Rozdział 9: Drzewa sufiksowe - algorytmy McCreighta i Ukkonena

Dużo starszym od tablic sufiksowych pomysłem na reprezentację wszystkich podsłów tekstu jest struktura drzewa sufiksowego. Drzewo sufiksowe jest drzewem TRIE zbudowanym z wszystkich sufiksów danego tekstu. Dla przypomnienia: TRIE to drzewo, w którym każda krawędź jest etykietowana pewnym znakiem lub ciągiem znaków. Wtedy korzeń TRIE reprezentuje napis pusty, natomiast ścieżki od korzenia do dowolnego innego węzła w drzewie reprezentują pewien napis, zbudowany z konkatenacji etykiet na krawędziach tworzących tę ścieżkę. Ponieważ zgodnie z definicją drzewo sufiksowe budujemy z wszystkich sufiksów tekstu, otrzymujemy strukturę danych reprezentującą wszystkie podsłowa. Na początku skupimy się na zastosowaniach drzewa sufiksowego, następnie na algorytmach jego konstrukcji.

W poniższych rozważaniach zakładamy, że budujemy drzewo sufiksowe z tekstu postaci \(x\#\), gdzie \(\#\) jest specjalnym symbolem niewystępującym w alfabecie. Oznacza to, że każdemu sufiksowi słowa \(x\) odpowiada w drzewie sufiksowym dokładnie jeden liść. Ułatwi to nieco rozważania teoretyczne, natomiast w praktyce nie jest taki sposób konstrukcji drzewa niezbędny.

Szukanie podsłów

Aby sprawdzić, czy w zadanym tekście występuje jakiś wzorzec \(y = y_1 y_2 \ldots y_m \) próbujemy zbudować w drzewie sufiksowym ścieżkę rozpoczynającą się w korzeniu i przechodzącą kolejno krawędziami etykietowanymi znakami \(y_1\), \(y_2\) itd. Jeśli w pewnym momencie po zbudowaniu ścieżki składającej się z pierwszych \(i\) symboli słowa \(y\) nie możemy przejść do symbolu \(y_{i+1}\), ponieważ w drzewie nie istnieje krawędź o odpowiedniej etykiecie, to znaczy, że słowo \(y\) nie występuje w tekście \(x\).

Jeśli jednak zbudujemy całą ścieżkę i znajdziemy się na końcu w pewnym punkcie drzewa sufiksowego, możemy łatwo znaleźć wartości takie, jak liczba i miejsca wystąpień wzorca \(y\) w tekście \(x\). Zbiór wystąpień bowiem można łatwo określić patrząc na liście poddrzewa ukorzenionego w punkcie, w którym skończyliśmy wyszukiwane wzorca. Ponieważ istnieje odpowiedniość pomiędzy liścmi drzewa i sufiksami tekstu, łatwo można określić zbiór pozycji, na których wzorzec występuje. Oczywiście można dzięki temu znaleźć także np. pierwsze czy ostatnie wystąpienie dowolnego wzorca w tekście.

Zadanie: Jak znaleźć najdłuższe podsłowo występujące przynajmniej 2 razy w tekście? Jak zmieni się algorytm, jeśli będziemy szukać podsłów występujących co najmniej (albo dokładnie) \(k\) razy w tekście?

Wyznaczanie liczby podsłów

Napisaliśmy wcześniej, że krawędź w TRIE jest etykietowana znakiem lub ciągiem znaków. Zdefiniujmy wagę krawędzi jako liczbę znaków, które znajdują się na etykiecie. Wtedy liczbę różnych podsłów w danym tekście można obliczyć sumując wagi wszystkich krawędzi drzewa sufiksowego.

Konstrukcja drzewa sufiksowego

W oczywisty sposób możemy zbudować drzewo sufiksowe w czasie \(O(n^2)\) poprzez dodawanie do TRIE kolejnych sufiksów tekstu (zarówno tutaj jak i w dalszej części zakładamy, że alfabet \(\Sigma\) ma rozmiar stały; w przeciwnym przypadku do każdej operacji należy dodać czynnik \(\log \vert \Sigma \vert\)). Wtedy każda krawędź drzewa jest etykietowana pojedynczym znakiem. Rozmiar takiej struktury danych także jest kwadratowy. Aby w ogóle rozważać szybszy algorytm konstrukcji struktury danych, należy określić taką jej reprezentację, której rozmiar jest mniejszy niż kwadratowy względem rozmiaru danych.

Zmieńmy nieco podejście: jeśli w drzewie występuje łańcuch krawędzi bez żadnych rozgałęzień, to zastępujemy go pojedynczą krawędzią etykietowaną kolejnymi znakami z zastępowanego właśnie łańcucha. Będziemy o takiej strukturze mówić skompresowane drzewo sufiksowe. Zauważmy, że ponieważ skompresowane drzewo ma dokładnie \(n + 1\) liści (dla tekstu postaci \(x = x_1 x_2 \ldots x_n \#\)), to ma dokładnie \(n\) węzłów wewnętrznych, a zatem \(2n\) krawędzi. Co więcej, krawędzi nie musimy etykietować explicite ciągiem znaków, lecz parą liczb, oznaczających początek i koniec pewnego podsłowa w tekście \(x\). Otrzymaliśmy w ten sposób reprezentację drzewa sufiksowego liniowego rozmiaru.

W wyniku kompresji przestają istnieć niektóre węzły drzewa, do których mimo wszystko będziemy się odnosić w dalszej części tekstu. Takie wierzchołki będziemy nazywać niejawnymi, natomiast wierzchołki rzeczywiście istniejące w skompresowanych drzewach sufiksowych nazwiemy jawnymi. Zdefiniujmy dodatkowo operację \(Label(v)\), która dla zadanego węzła \(v\) w drzewie generuje słowo z nim stowarzyszone oraz tzw. dowiązanie sufiksowe (ang. suffix link) \(Suf(v)\), które dla zadanego węzła \(v\) takiego, że \(Label(v) = y_0 y_1 y_2 \ldots y_k\) zwraca wskaźnik na taki węzeł \(v'\), że \(Label(v') = y_1 y_2 \ldots y_k\). Czyli innymi słowy otrzymujemy wskaźnik na węzeł reprezentujący słowo pozbawione pierwszego znaku. Dla korzenia \(root\), którego \(Label\) jest słowem pustym, przyjmujemy \(Suf(root) = root\).

Algorytm McCreighta - konstrukcja offline

Algorytm McCreighta buduje skompresowane drzewo sufiksowe w kolejności od najdłuższego sufiksu do najkrótszego. Ogólny schemat algorytmu jest następujący:

 • W fazie pierwszej inicjujemy drzewo najdłuższym sufiksem \(sufiks_1\), czyli pojedynczą krawędzią reprezentującą cały tekst \(x\).
 • Załóżmy, że jesteśmy w fazie \(k > 1\) i dodajemy do drzewa \(sufiks_k\).
 • Przedstawmy słowo \(sufiks_k\) jako konkatenację dwóch słów \(p q\) takich, że słowo \(p\) jest najdłuższym prefiksem \(sufiks_k\), który można utworzyć podążając ścieżką od korzenia w dół drzewa. Taki rozkład jest jednoznaczny.
 • Definiujemy głowę \(head_k\) \(k\)-tego sufiksu jako taki węzeł \(v\) (być może niejawny) w drzewie, że \(Label(v) = p\).
 • Dodajemy do drzewa krawędź reprezentującą słowo \(q\) w węźle \(head_k\).

Dość łatwo można dostrzec analogię pomiędzy problemem znajdowania \(head_k\) a obliczaniem najdłuższego wspólnego prefiksu pomiędzy słowem \(sufiks_k\) i zbiorem słów \(\lbrace sufiks_1,\, sufiks_2, \ldots,\, sufiks_{k-1}\rbrace\). W dalszych rozdziałach pokażemy sposób konstrukcji drzewa sufiksowego na podstawie tablicy sufiksowej oraz tablicy LCP.

Oczywiście szukanie głowy w sposób naiwny - poprzez przechodzenie od korzenia w dół drzewa i szukanie pierwszego miejsca, gdzie wstawiany sufiks dokonuje rozgałęzienia - niczym nie różni się od algorytmu kwadratowego. Skorzystamy z dowiązań sufiksowych, aby szybko znajdować głowę \(k\)-tego sufiksu. Oznaczmy przez \(parent(v)\) rodzica wierzchołka \(v\) w drzewie \(T\) (w sensie wierzchołków jawnych). Przyjmujemy \(parent(root) = root\). Korzystamy z następujących własności drzew sufiksowych:

 1. \(head_i\) jest potomkiem \(Suf(head_{i-1})\)
 2. \(Suf(v)\) jest potomkiem \(Suf(parent(v))\) dla każdego \(v \in T\)

Korzystając z wymienionych właściwości drzewa \(T\) możemy zaoszczędzić sporo pracy, wyszukując głów idąc niejako "na skróty" przez dowiązania sufiksowe. Aby wydusić odpowiednią złożoność, musimy jeszcze przyspieszyć nieco poruszanie się w dół drzewa. Rózróżniamy dwa sposoby schodzenia w dół drzewa:

 1. Wolne (\(slowfind\)), czyli przemieszczanie się znak po znaku. Używane, gdy nie wiemy wystarczająco wiele o szukanym słowie, aby przemieszczać się w sposób szybki. Schodzenie wolne stosujemy np. w algorytmie sprawdzania, czy dane słowo \(y\) jest podsłowem tekstu \(x\) - nie mamy pewności, czy \(y\) występuje, więc ostrożnie testujemy kolejne znaki drzewa zbudowanego z tekstu \(x\).
 2. Szybkie (\(fastfind\)), gdy wyszukujemy w drzewie słowa, o którym wiemy, że na pewno je znajdziemy, a bardziej interesuje nas gdzie (w jakim węźle jawnym lub niejawnym) je znajdziemy. Pozwala to w czasie stałym omijać całe krawędzie drzewa, niezależnie od tego jak długie podsłowa one reprezentują.

Funkcja dwuargumentowa \(slowfind(v,\, y)\) (analogicznie \(fastfind(v,\, y)\)) zwraca węzeł (być może niejawny), na którym kończy się zejście w dół drzewa zapoczątkowane w węźle \(v\), w poszukiwaniu słowa \(y\). Po drodze znajdujemy jeszcze wartość \(Suf(head_{i-1})\) - jest to ostatni jawny węzeł drzewa na ścieżce z korzenia do \(head_i\) włącznie. Na potrzeby opisu algorytmu oznaczmy jeszcze przez \(leaf_k\) węzeł końcowy (liść drzewa), powstały po dodaniu \(k\)-tego sufiksu. Mając już cały arsenał pojęć i pomocniczych operacji, możemy opracować dokładny algorytm konstrukcji drzewa sufiksowego.

Algorytm McCreighta
 • \(T := \) inicjalne drzewo, zbudowane z jednej krawędzi etykietowanej całym tekstem \(x\) o długości \(n\);
 • \(head_1 := root\), \(leaf_1 := \) jedyny liść drzewa;
 • for i := 2 to n do begin
  • Niech \(p\) oznacza etykietę na krawędzi \(parent(head_{i-1}) \to head_{i-1}\);
  • Niech \(q\) oznacza etykietę na krawędzi \(head_{i-1} \to leaf_{i-1}\);
  • if \(head_{i-1} = root\) then
   • Usuń pierwszy znak z \(q\);
   • \(head_i := slowfind(root,\, q)\);

   else

   • \(u := parent(head_{i-1})\);
   • if \(u = root\) then
    • Usuń pierwszy znak z \(p\);
    • \(v := fastfind(root,\, p)\);

    else

    • \(v := fastfind(Suf(u),\, p)\);
   • if \(v\) jest węzłem niejawnym then
    • \(head_i := v\);

    else

    • \(head_i := slowfind(v,\, q)\);
   • \(Suf(head_{i-1}) := v\); {uproszczenie notacyjne: nawet jeśli v jest niejawne, to zaraz zostanie utworzone jako jawne}
  • Stwórz węzeł \(leaf_i\);
  • if \(head_i\) jest węzłem niejawnym then
   • rozbij krawędź, na której znajduje się \(head_i\) na dwie krawędzie (\(head_i\) staje się jawne);
  • Stwórz krawędź \(head_i \to leaf_i\) o odpowiedniej etykiecie;
 • end;

Twierdzenie
Algorytm McCreighta buduje drzewo sufiksowe tekstu o długości \(n\) w czasie \(O(n)\), przy założeniu \(\vert \Sigma \vert = O(1)\).

Dowód
Rozważmy oddzielnie czas działania wszystkich wykonań \(slowfind\) i \(fastfind\). Wszystkie pozostałe operacje działają w czasie stałym. Niech \(depth(v)\) oznacza głębokość węzła \(v\) w drzewie sufiksowym, tzn. liczbę węzłów w skompresowanym drzewie na ścieżce od korzenia do \(v\).

Operacja \(fastfind\) zwiększa głębokość, na której przebywamy. Przejście do rodzica oraz przejście dowiązaniem sufiksowym zmniejsza tę głębokość. Zachodzi \(depth(v) \leq depth(Suf(v)) + 1\). Oznacza to, że w każdej iteracji algorytmu najpierw zmniejszamy głębokość o co najwyżej 2, a następnie zwiększamy tę głębokość. Nie możemy jej zwiększać w nieskończoność, bo liczba węzłów drzewa jest w danej fazie liniowa względem numeru iteracji (rzędu \(2n\)), zatem po wszystkich iteracjach wykonamy co najwyżej liniowo wiele przemieszczeń po węzłach drzewa w trakcie \(fastfind\).

Wykażemy teraz, że czas spędzony na wykonywaniu \(slowfind\) także jest liniowy, co zakończy dowód. Przez zapis \(\vert head_i \vert\) rozumiemy odległość węzła \(head_i\) od korzenia w sensie nieskompresowanego drzewa sufiksowego. Używamy \(slowfind\) aby znaleźć \(head_i\) rozpoczynając od \(Suf(head_{i-1})\). Ponieważ początkowych \(\vert head_{i-1} \vert\) znaków znajdujemy przy pomocy \(fastfind\), praca wykonana przez \(slowfind\) wynosi \(\vert head_i \vert - \vert head_{i-1} \vert + O(1)\). Zatem łącznie wykonamy liniowo wiele operacji:
$$\sum_{i = 2}^{n} \vert head_i \vert - \vert head_{i-1} \vert + O(1) = O(n)$$

Algorytm Ukkonena - konstrukcja online

Algorytm online konstrukcji drzewa sufiksowego będzie stosował odmienną filozofię (a raczej kierunek) działania. Rozważmy najpierw prosty algorytm działający w złożoności kwadratowej. Budujemy nieskompresowane drzewo sufiksowe z kolejnych prefiksów słowa \(x = x_1 x_2 \ldots x_n\): w \(k\)-tej fazie dodajemy w pewnych punktach drzewa \(T_{k-1}\) krawędzie etykietowane znakiem \(x_k\) w taki sposób, aby otrzymać drzewo sufiksowe \(T_k\) dla słowa \(x_1 x_2 \ldots x_k\). Te punkty to miejsca, w których w drzewie \(T_{k-1}\) kończą się sufiksy. Innymi słowy utrzymujemy listę miejsc, gdzie kończą się sufiksy drzewa \(T_{k-1}\) i w kolejnej fazie przedłużamy każdy taki sufiks o symbol \(x_k\), aktualizując tym samym listę. Należy do niej oczywiście dodać nowy sufiks, składający się wyłącznie z symbolu \(x_k\).

Może zdarzyć się tak, że przedłużając pewien sufiks \(sufiks_i\) o symbol \(x_k\) okaże się, że w węźle odpowiadającym "zakończeniu" tego sufiksu istnieje już krawędź etykietowana znakiem \(x_k\). Wtedy oczywiście nie dodajemy w tym punkcie nowej krawędzi, a jedynie aktualizujemy "zakończenie" sufiksu \(sufiks_i\). Całość można opisać następującym pseudokodem:

Algorytm Drzewo-Sufiksowe-Online

\(L\) oznacza listę wszystkich końcówek sufiksów.

 • \(T := root\);
 • \(L := \lbrace root \rbrace\);
 • for i := 1 to n do begin
  • for j := 1 to i do begin
   • \(v := L[j]\);
   • if nie istnieje krawędź w drzewie \(T\) o etykiecie \(x_i\) wychodząca z \(v\) then
    dodaj taką krawędź;
   • \(L[j] := v'\), gdzie \(v'\) jest wierzchołkiem docelowym krawędzi wychodzącej z \(v\) etykietowanej \(x_i\);
  • \(L.push(root)\);
 • end;

Postaramy się usprawnić ten algorytm korzystając z pewnej regularności wykonywanych w nim operacji. Łatwo można zaobserwować następujące fakty dotyczące działania algorytmu:

 1. Jeśli w pewnej iteracji algorytmu któraś z "końcówek" sufiksu stanie się liściem wskutek dodania nowej krawędzi do drzewa, to taka końcówka zostaje liściem już na zawsze, niezależnie od liczby i kompozycji dodawanych znaków.
 2. Jeśli w wewnętrznej pętli dla pewnej wartości \(j\) nie będziemy musieli dodawać nowej krawędzi, ponieważ dla końcówki \(j\)-tego sufiksu potrzebna krawędź już istnieje, to z własności drzew sufiksowych wynika, że istnieje taka krawędź już dla wszystkich dalszych końcówek sufiksów znajdujących się na liście, zatem algorytm dokona jedynie przesunięcia tych końcówek o pojedynczą krawędź w dół drzewa.
 3. Zgodnie z definicją dowiązań sufiksowych, zachodzi następująca odpowiedniość między elementami na liście \(L\): \(L[j + 1] = Suf(L[j])\).

Możemy teraz zastanowić się nad wyprowadzeniem analogicznego algorytmu dla drzew skompresowanych wykorzystując powyższe własności.

Własność 1.
Za każdym razem gdy przedłużamy sufiks dodając nowy liść do drzewa sufiksowego, możemy o tym sufiksie już zapomnieć: przy założeniu opisu krawędzi skompresowanych za pomocą dwóch liczb (początek i koniec jakiegoś podsłowa w \(x\)) możemy jako drugiej liczby użyć umownego znacznika nieskończoności \(\infty\). Dzięki temu zachowamy własność online algorytmu, ponieważ taka krawędź reprezentować będzie dowolny tekst zaczynający się w określonym punkcie. Będziemy zatem chcieli przeglądać jedynie te końcówki sufiksów, które wymagać będą przedłużenia nową krawędzią, wykonywać operację dodania takiej krawędzi w czasie stałym i zapominać o takich sufiksach.

Własność 2.
Jeśli rozważając kolejne sufiksy natrafimy na taki, którego nie musimy przedłużać, bo odpowiednia krawędź znajduje się już w drzewie, to nie musimy też przeglądać dalszych, ponieważ dla nich także odpowiednia krawędź występuje. W poprzednim algorytmie aktualizowaliśmy pozycje tych końcówek, tutaj chcemy tego uniknąć.

Własność 3.
Uniknąć tego możemy, o ile potrafimy szybko znajdować kolejne końcówki sufiksów korzystając z dowiązań sufiksowych, aby w razie potrzeby namierzyć kolejne miejsce wymagające rzeczywistej aktualizacji, tzn. dodania krawędzi-liścia. Można zastosować w tym celu ten sam trik, co w algorytmie McCreighta: zapamiętujemy jedynie dowiązania sufiksowe wierzchołków jawnych, a jeśli chcemy znaleźć dowiązanie wierzchołka niejawnego, to najpierw przechodzimy po dowiązaniu sufiksowym jego (jawnego) rodzica w drzewie, a następnie wykonujemy operację \(fastfind\).

Algorytm Ukkonena

 • \(v := root\);
 • for i := 1 to n do begin
  • if istnieje krawędź wychodząca z \(v\) etykietowana \(x_i\) then
   • Zejdź o jeden znak w dół krawędzią z symbolem \(x_i\);

   else

   • \(prev_v := \emptyset\);
   • while (\(v \neq root\)) and (nie istnieje krawędź wychodząca z \(v\) etykietowana \(x_i\)) then
    • Dodaj krawędź-liść \([i,\, \infty]\) wychodzącą z \(v\) (być może tworząc węzeł jawny w \(v\));
    • \(prev_v := v\);
    • Niech \(p\) oznacza etykietę na krawędzi \(parent(v) \to v\);
    • if (\(parent(v) = root\)) then
     • Usuń pierwszy znak z \(p\);
    • \(v := fastfind(Suf(parent(v)),\, p)\);
    • \(Suf(prev_v) := v\);
   • if (nie istnieje krawędź wychodząca z \(v\) etykietowana \(x_i\)) then
    • Dodaj krawędź-liść \([i,\, \infty]\) wychodzącą z \(root\); {zachodzi v = root}

    else

    • Zejdź o jeden znak w dół krawędzią z symbolem \(x_i\);
 • end;

Twierdzenie
Algorytm Ukkonena buduje drzewo sufiksowe tekstu o długości \(n\) w czasie \(O(n)\), przy założeniu \(\vert \Sigma \vert = O(1)\).

Dowód
Obrotów wewnętrznej pętli while mamy liniowo wiele - każdy obieg odpowiada dodaniu jednego liścia, a tych jest \(O(n)\). Wszystkie operacje w pętli poza \(fastfind\) wykonujemy w czasie stałym. Należy zatem rozważyć łączną pracę wykonaną przez wszystkie wywołania \(fastfind\) - dowód identyczny do dowodu z algorytmu McCreighta.

Ciekawy przykład

Niech \(Fib'_n\) oznacza \(n\)-te słowo Fibonacciego (dla \(n \geq 3\)) pozbawione dwóch ostatnich liter. Kilka pierwszych słów tej postaci:

 • \(Fib'_3 = a\)
 • \(Fib'_4 = aba\)
 • \(Fib'_5 = abaaba\)
 • \(Fib'_6 = abaababaaba\)

Interesujący fakt, którego nie będziemy tutaj udowadniać: takie słowo jest palindromem. Ponadto drzewo sufiksowe dla słów \(Fib'\) wykazuje interesującą regularność, co wynika ze struktury tych słów - każde z nich można przedstawić jako konkatenację odwróconych kolejnych słów Fibonacciego. Tzn. jeśli \(R_k = Fib_k^R\), to wtedy \(Fib'_n = R_1 R_2 \ldots R_{n-2}\).

Przykład

Poniższy rysunek pokazuje drzewa sufiksowe słów \(Fib'_6\) i \(Fib'_7\). Łatwo określić regułę, wedle której potrafimy przewidzieć budowę drzewa sufiksowego dla słowa \(Fib'_8\) i dalszych.
Drzewo sufiksowe zmodyfikowanych słow FibonacciegoDrzewo sufiksowe zmodyfikowanych słow Fibonacciego

Przyjrzyjmy się szczegółom działania algorytmu. W momencie, gdy mamy zbudowane drzewo dla \(Fib'_6\), znajdujemy się (tzn. wierzchołek \(v\) z algorytmu) na skrajnie lewej krawędzi drzewa, dokładnie na styku słów \(R_3\) i \(R_4\). Kontynuujemy budowanie drzewa dla \(Fib'_7\), czyli dodajemy w miejscu \(v\) słowo \(R_5\). \(R_5\) zaczyna się od symbolu a, natomiast krawędź, na której się znajdujemy ma jedynie zejście dla symbolu b - dla przypomnienia: znajdujemy się pośrodku krawędzi, zaraz przed fragmentem opisującym słowo \(R_4\), które zaczyna się od a, z czego wynika ta niezgodność. Musimy zatem dodać nowy liść w drzewie sufiksowym oraz skorzystać z dowiązań sufiksowych i funkcji \(fastfind\), aby znaleźć następny sufiks w drzewie i być może dodać kolejne liście. Poniższy rysunek pokazuje to działanie - zielonym kolorem pokazane są kolejne węzły na ścieżce dowiązań sufiksowych: \(v = v_0\), \(v_i = Suf(v_{i-1})\). Niebieskim kolorem oznaczono dodane węzły-liście.

Dodanie symbolu 'a' do drzewa sufiksowegoDodanie symbolu 'a' do drzewa sufiksowego

Jak widać na rysunku i co łatwo sprawdzić samodzielnie, w węźle \(v_3\) istnieje krawędź wychodząca, rozpoczynającą się symbolem a, zatem przerywamy przechodzenie dowiązaniami sufiksowymi i schodzimy tym symbolem w dół. To samo dzieje się dla kolejnych dodawanych znaków słowa \(Fib'_7\), dopóki nie zejdziemy aż do styku słów \(R_4\) i \(R_5\) - staje się to idealnie w momencie zbudowania drzewa sufiksowego dla słowa \(Fib'_7\), zatem jeśli chcielibyśmy kontynuować i zbudować drzewo dla \(Fib'_8\), to cała sytuacja powtarza się od początku. Poniższy rysunek prezentuje kilka etapów pośrednich oraz efekt końcowy przebudowy drzewa \(Fib'_6\) w drzewo \(Fib'_7\).

Kolejne etapy rozbudowy drzewa sufiksowego.Kolejne etapy rozbudowy drzewa sufiksowego.