Ekstrema funkcji wielu zmiennych

Pamiętamy, że dowolna przestrzeń unormowana \( \displaystyle X \) jest przestrzenią metryczną z metryką \( \displaystyle d(x,y)=\|x-y\| \) zadaną przez normę \( \displaystyle \|\cdot \| \) przestrzeni \( \displaystyle X \). Stąd też definicja ekstremum funkcji \( \displaystyle f: X\mapsto \mathbb{R} \) o wartościach rzeczywistych określonej na przestrzeni unormowanej jest taka sama jak w przypadku przestrzeni metrycznej, czyli funkcja \( \displaystyle f \) przyjmuje w punkcie \( \displaystyle a\in \mathrm{dom}\, f \) minimum lokalne (odpowiednio: maksimum lokalne, ścisłe minimum lokalne, ścisłe maksimum lokalne), jeśli istnieje liczba \( \displaystyle \delta >0 \) taka, że zachodzą odpowiednio implikacje:

\( \displaystyle d(x, a) < \delta\Longrightarrow f(x)\geq f(a) \)

\( \displaystyle d(x, a) < \delta \Longrightarrow f(x)\leq f(a) \)

\( \displaystyle 0 < d(x,a) < \delta\Longrightarrow f(x)>f(a) \)

\( \displaystyle 0 < d(x,a) < \delta \Longrightarrow f(x) < f(a). \)

Minimum funkcji w punkcie \( \displaystyle a \) nazywamy globalnym, jeśli \( \displaystyle f \) osiąga w punkcie \( \displaystyle a \) kres dolny wartości. Jeśli zaś w punkcie \( \displaystyle a \) funkcja osiąga kres górny, to mówimy, że osiąga w punkcie \( \displaystyle a \) maksimum globalne.

Sformułujmy wpierw warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji \( \displaystyle f \).

Twierdzenie 8.4.

Jeśli funkcja różniczkowalna \( \displaystyle f: X\subset U\mapsto \mathbb{R} \) osiąga ekstremum w punkcie \( \displaystyle a \) zbioru otwartego \( \displaystyle U \), to w punkcie tym zeruje się różniczka funkcji \( \displaystyle f \), tzn. \( \displaystyle d_a f(h)=0 \), gdzie \( \displaystyle h\in X \) jest dowolnym wektorem przestrzeni \( \displaystyle X \).

Dowód 8.4.

Załóżmy, że funkcja \( \displaystyle f \) osiąga maksimum lokalne w punkcie \( \displaystyle a\in U \). Ustalmy pewien wektor \( \displaystyle h\in X \), \( \displaystyle \|h\|=1 \) i rozważmy

zacieśnienie funkcji \( \displaystyle f \) do prostej

\( \displaystyle \{a+th, t\in\mathbb{R}\} \)

o kierunku \( \displaystyle h \) przechodzącej przez punkt \( \displaystyle a \). Zacieśnienie to

\( \displaystyle \mathbb{R}\ni t\to f(a+th)\in \mathbb{R} \)

jest funkcją jednej zmiennej, osiągającą maksimum w \( \displaystyle t=0 \). Stąd pochodna w zerze funkcji \( \displaystyle t\mapsto f(a+th) \) jest równa zeru. Ale pochodna ta jest tożsama z pochodną kierunkową funkcji \( \displaystyle f \) w kierunku wektora \( \displaystyle h \). Wobec dowolności \( \displaystyle h \) różniczka \( \displaystyle d_a f=0 \).

Uwaga 8.5.

Zwróćmy uwagę, że funkcja może osiągać ekstremum w punkcie, w którym nie jest różniczkowalna. Na przykład \( \displaystyle f(x,y)=|x|+|y| \) osiąga wartość minimalną w punkcie \( \displaystyle (0,0) \), w którym nie jest różniczkowalna.

wykres

Wykres funkcji \( \displaystyle f(x,y)=|x|+|y| \)

Przyjmijmy wobec tego następującą definicję.

Definicja 8.6.

Mówimy, że \( \displaystyle a\in \mathrm{dom}\, f \) jest punktem krytycznym funkcji \( \displaystyle f \), jeśli \( \displaystyle a \) należy do dziedziny różniczki funkcji \( \displaystyle f \) i różniczka zeruje się w tym punkcie, bądź też punkt \( \displaystyle a \) należy do dziedziny funkcji i nie istnieje różniczka \( \displaystyle d_a f \).

Wniosek 8.7.

Jeśli funkcja \( \displaystyle f \) osiąga ekstremum w punkcie \( \displaystyle a\in \mathrm{dom}\, f \), to punkt ten jest krytyczny.

Implikacja te stanowi warunek konieczny istnienia ekstremum także w przypadku funkcji, od których nie żądamy różniczkowalności w otoczeniu wszystkich punktów dziedziny.

Wzór Taylora umożliwia, podobnie jak w przypadku jednowymiarowym, sformułowanie warunku wystarczającego istnienia ekstremum.

Definicja 8.8.

Niech \( \displaystyle A\in L^2(X, \mathbb{R}) \) będzie odwzorowaniem dwuliniowym symetrycznym określonym na \( \displaystyle X\times X \), gdzie \( \displaystyle X \) jest pewną przestrzenią Banacha. Mówimy, że forma

kwadratowa

\( \displaystyle X\ni h\mapsto A(h,h) \)

jest

  • dodatnio określona, jeśli istnieje stała \( \displaystyle C>0 \) taka, że

\( \displaystyle A(h,h)\geq C\|h\|^2, \text{ dla dowolnego wektora } h \in X, \)

  • ujemnie określona, jeśli istnieje stała \( \displaystyle C>0 \) taka, że

\( \displaystyle A(h,h)\leq - C\|h\|^2, \text{ dla dowolnego wektora } h \in X, \)

  • nieujemnie określona, jeśli

\( \displaystyle A(h,h)\geq 0, \text{ dla dowolnego wektora } h \in X, \)

  • niedodatnio określona, jeśli

\( \displaystyle A(h,h)\leq 0, \text{ dla dowolnego wektora } h \in X, \)

  • nieokreślona, jeśli nie jest ani dodatnio, ani ujemnie,

ani nieujemnie, ani niedodatnio określona.

Często mówimy też, że odwzorowanie dwuliniowe symetryczne \( \displaystyle A\in L^2 (X, \mathbb{R}) \) jest dodatnio określone (odpowiednio: ujemnie określone, nieujemnie określone, niedodatnio określone, nieokreślone), jeśli forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto A(h,h) \) jest określona dodatnio (odpowiednio: określona ujemnie, określona nieujemnie, określona niedodatnio, bądź jest nieokreślona).

Uwaga 8.9.

a) Forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto A(h,h) \) jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy forma \( \displaystyle h\mapsto -A(h,h) \) jest ujemnie określona.

b) Forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto A(h,h) \) jest nieujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy forma \( \displaystyle h\mapsto -A(h,h) \) jest niedodatnio określona.

c) Forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto A(h,h) \) jest nieokreślona wtedy i tylko wtedy, gdy nieokreślona jest forma \( \displaystyle h\mapsto -A(h,h) \).

Korzystając ze wzoru Taylora, wykażemy warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji wielu zmiennych.

Twierdzenie 8.10.

Niech \( \displaystyle f \) będzie funkcją klasy \( \displaystyle C^2 \) w otwartym otoczeniu \( \displaystyle U \) punktu \( \displaystyle a \). Załóżmy, że różniczka funkcji \( \displaystyle f \) w punkcie \( \displaystyle a \) jest równa zeru.

a) Jeśli druga różniczka \( \displaystyle d^2 _af \) jest dodatnio określona, funkcja \( \displaystyle f \) osiąga ścisłe minimum lokalne w punkcie \( \displaystyle a \).

b) Jeśli druga różniczka \( \displaystyle d^2 _af \) jest ujemnie określona, funkcja \( \displaystyle f \) osiąga ścisłe maksimum lokalne w punkcie \( \displaystyle a \).

c) Jeśli druga różniczka \( \displaystyle d^2 _af \) jest nieokreślona, funkcja \( \displaystyle f \)

nie osiąga ekstremum w punkcie \( \displaystyle a \).

Dowód 8.10.

a) Ze wzoru Taylora (wobec założenia o pierwszej różniczce: \( \displaystyle d_a f=0 \)) dostajemy równość prawdziwą w otoczeniu punktu \( \displaystyle a \) na tyle małym, aby odcinek \( \displaystyle \{a+th, 0\leq t\leq 1\} \) był w nim zawarty.

\( \displaystyle \begin{align*} f(a+h) & =f(a)+d_a f (h)+\frac{1}{2}d^2_{a+\theta h} f(h,h) \\ & =f(a)+0+\frac{1}{2}d^2_{a+\theta h} f(h,h),\end{align*} \)

czyli \( \displaystyle f(a+h)-f(a)=\frac{1}{2}d^2_{a+\theta h} f(h,h), \)

gdzie

\( \displaystyle 0 < \theta < 1 \) jest pewną liczbą. Jeśli forma \( \displaystyle h\mapsto d^2_{a} f(h,h) \) jest dodatnio określona, to wobec ciągłości drugiej różniczki, również w pewnym małym otoczeniu punktu \( \displaystyle a \) w punkcie \( \displaystyle a+\theta h \) forma \( \displaystyle h\mapsto d^2_{a+\theta h} f(h,h) \) jest dodatnio określona. Wobec tego

\( \displaystyle f(a+h)-f(a)=\frac{1}{2}d^2_{a+\theta h} f(h,h)>0, \)

czyli \( \displaystyle f(a+h)>f(a) \) dla dowolnego niezerowego wektora \( \displaystyle h \) z pewnego małego otoczenia punktu \( \displaystyle 0 \). Oznacza to, że funkcja \( \displaystyle f \) osiąga w tym punkcie ścisłe minimum lokalne.

b) Podobnie jak w punkcie a) wykazujemy, że funkcja \( \displaystyle f \) osiąga ścisłe maksimum lokalne, gdy druga różniczka jest ujemnie określona w punkcie, w którym zeruje się jej pierwsza różniczka.

c) Jeśli druga różniczka \( \displaystyle d^2_a f \) jest nieokreślona, to istnieją dwa wektory \( \displaystyle h, k\in X \) takie, że \( \displaystyle d^2_a f(h,h)>0 \) natomiast \( \displaystyle d^2_a f(k,k) < 0 \). Jeśli więc zacieśnimy funkcję \( \displaystyle f \) do prostej o

kierunku \( \displaystyle h \):

\( \displaystyle a+\mathbb{R} h=\{a+th, t\in\mathbb{R}\}\subset X, \) to na prostej tej w pewnym małym otoczeniu punktu \( \displaystyle a \) (dla \( \displaystyle t \) bliskich zeru) otrzymamy nierówność:

\( \displaystyle f(a+th)-f(a)=\frac{1}{2}d^2_{a+\theta th} f(th,th)>0, \)

natomiast na prostej o kierunku \( \displaystyle k \):

\( \displaystyle a+\mathbb{R} k=\{a+tk, t\in\mathbb{R}\}\subset X, \)

dostaniemy, podobnie w małym otoczeniu punktu \( \displaystyle a \), nierówność przeciwną:

\( \displaystyle f(a+tk)-f(a)=\frac{1}{2}d^2_{a+\theta tk} f(tk,tk) < 0. \)

Stąd funkcja \( \displaystyle f \) nie osiąga w punkcie \( \displaystyle a \) żadnego ekstremum, gdyż w dowolnie małym otoczeniu punktu \( \displaystyle a \) przyjmuje zarówno wartości mniejsze, jak i większe od \( \displaystyle f(a) \).

Uwaga 8.11.

Twierdzenie nie rozstrzyga o istnieniu ekstremum ani o jego typie, gdy druga różniczka \( \displaystyle d^2 _a f \) jest niedodatnio lub nieujemnie określona. Rozważmy trzy proste przykłady.

Przykład 8.12.

Funkcja \( \displaystyle f(x,y)=x^4+y^4 \) osiąga w punkcie \( \displaystyle (0,0) \) ścisłe minimum lokalne równe zeru, gdyż dla dowolnego punktu \( \displaystyle (x,y)\neq (0,0) \) mamy \( \displaystyle f(x,y)>0 \).

Zwróćmy uwagę, że zarówno pierwsza jak i druga różniczka funkcji \( \displaystyle f \) w punkcie \( \displaystyle (0,0) \) zerują się. W szczególności druga różniczka jest nieujemnie określona w każdym punkcie płaszczyzny \( \displaystyle \mathbb{R}^2 \), gdyż dla dowolnego wektora \( \displaystyle h=(h_1, h_2)\in \mathbb{R}^2 \) mamy

\( \displaystyle d^2_{(x,y)}(h,h)=12(x^2 h_1^2+y^2 h_2^2)\geq 0. \)

W szczególności

\( \displaystyle d^2_{(0,0)}(h,h)=12(0^2 h_1^2+0^2 h_2^2)=0\geq 0. \)

wykres

Przykład 8.13.

Funkcja \( \displaystyle f(x,y)=-x^4-y^4 \) osiąga w punkcie \( \displaystyle (0,0) \) ścisłe maksimum lokalne równe zeru, gdyż dla dowolnego punktu \( \displaystyle (x,y)\neq (0,0) \) mamy \( \displaystyle f(x,y) < 0 \).

Zwróćmy uwagę, że podobnie jak w poprzednim przykładzie zarówno pierwsza jak i druga różniczka funkcji \( \displaystyle f \) w punkcie \( \displaystyle (0,0) \) zerują się. W szczególności druga różniczka jest niedodatnio określona w każdym punkcie płaszczyzny \( \displaystyle \mathbb{R}^2 \), gdyż dla dowolnego wektora \( \displaystyle h=(h_1, h_2)\in \mathbb{R}^2 \) mamy

\( \displaystyle d^2_{(x,y)}(h,h)=-12(x^2 h_1^2+y^2 h_2^2)\leq 0. \)

W szczególności

\( \displaystyle d^2_{(0,0)}(h,h)=-12(0^2 h_1^2+0^2 h_2^2)=0\leq 0. \)

wykres

Przykład 8.14.

Funkcja \( \displaystyle f(x,y)=x^4-y^4 \) nie osiąga w punkcie \( \displaystyle (0,0) \) żadnego ekstremum, gdyż dla dowolnego punktu \( \displaystyle (x,0)\neq (0,0) \) mamy \( \displaystyle f(x,0)>0 \), natomiast w punktach \( \displaystyle (0,y)\neq (0,0) \) mamy z kolei \( \displaystyle f(0,y) < 0. \)

Zwróćmy uwagę, że podobnie jak w obu poprzednich przykładach zarówno pierwsza jak i druga różniczka funkcji \( \displaystyle f \) zerują się w punkcie \( \displaystyle (0,0) \). W punktach \( \displaystyle h=(h_1,h_2)\neq (0,0) \), tj. poza początkiem układu współrzędnych, druga różniczka

\( \displaystyle d^2_{(x,y)}(h,h)=12(x^2 h_1^2-y^2 h_2^2) \)

jest nieokreślona, bo w punktach \( \displaystyle (x,0)\neq (0,0) \) forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto d^2_{(x,y)}f \) jest dodatnia, a w punktach

\( \displaystyle (0,y)\neq (0,0) \) jest ujemna. W samym zaś punkcie \( \displaystyle (0,0) \) forma kwadratowa

\( \displaystyle d^2_{(0,0)}(h,h)=12(0^2 h_1^2-0^2 h_2^2)=0 \)

jest zerowa. Analiza formy kwadratowej w otoczeniu punktu \( \displaystyle (0,0) \) pozwala nam jednak dostrzec, że zacieśnienie funkcji \( \displaystyle f \) do prostej \( \displaystyle y=0 \) (tj. w punktach postaci \( \displaystyle (x,0) \)) jest funkcją \( \displaystyle f(x,0)=x^4 \), która na tej prostej osiąga minimum lokalne. Z kolei zacieśnienie do prostej \( \displaystyle x=0 \) (czyli w punktach postaci \( \displaystyle (0,y) \)) funkcja \( \displaystyle f(0,y)=-y^4 \) osiąga maksimum w punkcie \( \displaystyle y=0 \). Stąd funkcja \( \displaystyle (x,y)\mapsto f(x,y) \) nie osiąga żadnego ekstremum w punkcie \( \displaystyle (0,0) \).

wykres

Wykres funkcji \( \displaystyle f(x,y)=x^4-y^4 \)

Kolejne twierdzenie, które nazywamy kryterium Sylvestera, bardzo usprawnia badanie określoności drugiej różniczki w przpadku funkcji wielu zmiennych.

Niech \( \displaystyle A=[a_{ij}] \), \( \displaystyle i,j=1,2,\dots, n \), będzie macierzą kwadratową symetryczną (tzn. \( \displaystyle a_{ij}=a_{ji} \) dla dowolnych \( \displaystyle i,j \)). Niech

\( \displaystyle A_k :=\det \left[\begin{array}{rrr} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & \dots & a_{kk}\end{array}\right ] \)

będzie minorem głównym rzędu \( \displaystyle k \) macierzy \( \displaystyle A \), \( \displaystyle k\in\{1,2,\dots, n\} \).

Twierdzenie 8.15. [twierdzenie Sylvestera]

Forma kwadratowa \( \displaystyle \mathbb{R}^n\in h\mapsto \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}h_i h_j \) zadana przez symetryczną macierz kwadratową \( \displaystyle A=[a_{ij}] \), \( \displaystyle i,j=1,2,\dots, n \), jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory główne macierzy \( \displaystyle A \) są dodatnie, tzn. \( \displaystyle A_k>0 \)

dla dowolnego \( \displaystyle k\in\{1,2,\dots, n\} \).

Dowód 8.15.

Twierdzenia dowodzi się indukcyjnie. Niech wpierw macierz \( \displaystyle A \) będzie złożona z jednej liczby \( \displaystyle [a_{11}] \). Należy zauważyć, że forma \( \displaystyle h\mapsto a_{11} h^2 \) jest dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy \( \displaystyle a_{11}>0 \). Następnie dowodzi się implikacji, że z dodatniej określoności formy zadanej przez macierz \( \displaystyle \tilde{A}=[a_{ij}] \), \( \displaystyle i,j=1,2,\dots, n-1 \) wobec założenia o dodatniości minora \( \displaystyle A_n =\det[a_{ij}] \), \( \displaystyle i,j=1,2,\dots, n \), wynika dodatnia określoność formy kwadratowej zadanej przez macierz \( \displaystyle A=[a_{ij}],\displaystyle i,j=1,2,\dots, n \). Szczegóły (które pomijamy) można znaleźć w podręcznikach algebry liniowej (np. Jacek Komorowski, Od liczb zespolonych do tensorów, spinorów, algebr Liego i kwadryk,

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978 r.)

Ponieważ forma kwadratowa \( \displaystyle h\mapsto A(h,h) \) jest ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy \( \displaystyle h\mapsto -A(h,h) \) jest dodatnio określona, twierdzenie Sylvestera pozwala nam również stwierdzić, kiedy macierz kwadratowa zadaje formę ujemnie określoną. Mamy mianowicie

Wniosek 8.16.

Jeśli \( \displaystyle A=[a_{ij}],\displaystyle i,j=1,2,\dots, n \), jest symetryczną macierzą kwadratową, to forma kwadratowa

\( \displaystyle \mathbb{R}^n\ni h\mapsto \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n a_{ij}h_i h_j\in \mathbb{R} \)

jest ujemnie określona wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory rzędu nieparzystego są ujemne, a wszystkie rzędu parzystego są dodatnie, tzn. gdy

\( \displaystyle (-1)^k A_k>0, \ \ \ k\in\{1,2,\dots, n\}. \)

Przykład 8.17.

Wyznaczmy ekstrema funkcji

\( \displaystyle \mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto f(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz\in \mathbb{R}. \)

wykres

Różniczka tej funkcji zeruje się w punktach, których współrzędne spełniają układ równań

\( \displaystyle \left\{\begin{align*} \frac{\partial f}{\partial x} & =0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} & =0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} & =0,\end{align*}\right. \text{ czyli } \left\{\begin{align*} 4(x^2+y^2+z^2)x & =3yz \\ 4(x^2+y^2+z^2)y & =3xz \\ 4(x^2+y^2+z^2)z & =3xy. \end{align*} \right. \)

Układ ten spełniają współrzędne pięciu punktów

\( \displaystyle \begin{align*} P_0 & =(0,0,0), \\ P_1 & =\big(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\big), \\ P_2 & =\big(\frac{1}{4},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\big), \\ P_3 & =\big(-\frac{1}{4},\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\big), \\ P_4 & =\big(-\frac{1}{4},-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\big). \end{align*} \)

Łatwo zauważyć, że w punkcie \( \displaystyle P_0 \) funkcja nie osiąga ekstremum, gdyż w dowolnie małym otoczeniu tego punktu przyjmuje zarówno wartości mniejsze jak i większe od \( \displaystyle f(P_0)=0 \). Na przykład na prostej o kierunku (1,1,1) przechodzącej przez punkt

\( \displaystyle P_0=(0,0,0) \), tj. na zbiorze

\( \displaystyle P_0 +\mathbb{R}(1,1,1)=\{(t,t,t), t\in\mathbb{R}\}, \)

funkcja

\( \displaystyle f(t,t,t)=(t^2+t^2+t^2)^2-3t^3=3t^3(3t-1) \)

przyjmuje w otoczeniu zera zarówno dodatnie wartości (np. gdy \( \displaystyle t < 0 \)) jak i ujemne (np. gdy \( \displaystyle 0 < t < \frac{1}{3} \)). W pozostałych czterech punktach macierz drugich pochodnych cząstkowych, która zadaje drugą różniczkę

\( \displaystyle \left[ \begin{array}{lll} 4(3x^2+y^2+z^2) & 8xy-3z & 8xz-3y \\ 8xy-3z & 4(x^2+3y^2+z^2) & 8yz-3x \\ 8xz-3y & 8yz-3x & 4(x^2+y^2+3z^2) \end{array} \right] \)

jest dodatnio określona. Na przykład w punkcie \( \displaystyle P_1=\big(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\big) \) macierz drugich pochodnych cząstkowych funkcji \( \displaystyle f \)

\( \displaystyle \left[\begin{array}{rrr} \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4}\end{array} \right] \)

ma wszystkie minory główne dodatnie:

\( \displaystyle \begin{align*} A_1 & =\det\left[\frac{5}{4}\right]=\frac{5}{4}>0 \\ A_2 & =\det\left[\begin{array}{rr} \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4}\end{array}\right ] =\frac{1}{4^2}\det\left[\begin{array}{rr} 5 & -1 \\ -1 & 5\end{array} \right]=\frac{24}{16}>0 \\ \\ A_3 & =\det \left[\begin{array}{rrr} \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{5}{4}\end{array} \right]= \frac{1}{4^3}\det\left[\begin{array}{rrr} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5\end{array}\right ]=\frac{108}{64}>0.\end{align*} \)

Stąd w punkcie \( \displaystyle P_1 \) funkcja osiąga minimum lokalne równe \( \displaystyle f(P_1)=-\frac{3}{256} \). Podobne uzasadnienie prowadzi do wniosku, że także w pozostałych punktach \( \displaystyle P_2 \), \( \displaystyle P_3 \) oraz \( \displaystyle P_4 \) funkcja osiąga minima lokalne.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że można w tym przykładzie zrezygnować z analizy określoności drugiej różniczki. Punkty \( \displaystyle A_1, A_2, A_3, A_4 \) leżą we wnętrzu zbioru ograniczonego poziomicą zerową funkcji \( \displaystyle f \), precyzyjniej: leżą w obszarze, gdzie funkcja

\( \displaystyle f \) jest ujemna. Ponieważ zbiór

\( \displaystyle \{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3 : f(x,y,z)\leq 0\} \)

jest zwarty (gdyż jest domknięty i ograniczony), funkcja \( \displaystyle f \), na mocy twierdzenia Weierstrassa o osiąganiu kresów przez funkcję ciągłą na zbiorze zwartym, musi w tych czterech punktach osiągać minima lokalne.