Rozdział 8: Tablice sufiksowe

Oznaczmy przez \(Subwords(x)\) wszystkie podsłowa tekstu \(x\), a wszystkie wystąpienia (początkowe pozycje) słowa \(z\) w słowie \(x\) oznaczmy przez \(Occ(z,\, x)\). Oznaczenie \(Occ\) jest skrótem od ang. occurrences. Chcemy znaleźć taką reprezentację zbioru \(Subwords(x)\), by można było łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy \(z \in Subwords(x)\), co jest równoważne \(Occ(z,\, x) \neq \emptyset\), jak również rozwiązywać inne problemy tekstowe. Poza tym chcemy, by rozmiar tej reprezentacji był liniowy, podczas gdy rozmiar \(Subwords(x)\) może być kwadratowy. Spośród wielu dobrych reprezentacji najprostszymi są tablice sufiksowe (oznaczane przez \(SA\) - suffix array).

Niech \(x = a_{1}a_{2}\dots a_{n}\) i niech \(x_{n+1}=\#\) będzie specjalnym znakiem leksykograficznie większym od każdego innego symbolu (czasami będziemy również używać \(x_{n+1}=\#\) jako najmniejszego leksykograficznie symbolu). Oznaczmy przez \(sufiks_{i}=a_{i}a_{i+1}\dots a_{n}\) sufiks tekstu \(x\) zaczynający się na pozycji \(i\)-tej. Niech \(SA[k]\) będzie pozycją, od której zaczyna się \(k\)-ty leksykograficznie sufiks \(x\). Sufiks zaczynający się na pozycji \((n+1)\)-szej nie jest brany pod uwagę. Ciąg sufiksów posortowany leksykograficznie wygląda następująco:

$$sufiks_{SA[1]} < sufiks_{SA[2]} < sufiks_{SA[3]} < \ldots < sufiks_{SA[n]}$$

Przykład.
Rozważmy tablicę sufiksową \(SA_n\) dla n-tego słowa Thue-Morse'a:
$$\tau_0=0,\ \tau_1=01,\ \tau_2=0110,\ \tau_3=01101001.$$
$$SA_1 = 0\;1,\, SA_2 = 3\;0\;2\;1,\, SA_3 = 5\;6\;3\;0\;7\;4\;2\;1$$

Dla parzystych \(n\) konstruujemy tablicę z poprzedniej następująco.

Załóżmy, że \(SA_{n-1}\) składa się z połówek \(\alpha,\, \beta\). Wtedy
$$SA_n = (2\beta + 1,\, 2\alpha,\, 2\beta,\, 2\alpha+1).$$
Dla nieparzystych \(n\) robimy poprawkę: początek drugiej ćwiartki przenosimy na pozycję \(p(n)+1\), a początek ostatniej ćwiartki przenosimy na początek trzeciej ćwiartki.

Liczby \(p(n)\) zadane są poprzez
$$p(3)=1,\ p(n+2)=4 \cdot p(n)+1.$$
Równoważnie
$$p(2n+1) = (4^n-1)/3+1.$$

Zamiast tablicy SA można wprowadzić tablice posortowanych cyklicznych przesunięć (pierwsze pozycje). Wtedy dla słów Thue-Morse'a tablice takie konstruujemy podobnie jak tablice SA, ale dużo prościej, nie jest wymagana poprawka.

Przykład.
Jako drugi przykład rozważmy słowa Fibonacciego kończące się literą a. Niech \(N\) będzie długością słowa.

Dla tych słów tablica sufiksowa, jako ciąg, jest postępem arytmetycznym (modulo \(N\), numeracja pozycji zaczyna się od zera). Pierwszym elementem ciągu jest \(N-1\) (ostatnia pozycja - odpowiada to sufiksowi składającemu się z jednej litery a). Różnicą postępu arytmetycznego jest liczba Fibonacciego.

Dla słów Fibonacciego tablice przesunięć cyklicznych jako ciągi są postępami arytmetycznymi. Zachodzi następujący fakt:

Fakt.
Zbiór wystąpień dowolnego wzorca w słowie Fibonacciego (pierwsze pozycje) jest postępem arytmetycznym (modulo długość całego słowa).

Oznaczmy przez \(LCP[k]\) długość wspólnego prefiksu \(k\)-tego i następnego sufiksu w kolejności leksykograficznej. Tablica sufiksowa ma następującą przydatną własność. Niech
$$
\begin{split}
& first_{z} = \min \lbrace k : z \text{ jest prefiksem } sufiks_{SA[k]}\rbrace \\
& last_{z} = \max \lbrace k : z \text{ jest prefiksem } sufiks_{SA[k]}\rbrace \\
\end{split}
$$

Wtedy \(Occ(z,\, x)\) jest przedziałem w tablicy sufiksowej od \(first_{z}\) do \(last_{z}\).

Szukanie podsłów

Pokażemy, jak sprawdzać, czy \(z\) występuje w \(x\) używając w tym celu tablicy sufiksowej.

Możemy sprawdzić, czy \(z\) jest prefiksem \(i\)-tego sufiksu w czasie \(O(m)\). Korzystając z tego, wykonujemy rodzaj binarnego szukania. W ten sposób znajdujemy pierwszy sufiks, którego prefiksem jest \(z\). Jeśli jest taki sufiks, to \(z \in Subwords(x)\). W przeciwnym wypadku \(z\) nie jest podsłowem \(x\). Podobnie znajdujemy ostatni sufiks. Zbiór wystąpień odpowiada przedziałowi w tablicy \(SA\) między obliczonymi pierwszym i ostatnim sufiksem zaczynającym się od \(z\). Złożoność czasowa algorytmu wynosi \(O(m \log n)\).

Wyznaczanie liczby podsłów

Pokażemy, jak znaleźć liczbę podsłów słowa \(x\) przy pomocy tablicy sufiksowej. Końcowego znacznika \(\#\) nie traktujemy jako części słowa \(x\). Liczba podsłów jest równa \(\vert Subwords(x) \vert \). Jeśli wszystkie symbole słowa są różne to oczywiście \(\vert Subwords(x) \vert = \binom{n + 1}{2}\). W przeciwnym wypadku liczymy
$$\binom{n+1}{2} - \sum_i LCP[i]$$

Pozostawiamy jako ćwiczenie uzasadnienie tego, że liczba podsłów jest poprawnie obliczona. Mając tablicę sufiksową oraz LCP algorytm działa oczywiście w czasie \(O(n)\).

Przykład

Dla przykładowego tekstu \(x = babaabababba\) tablica sufiksowa prezentuje się następująco (dla czytelności podano także pełne sufiksy, w rzeczywistości operujemy wyłącznie liczbami identyfikującymi sufiksy):

 • 4: aabababba#
 • 2: abaabababba#
 • 5: abababba#
 • 7: ababba#
 • 9: abba#
 • 12: a#
 • 3: baabababba#
 • 1: babaabababba#
 • 6: bababba#
 • 8: babba#
 • 11: ba#
 • 10: bba#

Pogrubioną czcionką oznaczono najdłuższe wspólne prefiksy kolejnych dwóch słów tworzących tablicę sufiksową. Wartości \(LCP\) wynoszą zatem kolejno: 1, 3, 4, 2, 1, 0, 2, 4, 3, 2, 1. Korzystając ze wzoru na liczbę różnych podsłów mamy
$$\binom{n+1}{2} - \sum_{i = 1}^{n - 1 = 11} LCP[i] = 78 - 23 = 55.$$

Podobnie jak tablicę sufiksową możemy zdefiniować tablicę \(ROT\), odpowiadającą posortowanemu ciągowi wszystkich cyklicznych przesunięć słowa \(x\) (rotacji \(x\)). Pozostawiamy jako ćwiczenie znalezienie liniowego algorytmu obliczania tablicy \(ROT\), przy założeniu, że mamy liniowy algorytm obliczania tablicy sufiksowej.

Dygresja. Ciekawą klasę słów, dla których tablice \(SA\) i \(ROT\) są szczególnie interesujące, stanowią słowa Fibonacciego \(Fib_n\). W tym szczególnym przypadku załóżmy, że pozycje numerujemy od zera. Dla każdego \(n\) tablica \(ROT\) jest postępem arytmetycznym (modulo długość słowa). Natomiast tablica \(SA\) jest postępem arytmetycznym, gdy \(n\) jest parzyste. Ciekawym ćwiczeniem jest znalezienie wzoru na \(\vert Subwords(Fib_n)\vert\).

Obliczanie tablicy \(LCP\)

Niech \(rank(i)\) będzie pozycją \(sufiks_i\) w porządku leksykograficznym. W naszym przykładowym słowie mamy:
$$ rank = [8,\, 2,\, 7,\, 1,\, 3,\, 9,\, 4,\, 10,\, 5,\, 12,\, 11,\, 6] $$

Niech \(LCP'[k] = LCP[rank[k]-1]\). Załóżmy dla uproszczenia, że \(LCP[0] = 0\) oraz że tekst kończy się specjalnym symbolem. Obliczamy tablice \(LCP',\, LCP\) następująco:

Algorytm Oblicz-LCP

Ze względów notacyjnych tablica \(LCP'\) oznaczana jest przez LCPp.

 1. for i := 1 to n do
 2. rank[SA[i]] := i;
 3. l := 0;
 4. for i := 1 to n do
 5. begin
 6. if (rank[i] > 1) then
 7. while (x[l + i] = x[l + SA[rank[i] - 1]]) do
 8. l := l + 1;
 9. LCPp[i] := l;
 10. if (l > 0) then
 11. l := l - 1;
 12. end;

Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód tego, że
$$ LCP'[k] \geq LCP'[k-1]-1$$.

Jeśli \(LCP'[k-1] - 1 = t\), to \(LCP'[k]\) obliczamy sprawdzając symbol po symbolu (od lewej do prawej) zgodność prefiksów odpowiednich słów startując od pozycji \(t\). W ten sposób sumaryczny koszt jest liniowy. W każdej iteracji cofamy się o jeden, a potem idziemy "do przodu" (sprawdzając kolejne symbole). Jest to analiza typu "jeden krok do tyłu i kilka do przodu". Liczba iteracji jest liniowa, więc liczba kroków do tyłu też. Ponieważ odległość "do celu" jest liniowa, to suma kroków też jest liniowa.

Słownik podsłów bazowych i konstrukcja tablicy sufiksowej w czasie \(O(n \log n)\)

Opiszemy uproszczoną wersję algorytmu Karpa-Millera-Rosenberga (w skrócie algorytmu KMR) rozwiązywania problemów tekstowych metodą słownika podsłów bazowych. Ustalmy pewien tekst \(x\) długości \(n\). Zakładamy w tej sekcji, że dodatkowym symbolem jest \(x_{n+1}=\#\), leksykograficznie największy symbol. Przez segment \(k\)-bazowy rozumiemy segment tekstu \(x[i .. i+2^k-1]\) długości \(2^k\) lub kończący się na \(x_{n+1}\). W praktyce programistycznej możemy przyjąć, że po symbolu \(\#\) mamy bardzo dużo takich symboli na prawo i każdy segment startujący w \(x[1 .. n]\) ma dokładnie długość \(2^k\).

Słownik podsłów bazowych słowa \(x\) (w skrócie \(DBF(x)\), od ang. dictionary of basic factors) składa się z \(\log n\) tablic \(DBF_0\), \(DBF_1\), \(DBF_2\), \( \ldots DBF_{\left\lceil \log n \right\rceil}\). Przyjmujemy, że \(DBF_k[i]\) jest pozycją słowa \(x[i..i+2^k-1]\) na posortowanej liście (bez powtórzeń) wszystkich podsłów długości \(2^k\) słowa \(x\). Jeśli długość "wystaje" poza koniec \(x\) to przyjmujemy, że są tam (umownie) same symbole \(\#\).

Algorytm liczenia tablic \(DBF\) jest bardzo prosty. Załóżmy od razu, że symbole są ponumerowane leksykograficznie. Wtedy \(DBF_0\) jest zasadniczo równa tekstowi \(x\). Wyznaczamy \(DBF_{k+1}\) na podstawie \(DBF_k\) w następujący sposób. Dla każdego \(i\) tworzymy nazwę-kompozycję słowa \(x[i..i+2^{k+1}-1]\) jako parę liczb naturalnych \((DBF_k[i],\, DBF_k[i+2^k])\). Sortujemy te pary w czasie liniowym algorytmem sortowania pozycyjnego (RadixSort) i w ten sposób otrzymujemy tablicę, która koduje (w porządku leksykograficznym) każdą parę liczbą naturalną (pozycją w porządku leksykograficznym). Wartością \(DBF_{k+1}[i]\) jest kod pary \((DBF_k[i],\, DBF_k[i+2^k])\).

Zauważmy, że tablica sufiksowa odpowiada tablicy \(DBF_{\lceil \log n \rceil}\). Możemy to podsumować następująco:

 • Słownik \(DBF(x)\) możemy skonstruować w czasie \( O(n \log n) \) i pamięci \(O(n \log n)\) (jest to również rozmiar słownika).
 • Tablicę sufiksową możemy otrzymać, stosując algorytm KMR, w czasie \(O(n \log n)\) i pamięci \(O(n)\) (potrzebujemy pamiętać jedynie ostatnie dwa wiersze tablicy \(DBF\) w każdej iteracji).

Konstrukcja tablicy \(SA\) w czasie \(O(n)\): algorytm KS

Opiszemy teraz błyskotliwy algorytm Kärkkäinena-Sandersa (w skrócie KS), będący zoptymalizowaną wersją algorytmu KMR liczenia tablicy sufiksowej. Zauważmy, że algorytm KMR oblicza znacznie więcej niż tablica sufiksowa, ponieważ konstruuje słownik podsłów bazowych wielkości \(n \log n\) (mający liczne inne zastosowania, ale jako całość być może niepotrzebny przy liczeniu tablicy sufiksowej).

Główną częścią algorytmu KS jest obliczanie częściowej tablicy sufiksowej w sposób rekurencyjny. Rozbijmy zbiór pozycji \([1..n]\) tekstu \(x\) na dwa zbiory \(N\), \(M\):

 • Zbiór \(N\) zawiera co trzecią pozycję w tekście: \(N = \lbrace 3,\, 6,\, 9,\, 12,\, 15 \ldots \rbrace\)
 • Zbiór \(M\) zawiera pozostałe pozycje: \(M = \lbrace 1,\, 2,\, 4,\, 5,\, 7,\, 8,\, 10,\, 11 \ldots \rbrace\)

Przez \(SA_M\), oznaczmy tablicę sufiksową dla pozycji ze zbioru \(M\), podobnie zdefiniujmy \(SA_N\). \(SA_M\) daje posortowany ciąg sufiksów zaczynających się na pozycjach ze zbioru \(M\).

Przykład

Dla początkowego przykładowego tekstu \( x = babaababbba\# \) mamy:

 • \( M = \lbrace 1,\, 2,\, 4,\, 5,\, 7,\, 8,\, 10,\, 11 \rbrace \)
 • \( N = \lbrace 3,\, 6,\, 9 \rbrace \)
 • \(SA_M = [4,\, 2,\, 5,\, 7,\, 11,\, 1,\, 10,\, 8]\)
 • \(SA_N = [3,\, 6,\, 9]\)

Sprowadzenie obliczania \(SA_M\) do obliczania tablicy sufiksowej rozmiaru \(\frac{2}{3}n\)

Posortujmy leksykograficznie wszystkie podsłowa długości 3 w słowie \(x\) korzystając z RadixSort. Każdemu takiemu słowu przyporządkujmy nazwę będącą jego pozycją w posortowanym leksykograficznie ciągu, oznaczmy \(kod(z)\) otrzymaną nazwę podsłowa długości 3. Zakładamy, że \(x\) kończy się dodatkowo dwoma symbolami \(\#\), ale rozważamy tylko podsłowa zaczynające się w \(x\). Dla uproszczenia załóżmy, że 3 jest dzielnikiem \(n\).

Tworzymy nowe słowo \(compress(x)\) w następujący sposób:

$$
\begin{split}
& y1 = kod(a_1 a_2 a_3) \cdot kod(a_4 a_5 a_6) \ldots kod(a_{n-2} a_{n-1} a_n) \\
& y2 = kod(a_2 a_3 a_4) \cdot kod(a_5 a_6 a_7) \ldots kod(a_{n-1} a_{n} a_{n+1}) \\
\end{split}
$$

$$compress(x) = y1 \; \& \; y2$$
gdzie \(\&\) jest nowym maksymalnym symbolem.

Przykład

Weźmy początkowy przykład \(x = babaababbba\#\), gdzie \(\#\) jest największym leksykograficznie symbolem. Mamy
$$ aab \prec aba\prec bab \prec ba\# \prec bba,$$
zatem kody tych trójek są kolejno \(1,\, 2,\, 3,\, 4,\, 5\).

Oznaczmy \(kod(z) = \langle z \rangle \). Wtedy

$$
\begin{split}
& y1 = \langle bab \rangle \langle aab \rangle \langle aba \rangle \langle bba \rangle = 3\, 1\, 2\, 5 \\
& y2 = \langle aba \rangle \langle aba \rangle \langle bab \rangle \langle ba\# \rangle = 2\, 2\, 3\, 4 \\
\end{split}
$$

$$compress(x) = 3\, 1\, 2\, 5 \; \& \; 2\, 2\, 3\, 4$$

Jeśli mamy tablicę sufiksową dla słowa \(compress(x)\), można łatwo obliczyć \(SA_M\) w czasie liniowym. Pozostawiamy to jako ćwiczenie.

Algorytm Kärkkäinen-Sanders
 1. \(x' := compress(x)\);
 2. Obliczamy tablicę sufiksową dla \(x'\) rekurencyjnie;
 3. Obliczamy \(SA_M\) w czasie liniowym, znając tablicę sufiksową dla \(x'\);
 4. Obliczamy \(SA_N\) w czasie liniowym (bez rekursji), znając \(SA_M\);
 5. Scalamy posortowane ciągi \(SA_M,\, SA_N\) w tablicę sufiksową dla całego słowa \(x\);

Krok 1. algorytmu sprowadza się do RadixSort, podobnie jak w algorytmie KMR. Kroki 3. i 4. są proste i ich implementację pozostawiamy Czytelnikowi jako ćwiczenie. Najważniejszy jest krok scalania. Mamy dwie posortowane listy sufiksów i trzeba je scalić w jedną posortowaną listę. Zasadniczym problemem jest implementacja operacji porównania leksykograficznego dwóch (długich) sufiksów w czasie stałym.

Jeśli oba sufiksy są typu \(M\) lub oba są typu \(N\), to porównanie jest w czasie stałym, bo mamy posortowane listy takich sufiksów. Jeśli nie, to mamy dwa przypadki.

Przypadek 1.
Mamy sufiks typu \(M\) na pozycji \(i \bmod 3 = 1\) oraz pewien sufiks typu \(N\) na pozycji \(j\). Porównujemy ze sobą pary \((x[i],\, sufiks_{i+1})\) i \((x[j],\, sufiks_{j+1})\). Ponieważ \(i + 1 \bmod 3 = 2\) i \(j + 1 \bmod 3 = 1\), to oba te sufiksy są typu \(M\), zatem można je porównać w czasie stałym.

Przypadek 2.
Mamy sufiks typu \(M\) na pozycji \(i \bmod 3 = 2\) oraz pewien sufiks typu \(N\) na pozycji \(j\). Tym razem porównujemy trójki \((x[i],\, x[i+1],\, sufiks_{i+2})\) i \((x[j],\, x[j+1],\, sufiks_{j+2})\). Ponieważ \(i + 2 \bmod 3 = 1\) i \(j + 2 \bmod 3 = 2\), to oba te sufiksy są typu \(M\), zatem można je porównać w czasie stałym.

Niech \(T(n)\) będzie czasem działania algorytmu KS. Zachodzi
$$T\left (n \right) = T \left( \left\lceil \frac{2}{3}\cdot n \right\rceil \right) + O\left( n \right).$$
Rozwiązaniem jest \(T(n) = O(n)\). Mamy więc liniowy algorytm liczenia tablicy sufiksowej.