Programowanie liniowe 2: Algorytm simplex i informacja o algorytmach wielomianowych

Algorytmy programowania liniowego

Pierwszym algorytmem programowania liniowego był algorytm simplex, opublikowany przez George'a Dantziga w 1947 roku. Algorytm ten najpierw znajduje pewien wierzchołek wielościanu rozwiązań dopuszczalnych, a następnie w pętli przemieszcza się wzdłuż krawędzi do jednego z sąsiednich wierzchołków tak, aby poprawić wartość funkcji celu. Niestety okazuje się, że jego pesymistyczna złożoność jest wykładnicza. Doskonale zachowuje się on jednak dla ,,rzeczywistych'' danych i jest powszechnie stosowany w praktyce.

Kolejny przełom nastąpił w 1979 kiedy to Leonid Khachiyan opublikował tzw. metodę elipsoidalną, czyli algorytm wielomianowy o złożoności \(O(n^4L)\), gdzie \(L\) jest ograniczone z góry przez długość zapisu binarnego danych (macierzy \(\mathbf{A}\), wektorów \(\mathbf{b}\) i \(\mathbf{c}\)). Istnieją implementacje tego algorytmu, jednakże źle sprawdzają się w praktyce.

W 1984 roku zupełnie inne podejście zaproponował Narendra Karmarkar. Jego metoda punktu wewnętrznego osiąga złożoność \(O(n^{3.5}L)\) i została poprawiona przez kolejnych autorów do \(O(n^3L)\). Podobno niektóre implementacje tego algorytmu zachowują się bardzo dobrze dla rzeczywistych danych (porównywalnie albo lepiej niż algorytm simplex). Mimo to, nawet ten algorytm jest rzadko stosowany praktyce.

Algorytm simplex

W poprzednim rozdziale zauważyliśmy już, że poszukując rozwiązań optymalnych można ograniczyć się do wierzchołków wielościanu. Algorytm simplex korzysta z tej obserwacji i realizuje podejście local search. Dokładniej, algorytm zaczyna od dowolnego wierzchołka wielościanu i w każdej kolejnej iteracji próbuje przemieścić się do takiego sąsiedniego wierzchołka, że wartość funkcji celu poprawia się (lub przynajmniej nie pogarsza).

Opiszemy teraz algorytm simplex na przykładzie konkretnego programu liniowego:

\[
\begin{array}{lr}
\textrm{max} & 3x_1 + x_2 +2x_3 \\
& x_1 + x_2 + 3x_3 \le 30 \\
& 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 \le 24\\
& 4x_1 + x_2 + 2 x_3 \le 36\\
& x_1, x_2, x_3 \ge 0.
\end{array}
\]

Zauważmy, że jest to program w postaci standardowej (w wersji maksymalizacyjnej), oraz wszystkie wyrazy wolne z prawych stron nierówności są nieujemne. Dzięki temu łatwo znaleźć dla niego rozwiązanie dopuszczalne --- rozwiązanie zerowe: \(x_1=0\), \(x_2=0\), \(x_3=0\).

Zapiszmy teraz ten program w postaci dopełnieniowej, wprowadzając zmienną dopełnieniową dla każdej nierówności (z wyłączeniem warunków nieujemnościowych). Dodatkowo funkcję celu zastąpmy nową zmienną \(z\):

\[
\begin{array}{rl}
\textrm{max} & z \\
z & = 3x_1 + x_2 +2x_3\\
x_4 & = 30 - x_1 - x_2 - 3x_3 \\
x_5 & = 24 - 2x_1 - 2x_2 - 5x_3\\
x_6 & = 36 - 4x_1 - x_2 - 2 x_3\\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0.
\end{array}
\]

Nasze rozwiązanie dopuszczalne, rozszerzone o zmienne dopełnieniowe ma teraz następującą postać:
\[ x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, \quad x_4 = 30, x_5 = 24, x_6 = 36.\]

Podczas działania algorytmu, w kolejnych krokach będziemy zmieniać nasz program liniowy. Mimo, iż ograniczenia będą się zmieniać, zawsze będą one opisywać ten sam wielościan (tzn. zbiór rozwiązań dopuszczalnych). W każdym kroku nasz program liniowy będzie miał szczególną postać, która w sposób jednoznaczny będzie wyznaczać pewien wierzchołek wielościanu --- najlepsze dotąd znalezione rozwiązanie. Podamy teraz niezmiennik, który opisuje postać tych programów.

Niezmiennik sformułujemy dla dowolnego programu (a nie tylko powyższego przykładu). Załóżmy, że początkowy program w postaci dopełnieniowej ma \(m\) równości, oraz zawiera zmienne \(x_1,\ldots, x_{n+m}\) (gdzie \(x_{n+1},\ldots, x_{n+m}\) są zmiennymi dopełnieniowymi).

Niezmiennik 1
Zbiór zmiennych \(\{x_1,\ldots,x_{n+m}\}\) dzieli się na dwa rozłączne zbiory: \(m\) zmiennych bazowych i \(n\) zmiennych niebazowych. Oznaczmy zbiór indeksów zmiennych bazowych przez \(B=\{B_1,\ldots,B_m\}\) (baza) i zmiennych niebazowych przez \(N=\{N_1,\ldots,N_n\}\). Program zawiera:

 • równanie postaci \(z = v + \sum_{j=1}^n c_j x_{N_j}\);
 • dla każdego \(i=1,\ldots,m\) równanie postaci \(x_{B_i} = b_i + \sum_{j=1}^{n}a_{i,j} x_{N_j}\), gdzie \(b_i\ge 0\);
 • dla każdego \(i=1,\ldots,n+m\) nierówność \(x_i\ge 0\),

gdzie \(v\), \(c_j\), \(b_j\), \(a_{i,j}\) są stałymi.

W rozważanym przez nas przykładzie, powyższy niezmiennik jest spełniony dla \(N=\{1,2,3\}\) oraz \(B=\{4,5,6\}\).

Fakt
Jeśli spełniony jest niezmiennik 1, to rozwiązanie \((x_1,\ldots,x_{n+m})\) postaci
\[x_i = \left\{ \begin{array}{cl}
0 & \text{gdy \(i\in N\)} \\
b_j & \text{gdy \(i=B_j\) dla pewnego \(j=1,\ldots,n\)}
\end{array} \right.
\]
jest bazowym rozwiązaniem dopuszczalnym o wartości funkcji celu \(v\).

Dowód
Łatwo sprawdzić, że tak zdefiniowane rozwiązanie jest rozwiązaniem dopuszczalnym o wartości funkcji celu \(v\). Aby pokazać, że jest to bazowe rozwiązanie dopuszczalne musimy wskazać \(n+m\) liniowo niezależnych ograniczeń spełnionych z równością. W tym celu, dla każdego \(i\in B\) wybieramy (jedyną) równość zawierającą \(x_i\) oraz dla każdego \(i\in N\) nierówność \(x_i\ge 0\). ♦

Z powyższego faktu wynika, że o ile spełniony jest niezmiennik, to faktycznie znajdujemy się w wierzchołku aktualnego programu w postaci dopełnieniowej. Łatwo sprawdzić też, że po zignorowaniu zmiennych dopełnieniowych otrzymamy wierzchołek odpowiadającego programu w postaci standardowej, a więc faktycznie algorytm będzie generował wierzchołki wielościanu oryginalnego programu liniowego.

Wróćmy do algorytmu simplex. Naszym celem jest zwiększenie zmiennej \(z\). W tym celu spójrzmy na dowolną zmienną niebazową z dodatnim współczynnikiem w funkcji celu. W tym przypadku możemy wybrać dowolną zmienną z \(x_1, x_2, x_3\) --- wybierzmy \(x_1\).
Oczywiście powiększając \(x_1\) powiększamy \(z\). Jak bardzo możemy powiększyć \(x_1\), zachowując wszystkie ograniczenia? Dopóki zmienne bazowe pozostają nieujemne, a więc:
\[x_1 := \min \left\{\frac{30}{1}, \frac{24}{2}, \frac{36}{4}\right\} = \frac{36}{4} = 9. \]
Po takiej operacji przynajmniej jedna zmienna bazowa (w tym przypadku \(x_6\)) przyjmuje wartość \(0\). To pozwala na zmianę bazy (a w konsekwencji zmianę wierzchołka, w którym jesteśmy): zmienna \(x_1\) wchodzi do bazy (jest zmienną wchodzącą), a zmienna \(x_6\) wychodzi z bazy (zmienna wychodząca). Operacja wymiany bazy (ang. {\mathbf{b}f pivot}) przebiega w dwóch krokach:

 1. Rozwiąż równanie zawierające zmienną wychodzącą ze względu na zmienną wchodzącą. W tym przypadku otrzymujemy:
  \[x_1 = 9 - \frac{1}{4}x_2 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{4}x_6. \]
 2. wstaw wynik zamiast \(x_1\) z prawej strony wszystkich równań (czyli uaktualnij współczynniki przy zmiennych niebazowych i wyrazy wolne). W tym przypadku otrzymujemy:
  \[
  \begin{array}{rlccccccc}
  z & = & 27 &+& \frac{1}{4}x_2 &+& \frac{1}{2}x_3 &-& \frac{3}{4}x_6\\
  x_1 & = & 9 &-& \frac{1}{4}x_2 &-& \frac{1}{2}x_3 &-& \frac{1}{4}x_6\\
  x_4 & = & 21 &-& \frac{3}{4}x_2 &-& \frac{5}{2}x_3 &+& \frac{1}{4}x_6\\
  x_5 & = & 6 &-& \frac{3}{2}x_2 &-& 4x_3 &+& \frac{1}{2}x_6.\\
  \end{array}
  \]

Fakt
Po operacji wymiany bazy otrzymujemy program liniowy o tym samym zbiorze rozwiązań dopuszczalnych.

Otrzymaliśmy rozwiązanie \((9,0,0,21,6,0)\) o wartości funkcji celu \(27\). Wykonajmy kolejną operację wymiany bazy. Teraz jako zmienną wchodzącą możemy wybrać już tylko jedną z dwóch: \(x_2\) lub \(x_3\), bo tylko te zmienne mają dodatnie współczynniki w funkcji celu. Wybierzmy \(x_3\). Podobnie jak poprzednio:
\[x_3 := \min \left\{\frac{9}{\frac{1}{2}}, \frac{21}{\frac{5}{2}}, \frac{6}{4}\right\} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.\]
A więc \(x_5\) wychodzi z bazy. Otrzymujemy nowy program:
\[
\begin{array}{rlccccccc}
z & = & \frac{111}{4} &+& \frac{1}{16}x_2 &-& \frac{1}{8}x_5 &-& \frac{11}{16}x_6\\
x_1 & = & \frac{33}{4} &-& \frac{1}{16}x_2 &+& \frac{1}{8}x_5 &-& \frac{5}{16}x_6\\
x_3 & = & \frac{3}{2} &-& \frac{3}{8}x_2 &-& \frac{1}{4}x_5 &+& \frac{1}{8}x_6\\
x_4 & = & \frac{69}{4} &+& \frac{3}{16}x_2 &+& \frac{5}{8}x_5 &-& \frac{1}{16}x_6.\\
\end{array}
\]

Teraz jedynym kandydatem do wejścia do bazy jest \(x_2\). Zauważmy, że w ostatnim równaniu współczynnik przed \(x_2\) jest dodatni. Oznacza to, że zwiększając \(x_2\) możemy też zwiększać \(x_4\) zachowując ostatnią równość zawsze spełnioną. A więc przy wyborze zmiennej wychodzącej nie bierzemy pod uwagę \(x_4\):
\[x_2 := \min \left\{\frac{\frac{33}{4}}{\frac{1}{16}}, \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{8}}\right\} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{8}} = 4.\]

Uwaga
Zastanówmy się jednak przez chwilę, co by było, gdybyśmy nie mieli czego wziąć do minimum, tzn. gdyby istniała zmienna z dodatnim współczynnikiem w funkcji celu i nieujemnymi współczynnikami w pozostałych równaniach? Wtedy powiększając tę zmienną moglibyśmy otrzymać rozwiązanie dopuszczalne o dowolnie wysokiej wartości funkcji celu. W takiej sytuacji algorytm simplex zwraca komunikat ``PROGRAM NIEOGRANICZONY'' i kończy działanie.

Wracając do naszego programu liniowego, otrzymujemy:

\[
\begin{array}{rlccccccc}
z & = & 28 &-& \frac{1}{6}x_3 &-& \frac{1}{6}x_5 &-& \frac{2}{3}x_6\\
x_1 & = & 8 &+& \frac{1}{6}x_3 &+& \frac{1}{6}x_5 &-& \frac{1}{3}x_6\\
x_3 & = & 4 &-& \frac{8}{3}x_3 &-& \frac{2}{3}x_5 &+& \frac{1}{3}x_6\\
x_4 & = & 18 &-& \frac{1}{2}x_3 &+& \frac{1}{2}x_5 &+& 0x_6.\\
\end{array}
\]

Otrzymaliśmy więc sytuację, gdy nie możemy wykonać operacji wymiany bazy ponieważ wszystkie współczynniki w funkcji celu są ujemne. Jest jednak jasne, że musieliśmy w ten sposób dostać rozwiązanie optymalne programu, ponieważ dla dowolnych nieujemnych wartości zmiennych wartość funkcji celu naszego programu nie może przekroczyć aktualnej, czyli \(28\). Ponieważ w kolejnych krokach algorytmu otrzymywaliśmy równoważne programy liniowe o tym samym zbiorze rozwiązań dopuszczalnych, jest to także rozwiązanie optymalne oryginalnego programu.Odnotujmy te rozważania jako fakt:

Fakt
Jeśli w pewnym kroku algorytmu simplex wszystkie współczynniki (przy zmiennych niebazowych) w funkcji celu są ujemne, to znalezione bazowe rozwiązanie dopuszczalne jest optymalnym rozwiązaniem oryginalnego programu.

W naszym przypadku dostaliśmy rozwiązanie \((x_1,x_2,x_3) = (8,4,0)\) o wartości funkcji celu \(28\).

W tej chwili zasada działania algorytmu simplex i jego częściowa poprawność (tzn. poprawność pod warunkiem zatrzymania się programu) powinny być już jasne. Zajmijmy się jeszcze przez chwilę właśnie kwestią warunku stopu i złożoności obliczeniowej.

Pseudokod algorytmu simplex

Podsumujmy teraz powyższe rozważania podając pseudokod algorytmu Simplex. Stosujemy oznaczenia takie jak w niezmienniku 1.

 1. Sprowadź PL do postaci dopełnieniowej.
 2. Znajdź równoważny PL taki, żeby spełniony był niezmiennik 1.
 3. Dopóki istnieje \(j\in \{1,\ldots,n\}\) takie, że \(c_j > 0\) (\(c_j=\) współczynnik przed \(x_{N_j}\) w aktualnej funkcji celu),
  1. Wybierz takie \(j\) (\(x_{N_j}\) jest zmienną wchodzącą).
  2. Jeśli dla każdego \(i=1,\ldots,m\), jest \(a_{i,j} \ge 0\) (tzn.\ dla każdego równania współczynnik przed \(x_{N_j}\) jest nieujemny) zwróć ,,PROGRAM NIEOGRANICZONY''.
  3. wpp., wybierz \(i\) takie, że \(\frac{b_i}{-a_{i,j}} = \min\{\frac{b_i}{-a_{i,j}}\ |\ a_{i,j}<0\}\) (\(x_{B_i}\) jest zmienną wychodzącą).
  4. wykonaj operację Pivot (\(j\),\(i\))
 4. Zwróć rozwiązanie postaci: dla każdego \(i=1,\ldots,n\),
  \[x_i = \left\{ \begin{array}{cl}
  0 & \text{gdy \(i\in N\)} \\
  b_j & \text{gdy \(i=B_j\) dla pewnego \(j=1,\ldots,m\).}
  \end{array} \right.
  \]

Podamy teraz pseudokod operacji Pivot(\(in\),\(out\)), realizującej usunięcie z bazy \(x_{B_{out}}\) i dodanie do niej \(x_{N_{in}}\). Przy implementacji, wygodnie jest przechowywać wszystkie stałe w jednej tablicy \(a_{i,j}\), gdzie \(i\in\{0,\ldots,m\}\), \(j\in\{0,\ldots,n\}\), oraz przyjmujemy że \(a_{0,0}=v\), \(a_{0,j}=c_j\) dla \(j=1,\ldots,n\) oraz \(a_{i,0}=b_i\) dla \(i=1,\ldots,m\) (wartości \(a_{i,j}\) dla \(i,j\ge 1\) mają takie same znaczenie jak wcześniej).

Pseudokod operacji pivot
Pivot (\(in\),\(out\))

Warunek stopu i reguła Blanda

Jest jasne, że jeśli przy kolejnych operacjach wymiany bazy zawsze otrzymujemy większą (lub, w przypadku minimalizacji, mniejszą) wartość funkcji celu to algorytm musi się zakończyć --- po prostu dlatego, że jest ograniczona liczba wierzchołków wielościanu. Poprzednik tej implikacji niestety nie zawsze jest jednak spełniony. Dla przykładu, rozważmy następujący program:

\[
\begin{array}{rlccccccc}
z & = & 4 &+& 2x_1 &-& x_2 &-& 4x_4\\
x_3 & = & \frac{1}{2} & & & & & - & \frac{1}{2}x_4\\
x_5 & = & &-& 2x_1 &+& 4x_2 &+& 3x_4\\
x_6 & = & &+& x_1 &-& 3x_2 &+& 2x_4.\\
\end{array}
\]

Mamy \(B = \{3,4,6\}\), \(N=\{1,2,4\}\), \(\mathbf{x} = (0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, 0)\) oraz funkcja celu ma wartość \(z=4\). Jako zmienną wchodzącą możemy wybrać jedynie \(x_1\), natomiast jako zmienną wychodzącą jedynie \(x_5\). Po wymianie bazy otrzymujemy:

\[
\begin{array}{rlccccccc}
z & = & 4 &+& 3x_2 &-& x_4 &-& x_5\\
x_1 & = & &+& 2x_2 &+& \frac{3}{2}x_4 &-& \frac{1}{2}x_5\\
x_3 & = & \frac{1}{2} & & & - & \frac{1}{2}x_4 & & \\
x_6 & = & &-& x_2 &+& \frac{7}{2}x_4 &-& \frac{1}{2}x_5.\\
\end{array}
\]

Mamy \(B = \{1,3,6\}\), \(N=\{2,4,5\}\), \(\mathbf{x} = (0, 0, \frac{1}{2}, 0, 0, 0)\) oraz funkcja celu ma wartość \(z=4\). Widzimy, że chociaż zmieniła się baza, bazowe rozwiązanie dopuszczalne pozostało to samo (w szczególności wartość funkcji celu się nie zmieniła). Może być to powodem poważnych kłopotów, a nawet zapętlenia się algorytmu. Początkowo ten problem ignorowano (!), gdyż w praktycznych zastosowaniach pojawia się on niezwykle rzadko. W 1977 (czyli w 30 lat od powstania algorytmu simplex) Robert Bland zaproponował niezwykle prostą heurystykę, o której można pokazać (dowód nie jest bardzo trudny, lecz pominiemy go tutaj), że gwarantuje zakończenie algorytmu.

Twierdzenie [Reguła Blanda]
Jeśli podczas wymiany bazy:

 • spośród możliwych zmiennych wchodzących wybierana jest zmienna o najmniejszym indeksie oraz,
 • spośród możliwych zmiennych wychodzących wybierana jest zmienna o najmniejszym indeksie (zauważmy, że może być wiele możliwych zmiennych wychodzących, gdy w wielu równaniach iloraz wyrazu wolnego i współczynnika przy zmiennej wchodzącej jest taki sam)

to algorytm simplex kończy swoje działanie.

Zapętlenie się algorytmu simplex jest równoważne powrotowi do tej samej bazy. Ponieważ dla programu o \(m\) zmiennych niebazowych i \(n\) zmiennych niebazowych mamy \(O({{n+m}\choose n})\) możliwych baz, więc algorytm simplex z regułą Blanda wykonuje \(O({{n+m}\choose n})\) operacji wymiany bazy (przy każdej z nich wykonuje się \(O(nm)\) operacji arytmetycznych). Z drugiej strony, odnotujmy, że

Fakt
Istnieją przykłady programów liniowych, dla których algorytm simplex działa w czasie \(\Omega(2^n)\).

Mimo to, następujący problem pozostaje otwarty.

Problem
Czy istnieją reguły wyboru zmiennej wchodzącej i wychodzącej, dla których algorytm simplex działa w czasie wielomianowym?

Znajdowanie początkowego bazowego rozwiązania dopuszczalnego

Do wyjaśnienia pozostała jeszcze jedna kwestia. Zakładaliśmy, że program jest postaci \[\max \mathbf{c}^T\mathbf{x}, \mathbf{A}\mathbf{x}\le b, \mathbf{x}\ge 0, \] oraz że \(\mathbf{b}\ge \mathbf{0}\). Wtedy łatwo jest znaleźć równoważny program w postaci dopełnieniowej, który spełnia niezmiennik 1 (innymi słowy: pierwsze bazowe rozwiązanie dopuszczalne). Teraz opiszemy jak to zrobić w przypadku ogólnym. Rozwiązanie będzie dość zaskakujące: żeby znaleźć pierwsze bazowe rozwiązanie dopuszczalne użyjemy algorytmu simplex.

 1. Sprowadź program do postaci dopełnieniowej:

Program (P1)
\[
\begin{array}{rcccccccc}
\textrm{max} & & 0 & + & c_1x_1 & + & \ldots & + & c_nx_n \\
x_{n+1}& = & b_1 & + & a_{11}x_1 & + & \ldots & + & a_{1n}x_n \\
x_{n+2}& = & b_2 & + & a_{21}x_1 & + & \ldots & + & a_{2n}x_n \\
\vdots & & & & & & & \\
x_{n+m}& = & b_m & + & a_{m1}x_1 & + & \ldots & + & a_{mn}x_n \\
x_i &\ge &0
\end{array}
\]

 • Dodaj nową zmienną \(x_0\) i zbuduj nowy program:
 • Program (P2)
  \[
  \begin{array}{rcccccccccc}
  \textrm{min} & & x_0 & & & & & & & & \\
  x_{n+1}& = & b_1 & + & a_{11}x_1 & + & \ldots & + & a_{1n}x_n & + & x_0\\
  x_{n+2}& = & b_2 & + & a_{21}x_1 & + & \ldots & + & a_{2n}x_n & + & x_0\\
  \vdots & & \vdots & & & & & \\
  x_{n+m}& = & b_m & + & a_{m1}x_1 & + & \ldots & + & a_{mn}x_n & + & x_0\\
  x_i &\ge &0
  \end{array}
  \]

 • Przyjmij \(N=\{0,\ldots, n\}\), oraz \(B=\{n+1,\ldots,n+m\}\). Powyższy PL prawie spełnia niezmiennik, brakuje ,,tylko'' warunku ,,\(b_i\ge 0\) dla każdego \(i\)''.
 • Wybierz \(k\) takie, że \(b_k = \min_i \{b_i\}\). Za pomocą operacji Pivot, usuń z bazy \(x_k\) i wprowadź do bazy \(x_0\). Otrzymujemy nowy PL:
 • Program (P3)
  \[
  \begin{array}{crcccccccccc}
  &\textrm{min} & & -b_k & - & a_{k1}x_1 & - & \ldots & - & a_{kn}x_n & + & x_{n+k}\\
  i\ne k \Rightarrow & x_{n+i}& = & b_i - b_k & + & (a_{i1}-a_{k1})x_1 & + & \ldots & + & (a_{in}-a_{kn})x_n & + & x_{n+k}\\
  & x_{0}& = & -b_k & - & a_{k1}x_1 & - & \ldots & - & a_{kn}x_n & + & x_{n+k}\\
  & x_i &\ge &0
  \end{array}
  \]

 • Zauważmy, że program (P3) jest równoważny programowi (P2) oraz spełnia niezmiennik 1. Za pomocą algorytmu simplex znajdujemy rozwiązanie optymalne \(\mathbf{x}^*\). (Zauważmy, że program (P2) jest ograniczony: wartością funkcji celu jest wartość \(x_0\), która jest nieujemna.) W używanym algorytmie simplex dokonujemy jednak małej modyfikacji w regule wyboru zmiennej wychodzącej: jeśli \(x_0\) może opuścić bazę, to ją opuszcza.

 • Jeśli otrzymaliśmy \(x^*_0>0\) zwracamy informację ,,PROGRAM SPRZECZNY''. Istotnie, gdyby istniało rozwiązanie dopuszczalne \(\mathbf{x}\) programu (P1), to \((0,\mathbf{x})\) byłoby rozwiązaniem dopuszczalnym programu (P2) o wartości funkcji celu 0.
 • Jeśli otrzymaliśmy \(x^*_0=0\) oraz \(x_0\) jest niebazowa, wystarczy z ostatniego PL wygenerowanego przez algorytm simplex usunąć zmienne \(x_0\). Otrzymujemy wtedy program równoważny programowi (P1), który spełnia niezmiennik 1.
 • Pozostaje przypadek, gdy otrzymaliśmy \(x^*_0=0\) oraz \(x_0\) jest bazowa. Pokażemy, że jest to niemożliwe. Rozważmy ostatnią operację Pivot. Powiedzmy, że zmienną wchodzącą było \(x_j\), a wychodzącą \(x_i\), dla pewnego \(i\ne j\). Przed wykonaniem operacji Pivot zarówno \(x_i\) jak i \(x_0\) były bazowe, a więc na podstawie niezmiennika 1 odpowiadały im dwa równania:
  \[
  \begin{array}{rccccccc}
  x_{0}& = & b_0 & + & \ldots & + & a_{0j}x_j\\
  x_{i}& = & b_i & + & \ldots & + & a_{ij}x_j.
  \end{array}
  \]
  Po wykonaniu operacji Pivot, równanie zawierające \(x_0\) ma postać
  \[
  x_{0} = b_0 + a_{0j}\cdot \frac{b_i}{-a_{ij}} + \sum_{j\in N} a'_{0j}x_{N_j}.
  \]
  Wiemy jednak, że po tej operacji wyraz wolny w tym równaniu jest równy 0, a więc \(\frac{b_i}{-a_{ij}} = \frac{b_0}{-a_{0j}}\). Ponieważ \(x_i\) została wybrana jako zmienna wychodząca, więc \(\frac{b_i}{-a_{ij}}=\min\{\frac{b_{\ell}}{-a_{{\ell}j}}\ |\ a_{{\ell}j} < 0\}\). Wówczas także \(\frac{b_0}{-a_{0j}}=\min\{\frac{b_{\ell}}{-a_{{\ell}j}}\ |\ a_{{\ell}j} < 0\}\), czyli zmienna \(x_0\) również była kandydatem do opuszczenia bazy, a więc zgodnie z naszą regułą, musiała ją opuścić i cała rozważana sytuacja nie mogła mieć miejsca.