Systemu plików Unix

UNIX — informacje ogólne


Opis implementacji uniksowego systemu plików ograniczony zostanie do najważniejszych koncepcji, na których opierają się różne odmiany tego systemu, stosowane w rodzinie systemów uniksowych. Podstawą implementacji jest i-węzeł, grupujący wszystkie atrybuty pliku z wyjątkiem nazwy. I-węzły tworzą tablicę, której rozmiar limituje liczbę plików w systemie. I-węzeł pośrednio lub bezpośrednio identyfikuje bloki danych pliku. Wolna przestrzeń jest identyfikowana przez grupowanie, przy czym pierwszy węzeł (blok) z indeksami wolnych bloków zlokalizowany jest w całości w bloku nadrzędnym. W pewnych odmianach stosowany jest wektor bitowy. Wektor bitowy w tych odmianach używany jest również do identyfikacji wolnych i-węzłów.

 • Z każdym plikiem związany jest i-węzeł, który przechowuje wszystkie atrybuty pliku z wyjątkiem nazwy.
 • Nazwa znajduje się w katalogu obok numeru i-węzła danego pliku.
 • Katalogi tworzą strukturę wielo poziomową (kata log zawiera wpis specyfikujący inny katalog).
 • Dane (zawartość pliku) znajdują się w blokach (jednostkach alokacji) o ustalonym rozmiarze.
 • Bloki danych identyfikowane są za pośrednictwem indeksu kombinowanego.
 • Wolne bloki zorganizowane są zgodnie z zasadą grupowania.

UNIX — format partycji


Dwa główne element partycji stanowią: tablica i-węzłów oraz bloki danych. W niektórych odmianach na jednej partycji wyodrębnia się kilka sekcji, z których każda ma strukturę zbliżoną do przedstawionej na slajdzie. Celem takiego rozdystrybuowania jest zmniejszenie strat w wyniku potencjalnych awarii oraz poprawa efektywności poprzez skrócenie czasu wyszukiwania dla głowic dyskowych.

Jak wynika ze struktury partycji, liczba i-węzłów jest ustalona, podobnie jak liczba bloków danych. Zawartość systemu plików podlega zatem takim samym ograniczeniom, jak w systemie CP/M, ale istnieje hierarchiczna struktura katalogów (drzewo katalogów, a uwzględniając pliki — graf acykliczny).

Ograniczenia na rozmiar katalogu wynikają wyłącznie z dostępności bloków danych, gdyż katalog zajmuje przestrzeń dyskową na takich samych zasadach, jak plik. Jego zawartość jest jednak interpretowana przez system zgodnie z zasadami budowy katalogów w danej implementacji. Jeden, ustalony i-węzeł opisuje korzeń drzewa katalogów.

slajd 17

UNIX — fizyczna struktura pliku


Z każdym plikiem związany jest 1 i-węzeł. Zawiera on podstawowe atrybuty pliku w modelu uniksowym, czyli:

 • identyfikator właściciela i grupy,
 • typ pliku — plik zwykły, katalog, dowiązanie symboliczne, łącze nazwane, urządzenie znakowe, urządzenie blokowe, gniazdo,
 • prawa dostępu — tradycyjne rwx dla właściciela, grupy i pozostałych,
 • czasy dostępu — czas modyfikacji pliku, czas modyfikacji i-węzła, czas dostępu,
 • licznik dowiązań — liczba różnych nazw, pod jakimi występuje plik w systemie,
 • rozmiar w bajtach.
  • Pozostała część i-węzła wypełniona jest indeksami bloków z danymi. Część indeksów w i-węźle (10 – 12, zależnie od odmiany) wskazuje bezpośrednio bloki z danymi. Ponadto są jeszcze 3 indeksy, z których jeden wskazuje blok indeksowy 1-poziomowy, jeden — blok indeksu 2-poziomowego, a jeden — blok indeksu 3-poziomowego.

   UNIX — struktura wpisu katalogowego


   Katalog składa się z wpisów, kojarzących nazwę z i-węzłem. W tradycyjnym podejściu nazwa ograniczona była do 14 znaków, ale oczywiście w toku rozwoju systemów uniksowych wielkość tę zwiększano i współcześnie dopuszcza się nawet 256 znaków.

   W katalogu istnieją też wpisy specjalne o nazwie . (kropka) i .. (dwie kropki), skojarzone z numerem i-węzła odpowiednio katalogu bieżącego i nadrzędnego. Wyjątkiem w tym zakresie jest korzeń drzewa katalogów, który nie ma nadkatalogu.

   slajd 19