Struktura mechanizmu wejścia-wyjścia

Chociaż można sobie wyobrazić urządzenie wejścia-wyjścia sterowane bezpośrednio przez procesor główny, współcześnie takich rozwiązań raczej się nie stosuje. Urządzenia mają swoje sterowniki (ang. device controller), czyli układy elektroniczne, odpowiedzialne za kontrolę ich pracy. Dzięki sterownikowi możliwa jest równoległa praca jednostki centralnej i urządzenia wejścia-wyjścia.

Interakcja jednostki centralnej z urządzeniem wejścia-wyjścia sprowadza się do zapisu lub odczytu odpowiednich rejestrów sterownika. Sterownik może być umieszczony na płycie głównej (np. karta graficzna) lub na płytce urządzenia (np. sterownik dysku, sterownik drukarki). Sterownik na płycie głównej lub ta jego część, która przystosowana jest do współpracy z magistralą systemu komputerowego, nazywany jest adapterem. W przypadku niektórych urządzeń komunikacja pomiędzy sterownikiem, a adapterem na płycie odbywa się za pośrednictwem specjalnej magistrali (np. magistrali SCSI). Procesor ma wówczas bezpośredni dostępu do rejestrów adaptera, który komunikuje się ze sterownikiem. W przypadku, kiedy sterownik nie jest zintegrowany z adapterem, komunikacja pomiędzy urządzeniem zewnętrznym a jednostką centralną może odbywać się przez odpowiedni port standardowy, np. port szeregowy (RS-232, USB) lub port równoległy. W tym przypadku procesor również nie ma bezpośredniego dostępu do rejestrów sterownika i wszystkie operacje zapisu oraz odczytu musi wykonać za pośrednictwem sterownika portu i jego rejestrów.

Zadaniem systemu operacyjnego jest między innymi ułatwienie dostępu do urządzeń, przez ujednolicenie i uproszczenie interfejsu, czyli ukrycie szczegółów realizacji urządzenia. Odpowiada za to przede wszystkim moduł sterujący (moduł obsługi urządzenia, ang. device driver).

slajd 7

Oprogramowanie obsługi wejścia-wyjścia


Podsystem wejścia-wyjścia realizuje zadania niezależne od konkretnych urządzeń: dostarcza ogólny interfejs i realizuje buforowanie. Celem projektowym interfejsu wejścia-wyjścia jest dostarczanie aplikacji interfejsu funkcji (API), umożliwiających wykonywanie operacji wejścia-wyjścia w sposób jednolity, niezależny od urządzenia lub grupy, do której należy urządzenie. Typowy interfejs obejmuje między innymi funkcje:

 • read — odczyt z urządzenia (pobieranie danych),
 • write — zapis do urządzenia (wysyłanie danych).

Sposób implementacji tych funkcji zależy od specyfiki urządzenia. Implementacja taka dostarczana jest przez moduł sterujący. Moduł sterujący dostarcza też procedur, które nie są dostępne w interfejsie dla aplikacji, ale wywoływane są np. w ramach obsługi przerwania, zgłaszanego przez urządzenie.

Moduły sterujące dostarczane są dla typowych systemów operacyjnych (np. Windows XP, Solaris, Linux) przez twórców systemów operacyjnych lub wytwórców urządzeń wejścia-wyjścia. Moduł sterujący jest taką częścią oprogramowania systemowego, które może wymagać modyfikacji i uzupełnień, zależnie od urządzeń dołączanych do komputera. Jądro systemu operacyjnego musi więc dostarczyć odpowiednie mechanizmy, umożliwiające dołączanie nowych modułów. W skrajnym przypadku sposobem dołączania nowego modułu jest rekompilacja jądra. Metoda taka stosowana była w klasycznym systemie UNIX, dlatego elementem standardowego oprogramowania tych systemów był między innymi kompilator języka C.

 • Podsystem wejścia-wyjścia:
  • interfejs wejścia-wyjścia — specyfikacja operacji (API), umożliwiających jednolity sposób dostępu do urządzeń wejścia-wyjścia na poziomie aplikacji
  • buforowanie
 • Moduł sterujący — ukrywanie sprzętowych szczegółów realizacji danego urządzenia przed interfejsem wejścia-wyjścia:
  • dostarczanie implementacji dla operacji z interfejsu wejścia-wyjścia w odniesieniu do danego urządzenia
  • kontrola realizacji operacji na urządzeniu (sprawdzanie stanu, poprawności, transfer danych)

Sterownik urządzenia


Sterownik urządzenia dostępny jest dla jednostki centralnej poprzez odpowiedni zbiór rejestrów. Procesor ma bezpośredni dostęp do rejestrów tych sterowników, które podłączone są do magistrali systemowej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach procesor ma dostęp tylko do rejestrów sterownika portu, do którego podłączone jest urządzenie. Przez ten port następuje wymiana informacji pomiędzy jednostką centralną a właściwym sterownikiem urządzenia.

Liczba i wielkość rejestrów sterownika zależą od konkretnych rozwiązań. W typowym sterowniku można jednak wyróżnić następujące rejestry:

 • Rejestr stanu (ang. status register) — jest czytany przez procesor i zawiera bity określające stan sterownika np.:
 • bit gotowości — sygnalizujący zakończenie zlecenia i gotowość przekazania danych lub informacji o błędzie (bit gotowości może być automatycznie kasowany po odczytaniu danych lub informacji o błędzie),
 • bit zajętości — sygnalizujący prace urządzenia (realizację operacji wejścia-wyjścia),
 • bity kodu błędu — sygnalizujące przyczynę niepowodzenia operacji.
 • Rejestr sterowania (ang. control register, command register) — zawiera bity definiujące tryb pracy urządzenia, rozpoczęcie realizacji polecenia itp. Rejestr jest najczęściej zapisywany przez procesor.
 • Rejestr danych wejściowych (ang. data-in register) — jest czytany przez procesor w celu odbioru danych z urządzenia.
 • Rejestr danych wyjściowych (ang. data-out register) — jest zapisywany przez procesor w celu wysłania danych do urządzenia.

slajd 9

Miejsce urządzeń wejścia-wyjścia w architekturze systemu komputerowego


Różnica pomiędzy odwzorowaniem rejestrów w przestrzeni pamięci i w przestrzeni wejścia-wyjścia polega na przekazaniu do odpowiedniego dekodera adresowego innych sygnałów sterujących (podłączeniu innych linii magistrali sterującej). W przypadku odwzorowania w pamięci przekazywane są sygnały zapisu/odczytu pamięci, a w przypadku odwzorowania w przestrzeni wejścia-wyjścia przekazywane są sygnały zapisu/odczytu wejścia-wyjścia.

Niektóre urządzenia udostępniają część swoich rejestrów w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia, a część w przestrzeni adresowej pamięci (np. karta graficzna).

 • Odwzorowanie w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia (tzw. izolowane wejście-wyjście) — rejestry sterownika widoczne są w przestrzeni adresowej wejścia-wyjścia systemu komputerowego i dostępne są przez specjalne rozkazy (np. in i out w procesorach firmy Intel).
 • Odwzorowanie w przestrzeni adresowej pamięci — rejestry sterownika widoczne są w przestrzeni adresowej pamięci fizycznej i dostępne są pod odpowiednimi adresami tak samo, jak inne komórki pamięci.