Interakcja jednostki centralnej z urządzeniami wejścia-wyjścia

Zasadniczą kwestią w interakcji z urządzeniem zewnętrznym jest sposób przekazywania informacji o stanie urządzenia pomiędzy procesorem a sterownikiem oraz danych pomiędzy sterownikiem a pamięcią.

W przypadku odpytywania procesor jest odpowiedzialny zarówno za monitorowanie stanu sterownika (np. w celu stwierdzenia zakończenia operacji) jak i transfer danych. Procesor jest więc zobligowany do ciągłego lub okresowego sprawdzania rejestru stanu sterownika, co wymaga odpowiedniej konstrukcji modułu sterującego. Podejście tego typu określa się jako aktywne czekanie . Odpytywanie może być stosowane w przypadku urządzeń synchronicznych, wykonujących krótkotrwałe operacje wejścia-wyjścia.

W przypadku sterowania przerwaniami procesor jest odpowiedzialny za transfer danych, ale nie musi monitorować w sposób ciągły stanu sterownika. Inicjalizuje on pracę sterownika a o jej zakończeniu lub zaistnieniu określonego stanu informowany jest przez przerwanie, które zgłasza sterownik. W oprogramowaniu systemowym należy zatem uwzględnić procedurę obsługi przerwania a jej adres umieścić na właściwej pozycji wektora przerwań.

W przypadku zastosowania układu DMA, po zainicjalizowaniu pracy urządzenia przez procesor, przekazywanie danych pomiędzy sterownikiem a pamięcią realizowane jest przez specjalizowany układ (DMA), który wykonuje swoje zadanie bez angażowania procesora. Zależnie od architektury, zadanie takie może również wykonywać procesor wejścia-wyjścia, który może nawet dysponować własną, prywatną pamięcią.

 • Odpytywanie (ang. polling) — ciągłe lub okresowe sprawdzanie stanu sterownika
 • Sterowanie przenwaniami (ang. interrupt-driven l/O) — inicjalizacja pracy sterownika przez procesor i obsługa urządzenia po zakończeniu działania w ramach reakcji na przerwanie
 • Bezpośredni dostęp do pamięci (ang. direct memory access) — inicjalizacja pracy sterownika przez procesor i uruchomienie układu bezpośredniego dostępu do pamięci w celu realizacji transferu danych pomiędzy sterownikiem a pamięcią

Przebieg czasowy odpytywania


Diagram pokazuje przebieg czasowy interakcji procesora ze sterownikiem w trybie odpytywania. Po zainicjalizowaniu operacji wejścia-wyjścia procesor wielokrotnie odczytuje rejestr stanu sterownika, zanim nastąpi stwierdzenie zakończenia operacji.

Interakcja procesor — sterownik w operacji wyjścia w trybie odpytywania


Interakcja pomiędzy procesorem a sterownikiem w najprostszym przypadku mogłaby się opierać na 2 bitach. W zaprezentowanym rozwiązaniu sam stan sterownika reprezentowany jest przez 2 bity (gotowości i zajętości).

Dla uproszenia dalszej prezentacji przyjęto, że ustawienie bitu gotowości po zakończeniu operacji oznacza pomyślne zakończenie. Brak ustawienia bitu gotowości oznacza błąd, co z kolei jest sygnalizowane przez odpowiednie bity kodu błędu w rejestrze stanu. W przypadku operacji wyjścia bit gotowości oznacza zatem, że udało się przekazać zawartość rejestru danych do urządzenia i ją przetworzyć.

Sterownik urządzenia czeka na zlecenie od procesora, sprawdzając bit gotowości zlecenia zapisu. Należy w tym miejscu podkreślić różnicę pomiędzy bitem gotowości urządzenia w rejestrze stanu oraz bitem gotowości zlecenia (nazywanym krótko bitem zlecenia) w rejestrze sterowania. Procesor, realizując program modułu sterującego, sprawdza, czy urządzenie jest dostępne (czy bity gotowości i zajętości są skasowane). Dla uproszczenia przyjęto, że robi to również w trybie odpytywania. Biorąc pod uwagę fakt, że procesor oczekuje na zakończenie operacji wejścia-wyjścia, odczytując rejestr stanu, nie wydaje się możliwe, aby urządzenie było zajęte, a procesor realizował kolejne zlecenie. Sytuacja taka mogłaby ewentualnie mięć miejsce w systemach wieloprocesorowych lub w przypadku odpytywania okresowego.

Operacja wyjścia polega na zapisaniu rejestru danych wyjściowych, a następnie ustawieniu bitu gotowości polecenia zapisu. Po wydaniu zlecenia procesor przechodzi w tryb odpytywania rejestru stanu w celu sprawdzenie bitu gotowości, a sterownik realizuje zlecenie. Po zrealizowaniu zlecenia sterownik ustawia bit gotowości (na co czeka procesor) oraz kasuje bit zajętości i przechodzi do oczekiwania na kolejne zlecenie.

slajd 13

Interakcja procesor — sterownik w operacji wejścia w trybie odpytywania


Interakcja w przypadku operacji wejścia wygląda podobnie z tą różnicą, że procesor przed zleceniem operacji nie zapisuje rejestru danych, tym samym sterownik go nie odczytuje. Po wykonaniu operacji sterownik zapisuje rejestr danych wejściowych, który odczytuje procesor po stwierdzeniu gotowości urządzenia.

slajd 14

Odpytywanie — przepływ sterowania


Program obsługi urządzenia, wykonywany przez procesor, polegający na testowaniu i ustawianiu odpowiednich bitów, zapisie i odczycie rejestrów danych, ewentualnie interpretacji kodów błędu jest zawarty w module sterującym. Jak wynika z wcześniejszej analizy, dopóki urządzenie nie zakończy pracy, procesor wykonuje program modułu, polegający na testowaniu bitu gotowości (ewentualnie bitów błędu). Z punktu widzenia przetwarzania aplikacyjnego jest to czas marnowany na oczekiwaniu. Pomimo, że sterownik może funkcjonować równolegle z procesorem, tylko jedno z tych urządzeń działa w danej chwili efektywnie.

slajd

Przebieg czasowy obsługi urządzenia sterowanej przerwaniami


W przypadku sterowania przerwaniami operacja wejścia-wyjścia przebiega w dwóch fazach:

 • zlecenie operacji wejścia-wyjścia,
 • reakcji na gotowość urządzenia w ramach procedury obsługi przerwania.

W międzyczasie centralny procesor może realizować przetwarzanie użytkowe. Proces, który zlecił wykonanie operacji zostaje najczęściej zablokowany w oczekiwaniu na zakończenie, ale dostępny może być inny proces gotowy. W ten sposób można równoważyć obciążenie systemu, co było głównym celem wprowadzenie wielozadaniowości i związanej z nią koncepcji procesu. Nawet gdyby nie było żadnego procesu gotowego, to procesor może wykonać pewne zadania systemowe, np. zapisać profilaktycznie na urządzeniu wymiany zawartość brudnych ramek pamięci fizycznej. W ostateczności będzie wykonywana pętla bezczynności, zwana również wątkiem bezczynności. Pętla bezczynności jest oczekiwaniem na przerwanie, a więc specyficznym odpytywaniem linii wejściowej przerwań w procesorze.

Po zakończeniu pracy urządzenia wejścia-wyjścia sterownik, oprócz ustawienia odpowiednich bitów stanu, zgłasza przerwanie. Pośrednikiem w przekazywaniu przerwania do procesora jest sterownik przerwań. Ma on kilka linii wejściowych i jedną wyjściową, za pośrednictwem której przekazuje sygnał na odpowiednie wejście procesora. Obsługa urządzenia po zakończeniu pracy realizowana w reakcji na przerwanie. Zanim nastąpi obsługa konieczne jest zidentyfikowanie źródła przerwania. Nie zawsze też całość obsługi urządzenia realizowana jest w procedurze obsługi przerwania. Niektóre czynności mogą zostać odroczone i wykonane poza procedurą obsługi przerwania.

slajd 16

Obsługa sterowana przerwaniami — zlecenie operacji


Zlecenie sterownikowi operacji wejścia-wyjścia przebiega podobnie, jak w przypadku odpytywania. Tutaj jednak możliwy jest przypadek, że urządzenie nie jest dostępne dla procesu, gdyż wykonuje operację, zleconą przez inny proces. W takiej sytuacji musi nastąpić umieszczenie zlecenia lub zlecającego procesu w kolejce. Można również przyjąć ogólne podejście z kolejkowaniem operacji, niezależnie od stanu sterownika. Zadaniem modułu sterującego jest po prostu pobrać kolejne zadanie z kolejki.

Po zleceniu operacji następuje zapisanie informacji o tej operacji w tablicy urządzeń i powrót do przetwarzania aplikacyjnego. Jest to jedna część realizacji operacji wejścia-wyjścia. Implementacja tej części określana jest w module sterującym jako górna połowa. (Nieco inaczej termin górna i dolna połowa rozumiany jest w systemie Linux).

slajd 17

Obsługa sterowana przerwaniami — reakcja na przerwanie


Oprogramowanie odpowiedzialne za obsługę przerwania może być różnie zorganizowane w zależności od rozwiązań na poziomie architektury komputera. Najczęściej wyodrębnia się podprogram obsługi przerwania (ang. interrupt handler) oraz wywoływany przez niego podprogram obsługi urządzenia (ang. device handler).

Podprogram obsługi przerwania wykonuje pewne zadania ogólne, niezależne od źródła przerwania oraz identyfikuje źródło przerwania. Właściwą obsługę urządzenia realizuje podprogram obsługi urządzenia, określany jako dolna połowa modułu sterującego. Wykonanie dolnej połowy polega na odczytaniu odpowiednich informacji z tablicy urządzeń, a następnie sprawdzeniu stanu sterownika (stanu zakończenia operacji) i przekazaniu danych i/lub informacji statusowych do procesu zlecającego wykonanie operacji.

Jeśli w kolejce do urządzenia znajdują się kolejne żądania, wybierane jest jedno z nich i zlecana jest następna operacja wejścia-wyjścia.

Procedura obsługi przerwania musi być wykonana dość szybko ze względu na blokowanie obsługi innych przerwań. Pewne czasochłonne zadania, związane z przetwarzaniem danych w ramach operacji wejścia-wyjścia, mogą być wykonane później, poza obsługą przerwania. Określa się je jako czynności odroczone, a w systemie Linux nazywa dolną połową, podczas gdy górna połowa oznacza część kodu, wykonywaną bezpośrednio w reakcji na przerwanie. Przykładem czynności odroczonych jest interpretacja zawartości ramki, odebranej przez kartę sieciową. Zawartość bufora karty musi być skopiowana możliwie szybko, a dalsze przetwarzanie, np. sprawdzenie poprawności, interpretacja adresów itp., mogą być wykonane nieco później.

slajd 18

Sterowanie przerwaniami — przepływ sterowania


W przedstawionym schemacie przepływu sterowania górna połowa modułu kończy się po wydaniu zlecenia dla urządzenia wejścia-wyjścia, po czym jest powrót do przetwarzania aplikacyjnego. Gotowość urządzenia sygnalizowana jest przez przerwanie, oznaczone „błyskawicą” i sterowanie przechodzi do dolnej połowy modułu sterującego. Po obsłużeniu przerwania kontynuowane jest przetwarzania aplikacyjne. W tym przypadku możliwe jest jednoczesne przetwarzanie użytkowe i praca urządzenia wejścia-wyjścia.

slajd 19

Obsługa przerwań wielokrotnych


Przerwania wielokrotne są zjawiskiem naturalnym w przypadku jednoczesnej obsługi wielu urządzeń. Przykładem wystąpienia przerwań wielokrotnych jest odbiór danych z łącza komunikacyjnego w czasie obsługi drukarki.

Ogólnie można wyróżnić kilka podejść do obsługi przerwań wielokrotnych:

 • obsługa sekwencyjna — kolejne przerwanie (zgłoszone podczas obsługi) obsługiwane jest po zakończeniu obsługi bieżącego,
 • obsługa zagnieżdżona — po zgłoszeniu nowego przerwania obsługa bieżącego jest zawieszana i kontynuowana po obsłużeniu przerwania nowo zgłoszonego,
 • obsługa priorytetowa — zawieszenie obsługi bieżącego przerwania następuje tylko wówczas, gdy nowo zgłoszone przerwanie ma wyższy priorytet, w przeciwnym razie obsługa następuje po obsłużeniu wszystkich zgłoszonych przerwań o wyższym priorytecie

 • Przerwania wielokrotne oznaczają z głoszenie kolejnego przerwania w czasie obsługi innego przerwania. Podejścia do obsługi przerwań wielokrotnych:
  • obsługa sekwencyjna,
  • obsługa zagnieżdżona,
  • obsługa priorytetowa

Obsługa przerwań wielokrotnych


Przerwania wielokrotne są zjawiskiem naturalnym w przypadku jednoczesnej obsługi wielu urządzeń. Przykładem wystąpienia przerwań wielokrotnych jest odbiór danych z łącza komunikacyjnego w czasie obsługi drukarki.

Ogólnie można wyróżnić kilka podejść do obsługi przerwań wielokrotnych:

 • obsługa sekwencyjna — kolejne przerwanie (zgłoszone podczas obsługi) obsługiwane jest po zakończeniu obsługi bieżącego,
 • obsługa zagnieżdżona — po zgłoszeniu nowego przerwania obsługa bieżącego jest zawieszana i kontynuowana po obsłużeniu przerwania nowo zgłoszonego,
 • obsługa priorytetowa — zawieszenie obsługi bieżącego przerwania następuje tylko wówczas, gdy nowo zgłoszone przerwanie ma wyższy priorytet, w przeciwnym razie obsługa następuje po obsłużeniu wszystkich zgłoszonych przerwań o wyższym priorytecie

Sekwencyjna obsługa przerwań — przepływ sterowania


W czasie obsługi przerwania 1 zgłaszane jest kolejne przerwanie, ale reakcja na nie następuje dopiero po zakończeniu procedury obsługi przerwania 1. Zaznaczono to jako powrót do przetwarzania aplikacyjnego, ale zanim nastąpi wykonanie kolejnej instrukcji programu użytkownika, wykonana zostanie procedury obsługi przerwania 2.

slajd

Zagnieżdżona obsługa przerwań — przepływ sterowania


Zgłoszenie kolejnego przerwania podczas obsługi przerwania 1 powoduje przerwanie bieżącej procedury i przejście do obsługi przerwania 2. Po zakończeniu procedury obsługi przerwania 2 kontynuowana jest obsługa przerwania 1, a po jej zakończeniu sterowanie wraca do programu użytkownika.

slajd 22

Priorytetowa obsługa przerwań — przepływ sterowania


W czasie obsługi przerwania o średnim priorytecie następuje zgłoszenie przerwania o wysokim priorytecie, a następnie przerwania o niskim priorytecie. W pierwszym przypadku postępowanie jest zgodne ze schematem dla obsługi zagnieżdżonej, a w drugim dla obsługi sekwencyjnej.

Podejście priorytetowe jest oczywiście powszechnie stosowane w obsłudze przerwań.

slajd 23

Problemy współbieżnej obsługi wielu urządzeń


 • Problem identyfikacji źródła przerwania — zidentyfikowanie urządzenia, które poprzez zgłoszenie przerwania wymusiło przekazanie sterowania do procedury obsługi przerwania.
 • Problem priorytetów — zagwarantowanie określonej kolejności wyboru urządzeń w przypadku deklaracji gotowości kilku z nich w tym samym czasie.

Sposoby identyfikacji źródła przerwania


Podejście z wieloma liniami przerwań wymagałoby tylu linii przerwań, ile jest urządzeń mogących zgłosić przerwanie. Linii tych może być niemal zawsze albo za dużo albo za mało, podejście jest więc trudne do zrealizowania w systemie ogólnego zastosowania.

Odpytywanie programowe wymaga odczytania i zinterpretowania stanu każdego urządzenia. Można się oczywiście ograniczyć do tych urządzeń, dla których w tablicy urządzeń jest odnotowany fakt realizacji operacji. Wymaga to jednak przeglądania tablicy urządzeń, ogólnie jest więc czasochłonne.

Odczyt wektora wymaga umieszczenia odpowiednich informacji (numeru urządzenia, adresu urządzenia lub numeru przerwania) na magistrali. Informacja może zostać wystawiona po potwierdzeniu otrzymania przerwania przez procesor (odpytywanie sprzętowe). Sygnał potwierdzający otrzymanie przerwania propagowany jest łańcuchowo przez urządzenia aż do napotkania tego, które zgłosiło przerwanie. Innym sposobem jest uzyskanie wyłączności dostępu do magistrali i wystawienie odpowiedniego wektora przed zgłoszeniem przerwania (arbitraż na magistrali).

Rozwiązaniem hybrydowym jest użycia sterownika przerwań. Ma on wiele linii wejściowych i jedną wyjściową, podłączoną do odpowiedniego wejścia procesora. Po stwierdzeniu przerwania wystarczy odpytać sterownik przerwań, na której linii nastąpiło zgłoszenie. Sterownik przerwań ma jednak taką samą wadę, jak procesor, jeśli chodzi o liczbę wejściowych linii przerwań. Dlatego podejście to łączy się z odpytywaniem programowym. Wiele urządzeń może zgłaszać przerwanie o tym samym numerze. Obsługa przerwania rozpoczyna się od zidentyfikowania numeru przerwania, a następnie odpytywane są wszystkie urządzenie, które zgłaszają przerwanie o tym numerze. W praktyce wygląda to tak, że z każdym numerem przerwanie związany jest łańcuch modułów sterujących. W ramach obsługi przerwania uruchamiana jest odpowiednia procedura kolejnego modułu, a jaj zadaniem jest stwierdzenie, czy urządzenie przez nią obsługiwane uzyskało stan gotowości.

Poziomy obsługi przerwań


Priorytety urządzeń wiążą się z priorytetami przerwań od nich, ale problem można uogólnić na priorytety innych zdarzeń, na które jądro musi reagować. W związku z powyższym wyróżnia się poziomy pracy jądra związane z reakcją na pewne zdarzenia. Na określonym poziomie pracy (poziomie priorytetu) jądro reaguje tylko na zdarzenia o wyższym priorytecie. Obsługa przerwania rozpoczyna się od odpowiedniego podniesienia poziomu pracy. W zaprezentowanym przykładzie (zbliżonym do rozwiązań w systemach rodziny UNIX):

 • na poziomie 0 jądro reaguje na wszystkie zdarzenia (przerwania),
 • na poziomie 1 ignoruje (kolejkuje, maskuje) żądania realizacji zadań okresowych,
 • na poziomie 2 nie przetwarza danych protokołu sieciowego, ale obsługuje kartę sieciową (zaprzestaje reakcji dopiero na poziomie 5)
 • na poziomie 3 nie obsługuje żądań od terminala,
 • na poziomie 4 nie obsługuje żądań od dysku,
 • na poziomie 5 nie obsługuje żądań od karty sieciowej,
 • na poziomie 6 nie reaguje na przerwania od czasomierza (generatora interwałów),
 • na poziomie 7 nie reaguje na żadne przerwania.

Na każdym wyższym poziomie jądro oczywiście nie reaguje również na zdarzenia przypisane do niższego poziomu.

W konkretnych implementacja tych poziomów może być więcej. W systemie Windows 2000/XP występują 32 tzw. poziomy zgłoszeń przerwań. W systemach Linux i Solaris do obsługi przerwań wykorzystywane są wątki jądra i ich priorytet decyduje o realizacji określonej procedury.

Efektywność interakcji procesora ze sterownikiem — oznaczenia


W celu porównania efektywności przetwarzania w systemie z odpytywaniem oraz z przerwaniami należy wrócić do podstawowego cyklu zmian stanów procesu. Stan procesu zmienia się cyklicznie z wykonywanego na oczekujący, następnie gotowy i znowu wykonywany . Na poziomie architektury procesor oraz urządzenia wejścia-wyjścia są albo bezczynne, albo zajęte obsługą. Niech Tc oznacza zatem całkowity czas przetwarzania przez procesor, a Td całkowity czas realizacji operacji wejścia-wyjścia. Czasy te są niezależne od sposobu obsługi urządzeń. Składnikiem, zależnym od sposobu obsługi urządzeń jest narzut czasowy — To. Narzut ten wynika ze zwłoki w reakcji procesora na zgłoszenie gotowości urządzenia lub z oczekiwania na dostępność urządzenia.

Narzut czasowy


W odpytywaniu występuje opóźnienie, wynikające z różnicy czasu pomiędzy ustawieniem bitu gotowości, a odczytaniem rejestru stanu sterownika przez procesor. Narzut czasowy w przypadku odpytywania wynika wyłącznie z tego opóźnienia.

W przypadku przerwań narzut wynika z:

 • czasu oczekiwania na zwolnienie urządzenia (urządzenie może być zajęte przez inny, oczekujący proces),
 • czasu obsługi przerwania (potwierdzanie, identyfikacja źródła),
 • czasu oczekiwania na przydział procesora, po zakończeniu operacji wejścia-wyjścia (po uzyskaniu gotowości).
 • W trybie odpytywania narzut czasowy To = Tp, gdzie
  • Tp — skumulowane opóźnienie w pętli odpytywania pomiędzy ustawieniem bitu gotowości, a odczytaniem rejestru stanu.
 • W trybie sterowania przenwaniami narzut czasowy To = Tb + Th + Tr gdzie:
  • Tb — skumulowany czas oczekiwania na zwolnienie urządzenia,
  • Th, — skumulowany czas obsługi przerwań,
  • Tr — skumulowany czas oczekiwania na przydział procesora po zakończeniu operacji wejścia-wyjścia.

Porównanie efektywności przetwarzania w systemie jednozadaniowym


WW systemie jednozadaniowym czas cyklu przetwarzania — Tt — jest sumą:

 • czasu obsługi przez procesor — Tc,
 • czasu oczekiwania na zakończenie operacji wejścia-wyjścia (gotowość urządzeń) —
 • Td ,
 • narzutu czasowego — To.

Różnica pomiędzy odpytywaniem a sterowaniem przerwaniami jest tylko w narzucie czasowym, który jest mniejszy w przypadku odpytywania.

Rozważając system wielozadaniowy, jeśli proces uzyska procesor, odpytywanie jest dla niego korzystniejsze, gdyż narzut czasowy jest mniejszy, a oczekiwanie na gotowość urządzenia jest z jego punktu widzenia czasem marnowanym (nie ma wówczas postępu w realizacji programu).

Czas przetwarzania w systemie wielozadaniowym


Na potrzeby systemu wielozadaniowego analizowany jest łączny czas przetwarzania zbioru procesów. W przypadku odpytywania nie ma jednoczesności przetwarzania, a więc czas ten jest sumą czasów przetwarzania poszczególnych procesów.

 • Rozważmy zbiór procesów współbieżnych P1, .... Pn.
 • Wiech Tt,i, Td,j Tc,j, Tp,i, Th,i, Tb,i i Tr,j oznaczają odpowiednie parametry czasowe procesu Pi.
 • Całkowity czas przetwarzania zbioru procesów w trybie odpytywania:

slajd 30

Analiza w trybie sterowania przerwaniami zrobiona jest przy założeniu, że łączny czas procesora, potrzebny do realizacji przetwarzania jest większy, niż łączny czas realizacji operacji wejścia-wyjścia. Zbiór zadań jako całość ograniczony jest więc procesorem.

W wariancie optymistycznym zawsze po wejściu w stan oczekiwania procesu zlecającego operację wejścia-wyjścia jest jakiś inny proces gotowy. Oznacza to, że w czasie, gdy proces oczekuje na dostępność urządzenia lub przydział procesora, procesor wykonuje inne zadanie. Jedynie sama obsługa przerwania angażuje procesor i w tym czasie nie może on wykonywać przetwarzania aplikacyjnego.

W wariancie pesymistycznym wszystkie procesy w tym samym czasie zlecają wykonanie operacji wejścia-wyjścia na tym samym urządzeniu, a urządzenie przydzielane jest temu procesowi, którego zlecenie jest najbardziej czasochłonne.

slajd 31

Porównanie efektywności w systemie wielozadaniowym


Czas skumulowanej obsługi przerwań, nawet w wariancie pesymistycznym, musiałby być znaczący, żeby kwestionować ogólną zasadność obsługi urządzeń wejścia-wyjścia sterowanej przerwaniami. Takie podejście mogłoby jedynie mieć sens w przypadku bardzo szybkich urządzeń, które potrafią zrealizować operację wejścia-wyjścia w czasie kilkunastu lub kilkudziesięciu cykli rozkazowych.

slajd 32

Bezpośredni dostęp do pamięci


Układ DMA ma „kompetencje” procesora w zakresie dostępu do pamięci, w związku z czym może rywalizować z procesorem o dostęp do magistrali systemowej w celu przejęcia sterowania systemem komputerowym.

Układ DMA wykorzystywany jest w celu realizacji transferu większych bloków danych, np. w przypadku dysku lub karty sieciowej.

Procesor zleca układowi DMA transmisję danych, przekazując następujące parametry:

 • rodzaj operacji (zapis lub odczyt bloku w pamięci),
 • adres urządzenia wejścia-wyjścia,
 • początkowy adres bloku w pamięci do zapisu/odczytu,
 • rozmiar zapisywanego/odczytywanego bloku w bajtach lub słowach.

W celu realizacji zlecenia układ DMA przejmuje kontrolę nad magistralą, gdy nie jest ona potrzebna procesorowi lub „wykrada” cykl magistrali procesorowi i realizuje przesłanie słowa. Fakt zakończenia transmisji bloku danych układ DMA sygnalizuje procesorowi, zgłaszając przerwanie.

Pomimo ograniczeń w jednoczesnej pracy procesora i układu DMA, wynikającej z konieczności zapewnienia wyłącznego dostępu do magistrali, realizacja transferu bloku z udziałem DMA daje poprawę efektywności. Przekazanie bloku słowo po słowie przez procesor, przeplatane z realizacją przetwarzania aplikacyjnego, wymaga przerwania, powrotu z przerwania, zmiany zawartości niektórych rejestrów (przechowania i odtworzenia odpowiednich wartości). Poza tym procesor korzysta z pamięci podręcznej i nie zawsze wymagany jest dostęp do magistrali systemowej w cyklu rozkazowym.

slajd 33

Organizacja wejścia-wyjścia z układem DMA


Układ DMA może być różnie umiejscowiony w architekturze komputera. W pierwszej z przedstawionych konfiguracji wszystkie podstawowe układy, czyli procesor, pamięć, urządzenia wejścia-wyjścia oraz DMA współdzielą magistralę systemową. Układ DMA musi wówczas rywalizować o magistralę z procesorem zarówno przy dostępie do pamięci, jak i przy dostępie do urządzeń wejścia-wyjścia. W pozostałych konfiguracjach rywalizacja z procesorem występuje tylko przy dostępie do pamięci. W drugiej konfiguracji DMA jest ściśle zintegrowany z urządzeniem, które obsługuje. Może też obsługiwać kilka takich urządzeń. W trzeciej konfiguracji wyodrębniono magistralę wejścia-wyjścia, dostępną za pośrednictwem układu DMA.

slajd 34