Ćwiczenia 6: Struktury danych

Ćwiczenie programistyczne na drzewa i inne struktury danych:

 1. Zdefiniuj typ reprezentujący drzewa o wierzchołkach dowolnego (skończonego) stopnia.
  Zdefiniuj garść procedur operujących na takich drzewach (np. głębokość, liczbę elementów, lista elementów w porządku prefiksowym/postfiksowym).
 2. Dana jest deklaracja typu drzew binarnych:

   
     type α tree = 
      Node of α tree * α * α tree | 
      Null;;
   

  Drzewo nazywamy ultralewicowym jeśli głębokości kolejnych liści (Null), od lewej do prawej, tworzą ciąg nierosnący.
  Napisz procedurę ultraleft : α tree → bool, która sprawdza czy dane drzewo jest ultralewicowe.

 3. [II OI, zadanie Obchodzenie drzewa skokami]
  Jak obejść wszystkie wierzchołki drzewa (ogólnego) tak, aby odległość między kolejnymi
  wierzchołkami nie przekraczała 3.
 4. Dana jest deklaracja typu drzew binarnych:

   
     type α tree = 
      Node of α tree * α * α tree | 
      Nil;;
   

  Napisz procedurę liscie : α tree → α list, która tworzy listę wartości znajdujących się w liściach (Node) drzewa.

 5. Napisz procedurę, która dla dowolnego drzewa binarnego poprawia je tak, że spełnia ono słabszą wersję warunku BST:
  dla dowolnego węzła, lewy syn nie jest większy, a prawy nie jest mniejszy, niż węzeł.
 6. Napisz funkcję potnij, która dla danego predykatu \(p\) typu \(\alpha \to \mathtt{bool}\), oraz drzewa \(t\) typu \(\mathtt{\alpha\ tree}\), zwróci następujący wynik.
  Wybierzmy wszystkie węzły drzewa \(t\) zawierające wartości, które spełniają predykat \(p\) i usuńmy z drzewa krawędzie łączące te węzły z ich rodzicami (w przypadku korzenia, nie usuwamy żadnej krawędzi).
  W rezultacie drzewo \(t\) może się rozpaść na pewną liczbę mniejszych drzew.
  potnij p t powinno zwrócić listę tych drzew (w dowolnej kolejności).
 7. Napisz procedurę rozcięcie, która znajduje taką krawędź w danym drzewie binarnym, że po jej usunięciu drzewo
  rozpada się na dwa drzewa o minimalnej różnicy liczb węzłów.
  (Wynikiem procedury powinien być dolny koniec szukanej krawędzi.)

  Rozwiązania
 8. [PCh]
  Dana jest deklaracja typu drzew binarnych:
  type tree = Node of tree * int * tree | Null;;
  Napisz procedurę \(\mathtt{symetryczne} : \mathtt{tree} \to \mathtt{bool}\), która sprawdza, czy drzewo jest symetryczne (ze względu na odbicie lewo-prawo).
 9. Dana jest deklaracja typu reprezentującego wyrażenia logiczne:

   
     type expr = 
      And of expr * expr |
      Or of expr * expr |
      Not of expr | 
      Value of bool;;
   

  Warianty And, Or i Not reprezentują odpowiednie operacje logiczne,
  natomiast wariant Value reprezentuje wartość logiczną true lub false.

  Napisz funkcję wartościowania : expr → int,
  która dla danego wyrażenia policzy na ile różnych sposobów można przypisać wszystkim
  wariantom Value wartości logiczne, tak aby wartość całego wyrażenia wyliczała się do true.

  Przykład: wartościowania Or(Value true, Value false) = 3,
  gdyż wyrażenie wyliczy się do true, w trzech przypadkach:
  Or(Value true, Value true), Or(Value true, Value false), Or(Value false, Value true).

 10. Dana jest deklaracja typu drzew binarnych:

   
     type 'a tree = 
      Node of 'a * 'a tree * 'a tree | 
  	Null;;
   

  Skosokość drzewa jest zdefiniowana w następujący sposób:

  • skosokość Null wynosi 0,
  • skosokość \(\mathtt{Node}(x, t_1, t_2)\) jest równa \(\max(2 \cdot s_1, 2 \cdot s_2 + 1)\), gdzie \(s_1\) i \(s_2\) to skosokości, odpowiednio, \(t_1\) i \(t_2\).

  Dla danego drzewa wolno nam w dowolnych jego węzłach zamieniać miejscami lewe i prawe poddrzewa.
  Napisz procedurę \(\mathtt{skosokosc}: \alpha\ \mathtt{tree} \to \alpha\ \mathtt{tree}\), która przekształca dane drzewo tak, aby zminimalizować jego skosokość.
  Na przykład, dla:

   
     t = Node(5,
        Node(4, Null, Node(2, Null, Null)), 
        Node(6, 
         Node(1, Null, Null), 
         Node(3, Null, Null)
        )
       )
   
     skosokosc t = Node(5,
             Node(6, 
              Node(1, Null, Null), 
              Node(3, Null, Null)
             ),
             Node(4, Node(2, Null, Null), Null) 
            )
   

  Skosokość tak uzyskanego drzewa wynosi 6.

 11. [CLR, ćw. 16-4]
  Firma planuje zorganizować przyjęcie. Hierarchia stanowisk w firmie ma strukturę drzewa (ogólnego):

   
     type tree = Node of (int * tree list);;
   

  Każdy pracownik charakteryzuje się pewną "towarzyskością" wyrażoną liczbą dodatnią.
  Napisz program, który dobierze gości tak, aby:

  • na przyjęciu nie był obecny bezpośredni przełożony żadnego z gości,
  • suma współczynników towarzyskości gości była maksymalna.

  Jak zapewnić, aby szef firmy był na przyjęciu?

 12. Dane jest definicja typu:

   
     type tree = 
      Node of tree * tree | 
  	Null
   

  .
  Odległością między dwoma wierzchołkami (Node) w drzewie nazywamy minimalną
  liczbę krawędzi jakie trzeba przejść z jednego wierzchołka do drugiego.
  Średnicą drzewa nazwiemy maksymalną odległość między dwoma węzłami (Node) w drzewie.
  Przyjmujemy, że średnica pustego drzewa (Null) jest równa 0.

  Napisz procedurę średnica : tree → int, która oblicza średnicę danego drzewa.

  Rozwiązania

 13. Dana jest deklaracja typu:

      type 'a drzewo = Node of 'a * 'a drzewo * 'a drzewo | Null
   

  Napisz procedurę polowa:'a drzewo -> 'a drzewo, która znajduje w zadanym drzewie taki węzeł (Node), który jest przodkiem jak najmniejszej liczby liści, ale przynajmniej połowy wszystkich liści drzewa.

 14. Dana jest deklaracja typu drzew:

     type tree = 
      Node of int * tree * tree |
      Leaf;;
   

  Napisz procedurę \(\mathtt{odchudzanie}: \mathtt{tree} \to \mathtt{tree}\), która mając dane drzewo binarne, zwraca drzewo powstałe przez usunięcie z niego takich poddrzew
  (zastępując Node(...) przez Leaf) aby suma elementów w powstałym drzewie była jak największa.

 15. Dana jest deklaracja typu:

   
     type drzewo =
      Node of α * α drzewo * α drzewo |
      Null 
   

  Napisz procedurę środek : α drzewo → α drzewo, która znajduje w zadanym drzewie taki
  węzeł (Node), dla którego maksymalna spośród jego odległości od liści jest jak najmniejsza.
  Wynikiem tej procedury powinno być poddrzewo zakorzenione w wyznaczonym węźle.

  Co się zmieni, jeżeli będziemy chcieli znaleźć wierzchołek, dla którego
  minimalna spośród jego odległości do liścii jest jak największa?

 16. Dana jest deklaracja typu drzew binarnych, w których węzłach znajdują się liczby całkowite:

   
     type tree = 
      Node of int * tree * tree |
      Null 
   

  Przekrojem drzewa nazwiemy dowolny taki zbiór jego wierzchołków (Node), że na każdej ścieżce
  od korzenia do liścia (Null) znajduje się dokładnie jeden wierzchołek należący do przekroju.

  Napisz procedurę cut : tree → int, która dla danego drzewa wyznaczy najmniejszą możliwą sumę liczb
  znajdujących się w wierzchołkach tworzących przekrój danego drzewa.

 17. Rozważmy drzewo binarne, w którego wierzchołkach pamiętane są różne dodatnie liczby całkowite.
  Dane są dwie listy: wyniki obejścia drzewa w porządku infiksowym i prefiksowym.
  Napisz procedurę, która odtwarza drzewo na podstawie takich dwóch list.
 18. Napisz procedurę, która przekształca dane drzewo binarne w wyważone drzewo binarne, zachowując kolejność elementów w porządku infiksowym.
 19. Dana jest definicja typu drzew dowolnego stopnia:

       type α tree = Node of α * α tree list;;
   

  Napisz procedurę \(\mathtt{liscie} : \alpha\ \mathtt{tree} \to \mathtt{int~list}\), która dla danego drzewa liczy ile w tym drzewie jest liści na poszczególnych głębokościach i zwraca listę liczb postaci \([g_0; g_1; \dots; g_h]\), gdzie \(g_i\) to liczba liści znajdujących się na głębokości \(i\), a \(h\) to wysokość drzewa.

 20. Dana jest deklaracja typu drzew:

      type α tree = Node of α * α tree list;;
   

  Ścieżkę w drzewie nazwiemy rosnącą, jeżeli wartości w węzłach na tej ścieżce, w kierunku od korzenia w dół, są rosnące.
  Napisz procedurę rosnaca: int tree → int list, która znajdzie w danym drzewie najdłuższą ścieżkę rosnącą i zwróci wartości znajdujące się na niej (w kolejności od korzenia w dół). (Uwaga: szukana ścieżka nie musi zaczynać się w korzeniu i nie musi kończyć się w liściu.)

  Rozwiązania

 21. Dana jest deklaracja typu drzew:

      type α tree = Node of α * α tree list;;
   

  Napisz procedurę nieparzyste: α tree → int, która dla danego drzewa policzy ile jest w nim poddrzew zawierających nieparzystą liczbę wierzchołków.

 22. Dana jest deklaracja typu drzew binarnych:

   
     type tree = Node of tree * int * tree | Null;;
   

  Napisz procedurę czapeczka : tree → tree → int, która obliczy na ilu poziomach, idąc od góry,
  dane drzewa są identyczne, tzn. na tych poziomach drzewa mają ten sam kształt, a w odpowiadających sobie wierzchołkach są takie same liczby.