Systemu plików NTFS

NTFS — informacje ogólne


W projekcie systemu NTFS uwzględniono różne cele projektowe, związane głównie z efektywnością i bezpieczeństwem, takie jak obsługa dużych wolumenów, tolerancja na awarie, kryptograficzne zabezpieczenie danych, czy kompresja danych.

Plik w modelu NTFS jest zbiorem atrybutów, w szczególności atrybutu dane. Wartość każdego atrybutu traktowana jest jako strumień bajtów. Potencjalnie w pliku może być kilka strumieni danych.

Podstawową strukturą w implementacji jest główna tablica plików (MFT – master file table)

 • Plik jest zbiorem atrybutów, obejmującym w szczególności atrybut dane.
 • Każdy plik ma swój wpis (rekord) w głównej tablicy plików (MFT), a indeks w tej tablicy jest składnikiem identyfikatora wewnętrznego (referencji pliku).
 • Tablica MFT sama jest plikiem, podobnie jak każdy inny obiekt w obrębie systemu plików.
 • Wolne bloki identyfikowane są przez wektor bitowy, przechowywany w jednym z plików.

NTFS — format partycji


Tablica MFT ma ustalone położenie na partycji NTFS, ale ponieważ sama jest plikiem, może być powiększana w ramach strefy MFT. Strefa MFT potencjalnie dostępna jest też dla bloków danych, ale wykorzystywana jest dopiero wówczas, gdy brakuje miejsca we właściwym obszarze danych. Dla bezpieczeństwa 16 rekordów MFT, identyfikujących ważne dla systemu pliki (zawierające metadane) ma swoją kopię w środkowej części partycji.

Przestrzeń dyskowa podzielona jest na bloki (zwane klastrami lub gronami), których rozmiar jest ustalony i jest wartością z zakresu 512 B – 64 KB, zależnie od wielkości wolumenu. Typowa wartość to 4 KB. Każdy blok identyfikowany jest przez pewien logiczny numer (LCN), związany z fizyczną lokalizacją bloku.

slajd 21

NTFS — struktura rekordu MFT


Rozmiar rekordu MFT ustalany jest na etapie tworzenia systemu plików (formatowania logicznego) na ogół ma wielkość 1 KB. Rekord MFT poza nagłówkiem, składa się z atrybutów. Atrybut traktowany jest jako strumień bajtów, oczywiście odpowiednio interpretowany. Nagłówek atrybutu znajduje się zawsze w rekordzie MFT. Jeśli wartość atrybutu jest niewielka, może również zmieścić się w samym rekordzie. Jest to tzw. atrybut rezydentny . Jeśli wartość jest zbyt duża, umieszczana jest w obszarze danych, a w rekordzie MFT zamiast wartości znajduje się wskaźnik do tego obszaru. W przypadku niewielkiej objętości danych jest szansa umieszczenia całego pliku w rekordzie MFT.

 • Rekord MFT ma ustalony rozmiar 1KB -4KB
 • Rekord MFT składa się z nagłówka rekordu i tabeli atrybutów.
 • Atrybut składa się z nagłówka atrybutu oraz wartości.
 • Wartość znajduje się albo bezpośrednio w rekordzie MFT (atrybut rezydentny), albo w bloku danych.

NTFS — zawartość nagłówka rekordu


Numer sekwencyjny jest składnikiem referencji pliku i ma na celu eliminację pomyłek, wynikających z przechowania jakieś starej referencji do już usuniętego pliku. Zwiększenie numeru sekwencyjnego o 1 oznacza, że stara referencja, nawet jeśli odnosi się do tego samego rekordu, będzie nieaktualna, gdyż będzie zawierać już nieobowiązujący numer sekwencyjny.

Pojęcia rekord bazowy i rekord rozszerzeń odnoszą się do przypadku, w którym jeden rekord MFT jest niewystarczający do przechowania wszystkich atrybutów i na potrzeby tego samego pliku przydzielany jest następny rekord.

 • Magiczna liczba — wartość używana do sprawdzania poprawności
 • Numer sekwencyjny — wartość zwiększana o 1 za każdym razem, gdy rekord używany jest dla nowego pliku
 • Liczba odniesień do pliku
 • Liczba wykorzystywanych bajtów przez rekord Identyfikator rekordu bazowego (referencja) w przypadku rekordu rozszerzeń

NTFS — zawartość nagłówka atrybutu


 • Identyfikator atrybutu (typ i opcjonalna nazwa)
 • Długość wartości atrybutu w bajtach
 • Lokalizacja wartości atrybutu
 • Flagi

NTFS — wybrane atrybuty pliku


Nie wszystkie atrybuty są obecne w każdym rekordzie MFT. Niektóre z atrybutów są są zawsze rezydentne, w przypadku innych uzależnione jest to od wielkości strumienia.

Atrybut informacje standardowe jest obligatoryjnym atrybutem każdego rekordu MFT, zawierającym informacje o właścicielu, flagi, czasy, licznik dowiązań itp. Ma on ustalony rozmiar i jest atrybutem rezydentnym.

Nazwa pliku zapisana jest kodzie Unicode (UTF-16). W rekordzie może wystąpić kilka atrybutów nazwa pliku, np. w przypadku twardych dowiązań lub dla zachowania zgodności nazw z systemem MS DOS. Atrybut ten jest zawsze rezydentny.

W pliku zwykłym istnieje anonimowy atrybut dane , który oznacza domyślny strumień danych, udostępniany w ramach operacji na pliku. Można jednak utworzyć dodatkowy, nazwany atrybut dane , którego strumień dostępny będzie przez jawne podanie nazwy tego atrybutu. Atrybut ten nie występują w przypadku katalogu, chyba że zostanie jawnie utworzony nazwany atrybut tego typu.

Atrybuty korzeń indeksu, alokacja indeksu oraz mapa bitowa indeksu wykorzystywane są w implementacji katalogów.

Atrybut lista atrybutów zawiera listę atrybutów wraz z ich lokalizacją w rekordach rozszerzeń w MFT w przypadku, gdy jeden rekord MFT jest niewystarczający do pomieszczenie informacji o wszystkich atrybutach.

 • Informacje standardowe ($STANDARD_INFORMATION)
 • Nazwa pliku ($FILE_NAME)
 • Dane ($DATA)
 • Korzeń indeksu ($INDEX_ROOT)
 • Alokacja indeksu ($INDEX_ALLOCATION)
 • Mapa bitowa indeksu ($BITMAP)
 • Lista atrybutów ($ATTRIBUTE_LIST)

NTFS — identyfikacja rekordu MFT


 • Rekord MFT i tym samym plik identyfikowany jest wewnętrznie przez 64-bitową referencję.
 • 48 mniej znaczących bitów referencji jest numerem rekordu w tablicy MFT
 • 16 bardziej znaczących bitów referencji jest numerem sekwencyjnym zwiększanym o 1 po każdym przydzieleniu rekordu do nowo utworzonego pliku, co zapobiega błędnym odwołaniom do plików z użyciem zdezaktualizowanych referencji.

NTFS — rekord bazowy


 • Jeśli lista atrybutów pliku nie mieści się w jednym rekordzie MFT. do pliku przydzielane są dodatkowe rekordy.
 • Pierwszy rekord MFT nazywany jest bazowym (lub podstawowym).
 • Dodatkowe rekordy MFT danego pliku określane są jako rekordy rozszerzeń.
 • Identyfikacja atrybutów, umieszczonych w rekordach rozszerzeń, znajduje się w atrybucie lista atrybutów, znajdującym się w rekordzie bazowym.

Implementacja atrybutu dane


Mały plik to taki, dla którego wartość atrybutu dane mieści się w rekordzie MFT. Rekord taki w najprostszym przypadku składa się z atrybutów: informacje standardowe, nazwa pliku, dane. W przypadku większego pliku, wartość atrybutu dane musi zostać przeniesiona do bloków danych poza tablicą MFT, a bloki te muszą zostać opisane odpowiednio w rekordzie MFT.

Opis polega na odwzorowaniu wirtualnych numerów bloków danego pliku (virtual cluster number — VCN), czyli numerów kolejnych bloków stanowiących strumień danych, na logiczne numery bloków dyskowych (logical cluster number — LCN). Nagłówek tabeli takiego odwzorowania zawiera zakres numerów VCN objętych opisem w tabeli, a poszczególne pozycje samej tabeli zawierają opisy tzw. przebiegów (ang. run). Przebieg jest ciągiem kolejny bloków wg. numeracji LCN. Opis takiego przebiegu składa się zatem z numeru LCN pierwszego bloku oraz liczby bloków wchodzących w skład przebiegu.

Przykład: strumień danych pliku umieszczony jest w 30 blokach, porozkładanych w 3 przebiegach różnej wielkości. Pierwszy przebieg obejmuje 8 bloków zlokalizowanych pod numerami LCN 1500 – 1507, drugi 10 bloków o numerach 1800 – 1809, a trzeci 12 bloków o numerach 2000 – 2011. Numery VCN dla takiego pliku są z zakresu 0 – 29 i taka informacja znajdzie się w nagłówku tabeli. Pozycje tej tabeli zawierają zatem: pierwsza 1500 i 8, druga 1800 i 10, trzecia 2000 i 12.

slajd 28

W przypadku mocno pofragmentowanego pliku liczba przebiegów może być tak duża, że ich opis nie zmieści się w jednym rekordzie MFT. W rekordzie bazowym musi zatem zostać utworzony atrybut lista atrybutów ze wskazaniem na dodatkowe rekordy MFT (rekordy rozszerzeń), w których umieszczony zostanie opis kolejnego zakresu przebiegów. W przedstawionym przykładzie rekord bazowy uzupełniono o 2 rekordy rozszerzeń.

Potencjalnie mogłoby się pojawić potrzeba utworzenia tak dużej liczby rekordów rozszerzeń, że w rekordzie bazowym nie wystarczy miejsca na ich opisanie. Rozwiązaniem jest wówczas przeniesienie atrybutu lista atrybutów z rekordu MFT do bloku dyskowego. Atrybut ten stanie się wówczas nierezydentny.

Atrybut dane jest tym, który zajmuje zwykle najwięcej miejsca. Każdy inny atrybut, którego wielkość jest znacząca, przechowywany jest według tej samej zasady.

NTFS — katalogi


Katalog jest sekwencją wpisów, zawierających najczęściej wyświetlane atrybuty pliku. Atrybuty te kopiowane są z rekordów MFT plików, wchodzących w skład katalogu. Przyspiesza to sporządzenie listingu zawartości katalogu, gdyż nie trzeba „sięgać” do rekordu MFT każdego pliku.

Istotnym atrybutem rekordu MFT, opisującego katalog, jest korzeń indeksu (index root). W przypadku małych katalogów atrybut ten zawiera po prostu sekwencję wpisów. W przypadku większych katalogów, wpisy zorganizowane są w strukturę B+-drzewa, w której kluczem jest nazwa pliku. Atrybut korzeń indeksu jest korzeniem tego drzewa (nazwa atrybutu staje się adekwatna do jego znaczenia), a dodatkowe atrybuty alokacja indeksu oraz mapa bitowa indeksu opisują odpowiednio lokalizację bloków z węzłami struktury indeksowej oraz ich wypełnienie.

 • Katalog zawiera sekwencję wpisów (rekordów), z których każdy odpowiada jednemu plikowi i obejmuje jego następujące atrybuty:
  • referencja pliku
  • nazwa (wraz z długością)
  • rozmiar
  • czasy dostępów
 • Implementacja dużych katalogów oparta jest na strukturze indeksowej (B+-drzewo).

Implementacja katalogu


W przypadku małego katalogu, wpisy katalogowe, posortowane według nazwy, umieszczona są w samym rekordzie MFT.

slajd 31

W przypadku dużego katalogu atrybut korzeń indeksu, jako korzeń B+-drzewa zawiera klucze (nazwy plików) oraz wskaźniki na węzły B+-drzewa z następnymi kluczami. Zgodnie z przykładem, VCN 0 jest wskaźnikiem na blok wypełniony nazwami, które w porządku leksykograficznym są wcześniejsze niż nazwa 1 . Podobnie, VCN 1 jest numerem bloku-węzła z nazwami w zakresie leksykograficznym od nazwa 1 do nazwa 2 itd. Węzły na kolejnych poziomach zbudowane są według tej samej zasady. Liście z kolei wypełnione są właściwymi wpisami, obejmującymi oprócz nazw, referencje, rozmiary oraz czasy dostępu.

Odwzorowanie numerów VCN bloków-węzłów na obszar danych zapewnia następny atrybut — alokacja indeksu, zbudowany tak samo, jak to opisano dla atrybutu dane.

slajd 32

NTFS — wybrane pliki metadanych


Wszystkie informacje, w tym metadane na temat samego systemu plików, przechowywane są w plikach. Jak już wspomniano, sama tablica MFT jest plikiem i pierwszy rekord tej tablicy opisują ją samą jako plik o nazwie $MFT. $MFTMIRR jest plikiem, zawierającym kopię wpisów dla metadanych i zlokalizowanym w środkowej części partycji.

Na wypadek konieczności odtwarzania spójności systemu plików wszystkie modyfikacje metadanych (również tych, zlokalizowanych w innych rekordach MFT, opisujących normalne pliki i katalogi) rejestrowane są w tzw. dzienniku (kronice), przechowywanym w pliku $LOGFILE. W pliku tym rejestrowane są właściwie wszystkie zmiany atrybutów, z wyjątkiem atrybutu dane.

Plik $VOLUME zawiera ogólne informacje o wolumenie (np. rozmiar, etykieta, wersja systemu plików).

Plik $DEFATTR zawiera definicję typów atrybutów, możliwych do stosowania w systemie plików.

Wpis o nazwie $ zawiera opis korzenia drzewa katalogów.

Plik $BITMAP zawiera mapę bitową z informacją o wolnych i zajętych blokach dyskowych.

 • $MFT — główna tablica plików
 • $MTFMIRR —kopia MFT
 • $LOGFILE — plik dziennika
 • $VOLUME — plik wolumenu
 • $DEFATTR — definicja atrybutów plików
 • $ — katalog główny (korzeń drzewa)
 • $BITMAP — wektor bitowy (informacja o wolnych/zajętych blokach)