Egzamin 2015/2016

Dla danego zdania \(\varphi\) logiki pierwszego lub drugiego rzędu jego spektrum to zbiór
\(spec(\varphi)=\{n\in\mathbb{N}~|\) istnieje model \(\varphi\) mocy \(n\}.\)

Zadanie 1 (10 punktów)
Napisz formułę \(\varphi(x,y)\) w języku arytmetyki, dla której zachodzi

\((\mathbb{N},x:n,y:m) \models \varphi(x,y)\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(m=\sum_{i=1}^n i^n\)

Zadanie 2 (10 punktów)

Graf \(\mathfrak{G}\) (gotyckie G) (nad sygnaturą złożoną z jednego dwuargumentowego symbolu relacyjnego \(E\)) jest przedstawiony na poniższym rysunku (ma 5 wierzchołków i 8 krawędzi):

*---*
|\ /|
| * |
|/ \|
*---*

Udowodnij, że każdy graf \(\mathfrak{H}\) (gotyckie H) taki, że \(\mathfrak{H}\equiv_3\mathfrak{G}\), ma nieparzystą liczbę wierzchołków większą od 3.

Zadanie 3 (10 punktów)

Udowodnij, że dla każdej klasy \(\mathcal{A}\) skończonych grafów, która jest zamknięta na izomorfizmy, istnieje
zbiór \(\Delta\) zdań logiki pierwszego rzędu taki, że dla każdego skończonego grafu \(\mathfrak{A}\) zachodzi
równoważność: \(\mathfrak{A}\in\mathcal{A}\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(\mathfrak{A}\models\Delta\). Czy i jakie modele
nieskończone ma \(\Delta\) jest tu bez znaczenia.

Zadanie 4 (10 punktów)

Napisać zdanie \(\varphi\) logiki ESO, które jest prawdziwe w grafie \(G\) wtedy i tylko wtedy, gdy \(G\) ma pokrycie wierzchołkowe zawierające nie więcej niż połowę wierzchołków.

Logika ESO to egzystencjalny fragment logiki drugiego rzędu (SO) - logika ta zwiera formuły postaci
\(\exists_{R_1}\ldots\exists_{R_n}\ \varphi\), gdzie podane kwantyfikatory to kwantyfikatory drugiego rzędu, a \(\varphi\) jest formułą pierwszego rzędu.

Zbiór wierzchołków jest pokryciem wierzchołkowym, jeśli zawiera przynajmniej jeden koniec każdej krawędzi grafu.

TEST

1.
Czy klasa grafów dwudzielnych jest definiowalna (wśród grafów skończonych) zdaniem logiki pierwszego
rzędu (nad sygnaturą zawierającą wyłącznie binarny symbol relacyjny \(E\))?

2.
Czy \(\langle\mathbb{R},\oplus\rangle\equiv\langle\mathbb{R_+},\oplus\rangle\)? W pierwszej strukturze interpretacja dwuargumentowego symbolu funkcyjnego \(\oplus\) to naturalne dodawanie, a w drugiej naturalne mnożenie, \(\equiv\) oznacza elementarną równoważność.

3.
Czy dla danych zdań \(\varphi\), \(\psi\) logiki pierwszego rzędu zawsze istnieje zdanie logiki pierwszego rzędu \(\xi\) (nad dowolną sygnaturą) takie, że \(spec(\xi)=spec(\varphi)\cap spec(\psi)\)?

4.
Niech \(\mathbb{R}\) to liczby rzeczywiste z dodawaniem i mnożeniem. Niech \(\Delta\) będzie zbiorem zdań prawdziwych w
\(\mathbb{R}\). Czy \(\Delta\) ma model przeliczalny?

5.
Niech \(R\) będzie relacją binarną na elementach dziedziny aktywnej. Czy domknięcie przechodnie relacji \(R\) można zdefiniować wyrażeniem algebry relacji?