczyzny to proste, półprzestrzenie to półpłaszczyzny, a wielościany to wielokąty). Zauważmy, że rozwiązanie optymalne to najdalszy punkt wielościanu w kierunku wektora funkcji celu (dla problemu maksymalizacyjnego; dla minimalizacyjnego w kierunku wektora odwrotnego).

Zauważmy, że zbiór rozwiązań PL jest przecięciem zbiorów wypukłych (półprzestrzeni, hiperpłaszczyzn) a więc jest wypukły.

Struktura rozwiązań optymalnych

Zdefiniujemy teraz trzy naturalne pojęcia związane z programami liniowymi i ich geometryczną interpretacją. Za chwilę pokażemy, że są one równoważne.

 • Wierzchołkiem wielościanu \(\mathcal{P}\) nazywamy dowolny punkt \(\mathbf{x}\in \mathcal{P}\), który jest jedynym rozwiązaniem optymalnym dla pewnej funkcji celu \(\mathbf{c}\).
 • Punktem ekstremalnym wielościanu \(\mathcal{P}\) nazywamy dowolny punkt \(\mathbf{x}\in \mathcal{P}\), który nie jest wypukłą kombinacją dwóch innych punktów \(\mathbf{y},\mathbf{z}\in\mathcal{P}\). (Przypomnijmy, że wypukła kombinacja \(\mathbf{y}\) i \(\mathbf{z}\) to dowolny punkt postaci \(\lambda\mathbf{y}+(1-\lambda)\mathbf{z}\) dla pewnego \(\lambda\in[0,1]\).)
 • Bazowe rozwiązanie dopuszczalne (brd) PL o \(n\) zmiennych to rozwiązanie dopuszczalne \(\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n\) takie, że istnieje \(n\) liniowo niezależnych ograniczeń (w sensie wektorów współczynników przy \(x_i\), tzn. \(x_1+2x_2\ge 1\) i \(x_1+2x_2\le 2\) są liniowo zależne), które dla \(\mathbf{x}\) są spełnione z równością. Na przykład \((0,0)\) i \((\frac{2}{3},\frac{8}{3})\) są brd programu z Przykładu 1.

W poniższych lematach rozważamy dowolny program liniowy oznaczamy przez \(\mathcal{P}\) wielościan jego rozwiązań dopuszczalnych. Zakładamy, że jest on dany w postaci \(\max \mathbf{c}^T\mathbf{x}\), \(\mathbf{A}\mathbf{x}\le \mathbf{b}\) (sprowadzenie dowolnego programu do takiej postaci nie zmienia wielościanu rozwiązań dopuszczalnych).

Lemat 4
Jeśli \(\mathbf{x}\) jest wierzchołkiem \(\mathcal{P}\) to \(\mathbf{x}\) jest punktem ekstremalnym.

Dowód
Niech \(\mathbf{c}\) będzie funkcją celu taką, że \(\mathbf{x}\) jest jedynym rozwiązaniem optymalnym LP dla funkcji celu \(\mathbf{c}\).

Załóżmy, że \(\mathbf{x} = \lambda \mathbf{y} + (1-\lambda)\mathbf{z}\) dla pewnych \(\mathbf{y},\mathbf{z}\in\mathcal{P}\) oraz \(\lambda\in[0,1]\). Ponieważ \(\mathbf{x}\) jest jedyny optymalny więc \(\mathbf{c}^T\mathbf{y},\mathbf{c}^T\mathbf{z} < \mathbf{c}^T\mathbf{x}\).
Ale wówczas, z liniowości \(\mathbf{c}\)
\[\mathbf{c}^T\mathbf{x}=\lambda\mathbf{c}^T\mathbf{y} + (1-\lambda)\mathbf{c}^T\mathbf{z} < \lambda\mathbf{c}^T\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{c}^T\mathbf{x} = \mathbf{c}^T\mathbf{x}.\]

Lemat 5
Jeśli \(\mathbf{x}\) jest punktem ekstremalnym \(\mathcal{P}\) to \(\mathbf{x}\) jest bazowym rozwiązaniem dopuszczalnym.

Dowód
Z definicji punktu ekstremalnego \(\mathbf{x}\) jest dopuszczalny. Załóżmy, że nie jest brd, tzn. że nie istnieje \(n\) liniowo niezależnych ograniczeń spełnionych z równością dla \(\mathbf{x}\). Intuicyjnie, oznacza to, że wokół \(\mathbf{x}\) jest nieco ,,luzu'', tzn. jest pewien wektor \(\mathbf{d}\) (liniowo niezależny od wektorów ograniczeń spełnionych z równością), wzdłuż którego możemy się przemieszczać z \(\mathbf{x}\) w przód i w tył pozostając w \(\mathcal{P}\). Istotnie, pokażemy, że \(\mathbf{x}\) jest kombinacją wypukłą dwóch punktów w \(\mathcal{P}\).

Niech \(T=\{i\ |\ \mathbf{a}_i^T\mathbf{x}=b_i\}\). Wiemy, że \(\{\mathbf{a}_i\ |\ i\in T\}\) nie rozpina \(\mathbb{R}^n\), tzn. \(\mathrm{rank}[a_i, i\in T]0\), \(x\pm \epsilon \mathbf{d}\in \mathcal{P}\), czyli będzie sprzeczność (bo \(\mathbf{x}\) jest ekstremalny). Istotnie, jeśli \(i\in T\) to dla dowolnego \(\epsilon\), \(\mathbf{a}_i^T(\mathbf{x}\pm \epsilon \mathbf{d})=b_i\). Dla \(i\not \in T\) mamy \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{x}>b_i\), a więc na pewno można wybrać dostatecznie małe \(\epsilon\), żeby \(\mathbf{a}_i^T(\mathbf{x}\pm\epsilon\mathbf{d})\ge b_i\) dla każdego \(i\not \in T\). ♦

Lemat 6
Jeśli \(\mathbf{x}\) jest bazowym rozwiązaniem dopuszczalnym PL to \(\mathbf{x}\) jest wierzchołkiem \(\mathcal{P}\).

Dowód
Niech \(T=\{i\ |\ \mathbf{a}_i^T\mathbf{x}=b_i\}\). Podamy funkcję celu \(\mathbf{c}\), przy której \(\mathbf{x}\) jest jedynym rozwiązaniem optymalnym: \(\mathbf{c}=\sum_{i\in T}\mathbf{a}_i\). Dla dowolnego \(\mathbf{y}\in\mathcal{P}\) mamy
\[\mathbf{c}^T\mathbf{y}=\sum_{i\in T}\mathbf{a}_i^T\mathbf{y} \le \sum_{i\in T}b_i = \mathbf{c}^T\mathbf{x},\]
(czyli \(\mathbf{x}\) jest rozwiązaniem optymalnym) przy czym równość zachodzi tylko gdy dla każdego \(i\in T\), \(\mathbf{a}_i^T\mathbf{y}=b_i\), a to jest układ którego jedynym rozwiązaniem jest \(x\) (bo \(\mathrm{rank}[\mathbf{a}_i\ |\ i\in T] = n\)). ♦

Wniosek 7
Dla dowolnego programu liniowego są równoważne:

 • \(\mathbf{x}\) jest wierzchołkiem,
 • \(\mathbf{x}\) jest punktem ekstremalnym,
 • \(\mathbf{x}\) jest bazowym rozwiązaniem dopuszczalnym.


Twierdzenie 8
Każdy ograniczony PL w postaci standardowej \(\max \mathbf{c}^T\mathbf{x}\), \(\mathbf{A}\mathbf{x}\le\mathbf{b}\), \(\mathbf{x}\ge\mathbf{0}\) ma rozwiązanie optymalne, które jest punktem ekstremalnym.

Dowód
Niech \(\mathbf{x}\) będzie rozwiązaniem optymalnym PL. Jeśli \(\mathbf{x}\) jest ekstremalny -- koniec. W przeciwnym przypadku pokażemy jak przejść od \(\mathbf{x}\) do punktu ekstremalnego o tej samej wartości funkcji celu (używając analogii trójwymiarowej, przesuniemy się z \(\mathbf{x}\) wewnątrz wielościanu do ściany wielościanu, następnie ze środka ściany do krawędzi, a z krawędzi do wierzchołka).

Oznaczmy przez \(\mathcal{P}\) wielościan rozwiązań dopuszczalnych. Skoro \(\mathbf{x}\) nie jest punktem ekstremalnym, to istnieje \(\mathbf{y}\ne \mathbf{0}\) taki że \(\mathbf{x}+\mathbf{y},\mathbf{x}-\mathbf{y}\in\mathcal{P}\).

Po pierwsze zauważmy, że przesuwając się wzdłuż wektora \(\mathbf{y}\) nie zmieniamy wartości funkcji celu. Istotnie, gdyby \(\mathbf{c}^T \mathbf{y} > \mathbf{0}\) to \(\mathbf{c}^T (\mathbf{x}+\mathbf{y}) > \mathbf{c}^T \mathbf{x}\), natomiast gdyby \(\mathbf{c}^T \mathbf{y} < \mathbf{0}\) to \(\mathbf{c}^T (\mathbf{x}-\mathbf{y}) > \mathbf{c}^T \mathbf{x}\), czyli w obu przypadkach dostajemy sprzeczność z założeniem że \(\mathbf{x}\) jest ekstremalny (a więc jest wierzchołkiem). Skoro \(\mathbf{c}^T\mathbf{y} = \mathbf{0}\) to dla dowolnego \(\alpha\), \(\mathbf{c}^T(\mathbf{x}+\alpha\mathbf{y})=\mathbf{c}^T\mathbf{x}\).

Rozważmy teraz dowolne ograniczenie spełnione z równością, czyli \((\mathbf{a}_i)^T\mathbf{x} = \mathbf{b}_i\). Teraz zauważmy, że skoro \((\mathbf{a}_i)^T (\mathbf{x}+\mathbf{y}) \le \mathbf{b}\) to \((\mathbf{a}_i)^T \mathbf{y} \le 0\). Podobnie skoro \((\mathbf{a}_i)^T (\mathbf{x}-\mathbf{y}) \le \mathbf{b}\) to \((\mathbf{a}_i)^T \mathbf{y} \ge 0\). Stąd \((\mathbf{a}_i)^T\mathbf{y} = \mathbf{0}\) a nawet \((\mathbf{a}_i)^T(\alpha\mathbf{y}) = \mathbf{0}\) dla dowolnego \(\alpha\in\mathbb{R}\). Czyli jeśli \(i\)-te ograniczenie jest spełnione z równością, to po przesunięciu się wzdłuż \(\mathbf{y}\) dalej tak będzie, tzn.\ \((\mathbf{a}_i)^T(\mathbf{x}+\alpha \mathbf{y}) = \mathbf{b}_i\).
Geometrycznie, odpowiada to spostrzeżeniu, że jeśli \(\mathbf{x}\) jest na krawędzi (ścianie, ...), to posuwając się wzdłuż \(\mathbf{y}\) dalej pozostajemy na krawędzi (ścianie, ...).

Niech teraz \(\lambda = \max\{\alpha\ |\ \mathbf{x} + \alpha \mathbf{y} \in \mathcal{P} \text{ oraz } \mathbf{x} - \alpha \mathbf{y} \in \mathcal{P} \}\). Weźmy \(j\) takie, że \(y_j \ne 0\). Zauważmy, że jeśli \(x_j = 0\) to \(y_j = 0\) (wpp. \(x_j+y_j<0\) lub \(x_j-y_j<0\), czyli \(\mathbf{x}+\mathbf{y}\not\in\mathcal{P}\) lub \(\mathbf{x}-\mathbf{y}\not\in\mathcal{P}\)), a więc musi być \(x_j \ne 0\). Oznacza to, że dla dostatecznie dużego \(\alpha\), \(x_j + \alpha y_j = 0\) lub \(x_j - \alpha y_j = 0\), czyli \(\lambda\) jest dobrze określone. Zauważmy, że w rozwiązaniu dopuszczalnym \(\mathbf{x}+\lambda \mathbf{y}\) rośnie liczba ograniczeń spełnionych z równością. To implikuje, że powyższą operację wykonamy co najwyżej \(n+m\) razy zanim dojdziemy do punktu ekstremalnego. ♦

Wniosek 9
Istnieje algorytm (siłowy), który rozwiązuje PL w postaci standardowej o \(n\) zmiennych i \(m\) ograniczeniach w czasie \(O({m\choose n}n^3)\).

Dowód
Żeby rozwiązać LP w postaci standardowej wystarczy sprawdzić wszystkie wierzchołki wielościanu i wybrać wierzchołek o najmniejszej wartości funkcji celu. Wierzchołków jest tyle co bazowych rozwiązań dopuszczalnych, czyli \(m\choose n\). Aby znaleźć taki wierzchołek wystarczy rozwiązać układ odpowiednich \(n\) liniowo niezależnych równań. ♦

(Uwaga. W powyższym twierdzeniu \(m\) oznacza liczbę ograniczeń, a nie liczbę wierszy macierzy \(\mathbf{A}\). Jeśli tę liczbę wierszy oznaczymy przez \(r\) to \(m=r+n\)).

Podsumowując, nasze rozważania geometryczne pozwoliły nam zmienić ,,naturę problemu'': w pewnym sensie przeszliśmy od problemu o charakterze ciągłym (continuum rozwiązań dopuszczalnych) do problemu dyskretnego.