Automaty skończone i wyrażenia regularne

 1. Dowieść, że dla dowolnych języków \(L,M\), \((L^{*}M^{*})^{*}=(L\cup M)^{*}\).
 2. Dowieść, że wyrażenie regularne \((00+11+(01+10)(00+11)^{*}(10+10))^{*}\) reprezentuje zbiór wszystkich słów nad alfabetem \(\{ 0,1\}\), w których zarówno liczba wystąpień 0 jak i liczba wystąpień 1 są parzyste.

  Jak najkrócej reprezentować zbiór słów, w których te liczby są tej samej parzystości?

 3. Zbudować automat nad alfabetem \(\{ 0,1\}\), rozpoznający słowa, w których liczba jedynek na pozycjach parzystych jest parzysta, a liczba jedynek na pozycjach nieparzystych jest nieparzysta.
 4. Dodawanie. Rozważamy słowa nad alfabetem \(\{ 0,1\}^{3}\). Powiemy, że słowo \(\langle a_{1},b_{1},c_{1}\rangle\) …\(\langle a_{n},b_{n},c_{n}\rangle\) długości \(n\) reprezentuje dodawanie, jeśli liczba reprezentowana binarnie przez słowo \(c_{1}\ldots c_{n}\) jest sumą liczb reprezentowanych przez \(a_{1}\ldots a_{n}\) i \(b_{1}\ldots b_{n}\). Na przykład, ciąg \(\langle 0,0,1\rangle\langle 1,1,1\rangle\langle 0,1,0\rangle\langle 1,1,0\rangle\) reprezentuje dodawanie (5+7=12). Podać wyrażenie regularne opisujące zbiór wszystkich słów nad alfabetem \(\{ 0,1\}^{3}\) reprezentujących dodawanie w powyższym sensie.
 5. Podzielność.

  1. Skonstruować skończony automat deterministyczny nad alfabetem \(\{ 0,1,\ldots,8,9\}\) rozpoznający zbiór dziesiętnych reprezentacji wielokrotności liczby 7.
  2. Jak wyżej, ale przy reprezentacji odwrotnej, tj. poczynając od cyfr najmniej znaczących.
  3. Uogólnić niniejsze zadanie.
 6. Alfabet jednoliterowy. Dowieść, że język \(L\subseteq\{ a\}^{*}\) jest regularny wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór liczb naturalnych \(\{ n:a^{n}\in L\}\) jest semi–liniowy w sensie rozdziału. Dowieść, że dla dowolnego zbioru
  \(X\subseteq\{ a\}^{*}\), język \(X^{*}\) jest regularny.
 7. Zbiory semi–liniowe (por. zadanie z rozdziału ).

  1. Dowieść, że dla dowolnego języka regularnego \(L\) zbiór \(\{|w|:w\in L\}\) jest semi–liniowy.
   W szczególności, języki regularne nad jednoliterowym alfabetem mogą być utożsamiane ze zbiorami semi–liniowymi poprzez bijekcję \(w\mapsto|w|\).
  2. Dowieść, że jeśli \(M\subseteq{\bf N}\) jest zbiorem semi–liniowym, to język \(\{\mbox{bin}(m):\) \(m\in M\}\) jest regularny, gdzie \(\mbox{bin}(m)\) oznacza binarną reprezentację liczby \(m\).

  Uwaga. Fakt analogiczny do ?? można udowodnić dla dowolnej reprezentacji, a zatem zbiór semi–liniowy jest regularny w reprezentacji o podstawie \(k\), dla \(k\geq 1\). W przeciwnym kierunku wiadomo, że jeśli zbiór jest regularny w reprezentacjach o względnie pierwszych podstawach \(p\) i \(q\), to jest semi–liniowy — jest to wniosek z głębokiego Twierdzenia Cobhama.

 8. Dowieść, że dla danych liczb \(a,b,p,r\in{\bf N}\), następujący język jest regularny
  \(L\,=\,\{\,\mbox{bin}(x)\,\$\,\mbox{bin}(y)\,:(a\cdot x+b\cdot y)\equiv r\;\;(\textrm{mod} p)\}\)