Ćwiczenia 7: Moduły

[D.L.Parnas, On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules, CACM 12 (15), 1972]
Rozważmy następujący problem. Należy napisać program, który:

 • wczyta plik tekstowy,
 • dany plik składa się z wierszy, a każdy wiersz ze słów oddzielonych białymi znakami,
 • rozważamy rotacje cykliczne wierszy, powstałe przez przestawienie pewnej liczby słów z początku wiersza na koniec,
 • program ma wypisać wszystkie możliwe rotacje cykliczne wierszy z wejścia, bez powtórzeń,
  w porządku leksykograficznym, oddzielając słowa w wierszach pojedynczymi odstępami.

Podaj jak byś podzielił program na moduły.
Wymyśl zestaw realistycznych modyfikacji, jakie należy wprowadzić (a jeszcze lepiej poproś o to kolegę) i sprawdź, jak sprawuje się wymyślony przez Ciebie podział na moduły.

Zdefiniuj sygnatury/struktury odpowiadające podanym poniżej pojęciom.
Staraj się wykorzystać zdefiniowane wcześniej pojęcia.

 1. Sygnatura półgrupy (typ elementów i operacja łączna).
 2. Sygnatura monoidu (półgrupa z elementem neutralnym).
  Struktura monoidu:

  • liczby całkowite z dodawaniem,
  • funkcje (na liczbach całkowitych) z operacją składania,
  • listy (liczb całkowitych) z operacją sklejania,
  • macierzy \(2 \times 2\) z operacją mnożenia.
 3. Sygnatura grupy (monoid z elementami odwrotnymi).
 4. Sygnatura pierścienia (dodawanie, mnożenie, jedynka, zero, elementy przeciwne).
 5. Struktura pierścienia liczb całkowitych.
 6. Sygnatura ciała (pierścień z elementami odwrotnymi).
 7. Struktura ciała liczb rzeczywistych.
 8. Sygnatura porządku częściowego z operacjami sup i inf.
 9. Struktura implementująca porządek częściowy par liczb całkowitych z operacjami sup i inf.
  Przyjmujemy, że \((x_1, y_1) \le (x_2, y_2)\) gdy \(x_1 \le x_2\) oraz \(y_1 \le y_2\).
 10. Zdefiniuj moduł implementujący przechadzkę -- "kursor" do przechadzania się po drzewach i oglądania go:

   
     sig 
      type α tree = 
       Node of α tree * α * α tree |
       Null
      type α walk
      make   : α tree → α walk
      goleft  : α walk → α walk
      goright : α walk → α walk
      goup   : α walk → α walk
      lookup  : α walk → α tree
      exception OutsideTree
     end
   

  Wywołanie make d powinno konstruować przechadzkę, w której znajdujemy się w korzeniu drzewa d.
  Wywołanie goleft p powinno konstruować przechadzkę powstałą przez przejście do lewego poddrzewa.
  Analogicznie powinny działać procedury goright i goup.
  Procedura lookup powinna zwrócić poddrzewo zaczepione w wierzchołku drzewa, w którym aktualnie jesteśmy.

  Podczas przechadzki po drzewie możemy przebywać jedynie w wierzchołkach Node _.
  Jeśli nastąpi próba wejścia do Null'a lub wyjścia ,,ponad'' korzeń, należy podnieść wyjątek OutsideTree.