Rozdział 5: Generacja ciągów Lyndona i ciągów de Bruijna

Uwaga: Dla uproszczenia rozważamy tylko teksty binarne.

Uogólnienie pozostawiamy jako proste ćwiczenie.

Słowem (ciągiem) de Bruijna rzędu \(n\) jest ciąg binarny o długości \(2^{n}\), w którym (traktowanym jako ciąg cykliczny) każdy ciąg binarny długości \(n\) wystęuje dokładnie raz.

Zdefiniujmy pierwiastek pierwotny \(y\) jako najkrótszy prefiks \(z\) słowa \(y\) taki, że \(y\) jest naturalną potęgą \(z\).

Słowa Lyndona sa zwartymi reprezentacjami liniowymi słów cyklicznych. Dla słowa \(x\) niech \(y\) będzie minimalnym cyklicznym przesunięciem \(x\). Wtedy pierwiastek pierwotny \(z\) słowa \(y\) jest słowem Lyndona. Słowo jest ciągiem Lyndona wtedy i tylko wtedy, gdy może powstać w ten sposób.

Definicja równoważna: słowo jest Lyndona jeśli jest leksykograficznie najmniejsze ze swoich przesunięć cyklicznych (równoważnie, najmniejsze ze swoich sufiksów).

Dla danego \(n\) przez \(ext(x,\, n)\) oznaczmy rozszerzenie okresowe słowa \(x\) do długości \(n\), oraz przez \(LastZero(x)\) oznaczamy najdłuższy prefiks słowa \(x\) kończący się zerem. Na przykład
$$ext(00111,\, 13) = 00111\;00111\;001, \quad LastZero(0010111)=0010.$$

Następujący algorytm generuje wszytkie słowa Lyndona o długości co najwyżej \(n\):

Algorytm Fredricksen-Maiorana
 1. x := '0';
 2. writeln(x);
 3. while x != '1' do begin
 4. x := LastZero(ext(x, n));
 5. Zamień ostatni symbol x na jedynkę;
 6. writeln(x);
 7. end;

Niech \( L_0 < L_1 < L_2 < \ldots < L_s \) będzie leksykograficznie posortowaną sekwencją wszystkich binarnych słów Lyndona o długości będącej dzielnikiem \(n\). Niech \(\mathcal{L}_n\) oznacza konkatenację
$$\mathcal{L}_n\ = \ L_0\cdot L_1\cdot L_2\cdot L_3 \cdot \ldots \cdot L_s$$

Przykład: Dla \(n=4\) algorym FM wygeneruje:
$$0 \quad 0001 \quad 001 \quad 0011 \quad 01 \quad 011 \quad 0111 \quad 1 $$
$$\mathcal{L}_4 = 0 \quad 0001 \quad 0011 \quad 01 \quad 0111 \quad 1 $$

Powiemy, że \(L_k\) jest "małe" gdy \(|L_k| < n\), w przeciwnym przypadku jest "duże". Z poprawności algorytmu FM (Fredricksena-Maiorany) wynikają własności:

 • \(L_0=0,\ L_1=0^{n-1}1,\ L_{s-1}=01^{n-1},\ L_s=1\);
 • jeśli \(L_k=\beta\alpha\) oraz \(\alpha\) zawiera zero, to \(\beta\) jest prefiksem \(L_{k+1}\)
 • Jeśli \(L_k\) jest małe i \(k > 0\) to

  • \(L_{k-1}\) jest duże;
  • \(L_{k-1}\) kończy się co najmniej \(n - \vert L_k \vert \) jedynkami;
  • \(L_{k-1}\) jest bezpośrednio wygenerowane przed \(L_k\) w algorytmie FM.

Twierdzenie Fredricksena-Maiorany (dla pierwszych \(n\))

Przypadek szczególny - rozgrzewka: jeśli \(n\) jest liczbą pierwszą, to \(\mathcal{L}_n\) zawiera (cyklicznie) każde binarne słowo \(x\) długości \(n\).

Dowód

Przeprowadźmy dowód rozpatrując kilka przypadków.
Przypadek 1.
Niech \(x \in 1^*0^*\). Wtedy \(x\) jest podsłowem \(L_{s-1}L_sL_0L_1 = 01^n0^n1\). Załóżmy zatem (do końca dowodu), że nie zachodzi przypadek 1. Słowo \(x\) jest cyklicznie równoważne pewnemu słowu \(L_r\) (równemu minimalnemu cyklicznemu przesunięciu \(x\)). Wtedy dla pewnych \(\alpha\), \(\beta\)
$$x=\alpha\beta, \quad L_r=\beta\alpha $$
Ustalmy do końca dowodu \(\alpha\) i \(\beta\).

Przypadek 2.
\(\alpha\) zawiera zero. Wtedy \(\beta\) jest prefiksem \(L_{r+1}\), zatem \(x\) jest podsłowem \(L_rL_{r+1}\), którego prefiksem jest \(\beta\alpha\beta\).

Przypadek 3.
\(\alpha\in 1^+\). Załóżmy, że nie zachodzi przypadek 2. Wtedy \(\beta \notin 0^+\). Istnieje zatem taki indeks \(k\), że \(\beta\) jest prefiksem \(L_k\), ale \(\beta\) nie jest prefiksem \(L_{k-1}\). Niech \(\gamma\) będzie prefiksem \(L_{k-1}\) o długości \(\beta\). Zapiszmy \(L_{k-1} = \gamma\delta\). Udowodnimy:

Fakt: \(\delta \in 1^+.\) Dowód nie wprost. Przypuśćmy, że \(\delta\) zawiera 0, wtedy zgodnie z algorytmem Fredricksena-Maiorany następne leksykograficznie słowo Lyndona ma prefiks \(\gamma\). Wiemy, że \(\beta \neq \gamma\). Natomiast następnym słowem z definicji jest \(L_k\), które ma prefiks \(\beta\ne \gamma\), o tej samej długości co \(\gamma\). Sprzeczność.

Z powyższego faktu wynika, że \(\delta = \alpha\), ponieważ są to słowa tej samej długości składające się z samych jedynek. Zatem \(x\) jest podsłowem \(L_{k-1}L_k\) jako \(\delta\beta\), w konsekwencji \(x\) jest podsłowem całego słowa \(\mathcal{L}_n\). Koniec dowodu.

Twierdzenie Fredricksena-Maiorany (przypadek ogólny, dowolne \(n\))

\(\mathcal{L}_n\) zawiera (jako słowo cykliczne) każde binarne słowo \(x\) długości \(n\).

Dowód

Ponownie rozpatrujemy przypadki.

Przypadek 1: \(x \in 1^*0^*\). Dowód bez zmian (w stosunku do dowodu przypadku szczególnego). Załóżmy, zatem (do końca dowodu), że nie zachodzi przypadek 1. W przypadkach 2-4 zakładamy, że słowo \(x\) jest pierwotne. Zakładamy również, że \(x\) nie jest równe żadnemu \(L_r\). Wtedy \(x\) jest cyklicznie równoważne pewnemu słowu \(L_r\) (równemu minimalnemu cyklicznemu przesunięciu \(x\)). Wtedy dla pewnych niepustych \(\alpha,\, \beta\)
$$x=\alpha\beta,\ L_r=\beta\alpha$$

Niech \(L_k\) będzie leksykograficznie pierwszym dużym słowem o prefiksie \(\beta\).

Przypadek 2: \(\alpha \notin 1^+\). Dowód bez zmian.
Przypadek 3: \(\alpha\in 1^+\), \(L_{k-1}\) jest duże. Dowód bez zmian.
Przypadek 4: \(\alpha\in 1^+\), \(L_{k-1}\) jest małe.

Rozważamy podprzypadki A-C:
(A) \(|\beta| < |L_{k-1}|\). Wtedy \(L_{k-2}\) jest dużym słowem o prefiksie \(\beta\) co przeczy temu, że \(L_{k}\) jest najwcześniejsze. Zatem przypadek niemożliwy.
(B) \(L_{k-1}\) kończy się co najmniej \(|\alpha|\) jedynkami i \(\alpha\beta = x\) jest podsłowem \(L_{k-1}L_k\).
(C) \(L_{k-1}\) kończy się mniej niż \(|\alpha|\) jedynkami. Z definicji operacji okresowego rozszerzania wynika, że \(L_{k-1}\) jest okresem \(\beta\). Jednocześnie \(L_{k-2}\) (duże słowo) kończy się co najmniej \(n - |L_{k-1}|\geq |\alpha|\) jedynkami (gdyż \(|\beta|\geq |L_{k-1}|\) oraz \(|\alpha| = n - \beta|\)). Zatem \(\alpha\beta = x\) jest podsłowem \(L_{k-2}L_{k-1}L_k\).

Przypadek 5: Słowo \(x\) nie jest pierwotne. Wtedy dla pewnych \(k > 1\) oraz \(r,\, \alpha,\, \beta\) mamy \(x=(\alpha\beta)^k\), \(L_r=\beta\alpha\). Jeśli \(\alpha\notin 1^+\), to ponieważ słowo \(L_r\) jest małe i rozszerzenie okresowe zostaje zaburzone dopiero w ostatnim \(\alpha\) to \(L_{r+1}\) jest duże i ma prefiks \((\beta\alpha)^{k-1}\beta\). Zatem \(x\) jest podsłowem \(L_rL_{r+1}\).

Jeśli \(\alpha\in 1^+\) to \(L_{r-1}\) kończy się na \(\alpha\) (ma dostatecznie dużo jedynek), a ponieważ (z rozszerzenia okresowego) \(L_{r+1}\) ma prefiks \((\beta\alpha)^{k-1}\) to \(x\) jest podsłowem \(L_{r-1}L_rL_{r+1}\). Koniec dowodu.

Kilka wzorów

Niech zapisy \(Lyn(n),\ Pierw(n)\) oznaczają liczbę binarnych słów Lyndona oraz liczbę słów pierwotnych (nierozkładalnych) długości \(n\). Niech \(\mu\) będzie funkcją Möbiusa; spełnia ona wzór rekurencyjny:
$$\sum_{d | n} \mu(d) = [n=1].$$
Niech \(\phi\) będzie funkcją Eulera (ile jest liczb mniejszych od \(n\) względnie pierwszych z \(n\)). Przyjmujemy \(\phi(1)=1\). Użytecznym narzędziem kombinatorycznym jest formuła Möbiusa:
$$\forall_n\ f(n) = \sum_{d | n} g(d) \Rightarrow \forall_n\ g(n) = \sum_{d | n} \mu\left(\frac{n}{d}\right)f(d)$$
Mamy też wzory:
$$2^n = \sum_{d | n} Pierw(d),\quad n = \sum_{d | n} \phi(d).$$

Z formuły inwersyjnej Möbiusa i powyższego wzoru wynikają wzory:
$$Pierw(n) = \sum_{d | n}\mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^d, \quad Lyn(n) = \frac{1}{n} \sum_{d | n}\mu\left(\frac{n}{d}\right) 2^d $$
Jeśli \(\mathcal{L}_n = L_0\cdot L_1\cdot L_2\cdot L_3 \ldots L_s\) jest rozkładem na słowa Lyndona o długości dzielącej \(n\) to oznaczmy \(||\mathcal{L}_n|| = s+1\). Inaczej mówiąc \(||\mathcal{L}_n||\) jest liczbą słów długości \(n\) cyklicznie nierównoważnych (liczba naszyjników binarnych z dokładnością do obrotu). Korzystając z poprzednich wzorów można udowodnić, że:
$$||\mathcal{L}_n|| = \frac{1}{n} \sum_{d | n} \phi\left(\frac{n}{d}\right)2^d.$$
Na przykład:
$$
\begin{gather}
Lyn(6)=9,\; Lyn(3)=2,\; Lyn(2)=1,\; Lyn(1)=2 \\
\vert \mathcal{L}_6 \vert = Lyn(1)+Lyn(2)+Lyn(3)+Lyn(6) = 14 \\
\vert \mathcal{L}_6 \vert = \frac{1}{6}
\left( \phi(1)\cdot 2^6+\phi(2)\cdot 2^3+\phi(3)\cdot 2^2+\phi(6)\cdot 2^1
\right) = \frac{1}{6}\left(1\cdot 2^6+1\cdot 2^3+2\cdot 2^2+2\cdot 2^1 \right)
\\
\end{gather}
$$

Słuszność tych wzorów można prześledzić na przykładzie:
$$
\begin{gather}
\mathcal{L}_6 = 0\ 000001\ 000011\ 000101\ 000111\ 001\ 001011 \
001101\ 001111\ 01\ 010111\ 011\ 011111\ 1
\end{gather}
$$

Teoriografowa metoda generacji ciągów de Bruijna

Chcemy wygenerować ciąg de Bruijna rzędu \(n\) nad alfabetem binarnym. Zbudujmy graf (tzw. graf de Bruijna rzędu \(n\)), którego wierzchołki etykietujemy wszystkimi możliwymi słowami binarnymi długości \(n\). Krawędzie etykietujemy symbolami z alfabetu i prowadzimy je według następującej reguły:

 • Weź wierzchołek opisany \(n\)-znakową etykietą \(\alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n\).
 • Poprowadź krawędź etykietowaną \(0\) do wierzchołka \(\alpha_2 \ldots \alpha_n 0\).
 • Poprowadź krawędź etykietowaną \(1\) do wierzchołka \(\alpha_2 \ldots \alpha_n 1\).

Innymi słowy symbol na krawędzi jest dodawany od prawej strony do słowa reprezentowanego przez bieżący wierzchołek, spychając jednocześnie skrajnie lewy znak. Zatem przejście pewną sekwencją krawędzi \(v_1 \stackrel{c_1}{\to} v_2 \stackrel{c_2}{\to} v_3 \ldots v_k\) możemy utożsamić z wygenerowaniem ciągu znaków \(\alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n c_1 c_2 c_3 \ldots c_{k-1}\), gdzie oczywiście słowo \(\alpha_1 \ldots \alpha_n\) stanowi etykietę wierzchołka \(v_1\). Takie rozumowanie prowadzi wprost do rozwiązania problemu: w zbudowanym grafie odnajdujemy cykl Hamiltona, z którego bezpośrednio otrzymujemy ciąg de Bruijna. Ponieważ przejście cyklem Hamiltona odwiedzi każdy wierzchołek grafu, więc wygenerowany w ten sposób ciąg będzie zawierał jako podsłowo każde binarne słowo długości \(n\). Co prawda nie interesuje nas zawieranie każdego podsłowa w sensie dosłownym, lecz w sensie cykliczności ciągów de Bruijna, ale oznacza to, że w wynikowym ciągu wystarczy wyciąć \(n\) pierwszych albo ostatnich znaków. Przykład dla \(n = 3\) można zobaczyć na rysunku:

Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl Hamiltona

Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl HamiltonaGeneracja ciągu de Bruijna poprzez cykl Hamiltona

Graf de Bruijna dla \(n = 3\) nad alfabetem binarnym. Zaznaczono czerwonym kolorem cykl Hamiltona, który (rozpoczęty od wierzchołka o etykiecie \(000\)) generuje ciąg 00010111000. Po odcięciu \(n\) ostatnich znaków mamy 00010111.

Niestety problem znajdowania cyklu Hamiltona jest NP-zupełny. Zauważmy jednak dwie istotne własności grafów de Bruijna:

 1. Grafy de Bruijna posiadają cykl Eulera - do każdego wierzchołka wchodzi tyle samo krawędzi ile wychodzi z niego.
 2. Weźmy graf de Bruijna rzędu \(n - 1\) i skonstruujmy dla niego tzw. graf krawędziowy (szczegóły poniżej). Otrzymamy w ten sposób graf de Bruijna rzędu \(n\).

Graf krawędziowy dowolnego grafu \(G\), to taki graf \(G'\), w którym wierzchołkami są krawędzie grafu \(G\), natomiast krawędziami jest relacja sąsiedztwa krawędzi w grafie \(G\). Tzn. jeśli dwie krawędzie w grafie \(G\) mają wspólny wierzchołek, to odpowiadające tym krawędziom wierzchołki w grafie \(G'\) połączone są krawędzią. Można łatwo pokazać, że cykl Eulera w pewnym grafie \(G\) ma jednoznaczne przełożenie na cykl Hamiltona w jego grafie krawędziowym \(G'\).

Z tego wynika, że możemy odnaleźć ciąg de Bruijna używając liniowego algorytmu znajdującego cykl Eulera w grafie rzędu mniejszego o jeden. Zatem dla \(n = 3\) operujemy na grafie de Bruijna rzędu \(2\). Przykład działania znajduje się na rysunku poniżej.

Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl Eulera

Generacja ciągu de Bruijna poprzez cykl EuleraGeneracja ciągu de Bruijna poprzez cykl Eulera

Graf de Bruijna rzędu \(2\). Cyklowi Hamiltona z poprzedniego rysunku odpowiada cykl Eulera \((00)-(00)-(01)-(10)-(01)-(11)-(11)-(10)-(00)\).

Zastosowanie ciągów de Bruijna do konstrukcji słów o dużej liczbie podsłów

Niech \(MaxSub(n)\) oznacza maksymalną liczbę różnych podsłów w słowie binarnym długości \(n\). Zachodzi:

Fakt.

$$\forall_{1\leq j\leq n}\ MaxSub(n) \leq 2^{j + 1} - 1 + \binom{n - j + 1}{2}$$

Uzasadnienie

Mamy co nawyżej \( 2^{j+1}-1\) podsłów binarnych długości co najwyżej \(j\), oraz co nawyżej \({n-j+1 \choose 2}\) podsłów długości co najmniej \(j+1\).

Wystarczy teraz znaleźć takie \(j\) dla którego zachodzo równość. Oznaczmy \(\gamma_k=2^k+k-1\). Zachodzi następujący fakt:

Fakt.

Jeśli \(\gamma_k < n \leq \gamma_{k+1}\) to \(MaxSub(n) \geq \; 2^{k+1} - 1 + \binom{n-k+1}{2}\).
Słowo osiągające maksymalną liczbę podsłów można skonstruować w czasie liniowym.

Uzasadnienie

Skonstruujemy słowo spełniające warunki:

 1. wszystkie podsłowa długości \(k+1\) w \(\pi\) są parami różne, (w konsekwencji wszystkie podsłowa o większej lub równej długości też są różne, jest ich \(\binom{n - k + 1}{2}\)),
 2. \(\pi\) zawiera wszystkie (czyli \(2^{k}\)) podsłowa binarne długości \(k\) (w konsekwencji wszystkie krótsze lub o tej samej długości słowa binarne, jest ich w sumie \(2^{k+1}-1\)).

Wtedy słowo \(\pi\) jest słowem długości \(n\) o maksymalnej liczbie podsłów, wynika to z poprzedniego faktu.

Konstrukcja słowa spełniającego powyższe warunki

Weźmy graf de Bruijna \(G\) rzędu \(k\) - wierzchołkami są wszystkie słowa binarne długości \(k\). Znajdujemy w nim ciąg \(\pi = a_1a_2 \ldots a_{n-k}\) będący ciągiem etykiet krawędzi pewnego cyklu spełniającego warunki:

 1. cykl ten ma dokładnie \(n-k\) krawędzi w \(G\),
 2. przechodzi przez każdą krawędź co najwyżej raz,
 3. przechodzi przez każdy wierzchołek \(G\) co namniej jeden raz.

Pozostawiamy jako ćwiczenie dowód następującego faktu:

Ciekawy fakt teoriografowy.
Graf de Bruijna rzędu k posiada cykl \(\pi\) spełniający warunki (A-C) dla każdego \(\gamma_k < n \le \gamma_{k+1}\).

Uliniawiamy \(\pi\) dodając na końcu \(k\) początkowych liter \(\pi\), czyli słowo słowo \(a_1 a_2 \ldots a_k\). Słowo \(\pi\) ma teraz własności (1) i (2) i jest binarnym słowem długości \(n\) maksymalizującym liczbę podsłów.

Przykład

Dla \(n=14\) mamy \(k=3\), zaczynamy w wierzchołku \(000\) w grafie rzędu 3 a następnie konstruujemy cykl spełniający warunki (A-C) o długości \(n-k=11\), ciąg etykiet krawędzi cyklu to (patrz rysunek grafu):

$$\pi = 1\;0\;1\;1\;1\;1\;0\;1\;0\;0\;0$$

Dodajemy na końcu 3 początkowe litery i otrzymujemy wynik:

$$\pi = 1\;0\;1\;1\;1\;1\;0\;1\;0\;0\;0\;1\;0\;1$$

Ciąg ten jest binarnym słowem długości 14 o maksymalnej liczbie podsłów wynoszącej
$$2^{k+1} - 1 + \binom{n - k + 1}{2} = 2^4 - 1 + \binom{12}{2} = 15 + 6 \cdot 11 = 81.$$