Przykłady algorytmów planowania przydziału procesora

Algorytmy planowania niewywłaszczającego


FCFS jest naturalnym algorytmem w systemach obsługi masowej, takich jak kasy sklepowe, kasy biletowe, banki, urzędy itp. Procesy otrzymują procesor w kolejności, w jakiej zgłosiły się do systemu. Specyficzną cechą w systemach komputerowych, nie zawsze mającą odpowiednik w systemach masowej obsługi, jest możliwość oddania procesora innemu procesowi na czas oczekiwania na przydział dodatkowego zasobu, np. wykonania operacji wejścia-wyjścia.

Algorytm LCFS obsługuje procesy w kolejności odwrotnej do kolejności zgłoszeń. Algorytm nie wywłaszcza procesów, więc nowo przychodzący proces jest pierwszy w kolejce i czeka na zwolnienie procesora przez bieżąco wykonywany proces. Algorytm ten wymieniany jest dla porządku, nie ma natomiast praktycznego zastosowania we współczesnych koncepcjach planowania przydziału procesora.

Algorytm SJF preferuje procesy, które mają najmniejsze wymagania odnośnie czasu procesora, potrzebnego na realizację przetwarzania. W kontekście systemów komputerowych preferencje te należałoby raczej określić jako najpierw zadanie z najkrótszą następną fazą procesora, gdyż po odwołaniu do jądra w celu przydziału dodatkowych zasobów nastąpi zwolnienie procesora. Algorytm ten ma sens również w systemach masowej obsługi (często w kolejce do kasy w sklepie przepuszczamy kogoś, kto ma niewiele produktów w koszyku). Problemem praktycznej stosowalności jest określenie przyszłego zapotrzebowania na procesor.

 • FCFS (First Come First Served) — pierwszy zgłoszony, pierwszy obsłużony
 • LCFS (Last Come First Served) — ostatni zgłoszony, pierwszy obsłużony
 • SJF (SJN, SPF, SPN, Shortest Job/Process First/Next) — najpierw najkrótsze zadanie

Zakładając, że procesy kolejkowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w algorytmie FCFS wybierany jest proces z czoła kolejki, w algorytmie LCFS wybierany jest proces z ogona (końca) kolejki, a w algorytmie SJF kolejkę należy przejrzeć w celu znalezienia procesu, który najmniej zaabsorbuje procesor.

Algorytmy planowania wywłaszczającego


Typowym algorytmem planowania wywłaszczającego jest algorytm rotacyjny. Każdy proces wykonywany jest co najwyżej przez pewien okres czasu, po czym następuje przełączenie kontekstu na inny proces. Po jakimś czasie nastąpi wznowienie procesu przerwanego. Proces może przed upływem kwantu czasu zgłosić żądanie zasobowe, zrezygnować dobrowolnie z procesora lub zakończyć się, co skutkuje przydzieleniem nowego kwantu dla następnego procesu. W planowaniu rotacyjnym wszystkie procesy mają ten sam priorytet. Zasadniczym kosztem stosowania algorytmu rotacyjnego jest zużycie czasu procesora na przełączanie kontekstu. Z punktu widzenia przetwarzania użytkowego czas ten jest marnowany. Taki algorytm trudno byłoby wdrożyć w systemach masowej obsługi, ale w czasach kryzysu, gdy każdy towar podlegał reglamentacji, właściwie coś takiego funkcjonowało...

SRT jest wywłaszczającą wersją algorytmu SJF. Zakładając, że znany jest czas następnej fazy procesora dla każdego procesu, sprawdza się, czy jakiś proces gotowy ma mniejsze wymagania odnośnie czasu procesora, niż proces aktualnie wykonywany. Jeśli tak, to podejmowana jest decyzja o wywłaszczeniu.

 • Planowanie rotacyjne (ang. Round Robin, RR) — po ustalonym kwancie czasu proces wykonywany jest przerywany i trafia do kolejki procesów gotowych.
 • SRT (Shortest Remaining Time) — najpierw zadanie, które ma najkrótszy czas do zakończenia.

slajd 17

Na slajdzie po lewej stronie zobrazowano działanie algorytmu RR, w którym proces po wykorzystaniu przysługującego mu kwantu czasu przechodzi na koniec kolejki procesów gotowych i czeka na kolejny przydział procesora.

W algorytmie SRT (po prawej) proces, który ma mniejsze potrzeby odnośnie czasu procesora wywłaszcza proces obsługiwany. Ponieważ procesy obsługiwane są wg. zapotrzebowania na czas procesora, polityka porządkowania w zbiorze procesów gotowych nie ma większego znaczenia, chyba że kolejność uwzględnia to zapotrzebowanie.

Podstawowe algorytmy planowania a funkcja priorytetu


 • Podstawowe algorytmy planowania można uzyskać przez odpowiednią definicję funkcji priorytetu.
  • Parametrami funkcji priorytetu dla podstawowych algorytmy planowania są następujące atrybuty czasowe procesów:

   • a — bieżący (dotychczasowy) czas obsługi
   • r — rzeczywisty czas w systemie
   • t — całkowity wymagany czas obsługi (czas obsługi do momentu zakończenia)

  Własności algorytmów planowania


  Interpretacja priorytetu procesu jest taka, że większa wartość oznacza wyższy priorytet. W implementacjach mechanizmów planowania w systemach operacyjnych czasami jest odwrotnie (np. w systemie UNIX lub Linux).

  W przypadku wywłaszczeniowego trybu decyzji moment zmiany kontekstu zależy ogólnie od priorytetów. W algorytmie SRT priorytetem jest czas, pozostały do zakończenia. Momentem, w którym analiza priorytetu ma sens, jest przyjęcie procesu do systemu lub zakończenie procesu. W algorytmie RR, gdzie priorytet jest stały (w najprostszym przypadku równy dla wszystkich), momentem podejmowania decyzji jest upływ kwantu czasu.

  Oczywiście niezależnie od algorytmu i trybu decyzji zmiana kontekstu następuje w przypadku zakończenia procesu lub wejścia procesu w stan oczekiwania. W tych przypadkach stosowane są takie same reguły wyboru następnego procesu do wykonania.

  slajd 19

  Przykłady uszeregowania bez wywłaszczeń


  Na diagramie zaprezentowano uszeregowanie 3 procesów P1 , P2 i P3 , które zgłaszają się do systemu w odstępie 1 jednostki czasu (przyjmijmy sekundę, jako jednostkę). Proces P1 potrzebuje 5 jednostek czasu procesora na obsługę, P2 potrzebuje 4 jednostek, a P3 — 2 jednostek. Dla uproszczenia założono, że procesy nie generują żądań zasobowych i tym samym nie wchodzą w stan oczekiwania.

  W pierwszym uszeregowaniu zgodnym z algorytmem FCFS procesy wykonują się w kolejności P1 , P22 , P3 . Czasy oczekiwania tych procesów wynoszą odpowiednio 0, 4, 7. Średni czas oczekiwania wynosi wynosi 11/3≈3,67. Czasy cyklu przetwarzania wynoszą odpowiednio 5, 8, 9, co daje średni czas cyklu przetwarzania 22/3≈7,33.

  Drugie uszeregowanie jest dla algorytmu SJF, chociaż zupełnie przypadkowo takie samo uszeregowanie byłoby dla algorytmu LCFS. Dokonując podobnej analizy uzyskujemy średni czas oczekiwania (0+6+3)/3 = 3, a średni czas cyklu przetwarzania (5+10+5)/3≈6,67.

  Z indywidualnej perspektywy każdego procesu należałoby określić relacje pomiędzy czasem oczekiwania i czasem obsługi. Przyjmując stosunek czasu obsługi do sumy czasu oczekiwania i czasu obsługi jako miarę efektywności z punktu widzenia procesu otrzymujemy:

  • uszeregowanie FCFS: P1 — 100%, P2 — 50%, P3 — 22%,
  • uszeregowanie SJF: P1 — 100%, P2 — 40%, P3 — 40%.

  slajd 20

  Przykłady uszeregowania z wywłaszczaniem


  W algorytmie SRT w chwili uzyskania gotowości przez proces P2 oba procesy (P1 i P2 ) mają ten sam priorytet. Optymalizując liczbę przełączeń kontekstu wykonywany jest w dalszym ciągu proces P1 , co jest również zgodne z arbitrażem chronologicznym.

  Kontynuując analizę dla algorytmu SRT otrzymujemy średni czas oczekiwania (2+6+0)/3≈2,67, a średni czas cyklu przetwarzania — (7+10+2)/3≈6,33. Stosunek czasu obsługi do czasu cyklu przetwarzania wynosi: 71%, 40%, 100% odpowiednio dla procesów P1 , P2 i P3 .

  Analogiczne wyliczenia dla algorytmu RR przy kwancie 1 jednostki czasu dają następujące wyniki: średni czas oczekiwania (6+5+2)≈4,33, a średni czas cyklu przetwarzania (11+9+4)/3≈8 oraz współczynnik efektywności dla procesów P1 , P2 i P3 odpowiednio 45%, 44%, 50%. W formie ćwiczenia proponuje się przeprowadzanie podobnej analizy przy kwancie czasu 2 jednostki. W analizie pominięto koszt przełączania kontekstu, które zależnie od wielkości kwantu może być częstym zjawiskiem w algorytmie RR.

  Przedstawione przykłady są ilustracja niektórych własności podstawowych algorytmów planowania. Algorytm FCFS gwarantuje efektywność przetwarzania całego systemu, gdyż nie wymaga częstego przełączania kontekstu, ale jest niesprawiedliwy dla procesów. Algorytmy SJF/SRT minimalizują średni czas oczekiwania (SJF dla zbioru procesów, znanego z góry) i poprawiają przepustowość, ale dyskryminują (w skrajnym przypadku głodzą) procesy wymagające dużego czasu obsługi. Na sprawiedliwe traktowanie procesów zorientowany jest algorytm RR, ale wymaga kompromisu pomiędzy długością kwantu czasu, a kosztem działania.

  slajd 21

  Algorytmy SJF/SRT — estymacja czasu obsługi


  W przedstawionych przykładach uszeregowania nie rozważano przypadku wejścia procesu w stan oczekiwania w wyniku zażądania operacji wej.­wyj. lub innych żądań zasobowych. Z punktu widzenia algorytmu SJF lub SRT oznacza to, że całkowity czas obsługi musi być znany w momencie zgłoszenia procesu do systemu. Tak sytuacja jest potencjalnie możliwa w systemach wsadowych, gdzie użytkownik specyfikuje ten czas. Jego zaniżenie może skutkować odrzuceniem zadania w trakcie przetwarzania po przekroczeniu zadeklarowanej wielkości, więc nie należy spodziewać się nadużyć w tym zakresie.

  Z drugiej strony sytuacja, w której proces wymaga przez większość czasu wyłącznie obsługi ze strony procesora jest nieprawdopodobna w realnym przetwarzaniu. Dlatego w algorytmach SJF lub SRT uwzględnia się czas następnej (przyszłej) fazy procesora. W ogólnym przypadku czas taki trudno oczywiście wydedukować z atrybutów procesu, można jedynie próbować estymować go na podstawie czasu obsługi wcześniejszych faz.

  Jedno podejście polega na wyznaczeniu średniego czasu obsługi poprzednich faz procesu. Dla pierwszego okresu można przyjąć średnią po wszystkich procesach w systemie. Dotychczasową średnią można utrzymywać jako jeden z atrybutów procesu i wykorzystać do szybszego wyliczenia średniej, uwzględniającej kolejny okres, zgodnie z równoważnym wzorem.

  Charakterystyka procesu może się jednak zmieniać i ważniejsze mogą się okazać przesłanki z ostatniego okresu, niż z bardziej odległej przeszłości. Można więc zastosować średnią wykładniczą, w której współczynnik α (0≤α≤1) określa poziom istotności ostatniej fazy. Jak wynika z przedstawionego rozwinięcia, im wyższa potęga przy wartości 1–α, tym mniejsza istotność czasu z tego okresu. Tego typu podejścia określa się jako postarzanie.

  slajd 22

  Algorytm RR — dobór kwantu czasu


  Pomimo wsparcia na poziomie maszynowym, przełączanie kontekstu jest operacją wymagającą pewnej ilości czasu procesora na wykonanie odpowiednich instrukcji, związanych z zachowaniem kontekstu procesu przerywanego i odtworzeniem kontekstu procesu wznawianego. Sam czas przełączania kontekstu nie jest jedynym kosztem tej operacji, jest nim również zwiększony czas dostępu do pamięci po przełączaniu kontekstu, wynikający z braku odpowiednich danych w pamięci podręcznej. Zbyt częste przełączanie kontekstu może więc spowodować spadek znaczenia pamięci podręcznej i tym samym spadek efektywności przetwarzania.

  Algorytm RR jest właściwy dla systemów interaktywnych, ale zbyt częste przełączanie kontekstu ma również bezpośredni wpływ na najistotniejszy parametr czasowy w tych systemach — czas odpowiedzi (reakcji).

  • Krótki kwant czasu oznacza zmniejszenie czasu cyklu przetwarzania procesów krótkich, ale zwiększa narzut czasowy związany z przełączaniem kontekstu.
  • Z punktu widzenia interakcji z użytkownikiem kwant czasu powinien być trochę większy, niż czas odpowiedzi (reakcji).

  Dobór kwantu czasu, a czas odpowiedzi systemu


  Rozważmy przykład, w którym proces interaktywny został wznowiony w wyniku operacji wejścia-wyjścia, związanej z żądaniem użytkownika. Załóżmy, że proces ten otrzymuje właśnie kwant czasu procesora. Jeśli czas procesora, potrzebny na uzyskanie odpowiedzi, mieści się w jednym kwancie, odpowiedź będzie przekazana tak szybko, jak to tylko było możliwe. Jeśli jednak kwant czasu jest zbyt krótki na uzyskanie odpowiedzi, należy poczekać, aż wszystkie inne procesy gotowe wykorzystają swój kwant. Czas uzyskania odpowiedzi przez użytkownika może się więc wydłużyć wielokrotnie.

  slajd 24

  Inne algorytmy planowania


  Każdy rodzaj planowania można opisać funkcją priorytetu, chociaż w realizacji strategii szeregowania nie zawsze funkcja ta jest odrębnym fragmentem kodu, realizującym matematyczną definicję. Ze względu na wymaganą szybkość działania planisty jest to wręcz niewskazane. W tym sensie każde planowanie można by nazwać priorytetowym. Planowanie priorytetowe jest tu zatem rozumiane jako oparcie strategii szeregowania na arbitralnie przyjętym priorytecie, nie wynikającym z parametrów czasowych ani innych obiektywnych parametrów procesów. Jest to wiec priorytet zewnętrzny względem procesu. Priorytet taki może być nadany przez użytkownika, nadzorcę (administratora) lub może wynikać z konfiguracji, czy też wewnętrznych uwarunkowań systemu (np. w przypadku procesów systemowych). W praktyce stosowane są często rozwiązania hybrydowe, w których priorytet zewnętrzny jest jedną ze składowych. Planowanie priorytetowe może być wywłaszczające lub niewywłaszczające.

  Planowanie wielokolejkowe, zwane również planowaniem wielopoziomowych kolejek, polega na zarządzaniu wieloma kolejkami, które mogą być w różny sposób obsługiwane, tzn. przy użyciu różnych strategii, czy przypisaniu różnych priorytetów kolejkom lub przydzielaniu różnych kwantów czasu. Koncepcje wykorzystania wielu kolejek zostaną przedstawione w dalszej części.

  • Planowanie priorytetowe — oparte na priorytecie zewnętrznym.
  • Planowanie wielokolejkowe — w systemie jest wiele kolejek procesów gotowych i każda z kolejek może być inaczej obsługiwana.
  • Planowanie przed liniami krytycznymi —zakończenie zadania przed czasową linią krytyczną lub możliwie krótko po tej linii.
  • Planowanie przed liniami krytycznymi związane jest najczęściej z systemami czasu rzeczywistego. Optymalizacja uszeregowania zależy od charakteru linii krytycznej i ewentualnych kosztów jej przekroczenia oraz wymaganych czasów obsługi. Ze znajomością czasów obsługi wiążą się podobne problemy, jak opisane przy algorytmach SJF i SRT. Szeregowanie w opisywanym tutaj zakresie sprowadza się do wyboru procesu gotowego, natomiast zasadniczym problemem w systemach czasu rzeczywistego jest odpowiednie zarządzanie zasobami, gwarantujące jak najszybsze osiąganie stanu gotowości przez procesy.

   Problemem związanym z zarządzaniem zasobami, który można rozwiązać poprzez odpowiednie planowanie przydziału procesora, jest tzw. problem inwersji priorytetów. Problem powstaje wówczas, gdy proces o wysokim priorytecie jest w stanie oczekiwania na zasób, przetrzymywany przez inny proces. Proces przetrzymujący krytyczny zasób jest wprawdzie gotowy, ale ma niski priorytet, w związku z czym jest pomijany przez planistę. Wysoki priorytet procesu oczekującego na zasób nie ma znaczenia wobec niskiego priorytetu procesu przetrzymującego. Rozwiązaniem problemu jest nadanie równie wysokiego (lub wyższego) priorytetu procesowi gotowemu, żeby mógł on uzyskać procesor, wykonać kolejny fragment przetwarzania, w wyniku którego zwolni krytyczny zasób i tym samym umożliwi dalsze przetwarzanie procesu wysokopriorytetowego.

   slajd 26

   Szeregowanie procesów, ograniczonych wejściem-­wyjściem


   W szeregowaniu procesów ograniczonych wejściem-wyjściem chodzi głównie o to, żeby jak najszybciej zgłaszać żądania do urządzeń zewnętrznych, które są stosunkowo powolne. Jeśli proces będzie przetrzymywany w stanie gotowości, to z braku dostępu do procesora nie będzie mógł zgłosić żądania obsługi, co z kolei może powodować przestój urządzania. Po otrzymaniu czasu procesora natomiast, bardzo szybko wygeneruje on żądanie, po czym i tak zwolni procesor, wchodząc w stanu oczekiwania na powolne urządzenie.

   Właściwym algorytmem szeregowania byłby tu SJF lub SRT, który promuje procesy z krótką fazą procesora. Konieczność estymowania czasu obsługi jest jednak dość kosztowna, a identyfikacja procesów ograniczonych wejściem­wyjściem możliwa jest również na podstawie innych przesłanek. W najprostszym przypadku każdy proces przechodzący ze stanu oczekiwania do stan gotowości można potraktować jako proces ograniczony wejściem-wyjściem. Takie podejścia stwarzają jednak ryzyko głodzenie procesów ograniczonych procesorem.

   Algorytm FCFS nie uwzględnia oczywiście potrzeb procesów ograniczonych wejściem­wyjściem, co może prowadzić do niezrównoważenia obciążenia. Algorytm RR, który jest sprawiedliwy dla procesów ograniczonych procesorem, gdyż daje preferencje dla zadań krótkich, nie jest jednak sprawiedliwy dla procesów ograniczonych wejściem­wyjściem. Procesy te muszą rywalizować o kolejny kwantu czasu na równy zasadach z procesami ograniczonymi procesorem, chociaż w większości sytuacji nie wykorzystują tego kwantu do końca.

   • Procesy ograniczone wejściem-wyjściem potrzebują niewiele czasu procesora, większość czasu w systemie spędzając na oczekiwaniu na urządzenia zewnętrzne.
   • Opóźnianie przydziału procesora dla tego typu procesów powoduje zmniejszenie wykorzystania urządzeń zewnętrznych, a przydział — ze względu na nie długą fazę procesora — nie powoduje istotnego zwiększenia czasu oczekiwania innych procesów.
   • Właściwym algorytmem byłby SJF lub SRT.
   • Bezwzględna preferencja dla procesów oczekujących na gotowość urządzeń może spowodować głodzenie procesów ograniczonych procesorem.

   Wirtualne planowanie rotacyjne (VRR)


   Rozwiązanie problemu procesów ograniczonych wejściem­wyjściem można uzyskać przez zwiększenie preferencji dla procesów, które wchodzą w stan gotowości po zakończeniu oczekiwania na urządzenie zewnętrzne. Można w tym celu zastosować planowanie dwukolejkowe z obsługą obu kolejek zgodnie z algorytmem rotacyjnym. Jedna z tych kolejek — pomocnicza — przeznaczona jest na procesy gotowe po zakończeniu operacji wejścia­wyjścia, a druga — główna — na procesy, które wykorzystały kwant czasu lub z innych powodów oddały procesor. Kolejkę pomocniczą obsługiwać należy oczywiście w pierwszej kolejności. Taka bezwzględna preferencja dla jednej grupy procesów mogłaby spowodować głodzenie drugiej grupy. W tym przypadku procesy z kolejki głównej mogłyby nigdy nie dostać procesora. Procesy z kolejki pomocniczej otrzymują jednak do dyspozycji tylko tę część kwantu czasu, której nie wykorzystały w wyniku zażądania operacji wejścia­wyjścia. Jeśli zatem proces po wykorzystaniu połowy kwantu czasu zażądał operacji wejścia­wyjścia, po zakończeniu tej operacji trafi do kolejki pomocniczej z drugą połową kwantu czasu do dyspozycji. W ten sposób każdy proces, nawet jeśli wielokrotnie zażąda operacji wejścia­wyjścia w ramach jednego kwantu, ostatecznie wykorzysta swój kwant czasu i trafi na koniec kolejki głównej.

   Zaprezentowane podejście jest przykładem wykorzystania kolejki dwupoziomowej ze sprzężeniem zwrotnym. Podobny efekt można uzyskać różnicując względne priorytety procesów, co jednak najczęściej i tak implementowane jest za pomocą kolejek wielopoziomowych ze sprzężeniem zwrotnym.

   slajd 28

   Wielopoziomowe kolejki ze sprzężeniem zwrotnym


   Wielopoziomowa kolejka ze sprzężeniem zwrotnym polega na tym, że tak jak w systemie wielokolejkowym, obsługiwanych jest wiele kolejek, ale procesy nie są na stałe związane z konkretną kolejką, tylko mogą się przemieszczać pomiędzy nimi. Typowy scenariusz zastosowania wielopoziomowych kolejek polega na wybieraniu procesów z najwyższej niepustej kolejki, wykonywaniu przez określony czas (zależny od kwantu i zdarzeń w systemie), a po uzyskaniu stanu gotowości umieszczaniu w któreś z kolejek, w szczególności tej samej. Każda kolejka może być inaczej obsługiwana, np. z innym kwantem czasu. W celu uniknięcia głodzenie procesów na niższych poziomach, mogą one być przenoszone po pewnym czasie na wyższy poziom.

   slajd 29