Laboratorium 11: javascript

JavaScript i jQuery


Podstawowe cechy

 • Język programowania stosowany do opisywania dynamicznych elementów stron WWW.
 • Interpretowany
 • Obiektowy (prototypy)
 • Skryptowy
 • Funkcje są „obywatelami pierwszej klasy”
 • Dynamiczny
 • Słabo typowany

Hello World

 1. Otwórz jakąś przeglądarkę
 2. Wpisz w pasku adresu:
  javascript:alert(”Hello, World!”);

Hello World w pliku

 • Sposób 1:
  <script type="text/javascript" src="hello.js"></script>
 • W hello.js:
  alert(”Hello, World!”);
 • Sposób 2:
  <script type="text/javascript">
   alert(”Hello, World!”);
  </script>

Zmienne

 • Słabe typowanie
 • Deklarujemy następująco:
  var foo;
 • Można zainicjalizować:
  var foo = ”bar”;
 • Przypisania:
  foo = 8;

Prymitywy

 • Boolean
  var foo = true;
  var bar = false;
 • Numeric
  var dwa = 2;
  var trzyipol = 3.5;
 • String
  var s = ”String”;

Tablice

 • Tworzenie:
  var fib = new Array(0, 1, 1, 2, 3);
  var fib = [0, 1, 1, 2, 3];
 • Można mieszać typy:
  fib[1] = ”jeden”;

Operatory

 • Takie same, jak w Javie.
 • ===, !== - identyczność, bądź jej brak
 • typeof x – string opisujący typ x
 • o instanceof c - sprawdza, czy obiekt o został stworzony przez konstruktor c
 • delete x – usuwa obiekt
 • new cl – nowy obiekt typu cl. cl musi być konstruktorem

Funkcje

 • W pliku hello.js:
   function helloWorld() {
    alert("Hello, World!");
   }
 • W pasku adresu:
    javascript:helloWorld();

Ulubiony przykład

function fib(n) {
 if (n == 0) {
  return 0;
 } else if (n == 1) {
  return 1;
 } else {
  return fib(n-1) + fib(n-2);
 }
}

Lambda abstrakcja

var twice = function(n) {
 return 2 * n;
}

Obiekty

 • Są tworzone za pomocą konstruktorów:
  function Osoba(imie) {
   this.imie = imie;
  }
   
  var Jan = new Osoba(”Jan”);
 • Ich pola są domyślnie inicjalizowane przez wartości określone w prototypach
  Osoba.prototype.nazwisko = ”Kowalski”;
   
  Jan = new Osoba(”Jan”);
   
  //teraz Jan.nazwisko == ”Kowalski”
 • Można to wykorzystać do dziedziczenia.
 • Inna notacja pozwalająca tworzyć obiekty – literały obiektów:
  Jan = { 'imię': 'Jan', 'nazwisko': 'Kowalski' }

Obsługa zdarzeń (Event handling)

 • Specjalne atrybuty zaczynające się na on:
  var helloWorld = function(evt) {
   alert("Hello, World!");
  }
   
  document.onclick = helloWorld;
 • Bardzo użyteczny jest window.onload, który jest wywoływany po załadowaniu dokumentu.

DHTML

 • Dynamic HTML
 • Drzewo DOM (Dynamic Object Model) – umożliwia dowolną modyfikację całego dokumentu HTML.

Znajdowanie elementów

 • Służą do tego metody obiektu document:
  document.getElementById(”id”);
  document.getElementsByTagname(”p”);

Dodawanie elementów

 • Do tworzenia elementów służy metoda obiektu document:
  var div = document.createElement(”div”);
  div.id = ”someDiv”;
  div.class = ”someClass”;
 • Można teraz dodać nowy element do dokumentu:
  document.documentElement.appendChild(div);

Modyfikacja elementów

 • Można zmieniać atrybuty HTML za pomocą atrybutów javascriptowych obiektów:
  document.getElementById(”someDiv”).class = ”otherClass”;
 • Atrybut style modyfikuje styl css
  document.getElementById('someDiv').style.color = 'red';

Usuwanie elementów

 • Metoda removeChild obiektu dokument:
  div = document.getElementById(”someDiv”);
  document.removeChild(div);

jQuery

 • Biblioteka JavaScript, która wszystko ułatwia.
 • Przenośność między przeglądarkami.
 • Łatwa nawigacja po drzewie DOM.
 • Łatwa obsługa eventów.
 • Łatwa dynamiczna zmiana stylów CSS.
 • Łatwy AJAX
 • Efekty i animacje.
 • Narzędzia ułatwiające pracę.
 • Dużo pluginów.

Pierwszy przykład

 1. Dodaj między <body></body>:
  <a href="http://jquery.com/">jQuery</a>
 2. Dodaj między <script></script>:
  $(document).ready(function() {
   $(”a”).click(function(event) {
    alert(”Hello, jQuery!”);
    event.preventDefault();
   });
  });

jQuery i DOM

 • Selektory umożliwiają łatwe wybieranie elementów z drzewa DOM:
  $(".someClass").css("border", "red");
  $("#someId").html(”Modified with jQuery”);
 • Różne rodzaje selektorów:
  $(”#someId > p”) - wszystkie elementy typu p, które są dziećmi elementu o Id someId
  $("p[@class]") – wszystkie elementy typu p z atrybutem class 
  $("p.foo[a]") – wszystkie elementy typu p, klasy foo, które zawierają element typu a.

jQuery i eventy

$(”p.shy”).click(function() {
 $(this).hide(”slow”);
});
 • Wszystkie paragrafy klasy shy schowają się po kliknięciu.

jQuery i AJAX

JavaScript


Czym jest JavaScript

 • Językiem stworzonym przez Netscape w 1995 roku
 • Interpretowanym językiem skryptowym działającym po stronie klienta
 • i obiektowym
 • i wspierającym programowanie funkcyjne (domknięcia i funkcje wyższego rzędu)

Do czego można stosować JS

 • Dynamiczne zmienianie wyglądu i zawartości strony w odpowiedzi na akcje użytkownika
 • Kontrolowanie ramek, apletów i pluginów
 • Otwieranie nowych okien, pobieranie informacji o przeglądarce, tworzenie plików cookies
 • Przetwarzanie żądań przed ich wysłaniem do serwera WWW

Do czego nie można stosować JS

 • Uruchamiania zewnętrznych aplikacji
 • Odczytywania i zapisywania plików na dysku użytkownika
 • Wysyłania sekretnych e-maili ze strony
 • Zmiany parametrów przeglądarki, przycisków nawigacyjnych

Elementy z których składa się JS

 • Jądro(EMAScript) - definiuje składnie, typy, wyrażenia...
 • DOM - programistyczny interfejs do obsługi html i xml
 • BOM - programistyczny interfejs do obsługi przeglądarki

Składnia

 • Wszystko jest case-sensitive
 • Zmienne są słabo typowaIne
 • Nie trzeba stawiać średników na końcu linii
 • Komentarze jak w Javie (/* */ i //)
 • Bloki kodu są zawarte w { }

Zmienne

 • Definiowanie za pomocą słowa kluczowego var
 • Można im zmieniać typy
 • Nazwy zaczynają się od litery, $ albo_

Instrukcje

 • if then else, switch, for ..., while..., do cos while... jak w C++
 • for (zmienna in object) cos

Przykład 1

<head>
<script type="text/javascript">
function notEmpty() {
 var myTextField = document.getElementById('myText');
 if(myTextField.value != " ")
  alert("You entered: "+ myTextField.value)
 else
  alert("Would you please enter some text?")
} </script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Wpisz tekst:");
</script>
<input type='text' id='myText' /> <input type='button'
onclick='notEmpty()' value='Form Checker' /> </body>

Przykład 2 - suma

function sum(numbers) {
 var total = 0
 forEach(numbers, function (number) {
  total += number
 })
 return total
}
alert(sum([1, 10, 100]));

Klasa Object

Właściwości:

 • constructor - referencja do funkcji która stworzyła obiekt
 • prototype - referencja do prototypu obiektu

Metody:

 • hasOwnProperty(property) - czy obiekt ma własność
 • isPrototypeOf(object) - czy jest prototypem
 • toString() - konwersja na String
 • propertylsEnumerable(property) czy właściwości można użyć w for

Przykład 3 - Obiekt

var cat = {colour: "grey", name: "Spot", size: 46};
cat.speak = function(line) {
 print("The cat says '", line, " " ');
}
cat.size = 
yellow";
alert(cat.size);
delete cat.size;
alert(cat.size);
alert(cat.speak("Cześć"));
alert(cat);

Przykład 4 - Obiekt

function Rabbit(adjecitve) {
 this.adjective = adjective;
 this.speak = function(line) {
  print("The ", this.adjective, " rabbit says '", line, " " ');
 };
}
var = new Rabbit("krolik");
function makeRabbit(adjective) {
 return {
  adjective: adjective,
  speak: function(line) { tresc funkcji }
 };
}
var blackRabbit = makeRabbit("black");

Klasa Array

 • var a = new Array(100), b = new Array(), c = new Array("a", "b", "c")
 • a.length - długość tablicy
 • sort() - sortuje toString
 • slice(), concat(), reverse()
 • push() i pop() robia z tablicy stos

inne klasy

 • Function
 • Date
 • Global
 • Math
 • RegExp

Przykład 5

function negate(func) {
 return function(x) {
  return !func(x)
 };
}
var isOdd = negate(isEven);

Czym jest jQuery

 • Cross-browserowa biblioteka JavaScript napisana aby ułatwiać pisanie własnych skryptów
 • Składnia zaprojektowana jest aby łatwo posługiwać się DOM, tworzyć animacje, obsługiwać zdarzenia
 • Duże wsparcie dla AJAX
 • <script type="text/javascript" source="jquery.js"/>

Przykłady

$("#someId").html("<b>So Bold!</b>");
$(document).ready(function() {
 $("a").click(function(event) {
 alert("Thanks for visiting');
 });
}
$(document).ready(function() {
 $("#orderedlist li:last").hover(function() {
 $(this).addClass("green");
 },function(){
 $(this).removeClass("blue");
 });
});
$.ajax({
 type: "POST",
 url: "some.php",
 data: "name=John&location=Boston",
 success: function(msg){
 alert( "Data Saved: " + msg );
 }
});
$.post("test.php", { name: "John", time: "2pm" },
 function(data){
 alert("Data Loaded: " + data);
});
$.get("test.php", { name: "John", time: "2pm" },
 function(data){
 alert("Data Loaded: " + data);
});

Dostęp do baz danych ORACLE za pomocą PHP


Moduły OCI8 i ORA

 • Do dyspozycji mamy dwa moduły:
 • - Oracle Call-Interface functions (OCI8)
 • - Oracle 7 functions (ORA)
 • OCI8 – zoptymalizowany, duże możliwości, na nim się skupimy
 • ORA – przestarzały, nowsze wersje PHP go nie zawierają – nie używać.

Połączenie z Bazą danych

 • oci_connect(”login”, ”hasło”, ”baza”)
 • - zwraca identyfikator połączenia lub false w przypadku niepowodzenia
 • oci_new_connect
 • - jeśli chcemy kolejnego połączenia z tą samą bazą(dostaniemy nowy identyfikator)
 • oci_close(połączenie)

Obsługa błędów

 • oci_error()
 • - zwraca tablicę opisującą błąd lub false, jeśli żadnego nie zarejestrowano.
 • Pola w tablicy:
 • - code
 • - message
 • - offset
 • - sqltext

Zapytania PL/SQL:

 • oci_parse(połączenie, polecenie sql/plsql)
 • - zwraca id deklaracji lub false w przypadku błędu
 • - nie sprawdza poprawności zapytania
 • - SQL – nie stawiamy średnika na końcu polecenia
 • - PL/SQL – stawiamy średnik
 • oci_free_statement(deklaracja)
 • - zwalnia zasoby

Dostęp do zmiennych:

 • oci_bind_by_name(deklaracja, ”:nazwa”, zmiennaPHP)
 • - zwraca true/false
 • - wygodne i bezpieczne
 • oci_bind_by_name($s, ":bind1", $var1);

Wykonywanie deklaracji:

 • oci_execute(deklaracja, opcja)
 • - zwraca true/false
 • Opcje:
 • - OCI_COMMIT_ON_SUCCES
 • - OCI_NO_AUTO_COMMIT

Zatwierdzanie zmian:

 • Jeśli zamkniemy połączenie to przywracana jest wersja bazy sprzed wprowadzenia zmian
 • oci_commit(połączenie)
 • - zwraca true/false
 • oci_rollback(połączenie)
 • - cofa niezatwierdzone zmiany

Przetwarzanie wyników:

 • oci_fetch(deklaracja)
 • - przechwytuje następny wiersz
 • - zwraca true dopóki jest jeszcze coś do przeczytania
 • oci_result(deklaracja, pole)
 • - zwraca wartość pola w aktualnej linii

Przetwarzanie wyników:

 • oci_fetch_all(deklaracja, zmienna_php, ile_pomijamy, ile_czytamy, flagi)
 • - zwraca ilość wierszy lub false w przypadku niepowodzenia
 • Flagi:
 • - OCI_FETCHSTATEMENT_BY_ROW
 • - OCI_FETCHSTATEMENT_BY_COLUMN
 • - OCI_NUM
 • - OCI_ASSOC

Przykładowe użycie:

 • Całość na:
  https://students.mimuw.edu.pl/~rb291513/bd/przyklad
 • Połączenie z bazą danych:
  $c = oci_connect("rb291513", "XXXXXX");
  if($c){
   echo "Jest polaczenie.<br><br>";
  }else{
   $err = oci_error();
   echo "Oracle Connect Error " . $err['text'];
   exit(0);
  }

Przykładowe użycie

 • Wypisywanie zawartości:
 • $r = oci_parse($c, "SELECT * FROM wypozyczenia");
  oci_execute($r);
  $rowCount = oci_fetch_all($r, $all, null, null, OCI_FETCHSTATEMENT_BY_ROW + OCI_ASSOC);
  echo "Zawartosc tabeli WYPOZYCZENIA: <br>";
  echo "<pre>".print_r($all, true)."</pre>";

  Przykładowe użycie:

  • Powiązanie zmiennych:
  $var2 = "Scott";
  $tab = array(2,8,19,32);
  $s = oci_parse($c, "insert into tab1 values (:bind1, :bind2)");
  oci_bind_by_name($s, ":bind1", $var1, 20);
  oci_bind_by_name($s, ":bind2", $var2);
  foreach($tab as $var1){
   oci_execute($s);
  }

  Przykładowe użycie:

  • Przetwarzanie wierszy jeden po drugim:
  • $s = oci_parse($c, "select * from tab1");
   oci_execute($s);
   while(oci_fetch($s)){
    echo "COL1 = " . oci_result($s, "COL1") .
     ", COL2 = " . oci_result($s, "COL2") . "<br>";
   }

   Przykładowe użycie:

   • PL/SQL:
   • $s = oci_parse($c, "create or replace procedure powieksz(p1 in number, p2 out number) as
              begin p2 := p1 + 1; end;");
    oci_execute($s);
    $p1 = 233;
    $s = oci_parse($c, "begin powieksz(:x1, :x2); end;");
    oci_bind_by_name($s, ":x1", $p1);
    oci_bind_by_name($s, ":x2", $p2, 40);
    oci_execute($s);
    echo $p1 . " + 1 = " . $p2; // 233 + 1 = 234

    Dodatki:

    Przydatne linki


   • Firebug -- przydatne rozszerzenie do przegladarki
   • szablony stron: csszengarden.com freecsstemplates.org