Egzamin 2013/2014

Zadanie 1 (10 punktów) Dana jest struktura \(\mathfrak{A}=\langle \{a,b\}^*,\cdot,a,b,\varepsilon\rangle\) słów nad alfabetem \(\{a,b\}\) z operacją konkatenacji oraz słowami jednoliterowymi \(a\) i \(b\) i słowem pustym jako stałymi. Udowodnij, że dla każdego regularnego języka \(L\subseteq\{a,b\}^*\) istnieje formuła \(\varphi(x)\) logiki MSO z jedną zmienną wolną \(x\) taka, że \(L=\{w~|~(\mathfrak{A},x:w)\models\varphi\}.\)

Zadanie 2 (10 punktów)
Relacja \(E\subseteq A\times A\) ma własność Churcha-Rossera jeśli dla każdych \(a,b,c\) takich, że istnieją ścieżki od \(a\) do \(b\) i od \(a\) do \(c,\) istnieje \(d\), osiągalne ścieżkami zarówno z \(b\) jak i z \(c\). (Takie relacje są istotne w badaniach rachunku \(\lambda.\))

Udowodnij, że nie istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu \(\Delta\) taki, że \(\langle A,E\rangle\models\Delta\) wtedy i tylko wtedy, gdy relacja \(E\) ma własność Churcha-Rossera.

Zadanie 3 (10 punktów)
Słaba monadyczna logika drugiego rzędu (Weak Monadic Second Order Logic, w skrócie WMSO) ma tę samą składnię co logika MSO. Pod względem semantyki, kwantyfikatory po zbiorach/relacjach unarnych \(\forall X\) i \(\exists X\) znaczą odpowiednio dla każdego skończonego podzbioru uniwersum i istnieje skończony podzbiór uniwersum.

Udowodnić, że dla każdej formuły \(\varphi(\vec{x})\) logiki WMSO nad sygnaturą arytmetyki (czyli bez wolnych zmiennych drugiego rzędu) istnieje formuła \(\psi(\vec{x})\) logiki pierwszego rzędu nad sygnaturą arytmetyki taka, że \(\mathfrak{N}\models\forall \vec{x}(\varphi(\vec{x})\leftrightarrow\psi(\vec{x})).\)

Zadanie 4 (10 punktów)
Jednostronna gra Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) to zmodyfikowana gra standardowa, w której gracz I po wybraniu w pierwszej rundzie elementu struktury \(\mathfrak{A}_i\) musi już do końca wybierać elementy \(\mathfrak{A}_i\), a gracz II odpowiada w standardowy sposób ciągle w \(\mathfrak{A}_{1-i}\).

Podać przykład dwóch struktur \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\) takich, że gracz II ma dla każdego \(k\) strategię wygrywającą w jednostronnej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(k\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\), mimo tego, że dla pewnego \(m\) gracz I ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fra\"{\i}ss\'e o \(m\) rundach na strukturach \(\mathfrak{A}_0\) i \(\mathfrak{A}_1\).

Rozwiązania będą oceniane także przez pryzmat osiągniętej wartości \(m,\) maksimum można dostać tylko za \(m=2.\)

TEST

Za każdą trafną odpowiedź przyznajemy 2 punkty, za każdą nietrafną -2 punkty. Brak odpowiedzi to 0 punktów.

1. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki pierwszego rzędu i niech \(\mathit{Spec}(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\mathfrak{A}\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}\models\varphi\}.\)
Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki pierwszego rzędu; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}(\varphi)=\emptyset\)?

2. Czy istnieje zbiór zdań logiki pierwszego rzędu nad skończoną sygnaturą, który ma skończone modele każdej mocy parzystej, ale nie ma modelu mocy \(\mathfrak{c}\)?

3. Niech \(\varphi\) będzie zdaniem logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów i niech \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model-słowo \(\mathfrak{A}(w)\) mocy \(n\) taki, że \(\mathfrak{A}(w)\models\varphi\}.\)

Czy rozstrzygalny jest następujący problem decyzyjny: Dane: zdanie \(\varphi\) logiki MSO nad sygnaturą modeli-słów; Pytanie: Czy \(\mathit{Spec}_0(\varphi)=\emptyset\)?

4. Czy \(\langle\mathbb{Q},<\rangle\equiv\langle\mathbb{R},<\rangle\)? (Porządek w obu strukturach jest naturalny.)

5. Czy gracz II ma strategię wygrywającą w standardowej grze Ehrenfeuchta-Fraisse o dwóch rundach na następujących dwóch grafach nieskierowanych o 4 wierzchołkach:

 * - *           * - *  
 |  |           | \ |
 * - *           * - *