Programowanie liniowe 3: Dualność

Motywacja: certyfikat optymalności

Dla niektórych problemów znane są algorytmy, które wraz z rozwiązaniem generują tzw. certyfikat poprawności, czyli dodatkową informację z pomocą której możemy łatwo (tzn. algorytmem, który jest nie tylko wielomianowy, ale również istotnie prostszy od algorytmu generującego rozwiązanie) sprawdzić, czy
zwrócone rozwiązanie jest poprawne (lub optymalne w przypadku problemów optymalizacyjnych). Algorytmy te określane są mianem algorytmów certyfikujących. Oto kilka przykładów:

 • Algorytm sprawdzający, czy dany graf jest dwudzielny może zwracać 2-kolorowanie takiego grafu lub cykl nieparzysty.
 • Algorytm znajdowania maksymalnego przepływu wraz z przepływem może zwracać minimalny przekrój.
 • Istnieje algorytm testujący planarność grafów, który zwraca rysunek na płaszczyźnie bez przecięć krawędzi lub podgraf homeomorficzny z \(K_{3,3}\) lub \(K_5\).

Algorytmy certyfikujące oprócz znaczenia teoretycznego (aby generować takie certyfikaty należy dobrze zrozumieć problem) mają dużą wartość praktyczną: pomyślmy choćby o testowaniu poprawności kodu.

Czy dla programowania liniowego istnieją certyfikaty poprawności? Rozważmy decyzyjną wersję problemu programowania liniowego: mając dany (minimalizacyjny) PL i liczbę \(\delta\) rozstrzygnąć, czy istnieje dopuszczalny \(\mathbf{x}\) taki, że \(\mathbf{c}^T\mathbf{x} \le \delta\). Załóżmy dla uproszczenia, że nasz program jest ograniczony. Wraz z odpowiedzią TAK algorytm certyfikujący może zwrócić współrzędne \(\mathbf{x}\) (można nawet pokazać, że te współrzędne można reprezentować w pamięci wielomianowej względem rozmiaru danych). A więc istnieje certyfikat pozytywny. Z punktu widzenia teorii złożoności, dowodzi to, że problem jest w klasie NP. W dodatku algorytm weryfikacji certyfikatu jest banalny: po prostu sprawdzamy odpowiednie nierówności. Czy możemy podać certyfikat negatywny, tzn. certyfikat poprawności dla odpowiedzi NIE? Gdyby ten certyfikat był również krótki, mielibyśmy dowód, że programowanie liniowe jest w klasie co-NP.

W tym rozdziale przedstawimy pojęcie dualności programowania liniowego, które dostarcza odpowiedzi na powyższe pytania. Jak zobaczymy w kolejnych wykładach, dualność programowania liniowego ma dużo więcej konsekwencji w matematyce i informatyce.

Poszukiwanie ograniczenia na wartość rozwiązania optymalnego

Rozważmy następujący PL w postaci standardowej:

Program (P1)
\[
\begin{array}{ll}
\textrm{zmaksymalizuj} & 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3 \le 4 \\
& 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 20\\
& x_1,x_2,x_3\ge 0
\end{array}
\]

Łatwo sprawdzić, że punkt \((x_1=2,x_2=0,x_3=4)\) jest rozwiązaniem dopuszczalnym o wartości funkcji celu \(14\).

Zauważmy, że skoro \(x_1,x_2,x_3\ge 0\), to \(3x_1 \le 4x_1\), a także \(-x_2 \le 2x_2\) oraz \(2x_3 \le 3x_3\). Stąd, \(3x_1 - x_2 + 2x_3 \le 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 20\). Dostaliśmy górne ograniczenie! W tym przypadku możemy zauważyć nawet więcej. Ponieważ \(3 \le 1+\frac{1}{2}\cdot 4\), \(-1 \le -1+\frac{1}{2}\cdot 2\) oraz \(2 \le \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot 3\), więc
\[
\begin{split}
\nonumber
3x_1 - x_2 + 2x_3 \le&\; x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3 \; + \\
&\; \frac{1}{2}\cdot (4x_1 + 2x_2 + 3x_3) \le 4+\frac{1}{2}\cdot 20 = 14.
\end{split}
\]

Udowodniliśmy (choć, trzeba przyznać, dość fartownie), że wartość funkcji celu nigdy nie przekracza \(14\), a więc mamy certyfikat optymalności, w dodatku bardzo krotki (kilka nierówności) i prosty do sprawdzenia.
Możemy to rozumowanie uogólnić: można brać dowolne kombinacje liniowe nierówności t.ż.:

 • współczynniki kombinacji liniowej są nieujemne (bo inaczej odwrócą się kierunki nierówności),
 • dla dowolnego \(i\), współczynnik funkcji celu przy \(x_i\) jest ograniczony z góry przez odpowiednią kombinację liniową współczynników przy \(x_i\) w nierównościach.

Można to zapisać za pomocą programu liniowego:

Program (D1)
\[
\begin{array}{ll}
\textrm{zminimalizuj} & 4y_1 + 20y_2 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & y_1 + 4y_2 \ge 3 \\
& -y_1 + 2y_2 \ge -1\\
& \frac{1}{2}y_1+3y_2\ge 2\\
& y_1, y_2 \ge 0.
\end{array}
\]

Powyższy program będziemy nazywać programem dualnym do programu (P1). Ogólnie, dla programu (będziemy go nazywać programem prymalnym)

Program (P2)
\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \sum_{j=1}^n c_jx_j & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \le b_i& i=1,\ldots,m\\
& x_j \ge 0&j=1,\ldots,n
\end{array}
\]

program dualny ma postać:

Program (D2)
\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zminimalizuj} & \sum_{i=1}^m b_iy_i & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \ge c_j& j=1,\ldots,n\\
& y_i \ge 0&i=1,\ldots,m.
\end{array}
\]

Zauważmy, że macierz współczynników ograniczeń programu (D2) jest transpozycją macierzy dla programu (P2) (porównaj też dla programów (P1) i (D1)). Daje to niezwykle prosty, mechaniczny sposób konstruowania programu dualnego. Mianowicie dla programu

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}&\\
& \mathbf{x} \ge \mathbf{0}&
\end{array}
\]

program dualny ma postać:

\[
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zminimalizuj} & \mathbf{b}^T\mathbf{y} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}^T\mathbf{y} \ge \mathbf{c} \\
& \mathbf{y}\ge\mathbf{0}
\end{array}
\]

Dualność jest relacją symetryczną, tzn. mówimy także, że (P2) jest dualny do (D2). Innymi słowy, program dualny do programu dualnego to program prymalny.

Słaba dualność i komplementarne warunki swobody

Pozostańmy przy programach w postaci standardowej. Z konstrukcji programu dualnego wynika następujący fakt (dla porządku podamy jednak dowód).

Twierdzenie 1 [o słabej dualności]
Niech \(\mathbf{x}\) i \(\mathbf{y}\) będą dowolnymi rozwiązaniami dopuszczalnymi odpowiednio programów (P2) i (D2). Wówczas \(\mathbf{c}^T \mathbf{x} \le \mathbf{b}^T \mathbf{y}\).

Dowód
Ponieważ dla każdego \(j=1,\ldots,n\), mamy \(x_j\ge 0\) oraz \(\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \ge c_j\), więc
\[(*)\quad\quad \quad\quad \quad\quad c_j x_j \le \left(\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i\right) x_j \quad\quad \forall j=1,\ldots,n.\]
Podobnie, ponieważ dla każdego \(i=1,\ldots,m\), mamy \(y_i\ge 0\) oraz \(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \le b_i\), więc
\[(**)\quad\quad \quad\quad \quad\quad\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j\right) y_i \le b_i y_i \quad\quad \forall i=1,\ldots,m.\]
Stąd,
\[(***)\quad\quad \quad\quad \quad\quad\mathbf{c}^T\mathbf{x}=\sum_{j=1}^n c_jx_j\le \sum_{j=1}^n\left(\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i\right) x_j=\sum_{i=1}^m\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j\right) y_i\le\sum_{i=1}^m b_i y_i = \mathbf{b}^T\mathbf{y}.
\] ♦

Zastanówmy się, kiedy rozwiązania optymalne programu prymalnego (P2) i dualnego (D2) spotykają się, czyli \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}=\mathbf{b}^T\mathbf{y}\). Z dowodu twierdzenia o słabej dualności widzimy, że jest tak wtedy i tylko wtedy gdy obie nierówności w (***) są równościami. Tak może się wydarzyć tylko wtedy, gdy gdy wszystkie nierówności w (*) i (**) są równościami. To dowodzi następującego twierdzenia:

Twierdzenie (o komplementarnych warunkach swobody)
Niech \(\mathbf{x}\) i \(\mathbf{y}\) będą rozwiązaniami dopuszczalnymi odpowiednio dla zadania prymalnego i dualnego w postaci standardowej. Rozwiązania \(\mathbf{x}\) i \(\mathbf{y}\) są oba optymalne wtedy i tylko wtedy gdy

 • prymalne komplementarne warunki swobody: dla każdego \(j=1,\ldots,n\) albo \(x_j=0\) albo \(\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i=c_j\).
  (tzn. albo \(x_j=0\) albo \(j\)-ta nierówność programu dualnego jest spełniona z równością.)
 • dualne komplementarne warunki swobody dla każdego \(i=1,\ldots,m\) albo \(y_i=0\) albo \(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j=b_i\).
  (tzn. albo \(y_i=0\) albo \(i\)-ta nierówność programu prymalnego jest spełniona z równością.)

Programy dualne do ogólnych programów liniowych

Nawet gdy program nie jest w postaci standardowej możemy napisać program dualny, kierując się tą samą zasadą: poszukujemy jak najlepszego górnego ograniczenia na wartość funkcji celu. Zobaczmy np. co się dzieje, gdy program zawiera równość:

\[
\label{eq:primal11}
\begin{array}{ll}
\textrm{zmaksymalizuj} & 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3 \le 4 \\
& - 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -20\\
& x_1,x_2,x_3\ge 0
\end{array}
\]

Podobnie jak poprzednio, dodając pierwszy warunek pomnożony przez \(y_1 = 1\) do drugiego warunku pomnożonego przez \(y_2=-\frac{1}{2}\) dostajemy ograniczenie górne równe \(14\). Zauważmy, że w kombinacji liniowej warunków, współczynniki dla nierówności muszą być nieujemne, natomiast dla równości mogą być dowolne (w tym przypadku wybraliśmy ujemny). Program dualny wygląda następująco:

\[
\label{eq:dual11}
\begin{array}{ll}
\textrm{zminimalizuj} & 4y_1 + 20y_2 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & y_1 + 4y_2 \ge 3 \\
& -y_1 + 2y_2 \ge -1\\
& \frac{1}{2}y_1+3y_2\ge 2\\
& y_1\ge 0.
\end{array}
\]

A co by się stało, gdyby w programie prymalnym dodatkowo mogły się pojawiać zmienne bez warunku nieujemności? Rozważmy np.

\[
\label{eq:primal112}
\begin{array}{ll}
\textrm{zmaksymalizuj} & 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3 \le 4 \\
& 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 20\\
& x_1,x_3\ge 0
\end{array}
\]
Wówczas nie możemy już napisać, że \(3x_1 - x_2 + 2x_3 \le 4x_1 + 2x_2 + 3x_3\), gdyż niekoniecznie \(-x_2 \le 2x_2\). Jeśli jednak pomnożymy pierwszą nierówność przez 3 i dodamy do drugiej, dostaniemy:

\[
\begin{split}
\nonumber
3x_1 - x_2 + 2x_3 \le&\; 3 (x_1 - x_2 + \frac{1}{2}x_3) \; + \\
&\; 4x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 12+20 = 32,
\end{split}
\]
gdyż \(3x_1 \le 7x_1\), \(-x_2 = -x_2\) oraz \(2x_3\le 3x_3\). Znalezienie najlepszej kombinacji liniowej warunków odpowiada programowi:

\[
\label{eq:dual111}
\begin{array}{ll}
\textrm{zminimalizuj} & 4y_1 + 20y_2 \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & y_1 + 4y_2 \ge 3 \\
& -y_1 + 2y_2 = -1\\
& \frac{1}{2}y_1+3y_2\ge 2\\
& y_1\ge 0.
\end{array}
\]

Ogólnie, program dualny konstruujemy zgodnie z poniższą zasadą:

Tworzenie programów dualnych

Można łatwo sprawdzić, że program dualny zbudowany zgodnie z powyższymi wytycznymi również spełnia twierdzenie o słabej dualności (a także twierdzenie o silnej dualności, które udowodnimy w kolejnym punkcie).

Silna dualność

Twierdzenie o słabej dualności można również wyrazić w następujący sposób:

Wniosek
Jeśli \(z\) jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego prymalnego minimalizacyjnego PL, natomiast \(w\) jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego programu dualnego, to \(z \ge w\).

Wynika stąd w szczególności, że gdy \(z=w\), to rozwiązanie optymalne programu dualnego jest certyfikatem optymalności naszego rozwiązania programu prymalnego. Okazuje się, że tak jest zawsze!

Twierdzenie (o silnej dualności)
Jeśli \(z\) jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego prymalnego PL, natomiast \(w\) jest wartością funkcji celu rozwiązania optymalnego programu dualnego, to \(z = w\).

Dowód
Dla uproszczenia przeprowadzimy dowód dla przypadku programu w maksymalizacyjnej postaci standardowej (dowód dla ogólnej postaci jest analogiczny). Oto program prymalny:

Program (P3)
\[
\label{eq:st-primal-proof}
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & \mathbf{c}^T\mathbf{x} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b}&\\
& \mathbf{x} \ge \mathbf{0},&
\end{array}
\]

oraz program dualny:

Program (D3)
\[
\label{eq:st-dual-proof}
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zminimalizuj} & \mathbf{b}^T\mathbf{y} & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & \mathbf{A}^T\mathbf{y} \ge \mathbf{c} \\
& \mathbf{y}\ge\mathbf{0}.
\end{array}
\]

Niech \(\mathbf{x}^*\) będzie rozwiązaniem optymalnym programu prymalnego (P3). Ze słabej dualności, wystarczy pokazać rozwiązanie dopuszczalne \(\mathbf{y}\) programu dualnego (D3) t.ż. \(\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}\). Uruchamiamy algorytm simplex (patrz poprzedni wykład) na programie (P3).
W pierwszej iteracji algorytm simplex buduje program

Program (P3-start)
\[
\label{eq:P_0}
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & z & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & z = \sum_{j=1}^n c_jx_j & \\
& x_{n+i}=b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j & i=1,\ldots,m\\
& x_j \ge 0&j=1,\ldots,n+m.
\end{array}
\]

Rozważmy program z ostatniej iteracji algorytmu simplex.

Program (P3-stop)
\[
\label{eq:P'}
\begin{array}{ll@{\hspace{15mm}}l}
\textrm{zmaksymalizuj} & z & \\
\textrm{z zachowaniem warunków} & z = v + \sum_{j\in N} c'_jx_j & \\
& x_i=b'_i-\sum_{j\in N} a'_{ij}x_j& i\in B\\
& x_j \ge 0&j=1,\ldots,n+m.
\end{array}
\]

Ponieważ program prymalny jest ograniczony, więc dla każdego \(j\in N\), \(c'_j \le 0\) oraz algorytm simplex zwraca rozwiązanie optymalne \(\mathbf{x}^*\) takie, że
\[
x^*_i = \left\{ \begin{array}{cl}
0 & \text{gdy \(i\in N\)} \\
b'_i & \text{gdy \(i\in B\).}
\end{array} \right.
\]

Określimy teraz pewne rozwiązanie programu dualnego (D3):
\[
y_i := \left\{ \begin{array}{cl}
-c'_{n+i} & \text{gdy \(n+i\in N\)} \\
0 & \text{w p. p.}
\end{array} \right.
\]

Pokażemy teraz, że \(\mathbf{y}\) jest dopuszczalny o wartości funkcji celu równej \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}^*\). Określamy \(c'_j:=0\) dla \(j\in B\). Wówczas pierwszy warunek programu (P3-stop) możemy zapisać jako \(z = v + \sum_{j=1}^{n+m} c'_jx_j\).

Weźmy dowolne \((x_1,\ldots,x_n)\in \mathbb{R}^n\). Określmy \(x_{n+i} = b_i - \sum_{i=1}^n a_{ij}x_j\) oraz \(z=\sum_{i=1}^n a_{ij}x_j\). Wówczas \((z,x_1,\ldots,x_{n+m})\) jest rozwiązaniem dopuszczalnym programu (P3-start). Ponieważ program (P3-stop) jest równoważny (P3-start), tzn. powstaje z (P3-start) na drodze ciągu operacji elementarnych, więc \((z,x_1,\ldots,x_{n+m})\) jest również rozwiązaniem dopuszczalnym programu (P3-stop). Z faktu, iż w obu programach spełnione są warunki zawierające zmienną \(z\) mamy, iż:
\[
\begin{array}{rcl}
\sum_{j=1}^n c_jx_j & = & v + \sum_{j=1}^{n+m} c'_jx_j \\
& = & v + \sum_{j=1}^{n} c'_jx_j + \sum_{i=1}^{m} c'_{n+i}x_{n+i} \\
& = & v + \sum_{j=1}^{n} c'_jx_j + \sum_{i=1}^{m} (-y_i)(b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j).
\end{array}
\]
Po przegrupowaniu dostajemy, że dla dowolnego \((x_1,\ldots,x_n)\in \mathbb{R}^n\),
\[
\sum_{j=1}^n c_jx_j = \left(v - \sum_{i=1}^{m} y_i b_i\right) + \sum_{j=1}^n \left(c'_j + \sum_{i=1}^m y_i a_{ij}\right) x_j.
\]

Podstawiamy \((x_1,\ldots,x_n) = (0,\ldots,0)\) i mamy \(v = \sum_{i=1}^{m} y_i b_i\). Ponieważ \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}^* = v\), więc \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}\). Pozostaje pokazać dopuszczalność \(\mathbf{y}\). W tym celu rozważmy dowolne \(k\in\{1,\ldots, n\}\). Podstawiamy \(x_j=[j=k]\) dla każdego \(j=1,\ldots,n\). Otrzymujemy
\[
c_k = \underbrace{(v - \sum_{i=1}^{m} y_i b_i)}_{=0} + \underbrace{\quad c'_k\quad}_{\le 0} + \sum_{i=1}^m y_i a_{ik},
\]
co implikuje \(\sum_{i=1}^m y_i a_{ik} \ge c_k\) dla każdego \(k\), czyli \(\mathbf{A}^T \mathbf{y} \ge \mathbf{c}\). Zauważmy, że ponieważ \(c'_j\le 0\) dla każdego \(j\), więc \(\mathbf{y} \ge 0\). Pokazaliśmy zatem, że \(\mathbf{y}\) jest rozwiązaniem dopuszczalnym programu (D3) o wartości funkcji celu \(\mathbf{c}^T\mathbf{x}^*\), co kończy dowód. ♦

Z powyższego dowodu wynika, że algorytm simplex znajduje równocześnie rozwiązania optymalne programu prymalnego i dualnego. W niektórych sytuacjach możemy uzyskać skrócenie czasu działania algorytmu stosując tzw. dualny algorytm simplex, tzn. uruchamiać algorytm simplex dla programu dualnego.